Organizace, management a podpora
výzkumu
Základy vědecké práce 5
JAK SE VÝZKUM SLEDUJE FINANCUJE
2
Výzkumná pracoviště
Akademie věd České republiky
• odborné ústavy
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Ústav anorganické chemie Řež
Ústav dějin umění
Ústav experimentální botaniky
Ústav experimentální medicíny
Ústav fotoniky a elektroniky
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
Ústav fyziky atmosféry
Ústav fyziky plazmatu
Ústav chemických procesů
Ústav informatiky
Ústav jaderné fyziky
Ústav makromolekulární chemie
Ústav molekulární genetiky
Ústav organické chemie a biochemie
Ústav pro českou literaturu
Ústav pro soudobé dějiny
Ústav pro hydrodynamiku
Ústav státu a práva
Ústav struktury a mechaniky hornin
Ústav teoretické a aplikované
mechaniky
Ústav teorie informace a automatizace
Ústav termomechaniky
Ústav živočišné fyziologie a genetiky
Sociologický ústav
vysoké školy
• výzkumné university
o
o
o
o
Universita Karlova v Praze
Masarykova universita Brno
České vysoké učení technické
Vysoká škola ekonomická
další výzkumné ústavy
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský
Výzkumný a zkušební vývojový ústav
Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Výzkumný ústav geodetický, topografický a
kartografický
Výzkumný ústav lesního hospodářství
Výzkumný ústav maltovin
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský
Výzkumný ústav potravinářský
Výzkumný ústav pozemních staveb
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Výzkumný ústav rostlinné výroby
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a
okrasné zahradnictví
Výzkumný ústav včelařský
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka
Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky
Výzkumný ústav zemědělské techniky
Výzkumný ústav železniční
Výzkumný ústav zemědělské techniky
Ústav pro ekopolitiku
Ústav bytové kultury
Ústav jaderného výzkumu
Ústav práva a právní vědy
Ústav technického rozvoje a informací
Výzkum na vysokých školách – základní výzkum
Centra excelence
(Výzkumné záměry)
GAČR
(Grantová agentura České republiky)
• hodnotí se podle publikačních výstupů
o
o
o
o
o
o
o
články v impaktovaných časopisech podle Impact Factoru
články v recenzovaných časopisech
monografie
patenty
software
databáze
…
4
Výzkum na vysokých školách – specifický výzkum
Specifický výzkum
• výzkum prováděný za účasti studentů (včetně doktorandů)
• podle specifického výzkumu dostává škola příspěvek ze státního
rozpočtu
• započítávají se
o
publikace, pokud se dostanou do databáze uznávaných publikací (Web of
Science)
o
o
obhájené disertační práce
citace (nikoliv autocitace) zachycené v databázi (Web of Science)
SGS ČVUT (Studentská grantová soutěž)
• pro doktorandy a magisterské studenty
• hlavním řešitelem je doktorand
• jednoleté i víceleté projekty (každoročně se hodnotí a event. upravují)
www.sgs.cvut.cz
5
Výzkumné granty – aplikovaný výzkum
TAČR (Technologická agentura České
republiky)
• vědeckovýzkumná činnost pro podnikatelské
subjekty?
oborový výzkum pro veřejnou správu
•
•
•
•
•
•
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo kultury – NAKI
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zemědělství – NAZVA
Ministerstvo životního prostředí
kraje? obce?
Programy a projekty s podporou EU
• různé podíly spoluúčasti fondů EU
• fondy
o regionálního rozvoje
o sociální
o zemědělství
o rybolovu
o soudržnosti EU
iniciativy EU
• INTERREG
o
o
o
A - přeshraniční spolupráce
B - nadnárodní spolupráce
C - meziregionální spolupráce
• ESPON – Monitorovací síť pro evropské
prostorové plánování
vědeckovýzkumná činnost pro nevládní
organizace
• Česká komora architektů?
