Společná a pomocná zařízení stanic VN a
VVN
Akumulátorová baterie.
Je nezávislý zdroj proudu pro dálkové ovládání, nouzové osvětlení, signalizaci apod. Její kapacita je
volena podle množství a výkonu připojených stejnosměrných spotřebičů. Používají se akumulátory
olověné nebo alkalické. Baterie jsou umísťovány v samostatných dobře větraných prostorách.
Podlaha a stěny mají být odolné proti kyselinám a chráněny proti agresivním účinkům škodlivých
výparů. Dobíjení akumulátorů se děje automaticky prostřednictvím usměrňovačů.
Výroba a rozvod stlačeného vzduchu
Stlačený vzduch se v elektrických stanicích používá jednak k pohonu přístrojů s tlakovzdušným
ovládáním a jednak ke zhášení elektrického oblouku mezi kontakty výkonových vypínačů.
Množství stlačeného vzduchu musí být takové, aby stačilo pokrýt spotřebu pro spínání při největší
četnosti i s ohledem na větrání a ztráty. Toto množství má být kompresory opět načerpáno za jednu
hodinu. Pro zajištění pohotovosti v dodávce stlačeného vzduchu jsou na určitých místech v rozvodně
rozmístěny vzdušníky, tj. zásobníky vzduchu s obsahem asi 500 1. Hlavní potrubí pro rozvod
stlačeného vzduchu je vytvořeno jako okružní s potřebnými ventily pro uzavírání a odvodnění.
Dozorny a řídicí systémy
Dozorny jsou místa, odkud se dálkově ovládá a sleduje provoz celé rozvodny. Soustřeďuje se v nich
také zařízení pro dálková měření, kontrolu i pro komunikační spoje. Dozornou bývají vybaveny
zpravidla jen větší stanice.
Systém SCADA Mikrodispečink je vhodný především pro řízení elektrických sítí velmi vysokého,
vysokého i nízkého napětí, pro aplikace v elektrických stanicích a v dispečerských centrech. (zdroj:
http://www.sinit.cz/show/czech/conabizime/ridicisystemy/ridicisystemyproenergetiku.aspx)
Koncepce výstavby řídicích systémů
Řešení řídicího systému v elektrických stanicích velmi vysokého, vysokého a případně i nízkého
napětí lze volit podle požadované funkčnosti, rozsahu a způsobu propojení s nadřízeným systémem,
což většinou bývá řídicí systém v dispečerském centru. Řídicí systémy na el. stanicích zajišťuji tři
základní funkce:
Dálková signalizace


stavy vypínačů, přípojnicových a vývodových odpojovačů, uzemňovačů
poruchová signalizace (působení ochran, výpadky jističů, ztráty napětí, nebezpečné a havarijní
stavy)



provozní signalizace prvků řídicího systému, nastavení parametrů ochran, provoz společných
zařízení rozvodny
dohled nad zařízením HDO (hromadné dálkové ovládání)
dohled nad zařízením ekologie na rozvodně nebo přenos signalizace EZS
Dálkové ovládání






ovládání silových prvků rozvodny (vypínače, přípojnicové a vývodové odpojovače,
uzemňovače)
dálkové odstavení vypnutí ochranou při zemním spojení na vedení
dálková parametrizace digitálních ochran
dálková regulace napětí transformátorů a ladění zhášecích tlumivek
ovládání synchronizace
ovládání pomocných zařízení rozvodny
Dálkové měření






měření na vývodech a přívodech a sběrnicích (proud, napětí, případně i činný a jalový výkon)
měření na sběrnicích (fázová napětí na třech fázích)
měření na transformátorech (proud, napětí, činný a jalový výkon)
měření rozdílu napětí a úhlu pro synchronizaci
měření hodnot napětí zdrojů ss napětí staničních akumulátorů
měření teplot transformátorů, tlumivek a venkovní teploty
Popis konfigurace základních druhů systémů na rozvodnách
CENTRALIZOVANÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM
Na rozvodně je instalován řídicí počítač, který komunikuje s jednotlivými jednotkami RTU, jež jsou
umístěny v centrálních rozvaděčích. Do nich je svedena kabeláž pro signalizaci, ovládání a měření z
celé rozvodny. Pro ovládání je ve skříni vytvořena reléová matice objektových a povelovými relé,
která ovládá řídicí počítač. Obsluha používá pro práci samostatný manipulační počítač. Tato
konfigurace se využívá zejména u dodatečně instalovaných nebo rekonstruovaných řídicích systému
na rozvodnách, kde vnitřní uspořádání stávajících řídicích skříní nebo kobek neumožňuje instalaci
jednotek RTU.
DISTRIBUOVANÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM
Řídicí počítač na rozvodně komunikuje jednotkami RTU, jež jsou umístěny v jednotlivých skříních
objektu systému. Jednotky zajišťují signalizaci, měření a ovládání. S řídicím počítačem jsou
propojeny optikou. Tato konfigurace se využívá zejména u nových nebo kompletně rekonstruovaných
rozvoden, kde jsou jednotky RTU součástí technologie rozvodny. Výše uvedené konfigurace lze
vzájemně kombinovat tak, aby se dosáhlo optimální individuální řešení podle místních podmínek ve
stanici.
MONITOROVACÍ SYSTÉM
Monitorovací systém se používá u menších stanic. Na rozvodně není žádné PC, jednotky RTU
systému MCS komunikují přímo s dispečinkem. Přenášejí se pouze údaje signalizace a měření.
Ochranné prostředky, pracovní a ostatní pomůcky
Prostředky a pomůcky, které jsou součástí vybavení zaměstnance nebo skupiny zaměstnanců
vstupujících do elektrické stanice za účelem obsluhy a práce v případech, kdy tyto prostředky a
pomůcky nejsou součástí vybavení stanice:














zkoušečka napětí vn,
zkoušečka napětí nn,
zkratovací souprava vn,
zkratovací souprava nn,
izolační obuv,
izolační rukavice (třída 00 pro napětí 500 V nebo třída 0 pro napětí 1 000 V),
zámky pro zajištění vypnutého stavu,
izolační přilba,
ochranné brýle nebo obličejový štítek,
záchranný hák,
vypínací tyč,
izolační přepážky,
mobilní svítilna,
přenosný hasicí přístroj práškový 2 kg.
Na obrázcích:
a) pokyny pro obsluhu;
b) uložení ochranných pomůcek v odběratelské stanici;
c) informativní tabulky třídicí odběratelské stanice (tab. 1) a specifikace vybavení ochrannými
pomůckami odběratelských stanic (tab. 2).
a)
c)
b)
Zdroj: http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/37839.pdf
Download

REE 18 hodina