E K O T E C H N I K - I N Ž E N Ý R I N G s.r.o.
kancelář: ČR , 140 00 PRAHA 4, Hvězdova 1594, tel.,602323625, mail: [email protected]
E K O T E C H N I K - I N Ž E N Ý R I N G s.r.o.
149 00 PRAHA 4, Květnového vítězství 1741
Projektant:
Kreslil:
ACAD
T. Kšandová
Kreslil:
Ing. J. Jílek
Investor :
ACAD
T. Kšandová
Kraj :
MAGISTRÁT HL. M PRAHY , odbor RVP
Číslo zakázky:
12/03
Projektant:
Ing. J. Jílek
Formát:
PRAHA
Akce:
17 A4
Revize:
REVITALIZACE RYBNÍKŮ
CHVALSKÝ
OPRAVA HRÁZE A OBJEKTŮ
Příloha:
Měřítko:
TECHNICKÁ
ZPRÁVA
0
Stupeň :
PS
Datum :
07/2012
Číslo přílohy:
F1
Revitalizace rybníků, Chvalský, oprava hráze a objektů – Technická zpráva
č. zak. 03/12
TECHNICKÁ ZPRÁVA
OBSAH
1.
POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO
ŘEŠENÍ .............................................................................................................. 4
1.1
VYTYČENÍ ..................................................................................................... 5
1.2
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ .................................................................................... 5
1.3
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, BOURACÍ PRÁCE, ODSTRANĚNÍ VEGETACE ........... 6
1.4
OPRAVA NÁVODNÍHO LÍCE ZDĚNÉ HRÁZE, ASANACE POŽERÁKU,
ODPADU A ZÁSYPY .............................................................................................. 7
1.5
VYBUDOVÁNÍ SDRUŽENÉHO OBJEKTU .................................................... 8
1.6
VÝSTAVBA ODPADNÍHO POTRUBÍ ............................................................ 9
2.
POŽADAVKY NA VYBAVENÍ .......................................................................... 10
3.
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ................. 10
4.
VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY .............................................. 10
5.
ÚDAJE O ZPRACOVANÝCH TECHNICKÝCH VÝPOČTECH ...................... 10
6.
POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ, SOUVISEJÍCÍ NORMY A
PŘEDPISY ....................................................................................................... 12
7.
POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH,
ENERGIÍCH, DOPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ ....................................................... 14
8.
ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU ................................... 14
9.
DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE .................. 14
10. HYGIENICKÁ PÉČE, OCHRANA A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI ...................... 14
11. VÝKAZ VÝMĚR ................................................................................................ 16
EKOTECHNIK-INŽENÝRING s.r.o. tel.602323625
strana 2 ze 17
Revitalizace rybníků, Chvalský, oprava hráze a objektů – Technická zpráva
č. zak. 03/12
SEZNAM PŘÍLOH ČÁSTI F
ČÁST F
1.
Technická zpráva
2.
Situace opravy 1:150
3.
Koordinace opr.rybníka na plán. rozvoj komunitního centra Chvaly 1:250 8 A4
4.
Vytyčení opravy díla 1.200,1:100
6 A4
5.
Podélný řez zdí rybníka 1:100/100
5 A4
6.
Vzorový řez opravou líce zdi hráze 1:50
2 A4
17 A4
8 A4
6.1. Příčné řezy zdí 1,2 1:50
3 A4
6.2. Příčné řezy zdí 3,4 1:50
3 A4
6.3. Příčné řezy zdí 5 1:50
3 A4
6.4. Příčné řezy zdí 6,7 1:50
3 A4
6.5. Příčné řezy zdí 8, pohled na sdružený objekt 1:50
3 A4
6.6. Řez 8.1 zdí a přelivem 1:50
3 A4
6.7. Rozsah narušení a výměny obkladu
4 A4
7.
5 A4
Podélný řez odpadním potrubím 1:100/100
7.1 Vzorové řezy uložením potrubí
8.
1: 50
Situace sdruženého objektu 1:40
3 A4
4 A4
8.1 Řezy objektem 1:50
6 A4
8.2 Kamenořez
4 A4
1:40
8.3 Schema poklopu
1:25
EKOTECHNIK-INŽENÝRING s.r.o. tel.602323625
1 A4
strana 3 ze 17
Revitalizace rybníků, Chvalský, oprava hráze a objektů – Technická zpráva
1.
POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU,
JEHO
č. zak. 03/12
FUNKČNÍHO
A
TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
V rámci revitalizace,
opravy hráze a objektů se navrhuje vybudovat nový
objekt požeráku a bezpečnostního přelivu.
Konstrukce objektů jsou navrženy v dobovému vzhledu s pískovcovým
obkladem.
