report
report
Informační občasník
vydání 7/2013
„Při realizaci investičního projektu platí, že vztah
objednatel – zhotovitel jsou spojené nádoby,“
říká Ing. Zdeněk Brtník, technický ředitel TENZA, a.s.
Z
deněk Brtník vystudoval Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně, obor „Stroje
a zařízení pro chemický, potravinářský
a spotřební průmysl“. V roce 1988 začal pracovat
ve společnosti VUCHZ, a.s., jako procesní inženýr.
V roce 1992 úspěšně zakončil postgraduální
studium při zaměstnání na VŠCHT Praha v oboru „Vodní hospodářství průmyslu“. Od roku 1993
pokračoval ve své profesní kariéře ve společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., ve funkci procesního
inženýra. V letech 1997 až 2011 pracoval ve společnosti SWECO HYDROPROJEKT, a.s., postupně
na pozicích procesního inženýra a výrobního náměstka. V období 2001 – 2004 zasedal v dozorčí
radě společnosti. Zdeněk Brtník byl během svého dlouholetého působení v sektorech vodního
Jak vnímáte současnou situaci na trhu v oblasti realizace investičních akcí a jak se v daném prostředí
pohybuje společnost TENZA?
Již nějakou dobu poukazuji na to, že negativní vývoj
na domácích a zahraničních trzích se odráží i v množství reálných obchodních příležitostí v jednotlivých
oblastech energetiky. S tímto jevem se potýká většina
dodavatelů investičních celků. Ti jsou vystaveni tlaku
na extrémní snižování cen, kterému často – v zájmu
udržení svého postavení na trhu – podléhají. V rizikové situaci se potom ocitá nejenom dodavatel, ale
následně i investor. V posledním období je možné
pozorovat, že nervozita na trhu se projevuje i v plánování, v podceňování řádné projektové přípravy
a v nerespektování termínů nutných pro realizaci sta-
Slovo
úvodem
Rok 2013 se nezadržitelně blíží ke svému
konci. Že byl bohatý na události, o tom již
není pochyb.
a odpadového hospodářství zodpovědný za přípravu a implementaci rozsáhlých infrastrukturních projektů v oborech odkanalizování a čištění
odpadních vod, úprava a distribuce pitné vody,
čištění průmyslových odpadních vod a nakládání
s odpady. Je členem – expertem CzWA (Asociace
pro vodu ČR). Do společnosti TENZA, a.s., nastoupil
v lednu roku 2012 na pozici technického ředitele
a je zodpovědný za řízení technického úseku.
Věk: 48
Stav: ženatý
Znamení: rak
Záliby: sport, hudba, literatura, relaxace
Motto: Souhlas je mnohem víc než tlak a síla.
veb a jejich zkušební provoz. Společnost TENZA, a.s.,
jako významný dodavatel špičkových technologií a investičních akcí v oblasti energetiky a tepelné techniky,
se s těmito skutečnostmi také potýká. V současné situaci je třeba prokázat značnou vytrvalost.
šení a ostřílení kozáci na straně investora
s přehledem řídili spřežení investic. Všeobecná atmosféra nejistoty a strachu se vkradla i do sektoru energetiky a často zabraňuje používání „zdravého selského rozumu“.
Na problematiku podceňování přípravy projektů
a zadávací dokumentace při realizaci investičních
záměrů jste poukazoval už na loňské konferenci All
for Power 2012. Změnila se nějak od té doby u nás
situace?
Situace se nezlepšila. Souvisí to s tím, že v poslední dekádě se postupně změnila struktura
a personální obsazení investičních útvarů zadavatelů. Nenávratně odplynula doba, kdy zku-
Existuje vůbec nějaké řešení?
Při realizaci jakéhokoliv investičního projektu platí, že
vztah objednatel – zhotovitel jsou spojené nádoby.
V této souvislosti začínáme uvažovat o nenásilné „výchově investorů“. Základním tématem budiž naše zkušenost, že o úspěchu a ekonomické racionalitě daného investičního projektu se rozhoduje téměř výlučně
v jeho časných fázích. Proto je nezbytné věnovat
Vývoj naší politické
scény byl místy velice
turbulentní a ve velké
míře i předvídatelný.