• nadace
6
Hodnocení vědeckovýzkumného výkonu
Rada vlády pro vědu, výzkum a
inovace
Hodnotící kritéria VVI činnosti
body za
• publikace v časopisech
o
o
•
•
•
•
•
•
impaktovaných
neimpaktovaných recenzovaných
monografie, odborné knižní publikace
příspěvek na konferenci evidované ve WoS
uznaný patent, průmyslový vzor
autorizovaný software
geografické dílo
uznanou metodiku
hodnocení každý kalendářní rok
Hodnocení vědeckovýzkumných
pracovišť (univerzit,
výzkumných ústavů)
velmi dobré přednostní
přidělování grantů, 100%
financování výzkumu z
grantových zdrojů
dobré přidělování grantů,
podle možností 100%
financování výzkumu z
grantových zdrojů
ještě přijatelné omezené
přidělování grantů, částečné
spolufinancování výzkumu z
grantových zdrojů
slabé „teaching university“
7
Hodnocení publikační činnosti
http://www.vyzkum.cz/storage/att/373C18E8F5E1311F5B8AF2BD17FAB115/M2013_v95.pdf
kód
výsledku
název výsledku
upřesnění, popis
I. publikační výsledky
J
recenzovaný
odborný článek
Jimp – impaktovaný WoS
JSC - SCOPUS
Jneimp – neimpaktovaný
Jrec – zařazený v Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik ČR
B
odborná kniha
neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň 50 tištěných
stran vlastního textu bez fotografických, obrazových, mapových apod. příloh vydaná tiskem nebo
elektronicky a posouzená (recenzovaná) alespoň
jedním obecně uznávaným odborníkem z příslušného oboru formou lektorského posudku (ne však z
pracoviště autorů knihy)
C
kapitola v
odborné knize
kniha má jen editora nebo v případech, kdy autor je v celé knize (na titulním listě, rubu titulní listu)
uveden jako spoluautor a je členem autorského kolektivu
D
článek ve
sborníku
má minimálně 2 strany - nikoliv abstrakt nebo rozšířený abstrakt
je evidován v databázi Conference Proceedings Citation Index nebo SCOPUS, má ISBN / ISSN
patent
udělený patent, který chrání původní výsledky výzkumu
a vývoje, jež byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem; za uplatněný výsledek
tohoto druhu lze tedy považovat výsledek až v okamžiku vydání patentové listiny
II. patenty
P
Hodnocení publikační činnosti
http://www.vyzkum.cz/storage/att/373C18E8F5E1311F5B8AF2BD17FAB115/M2013_v95.pdf
kód
výsledku
název výsledku
upřesnění, popis
III. aplikované výsledky
Z
Zpolop – poloprovoz; Ztech – ověřená technologie ; Zodru – odrůda ; Zplem - plemeno
F
vzory
Fuzit – užitný vzor
Fprum – průmyslový vzor – průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět, včetně součástek určených k jeho
sestavení do jednoho složeného výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak
G
prototypy,
funkční vzorky
Gprot – prototyp
Gfunk – funkční vzorek
H
předpisy, normy,
strategie,
koncepce
Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy
Hkonc – výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní správy
N
metodiky,
postupy, mapy
Nmet – certifikovaná metodika
Nlec – léčebný postup
Npam – památkový postup
Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem – syntéza GIS informací popřípadě i časových (4D) a jejich
souvislostí, získaných výzkumem území - např. o geovědní mapy, mapy památkových objektů, archeologických
lokalit, chráněných přírodních území, technických objektů, mapy / plány velkých
měřítek menších území (např. památkových objektů a areálů technických objektů, archeologických lokalit a parků)
včetně komplexní dokumentace stavebně-historických, urbanistických nebo krajinářských průzkumů, ale např. i
biologických a přírodních jevů, historických či společenských souvislostí apod.