Oprava
hráze
předpokládá
výměnu
narušených
kamenů
líce
s přespárováním prakticky celého návodního líce a novým přesazením hlavových
kamenů a s doplněním chybějících.
Část hráze opravená jako betonová konstrukce bude pro bezproblémové
napojení nového kamenného líce částečně odbourána a celý zbývající líc bude
obložen pískovcem. Zhlaví mírně navýšeno s ohledem na svažující se okolní terén.
Pro obklad se požaduje jemnozrnný pískovec s křemitým tmelem.
Při koordinaci na plánované rozšíření zástavby centra vyplynulo výpustné
objekty spojit do jednoho
sdruženého objektu v levé straně hrázového profilu
historického vzhledu s kamenořezem na přelivné hraně bezpečnostního přelivu. Od
tohoto objektu je vedeno jedno nové kapacitní potrubí Ø Dn 500 s napojením do
místa původního vyústění v otevřeném korytě Chvalky. Objekt vyústění bude
vybudován taktéž s kamenným lícem. Trasa potrubí je vedena mimo plánované
základy nových objektů.
Podchod pod komunikací, hrází, je navržen z důvodu nenarušení stávající
komunikace protlakem ze startovací jámy situované do volného prostoru areálu.
Pro návrh byly provedeny hydrotechnické výpočty a zpracován hydrologický
model na stanovení N-letých a m-denních vod, pomocí podobnosti z dat pro retenční
nádrž Chvalka RN 3 na levé větvi prameniště.
S ohledem na opravu je rozdělena jen do následujících prací :

Příprava území, bourací práce, odstranění vegetace

Oprava návodního líce zděné hráze, asanace požeráku, odpadu a
zásypy

Vybudování sdruženého objektu

Výstavba odpadního potrubí
EKOTECHNIK-INŽENÝRING s.r.o. tel.602323625
strana 4 ze 17
Revitalizace rybníků, Chvalský, oprava hráze a objektů – Technická zpráva
1.1
č. zak. 03/12
Vytyčení
Je patrné z příslušných příloh včetně přiloženého seznamu vytyčovacích bodů
přílohy F4 a detailního vytyčení pro sdružený objekt .
Hlavním vytyčovacím prvkem je vzdušná strana zhlaví zdi hráze. Od
stávajícího požeráku jsou pak pomocí kót určeny profily. Vytyčovací pořadnice jsou
od hran či os stávajících objektů. Nová trasa potrubí je určena vytyčovacími body
šachet Š1 a Š2 v souřadnicích. Zvolená místa profilů charakterizují stav a rozměry
konstrukce pro opravu.
1.2
Technické řešení
Oprava představuje převedení vody, odbourání starého požeráku a odbourání
starého betonového přelivu. V místě nového sdruženého objektu bude v případě
nutnosti provedeno zahloubení založení zdi, protože bude místo vypouštěcího
objektu přemístěno k levé straně hráze. Následuje očištění líce hrázové zdi a
detailní prověření navrženého rozsahu výměny lícového obkladu zpřesňující přílohu
6.7. Následuje prověření možné existence volných kamenů a zahájí se postupné
pročištění spár. Nevhodné pojivo na bázi betonu bude odstraněno, je třeba tuto
činnost provádět opatrně, aby nedošlo ke zbytečnému narušení zdravého zdiva
obkladu. Následuje demontáž celého zhlaví zdi a zjištění jeho chybějící délky.
Jako samostatná oddělená stavba bude probíhat budování nového odpadního
potrubí ve vytyčené trase. Podchod pod komunikací je navržen bezvýkopovou
technologií, pomocí protlaku.
Teprve po vyústění protlaku na návodní straně hráze budou zahájeny práce
na založení a výstavbu sdruženého objektu.
Osazení objektu bude limitováno
skutečným vyústěním protlaku !
Zbývající část odpadního potrubí minimální vnitřní světlosti Dn min. 500 mm
materiál PE KORUG PN 10 ( to je dle výrobních řad Da cca 560 až 600 mm !) bude
prováděna v paženém výkopu. Na trase jsou osazeny dvě šachty, lomová a
spádová. Trasu kříží stávající inženýrské sítě viz koordinační situace. Na ní jsou
vyznačeny i další, v rámci koordinace i na plánované trasy dalších sítí.
EKOTECHNIK-INŽENÝRING s.r.o. tel.602323625
strana 5 ze 17
Revitalizace rybníků, Chvalský, oprava hráze a objektů – Technická zpráva
č. zak. 03/12
Po ověření hloubky založení zdí v místech nového sdruženého objektu,
případně jejich podchycení, bude zahájeno založení objektu. Pohledové líce
konstrukcí budou z předepsaného jemnozrnného pískovce s křemitým tmelem,
stejné jako kamenořez přelivu.
