Nakladatelství
Lidové
noviny
Ediční
plán
2014
Historie
nln.cz
Edice
Výpravné historické monografie
zpřístupňují textovou, encyklopedickou i bohatou ilustrační formou důležitá dynastická či jinak ohraničená období českých dějin. Na úspěšné publikace Přemyslovci – budování českého státu a Lucemburkové – česká koruna uprostřed Evropy,
jež získaly ocenění předsedy Akademie věd ČR, naváže dlouho očekávaný titul Husitské století.
Dějiny států
První svazky edice byly vydány v roce 1994, od té doby v ní vyšlo více než 70 knih
napsaných převážně českými historiky. Všechny svazky v edici jsou při dotiscích
aktualizovány. Dramaturgie edice bere na zřetel i probíhající teritoriální změny.
Česká historie
Edice byla založena z popudu PhDr. Dušana Třeštíka, který první svazky edice osobně vybral a jehož všechny práce v edici vyšly. Cílem edice je zpřístupňovat veřejnosti podstatné práce české historické vědy.
Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska
Edice mapuje dějiny jednotlivých rodů působících na území českých zemí. V edici
vycházejí i některé práce, které zahrnují obecnější témata vztahující se k dané problematice. Edici řídí PhDr. Jan Urban.
České dějiny
Vědecká edice vydávaná společně s Ústavem českých dějin Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Obsah edice určuje ediční rada při tomto ústavu, která při výběru
klade důraz na prezentaci nových prací badatelů spjatých s fakultou.
Dějiny českých, moravských a slezských měst
prezentují populárně-naučné monografie o historii jednotlivých měst. Edice umožňuje shromáždit dosud nezpracovaný archivní materiál k dějinám městských center, podněcuje k revizi dosud publikovaných studií a klade si za cíl představit nové
poznatky regionální historiografie. Edici řídí doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Edice Ústavu dějin křesťanského umění při Katolické teologické fakultě UK
zahrnuje publikační výsledky této instituce. Důraz v edici je kladen kromě textu
i na poučenou obrazovou dokumentaci stavebních a uměleckých objektů. Edici řídí
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr. h. c.
Knižnice Dějin a současnosti
je otevřenou ediční řadou určenou k publikování výsledků aktuálního dění v historických oborech. Pestrost námětů, volná forma zpracování textu i různost přístupů
umožňují autorům nabízet i relativně kuriózní a okrajová témata, reagovat na aktuální podněty i představovat poslední trendové práce dané specializace. Edici založil doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Archeologica
se pokouší vrátit k tradici publikování výsledků českých archeologických institucí
populárně-naučnou formou. Jednotlivé svazky edice budou věnovány zejména jednotlivým lokalitám, na nichž je dlouho prováděn archeologický výzkum, nebudou
však chybět ani svazky, které se věnují problematice určitého období v archeologických nálezech a hypotézách. Edici založil a řídí prof. PhDr. Petr Sommer, DrSc.
Knižní řada Židé – paměť – dějiny
si klade za cíl zpřístupnit odborníkům i široké veřejnosti současné bádání o moderních židovských dějinách a kultuře v českých zemích a ve střední Evropě v období od 18. století do současnosti. Řadu v NLN připravují Židovské muzeum v Praze
a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, jejími odbornými redaktory jsou Kateřina Čapková a Michal Frankl.
Prameny české historie
vznikají jako široce koncipovaná volná řada, která bude představovat formou studií,
monografií, sborníků i odborně zpracovaných edic pramenný materiál k dějinám
českých zemí. Editor a iniciátor edice prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. bude v edici postupně demonstrovat široké spektrum historických pramenů (listiny, kroniky, legendy aj.), včetně jejich dobového významu a aktuální odborné interpretace.
Edice Ego
je výstupem základního výzkumu Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Prezentuje
vědecký způsob zpracování vzpomínkové a deníkové pramenné látky, včetně analýzy korespondence významných historických, politických a kulturních osobností
aktivně působících na přelomu 19. a 20. století, v období první republiky a v období
bezprostředně následujícím. Edice je řízena ediční radou působící při ústavu.
Kontakty na odpovědné redaktory a editory historických edic NLN
najdete na nln.cz/kontakty
Výpravné historické monografie
Husitské století
Editoři: Pavlína Cermanová, Robert Novotný, Pavel Soukup
Pohled na husitství se často měnil. Po dlouhá desetiletí bylo jednostranně vyzdvihováno, po roce 1989 naopak v širším povědomí převážilo pojetí zdůrazňující
kulturní škody a náboženský fanatismus. Intelektuální přínos husitských myslitelů, převratné změny ve společnosti a inovace v oblasti písemnictví či hudby jako
by upadly v zapomnění. Odborné bádání přitom právě v posledních pětadvaceti
letech přineslo nové poznatky a interpretace ukazující provázanost českých dějin
15. století s vývojem v soudobé Evropě, ale také unikátní impulzy, kterými se husitství vymyká své době. Kniha Husitské století shrnuje výsledky tohoto výzkumu
a podává ve čtyřech oddílech vyvážený obraz této epochy, nezávislý na ideologických předsudcích. Mezi historický nástin revoluční doby a pokompaktátního období
jsou vklíněny oddíly věnované sociálním dějinám a mocenské konstelaci v zemích
České koruny i kulturnímu a duchovnímu vývoji.
Kniha vychází ve spolupráci s Centrem medievistických studií Filosofického
ústavu AV ČR.
hUsiTsk e
sToL eT i
Nakladatelství
Lidové Noviny
PavLíNa CermaNová | robert NovotNý | PaveL SoukuP (eds.)
Autorský kolektiv: prof. PhDr. Milena
Bartlová, CSc., Mgr. Jan Biederman, prof.
PhDr. Lenka Bobková, CSc., Mgr. Tomáš
Borovský, Ph.D., PhDr. Jaroslav Boubín,
CSc., Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D.,
Mgr. Martin Čapský, Ph.D., Mgr. Martin
Čechura, Ph.D., prof. PhDr. Petr Čornej,
DrSc., Mgr. Petr Elbel, Ph.D., Ota Halama,
Th.D., PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D., Mgr.
Jan Hrdina, Ph.D., doc. Mgr. Antonín
Kalous, MA, Ph.D., PhDr. Martin Musílek,
Mgr. Martin Nodl, Ph.D., Mgr. Robert
Novotný, Ph.D., Mgr. Pavel Soukup, Ph.D.,
Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D., PhDr. Hana
Vlhová-Wörner, Ph.D., PhDr. Blanka
Zilynská, Ph.D.
Vázaná s přebalem
210 × 297 mm, asi 900 stran
EAN 9788074222771
02.05.14 8:23
Výpravné historické monografie
Přemyslovský dvůr
Život knížat, králů a rytířů ve středověku
Editoři: Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka
Rozsáhlá publikace o životě na panovnickém dvoře přemyslovských knížat a králů
přináší barvitý pohled na dvorskou společnost v období 10. až 14. století. V ­centru
pozornosti stojí dvorská kultura a její každodenní či sváteční projevy a chvíle, opomenuto není ani složení dvora od nejvyšších hodnostářů až po různé služebníky.
Hodnocena jsou sídla, cestování nebo péče o tělo a astrologie. Do knihy jsou přímo
začleněny i překlady jednotlivých pramenů: kronikářských záznamů, listin a soudobé literární tvorby. Obrazový doprovod sestává z iluminací středověkých rukopisů,
fotografií archeologických nálezů a dochovaných hmotných předmětů či z kresebných rekonstrukcí oděvu a architektury.
Kniha vychází ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR.
Autorský kolektiv: PhDr. Klára Benešovská,
CSc., prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.,
PhDr. Lenka Blechová, Ph.D., prof. PhDr. Lenka
Bobková, CSc., PhDr. Milena Bravermanová,
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D., PhDr. Dana
Dvořáčková­‑Malá Ph.D., Mgr. Jana Fantysová­
‑Matějková, Ph.D., PhDr. Jan Frolík, CSc.,
PhDr. Dalibor Havel, Ph.D., PhDr. Hana
Hlaváčková, Bc. Anna Košatková, Mgr. Pavlína
Mašková, PhDr. Karel Maráz, Ph.D., Mgr. Martin
Nodl, Ph.D., Mgr. Lenka Panušková,
Mgr. Petra Rajterová, PhDr. Jakub Razim,
prof. PhDr. Milada Říhová, CSc., doc. Mgr. Sylvie
Stanovská, Dr., PhDr. Robert Šimůnek,
Ph.D., PhDr. Zuzana Všetečková, PhDr. Jan
Zelenka, Ph.D., Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D.,
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
Vázaná s přebalem
165 × 235 mm, asi 900 stran
EAN 9788074222764
Dějiny států
Dějiny Česka
Editoři: Jan Klápště, Ivan Šedivý
Publikace navazuje na koncepci ediční řady České dějiny, a snaží se tak především
o autorské uchopení vybraných témat. Takové pojetí odpovídá současnému stavu
historiografie lépe než koncept, který by usiloval o syntézu. Autorům jde o problémovou bilanci těch kapitol dějin českých zemí, které pokládají za relevantní a důležité, a dávají proto přednost spíše volnějšímu esejistickému pojetí. Východiskem
knihy není koncept „národních dějin“, tedy jakési zásobárny příběhů. Dějiny českých zemí jsou nahlíženy jako historie proměnlivého teritoria začleněného do přirozených středoevropských a evropských souvislostí (geografických, tematických
i metodologických).
Autorský kolektiv: PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.,
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc., Dr. Phil.
Rudolf Kučera, Ph.D., Mgr. Martin Nodl,
Ph.D., doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.,
doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník,
Ph.D., prof. PhDr. Petr Sommer, DrSc.,
Mgr. Matěj Spurný, Ph.D., doc. Mgr. Marie
Šedivá­‑Koldinská, Ph.D., prof. PhDr. Ivan
Šedivý, CSc., prof. PhDr. František Šmahel,
DrSc., dr. h. c. mult., prof. PhDr. Jiří Štaif,
CSc., prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.,
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
Vázaná s potahem,
160 × 210 mm, asi 600 stran
EAN 9788074223389
Dějiny států
Dějiny Polska
Jiří Friedl, Martin Nodl, Miloš Řezník, Martin Wihoda
Dějiny Polska soustředí svoji pozornost k historickým a symbolickým „uzlovým bodům“, které jsou důležité jak pro vývoj polské společnosti, tak pro pozdější polskou
historickou paměť. Na jejich příkladu pak text postihuje základní problémy a souvislosti historického vývoje jednotlivých období. Tímto „zhuštěným“ výkladem se
autorům daří vyhnout se schematickému rozčleňování na politické, hospodářské,
sociální a kulturní dějiny ve prospěch užší provázanosti různých oblastí. Zvláštní
pozornost je věnována otázkám role Polska v regionu a ve světě, regionální různorodosti, proměnám kolektivních identit a historické paměti, historickým formám
státnosti, kulturnímu transferu a společenským strukturám.
