Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., Sabinova 3, 130 00 Praha 3
DŮ
M
Tel. : 284 019 150, fax: 222 782 798
E-mail : [email protected], Internet : www.nasdum.cz
AT
EL
IE
R
NÁ
Š
IRD - DIVIŠ
Architektonické a stavebně technické řešení
1.1 - Technická zpráva
IRD – DIVIŠ
1.1 - Technická zpráva
Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., Sabinova 3, 130 00 Praha 3
Tel. : 284 019 150, fax: 222 782 798
E-mail : [email protected], Internet : www.nasdum.cz
OBSAH
M
OBSAH:
1. ÚVOD
DŮ
2. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
2.1 SPODNÍ STAVBA
2.2 VRCHNÍ STAVBA
Š
2.3 PRÁCE PSV
4. SKLADBY KONSTRUKCÍ
NÁ
3. BEZPEČNOST PRÁCE BĚHEM VŠECH ČINNOSTÍ NA STAVBĚ
AT
EL
IE
R
5. POUŽITÉ MATERIÁLY A VÝROBKY
IRD – DIVIŠ
1.1 - Technická zpráva str. 2 / 18
Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., Sabinova 3, 130 00 Praha 3
Tel. : 284 019 150, fax: 222 782 798
E-mail : [email protected], Internet : www.nasdum.cz
1.Úvod
DŮ
M
Projektová dokumentace se týká novostavby rodinného domu. Tento bude umístěn na
parcele č. 000/00. Objekt je navržen jako nepodsklepený, má dvě nadzemní podlaží. Součástí
přízemí je garáž pro 1 osobní auto. Úroveň čisté podlahy 1. nadzemního podlaží je na kótě
+100,25 m.n.m. místního výškového systému. Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem
střechy 25°, nad garáží je navrhnuta plochá nepochozí střecha.
Dispoziční řešení
Š
Hlavní vstup do objektu je ze severozápadní strany. Ze závětří je přístup do garáže. Přes malé
závětří je přístupné zádveří se šatnou. Ze zádveří se vchází do chodby, kde se nachází schodiště do 2.NP.
Z chodby je přístupná komora, koupelna, technická místnost a obývací pokoj s kuchyní. Z obývacího
pokoje je vstup do pracovny a východ na terasu.
Ve 2.NP na schodiště navazuje chodba. Z té je přístup do koupelny a tří pokojů.
NÁ
Stavební program – členění na stavební objekty:
R
SO 01 – Příprava území, zařízení staveniště
SO 02 – Novostavba objektu rodinného domu
SO 03 – Komunikace
SO 04 – Sadové úpravy a oplocení
IE
2.KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Výkopové práce
AT
EL
Před zahájením výkopových prací se lavičkami nahrubo vytyčí obrys budoucího objektu a provede
se skrývka ornice. Následně se geodeticky zaměří budoucí poloha rodinného domu. Také se zřetelně
označí výškový bod, od kterého se určí všechny příslušné výšky. V době zpracování projektové
dokumentace nebyl k dispozici inženýrsko-geologický průzkum, předpokládaná náročnost klasických
zemních prací, tj. těžitelnost pevného geologického prostředí ve smyslu ČSN 73 3050, se předpokládá
v rozmezí třídách těžitelnosti 2 až 4. Pro těžení zemin třídy 2-3 je možné použít běžné mechanizmy. Dále
je zásadně nutné zabezpečit základovou půdu před nepříznivými klimatickými vlivy (zaplavení vodou) a
vysušením. V případě větších srážek a zatopení základové spáry by musela být před betonováním svrchní
rozbředlá vrstva zeminy skryta a nová základová spára nabetonována na původní úroveň. V případě
založení v hloubce kolem 1 m pod stávajícím povrchem se neočekává přítomnost podzemní vody
v podzákladí. Výkopy se budou provádět jako volné, bez použití pažení a je nezbytné dodržet bezpečný
sklon svahů daný na základě zhodnocení základových poměrů autorizovaným geologem v místě stavby. U
úzkých liniových výkopů, kde budou pracovat osoby, je nutné stabilitu svahu výkopu hlubšího 1,5 m
zajistit pažením.
Po provedení výkopů základových pasů se budou vykopávat trasy pro inženýrské sítě.
IRD – DIVIŠ
1.1 - Technická zpráva str. 3 / 18
Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., Sabinova 3, 130 00 Praha 3
Tel. : 284 019 150, fax: 222 782 798
E-mail : [email protected], Internet : www.nasdum.cz
M
Betonáž základových pasů a podkladní betonové vrstvy by měla být provedena co nejdříve po
dokončení výkopů, aby nedošlo k rozbřednutí základové spáry.
Vytěžená zemina bude odvážena na skládku, ale část bude ponechána na dokončovací práce
v případě její použitelnosti do hutněných násypů. Výběr skládky ponecháváme na volbě dodavatele
stavby. Materiál deponovaný na skládkách musí být potvrzen pro případné kontroly stavebního úřadu .
Pro dané území byl zjištěn střední radonový index pozemku, a proto bude použita stěrková
hydroizolace Bornit – Profidicht 1K Fix s perlinkou od firmy Realsan, která zároveň slouží jako ochrana
proti radonu při středním radonovém indexu pozemku.
DŮ
2.1 SPODNÍ STAVBA
Založení objektu
IE
R
NÁ
Š
Šířka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 150 kPa a
na minimální nezámrznou hloubku 0,8 m. Pevnost zeminy a hloubku základové spáry před betonáží nutno
ověřit autorizovaným geologem a tuto skutečnost zapsat do stavebního deníku.
Založení objektu je navrženo na základových pasech, na kterých je podkladní mazanina vyztužená kari
sítí.. Vzhledem k typu projektovaného objektu, stavba s konstrukcí jednoduchou, bylo při návrhu
základů postupováno podle 1. geotechnické kategorie s využitím předpokládaných hodnot únosnosti
základové spáry. Pro přesnou klasifikaci hornin a stanovení hodnot únosnosti horizontu pro založení je
tedy nezbytná přejímka základové spáry autorizovaným geologem.
