CHS-EPODUR STONE
Systém pro kamenné koberce
•
POPIS
Nízkoviskózní dvousložkový epoxidový systém složený z epoxidové pryskyřice
(složka A) a tvrdidla (složka B).
•
POUŽITÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
VLASTNOSTI
PŘÍPRAVA
POVRCHU
Pojivo k přípravě oblázkových povrchů, které jsou vhodné jako finální
úprava povrchu v exteriéru i interiéru.
Při aplikaci lze použít i vlhké plnivo.
K renovaci nebo konečné povrchové úpravě okolí domů, bazénů a jiných
pochůzných ploch, kde je důležitý estetický vzhled.
Při pokládání větších ploch je potřeba vytvořit dilatační spráry obdobně jako
u betonových ploch.
Přednosti výrobku:
◦ vodopropustnost
protiskluzný povrch
◦ přírodní a velmi estetický vzhled
snadná údržba
◦ snadno opravitelný
jednoduchá aplikace
Před aplikací nesmí být kompozice zřeďovány přídavkem jakéhokoliv
ředidla či rozpouštědla.
Vzhled složka A:
Hustota složka A (20 °C):
Viskozita složka A (23 °C):
Obsah epoxidových skupin (mol.kg–1):
Epoxidový hm. ekvivalent (g.mol–1):
Vzhled složka B:
Hustota složka B (20 °C):
Viskozita složka B (23 °C):
Vodíkový ekvivalent složka B:
Neobsahuje VOC.
čirá nízkoviskózní kapalina
1,16-1,17 g.cm-3
0,6-0,9 Pa.s
4,85–5,1
196–206
žlutá kapalina s aminovým zápachem
0,99 g.cm-3
1,1 - 1,9 Pa.s
84 g/mol
BETONOVÝ PODKLAD
Povrch (beton, dlažba nebo zhutněný štěrkový podklad) musí být pevný, bez
prasklin, čistý a odmaštěný. Nemusí být izolovaný proti vlivům spodní vlhkosti.
nesmí být kletovaný ani poprášení cementem.
Je-li povrch poškozený (drolení, koroze, vystouplé cementové mléko aj.), příp.
znečištěný naftou, oleji, asfaltem apod., musí se provádět broušení nebo tryskání
pískem, ocelovými kuličkami nebo tlakovou vodou.
V případě nekvalitního podkladu doporučujeme provést penetraci.
• systémem CHS-EPOXY 474 / T 0492
• penetrací Gorepox penetrace
ŠTĚRKOVÝ PODKLAD
Musí být zhutněný, bez nečistot (olej, hlína, listí, mech). Penetrace se neprovádí.
DLAŽDICE
Povrch musí být suchý, soudržný a čistý. Je-li povrch poškozený nebo
znečištěný, musí se provádět přebroušení nebo otryskání. U glazovaných dlaždic
doporučujeme odstranit glazuru broušením.
Po broušení je nutné provést penetraci systémem CHS-EPOXY 474/T0492.
Teplota podkladu a okolí by měla dosahovat min. 10 °C při 50 %ní relativní
vlhkosti vzduchu. Doporučujeme aplikaci provádět za suchého počasí.
Před aplikací se musí pryskyřice i tvrdidlo skladovat při teplotě 15 - 25 °C po
IČ: 25248294, DIČ: CZ25248294, www.sincolor.cz
Plzeň: ČS č. ú.: 720008369/0800, tel.: +420 377 416 511, 512, 513, 521, fax: +420 377 416 510, [email protected]
K. Vary: ČSOB č. ú.: 109410716/0300, tel.:/fax: +420 353 565 571, mobil: +420 602 459 808, +420 777 150 030, [email protected]
1/3
CHS-EPODUR STONE
Systém pro kamenné koberce
dobu min. 1 dne.
Kamenivo musí být čisté, bez nečistot. Pro zbavení nečistot doporučujeme
kamenivo proprat a nechat důkladně okapat. Lze použít vlhké oblásky bez
nutnosti nákladného vysoušení.
•
TUŽENÍ
•
SPOTŘEBA
poměr hmotnostní / objemový
7:3
2:1
poměr hmotnostní
směs CHS-EPODUR STONE (A+B) : kamenivo
10 : 180-200 (exteriér)
směs CHS-EPODUR STONE (A+B) : kamenivo
10 : 40-50 (interiér)
CHS-EPODUR STONE složka A: složka B
Spotřeby na 1m2 Spotřeba směsi (složka A + složka B)
Exteriér
Interiér
(propustná vrstva)
(nepropustná vrstva)
Spotřeba kameniva
(4 - 8 mm)
1 cm
0,9 kg
4 kg
16 kg
2 cm
1,8 kg
8 kg
33 kg
Tloušťka vrstvy
3 cm
2,7 kg
12 kg
49 kg
Spotřeba materiálu závisí na vlastnostech podkladového povrchu a velikosti
použitých kamínků. Většinou se aplikuje vrstva cca 1,5 cm při velikosti
kameniva 4-8 mm. Použití kameniva jiné velikosti může negativně ovlivnit
pevnost povrchu.