Prof. Dr. Miloš Řezník, je profesorem
evropských regionálních dějin na FF
univerzity v Chemnitz. Zabývá se dějinami
Polska a habsburské monarchie se
zaměřením na dějiny kolektivních identit,
historické paměti a proměny elit.
doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., vědecký
pracovník Historického ústavu AV ČR. Zabývá
se dějinami Polska a česko/československo­
‑polských vztahů ve 20. století.
Prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D., působí
v Historickém ústavu FF MU v Brně, zabývá
se dějinami raného středověku. Je autorem
četných monografií, v NLN vyšla jeho kniha
Morava v době knížecí.
Mgr. Martin Nodl, Ph.D., působí jako
vědecký pracovník v Centru medievistických
studií AV ČR. Zabývá se dějinami pozdního
středověku, zejména jeho sociálními
dějinami, problematikou tehdejší mentality
a každodenního života.
Vázaná s potahem,
160 × 210 mm, asi 600 stran
EAN 9788074223068
Dějiny států
Dějiny Švýcarska
Werner H. Meyer, Georg Kreis
Překlad z němčiny Jiří Ohlídal
Dějiny Švýcarska představují českému čtenáři historický a společenský vývoj této
alpské země od raného středověku až do současnosti. Přístupnou a čtivou formou autoři popisují charakter krajiny a jejích obyvatel před vznikem spříseženstva i po něm, rozebírají náboženské, sociální a kulturní poměry v užším i širším
kontextu a plasticky zachycují utváření specifické švýcarské identity a institucionálního rámce. Za hranici obou částí byla vhodně zvolena doba kolem roku 1700,
kdy staré společensko-politické formy začaly ve Švýcarsku vytlačovat trendy nastupující modernity a dosud „nehotový stát“ se spletí rozličných práv a svobod se
pod vlivem vnějších a vnitřních tlaků začal přetvářet do pevněji strukturovaného
federativního celku.
Prof. Werner H. Meyer je švýcarským
medievistou a archeologem. Od roku 1975
byl mimořádným a v letech 1989–2004
řádným profesorem na Basilejské univerzitě
a publikoval řadu prací o švýcarských hradech
a středověkých dějinách země.
Prof. Georg Kreis je švýcarským historikem
novověku. Napsal mnoho prací k novodobým
dějinám země a často vystupoval v televizi
a v rozhlase jako odborník na historicko­
‑politická témata. V roce 2007 mu byla udělena
cena Nanny Fischhofové za jeho příspěvek
k boji proti rasismu, nenávisti vůči cizincům
a antisemitismu.
Vázaná s potahem,
160 × 210 mm, asi 500 stran
EAN 9788074223044
Dějiny států
Dějiny Walesu
Blanka Říchová
Wales je dnes nejmenší součástí Spojeného království, nicméně také zemí se starobylou historií sahající až do keltského dávnověku, římské civilizace a Artušových rytířů kulatého stolu. Potom byl samostatným knížectvím, jež však do konce
13. století podlehlo anglické invazi. Však také nosili následníci anglických králů titul
„princ waleský“. Je také zemí gotických katedrál a rozsáhlých hradů, odtud pocházeli proslavení velšští lučištníci, kteří rozhodovali bitvy ve stoleté válce. V 19. století
prošel Wales industrializací – rozvíjela se zde těžba uhlí, ocelářství, stavba lodí i dělnické hnutí. Od druhé půle 20. století postupně dochází ke znovuvzkříšení původní
keltské kultury a jazyka.
Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. je naše přední
politoložka, zabývající se politickými systémy
západoevropských zemí. Působí na katedře
politologie Fakulty sociálních studií UK a je autorem
více než stovky odborných článků.
Vázaná s potahem,
160 × 210 mm, asi 300 stran
EAN 9788074223235
Dějiny států
Dějiny Ruska
Zbyněk Vydra, Michal Řoutil, Jitka Komendová, Kateřina Hloušková, Michal Téra
Nové Dějiny Ruska jsou kolektivní prací pěti
českých historiček a historiků. Autorský kolektiv v šesti hlavních chronologicky vymezených částech (Kyjevská Rus, Moskevská
Rus, 18. století, 19. století, sovětské období
ruských dějin, Rusko po roce 1991) mapuje
hlavní vývojové linie ruských dějin od raného středověku až do současnosti. Vedle zachycení hlavních událostí politického rázu
autoři věnují zvýšenou pozornost také otázkám hospodářského, sociálního, kulturního a náboženského vývoje Ruska. Jedním
z hlavních cílů je přiblížit českému čtenáři
ruské dějiny způsobem reflektujícím nejnovější výsledky světového bádání.
Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D. vystudoval historii na Univerzitě Karlově a Masarykově
univerzitě. Působí na Univerzitě Pardubice, zabývá se evropskými dějinami
19. a 20. století. Jeho specializací jsou dějiny Ruska 19. a 20. století.
Mgr. Michal Řoutil, Ph.D. absolvoval studium rusistiky na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. Odborně se zaměřuje především na dějiny ruské středověké kultury,
rozkol ruské církve v polovině 17. století, staroobřadní hnutí a východokřesťanské
výtvarné umění.
Mgr. Jitka Komendová, Ph.D. působí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci. Specializuje se na kulturní dějiny východní Evropy ve středověku.
Mgr. Kateřina Hloušková, Ph.D. vystudovala historii na Masarykově univerzitě
v Brně. V současné době působí v Centru pro studium demokracie a kultury, věnuje
se především diplomatickým a kulturním vztahům novověké Evropy a spojení politiky
a umění ve 20. století.
Mgr. Michal Téra, Ph.D. vystudoval historii a slovanské literatury na Univerzitě Karlově.
V současné době působí na Univerzitě Pardubice. Specializuje se na raně středověké
dějiny slovanských národů, christianizaci Slovanů a slovanskou archaickou kulturu.
Vázaná s potahem,
160 × 210 mm, asi 500 stran
EAN 978807423242
Dějiny států
Dějina Maroka
Daniel Křížek
Země omývaná Atlantikem a Středozemním mořem, již si podmaňovali Kartaginci, Římané, Vandalové, Byzantinci, Berbeři, Arabové, Francouzi a Španělé. Obývali
ji polyteisté, křesťané, židé a muslimové. Zažila období politické roztříštěnosti i éry
velkých říší a dynastií, časy chudoby i nejvyšší prosperity. Lidé zde žijí v úrodných
nížinách, bezbřehých pouštích i v těžko prostupných pohořích Atlasu či Rífu. Země
nabízí ukázky prvních uměleckých pokusů člověka i působivou islámskou architekturu. Staré kmenové sociální struktury tu doplňují městský život tepající v Rabatu,
Fezu, Casablance či Marrákeši. Modernita se potkává s tradicemi často středověkými. Bohaté politické a kulturní dějiny této severozápadní výspy Afriky od nejstarších dob do současnosti přináší tato kniha.
Mgr. Daniel Křížek, Ph.D. je absolventem
kulturní antropologie Předního východu
na Filozofické fakultě Západočeské
univerzity v Plzni, kde v současné
době působí jako vyučující na Katedře
blízkovýchodních studií. Specializuje se
na současnou islámskou mystiku a islám
obecně, na středověké dějiny islámských
zemí se zvláštním ohledem na islámské
Španělsko a na architekturu islámské
kulturní sféry.
Vázaná s potahem,
160 × 210 mm, asi 350 stran
EAN 9788074223402
Dějiny států
Dějiny Kavkazu
Tomáš Šmíd, Emil Souleimanov
Kniha popisuje složitou historii výbušného kavkazského regionu. Po arabských
a mongolských vpádech ve středověku a perském a tureckém pronikání se
od 18. století stal pro celou oblast klíčovým vztah s Ruskem. Velmocenská politika
Petra Velikého i Kateřiny Veliké vedla ke střetům i povstáním, v 19. století byl Kavkaz začleněn do ruského státu. Po neúspěšných pokusech o nezávislost v letech
1917–1921 se region stal na sedm desetiletí součástí Sovětského svazu. Těžce jej
poznamenaly stalinské represe, druhá světová válka i deportace severokavkazských národů. Národní obrození kavkazských národů v období perestrojky přineslo
vzestup nacionalistické politiky, etnické třenice i rozkvět politického islámu. Text
uzavírá reflexe posledního desetiletí.
Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D. působí jako odborný
asistent na Katedře politologie Masarykovy
univerzity. Odborně se zaměřuje na problematiku
asymetrických hrozeb, bezpečnostní problémy
v postkomunistickém bloku a kavkazský region.
Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D. působil jako
analytik Výzkumného centra AMO. Nyní je interním
pracovníkem Katedry ruských a východoevropských
studií FSV UK.
Vázaná s přebalem,
160 × 210 mm, asi 400 stran
EAN 9788074223365
Dějiny států
Dějiny Mongolska
Michal Schwarz, Ondřej Srba
Kniha líčí historii Mongolska jako země, ve které se prolínají kontrastní světy kočovných pastevců v krásné, ale drsné přírodě, moderních byznysmenů v hlavním
městě i obnovovaného buddhismu a šamanismu. Na základě současného bádání i osobních zkušeností v ní autoři zachycují jednotlivé historické etapy, včetně
té nejslavnější – epochy Čingischánovy, která znamenala počátek dodnes trvající
dějinné cesty mongolského národa. Mongolové si přes trvalé mezinárodní tlaky
dokázali udržet svébytnost. Demokratizace na konci 20. století však nastolila otázky, jak nadále směřovat mongolskou společnost s ohledem na tradiční styl života
a zároveň na životně nezbytnou hospodářskou konkurenceschopnost.
Mgr. Michal Schwarz, Ph.D. působí
jako odborný asistent Ústavu jazykovědy
a baltistiky Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity. Věnuje se jazykům a historii
centrální Asie, Číny, Sibiře a Jihovýchodní
Asie.
Mgr. Ondřej Srba vystudoval sinologii
a mongolistiku. Je doktorandem
na Univerzitě Karlově a Masarykově
univerzitě. Zabývá se orální historií
západních Mongolů a mongolskou
paleografií.