Po vybourání či vysazení narušených obkladů návodního líce bude ošetřena
dle potřeby vnitřní část zdiva a postupně dosazeny nové či využité kameny
pískovcového řádkového zdiva. Spárování pomocí vápenocementové malty.
Po možnosti převedení vody do nové trasy odpadního potrubí bude původní
místo požeráku asanováno, potrubí pod komunikací / hrází / zatěsněno a zbývající
část dna požeráku zabetonována. Dno v místě bývalého požeráku bude navýšeno,
doplněno hutněným zásypem na přespádování dna k novému vypouštěcímu
objektu.
Podél koruny hrázové zdi vede zábradlí. Jeho oprava bude jen v případě jeho
narušení, nebo v místech, kde je velké prosednutí úrovně koruny oproti srovnané
koruně a dotkne se výškové úrovně zábradlí.
Podrobné technické řešení je patrné z výkresových příloh.
Navržené řešení a jeho rozsah vyplývá z předjednání s majitelem komunitního
centra.
1.3
Příprava území, bourací práce, odstranění vegetace
V rámci této stavební fáze bude zřízeno převádění vody a přístupová
zpevněná plocha podél zdi. Celý líc bude mechanicky očištěn, tlaková vody,
opískování atp. včetně vegetačního náletu. Následují bourací práce na požeráku a
bezpečnostním přelivu, kdy se provede i první ověření stavu vnitřní konstrukce zdi a
hloubka založení zdi a tloušťka obkladu zdi pro rozhodnutí na objednání fotmátuz
desek požadovaného pískovce. Zpřesní se detailní rozsah potřebné opravy líce,
prověří se možnost uvolněných kamenů.
Provádění prací z přestavitelného lešení v rozsahu minimálně tří pracovních
míst.
EKOTECHNIK-INŽENÝRING s.r.o. tel.602323625
strana 6 ze 17
Revitalizace rybníků, Chvalský, oprava hráze a objektů – Technická zpráva
1.4
č. zak. 03/12
Oprava návodního líce zděné hráze, asanace požeráku, odpadu a zásypy
Rozebírání, bouraní narušeného líce bude probíhat od bouraných objektů, kdy
je možno se jednoduše dostat na rub obkladů a tím i zajistit minimální porušení
odebíraných kamenů. Místa vybouraných kamenů budou v krátké době doplněna
novým obkladem, aby nedocházelo k uvolňování zdiva v nadloží !
Není vhodné rozpracovávat mnoho pracovních míst.
Je vhodné specializovat jednotlivé pracovníky na konkrétní práce stejného
druhu s předpokladem vyšší efektivnosti i odbornosti v postupu prací.
Na zbývajících plochách návodního líce bude provedeno šetrné pročištění
spar do hloubky cca 70 mm a následně přespárování vápenocementovou maltou.
Výplň spár bude utopena pod líc kamene o cca 1 cm.
Na vyměňované ploše obkladu se prověří velikost potřebných kamenů, protože
vzhledově pravidelné řádkové zdivo nemá zde vždy stejné rozměry !
Každý dosazovaný kámen je třeba přiřadit do příslušné řady jako originál. Je
nutno dodržovat vazbu zdiva i řádky líce. Spáry dodržovat v minimálně nutných
tloušťkách ( cca do 2 cm ) viz dobré stávající zdivo.
Netrvá se na stejných délkách kamenů pokud jsou ve vazbě.
Nelze shlukovat kameny malých rozměrů, ale nepravidelně je rozmístit do
plochy.
Lokálně narušené místa, kameny budou taktéž vyměněny. Pojivo na rubu
kamenů bude zase na bázi vápenocementu.
Na koruně zdi budou rozebrány hlavové kameny, desky, pro přesazení
hlavových kamenů. Prověří se potřebná délka dostavby s objednáním vhodných
rozměrů výchozích bloků včetně rezervy na porušené kameny.
Provede se jemná modelace pod urovnanou plochou zhlaví na jeho předepsané
výškové osazení – koruna není po celé délce vodorovná !
Případné dostavby za lícem se požadují z nenasákavého kamene, pískovec se
nedoporučuje.
Po opravě líce a možnosti převádět vodu do nového objektu bude provedena
asanace původního odpadního potrubí minimálně v rozsahu hráze / zabetonování/.
Dále bude zabetonován zbytek dna původního požeráku, cca do úrovně původního
dna rybníka. Následují hutněné dosypy
dna na přesměrování odpadní strouhy
EKOTECHNIK-INŽENÝRING s.r.o. tel.602323625
strana 7 ze 17
Revitalizace rybníků, Chvalský, oprava hráze a objektů – Technická zpráva
k novému objektu.
