5.6.2013
Třída
Třída:: 1 .A
třídní učitel
učitel:: Ing. Dana KUCHAŘÍKOVÁ
Počet celkem
celkem:: 30 z toho chlapců:
chlapců: 18 dívek
dívek:: 12
BALOUN Matěj
Matěj,, BARTOŇ Matěj,
Matěj, BUREŠOVÁ Kateřina,
Kateřina,
DĚDIČ Ondřej
Ondřej,, DOBEŠ David
David,, DRBOHLAV Jakub
Jakub,,
ERYCHLEBOVÁ Daniela,
Daniela, HADAŠČOK Matěj,
Matěj, HLOŽEK Jiří
Jiří,,
CHALUPA David
David,, JANDOVÁ Vanessa,
Vanessa, JENKOVÁ Eliška
Eliška,,
KADLECOVÁ Kateřina,
Kateřina, KRÁL Josef,
Josef , KŘIVÁNKOVÁ Lucie
Lucie,,
KUBŮ Daniela,
Daniela, KULKA Matěj
Matěj,, MACHAČ Lukáš
Lukáš,, MACHŮ
Dominik,, MARČEK David
Dominik
David,, NIKITENKO Mykyta Dm.
Dm .,
SEKERA Tomáš,
Tomáš , STEHLÍKOVÁ Vendula,
Vendula, ŠELEPA Jan
Jan,,
ŠEVCŮ Jan
Jan,, TONDROVÁ Pavlína,
Pavlína, TŮMOVÁ Kristýna,
Kristýna,
ZÁKRAVSKÝ Marek,
Marek, ZIMMERHAKLOVÁ Kateřina,
Kateřina, ŽÁKOVÁ
Kristýna
Třída
Třída:: 1 .C
třídní učitel
učitel:: Mgr. Miroslava DRÁBKOVÁ
Počet celkem
celkem:: 30 z toho chlapců:
chlapců: 9 dívek
dívek:: 21
CIHLÁŘOVÁ Jana, FICEK Michal
Michal,, HRUBÁ Anna
Anna,, JUSTOVÁ
Martina, KALLUPOVÁ Aneta
Martina,
Aneta,, KLÍMOVÁ Barbora,
Barbora, KOHOUT
Daniel,, KOSINA Vít
Daniel
Vít,, KRAJNÍKOVÁ Zdeňka,
Zdeňka, LUFTOVÁ
Tereza,,
Tereza
LUŇÁKOVÁ
Lucie
Lucie,,
NOVÁKOVÁ
Sára,
Sára,
ODVÁRKOVÁ Barbora,
Barbora, PALÁNOVÁ Marie
Marie,, PEKSOVÁ
Lucie
Lucie,, PEKSOVÁ Veronika,
Veronika, POLICKÝ Adam
Adam,, RŮŽIČKOVÁ
Zuzana,, SEDLÁČEK Jan
Zuzana
Jan,, SEKERA Miloslav,
Miloslav, SVÁROVSKÁ
Anna
Anna,, SVÁTKOVÁ Kateřina,
Kateřina, SÝKOROVÁ Tereza,
Tereza,
ŠAFROVÁ Ivona
Ivona,, ŠTAFLOVÁ Bára,
Bára, ŠŤASTNÁ Pavlína,
Pavlína,
VÁCHA Zdeněk,
Zdeněk, VOTOUPAL Jan
Jan,, ZVĚŘINOVÁ Marie
Marie,,
ŽÁRSKÝ David
Třída
Třída:: 1 .B
třídní učitel
učitel:: Mgr. Kristýna TEJNICKÁ
Počet celkem
celkem:: 31 z toho chlapců:
chlapců: 9 dívek
dívek:: 22
BARTHELOVÁ Petra,
Petra, BAUEROVÁ Kateřina,
Kateřina, BUREŠOVÁ
Karolína,, ČERNÁ Martina,
Karolína
Martina, DUKÁTOVÁ Petra,
Petra, FIEDLEROVÁ
Veronika,, FOLBRECHTOVÁ Lenka
Veronika
Lenka,, HANDLÍKOVÁ Barbora,
Barbora,
HELLER Štěpán,
Štěpán, HOUŠTECKÝ Vratislav,
Vratislav, CHMELAŘ
Dominik,, KÁBRT Daniel,
Dominik
Daniel, KARHANOVÁ Adéla
Adéla,, KLATOVSKÁ
Tereza,,
Tereza
KOUCKÁ
Klára
Klára,,
KOULOVÁ
Zuzana,
Zuzana,
KRATOCHVÍLOVÁ Eliška
Eliška,, NEŠPOROVÁ Julie
Julie,, PATEROVÁ
Alžběta,, ŘEPKA Ondřej,
Alžběta
Ondřej, SADÍLEK Martin,
Martin, SLANINOVÁ
Eliška
Eliška,, SLEZÁK Milan