Vázaná s přebalem,
160 × 210 mm, asi 400 stran
EAN 9788074223310
Česká historie
První česká království
Martin Wihoda
Tradice a zvyklosti jsou svorníkem státotvorného vývoje. Stačí si připomenout volby knížat, nalézání práva na sněmech Čechů i samo pojetí přemyslovské mytologie,
jež definovala domácí pořádky a vztah vládnoucí dynastie k obci Čechů. Právě důraz na tradice a zemské zvyklosti ovlivnil veřejné mínění, které se stavělo ke královské hodnosti buď lhostejně, nebo ji vnímalo jako cizí, dílem přímo škodlivou novotu. Možná i proto dosud nebylo zcela zřejmé, jaká byla ideová a programová náplň
prvních českých království, totiž Vratislavova a Vladislavova, a proč uspěl teprve
koncept Přemysla Otakara I. Tento na komparaci hodnot knížecích a královských
Čech založený výklad nabízí neotřelý pohled na dlouhý a obtížný zrod české státnosti v širším středoevropském kontextu.
Prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. působí
na Masarykově univerzitě v Brně, zabývá se
dějinami raného středověku. Je autorem
četných knižních monografií, v NLN vyšla jeho
kniha Morava v době knížecí (2010).
Vázaná s přebalem,
140 × 200 mm, asi 500 stran
EAN 9788074222788
Česká historie
Království v pohybu
Kolonizace, města, stříbro v závěru přemyslovské epochy
Josef Žemlička
Ve 13. století dosáhla přemyslovská epocha kulminačního bodu svého staletého
vývoje. České země tehdy vcházely do styku s migračními pohyby, které měnily etnické poměry mezi Labem a Odrou. Završování těchto procesů, jejich vztah
ke staršímu osídlení a tvořící se vazby mezi vesnicí a městem jsou otázky, jimiž
se kniha zabývá. Právě v nich tkví těžiště příštích výkladů, ukončených rolí jihlavských, brodských a ve vrcholné fázi kutnohorských stříbrných nalezišť. Bez nich by
světlo světa stěží spatřil „věčný a pevný“ pražský groš, ohlašující nejen zásadní obrat v monetární praxi českých zemí, ale také impulz k další hospodářské aktivizaci
a pokračujícímu posilování „městských“ regionů. Již v hloubi středověku se však dá
pozorovat také odvrácená strana „pokroku“ a důsledky zásahů do přirozené krajiny.
Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
přednáší dějiny 12. a 13. století na FF UJK
a působí jako vědecký pracovník Centra
medievistických studií Filosofického
ústavu AV ČR a Historického ústavu AV
ČR. Je autorem řady úspěšných knižních
monografií, v NLN vyšly jeho Čechy v době
knížecí, Počátky Čech královských. Proměny
státu a společnosti, Přemysl Otakar II. Král
na rozhraní věků. Podílel se také podstatnou
měrou na kolektivním díle Přemyslovci.
Budování českého státu.
Vázaná s přebalem,
140 × 200 mm, asi 900 stran
EAN 9788074223334
Česká historie
Tělo mezi medicínou a disciplínou
Proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století
Milena Lenderová, Daniela Tinková, Vladan Hanulík
Každá společnost má své vidění světa, svůj obraz těla i vztahu mezi tělem a duší.
Historik jej nemůže považovat za samozřejmou danost, ale vnímat jako systém
kulturních významů. Právě řeč těla je to, co dává sílu vyřčenému slovu; gesta a řeč
žijí v symbióze. Autoři knihy se pokusili představit tělo jako proměnlivý historický
objekt – neustále konstruovaný a rekonstruovaný fenomén, neoddělitelný od kulturního kontextu, do něhož se jeho nositel zrodil, v němž žil a zemřel.
Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
vystudovala historii a romanistiku na FF UK
v Praze. Vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity
Pardubice. Zabývá se dějinami každodennosti
19. století, dějinami ženy a francouzsko-českých
kulturních vztahů.
Doc. Daniela Tinková, Ph.D. vystudovala historii
a romanistiku na FF UK v Praze; doktorské
studium absolvovala tamtéž a na École des
hautes études en sciences sociales v Paříži.
Přednáší na FF UK, zaměřuje se především
na sociální, kulturní a intelektuální dějiny
17.–19. století, na dějiny vědy a moderní
historiografii.
Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D. vystudoval obor
kulturní dějiny se specializací na gender history
na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice;
zde absolvoval i doktorské studium. Zabývá se
multidisciplinárním výzkumem sociálněkulturních
aspektů historie medicíny, genderovými dějinami
a historií lázeňství v českých zemích v 19. století.
Vázaná s přebalem,
140 × 200 mm, asi 900 stran
EAN 978807422
Česká historie
Společenstvo hrdinů
Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550–1750
Vítězslav Prchal
Válečné skutky cti, slávy a hrdinství vždy patřily k základním identifikačním prvkům
šlechtictví. Kniha zachycuje šlechtu z českých zemí na prahu novověku, kdy jiné
pojetí válek a nástup nových profesionalizovaných armád zbavovaly aristokracii
válečného monopolu a ona sama objevovala značnou atraktivitu jiných civilních
modelů kariér. V centru pozornosti tak nestojí válka samotná, ale její reprezentační potenciál, zejména pak způsoby, jimiž jej aristokraté dokázali přeměnit v mocný
propagační nástroj, dokazující jejich výjimečnost, starobylost a užitečnost. Kniha
se soustředí zejména na ty z nich, kteří si jako svůj kariérní cíl nezvolili službu v armádě, přesto však hrdinské činy urozených předků měly klíčovou roli v procesu
vytváření a udržování jejich kolektivní identity.
Mgr. Vítězslav Prchal, Ph.D. vystudoval
historii a archivnictví na Univerzitě Palackého
v Olomouci a na Karlově univerzitě v Praze.
V současnosti pracuje jako odborný asistent
pro dějiny raného novověku na Ústavu
historických věd Fakulty filozofické Univerzity
Pardubice. Jeho badatelský zájem se
v prvé řadě týká kulturně pojatých dějin
vojenství 16. až 18. století, metodologicky
inspirovaných zejména tzv. hnutím New
Military History, a dějin šlechty habsburské
monarchie. Aktuálně se věnuje výzkumu
kariér české a moravské aristokracie
v císařské armádě po vestfálském míru, je
rovněž součástí širšího badatelského týmu
k dějinám císařské diplomacie, respektive
diplomatických aktivit domácí šlechty
ve službách Habsburků po roce 1640.
Vázaná s přebalem,
140 × 200 mm, asi 450 stran
EAN 9788074222795
Šlechtické rody
Páni z Velhartic a z Herštejna
Vilém Knoll
Páni z Velhartic patří spolu se Švihovskými z Riesenberka k nejslavnějším panským
rodům jihozápadních Čech. A to díky dvěma mužům, nesoucím shodné jméno Bušek z Velhartic. Oba, otec a syn, byli věrnými průvodci a pak rádci Karla IV.; druhý
z nich skončil své veřejné působení jako hejtman tzv. České Falci. Zcela unikátní
kamenný most spojující věž Putnu s Rajským palácem jejich rodového hradu nad
říčkou Pstružnou na Klatovsku je importem z Francie, kterou poznali jako členové císařova doprovodu. Publikace se zabývá i dalšími zajímavými tématy, jako byl
komplikovaný původ rodu vzešlého ze zemanů z Boru či dramatické osudy Velharticů v druhé půli 14. století, kdy se poslední příslušník hlavní větve Jan zapletl do pohraniční války s bavorskými sousedy.
JUDr. Vilém Knoll, odborný asistent
na Právnické fakultě ZU v Plzni. Zabývá se
právní historií (obhájená práce na téma
„Středověká a raně novověká správa
na Chebsku“). Hlavními oblastmi jeho
odborného zájmu jsou regionální dějiny
(historické Chebsko, západní Čechy) a výzkum
panských sídel.
Vázaná s přebalem,
140 × 200 mm, asi 400 stran
EAN 9788074223273
Šlechtické rody
Šlechta ve službách
Masarykovy republiky
Cesty Bořků-Dohalských z Dohalic, Jindřicha Kolowrata-Krakowského,
Maximiliana Erwina Lobkowicze a Františka Schwarzenberga 20. stoletím
Zdeněk Hazdra
Mezi českou šlechtou nalezneme jen málo těch, kteří se ztotožnili s existencí československého státu od samého počátku. Právě k nim náležejí hlavní postavy
tato práce: bratři František, Antonín a Zdeněk Bořek-Dohalský, František Schwarzenberg, Maximilian E. Lobkowicz a Jindřich Kolowrat-Krakowský. Ať už ve sféře
světské nebo duchovní, na poli žurnalistiky, politiky, diplomacie či kněžské služby
směřovala jejich činnost k podpoře Československé republiky a posilování jejího
liberálně demokratického systému. Pávě tato identifikace je přivedla jak do střetu
s nacistickým režimem, tak posléze s komunistickou mocí.
Mgr. Zdeněk Hazdra je ředitelem Ústavu pro
studium totalitních režimů. V letech 2008–2010
zde vytvořil a vedl Oddělení zkoumání doby
nesvobody (1938–1945). Vystudoval historii
se specializací na moderní dějiny na FF UP
v Olomouci a zabývá se dějinami české
společnosti v letech nacistické okupace.
Vázaná s přebalem,
140 × 200 mm, asi 450 stran
EAN 9788074223372
České dějiny
Základní problémy studia moderních
a soudobých dějin
Jana Čechurová a kolektiv
Kolektivní monografie Základní problémy studia moderních a soudobých dějin je
dalším svazkem ediční řady České dějiny, v níž představují svá díla převážně pracovníci a úspěšní absolventi Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy. Na stránkách této knihy se mohou studenti a specialisté na moderní dějiny, stejně jako zájemci z řad širší veřejnosti podrobněji seznámit se širokou škálou badatelských přístupů i s profilujícími tematickými okruhy, na něž odborníci na toto období zaměřují svou pozornost jak v rámci české historiografie, tak
v širším kontextu evropského, popřípadě i světového dějepisectví. Kniha vychází
ve společné edici Filozofické fakulty UK a Nakladatelství Lidové noviny.
Autorský kolektiv: prof. PhDr. Zdeněk Beneš,
CSc., PhDr. Alexandra Blodigová, Dr. Christiane
Brennerová, doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.,
PhDr. Martin Franc, Ph. D., prof. PhDr. Milan
Hlavačka, CSc., PhDr. et Mgr. Pavel Horák,
Mgr. Jan Kahuda, PhDr. Petr Koura, Ph. D.,
Mgr. Dalibor Krčmář, prof. PhDr. Eduard
Maur, CSc., Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.,
PhDr. Pavel Mücke, Ph.D., Mgr. Denisa
Nečasová, Ph.D., doc. PhDr. Magdaléna
Pokorná, CSc., doc. PhDr. et JUDr. Jakub
Rákosník, Ph.D., PhDr. Jan Randák, Ph.D.,
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Mgr. Milan
Řepa, Ph.D., Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D.,
Mgr. Vít Strobach, Ph.D., doc. Mgr. Jaroslav
Šebek, Ph.D., prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.,
Mgr. Karel Šíma, Ph.D., prof. PaedDr. et
Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., PhDr. Luboš Velek,
Ph.D., PhDr. Tomáš Vilímek, Ph.D.