č. zak. 03/12
Pro tuto úpravu dna je možno použít přebytky materiálů
zpevňující manipulační pruh podél zdi a přebytky z výkopů na objektech.
Poslední úprava bude v mírném přísypu úpatí vaznou zeminou do výšky 0,5 m,
sklon cca 1:1, který zajistí ochranu úpatí zdi / viz stav po odbahnění /.
1.5
Vybudování sdruženého objektu
Situování sdruženého objektu je těsně vedle původního bezpečnostního
přelivu. Objekt je nutno v části požeráku založit dostatečně hluboko, aby byla
zajištěna požadovaná hloubka nového odváděcího potrubí. S ohledem na budování
odpadního potrubí pod hrází bezvýkopovou technologií, protlak, je vhodné počkat
s výstavbou objektu až po proražení potrubí před líc zdi. Je tak možno korigovat dílčí
nepřesnosti ve vedení protlaku ve vztahu ke konstrukci sdruženého objektu .
Objekt je přistavěn k rubu spáry obkladu. Šířka konstrukce objektu odpovídá
potřebné tloušťce obkladu.
Pro případ mělčího založení zdi v místě požeráku bude nutno nejdříve provést
lokální podchycení a zahloubení základu zdi na úroveň minimálně nutnou pro
založení požeráku. Směrem k bezpečnostnímu přelivu se nutná hloubka založení
výrazně snižuje, takže asi nebude nutno další pochycení základu realizovat.
Na minimálně nutném rozsahu odbourání starého přelivu je možno prověřit
stav vnitřní části zdi i založení zdi.
Středová konstrukční část objektu je z betonu B20V4T100 vyztuženým KARI
sítí 8/100/100 mm, líc z předepsaného pískovce, spárování na VC maltu.
Koruna přelivu je vytvořena z kamenořezu předepsaného tvaru. Mělké
spadiště s velkým podélným spádem je v dnové části zase vyloženo pískovcem.
Nátok do požeráku je na návodní straně upraven do hydraulického tvaru s konečným
profilem 60/60 cm. Obdobně se požaduje hydraulicky začít nátok do odpadního
potrubí u dna požeráku.
Součástí objektu je i úprava okolí, záhozy zbytku bývalého přelivu a upravené
zaústění dešťových kanalizaci, původně zavedených nevhodně přímo do přelivu.
Představuje to prodloužení stávajících potrubí z vhodného materiálu / kamenina,
černý plast / potrubí PE, PEHD , PP / se začištěným , zaříznutým okrajem a jejich
vyústění nad kamennou rovnaninu čímž dojde i k využití malého retenčního účinku
EKOTECHNIK-INŽENÝRING s.r.o. tel.602323625
strana 8 ze 17
Revitalizace rybníků, Chvalský, oprava hráze a objektů – Technická zpráva
č. zak. 03/12
nádrže. Podklad pod rovnaninou vyložen geotextilíí POP 800g/m2 na zamezení
vyplavování podloží.
1.6
Výstavba odpadního potrubí
V rámci této stavební fáze bude vybudováno nové kapacitní odpadní potrubí
profilu Dn 500 / vnější profil dle výrobní řady je tak větší / mat. PE KORUG PN 10
podélný spád 4%. Potrubí propojuje požerák se stávajícím místem vyústění potrubí
od požeráku.
První část potrubí je prováděna v délce cca 12 m bezvýkopovou technologií –
protlakem. Profil protlaku je nutno volit podle vnějšího průměru použitého odpadního
potrubí v souladu s požadavky odborné realizační firmy na protlaky. Obdobně může
dojít k úpravě potřebné délky startovací jámy, předpokládá se její pažení.
V místě startovací jámy je také situována lomová šachta Š1.
Část úseku potrubí mezi začátkem startovací jámy a Š1 bude ještě
obetonována, mezikruží profilu protlaku a potrubí bude zatěsněno. Po provedení
protlaku bude jáma zasypána původní zeminou s postupným hutněním na 95%PS,
aby bylo vyloučeno sedání zásypů. Povrch uveden do původního stavu.
Další trasa potrubí bude realizována do paženého výkopu. Šachta Š2 je
umístěna ve spádovém lomu.
Konstrukce šachet se předpokládá montovaná z prefabrikovaných prvků,
betonová nebo plastová, podle volby dodavatele. Výška šachet 2,7 a 2,1 m. Poklopy
litinové.
Vyústění potrubí je do nově rekonstruovaného zděného portálu, líc pískovec.