Objekt je založen na monolitických základových pasech, na které jsou osazeny krčky ze
ztraceného bednění. Na ztracené bednění budou použity bednící dílce BD 30 a BD 40 (výrobce Betonové
stavby Klatovy), které budou vyztuženy ocelovými pruty R10 vodorovně v každé druhé ložné spáře a
svisle po cca. 1,5 m. Na těchto tvárnicích bude proveden podkladní beton vyztužený kari sítí. Prostupy
základovými konstrukcemi je potřebné vynechat podle části P.D. zdravotechnika, vytápění RD, případně
se vybourají dodatečně.V žádném případě nesmí hloubka založení klesnout pod minimální nezámrznou
hloubku 1,1 m. Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou základovou spáru.
Při provádění základových konstrukcí je třeba respektovat závěry inženýrsko-geologického průzkumu
provedeného v místě stavby.
2.2 VRCHNÍ STAVBA
EL
Svislé nosné konstrukce
AT
Při zdění svislých konstrukcí je použit zdící systém Porotherm.
Obvodové a vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm je vyzděnou z cihel Porotherm 30 CB P10 na maltu
Porotherm CB. U stavebního otvoru na mezipodestě schodiště (okno 11/O) jsou v ostění otvoru navrženy
ztužující monolitické železobetonové sloupy SL1, které provazující ztužující věnce pod úrovní stropních
panelů s monolitickou železobetonovou konstrukcí mezipodesty schodiště.
Vodorovné nosné konstrukce
Stropní konstrukce nad přízemím je řešena z panelů SPIROLL výšky 200 mm od firmy Goldbeck. Panely
jsou uloženy na ztužujících železobetonových věncích.
Výrobní dokumentaci včetně montáže panelů na stavbě zajišťuje firma GOLDBECK na základě
objednávky investora.
IRD – DIVIŠ
1.1 - Technická zpráva str. 4 / 18
Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., Sabinova 3, 130 00 Praha 3
Tel. : 284 019 150, fax: 222 782 798
E-mail : [email protected], Internet : www.nasdum.cz
V místě uložení schodiště v úrovni stropní konstrukce je navržena monolotická železobetonová deska tl.
200 mm, která je součástí monolitického železobetonového schodiště.
Prostupy ve stropech a obvodových věncích je potřebné vynechat podle části P.D. Zdravotechnika
a Ústřední vytápění, případně se vybourají dodatečně. Detaily věnců konstrukčně řešit dle typových
podkladů dodavatele stavebního systému.
M
Překlady jsou navrženy z prvků Porotherm a jako monolitické železobetonové. Nad okny do
obytných místností jsou navrženy venkovní žaluzie firmy Isotra.
DŮ
Schodiště
Š
Schodiště z přízemí do podkroví bude železobetonové, s dřevěným obkladem stupňů včetně
zábradlí a madla. Počet výšek: 16, výška stupně 181,25 mm, šířka stupně 255 mm. Schodiště bude
kotveno do základu, obvodové zdi a vnitřní nosné zdi z cihel Porotherm 30 CB P10 na maltu Porotherm.
Horní hrana zdiva tl. 100 mm bude u schodiště ukončena v úrovni stropní konstrukce a obložena
dřevěným obkladem tloušťky 30 mm
Schodiště je opatřeno dřevěnými madly kotvenými do schodišťových stěn a dřevěným zábradlím
kotveným do schodiště a stropní konstrukce.
NÁ
Střešní konstrukce
IE
R
Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěnými vazníky se styčníkovými plechy. Vazníky budou
kotveny pomocí ocelových prvků do monolitického věnce. Definitivní provedení střešní konstrukce –
výrobní dokumentace krovu, včetně přesahů střech, zavětrování, kotvení a montáže vazníků - bude
zhotoveno dodavatelskou firmou BIOS Dobříš s.r.o., Nádražní 274, 263 01 Dobříš, na základě této
dokumentace po objednání vazníků. V této dokumentaci je přiloženo předběžné schéma konstrukce
krovu.
Vazníky budou chráněny proti hmyzu a houbě impregnací (máčením) od dodavatele vazníků.
Dřevěné konstrukce v exteriérech musí být impregnované a opatřeny konečným povrchovým
nátěrem. Odstín a druh určí investor.
Střešní krytina je navržená z betonových tašek systému BRAMAC. Barvu a typ tašek určí investor.
Pro řešení všech detailů střechy (hřeben, okapová hrana, ukončení štítů, prostupy střechou apod.) budou
použity prvky střešního systému BRAMAC.
EL
Dělící konstrukce
AT
Dělící příčky tl. 125 mm jsou v přízemí a v podkroví vyzděny z cihel Porotherm 11,5 CB P8 na maltu
Porotherm CB. Dělící příčky tl. 100 mm jsou v přízemí vyzděny z cihel Porotherm 8 P+D P8 na maltu
MVC. Mezi těmito příčkami a stropní deskou musí být ponechána dilatační vrstva vyplněná PUR pěnou.
V podkroví koupelně 2.02 je provedena instalační předstěna z cihel Porotherm 11,5 CB P8 na
maltu Porotherm CB.
IRD – DIVIŠ
1.1 - Technická zpráva str. 5 / 18
Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., Sabinova 3, 130 00 Praha 3
Tel. : 284 019 150, fax: 222 782 798
E-mail : [email protected], Internet : www.nasdum.cz
2.3 PRÁCE PSV
Izolace proti vodě
M
Při provádění stěrkových hydroizolací bude dodržen technický postup firmy Realsan, Ruprechtická
732/8,460 01 Liberec,tel.: 485 246 501-3,www.realsan.cz).
NÁ
Š
DŮ
a) izolace proti vodě a radonu
Jako izolace proti zemní vlhkosti je použita stěrková hydroizolace Bornit – Profidicht 1K Fix
s perlinkou od firmy Realsan, který zároveň slouží jako ochrana proti radonu při středním radonovém
indexu pozemku. Podklad pro aplikaci bitumenové stěrky se musí vyčistit a napenetrovat výrobkem
Bornit – Unibit. Do první nanesené vrstvy bitumenové stěrky vložíme perlinku a provedeme druhou
vrstvu. Po zaschnutí provedenou hydroizolací ochráníme tepelnou izolací PUR/PIR puren FAL WLS 024.