Vázaná s přebalem,
140 × 200 mm, asi 450 stran
EAN NLN 9788074223372
České dějiny
Naše české minulosti
aneb jak vzpomínáme
Kamil Činátl
V několika případových studiích kniha zachycuje vzpomínkovou praxi české společnosti po roce 1989. Zaměřuje se na paměťové události, které měly širší publikum
a společenský dosah (spor o katedrálu, polemiky ohledně prvního polistopadového vysílání majora Zemana, ohlas televizního seriálu Vyprávěj aj.). Autor věnuje
pozornost nejen obsahům vzpomínání, ale i jednotlivým médiím a způsobu, jak
zprostředkují zpřítomňování minulosti. Promýšlí otázky, jakým způsobem a proč
vlastně vzpomínáme. Sleduje, jak se náš vztah k dějinám a podoby našich minulostí
historicky proměňovaly. Minulost zde není nahlížena perspektivou historické skutečnosti, ale jako kolektivně sdílená představa, která má svou funkci pro jedince,
rodinu i širší sociální kontexty. Kniha vychází ve společné edici Filozofické fakulty
UK a Nakladatelství Lidové noviny.
padové studie ilustrují, k čemu publikum mediálně zpřítomňovanou
ulost potřebuje. Rušný paměťový provoz české společnosti vzbuzuje
u řadu dalších otázek, na něž se autor snaží odpovědět s pomocí pojmů
onceptů soudobých „memory studies“. Kniha tak navíc čtenáři nabízí
takt s tímto dynamicky se rozvíjejícím oborem, inspiruje se převážně
iemi paměti a vzpomínání, které dosud nebyly přeloženy do češtiny
Aleida Assmannová, Marianne Hirschová, Raphael Samuel a další).
PŘIPRAVUJEME
Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx
KA M I L Č IN ÁTL
vztah k dějinám a podoby našich minulostí historicky proměňovaly.
nulost zde není nahlížena perspektivou historické skutečnosti, ale
o kolektivně sdílená představa, která má svou funkci pro jedince,
dinu i širší sociální kontexty (generační, místní či národní identity).
Edice České dějiny
Naše české minulosti
Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. působí na Ústavu
českých dějin FF UK, kde se věnuje paměťovým
7
ěkolika případových studiích zachycuje kniha vzpomínkovou praxi
studiím, teorii historiografie a didaktice dějepisu.
ké společnosti po roce 1989. Zaměřuje se na paměťové události, které měly
í publikum Vyučoval
a společenský dosah
(spor
o
katedrálu,
polemiky
ohledně
dějepis a český jazyk na pražských
ního polistopadového vysílání majora Zemana, ohlas televizního seriálu
právěj a podobně).
Autor věnuje pozornost
nejen obsahům vzpomínání
gymnáziích,
dějepisnému
vzdělávání
běhy a obrazy minulosti), ale též jednotlivým médiím (film, fotografie,
literatura),
která představy minulosti
zprostředkují.
a vzpomínkové
kultuře
se věnuje též na Ústavu
ha se snaží zachytit specifická pravidla kolektivního vypovídání
pro
totalitních
režimů.
Je autorem knihy
ějinách, která
určují studium
možnosti vzpomínání.
Autor se pokouší
o pohled
nscenované minulosti, do zákulisí paměťového provozu. Promýšlí
zky, jakým Dějiny
způsobem a a vyprávění.
proč vlastně vzpomínáme. Sleduje, jak se
Kam
Naše české
minulosti
aneb jak vzpomínáme
KAMIL ČINÁTL
Vázaná s přebalem,
140 × 200 mm, asi 300 stran
www.nln.cz
EAN NLN
9788074222917
EAN FF UK 9788073085070
Půso
dějin
Univ
se vě
teori
dějep
a vy
se po
díla
s ohl
histo
česk
let v
jazyk
Děje
a vz
též n
total
Dějiny měst
Dějiny Pelhřimova
Zdeněk Martínek a kolektiv
Pelhřimov je významným sídlem v jižní části Českomoravské vrchoviny. Kniha popisuje jeho vývoj od pravěku až po poslední významný mezník v roce 1989. Ukazuje,
jak se zdejší lidé potýkali s obtížnými přírodními podmínkami, jak se město proměňovalo pod vládou pražských biskupů a arcibiskupů, Trčků z Lípy či Říčanských
z Říčan, i jak se zde odrazily husitské války. V dalších kapitolách je vylíčeno účinkování města v průběhu stavovského povstání i následná rekatolizace a boj měšťanů
za záchranu městských svobod. Stranou není ponechán ani vývoj kulturní a hospodářský, který zejména od 18. století nabírá na intenzitě v důsledku rozvoje průmyslu. Nemalý prostor je vyhrazen osudům tohoto okresního města ve 20. století.
Autorský kolektiv: Mgr. Petr Hejhal, Ph.D.,
Mgr. Petr Hrubý, Ph.D., PhDr. Hana Kábová,
Ph.D., Mgr. Irena Krčilová, PhDr. Zdeněk
Martínek, CSc., Mgr. Lenka Martínková, Ph.D.
Vázaná s přebalem,
165 × 235 mm, asi 900 stran
EAN 9788074222894
Dějiny měst
Dějiny Teplic
Jan Kilián a kolektiv
Severočeské město Teplice patřilo svého času k mondénním lázeňským střediskům v rámci celé rakouské monarchie a od počátků novověku vítalo hosty z nejvznešenějších evropských rodin. Jeho historie je však ještě mnohem starší, což
dokládají nejen prehistorické a raně středověké nálezy, ale i existence proslulého
kláštera z dob královny Judity. Ve městě, které se mělo stát baštou německého
nacionalismu, se až do pokročilých let třicetileté války vedly městské knihy v češtině. Na teplické tváři, kterou utvářeli přední umělci, zámečtí majitelé a klasicistní
lázeňská výstavba, se neblaze podepsala už industrializace 19. století, fatálně však
až poválečné události: odsun Němců, orientace na těžký průmysl, rapidní zhoršení
ovzduší a demolice v historickém jádru.
Autorský kolektiv: PhDr. Jan Kilián, Ph.D.,
PhDr. Michal B. Soukup, Mgr. Viktor Keller,
Mgr. Miroslav Nováček, PhDr. Bohuslava
Chleborádová, PhDr. Peter Budinský,
Mgr. Pavlína Boušková, PhDr. Květoslava
Kocourková, PhDr. Karel Vilím
Vázaná s přebalem,
165 × 235 mm, asi 600 stran
EAN 9788074223396
Dějiny měst
Dějiny Frýdku-Místku
Tomáš Adamec a kolektiv
Dnešní město Frýdek-Místek má oproti jiným městům specifickou historii, která
je dána zejména tím, že obě části města se dříve nacházely ve dvou různých historických zemích, čímž byl podmíněn jejich odlišný vývoj. Města Frýdek ve Slezsku
a Místek na Moravě byla zároveň správními centry svých regionů. Přitom je oddělovala pouze řeka. Jejich bezprostřední sousedství vedlo nejen k tomu, že se obě
města vůči sobě vymezovala, ale byla nucena také spolupracovat. Při práci na knize spojila síly skupina vesměs mladších historiků vzešlých zejména z Ostravské
a Opavské univerzity.
Autorský kolektiv: PhDr. Tomáš Adamec,
PhDr. Jan Al Saheb, Ph.D., PhDr. David Pindur,
Ph.D., Mgr. Eva Vojkovská, Mgr. Radek Lipovski,
Ph.D., PhDr. Lenka Nováková, Ph.D., Mgr. et
Bc. Petr Juřák, doc. PhDr. Andrea Pokludová,
Ph.D., PhDr. Radim Jež, Mgr. Michal Zezula
Vázaná s přebalem,
165 × 235 mm, asi 600 stran
EAN 9788074223143
Edice Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK
Hrady Václava IV.
František Záruba
Hrady Václava IV. jako dějiště pohnutých osudů syna Karla IV. dlouhodobě přitahují
pozornost badatelů a vzbuzují zájem laiků. Autor publikace se opírá nejen o výsledky těchto bádání, ale vychází i z vlastního zájmu a výzkumu hradních areálů doby
Václavovy. Významné postavení v knize zaujímá umělecko-historická interpretace hradů, posuzovaných v kontextu stavební produkce celého 14. století, již lze
snad nejvýstižněji charakterizovat coby „cestu od hradu k zámku“. Kromě činnosti
dvorské hutě, výtvarných souvislostí hradní architektury a historického kontextu
je čtenář detailně obeznámen také se stavebními úpravami či výstavbou, již v daném období prošel Pražský hrad, Kaple Všech svatých, Loket, Žebrák, Vlašský dvůr
či Nový hrad u Kunratic.
Mgr. František Záruba, Ph.D. vystudoval dějiny
umění na FF UK v Praze a absolvoval zahraniční
stáž na mnichovské univerzitě Ludvíka
Maxmiliána. V současné době působí na Ústavu
dějin křesťanského umění na Katolické
teologické fakultě. Věnuje se problematice
středověké architektury, zvláště pak hradů.
Kromě toho se zaměřuje na hradní kaple, jimž
zasvětil i svou doktorskou práci.
Vázaná s přebalem,
165 × 235 mm, asi 550 stran
EAN 9788074222993
Edice Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK
Benediktini
Jiří Kuthan
Velká část z toho, co se dochovalo z architektury, umění a kultury raného středověku, vznikla na půdě benediktinských klášterů. Stará kultura benediktinů patří k základním kamenům evropské civilizace a v tom také tkví její odkaz a živé poselství
pro dnešní evropské společenství. Ve stavbách benediktinských klášterů se zračily
požadavky regulí, monastická askeze i odloučení od vnějšího světa, pokora, potřeba meditace, ideál života, v němž běh každého dne dostává vyšší duchovní smysl.
Předmětem předkládané knihy je architektura benediktinských klášterů ve střední Evropě a to jak na území někdejší Svaté říše římské, tak i v teritoriích mimo ni
– v Uhrách a v Polsku. Zvláštní pozornost je věnována stavbám benediktinských
klášterů v českých zemích.
Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr. h. c.
vystudoval historii a dějiny umění na Filozofické
fakultě UK. Od roku 1984 byl zaměstnán v Ústavu
dějin umění Akademie věd, od roku 1990 vyučoval
obory dějiny umění a památková péře na Katolické
teologické fakultě UK. V letech 1994-1995 působil
na Ústavu dějin umění Technické univerzity
v Berlíně, od roku 2000 jako docent, pak profesor
na Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty UK.