Milan,, SVOBODA Jan
Jan,, ŠKODOVÁ Michaela,
Michaela,
ŠULCOVÁ Adina
Adina,, TOMANOVÁ Denisa,
Denisa, TUZAROVÁ Edita
Edita,,
VÁCLAVÍKOVÁ Karolína,
Karolína, VEIGNER Martin
Martin,, ZACHRDLOVÁ
Lucie
Adaptační pobyt
Termín poby tu: 2.2. - 4.9. 2013
Rekreační zařízení Drhleny Na v ýsluní
P ředpokládaná cena s polopenzí a doprav ou
bude upřesněna na w ebu školy
Bližší informace o programu na www.pekargmb.cz
www. pekargmb.cz
* Bude vybíráno v pondělí 2.září 2013
1
5.6.2013
ISIC card
Finanční zatížení
S polečnost přátel G y mnázia Dr. J.Pekaře
Šatní skříňka
* Bude vybíráno
350,
350,--kč
200,
200,--kč
ve čtvrtek 5.září 2013
Žák y šk oly se stáv ají studenti od 2.září 2013
Multifunkční karta - vchod, stravování, kopírování,
www.isic.cz
studentské slevy
Předat vyplněnou žádost – lze stáhnout z www.pekarg mb.cz
Předat pasovou fotografii společně s žádostí na sekretariát školy fyzicky,
nebo v elektronické podobě – [email protected] arg mb.cz
Možnost fotografování po schůzce v učebně 211
formát jpg minimální rozlišení 300x360
Cena karty
260,
260,--kč
* Nutné zaplatit na sekretariátu školy do 21.června 2013 – možnost zaplatit
bezprostředně po schůzce.
* lze využít bankovního převodu na účet školy 19
19-- 5779840267/0100
za využití jedinečného platebního kódu (variabilní symbol)
Termín je do 21.červ na 2013
Kontakty se zahraničím
Gymnázium Mannheim
Gymnázium Pezinok
Střední školou Rakovice Wielkie
Lyceum v Angers
Zahraniční zájezdy
Týdenní výměnné pobyty
v Mannheimu
Výběrový zájezd studentů s vynikajícími studijními výsledky
(Benelux)
V loňském roce zájezd do Francie - LYRA
Pro budoucí rok naplánová ny zájezdy studentů do Anglie a
Španělska (podzim 2013)
Platby za kroužky
tříhodinový
dvouhodinový
jednohodinový
kroužek (60 minut)
600,
600,-- Kč
400,
400,-- Kč
200,
200,-- Kč
260,
260,-- Kč
200,
200,-- za každý další kroužek, tato sleva se uplatňuje u levnějšího kroužku
Z placení vyjmuty
vyjmuty:: dramatický, hudební kroužek, Lyra
Nejmenší počet členů kroužku: 11
Zájmová činnost
Dramatický a recitační kroužek
Anglická konverzace
Německá konverzace
Psaní na stroji (administrativa)
Chemie v praxi
LYRA
Malba
Gymnastika
Odbíjená
Florbal dívky
Florbal chlapci
Posilování
Bodystyling
Power yoga
Basketbal
Deskriptivní geometrie
Kopaná
Problematika chodu školy
Od šk olního rok u 20092009- 2010 v ý uk a probíhá dle
nov ého programu – učební plány , struk tura
předmětů na www.