Veškeré prostupy instalačních vedení budou utěsněny plynotěsně bitumenovou stěrkovou hydroizolací
Bornit – profidicht 1K Fix tak, aby nedošlo k porušení podlahové desky. Tím bude zajištěno, že i nízké
obsahy radonu se nebudou koncentrovat v pobytových místnostech. Pro usnadnění aplikace a
minimalizaci rizika poškození v průběhu výstavby se nejdříve provedou pásy hydroizolační stěrky pod
stěny a ležaté rozvody v podlaze s přesahy min. 20 cm na každou stranu. Po vyzrání se hydroizolace
ochrání geotextílií min. 300g/m2. Plošné hydroizolace se provedou až před prováděním finálních podlah.
Nezbytným podkladem pro návrh protiradonové izolace je protokol o měření radonu na místě stavby, na
jehož podkladě jsou navrhnuta příslušná protiradonová opatření.
b) hydroizolace pojezdových ploch v garáži
Všechny pojezdové plochy včetně vjezdových ramp budou ošetřeny biochemicky modifikovanou
hydroizolací např.RADCON Formula 7. RADCON formula7, který napenetruje do struktury betonu a
v pórech vytvoří chemickou reakcí trvale pružný vodou nerozpustný „CSH“ gel.
EL
IE
R
Specifikace betonu pro aplikaci Radconu:
- konstrukční armovaný beton bez obsahu popílku a jiných náhrad cementu (toleruje se max. 5% náhrada cementu
popílkem s obsahem CaO<17%, nebo max. 20% náhrada cementu popílkem s obsahem CaO>17%)
- beton nesmí obsahovat přísady odpuzující nebo redukující vodu (plastifikátory, vodotěsnící přísady, přísady proti
zamrzání, polymery, apod.)
- ideální objemové složení betonu: 6% vzduch, 11% Portlandský cement, 41% kamenivo, 26% písek (pokud se používá
křemičitý písek – pouze do max.5%), 16% voda
- beton pro aplikaci musí být vyzrálý min. 28 dní po betonáži, povrch suchý, vlhkost povrchu 4-5%
- teplota při aplikaci (okolní i ošetřovaného povrchu) - +5-35°C
- povrch betonu musí být čistý bez prachu a nečistot, musí mít otevřený kapilární systém, na povrchu se nesmí
vyskytovat cementové mléko, v případě jeho výskytu se povrch musí otryskat – ideálně strojně (vrtulově) hlazený
povrch
- starý nebo karbonatovaný beton je nutno ošetřit volným vápníkem
- konstrukce musí mít systémově vyřešeny detaily (pracovní spáry, prostupy, dilatace, …)
AT
c) hydroizolace sociálních zařízení
pomocí silikátové pružné stěrky např. BORNIT – Elastikschlämme
Podlahy koupelen, WC a kuchyní budou izolovány proti zatékání vody do konstrukcí
stěrkovou hydroizolací provedenou pod lepenou keramickou dlažbou.
d) Hydroizolace střech
Hydroizolace na střeše objektu garáže je vytvořena souvrstvím ze dvou asfaltových SBS
modifikavaných pásů, které budou vytaženy na atiku. Hydroizolační pásy jsou nataveny k podkladu ze
spádového betonu, horní pás plnoplošně, dolní pás bodově. Prostupy střešní rovinou, napojení na atiky ,
napojení na dešťové vtoky atd. jsou řešeny dle typových podkladů dodavatele hydroizolace.
IRD – DIVIŠ
1.1 - Technická zpráva str. 6 / 18
Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., Sabinova 3, 130 00 Praha 3
Tel. : 284 019 150, fax: 222 782 798
E-mail : [email protected], Internet : www.nasdum.cz
M
Hydroizolace je chráněná násypem z kačírku min.tl. 50 mm a dále dle průběhu spádových vrstev. U okraje
střech je ochranný násyp z kačírku tl. 70 mm, v rozích objektu tl. 130 mm. Izolace je zatažená na horní líc
atiky pod oplechování. Svislé vedení hydroizoace je nataveno na konstrukci atiky. Přechod mezi
vodorovnou a svislou částí je vypodložen náběhovým klínem.
Do všech sádrokartonových podhledů je vložena parozábrana. Parotěsné zábrany je nutné při
aplikaci neprodyšně spojovat a to nejlépe butylkaučukovou spojovací páskou a jejich napojení na
stavební konstrukce provést těsnící páskou.
Na horní hranu pásnic vazníků bude položena pojistná hydroizolace – difuzní fólie BRAMAC Pro.
DŮ
Izolace tepelné
IE
R
NÁ
Š
Bednící dílce vytápěné části rodinného domu jsou v místě soklu zatepleny izolačními deskami tl.
120 mm z extrudovaného polystyrenu. Mezi zdmi garáže a rodinného domu bude izolace soklu z desek tl.
120 a 30 mm tj. v celkové tl. 150 mm.
Obvodové zdivo vytápěné části rodinného domu bude zatepleno zateplovacím systémem ETICS
Weber therm klasik s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu EPS-F tl. 150 mm se silikátovou
probarvenou omítkou. Tepelná izolace bude mechanicky kotvena hmoždinkami dle podkladů firmy
Weber. Navržená skladba obvodové konstrukce se součinitelem prostupu tepla U = 0,18 W/m2.K bude
splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na doporučený součinitel prostupu tepla U < Udop = 0,25
W/m2.K.
V podlaze v přízemí je navržená přídavná tepelná izolace z PUR/PIR puren FAL WLS 024 tl. 50
mm, která bude pod konstrukcí skladby podlahového vytápění systému Tacker od firmy Schütz. Navržená
skladba konstrukce podlahy se součinitelem prostupu tepla U = 0,38 W/m2.K bude splňovat požadavky
normy ČSN 73 0540-2 na součinitel prostupu tepla U < UN = 0,45 W/m2.K. Tato skladba splní i
požadavek pro konstrukce přilehlé k zemině do vzdálenosti 1 m od rozhraní zeminy a venkovního
vzduchu na vnějším povrchu konstrukce, kde je požadavek normy ČSN 73 0540-2 na součinitel prostupu
tepla U ≤ UN = 0,38 W/m2.K
V podkroví bude objekt tepelně izolován minerálními pasy Rockmin od firmy Rockwool
v celkové tloušťce 280 mm, vkládaný částečně v tl. 160 mm do pohledu a v tl. 120 mm mezi spodní
pásnice střešních vazníků. Navržená skladba střešní konstrukce se součinitelem prostupu tepla U = 0,16
W/m2.K bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na doporučený součinitel prostupu tepla U ≤
Udop = 0,16 W/m2.K.