Následně založil Ústav dějin křesťanského umění
při Katolické teologické fakultě, který vede od jeho
vzniku v roce 2003. Hlavní oblastí jeho vědeckého
zájmu je české a evropské umění období
středověku – zejména umění cisterciáckého
řádu, architektura a umění doby posledních
Přemyslovců, Lucemburků a Jagellonců.
Vedle toho publikoval dvě knihy věnované
aristokratickým sídlům 19. století.
Vázaná s přebalem,
165 × 235 mm, asi 550 stran
EAN 97880743341
Edice Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK
Hradní kaple v Čechách, svazek I.
Kaple doby přemyslovské
František Záruba
Architektonický, umělecký a funkční vývoj hradních kaplí představuje mimořádně zajímavé téma, které dosud nebylo souhrnně zpracováno. Řada dochovaných
hradních kaplí přitom poskytuje nebývale kvalitní ukázky středověké (nejen) sakrální architektury. Kaple byla často chápána jako velmi prestižní záležitost, jež reprezentovala vlastníka hradu. Ve středověkých Čechách se podařilo doložit existenci
přibližně sto hradních kaplí, z nichž se dochovala pouhá část. Přesto nebylo možné o všech pojednat v jediném svazku. První díl překládaného triptychu pojednává
o nejstarším přemyslovském období. Čtenář se zde seznámí s řadou nádherných
kaplí typu Zvíkova, Bezdězu nebo Horšovského Týna.
Mgr. František Záruba, Ph.D. vystudoval
dějiny umění na FF UK v Praze a absolvoval
zahraniční stáž na mnichovské univerzitě
Ludvíka Maxmiliána. V současné době
působí na Ústavu dějin křesťanského umění
na Katolické teologické fakultě. Věnuje
se problematice středověké architektury,
zvláště pak hradů. Kromě toho se zaměřuje
na hradní kaple, jimž zasvětil i svou
doktorskou práci.
Vázaná s přebalem,
165 × 235 mm, asi 550 stran
EAN 9788074223358
Edice Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK
Aristokratická sídla
Jiří Kuthan
Předmětem této knihy věnované aristokratickým sídlům v období mezi lety 1780
a 1914 jsou nejen náročné rezidence, jaké si budovaly přední aristokratické rody,
ale i menší a nenáročné zámky v Čechách a na Moravě, postavené či přestavěné
v době do počátku první světové války. Vrcholem stavebního díla aristokratických
rodů byl tradičně palác ve městě a zámek na venkově. Kromě toho byla velká pozornost věnována zakládání či přestavbě parků vybavovaných někdy parkovými
stavbami. Ale zároveň vyrůstala na statcích šlechty celá řada dalších budov, které
náležely k vybavení rezidencí, sloužily potřebám hospodářským, popřípadě souvisely s faktickou či ideální povinností aristokracie starat se o farnosti na panstvích či
o vzdělání obyvatel. K pozoruhodným stavebním projektům dosahujícím evropské úrovně patří lednicko-valtický areál, přestavba zámku v Hluboké nad Vltavou
nebo stavba zámku Kačina.
Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr. h. c.
vystudoval historii a dějiny umění
na Filozofické fakultě UK. Od roku 1984 byl
zaměstnán v Ústavu dějin umění Akademie
věd, od roku 1990 vyučoval obory dějiny
umění a památková péře na Katolické
teologické fakultě UK. V letech 1994-1995
působil na Ústavu dějin umění Technické
univerzity v Berlíně, od roku 2000 jako
docent, pak profesor na Ústavu pro dějiny
umění Filozofické fakulty UK. Následně založil
Ústav dějin křesťanského umění při Katolické
teologické fakultě, který vede od jeho vzniku
v roce 2003. Hlavní oblastí jeho vědeckého
zájmu je české a evropské umění období
středověku – zejména umění cisterciáckého
řádu, architektura a umění doby posledních
Přemyslovců, Lucemburků a Jagellonců.
Vedle toho publikoval dvě knihy věnované
aristokratickým sídlům 19. století.
Vázaná s přebalem,
210 × 270 mm, asi 550 stran
EAN 97880743327
Knižnice Dějin a současnosti
Výbušné výbušniny
Od nostrifikace k znárodnění
Marta Kohárová
Výroba výbušnin patří k odvětvím chemického a zároveň i zbrojního průmyslu a je
vždy zásadním způsobem závislá na politických a vojensko-strategických koncepcích daného státu. Monografie pojednává o spletitých a složitých vztazích spolupráce, konkurence i vzájemných bojů, jež se v souvislosti s mezinárodně politickými i vnitropolitickými změnami, tendencemi a zájmy v letech 1918–1947 odehrávaly
v tomto oboru na území Československa.
Doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc. vystudovala
obor dějepis-český jazyk. Doktorát z filozofie získala
na Ostravské univerzitě, CSc. na Filozofické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1982 působí
na Univerzitě Hradec Králové. Věnuje se dějinám vědy
a techniky a českým i slovenským dějinám 20. století
se zaměřením na hospodářské dějiny a vojenskou
tématiku.
Brožovaná,
117 × 190 mm, 276 stran
EAN 9788074222733
Knižnice Dějin a současnosti
Pedagogové ve službách trůnu
Kamila Mádrová
Během dlouhé vlády císaře Františka Josefa I. vyrůstali jeho možní následníci. Dva
z nich, císařův syn a korunní princ Rudolf a jeho synovec František Ferdinand, ale
kvůli své tragické smrti na trůn nikdy neusedli. Jeho prasynovec, arcivévoda Karel
František Josef, se ho ujal ve vypjaté situaci první světové války jako císař Karel I.
Pro potenciálního nástupce bylo kromě vojenské výchovy důležité vzdělání v jazycích a předmětech, které měl vládce územně rozlehlého a národnostně rozrůzněného státu ovládat: v historii, právu, ekonomii atd. Kniha sleduje životní osudy
učitelů, kteří docházeli na dvůr císařské a arcivévodské rodiny. Popisuje, jak vnímali své vznešené svěřence a jaké výhody, ale i těžkosti jim tato „dvorská služba“
přinášela.
Mgr. Kamila Mádrová vystudovala
archivnictví a historii na FF UK. V současné
době je tamtéž doktorandkou na Ústavu
světových dějin. Zabývá se úlohou následníků
trůnu Rakouska-Uherska, zejména jejich
vzděláním a pozdějšími postoji k řešení
budoucnosti monarchie. Absolvovala
i několik zahraničních badatelských pobytů
v rakouských a německých archivech
a knihovnách.
Brožovaná,
117 × 190 mm, asi 300 stran
EAN 9788074223082
Knižnice Dějin a současnosti
Neklidný život obyčejné ženy:
Johana Peřková (1703–1745)
Jaroslav Čechura
Sociální dějiny raného novověku nejsou zaplněny jen amorfními strukturami na jedné straně a osobnostmi z řad aristokracie, měšťanstva či byrokracie na straně druhé. I mezi docela prostými lidmi lze narazit na řadu pozoruhodných osudů. Jedním
z nich je osud prosté venkovské ženy Johany Peřkové. Její život a konání nenaplňovala jen práce či žebrota, ale v hojné míře také drobné krádeže a sexuální dobrodružství. Žena se svými společníky dokonce vykradla několik kostelů, což bylo
považováno za smrtelný hřích a těžký hrdelní zločin. Hned dvakrát byla odsouzena k trestu smrti, dostala však pokaždé milost, podruhé přímo od královny Marie
Terezie.
Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. přednáší
české dějiny na FF UK v Praze. Specializuje se
na české dějiny vrcholného a pozdního středověku,
dějiny zemědělství a venkovského lidu, hospodářské
a sociální dějiny, přičemž akcentuje mikrohistorický
přístup. Je autorem dlouhé řady odborných studií
a knih, i publikací s populárním zaměřením.
Brožovaná,
117 × 190 mm, asi 250 stran
EAN 9788074222948
Knižnice Dějin a současnosti
Zapadlí vlastenci
Český exil v Západní Austrálii
Jaroslav Miller
Navzdory značné dynamice výzkumu patří problematika exilu stále k tématům, vůči
nimž má česká historiografie nesplacený dluh. Spletité osudy a činnost českého
exilu na teritoriu Západní Austrálie tak zůstávají dosud zcela nedotčeným badatelským polem. Český exil zde byl vystaven velmi specifickým podmínkám, které
byly dány jak ohromnou rozlohou tohoto australského státu, tak jeho odlehlostí,
řídkým osídlením, málo rozvinutou infrastrukturou a v neposlední řadě i jistou xenofobií vůči neanglosaským přistěhovalcům. Kniha je zároveň sondou do mentality
menšiny v hraničním teritoriu, sociologickou studií uzavřené komunity i analýzou
její nelehké integrace do dominantní australské kultury, která sice měla evropské
kořeny, avšak v mnoha ohledech zůstávala českému exilu cizí a neuchopitelná.
Prof. PhDr. Jaroslav Miller, Ph.D. studoval historii
a filologii v Olomouci, Budapešti a Oxfordu. Mezi jeho
učitele patřili Josef Jařab, Ralf Dahrendorf, Stephen
Greenblatt či Robert J. W. Evans. Absolvoval řadu
dlouhodobých badatelských pobytů na předních
světových univerzitách a vědeckých ústavech
v Kanadě, Maďarsku, USA, Velké Británii, SRN
a Austrálii. V roce 2012 ho velvyslanec Spojených
států amerických jmenoval ambasadorem
Fulbrightova programu v České republice.
Obdržel řadu akademických a vědeckých ocenění,
mezi jinými v roce 2005 R. John Rath Prize for
Best Study in Habsburg History či Best Urban
History Monograph Award. V roce 2008 vydalo
britské nakladatelství Ashgate jeho monografii
Urban Societies in East Central Europe, 1500–1700.
V současné době zastává funkci rektora Univerzity
Palackého v Olomouci.
Brožovaná,
117 × 190 mm, asi 250 stran
EAN 9788074223129
Knižnice Dějin a současnosti
Jan Amos Komenský
a Kristina Poniatowská
Učenec a vizionářka v době třicetileté války
Pavel Heřmánek
V 17. století se zvýšila intenzita prorockých zjevení, související mimo jiné s pronásledováním evangelíků. Prorocká zjevení byla svébytným způsobem interpretace politicko-náboženských změn ve střední Evropě na základě dobové mentality.
Vztah učence Jana Amose Komenského a dívky Kristiny Poniatowské je možné
interpretovat jako příběh o tom, do jaké míry se lze nechat intenzivním vnímáním
domnělé Boží vůle pohltit a zasáhnout a do jaké míry lze tuto vůli skrze prorocká
zjevení a sny tlumočit a realizovat na pozadí složité politické a náboženské situace.