Naproti tomu byl energetický sektor relativně
klidný, hlavní diskuze
se točily kolem budoucnosti a udržitelnosti podpory obnovitelných
zdrojů. Výrazněji se však projevil tlak na investice, vyplývající ze schválené legislativy
EU. Především na plnění nových emisních
limitů pro zvláště velké energetické zdroje
s výkonem nad 50 MW je již málo času. Do
konce roku 2015 musí mnohé energetické
a průmyslové společnosti postavit či zdokonalit svá zařízení pro čištění spalin, což je
pro nás jako dodavatele těchto technologií
velkou příležitostí. Podařilo se nám již získat
významnou zakázku na Retrofit stávajícího
odsíření v Elektrárně Opatovice a Odsíření
kotlů K2 – K4 v Teplárně Karviná. Nabízíme
však i řešení pro velké zdroje o výkonech
v rozmezí od 5 do 50 MW, pro něž platí nové
emisní hodnoty od roku 2018. Zdánlivě se
jedná o dalekou budoucnost. Ze zkušenosti však víme, že proces přípravy a realizace
jakéhokoli investičního projektu trvá často
několik let. Jak se říká, štěstí přeje připraveným. A já Vám ho v tom nadcházejícím roce
2014 přeji velkou porci.
Ing. Michal Hrubý
předseda představenstva a generální ředitel
pokračování na str. 2
TENZA buduje horkovod v Českých Budějovicích
D
louhodobá koncepce provozu a rozvoje
distribuční soustavy CZT v Českých Budějovicích je postavena na zachování páteřních rozvodů a přestavbě zastaralé a dnes i předimenzované parovodní sítě ze 70. let minulého
století na moderní horkovodní. Proto Teplárna
České Budějovice, a.s., která svými dodávkami
tepla pokrývá více než polovinu městské spotřeby,
přistoupila k realizaci projektu Přechod Pražského
předměstí z páry na horkou vodu a zvednutí technologické lávky. Téměř čtyřicet procent částky
z celkových 75 mil. Kč pokryjí dotace z Operačního programu Životní prostředí a Fondu soudržnosti. Nová technologie přináší výraznou úsporu
tepelných ztrát a efektivnější řízení provozu distribuční sítě a teplárenských zdrojů.
Generální dodavatel stavby, společnost TENZA, a.s.,
ve sdružení s firmou Hochtief CZ, a.s., zde v rámci
projektu do konce roku 2013 vybuduje liniovou stav-
www.tenza.cz
bu horkovodu o délce 2265 metrů z předizolovaných
ocelových svařovaných trubek včetně výměníkových
stanic a zvýšení technologické ocelové lávky přes
řeku Vltavu, která je umístěna v příměstské části
Českých Budějovic, v zastavěné severní části.
V souběhu s potrubím horkovodu jsou po celé délce trasy vedeny i sdělovací kabely – optický, datový
a volná kabelová chránička. Na již existující horkovodní soustavu teplárny budou nově napojeny výměníkové stanice Pouzar, Vltava 3, Jihočeská univerzita,
Plzeňská, Čéčova a Klostermannova. Jejich technologické zařízení bude zrekonstruováno z parního na
horkovodní provoz. Jedná se především o demontáže
rozvodů páry a kondenzátu, demontáže nebo repase stávajících výměníků, odstranění nadbytečných
zásobníků TUV a rekonstrukci v novém provozu použitých akumulačních zásobníků TUV a příslušné stavební úpravy.
1
report
Rozhovor se Zdeňkem Brtníkem, technickým ředitelem TENZA, a.s.
pokračování ze str. 1
odpovídající čas předprojektové a projekční přípravě. Tato přípravná fáze, kdy dochází k definování cílů
a výběru procesů, je klíčová pro celou investiční akci,
a to jak pro její investiční náklady, tak pro budoucí
funkčnost zařízení a ekonomiku provozu.
Jaké je postavení technického úseku v rámci společnosti TENZA?
TENZA, a.s., je inženýrská a dodavatelská společnost
s vlastním technickým zázemím a vysoce kvalifikovaným týmem pracovníků. Technický úsek je mostem mezi obchodním úsekem a výrobním úsekem
společnosti. Jsou v něm začleněna oddělení projekce, oddělení výzkumu a vývoje a oddělení procesního
inženýrství, takže je hlavním nositelem know-how
společnosti.