EL
Izolace akustické
AT
Kročejový útlum podlah v podkroví, kromě podlahy v koupelně, kde je podlahové vytápění, bude
bude zajištěn minerální izolací Steprock ND od firmy Rockwool,.
Kročejový útlum podlahy koupelny v podkroví bude zajištěn systémovou deskou ultra-takk EPS-T 30-3,
která je součástí skladby podlahového vytápění systému Tacker od firmy Schütz.
Veškeré podlahy jsou plovoucí.
K zabezpečení řádné funkce plovoucích podlah je nezbytné dodržet tyto zásady:
• Betonová mazanina musí být oddělena od zvukoizolační podložky Pe fólií, která zabrání zatečení
cementového mléka do zvukoizolační podložky a tím jejímu akustickému znehodnocení.
• Zvukoizolační podložka musí zcela oddělovat roznášecí vrstvu od nosné desky i okolních obvodových
stěn. K tomu se užijí okrajové pásky z minerální vlny tl. 12 mm od firmy Rockwool, u podlah
s podlahovým vytápěním je použit dilatační okrajový lem PE-B tl. 8 mm. Tyto pásky se u obvodových
stěn překryjí pouze lištou, případně uzavřou vrstvou trvale plastického tmelu.
IRD – DIVIŠ
1.1 - Technická zpráva str. 7 / 18
Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., Sabinova 3, 130 00 Praha 3
Tel. : 284 019 150, fax: 222 782 798
E-mail : [email protected], Internet : www.nasdum.cz
Instalační potrubí musí být uložena pružně vzhlede ke stavebním konstrukcím, aby byl omezen hluk šířící
se konstrukcemi do chráněných objektů. Odpadní potrubí budou v kritických místech opatřena zvukovou
izolací. Stejně tak musí být pružně uloženy zařizovací předměty v koupelnách, především pak vany.
Výplně otvorů
Š
DŮ
M
Okna, dveře na terasu budou v plastovém provedení se zasklením tepelně izolačními dvojskly.
Výplně otvorů rodinného domu budou mít součinitel prostupu tepla U = 1,20 W/m2.K a bude mít
vyhovující kritickou vnitřní povrchovou teplotu (rosný bod) pro obytné místnosti s návrhovou teplotou
vnitřního vzduchu θai = 21°C a návrhové relativní vlhkosti vzduchu φi = 50 %. Všechny otevíravé
výplně otvorů budou opatřeny čtyřstupňovým kováním (zavření, otevření a sklopení, spárové větrání,
mikroventilace). Součástí dodávky oken budou vnitřní plastové parapety.
Vstupní dveře do domu a dveře z domu do garáže budou plastové osazované do systémové zárubně a
budou mít součinitel prostupu tepla U = 1,50 W/m2.K a bude mít vyhovující kritickou vnitřní povrchovou
teplotu (rosný bod) pro obytné místnosti s návrhovou teplotou vnitřního vzduchu θai = 21°C a návrhové
relativní vlhkosti vzduchu φi = 50 %.
Prosklené výplně stavebních otvorů do obytných místností budou stíněny venkovními žaluziemi od firmy
Isotra.
Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné bílé osazené do dřevěných obložkových zárubní.
NÁ
Střešní krytina
Střešní krytina je navržená z betonových tašek systému BRAMAC ukládaných na latě a
kontralatě. Barvu a typ tašek určí investor. Mezi krokve a kontralatě bude položena pojistná hydroizolace
– fólie BRAMAC PRO. Pro řešení všech detailů střechy (hřeben, okap, ukončení štítů, prostupy střechou
apod.) budou použity prvky střešního systému BRAMAC.
R
Klempířské konstrukce
EL
IE
Klempířské prvky – okapní žlaby, dešťové svody (žlabový kotlík, horní koleno, odpadní trouba,
výtokové koleno) budou provedeny z okapního systému Stabikor od firmy BRAMAC. Veškeré
klempířské prvky na střeše budou provedeny dle technologie firmy BRAMAC materiál hliník, úprava
vypalovaným lakem odstín dle výběru barvy krytiny investorem. Vnější oplechování parapetů oken,
oplechovaní atiky a ostatní klempířské výrobky budou z pozinkovaného plechu. Při provádění detailů
klempířských výrobků nutno postupovat dle typových podkladů dodavatelských firem.
Zámečnické konstrukce
AT
Markýza nad vstupem z ocelových profilů a čirého lepeného skla ve skladbě float 4 mm / folie /
float 4 mm. Vykonzolování zavěšeno na táhlech a vše přes úchyty na patním plechu kotveno k fasádě
pomocí chemických kotev. Provedení výrobku - žárový pozink.
Vnější zábradlí oken "11/O" se sníženým parapetem bude součástí dodávky okna, provedení
žárový pozink se skleněnou výplní , barva dle rámu oken.
Truhlářské konstrukce
Vnitřní parapety oken jsou plastové, jsou součástí dodávky oken. Dřevěné zábradlí schodiště bude
dřevěné, výšky 900 mm, kotvené do železobetonové konstrukce schodiště a do stropní konstrukce. Madlo
vnitřního schodiště bude dřevěné, ocelovými příponkami kotvené do schodišťových stěn. Obklad horní
IRD – DIVIŠ
1.1 - Technická zpráva str. 8 / 18
Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., Sabinova 3, 130 00 Praha 3
Tel. : 284 019 150, fax: 222 782 798
E-mail : [email protected], Internet : www.nasdum.cz
hrany stěny v zrcadle schodiště, ukončené v úrovni podlahy 2.NP bude dřevěný tl. 30 mm. Obklad
betonových stupňů monolitického schodiště bude dřevěný (nástupnice a podstupnice), dle výběru
investora.