Portál propojí stávající potrubí s novým přívodem. Staré potrubí může být využito
majitelem pozemku jako pomocná kanalizace na odvod podzemních / drenážních/ či
dešťových vod od stávajících objektů šachet.
Za výtokem z portálu je nutno stabilizovat koryto těžkým záhozem na tlumení
energie výtoku.
Stabilizace je v minimální délce 5 m, zrno do 200kg , dno v
protispádu. Stabilizaci podloží proti sufozi řešit vyložením základové spáry geotextilií
POP 800g/m2 z důvodu výskyty vysokých výtokových rychlostí při povodňových
průtocích.
EKOTECHNIK-INŽENÝRING s.r.o. tel.602323625
strana 9 ze 17
Revitalizace rybníků, Chvalský, oprava hráze a objektů – Technická zpráva
2.
č. zak. 03/12
POŽADAVKY NA VYBAVENÍ
S ohledem na požadavek opravy hráze a objektů rybníka nejsou žádné
požadavky na další vybavení z hlediska stavby.
3.
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Stavba navazuje na cestní systém v území. Slouží k akumulaci vody přtékající
z povrchu území a dešťových kanalizací.
4.
VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
Stavbou dochází k zadržování vody v území, což je pozitivní efekt nemající
negativní vliv jak na povrchové, tak podzemní vody. Oprava s opraveným odvodem
vod od výpustného objektu je příznivá pro kvalitu povrchových i podzemních vod.
Nenarušuje stávající stav podzemních vod.
5.
ÚDAJE O ZPRACOVANÝCH TECHNICKÝCH VÝPOČTECH
Hydrologické výpočty:
Protože
pro
profil
hráze
neexistují
hydrologické
údaje,
bylo
využito
hydrologických dat z retenční nádrže RN3 Chvalka pro modelový přepočet k profilu
rybníka Chvalský. Charakter povodí pro oba profily lze považovat za identický. Třída
přesnosti IV. Výsledné hodnoty jsou použity pro návrh objektů opravovaného
rybníka.
M- denní průtoky v l/s
M
30
Qm 0,86
60
0,43
90 120
0,43 0,43
150
0,43
180
0,43
210
0,43
240
0
270
0
300
0
330
0
355
0
N-leté průtoky v m3/s
N
Qn
1
0,09
2
0,17
5
0,34
10
0,43
20
0,60
EKOTECHNIK-INŽENÝRING s.r.o. tel.602323625
50
0,94
100
1,20
Tř.
IV.
strana 10 ze 17
364
0
Revitalizace rybníků, Chvalský, oprava hráze a objektů – Technická zpráva
č. zak. 03/12
Hydrotechnické výpočty kapacit objektů pro návrh rozměrů konstrukcí:
1) Návrh profilu potrubí pro spád 4%
plnění skut.pln. průt.plocha
profilu h (m)
F (m2)
0%
5%
0,03
0,004
10%
0,05
0,010
15%
0,08
0,018
20%
0,10
0,028
25%
0,13
0,038
30%
0,15
0,050
40%
0,20
0,073
50%
0,25
0,098
60%
0,30
0,125
70%
0,35
0,147
80%
0,40
0,168
90%
0,45
0,186
100%
0,50
0,196
rychlost
v (m/s)
1,59
2,49
3,20
3,68
4,34
4,81
5,59
6,19
6,63
6,94
7,06
6,95
6,19
průtok
Q (m3/s)
0,006
0,025
0,059
0,106
0,166
0,233
0,401
0,608
0,816
1,019
1,191
1,294
1,215
2) Návrh přelivu
h
m
0,00
0,02
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
h3/2
V2g
0,000
0,003
0,011
0,032
0,058
0,089
0,125
4,430
4,430
4,430
4,430
4,430
4,430
4,430
b
m
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
EKOTECHNIK-INŽENÝRING s.r.o. tel.602323625
m
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
Q
m3/s
0,000
0,039
0,156
0,441
0,811
1,248
1,744
strana 11 ze 17
Revitalizace rybníků, Chvalský, oprava hráze a objektů – Technická zpráva
6.
POŽADAVKY
NA
POSTUP
č. zak. 03/12
STAVEBNÍCH
PRACÍ,
SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY
Stavební práce začnou vytyčením objektu a přípravou území.
Po zřízení přístupů bude nejprve nutno zajistit přípravu stavby s koordinací na
areál komunitního centra Chvaly. Následně budou odstraněny nefunkční objekty.
Při budování odpadního potrubí je nutno respektovat ochranná pásma sítí v
areálu. Požaduje se vytyčit stávající sítě v trase odpadního potrubí.
Za využití vypuštěné a odbahněné zdrže rybníka bude po převedení vody
zahájena oprava hráze a objektů viz technický popis a výkresové přílohy.
