Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt
z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a
inovacích pro potřeby státní správy „BETA“
Předkladatel - garant výzkumné potřeby
Ministerstvo životního prostředí
Adresa:
Vršovická 65/
100 10 Praha 10
Kontaktní osoba:
Mgr. Martina Šobíšková
Telefon:
267 122 418
Fax:
E-mail:
[email protected]
Odborný gestor výzkumné potřeby
Odbor environmentálních rizik a ekologických škod
Adresa:
/
Kontaktní osoba:
Ing. Pavel Forint
Telefon:
Fax:
E-mail:
[email protected]
Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt)
1) Název:
Metodika pro zefektivnění kontroly inspekčních orgánů v oblasti implementace evropské legislativy
vztahující se na chemické látky (Nařízení CLP, REACH)
2) Stručný popis výzkumné potřeby, která se má řešit:
Aktuální evropské předpisy v oblasti chemických látek (Nařízení REACH a CLP), jsou významnými
regulacemi v této oblasti. Přináší s sebou řadu povinností a nové podněty pro inspekční činnost a s
tím související i administrativní požadavky. V současné době se kontrolní orgány potýkají s
problémem, že stále ještě není úplně jasné, jak tyto nařízení kontrolovat. Je nutné taktéž poznamenat,
že kontrolní činnost v rámci těchto legislativ spadá do více rezortů, mezi něž patří Česká inspekce
životního prostředí, Krajská hygienická stanice, Celní správa, Rostlinolékařská správa. Prozatím
probíhá kontrola u základních povinností vyplývajících z těchto nařízení (klasifikace v
bezpečnostním listu, štítky dle CLP, registrační čísla dle REACH). Kontrola inspekčními orgány se
ale povětšinou vůbec nezabývá například expozičními scénáři přiloženými k bezpečnostním listům a
jejich aplikací při nakládání s chemickými látkami. Proto by bylo účelné, kdyby byl vytvořen
metodický postup jak implementaci těchto předpisů kontrolovat, jednoznačně definovat jaké
povinnosti se vztahují k jednotlivým resortním kontrolním orgánům, jak nastavovat lhůty pro
vykonání připomínek stanovených kontrolním orgánem, jak sankciovat nenaplněné požadavky apod.
Cílem je, aby inspekční činnosti v rámci těchto regulací mohly probíhat konstruktivně a efektivně bez
navyšování administrativní zátěže pro samotnou inspekci.
3) Kategorie činnosti:
Aplikovaný výzkum
4) Vazba na hlavní cíl programu BETA:
Zdokonalení současných praxí, metodik, regulačních mechanismů a dozorových činností v oblasti
implementace a naplňování požadavků nařízení REACH a CLP v gesci MŽP.
5) Vazba na jeden ze specifických cílů programu BETA:
Projekt plní specifický úkol - uplatnit a využívat vědecky zdůvodněné metodiky a parametry pro
zvýšení efektivnosti uplatňování ekonomických a legislativních nástrojů v oblasti ochrany životního
prostředí jako jsou optimalizace administrativní zátěže vyvolané environmentálními regulacemi –
mezi tyto regulace patří i nařízení REACH a CLP.
6) Cíl(e):
Vytvoření metodiky umožňující jednotný přístup ke kontrole, hodnocení a monitoringu implementace
evropské legislativy vztahující se na provozovatele nakládající s chemickými látkami.
7) Potřebnost:
Aktuální evropské předpisy v oblasti chemických látek (Nařízení REACH a CLP) přináší s sebou
řadu povinností a nové podněty pro inspekční činnost a s tím související i administrativní požadavky.
V současné době, i z pohledu ECHA a Evropské komise, nedochází k dostatečným kontrolám
naplňování těchto předpisů a to převážně ve východní části Evropy (jednání EK a ECHA leden 2013).
Ze strany Evropské komise a agentury ECHA dochází tak k tlaku na zvýšení kontroly implementace
těchto předpisů.
8) Požadované výsledky a předpokládané výstupy:
N – certifikovaná metodika
9) Způsob využití výsledků v praxi:
Metodika bude používána pro kontrolu a hodnocení implementace legislativních předpisů ze strany
inspekce. Tímto bude zajištěna jednotnost v přístupu kontroly a jasně definovaná odpovědnost za
jednotlivé oblasti kontrolní činnosti.
10) Očekávaný přínos:
Inspekce
Tímto inspekční orgány dostanou k dispozici účinný nástroj na kontrolu naplňování již zmíněné
legislativy (Česká inspekce životního prostředí, Krajská hygienická stanice, Státní úřad inspekce
práce, Celní správa, Rostlinolékařská správa)
Zlepší se možnost kontrolní činnosti.
MŽP
Metodika ujednotí postup jím metodicky řízených inspekčních pracovníků.
Provozovatelé
Dostanou účinný nástroj pro tvorbu či kontrolu vlastní implementace REACH a CLP do svých
provozů. Celkově se tak sníží riziko provozu nebezpečných zařízení.
Navrhovaný nástroj umožní jednotným komplexním přístupem řešit výše uvedenou problematiku
stejným způsobem v celé ČR s ohledem na současné postupy v rámci Evropské Unie.
11) Uživatel výsledků, další uživatelé výsledků:
MŽP, dále pak:
● Česká
inspekce životního prostředí
hygienická stanice
● Státní úřad inspekce práce
● Celní správa
● Rostlinolékařská správa
● Provozovatelé
● Krajská
12) Předpokládaná doba řešení:
24 měsíců
13) Předpokládaná cena:
1 600 000 Kč
2014 - 800 tis. Kč
2015 - 800 tis. Kč
14) Kvalifikační předpoklady, vhodné subjekty pro oslovení za účelem podání nabídky
s návrhem řešení projektu:
Pět významných projektů (výzkumných nebo realizačních) řešených v období posledních 3 let z nichž
jsou minimálně 3 zaměřeny na nebezpečné chemické látky.
15) Doplňující informace:
Jako doplňující informaci lze uvést, že se jedná o nově předkládanou výzkumnou potřebu v gesci
MŽP.
Datum: …………………………………
…………………………………
Jméno a podpis
kontaktní osoby předkladatele
…………………………………
Jméno a podpis
odpovědné osoby předkladatele
Download

TB030MZP004