Úpravy povrchů
Š
DŮ
M
Pojezdové plochy
Podlaha garáží je tvořena vykletovanou betonovou mazaninou a hydroizolační pojezdovou
stěrkou.
Stěrka musí splňovat tyto vlastnosti:
- chemická odolnost (ropné látky, chemické rozmrazovací prostředky)
- odolnost proti působení klimatických vlivů včetně účinku mrazu
- elasticita v širokém rozmezí teplot
- houževnatost a odolnost proti abrazi
- neskluzná úprava povrchu
- odolnost proti UV záření
- paropropustnost
- adheze k podkladu
R
NÁ
Nášlapné vrstvy podlah
V místnostech hygienickém zázemí a technické místnosti bude jako podlahová krytina použita
keramická dlažba. V prostorech s keramickou dlažbou bez keramických obkladů bude po obvodu
místností proveden keramický sokl výšky 100 mm. Ve skladu je cementový potěr opatřený konzervačním
nátěrem.
V obytných místnostech je použita plovoucí laminátová podlaha, po obvodu místnosti je ukončena
soklovou lištou. Skladby podlah jsou zpracovány v bodě č. 4.
Změny mezi jednotlivými povrchy nášlapných vrstev budou opatřeny přechodovými lištami.
Umístění lišt je navrženo vždy pod dveřním křídlem.
EL
IE
Obklady - vnitřní
Obklady stěn keramickými obkladačkami budou např. od firmy LASSELSBERGER, a.s. a
v koupelnách do výše 2,05 m (horní hrana zárubní) a na WC do výše 1,5 m . V prostoru kuchyňského
koutu bude keramický obklad proveden ve výšce 0,85-1,45m (mezi kuchyňskou linkou a horní skříňkou
linky). Druh a barvu obkladů určí investor.
Obklad přesahu střech
AT
Obklad přesahu střech bude proveden z dřevěných palubek. Do provětrávacích mezer mezi
palubky bude vložena síťka proti hmyzu .
Vnitřní omítky
Vnitřní a vnější omítky budou od firmy Weber Terranova, Rádiová 3, 120 00 Praha 10,
www.weber-terranova.cz.
Vnitřní omítky budou dvouvrstvé vápenocementové se štukovým povrchem opatřené malířským nátěrem.
Na spodní líc stropních panelů Spiroll bude aplikován celoplošný nástřik stěrkou na bázi akrylátové
pryskyřice ve dvou vrstvách. Spáry panelů je nutno přebandážovat páskem skelného plátna (nebo
alternativní náhrada stěrkou opatřenou speciálními vlákny), následně je proveden celoplošný nástřik.
První vrstva bude rozhlazena, druhá rozhlazena a zabroušena. Druh a barvu určí investor. Podrobněji viz
technologický předpis firmy Goldbeck Prefabeton s r.o. – Alternativy úprav spodního líce panelů Spiroll.
IRD – DIVIŠ
1.1 - Technická zpráva str. 9 / 18
Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., Sabinova 3, 130 00 Praha 3
Tel. : 284 019 150, fax: 222 782 798
E-mail : [email protected], Internet : www.nasdum.cz
DŮ
M
Venkovní omítky
Na zateplovací systém ETICS Weber therm klasik s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu
EPS-F tl. 150 mm, bude provedena probarvená silikátová omítka. Kontaktní zateplovací systém je včetně
doplňkových prvků (ukončovací lišty, rohové profily, okenní a dveřní připojovací profil, systémové
talířové hmoždinky, ...). Při provádění omítek nutno dodržet technologické postupy dodavatele. Druh a
barvu určí investor.
Na sokl s extrudovaným polystyrenem bude provedena dekorativní omítka weber.pas marmolit
v odstínu dle výběru investora.
Venkovní omítky na zdivu garáže budou dvouvrstvé vápenocementové s vnější silikátovou
probarvenou omítkou, druh a barvu určí investor.
Při změně materiálu omítaného povrchu (např. zdivo – zateplení věnce) bude do jádrové omítky
vložena výztužná tkanina (pletivo).
Barevnost omítek a obkladů musí být schválena stavebníkem na vzorkovnici konkrétního
systému vybraného dodavatele – proveden vzorek na fasádě min 1,0 x1,0 m.
NÁ
Š
Podhledy
V koupelně v podkroví bude na strop použit podhled ze sádrokartonových
GREEN tl. 12,5 mm. Sádrokartonové desky jsou přišroubovány k ocelovému roštu ve
který je přichycen k nosné konstrukci krovu. V ostatních místnostech v podkroví bude
podhled ze sádrokartonových desek KNAUF WHITE tl. 12,5 mm. Mezi nosný rošt a
desky bude uložena parozábrana.
desek KNAUF
dvou úrovních,
na strop použit
sádrokartonové
R
Malby a nátěry
Vnitřní omítky a stěrky jsou opatřeny malířským nátěrem. Sádrokartonové konstrukce jsou
opatřeny malířským nátěrem pro sádrokarton bílé barvy.
Vnějších dřevěné konstrukce, budou opatřeny základním napouštědlem na dřevo (Holzgrund od firmy
DÜFA) a tixotropní silnovrstvou lazurou na dřevo (Flächenlasur od firmy DÜFA).
IE
Větrání
EL
Větrání místností je navrženo přirozené okny popř. dveřmi. Odtah par v kuchyni bude zajištěn digestoří
s axiálním ventilátorem a troubou z PVC vyvedenou na fasádu objektu. Na žádost stavebníka je navrženo
nucené odvětrání koupelen. V koupelně v přízemí je odtah ventilátoru se zpětnou klapkou vyveden na
fasádu objektu, v koupelně v podkroví nad rovinu střechy.
AT
Větrání garáže je navrženo přirozené neuzavíratelnými větracími otvory 2x PVC DN 125 mm (přívod +
odvod), o celkové ploše 2x0,0123 m2 = 0,0245 m2 > 0,0225 m2 ⇒ splňuje požadavek normy ČSN 73
6057 pro vozidla skupiny 1. Potrubí bude na fasádě objektu opatřeno plastovou mřížkou proti dešti a
hmyzu.