www.pek
pek argmb.cz
Rozv rh
Jazy k y
Učebnice
Strav ov ání
2
5.6.2013
Otevírané jazyky
I.ročník (2013(2013-2014)
Rozvrh
1.ročník – 33 hodin týdně
Výuka
Zahájení v 7:55 hod
Ukončení ve 14:10 hod (+ 2x týdně odpolední vyučování)
Všeobecné předměty jako na ZŠ
Jazyky
2 jazyky od 1.ročníku: skupinová výuka podle úrovně znalostí, vstupní
testy, 3 hodiny týdně, ve 4.ročníku 4 hodiny týdně
Přírodovědné předměty Fy, Ch, Bi – ukončení ve 3.ročníku, Ze ve
2.ročníku
Volitelné předměty: od 3.ročníku (1+1; 1 +3)
Estetická výchova: volba Vv
Vv,, nebo Hv (1. - 2.ročník)
A nglick ý jazy k
Francouzsk ý jazy k
Německ ý jazy k
Rusk ý jazy k
Španělsk ý jazy k
Stravování
Během vyučování (5. nebo 6. vyučovací hodina)
Školní jídelna v budově školy
Výběr ze 2 jídel
Hory
Seznam učebnic
www.pekargmb.cz
Český jazyk a literatu ra:
1. Český jazyk pro střední školy, Mluvnice, Fraus-Martinec, Tušková, Zimová
2. Český jazyk pro střední školy, Komunikace a sloh, Fraus-Ježková, Vaňková…
3. Literatura 19. a poč. 20.století ,V. Prokop - od romantiků po buřiče
319,219,150,-
( vyu ču jící zajistí výb ěr u čeb n ice a p rod ej n a p očátku školn íh o roku )
An g lický jazyk:
1. Maturita Solutions
LVVZ - Pec p. Sněžkou - chata Svornost
termín: 5. 1. – 10. 1. 2014
termín:: 25
termín
25.. 1. – 30. 1. 2014
cena: bude upřesněna v září 2013
650,-
(vyu ču jící zajistí u čeb n ice a p rod ej n a p očátku šk. roku p od le rozřazen í )
Fran cou zský jazyk:
1 . Quartier libre 1, Klett. ( vyu ču jící zajistí u čeb n ice a p rod ej n a p očátku šk. roku p od le rozřazen í ) 700,-
- rozdělení tříd bude upřesněno v září 2013
Německý jazyk:
1. Direkt neu 1 ( vyu ču jící zajistí u čeb n ice a p rod ej n a p očátku šk. roku p od le rozřazen í )
370,-
Š p an ělský jazyk:
1. Aventura 1 ( vyu ču jící zajistí u čeb n ice a p rod ej n a začátku školn íh o roku )
500,-
Ru ský jazyk:
1. RADUGA I .díl ( vyu ču jící zajistí u čeb n ice a p rod ej n a p očátku šk. roku p od le rozřazen í )
2. Rj pro samouky (b u d e zajištěn o p řes vyu ču jící )
Seznam učebnic
Seznam učebnic
www.pekargmb.cz
Dějep is:
1. Dějiny pravěku a starověku – J. Souček
2. České dějiny I . ( 1.díl) – Z. Beneš, J. Petráň, SPL Práce
3. Atlas světových dějin – pravěk- středověk – 1.díl – Kartografie Praha
229,244,129,-
Zeměp is:
1. Atlas světa ( až d o 4 .ročn íku )
2. Příroda a lidé Země – Bičík,I .- Janský, B.; ČGS – Praha 2001
295,169,-
M atematika:
1. Základní poznatky z matematiky - L. Bušek a kol., Prométheus ( 3.upr. vydání – dotisk 2001 )
2. Rovnice a nerovnice - L. Boček a kol., Prométheus ( 3.přepr. vydání – 2000-2001 )
3. Sbírka úloh pro SŠ – výrazy, rovnice,… - F. Janeček, Prométheus
4. Matematika ( sbírka úloh - příprava k maturitě a ....) - Jindra Petáková, Prometheus
116,119,119,238,-
Fyzika:
1. Fyzika pro gymnázia - Mechanika - M. Bednařík, Prométheus - 3. vydání ( nově přepracované )
2. Sbírka úloh z fyziky pro SŠ - Lepil, Bednařík, Široká, Prométheus
3. Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ
140,238,182,-
390,390,-
www.pekargmb.cz
Ch emie:
1. Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1.díl – J. Honza, A. Mareček, nakladatelství Olomouc
Biolog ie:
1. Biologie pro střední školy gymnazijního typu – FI N ( až d o 3 . ročn íku )
( nutno zakoupit poslední vydání)
Výtvarn á vých ova :
1. Kapitoly z dějin výtv. umění pro výuku dějin umění na SŠ - V.Prokop ( až d o 2 .ročn íku )
Hu d eb n í vých ova :
1. Zpěvník – Já, písnička – 2.díl ( žlutý ) ( až d o 4 . ročn íku )
2. Učebnice pro gymnázia – 1.díl – A. Charalambidis
Základ y sp olečen ských věd :
1. Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, poslední vydání ( až d o 4 . ročn íku )
132,-
360,-
95,-
85,135,-
132,-
3
5.6.2013
Stravování
BU RZA UČEBNIC
v úter ý 25.6. 2013 ve sportovní hale
od 1 4 .10 do 15.30 hod
Mgr. Radk a Šteinerov á – šk olní psy cholog
Možnost strav ov at se v prostorách šk oly
Vý běr ze dv ou jídel (27,
(27,-- Kč/oběd)
Kč/oběd )
Do 6.8. 2013 je třeba odev zdat v y plněnou
přihlášk u – doporučeno do k once červ na
zřídit souhlas v příslušné bance
Těšíme se na shledanou 2.září 2013
souhlas s činností
Vešk eré ak tuální informace na
www.pek
www.
pek argmb.cz
4
Download

Příloha *.pdf