Vaše projekční oddělení zpracovává všechny stup-
ně projektové dokumentace a zajišťuje komplexní
inženýrskou činnost. Pro dodavatele velkých investičních celků v energetice je nutné využít znalostí z mnoha oborů. Jak u Vás probíhá spolupráce
odborníků různého zaměření?
V zásadě se jedná se o řízení lidí, o jejich motivaci
a podporu. Je třeba věnovat pozornost sestavování
projekčních týmů a plánování kapacit. Nutné je určit, co je důležité, a dávat tomu přednost. Snahou je
vytvořit rovnováhu mezi budoucí koncepcí a denním
provozem, mezi tlakem na splnění úkolů a potřebami
pracovníků, mezi povinnostmi a pravomocemi a mezi
přijatými pravidly a samostatnou iniciativou jednotlivců.
Jedním z aktuálních témat je nová legislativa týkající se emisních limitů po roce 2016.
TENZA, a.s., má s realizací projektů v oblasti čiště-
Výstavba nového zdroje
DIAMO – Liberec Františkov
V
rámci programu Revitalizace systému CZT
zahájila v roce 2012 Teplárna Liberec projekt revitalizace sídliště Františkov. Ten si
kladl za cíl přizpůsobení centrálního zásobování
tepla podmínkám v městě Liberci, kdy lokality
vzdálenější od centrálního zdroje jsou zásobovány
novými plynovými kotelnami s kogenerační výrobou tepla a elektřiny.
Společnost TENZA, a.s., se podílela na realizaci tohoto projektu společně s firmou Erding, s.r.o.,
v rámci „sdružení DIAMO“. Při samotné realizaci
došlo k ukončení stávajícího parovodního propojení, které zásobovalo sídliště s 1200 domácnostmi,
a jeho nahrazení lokálním zdrojem tvořeným dvojicí
plně automatických teplovodních plynových kotlů
o výkonech 3 MW. Pro umístění moderní technologie s akumulací tepla a plynovými kotli byl vybrán
areál bývalé výměníkové stanice Diamo s ohledem
na co nejmenší vzdálenost oblasti spotřeby. Součástí projektu byla i rekonstrukce více než 3,5 km
teplárenských sítí, které jsou nově v předizolovaném provedení. Na tyto rozvody byly dopojeny tři
centrální výměníkové stanice o jmenovitém výkonu
4,1 MW a tři objektové předávací stanice s instalovaným výkonem 0,5 MW, které zajišťují přípravu teplé vody a vytápění pro domácnosti, základní
a mateřskou školu a dům seniorů. Pro uložení přebytečného tepla slouží akumulační nádrž o objemu
340 m3. Závěrečná etapa projektu spočívala v instalaci kogenerační jednotky o tepelném výkonu 1,75 MW
a elektrickém výkonu 1,56 MW. V letních měsících
roku 2013 bylo dílo po komplexním vyzkoušení předáno provozovateli.
ní spalin mnohaleté zkušenosti. Jaká je role oddělení procesního inženýrství?
Zcela klíčová. Naši procesní inženýři se podílejí na
přípravě nabídek, jsou aktivní součástí realizačních
týmů, účastní se uvádění realizovaných funkčních
celků do provozu a zajišťují jeho vyhodnocování. Jen
v letošním roce jsme získali dvě významné zakázky
odsiřování spalin v Teplárně Karviná a v Elektrárně
Opatovice, na nichž intenzivně pracujeme.
Ve funkci technického ředitele stojíte za aktivitami v oblasti výzkumu a vývoje. Podle čeho si vybíráte výzkumné projekty? Jak se Vám daří aplikovat výsledky vlastního výzkumu do praxe?
V poslední době začalo docházet ke vzájemnému ovlivňování a propojování energetiky se sektory vodního
a odpadového hospodářství. Výzkum a vývoj společnosti TENZA, a.s., je zacílen právě na využití odpad-
Žijeme v době, která změnila adventní radostné
očekávání ve stresový faktor. Jaký je Váš recept
na odolávání stresu?
Přestože odbourávání stresu mám v popisu práce, pravidelně si musím opakovat slova vyslovená tisíce let před námi. Stres totiž nevyvolávají události samy o sobě, ale význam, jaký
jim přisuzujeme. Snažme se proto jít svou cestou, která je zdrojem naší síly, jíst svůj chléb
s radostí a popíjet své víno s nadějí a s dobrou myslí.