Komínová tělesa
Odvod spalin od plynového kotle v provedení turbo (uzavřený spotřebič) bude proveden dle
podkladů výrobce svislým kouřovým nástavcem přes střešní plášť do venkovního prostředí. Nástavec
bude sloužit pro odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu.
Provedení odkouření bude odpovídat požadavkům ČSN 73 4201.
Venkovní úpravy
Po dokončení stavby budou plochy zeleně v záborech uvedeny do původního stavu.
IRD – DIVIŠ
1.1 - Technická zpráva str. 10 / 18
Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., Sabinova 3, 130 00 Praha 3
Tel. : 284 019 150, fax: 222 782 798
E-mail : [email protected], Internet : www.nasdum.cz
3. BEZPEČNOST PRÁCE BĚHEM VŠECH ČINNOSTÍ NA STAVBĚ
DŮ
M
Během všech prací je dodavatel povinen dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a vyhlášky,
zvláště pak:
• ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v zákonu č. 262/2006 Sb. - zákoník práce
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích.
• zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále
jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace.
• veškeré platné ČSN vztahující se k bezpečnosti práce
AT
EL
IE
R
NÁ
Š
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou povinni
používat při práci předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být ohraničené a na všech vstupech
označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám.
Před zahájením všech zemních prací (výkopy, zabezpečovací práce - vrty) je třeba vytyčit za
přítomnosti správců vedení inženýrských sítí a jejich přesnou polohu ověřit kopanými sondami.
IRD – DIVIŠ
1.1 - Technická zpráva str. 11 / 18
Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., Sabinova 3, 130 00 Praha 3
Tel. : 284 019 150, fax: 222 782 798
E-mail : [email protected], Internet : www.nasdum.cz
4. SKLADBY KONSTRUKCÍ
Podlahy
venkovní plochy
M
terasy, závětří, okapní chodník
DŮ
P1 – betonová dlažba (schody z domu)
• Keramická dlažba mrazuvzdorná
• Lepidlo
• Prostý beton
P2 – okapní chodníček
NÁ
Š
• Betonové dlaždice 400/400/30
• Kladecí vrstva 4/8
• Drcené kamenivo 8/16
30 mm
30 mm
150 mm
P3a – zámková dlažba pochozí (přístupová komunikace)
• Betonová zámková dlažba Semmelrock colorbeton
• Kladecí vrstva 4/8
• Drcené kamenivo 8/16
(pojezdové plochy okolo domu)
IE
Betonová zámková dlažba Semmelrock colorbeton
Kladecí vrstva 4/8
Drcené kamenivo 8/16
Drcené kamenivo 16/32
80 mm
30 mm
50 mm
200 mm
AT
EL
•
•
•
•
R
P3b – zámková dlažba pojezdová
60 mm
30 mm
150 mm
IRD – DIVIŠ
1.1 - Technická zpráva str. 12 / 18
Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., Sabinova 3, 130 00 Praha 3
Tel. : 284 019 150, fax: 222 782 798
E-mail : [email protected], Internet : www.nasdum.cz
vnitřní podlahy – přízemí
P5 – keramická dlažba bez hydroizolace
M
8 mm
2 mm
67 mm
30 mm
50 mm
6 mm
DŮ
• keramická dlažba
• flexibilní lepidlo
Podalhové topení – systém Tacker od firmy Schütz:
• Betonová mazanina
• ultra-takk EPS-T 30-3
• tepelná izolace PUR/PIR puren FAL WLS 024
• hydroizolační stěrka s perlinkou
• penetrační nátěr Bornit – Unibit
• podkladní betonová mazanina C16/20 se sítí se sítí 2xR6-150/150
• zhutněný štěrkový násyp frakce 12/36 mm
• zhutněný násyp, hutnit po vrstvách max. tl. 300 mm
150 mm
150 mm
Š
P6 – keramická dlažba s hydroizolací - koupelny
IE
R
NÁ
• keramická dlažba
• flexibilní lepidlo
• hydroizolační stěrka – silikátová
(např. Bornit – Elastokschläme)
Podalhové topení – systém Tacker od firmy Schütz:
• Betonová mazanina
• ultra-takk EPS-T 30-3
• tepelná izolace PUR/PIR puren FAL WLS 024
• hydroizolační stěrka s perlinkou
• penetrační nátěr Bornit – Unibit
• podkladní betonová mazanina C16/20 se sítí se sítí 2xR6-150/150
• zhutněný štěrkový násyp frakce 12/36 mm
• zhutněný násyp, hutnit po vrstvách max. tl. 300 mm
8 mm
2 mm
2 mm
65 mm
30 mm
50 mm
6 mm
150 mm
150 mm
EL
P7 – laminátové desky
AT
• laminátové desky - zámkové
• podkladní pás - Miralon
Podalhové topení – systém Tacker od firmy Schütz:
• Betonová mazanina
• ultra-takk EPS-T 30-3
• tepelná izolace PUR/PIR puren FAL WLS 024
• hydroizolační stěrka s perlinkou
• penetrační nátěr Bornit – Unibit
• podkladní betonová mazanina C16/20 se sítí se sítí 2xR6-150/150
• zhutněný štěrkový násyp frakce 12/36 mm
• zhutněný násyp, hutnit po vrstvách max. tl. 300 mm
IRD – DIVIŠ
8 mm
2 mm
67 mm
30 mm
50 mm
6 mm
150 mm
150 mm
1.1 - Technická zpráva str. 13 / 18
Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., Sabinova 3, 130 00 Praha 3