Opravované a nově stavěné objekty vodního hospodářství budou budovány
na suchu.
Veškeré práce budou prováděny v souladu s ČSN, TN a dalšími platnými
předpisy jakož i technologickými předpisy a postupy, platnými pro vodohospodářské
stavby. Tytéž požadavky musí splňovat i použité materiály.
Dodavatelé jednotlivých prací i generální dodavatel stavby se musí prokázat
oprávněním provádět odborné práce a zároveň musí prokázat dostatečný počet
vyškolených pracovníků pro tyto práce. V tomto případě se jedná hlavně o zemní,
zednické a betonářské práce a částečně práce ve vodním toku.
ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce
ČSN 73 0080 Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi
EKOTECHNIK-INŽENÝRING s.r.o. tel.602323625
strana 12 ze 17
Revitalizace rybníků, Chvalský, oprava hráze a objektů – Technická zpráva
č. zak. 03/12
ČSN 73 0090 Zakládání staveb. Geologický průzkum pro stavební účely
ČSN 73 0203 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční tolerance
ČSN 73 1000 Zakládání stavebních objektů. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 1001 Základové půdy pod plošnými základy
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí
ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů
ČSN 73 1209 Vodostavebný betón
ČSN 73 1214 Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování ochrany
ČSN 73 2001 Projektování betonových staveb
ČSN 73 2403 Provádění a kontrola betonových konstrukcí
ČSN 73 1311 Zkoušky betonové směsi a betonů
ČSN 73 3050 Zemné práce
ČSN 73 6503 Zatížení vodohospodářských staveb vodním tlakem
Souvisící právní předpisy
Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Vyhláška MLVH ČSR č.6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních
vod
Směrnice MZ ČSR č.51/1979 Sb., o základních hygienických zásadách pro
stanovení, vymezení a využívání ochranných pásem vodních zdrojů určených k
hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou a pro zřizování vodárenských
nádrží
Zákon č.183/2006 Sb., Stavební zákon
Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech
Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí
Zákon ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zákon ČNR 458/1992 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství
Zákony a vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví
20/1989 Sb., 324/1990Sb.,48/1982 Sb.,207/1991 Sb., 352/2000Sb., atp.
EKOTECHNIK-INŽENÝRING s.r.o. tel.602323625
strana 13 ze 17
Revitalizace rybníků, Chvalský, oprava hráze a objektů – Technická zpráva
č. zak. 03/12
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost práce na
staveništích a zákonem č.309/2006 Sb.
Uvedený přehled včetně požadavku na BOZP si nečiní nároky na úplnost.
7.
POŽADAVKY
NA
PROVOZ
ZAŘÍZENÍ,
ÚDAJE
O
MATERIÁLECH, ENERGIÍCH, DOPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ
Účelem stavby je revitalizace a oprava stávajícího stavu čímž nevznikají žádné
další požadavky na provoz kromě běžné údržby. Původní provoz se tak prakticky
nemění, kromě zvýšené bezpečnosti díla.
Ke stavbě jsou používány běžné stavební hmoty a materiály. Realizovaná
stavba nemá nároky na energii, dopravu a skladování. Snahou je opravit funkčí
historické vodohospodářské dílo v souladu s platnou legislativou s obnovou jeho
vzhledu.
8.
ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A
UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU
Stavba umožňuje přístup osobám s omezenou schopností pohybu.
9.
DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE
Oprava má pozitivní vliv na životní prostředí, dojde k nápravě narušených
konstrukcí, zvýší se bezpečnost díla. Opravou rybníka v historickém vzhledu se toto
dílo zviditelní a stane se pozitivním krajionotvorným prvkem.
10. HYGIENICKÁ PÉČE, OCHRANA A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI
Technické řešení je navrženo dle platných norem a bezpečnostních předpisů.
EKOTECHNIK-INŽENÝRING s.r.o. tel.602323625
strana 14 ze 17
Revitalizace rybníků, Chvalský, oprava hráze a objektů – Technická zpráva
č. zak. 03/12
Povinností dodavatele je zajišťovat bezpečnost práce a ochranu zdraví na
pracovišti v rozsahu ukládaném technickými normami, Zákoníkem práce, Trestním
zákonem a Výnosem ministerstva stavebnictví.
Pracovníci musí být řádně poučení a jsou povinni dodržovat předpisy
vztahující se k práci jimi vykonávané, zejména pokud jde o bezpečnost a ochranu
zdraví při práci.
Dodavatel stavby určí jmenovitě odpovědného pracovníka na stavbě,
zodpovědného za ochranu a bezpečnost při práci. Tato osoba může být identická s
osobou stavbyvedoucího.