Kniha není obhajobou pravdivosti těchto zjevení, ale spíše pokusem o zachycení
jejich projevů, tematiky, souvislostí a srovnatelných styčných bodů.
era
íděl
up
česká vesnice
rová
bušniny
Jonston, Vechner) se tak můžeme i přes propast času a četné
dobové a pozdější kritiky, které zjevení pojímaly jako kuriozitu či
iracionální bludy, stát svědky zcela zvláštní symbolické náboženské
prorocké řeči a extatických transvizí, které doprovázely četné jevy
přesahující meze normality. Kniha není obhajobou pravdivosti
těchto zjevení, ale spíše pokusem o zachycení jejich projevů,
tematiky, souvislostí a srovnatelných styčných bodů.
e
hura
ková (1703–1745),
vot obyčejné ženy
Brožovaná,
117 × 190 mm, asi 250 stran
EAN 9788074222870
www.nln.cz
Jan Amos Komenský a Kristina Poniatowská
52
PAV E L H E Ř M Á N E K
Mgr. Pavel Heřmánek, Th.D. je absolventem
historie na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze a Institutu ekumenických studií
h svazků edice
století, především
v době třicetileté
se zvýšila studia
na Evangelické V 17.
teologické
fakultě
UK.války,
V rámci
intenzita prorockých zjevení, související mimo jiné
olečenství v raně
se zaměřil především
na dobu
novověku
s pronásledováním
evangelíků.raného
Prorocká zjevení
představovala
vropě
způsob interpretace politicko-náboženských změn
a neprobádanousvébytný
tematiku
vztahu Jana Amose
ve střední Evropě na základě dobové mentality. Světy lidových
vé Československo
a učených eschatologických
očekávání se přitom
vzájemně
Komenského k tehdejším
vizionářům
a jejich
ková
ovlivňovaly. Příklon některých protestantských učenců
á věc“
proroctvím. V současnosti
se autor
zabývá
dějinami
k proroctvím byl dán tehdejším
apokalyptickým
myšlením,
byl
provázán rovněž s chiliasmem.
ermott, Jeremy Agnew
karlínské Invalidovny
a válečných invalidů. Pracoval
a
Sám Jan Amos Komenský, velký příznivec prorockých zjevení,
uvedl, že v možnost
nových revelací
prý zpočátku ani nevěřil,
v Oddělení turistického
ruchu
na Pražském
hradě,
hluboce na něj zapůsobila až bezprostřední setkání s Kryštofem
ylo srdce monarchie…
kde
vedl
mj.
přednáškový
cyklus
ke stálé
výstavě
Kotterem a s Kristinou
Poniatowskou.
mahel
kompaktáta
Příběh Pražského
hradu, a působil jako externí lektor
Vztah Komenského a Poniatowské je možné interpretovat
oubek
jako příběh o tom, 2009
do jaké mírypracuje
se lze nechat intenzivním
galerie.takéOd května
jako archivář
ealisté a Die Národní
Zeit
vnímáním domnělé boží vůle pohltit a zasáhnout a do jaké míry
aříčková Slabáková
a historik ve Vojenském
historickém
archivu.
Je
lze tuto vůli skrze prorocká
zjevení a sny tlumočit
a realizovat
ty u nás a v nás
na pozadí složité politické a náboženské situace v tehdejší střední
vedoucím loutkového
divadla Baribal, jež se zaměřuje
ká
Evropě plné zvratů… Díky podrobnému svědectví Poniatowské
sme a budeme!“
a Komenského
i díky postřehůmtematikou.
dalších pozorovatelů (Poniatowski,
mimo jiné na hry
s historickou
PAV E L H E Ř M Á N E K
Jan Amos Komenský
a Kristina Poniatowská
Pavel
DOPL
Knižnice Dějin a současnosti
Nemoci, smrt a pohřby Rudolfa II.
Václav Bůžek, Pavel Marek
Kniha se zabývá zvláště na základě badatelsky dosud nevyužitých relací zahraničních
vyslanců na císařském dvoře, rodinné korespondence Habsburků a pitevní zprávy
průběhem nemocí Rudolfa II. (1552–1612), jeho smrtí a pohřby v Madridu, Bruselu,
Florencii a Praze. Smrt císaře urychlila nejen pokročilá syfilitická nákaza, ale jeho
zdravotní stav výrazně ovlivnily choroby srdce, dýchacího a trávicího ústrojí. V souvislosti se šířením zpráv o úmrtí středoevropského vládce v průběhu roku 1612 autoři
usilovali o poznání obsahu a prostředků komunikace na císařském dvoře v Praze.
Stranou pozornosti neponechali činnost vlivných dvořanů a jejich zpravodajských
sítí. Současně sledovali komunikační cesty, po kterých se šířily informace o smrti
Rudolfa II. a přípravě jeho pohřbu. Těžiště knihy spočívá ve výkladu o symbolickém
významu sociálního těla zesnulého císaře, jenž od vystavení mrtvoly po zádušní mše
vstupoval do kolektivní paměti podle vzoru svých slavných předků z habsburské dynastie jako ctnostný panovník, křesťanský rytíř a bojovník za katolickou víru.
Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., ředitel Historického
ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích. Věnuje se politickým
a kulturním dějinám raného novověku, zvláště
šlechtě a panovnickému dvoru. V poslední době byl
spoluautorem knih Společnost českých zemí v raném
novověku – struktury, identity, konflikty (2010); Světy
posledních Rožmberků (2011) a Kratochvíle posledních
Rožmberků (2012), které vydalo Nakladatelství Lidové
noviny.
Mgr. Pavel Marek, Ph.D., odborný asistent Filozofické
fakulty Univerzity Pardubice. Zabývá se dějinami
šlechty a panovnického dvora v 16. a první polovině
17. století, především politickou komunikací mezi
habsburskou a hispánskou monarchií. Publikoval
knihy Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská
korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic
a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna (2005)
a La embajada española en la corte imperial
1558–1641. Figuras de los embajadores y estrategias
clientelares (2013).
Brožovaná,
117 × 190 mm, asi 250 stran
EAN 9788074223440
Archeologica
Budeč
Andrea Bartošková
Budeč patří bezesporu k nejvýznamnějším raně středověkým lokalitám přemyslovských Čech. Autorka se intenzivně podílela na archeologickém výzkumu budečského hradiště a ve své knize předkládá novou interpretaci vzniku, vývoje a zániku tohoto mocenského centra nejstarších Přemyslovců. Čtenář se dozvídá nejen
o charakteru vývojových fází osídlení a opevnění hradiště, o kostelech, pohřebištích
či o hromadném hrobu více než třiceti zmasakrovaných osob, jenž je dokladem násilného dobytí budečského hradu, ale i o zdejším pobytu budoucího knížete Václava
a o událostech souvisejících s mocenskou politikou knížete Boleslava I.
PhDr. Andrea Bartošková vystudovala prehistorii
a historii na FF MU v Brně. Od roku 1979 pracuje
v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze.
Specializuje se na archeologii raného středověku
se zaměřením na problematiku hradišť a vývoj
hmotné kultury. V letech 1981–1990 vedla velký
terénní výzkum na předhradí Budče, později se
podílela na výzkumu Pražského hradu, Libice nad
Cidlinou a Staré Boleslavi.
Brožovaná s klopami,
165 × 235 mm, 184 stran
EAN 9788074222955
Židé – paměť – dějiny
Moravští Židé v době emancipace
Michael L. Miller
Studie Michaela L. Millera představuje první ucelené zpracování dějin Židů na Moravě v době emancipace. Přeneseně řečeno, umísťuje více než padesát židovských
obcí v menších moravských městech na pomyslnou mapu židovských dějin. Na pozadí střetávání východních i západních vlivů sleduje působení a vývoj haskaly, chasidismu a náboženských reforem. Vyvinutá moravská rabínská kultura s dlouhou
tradicí tato hnutí zmírňovala a – v případě chasidismu – zabraňovala jejich šíření.
Moravští Židé se aktivně podíleli na revoluci let 1848/1849, která předznamenala
období zrovnoprávnění, ale zároveň moravské židovské obce vystavovala bezprecedentním demografickým, finančním a sociálním proměnám, a to v době narůstajícího nacionálního konfliktu mezi Čechy a Němci.
Prof. Michael L. Miller působí na Středoevropské
univerzitě v Budapešti, kde pomáhal založit
obor židovských studií. Získal doktorát v historii
na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Má
rozsáhlou publikační činnost k dějinám Židů
v habsburské monarchii od 18. do 20. století.
Vázaná s přebalem,
165 × 235, asi 400 stran
EAN 9788074223075
“,
ou
již
Prameny české historie
Zlatá bula sicilská
Editoři: Martin Wihoda a Josef Žemlička
Soubor pěti studií o Zlaté bule sicilské, vydané roku 1212 římským a sicilským králem Fridrichem II. pro českého krále Přemysla Otakara I., z pera nejpřednějších odborníků na danou problematiku. Zabývají se okolnostmi vzniku tohoto dokumentu,
politickou situací v Evropě na počátku druhého desetiletí 13. století i diplomatickým
pozadím (jak její písemnosti vznikly a kdo se podílel na jejich vzniku), recepcí Zlaté
buly v dalších etapách vývoje českého státu, zejména v době Karla IV., který na ni
státoprávně navázal, a rovněž osudy dokumentu v dalších stoletích, jeho archivním
uchováním, editováním i zpřístupněním.
Autoři studií: prof. PhDr. Josef Žemlička,
DrSc., prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.,
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., PhDr. Denko
Čumlivski, Dr. Christian Friedl
Pro
Pře
fak
se
po
čes
oku
nosti
kým
cké
ány
Zlatá bula sicilská
Ph
Mezi mýtem a realitou
K vydání připravili
Martin WihoDa a JoSeF ŽeMLiČKa
Vázaná s přebalem,
140 × 200 mm, asi 300 stran
EAN 9788074222887
Sp
arc
Dr
Pů
ak
se
krá
sic
Pro
Pře
fak
věd
Ev
Pro
Martin WihoDa
JoSeF ŽeMLiČKa
Mezi mýtem a realitou
o
Zlatá bula sicilská
Pře
fak
rov
me
zej
pře
edice
prameny
Př
zp
20
arc
80
so
Edice EGO
Deník profesora Josefa Charváta
z roku 1945
Josef Charvát
Editoři: Hana Barvíková, Marie Bahenská
U příležitosti třiceti let, která letos uplynou od smrti profesora Josefa Charváta, budou vydány jeho deníkové záznamy z roku 1945. Josef Charvát (6. 8. 1897–31. 1. 1984),
zakladatel české endokrinologie, působil od roku 1923 na II. interní klinice, v roce 1945
založil III. interní kliniku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a vedl ji až do roku 1970.