Tel. : 284 019 150, fax: 222 782 798
E-mail : [email protected], Internet : www.nasdum.cz
P8 – keramická dlažba bez hydroizolace – technická místnost
P9 – betonová mazanina - sklad
Š
•
•
•
•
•
•
•
hydroizolace betonové plochy
(např. biochemicky modifikovaná hydroizolace Radcon Formula 7)
cementový potěr kletovaný
betonová mazanina C16/20
hydroizolační stěrka s perlinkou
penetrační nátěr Bornit – Unibit
podkladní betonová mazanina C16/20 se sítí se sítí 2xR6-150/150
zhutněný štěrkový násyp frakce 12/36 mm
zhutněný násyp, hutnit po vrstvách max. tl. 300 mm
NÁ
•
M
8 mm
2 mm
90 mm
6 mm
150 mm
150 mm
DŮ
• keramická dlažba
• flexibilní lepidlo
• betonová mazanina C16/20
• hydroizolační stěrka s perlinkou
• penetrační nátěr Bornit – Unibit
• podkladní betonová mazanina C16/20 se sítí se sítí 2xR6-150/150
• zhutněný štěrkový násyp frakce 12/36 mm
• zhutněný násyp, hutnit po vrstvách max. tl. 300 mm
20 mm
80 mm
6 mm
150 mm
150 mm
P10 – betonová mazanina - garáž
R
EL
•
•
•
•
•
•
•
hydroizolace betonové plochy
(např. biochemicky modifikovaná hydroizolace Radcon Formula 7)
cementový potěr kletovaný
20 mm
betonová mazanina C16/20, horní líc ve spádu 0,5%
80 ÷ 108 mm
hydroizolační stěrka s perlinkou
6 mm
penetrační nátěr Bornit – Unibit
podkladní betonová mazanina C16/20 se sítí se sítí 2xR6-150/150
150 mm
zhutněný štěrkový násyp frakce 12/36 mm
150 mm
zhutněný násyp, hutnit po vrstvách max. tl. 300 mm
IE
•
AT
vnitřní podlahy - podkroví
P11 – keramická dlažba bez hydroizolace
• keramická dlažba
• flexibilní lepidlo
• betonová mazanina C16/20
• PE-fólie
• kročejová izolace Steprock ND
• stropní konstrukce ze ŽB panelů Spiroll
• 2x nástřik stěrkou na bázi akrylátové pryskyřice
IRD – DIVIŠ
8 mm
2 mm
70 mm
30 mm
200 mm
1.1 - Technická zpráva str. 14 / 18
Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., Sabinova 3, 130 00 Praha 3
Tel. : 284 019 150, fax: 222 782 798
E-mail : [email protected], Internet : www.nasdum.cz
P12 – keramická dlažba s hydroizolací - koupelny
P13 – laminátové desky
P14 – laminátové desky
IE
R
laminátové desky - zámkové
podkladní pás - Miralon
betonová mazanina C16/20
PE-fólie
kročejová izolace Steprock ND
monolitická železobetonová deska
2x nástřik stěrkou na bázi akrylátové pryskyřice
EL
•
•
•
•
•
•
•
M
68 mm
30 mm
200 mm
Š
laminátové desky - zámkové
podkladní pás - Miralon
betonová mazanina C16/20
PE-fólie
kročejová izolace Steprock ND
stropní konstrukce ze ŽB panelů Spiroll
2x nástřik stěrkou na bázi akrylátové pryskyřice
2 mm
NÁ
•
•
•
•
•
•
•
8 mm
2 mm
DŮ
• keramická dlažba
• flexibilní lepidlo
• hydroizolační stěrka – silikátová
(např. Bornit – Elastokschläme)
Podalhové topení – systém Tacker od firmy Schütz:
• Betonová mazanina
• ultra-takk EPS-T 30-3
• stropní konstrukce ze ŽB panelů Spiroll
• 2x nástřik stěrkou na bázi akrylátové pryskyřice
8 mm
2 mm
70 mm
30 mm
200 mm
8 mm
2 mm
70 mm
30 mm
200 mm
P15 – dřevěný desky
AT
• dřevěný obklad
• betonová mazanina C16/20
• PE-fólie
• kročejová izolace Steprock ND
• monolitická železobetonová deska
• 2x nástřik stěrkou na bázi akrylátové pryskyřice
IRD – DIVIŠ
30 mm
110 mm
30 mm
184 mm
1.1 - Technická zpráva str. 15 / 18
Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., Sabinova 3, 130 00 Praha 3
Tel. : 284 019 150, fax: 222 782 798
E-mail : [email protected], Internet : www.nasdum.cz
Podhledy
O1 – sádrokartonový podhled
Střechy
střešní tašky Bramac
latě 60/40 mm
kontralatě 60/40 mm
pojistná hydroizolace fólie BRAMAC PRO
dřevěný vazník
M
NÁ
•
•
•
•
•
160 mm
12,5 mm
Š
S1 – Šikmá nezateplená střecha
120 mm
DŮ
• minerální tepelná izolace Rockmin mezi vazníky
• minerální tepelná izolace Rockmin
v kovovém roštu podhledu
• parozábrana
• sádrokartonové desky KNAUF WHITE,
(KNUAF GREEN – koupelna)
S2 – Šikmá nezateplená střecha
•
•
•
•
•
•
min. 50 mm
60 ÷147 mm
200 mm
EL
IE
R
stabilizační a ochranný násyp – kačírek frakce 16-32 mm
ochranná a separační vrstva – Filtek 300
Elastek 40 special dekor – nataven plnoplošně
Glastek 40 special mineral – nataven bodově
penetrace asfatovým nátěrem
spádová vrstva z betonu C16/20 s kari sítí R6-150/150
s horní hranou ve spádu min. 2%
• stropní konstrukce ze ŽB panelů Spiroll
• 2x nástřik stěrkou na bázi akrylátové pryskyřice
Obvodová konstrukce
AT
KZS – Kontaktní zateplovací systém
•
•
•
•
•
tenkovrstvá probarvená omítka WEBER.PAS.SILIKÁT
polystyren EPS-F
zdící tvárnice - POROTHERM 30 CB
jádrová omítka - WEBER.DUR. UNIVERSAL
štuková omítka - WEBER.DUR.ŠTUK IN
IRD – DIVIŠ
5 mm
150 mm