R
software
V
výzkumná zpráva
V – výzkumná zpráva
Vsouhrn – souhrnná výzkumná zpráva
A
audiovizuální
tvorba
původní výsledek výzkumu, vývoje a inovací,– elektronické dokumenty (tj. dokumenty vydané pouze ve formě
čitelné prostřednictvím příslušného technického zařízení, např. dokumenty vydané pouze na CD / DVD, dokumenty
dostupné pouze prostřednictvím internetu nebo webová prezentace)
E
výstava
uspořádání výstavy
M
konference
uspořádání konference
W
workshop
uspořádání workshopu
O
ostatní
Hodnocení publikační činnosti
http://www.vyzkum.cz/storage/att/373C18E8F5E1311F5B8AF2BD17FAB115/M2013_v95.pdf
Sledování výzkumu
RIV – Registr informací o výsledcích
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=956
CEP – Centrální evidence projektů podporovaných ze
státního rozpočtu
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=954
CEZ – Centrální evidence výzkumných záměrů
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=954
CTU-RAR Czech Technical University – Research Activity
Report
11
Výzkumné granty na FA od roku 2005
Pracoviště
Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost
Období
Ústav teorie a dějin
Moderná architektúra ako pamiatka: energeticky úsporná obnova
2009-2011
architektury
Renesance a humanismus v Praze: struktury a souvislosti
2009-2010
Benedikt Ried: architekt mezi gotikou a renesancí
2005-2007
Kolektivní bydlení - utopie české architektury 1900-1989 (GAČR - postdoktorský)
2011-2013
Renesance a humanismus v Praze: struktury a souvislosti (GAČR)
2009-2010
Industriální topografie České republiky - nové využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity
2011-2014
Interaktivní synoptická databáze pro výuku dějin architektury (FRVŠ)
2010
Ústav památkové péče
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
2007-2012
Ústav urbanismu
Obnova mimoprodukčních funkcí zemědělské krajiny v procesu komplexních pozemkových úprav
2004-2008
Proměny architektury a urbanismu
2005
Inovace metodiky a metodologie zadávání územních plánů (BI – projekt pro státní správu)
2013-2015
Sémantická analýza městského prostředí (GAČR - postdoktorský)
2011-2013
Ústav prostorového
Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území
2005-2011
plánování
Uplatnění principů udržitelného rozvoje v územním plánování
2005-2006
ESPON 4.1 Data Navigator
2005
INTELCITIES
2004-2005
VCPD
Spatial Deconcentration of Economic Land Use and Quality of Life in European Metropolitan Areas (SELMA)
2002-2005
Principy a pravidla územního plánování
2005-2006
Strategie pro regionální polycentrický urbánní systém v ekonomické integrační zóně středovýchodní Evropy
2005-2008
Koncepce územního plánování a disparity v území
2007-2011
POLYREG - Podpora polycentrického regionálního rozvoje
2007-2011
REPUS – Polycentric system of East-Central Europe (EU – INTERREG IIIB)
2005-2007
POLYCE - Metropolisation and Polycentric Development in Central Europe (ESPON)
2010-2012
Hodnotící simulační modely prostorového utváření měst (GAČR)
2012-2014
Ústav nosných konstr.
Hodnocení bezpečnosti a životnosti staveb industriálního dědictví (NAKI)
2012-2015
Ústav stavitelství I
Experimentální metody projektování - nové trendy v metodice návrhu architektonických a inženýrských děl
2006-2008
Regenerace prefabrikovaných objektů bytových a občanských staveb na nestabilizovaném podloží
2005
Dutch Ladies – zdroj: Velvyslanectví Nizozemského království
2008
Ústav navrhování II
Obhájené disertace v oboru
Architektura, stavitelství a technologie
Stárnutí staveb v konstrukčních a materiálových souvislostech
Polyfunkční domy-integrace bydlení se zařízeními občanského vybavení ve společném
objektu
Inteligentní skleněné fasády
Zásady integrace obvodové stěny terénu
Architektura, konstrukce, instalace a jejich vzájemná interakce
Podpora pro navrhování vícepodlažních dřevostaveb
Půdní vestavby
Sportovní stavby a energie-bazénové stavby a metodika návrhu z hlediska energetické
náročnosti
Vývojové trendy výzkumu dvouplášťových transparentních větraných fasád v rámci
udržitelného rozvoje
Dvojité fasády s přirozeným prouděním vzduchu
Kamenořez (odraz stavební mechaniky v konstrukci historických oblouků)
Komplexní řešení problematiky kamenných dlažeb v exteriéru
Uplatnění technologie XML v architektuře
Funkce pozedního věnce ve zděném objektu
Architektura volných forem
Konstrukce a materiály v divadelní architektuře
Revitalizace stavební soustavy G 57
Recyklace kontaktních zateplovacích systémů s tepelným izolantem
z pěnového polystyrenu
Přírodní materiály v architektuře
Uplatnění technologie XML v architektuře
(2004-2013)
doc. Ing. akad. arch. F. Pšenička, CSc.
prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.
prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc.
doc. Ing. akad. arch. F. Pšenička, CSc.
doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.
prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc,
doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc.
doc. Ing. arch. Eduard Schleger
prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.
prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.
doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.
doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.
doc. ing. arch. Henri Achten, PhD
doc. Ing. Karel Lorenz, CSc
prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc,
doc. Ing. akad. arch. F. Pšenička, CSc
doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc.
prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc,
doc. Ing. arch. Eduard Schleger
doc. dr. ir. Henri Achten
Obhájené disertace v oboru
Dějiny architektury a památková péče
(2004-2013)
Prostorový vývoj a architektura kláštera v Kladrubech do počátku 18. století
Operativní průzkum a dokumentace nemovitých památek
Novostavba v městském památkovém prostředí. Objekty 20. století na území městské
památkové rezervace v Českých Budějovicích
Prostorová struktura městského domu v raném novověku
Příspěvky k lokačnímu urbanismu centra západních Čech
Prostorová struktura městského domu v raném novověku
One-span Ottoman Bridges in Bosnia and Herzegovina
Zahrady Rudolfa II. a jejich geneze
Karel Teige a teorie moderní architektury
Malá šlechtická sídla v oblasti jižních Čech do poloviny 19. století, jejich záchrana,
obnova a využití
Areál ČVUT v Dejvicích v šedesátých letech
Ing. arch. Milena Hauserová, CSc.
prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc
prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc
Skladba obytné části středověké tvrze v Čechách.
Středověká venkovská sakrální architektura na Kutnohorsku
Proměny domovní zástavby Trutnova a okolních měst
Pronikání anglického parku do francouzské zahrady v českých zemích
Středočeská monastická architektura 13. a počátku 14. století ve světle nových objevů
Archivní rešerše souboru měšťanských domů na Novém Městě pražském
prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.
doc. Ing. arch. František Kašička, CSc.
Ing. arch. Milena Hauserová, CSc
prof. Ing. arch. Vlček
prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc
Ing. arch. Milena Hauserová, CSc
doc. Ing. arch. František Kašička, CSc.
prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc
prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.
prof. Ing. arch. Bohumil Fanta, CSc.
prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc
prof. Ing. arch.Vladimír Šlapeta, DrSc.
doc. Ing. arch. František Kašička, CSc.
prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.
Obhájené disertace v oboru
Architektura – teorie a tvorba
(2004-2013)
Dům, který nebyl už nikdy postaven
Koncept skupinového bydlení
Scénické světlo ve výstavnictví
Digitální architektura
České a moravské pivovary – stavební dědictví v kontextu historie
Aspekty rozlišení a hodnocení kýče v architektuře
Současné tendence a předpokládaný vývoj půdorysného a prostorového uspořádání administrativních budov
v souvislosti s vývojem informačních technologií
Architektura digitálního věku
Strategie architektonického návrhu
Architektura v extrémním prostředí
Tvůrčí proces architekta Jana Sokola
Transformace industriální architektury
Česká evropská architektura 20.století
Železniční dědictví - identifikace, hodnocení a možnosti nového využití
Komplexní péče o seniory a osoby s handicapem
Typologie hospice a související problematika
Sociální a kulturní kontext v moderní architektuře
Lázeňská péče – trendy a procedury
Koncertní sály.
Možnosti využití výrobních objektů s ukončenou činností.
Bezbariérové a historické objekty
Hvězdárny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
Vyjádření podstatných hodnot firemní identity v architektuře
Uplatnění teorie fuzzy množin při analýze arch.tvorby A. Loose.