Dochované Charvátovy deníky z dramatického roku 1945 jsou jedinečným historickým pramenem. Josef Charvát si v tomto roce vedl pečlivé každodenní záznamy,
které zachycují jeho osobní zážitky, ale také reflektují stěžejní dobové dění (v oblasti politiky, vědy, kultury, hospodářství) a poskytují řadu zajímavých údajů o utváření československého zdravotnického systému. Byl očitým svědkem bombardování
Prahy na jaře 1945, podílel se na obnově výuky medicíny po znovuotevření českých
vysokých škol a na formování našeho poválečného zdravotnictví včetně jeho personálního zajištění.
Mgr. Hana Barvíková je stálou externí
spolupracovnicí Masarykova ústavu a Archivu
AV ČR, v. v. i. Věnuje se dějinám vědeckých
institucí a osobnostem vědeckého života
ve 20. století.
PhDr. Marie Bahenská, Ph.D. působí
v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.
Badatelsky se zabývá českými dějinami
19. století, vývojem ženského hnutí v českých
zemích v evropském kontextu a ženami
ve vědě v 19. a 20. století.
Vázaná s přebalem,
150 × 230 mm, asi 250 stran
EAN 9788074222849
Edice EGO
Americká stopa české Maffie
Osobní korespondence prvního československého vyslance v USA
Bedřicha Štěpánka (1920–1938)
Editor: Jan Hálek
Edice zpřístupňuje archivní prameny dokumentující působení člena tzv. Maffie
Bed­řicha Štěpánka v úřadu československého vyslance ve Washingtonu v letech
1920–1923, jeho roztržku s pražským ministerstvem zahraničí vedoucí k jeho rezignaci a Štěpánkovu další činnost v USA v následujícím období. Základem edice je Štěpánkova vzájemná korespondence s jeho přítelem, kancléřem prezidenta republiky
Přemyslem Šámalem, doplněná o dochovaná torza korespondence se Štěpánkovou
sestrou Annou, spolupracovníkem z washingtonské legace, technikem Stanislavem
Špačkem a historičkou Miladou Paulovou. Štěpánek se ve vydávaných dokumentech
vyjadřuje nejen k dění v prvorepublikovém Československu a k tzv. washingtonské
aféře vedoucí k jeho odchodu z diplomatických služeb. Jeho pozornosti neuniká ani
dění ve světě – zahraniční i domácí politika USA, světová hospodářská krize, komplikující se situace v Evropě a v Asii směřující k vypuknutí druhé světové války apod.
PhDr. Jan Hálek, Ph.D. působí v Masarykově ústavu
a Archivu AV ČR, v. v. i. Zabývá se dějinami vědeckých
institucí, osobnostmi vědeckého života a politickými
dějinami střední Evropy v 19. století.
Vázaná s přebalem,
150 × 230 mm, asi 250 stran
EAN 9788074223419
Edice EGO
Dvojí život
Vzpomínky protektorátního ministra
Jiří Havelka
Editoři: Josef Tomeš, Robert Kvaček, Richard Vašek
Memoáry Jiřího Havelky (1892–1964), v letech 1938–1941 ministra československé
a posléze protektorátní vlády a zároveň přednosty prezidentské kanceláře, podávají
působivé svědectví o událostech českých dějin od podzimu 1938 do září 1941 očima
jednoho z jejich protagonistů, nejbližšího spolupracovníka prezidenta dr. Emila Háchy a ministerského předsedy generála Aloise Eliáše. Ukazují rozporuplné postavení
a těžkou roli prezidenta Háchy, předsedy Eliáše a protektorátní vlády, manévrujících
mezi vnější loajalitou vůči okupantům, národně obranným zápasem a protinacistickou rezistencí. Ve své druhé části pak zachycují autorův zápas s gestapem o holý život
a jeho další osudy v izolaci domácího vězení. Memoáry jsou opatřeny poznámkami,
uvedeny studií Roberta Kvačka, kriticky se vyrovnávající se sledovanou dobou a jejími
protagonisty, a uzavřeny biografickým medailonem Jiřího Havelky z pera Josefa Tomeše. Knihu doplňuje řada dokumentárních, často poprvé publikovaných fotografií.
PhDr. Josef Tomeš, Ph.D. je vědeckým pracovníkem
Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Zabývá se
novodobými českými politickými a kulturními dějinami
a biografickou encyklopedistikou.
Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. je profesorem
novodobých českých dějin na FF UK v Praze. Zabývá se
především dějinami mezinárodní politiky a diplomacie
v meziválečném období a za druhé světové války
a českými dějinami konce 19. a první poloviny
20. století.
Mgr. Richard Vašek, Ph.D. je vědeckým pracovníkem
Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Odborně se
věnuje především působení T. G. Masaryka a Edvarda
Beneše v úřadě prezidenta republiky.
Vázaná s přebalem,
150 × 230 mm, asi 250 stran
EAN 9788074223426
Mimo edice
Architekti vítězství
Jak byla v období od ledna 1943 do června 1944 vyhrána druhá světová válka
Paul Kennedy
Kniha se věnuje problematice druhé světové války a její autor se pokouší nalézt
nový způsob interpretace tohoto obrovského konfliktu. Nepředkládá žádnou další
syntézu a nezaměřuje se ani na některé konkrétní tažení či dokonce osobu významného vojevůdce. Místo toho se soustředí na tematické problémy respektive na proces jejich řešení a osobnosti „řešitelů“. Těžištěm jeho zájmu se přitom stala střední
fáze konfliktu, vymezená zhruba obdobím od konce roku 1942 do vrcholícího léta
roku 1944. V tom se předkládané dílo může odlišovat od jiných, neboť se pokouší vyprávět příběh takových jedinců i organizací, a to nikoli nějakou anekdotickou,
romantizující nebo ryze vojensko-historickou formou, nýbrž jako klíčovou součást,
sloužící k pochopení toho, jak bylo v impozantním válečném dění dosaženo obratu.
Paul Kennedy je významný britský historik
zabývající se dějinami mezinárodních vztahů
a diplomacie. Působí jako profesor historie
na Yale University. Autorsky a editorsky
se podílel na vydání mnoha publikací, mj.
Vzestup a pád velmocí (česky NLN, 1996), Svět
v jednadvacátém století (česky NLN, 1996) či
Parlament světa. OSN a hledání světové vlády
(česky NLN, 2009). Je členem redakčních rad
několika univerzitních vědeckých časopisů
a přispívá rovněž do prestižních deníkových
periodik (The New York Times, Los Angeles
Times aj.).
PAUL KENNEDY
ARCHITEKTI
VÍTĚZSTVÍ
Jak byla v období od ledna 1943 do června
1944 vyhrána druhá světová válka
Vázaná s přebalem,
140 × 200 mm, asi 500 stran
EAN 9788074222962
Mimo edice
Margaret Thatcherová
autorizovaný životopis
1. díl: Dáma se neotáčí
2. díl: Jen ona sama
Charles Moore
Překlad Jiří Zbořil
Autorizovaná biografie Margaret Thatcherové přináší neobyčejně barvitý obraz života jedné z nejmocnějších žen v historii lidstva. Vychází přitom z mnoha dosud
neznámých pramenů: osobních dopisů, deníků i výpovědí blízkých kolegů a přátel,
kteří s autorem mluvili zcela otevřeně, neboť věděli, že jejich výpovědi bude publikovat až po smrti lady Thatcherové. Charles Moore ke své hrdince chová zřejmou
úctu, v žádném případě však není nekritický. Svůj materiál třídí se smyslem pro
detail i širší souvislosti a interpretuje jej se svébytným smyslem pro humor. První
díl začíná narozením Margaret Richardsové v rodině metodistického kupce v anglickém venkovském městečku a končí vítězstvím Železné lady ve válce o Falklandy
roku 1982.
Charles Moore vystudoval historii
na univerzitě v Cambridge. Jako politický
komentátor v osmdesátých letech
glosoval působení první i druhé vlády
Margaret Thatcherové v prestižních
britských médiích. V letech 1995–2003
byl šéfredaktorem Daily Telegraph, kam
dodnes přispívá pravidelnými sloupky.
Vázaná s přebalem,
165 × 235 mm, asi 900 stran
EAN 9788074223167
Mimo edice
Nesoužití
Václav Velčovský
Aktuální výzvy multikulturní společnosti vedou k novému definování postojů k jazyku, k úloze státu a obecněji k naplňování jazykových práv každého jednotlivce.
V předkládané knize je představena teorie jazykové politiky, jejíž základní modely
jsou následně uplatněny na české země od konce 18. do poloviny 20. století, primárně na bázi česko-německých vztahů. Tematicky se publikace zaměřuje na dvě
stěžejní oblasti, které jsou pro jazykovou politiku zásadní a zároveň obyvatelstvem
nejbedlivěji sledované a hodnotově exponované – oblast školství a správy. Na pozadí jazykové politiky kniha demonstruje doposud opomíjenou dimenzi česko-německých vztahů a otevírá otázku, proč Češi a Němci nebyli s to nalézt ve společné
zemi modus vivendi.
Vázaná s přebalem,
140 × 200 mm, asi 250 stran
EAN 9788074222986
Václav Velčovský
vedou k novému definování postojů k jazyku, k úloze státu
a obecněji k naplňování jazykových práv každého jednotlivce.
V předkládané knize je představena teorie jazykové politiky,
jejíž základní modely jsou následně uplatněny na české země
od konce 18. do poloviny 20. století, primárně na bázi českoněmeckých vztahů. Tematicky se publikace zaměřuje na dvě
stěžejní oblasti, které jsou pro jazykovou politiku zásadní
a zároveň obyvatelstvem nejbedlivěji sledované a hodnotově
exponované – oblast školství a správy. Zatímco školství bývá
vnímáno jako investice pro budoucí generace, a proto je
pociťována obzvláště intenzivně jeho symbolická hodnota,
správa cílí na současnost – na přístup k moci, k chodu státu
a k justici v mateřštině. Na pozadí jazykové politiky kniha
demonstruje doposud opomíjenou dimenzi česko-německých
vztahů a otevírá otázku, proč Češi a Němci nebyli s to nalézt
ve společné zemi modus vivendi.
NESOUŽITÍ
Česko-německá
jazyková politika
18.–20. století
PhDr. Václav Velčovský, Ph.D. absolvoval
Pedagogickou fakultu UK v Praze (obor
český
jazyk
a literatura
– dějepis,
PhDr. Václav
Velčovský,
Ph.D. absolvoval
Pedagogickoudoktorát
fakultu Univerzity Karlovy
v Praze (obor
český jazykslavistiku
a literatura
z pedagogiky)
a dále
studoval
– dějepis, doktorát z pedagogiky) a dále studoval slavistiku
na univerzitě
v Lipsku.