Grafické znázornění aplikace pro venkovní a vnitřní použití:
Exteriér (propustná vrstva)
Interiér (nepropustná vrstva)
- mezery zachované, prostupný podklad
- bez mezer, nepropustný podklad
•
ZPRACOVÁNÍ
Složky A a B se promíchají mechanicky, např. vrtačkou s nástavcem, po dobu 2
až 3 minuty při takových otáčkách, aby nedošlo k zašlehání vzduchu do hmoty.
Následuje zamíchání kameniva do této směsi po dobu zhruba 5 minut (vrtačkou,
míchačkou aj.).
Po rozprostření materiálu po ploše se provede srovnání stavebními hladítky, při
větších plochách se materiál stáhle rovnou latí. Větší plochy se diletují stejným
způsobem jako betonové plochy.
Doba zpracovatelnosti:
•
celkem:
•
směs CHS-EPODUR STONE, A + B:
50 minut při 23 °C
do 20 minut při 20 °C
IČ: 25248294, DIČ: CZ25248294, www.sincolor.cz
Plzeň: ČS č. ú.: 720008369/0800, tel.: +420 377 416 511, 512, 513, 521, fax: +420 377 416 510, [email protected]
K. Vary: ČSOB č. ú.: 109410716/0300, tel.:/fax: +420 353 565 571, mobil: +420 602 459 808, +420 777 150 030, [email protected]
2/3
CHS-EPODUR STONE
Systém pro kamenné koberce
v závislosti na připravovaném množství
Nejnižší doporučená teplota zpracování:
10 °C
Vytvrzení:
24 hodin při teplotě vyšší než 15 °C
Plné vytvrzení:
3 - 5 dní při teplotě vyšší než 15 °C (pro plnou zátěž)
Nevytvrzenou kompozici lze z povrchu nářadí umýt acetonem.
•
UŽITNÉ
VLASTNOSTI
Přídržnost k podkladu (dle ČSN EN ISO 4624):
Pevnost v tlaku (dle ČSN EN ISO 604):
Pevnost v tahu (dle ČSN EN ISO 527-1):
Tažnost (dle ČSN EN ISO 527-2):
Nasákavost (dle ČSN EN ISO 62):
Vodotěsnost (dle ČSN 73 2578):
Rázová houževnatost (dle ČSN EN ISO 179-1):
Zdravotní a hygienická nezávadnost:
min 1,5 MPa
min. 60 MPa
min. 30 MPa
min. 1,5 %
max. 1,5 %
max. 0,2 l/m2 za 30 min.
min 5 kJ/m2
kladné hodnocení
•
BALENÍ
Set 1 kg, set 21,45 kg, set 71,5 kg. Jiné obaly je možno dohodnout s výrobcem.
•
SKLADOVÁNÍ
12 měsíců od data výroby při skladování v původních uzavřených obalech za
teploty 15–25 °C. Nevystavovat přímému slunečnímu záření.
•
BEZPEČNOST
Podrobné údaje týkající se bezpečného zacházení a ochrany zdraví jsou uvedeny
v bezpečnostním listu výrobku.
•
DOKUMENTACE
Bezpečnostní list
Protokol o ověření shody typu výrobku
•
ODVOLÁNÍ
Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti,
podložené výsledky laboratorních testů a praktické zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k
tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic
jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou
aplikací, použitím jiných ředidel než doporučených, použitím po době skladovatelnosti
•
DATUM VYDÁNÍ
26.5.2010
•
DATUM REVIZE
1.9.2013
Stavební-technické osvědčení
Prohlášení o shodě
IČ: 25248294, DIČ: CZ25248294, www.sincolor.cz
Plzeň: ČS č. ú.: 720008369/0800, tel.: +420 377 416 511, 512, 513, 521, fax: +420 377 416 510, [email protected]
K. Vary: ČSOB č. ú.: 109410716/0300, tel.:/fax: +420 353 565 571, mobil: +420 602 459 808, +420 777 150 030, [email protected]
3/3
Download

CHS-EPODUR STONE