300 mm
10 mm
1.1 - Technická zpráva str. 16 / 18
Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., Sabinova 3, 130 00 Praha 3
Tel. : 284 019 150, fax: 222 782 798
E-mail : [email protected], Internet : www.nasdum.cz
5. POUŽITÉ MATERIÁLY A VÝROBKY
KONTAKTNÍ OSOBA
DODAVATEL
Základové pasy - prostý
beton C16/20
Bednící dílce – prolévané
prostým betonem C16/20
Obvodové nosné zdivo –
Porotherm
SVISLÉ
KONSTRUKCE
Vnitřní nosné zdivo
WIENERBERGER
Příčky 1. NP
Příčky 2.NP
DŮ
ZÁKLADY
MATERIÁL
M
POLOŽKA
Ing.Robert Blecha, tel.: 724 030 468, e-mail:
[email protected]
AXICON s.r.o.,
regionální pracoviště
GOLDBECK
PREFABATON PRAHA
Ing. Jiří Michálek, tel : 602 359 119, e-mail:
[email protected]
Š
Stropy nad 1. NP
VODOROVNÉ
KONSTRUKCE
Ing.Robert Blecha, tel.: 724 030 468, e-mail:
[email protected]
SAINT GOBAIN
WEBER TERRANOVA
Ing.František Voříšek, tel.. 724 006 211, e-mail:
[email protected]
Dvouvrstvá
SAINT GOBAIN
vápenocementová omítka +
WEBER TERRANOVA
probarvená sil. omítka
Ing.František Voříšek, tel.. 724 006 211, e-mail:
[email protected]
NÁ
WIENERBERGER
Překlady prefabrikovaná
Překlady monolitické
VC štuková omítka
ÚPRAVY
POVRCHŮ VNITŘNÍ
R
Zateplovací systém +
Silikátová probarvená
omítka
SAINT GOBAIN
WEBER TERRANOVA
Ing.František Voříšek, tel.. 724 006 211, e-mail:
[email protected]
REAL SAN
Milan Baginský, Dis.,tel.: 724 104 214, e-mail:
[email protected]
BRAMAC
Ing.Tomáš Doležel, tel.: 602 242 353, e-mail:
[email protected]
Střešní izolace – minerální
vata
ROCKWOOL
Rockwool, a.s.., tel.: 596 094 360, email:
[email protected]
Podlaha – patro: minerální
vata
ROCKWOOL
Rockwool, a.s.., tel.: 596 094 360, email:
[email protected]
Podlaha – přízemí: PUR
IZOLACE
JITRANS TRADE
Bc.Miroslav Vala, tel.: 602 795 107, e-mail:
[email protected]
Obvodové zdivopolystyren EPS
SAINT-GOBAIN
ISOVER
Saint-Gobain Isover CZ s. r. o., Ing. Karel Sedláček,
tel.: 606 622 266, email: [email protected]
Stropy nad 2. NP – SDK
desky
KNAUF
Martina Malá, tel.: 844 600 600, e-mail: [email protected]
IE
ÚPRAVY
POVRCHŮ VNĚJŠÍ
VC omítka
EL
Podkladní beton
IZOLACE PROTI izolace sociálních zařízení
VODĚ
Pojistná hydroizolace
AT
IZOLACE
TEPELNÉ
KONSTRUKCE
SÁDROKARTO
NOVÉ
IRD – DIVIŠ
1.1 - Technická zpráva str. 17 / 18
Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., Sabinova 3, 130 00 Praha 3
Tel. : 284 019 150, fax: 222 782 798
E-mail : [email protected], Internet : www.nasdum.cz
KONSTRUKCE
KLEMPÍŘSKÉ
Okapy a okapové roury
BRAMAC
STŘEŠNÍ
KONSTRUKCE
Dřevěné vazníky
BIOS DOBŘÍŠ
KRYTINY
TVRDÉ
Střešní krytina - betonová
BRAMAC
Ing.Tomáš Doležel, tel.: 602 242 353, e-mail:
[email protected]
KONSTRUKCE
TRUHLÁŘSKÉ
Dřevěné schodiště
DOORWAY
pí. Dufková , tel.: 774 123 683, email:
[email protected]
VÝPLNĚ
OTVORŮ VNITŘNÍ
Vnitřní dveře – dřevěné:
plné nebo prosklené
DOORWAY
STAVONA
Okenní rolety, žaluzie
ISOTRA
Garážová vrata – plechová,
sklopná ručně ovládaná
BATIMA
VÝPLNĚ
OTVORŮ VNĚJŠÍ
M
Podlahy laminátové
NÁTĚRY
Malířské nátěry
impregnační tes. nátěry
SAINT GOBAIN
WEBER TERRANOVA
p.Zdarsky, tel.: 777 821 708, e-mail:
[email protected]
Jan Zahradník, tel.. 602 688 312, e-mail:
[email protected]
Ing.František Voříšek, tel.. 724 006 211, e-mail:
[email protected]
BOCHEMIT
R
plynový kondenzační
GEMINOX – PROCOM
turbokotel s integrovaným
BOHEMIA
zásobníkem
Zdeněk Fučík, tel.: 602 500 897, e-mail:
[email protected]
Radiátory
KORADO
Konvektory
JAGA
Ing.Richard Kaiser, tel.: 603 811 466, e-mail:
[email protected]
Milan Doubrava, tel.: 602 286 983, e-mail.:
[email protected]
Aleš Hyneček, tel.: 731 188 550, e-mail:
[email protected]
IE
Podlahové vytápění
VYTÁPĚNÍ
Libor Vacík, tel.: 737 231 137, e-mail:
[email protected]
NÁ
Podlahy keramické
PODLAHY
pí. Dufková , tel.: 774 123 683, email:
[email protected]
Š
Vstupní dveře –
plastové/dřevohliníkové
DŮ
Okna – plastová
Ing.Tomáš Doležal, tel.: 602 242 353, e-mail:
[email protected]
EUROHEAT
EL
Umyvadlo, umývátko,
vana, sprchová vanička, wc
mísa, bidet, baterie
el. spotřebiče
WHIRPOOL
Whirlpool CR, spol. s.r.o., Linda Jelínková, tel.:
724 106 990, [email protected]
KOMUNIKACE
Betonová dlažba
SEMMELROCK
COLORBETON
Markéta Kottova, tel.: 725 702 997, e-mail:
[email protected]
JINÉ
INSTALACE
Centrální vysavač
BEAM
Ing.Miroslav Staněk, tel.: 736 150 755, e-mail:
[email protected]
JINÉ
INSTALACE
Solární panely
BRAMAC
Ing.Tomáš Doležel, tel.: 602 242 353, e-mail:
[email protected]
AT
SILNOPROUD
IRD – DIVIŠ
1.1 - Technická zpráva str. 18 / 18
Download

Technická zpráva - Atelier NÁŠ DŮM