Věnuje
se
otázkám
na univerzitě v Lipsku. Věnuje se otázkám historické i soudobé
jazykové politiky, dějin pedagogiky a tématům dobrého vládnutí
historické
i soudobé
jazykové
politiky,
dějin
a veřejné správy. Pracoval jako učitel, překladatel, úředník
pedagogiky
a tématům
dobrého
vládnutí
a diplomat. V současnosti
působí jako konzultant
a analytik.
a veřejné správy. Pracoval jako učitel, překladatel,
úředník
a diplomat.
působí jako
Fungování jazyka
ve společnosti jeV současnosti
jedním z klíčových
témat současnosti.a analytik.
Aktuální výzvy multikulturní společnosti
konzultant
Václav Velčovský
NESOUŽITÍ
Česko-německá jazyková politika
18.–20. století
Mimo edice
Ani vojna, ani mír
Československo, střední Evropa a velmoci v sedmi dramatech
na prahu druhé světové a studené války
Vít Smetana
Kniha analyzuje dramatické momenty z novodobých československých a středoevropských dějin, jež se odehrály v předvečer druhé světové války a na prahu války
studené. Tyto epizody z období narůstajícího mezinárodního napětí jsou zasazeny do širšího kontextu politiky velmocí vůči regionu a Československu samému.
Zároveň však vyvracejí řadu vžitých mýtů a stereotypů. Na základě mnohaletého
výzkumu v řadě archivů několika zemí nalézá Vít Smetana racionální vysvětlení
pro konkrétní britské či americké kroky, s nimiž se soudobá česká publicistika tak
snadno a rychle vyrovnává slovy „appeasement“ či „sféry vlivu“. Autor naopak poukazuje kupříkladu na aktivní československou úlohu v procesu vytváření budoucího sovětského bloku.
PhDr. Vít Smetana, Ph.D. je vědeckým
pracovníkem Ústavu pro soudobé
dějiny AV ČR a přednáší též na Fakultě
sociálních věd UK. Je autorem knihy
In the Shadow of Munich: British
Policy towards Czechoslovakia from
the Endorsement to the Renunciation
of the Munich Agreement (1938–1942)
(Praha 2008) a spoluautorem řady
dalších publikací.
Vázaná s přebalem,
140 × 200 mm, asi 450 stran
EAN 978807423457
Vázaná s přebalem,
165 × 235 mm, I. a II. díl asi 1500 stran
EAN 9788074222818 
Mimo edice
Heřman Jakub Černín
na cestě za Alpy a Pyreneje I.–II.
Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie,
Francie, Španělska a Portugalska
Cestovní deník z let 1678–1682
Editoři: Milena Hajná, Zdeněk Hojda, Eva Chodějovská, Alexandra Tesaříková
Poutavé vyprávění o cestě, která byla zlomovým momentem v životě jednoho
z nejvlivnějších a nejbohatších mužů českého království přelomu 17. a 18. století –
hraběte Heřmana Jakuba Černína z Chudenic. Dvacetiletý Heřman Jakub podnikl v letech 1678–1682, tak jako jiní mladíci jeho stavu a věku, kavalírskou cestu
po Evropě. Jeho putování bylo výjimečné svou délkou trvání i vzdáleností, kterou
cestovatel společně se svým doprovodem urazil, finanční náročností a především
tím, že si během cesty psal deník, jenž se dodnes dochoval. Zápisky vedené vždy
v jazyce té země, kde se hrabě právě nacházel, předkládají autoři této knihy čtenáři
formou zrcadlové kritické edice – v německém, italském, francouzském a španělském originále a paralelně v českém překladu.
ČČernín
ernín
H eH
ř emřamna jna k
j aukbu b
na
n ac ecst
e st
ěě
za
z aa lapy
lpy
a apypy
r ern
ee
njeej e
Milena
Milena
HajnáHajná
Zdeněk
Zdeněk
HojdaHojda
Eva Chodějovská
Eva Chodějovská
Alexandra
Alexandra
Tesaříková
Tesaříková
ČČernín
ernín
H eH
ř emřamna jna k
j aukbu b
na
n ac ecst
e st
ěě
za
z aa laplyp y
a apypy
r ern
ee
njeej e
Milena
Milena
HajnáHajná
Zdeněk
Zdeněk
HojdaHojda
Eva Chodějovská
Eva Chodějovská
Alexandra
Alexandra
Tesaříková
Tesaříková
N A k lN
Ad
Ak
AT
lA
E ldsATTvE íl s T v í
l i d o vl éi d N
oo
vv
é i N yo v i N y
Kavalírská
Kavalírská
cesta
cesta
českého
českého
šlechtice
šlechtice
do německých
do německých
zemí,
zemí,
Itálie,
Itálie,
Francie,
Francie,
Španělska
Španělska
a Portugalska
a Portugalska
Cestovní
Cestovní
deník
deník
z letz 1678–1682
let 1678–1682
N A k lN
Ad
Ak
AT
lA
E ldsATTvE íl sl Ti dv o
í vl éi d N
oo
vv
é i N yo v i N y
Mimo edice
Car je mrtev, ať žije carevna!
Převraty na ruském dvoře v 18. století
František Stellner
Kniha se zabývá obdobím palácových převratů v Rusku. Barvitě líčí jejich přípravy,
průběh a důsledky, stejně jako kariéry mnoha osobností, které riskovaly vše, aby
se chopily nejvyšší moci. Jednalo se nejen o muže, ale i o ženy, které nebývale
dlouhou dobu utvářely ruské dějiny. Kromě Kateřiny Veliké v knize najdeme i osudy jejích předchůdkyň: Žofie Alexejevny, Kateřiny I., Anny Ivanovny, Anny Leopoldovny a Alžběty Petrovny. Také životy mužských protagonistů připomínají románová dobrodružství. Autor porovnává způsoby, jak se carové a carevny dostávali
na trůn. Nevěnuje se pouze „velkým“ palácovým převratům, ale též těm „malým“,
které vyhnaly různé regenty či vedoucí hodnostáře, a líčí intriky u dvora a různá
spiknutí, působení samozvanců a přípravy atentátů. Kniha se věnuje epoše ruských
dějin, ve které figurují mocichtivé zrůdy stejně jako hamižní velmoži i nevinné oběti,
a která může šokovat, inspirovat nebo být studnicí poučení a fascinujících příběhů.
Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. absolvoval
Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
Specializuje se na dějiny střední a východní Evropy.
Napsal monografie Poslední německý císař.
Z německých dějin v epoše Viléma II. (1995); Fridrich
Veliký. Cesta Pruska k velmocenskému postavení
(1998); Sedmiletá válka v Evropě (2000, 2007); Rusko
a střední Evropa v 18. století. I. a II. (2009 a 2012).
Vedl autorský kolektiv učebnice Hospodářské dějiny
(16.–20. století) (2006, 2008), kolektivních monografií
Kapitel aus der Geschichte des Sozialstaates (2012)
a Hospodářské dějiny novověku (2012).
Vázaná s přebalem,
140 × 200 mm, asi 250 stran
EAN 9788074223280
Dějiny odívání
Šperky
od antiky po současnost
Alena Křížová
Touha člověka po zkrášlení těla a oděvu existuje již od pravěku. V průběhu dějin se
šperk úzce vázal na oděv a jeho podoba se proměňovala se střídáním uměleckohistorických slohů a módních trendů, podle sociálního postavení nositele se však lišil
drahocenností materiálu a náročností řemeslného provedení. Kromě reprezentační
funkce šperku byla pro člověka podstatná také jeho magická role ochranného prostředku. Kniha představuje vývoj artefaktů evropského šperkařství od starověkých
kultur až po 20. století ve všech společenských úrovních – od panovnických insignií
až po běžnou bižuterii. Zaznamenává proměny od luxusního solitéru přes sériovou
výrobu k unikátnímu šperku navrhovanému významnými uměleckými osobnostmi.
Doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. vystudovala
dějiny umění, historii a etnografii na FF MU
v Brně. Pracovala v uměleckoprůmyslovém
oddělení Moravské galerie v Brně jako
kurátorka sbírky drahých a obecných kovů
a nyní působí v Ústavu evropské etnologie
FF MU. Zaměřuje se na umělecké řemeslo,
lidovou výtvarnou kulturu a masovou kulturu,
zabývá se vztahy mezi profesionálním
a lidovým uměním a ikonografií lidového
oděvu.
Vázaná s potahem,
165 × 235 mm, asi 350 stran
EAN 9788074223112
V historii se
pořád něco děje...
předplaťte si časopis Dějiny a současnost
Bajkový sál
na Lemberku
„Živý“ středověk
Dalimilův národ
Italské umění
ve stínu fašismu
Karel Havlíček
v Brixenu
1/2014
Číslo 6 / ročník XXXV / červen 2013
cena 69 Kč
Číslo 1 / ročník XXXVI
Leden 2014
cena 69 Kč
Češi a jejich
panteony
ti
ké minulos
EM
o-němec
Nový seriál – Studená válka: Vinařičtí
O českdružstevníci
BERGERpíší do Číny
ověk
„Živý“ středí obce
Budován
ATHÉNY: Příběh domu objevitele
Tróji Heinricha Schliemanna
6/2013
Česká místa slávy:
:
Pořady BBC
zy historie
nové obra
Jan Palach
v sokolském kroji
boje,
ské sou
Šermíř prohlídky,
netradiční
y staré
koncert po
hudby
celé ČR
Proti komunismu – Shromáždění porobených evropských národů
EM
s TILMAN
Stopy olympismu
v Národním muzeu
7/2013
„Živý“ středověk
Otec vlasti a Židé
Oltář a politika
Klášter v Plasích
-nové poznatky
z historických
a příbuzných oborů
-autoři: čeští
a zahraniční historici
-důvěryhodné
informace
Roční předplatné
10 čísel / 575 Kč
(zvýhodněná cena –
jednotlivé číslo
v obchodě 69 Kč)
ročník XXXV
Číslo 7 /
cena 69 Kč
/ září 2013
2/2014
ce
Prosstkitéuzemě
e
č
a . a 20. století
v 19
o sluhy
ské sídl
– venkov
avou –
řů
dvou císa
Únor 2014
Číslo 2 / ročník XXXVI
cena 69 Kč
á nad Vlt
Hlubok
Železnice:
jak měnila náš svět
Kníže Lichtenštejn: jak historie zasahuje do zahraniční politiky ČR
Zajistěte si předplatné za zvýhodněnou cenu!!!
Objednávky: SEND, distribuce tisku, www.send.cz,
tel.: 225 985 225, e-mail: [email protected]
www.dejinyasoucasnost.cz
Předplatitelské výhody
-20% sleva na knižní
tituly z produkce NLN
ve Vinohradském
knihkupectví
a v e-shopu NLN
-zdarma přístup
do elektronického
archivu ĎaSu
-newsletter o akcích
pro předplatitele
Download

zde - Nakladatelství lidové noviny