Dodavatel je dále povinen dodržovat předpisy o kultuře stavby, zajistit zdroje
el. proudu před dotykem nepovolaných osob, zajistit úklid znečištěných komunikací a
bezpečný provoz na jím využívaných cestách.
EKOTECHNIK-INŽENÝRING s.r.o. tel.602323625
strana 15 ze 17
Revitalizace rybníků, Chvalský, oprava hráze a objektů – Technická zpráva
č. zak. 03/12
11. VÝKAZ VÝMĚR
S ohledem na neznámý stav vnitřních konstrukcí zdi je nutno počítat u
takovéto opravy s cca 10% rezervou na nepředvídané.
č.pol.
Popis položky
jed.
výměra
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, BOURACÍ PRÁCE, ODSTRANĚNÍ VEGETACE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
PROVIZORNÍ PŘÍJEZDY VE STAVENIŠTI NÁDRŽ
ÚPRAVA PŘÍSTUPŮ PO AREÁLU
UVEDENÍ PLOCH PŘÍJEZDŮ DO PŮVODNÍHO STAVU
VYBOURÁNÍ BETONŮ POŽERÁKU PO DNO RYBNÍKA
VYBOURÁNÍ NADZENMÍCH BETONŮ PŘELIVU+ OBET. SVAHU U KANALIZACÍ
MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ NÁVODNÍHO LÍCE
PRŮZKUM VNITŘNÍ KONSTR ZDÍ, TL.OBKLADŮ, ZALOŽENÍ
VYBOURÁNÍ ČELA VYÚSTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ
JÍMKOVÁNÍ, PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM Dn 200 S 1x PŘESAZENÍM
PRONÁJEM LEŠENÍ DO 2,5 M
ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ MÍSTA ZS
M2
M2
M2
M3OP
M3OP
M2
KPL
KPL
M
DNŮ
M2
240,0
500,0
500,0
3,6
10,0
226,0
1,0
1,0
25,0
100,0
50,0
M2
M2
M2
M2
M2
M
M
M
M
M2
M
M
KPL
KPL
M3
M
M
113,8
61,3
134,7
112,3
5,0
54,0
42,0
32,0
32,0
226,0
83,0
24,0
1,0
1,0
60,0
75,0
27,0
M3
M2
32,5
5,0
OPRAVA NÁVODNÍHO LÍCE HRÁZOVÉ ZDI
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
PROČIŠTĚNÍ SPAR NA CELÉ PLOŠE MIMO PLOCHY VÝMĚNY
ROZEBRÁNÍ NARUŠENÉHO LÍCE
DODÁVKA JEMNOZRNNÉHO PÍSKOVCE, KŘEMITÝ TMEL- LÍC ZDIVA
ZHOTOVENÍ NOVÝCH KAMENŮ ŘÁDKOVÉHO ZDIVA + OSAZENÍ
ZHOT. NOVÝCH KAM. LOKÁLNÍCH PORUCH ZDIVA + OSAZENÍ-ODHAD
ROZEBRÁNÍ HLAVOVÝCH KAMENŮ ZDI
DOD. JEMNOZRNNÉHO PÍSKOVCE, KŘEMITÝ TMEL- HLAVOVÉ DESKY
ZHOTOVENÍ NOVÝCH KAMENŮ HLAVOVÉ DESKY + OSAZENÍ
(V PŘÍPADĚ POTŘEBY) ZBUDOVÁNÍ ZÁKLADU PRO OBKLAD U BET. ZDI
VYSPÁROVÁNÍ LÍCE ZDI VC MALTOU S UTOPENÍM SPÁRY 1 CM
UROVNÁNÍ SPÁRY PRO PRO OSAZENÍ HLAVOVÝCH KAMENŮ
PŘEVEDENÍ VODY DO NOVÉHO OBJEKT
SANACE POTRUBÍ ODPADU OD POŽERÁKU PROF 400 MM MIN. 4 M
ZABETONOVÁNÍ ZBYTKU DNA POŽERÁKU
HUTNĚNÝ ZÁSYP KONSTR. ZEMINOU BEZODT. MÍSTA PRO PŘEV. SVODNICE
HUTNĚNÝ PŘÍSYP PRO OCHRANU ÚPATÍ ZDI
DLE POTŘEBY OPRAVA ZÁBRADLÍ- ODHAD 50%
VYBUDOVÁNÍ SDRUŽENÉHO OBJEKTU
29
30