Metody zkoumání a interpretace architektury v současných podmínkách
Architektura a zdraví
Prvoplán a utopie
Nové galerie
Architektonické řešení zpřístupnění vysokých škol osobám se zdravotním
postižením: areál ČVUT v Praze - Dejvicích
Obscure Object of Modernism
Bydlení seniorů v kontextu stárnutí populace
Vztah architektury a umění na příkladu bruselského pavilonu 1958
doc. Ing. arch. Jan Štípek
doc. Ing. arch. Jan Štípek
doc. Ing. arch. Pavel Bednář, CSc.
doc. dr. ir. Henri Achten
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
doc. Ing. arch. Eva Fantová, CSc.
doc. Ing. arch. Jan Štípek
prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.
doc. Ing. arch. Michal Hlaváček
doc. Ing. arch. Michaëla Brožová
doc. Ing. arch. Fantová
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
doc. Ing. arch. Šestáková
doc. Ing. arch. Karel Fořtl
doc. Ing. arch. Petr Suske
doc. Ing. arch. Karel Fořtl
prof. Ing. arch. Jan Bočan
doc. Ing. arch. Michal Hlaváček
doc. Ing. arch. Irena Šestáková
prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil
doc. Ing. arch. Michal Hlaváček
doc. dr. ir. Henri Achten
prof. Ing. arch. Petr Urlich
doc. Ing. arch. Eduard Schleger
doc. Ing. arch. Petr Suske
prof. Ing. arch. Jan Bočan
doc. Ing. arch. Irena Šestáková
prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc
doc. Ing. arch. Irena Šestáková
doc. Ing. arch. Ševčík
Obhájené disertace v oboru
Urbanismus a územní plánování
(2004-2013)
Comparison of the Urban Development between Prague and Taipei: From the cases of
river
doc. Ing. arch. Michal Hexner, CSc.
Zeleň ve vývoji našich historických měst
Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny
Význam alejí v rázu a identitě krajiny
Informace o urbánním prostředí, jejich konceptualizace a komunikace. Hodnocení
urbánního prostředí z pohledu jeho uživatele s využitím informačních technologií
doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc.
Ing. arch. Jitka Mejsnarová
doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc
prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Vývoj prostorového uspořádání sídel a kulturní krajiny na Táborsku v 15.-19.století
Udržitelnost funkce bydlení v centru města z hlediska role veřejné správy
Regenerace městských brownfields v České republice, Skotsku a Anglii
prof. Ing. arch. Miroslav Baše
doc. Ing. arch. Karel Marhold, CSc
prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Přírodní krajinné hodnoty a identifikace jejich významu pro územní plánování
Geografický, kognitivní a behaviorální prostor v urbanismus a architektuře
Opuštěné prostory a jejich přechodné využití jako urbanistická disciplina
doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc.
doc. Ing. arch. Jan Jehlík
doc. Ing. arch. Ivo Oberstein, CSc.
Územní studie v podmínkách Prahy
Vývoj urbanistickej štruktúry města Žiliny v rokoch 1918-1948
GIS v územním plánování.
Návrh metodiky indikátorového hodnocení udržitelného rozvoje území
prof. Ing. arch. Miroslav Baše
doc. Ing. arch. Jan Jehlík
prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc
prof. ing. Petr Sklenička, CSc
Výuka urbanistických regionálních témat pro posílení povědomí a aktivní účasti veřejnosti
v územním plánování.
ing. arch. Jitka Mejsnarová
Hodnocení publikační činnosti
https://www.vvvs.cvut.cz/aplikace/hodn/
Fakulta
%
počet
body
11000 FSv
22,67 2286,440 52522,227
12000 FS
17,14 1754,004 39702,194
13000 FEL
29,23 2796,464 67718,372
14000 FJFI
18,11 984,681 41953,221
15000 FA
1,32 122,419 3048,515
16000 FD
2,16 330,547 4993,314
17000 FBMI
2,38 246,856 5522,261
18000 FIT
1,31 142,035 3023,793
31000 KÚ
2,04 213,733 4737,528
32000 MÚVS
0,13 13,173
311,358
35000 ÚTEF
3,25 211,655 7523,154
36000 UCEEB
0,23 23,725
527,673
51000 RČVUT
0,01
0,510
16,631
81000 VIC
0,04
4,550
85,937
84000 IC
0,01
1,167
11,905
Celkem:
100,00 9131,961 231698,081
Komponenta VVVS na ČVUT
http://www.vvvs.cvut.cz/
veřejný přístup – pasivní
18
Komponenta VVVS na ČVUT
http://www.vvvs.cvut.cz/
interní přístup – aktivní:
• všichni akademičtí pracovníci
• všichni doktorandi
19
20
21
22
23
Průběh doktorského studia
24
25
Download

Organizace, management a podpora výzkumu