ODKOP PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO OBJEKTU
PODCHYCENÍ PŘÍPADNÉHO MĚLKÉHO ZALOŽENÍ ZDI- ODHAD
EKOTECHNIK-INŽENÝRING s.r.o. tel.602323625
strana 16 ze 17
Revitalizace rybníků, Chvalský, oprava hráze a objektů – Technická zpráva
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
PODKLADNÍ BETON OBJEKTU Z B10
ZÁKLAD OBJEKTU Z B20V4T100
KARI SÍŤ 8X100X100 mm ZÁKLADU A STĚN
VNITŘNÍ BEDNĚNÍ POŽERÁKU VČETNĚ ODSTRANĚNÍ
D+M DRÁŽEK DLUŽÍ E70 / PLAST/
ÚPRAVY V PRŮCHODU ZDÍ PROTLAKU PROFILU CCA 600-700mm
KONSTRUKČNÍ BETON ZDÍ OBJEKTU Z B20V4T100
ÚPRAVA HYDRAULIKY NÁTOKU ZE SPADIŠTĚ
ÚPRAVA HYDRAULIKY NÁTOKU DO ODPADNÍHO POTRUBÍ
ZATĚSNĚNÍ MEZIPROSTORU PROTLAKU A POTRUBÍ
D+M KAMENOŘEZU PÍSKOVEC S KŘEMITÝM TMELEM
D+M DRÁŽEK HRAZENÍ PROFILU E80 DL. 3,4 m
D+M LICE OBJEKTU A SPADIŠTĚ Z PÍSKOVCE
D+M ZÁHOZU KOLEM OBJEKTU
D+M PODKLADNÍ GEOTEXTILIE POP 800g/m2
KAMENNÁ ROVNANINA KOLEM A POD VYÚSTĚNÍM KANALIZACÍ
ÚPRAVA VYÚSTĚNÍ KANALIZACÍ - KMENINA/ ČERNÝ PLAST/ SE ZAŘÍZNUTÍM
D+M POKLOPU A DLUŽÍ
VÝKOP PŘÍVODNÍ STROUHY K OBJEKTU
STABILIZACE STROUHY PŘED NÁTOKEM
č. zak. 03/12
M2
M3
M2
M2
M
KPL
M3
M
M
KPL
M
M
M2
M3
M3
M3
KPL
KPL
M
M
19,6
14,3
27,2
12,0
18,0
1,0
15,0
3,5
1,6
1,0
7,0
13,6
34,3
6,5
6,5
17,0
2,0
1,0
24,0
3,0
M3
M
M
M
M
KPL
KS
KS
KS
KPL
54,0
12,0
33,0
50,0
50,0
1,0
2,0
2,0
60,0
1,0
KPL
KPL
KPL
KPL
1,0
1,0
1,0
1,0
VYHLOUBENÍ KORYTA POD VYÚSTĚNÍM NA DÉLKU 6 M
VYLOŽENÍ VÝKOPU GEOTEXTILÍ POP 800g/m2
VEST.TĚŽ.ZÁHOZŮ DO 200kg S PROSYPY MEZER JEMNĚJŠÍ FRAKCÍ
M3
M2
M3
9,9
15,0
7,0
NEPŘEDVÍDANÉ PRO OPRAVU
%
10,0
ODPADNÍ POTRUBÍ
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
VÝKOP STARTOVACÍ JÁMY S PAŽENÍM A ZPĚTNÝM ZASYPÁNÍ SE
ZHUTNĚNÍM
PROTLAK Ø 600-700 mm DL. 12 m, DLE ZVOLENÉHO DRUHU POTRUBÍ
VÝKOP V TRASE POTRUBÍ HLOUBKY DO 3,5 m S PAŽENÍM
D+M POTRUBÍ Ø Dn 500 mm PE 100 KORUG PN10, ØDa CCA 600 mm
PODSYP A OBSYP POTRUBÍ S HUTNĚNÝM ZÁSYPEM
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ VE STARTOVACÍ JÁMĚ, MIN .4 m
D+M MONTOVANÝCH ŠACHET Ø 1 M , HL. 2,7 a 2,1 m
D+M LITINOVÝCH POKLOPŮ Ø600 mm
D+M TRNŮ V12 DL. 0,5 m á 0,5 m
VYBOURÁNÍ BETONŮ STABILIZACE POD PORTÁLEM
PORTÁL VYÚSTĚNÍ
61
62
63
64
VÝKOP PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PORTÁLU
VYBUDOVÁNÍ ZDĚNÉHO PORTÁLU S LÍCEM Z PÍSKOVCE
NAPOJENÍ STARÉHO POTRUBÍ DO VÝSTĚNÍ
HUTNĚNÝ ZÁSYP OBJEKTU S NAPOJENÍM NA STABULIZACI
VÝVAR
65
66
67
EKOTECHNIK-INŽENÝRING s.r.o. tel.602323625
strana 17 ze 17
Download

Technická zpráva - Lesy hl. m. Prahy