Připojení jihu a centra města na
CVS provozu Špitálka v Brně
P
řes neustále rostoucí ceny energetických
zdrojů se Teplárny Brno snaží udržet přiměřenou konečnou cenu tepla. Výměna
parovodních rozvodů za horkovodní je jedním ze
způsobů, jak snížit energetické ztráty na přepravní trase tepla ke konečnému zákazníkovi
a zvýšit spolehlivost dodávek. Projekt nahrazení zastaralých rozvodů modernějšími horkovody
započaly Teplárny Brno již v roce 2010 v historickém centru města. Změna způsobu vytápění
z původního parního na horkovodní (70 °C / 90 °C)
si vyžádala výstavbu nové větší výměníkové stanice HVS MĚSTO o výkonu 65,8 MW. Původní výměníková stanice HVS1 s výkonem 33 MW zásobující horkovod „Juliánov“ a zbytkovým výkonem
horkovod „jih a střed města“ byla již nevyhovující
a po instalaci nové stanice bude zrušena. Nová
HVS MĚSTO přednostně využívá odběrovou páru
z turbíny TG 20, čímž zvyšuje ekonomii jejího provozu. Volbou pro její umístnění byl prostor bývalé
desilikační stanice v objektu Teplárny Brno, a.s.,
v provozu Špitálka.
pelném výkonu 10,9 MW s ohřevem topné vody v rozmezí 106 °C – 110 °C topnou parou 0,24 MPa
(a), z TG 20 (v období, kdy je TG 20 mimo provoz,
pak parou 0,9 MPa (a) přes RS 0,9 /0,24 MPa (a))
– tyto dva stávající špičkové ohříváky byly před
instalací do nového systému podrobeny repasi
a zvětšení hrdel pro přívod páry a odvod kondenzátu,
- jednoho nového špičkového ohříváku o tepelném
výkonu 25,5 MW, přičemž teplota topné vody dosáhne max. 119 °C,
- systému oběhových čerpadel, z nichž dvě stávající jsou přemístěna z původní výměníkové stanice
a jedno oběhové čerpadlo je nové,
- kondenzátního systému, který tvoří kondenzátní
nádrž o kapacitě 80 m3, tři kondenzátní čerpadla
a příslušné potrubí.
Realizace díla započala v červnu 2012 stavební částí, následovala výstavba ocelových konstrukcí, usazení výměníků rozdělovačů a kondenzátní nádrže.
Výstavbou nového zdroje a rekonstrukcí teplárenských sítí dochází ke snížení tepelných ztrát o téměř
třetinu, zkrácení parních rozvodů a většímu využití
energie v palivu díky kombinované výrobě při předpokládané roční výrobě tepelné energie 61 000 GJ
a vyrobené elektrické energii přesahující 4 000 MW.
Horkovodní výměníková stanice HVS MĚSTO sestává ze:
- dvou základních ohříváků, každý o jmenovitém
tepelném výkonu 8,3 MW s ohřevem topné vody
parou 0,08 MPa, a z výstupu TG 20 (výstupní teplota topné vody dosáhne max. 90,5 °C),
- dvou stávajících špičkových ohříváků, každý o te2
ního tepla a na energetické využití odpadů a vedlejších produktů průmyslové výroby. Pěkným příkladem
může být letos získaná zakázka pro firmu TOMA, a.s.
Tento investiční projekt, který je v současnosti v realizaci, má název „Využití odpadního tepla z kogeneračních jednotek na sušení kalů z ČOV“.
Intenzivně probíhaly potrubářské práce. Termín uvedení nové výměníkové stanice do provozu v plném
rozsahu byl limitován ukončením zimní topné sezóny 2012/2013. Poté bylo možné repasovat stávající
špičkové ohříváky, instalovat a propojit je do systému.
Po úspěšném provedení veškerých nezbytných testů proběhlo komplexní vyzkoušení a v průběhu léta
2013 bylo dílo předáno zákazníkovi k užívání.
www.tenza.cz
report
Představujeme novou pobočku
TENZA, a.s., v Ostravě
N
a počátku března 2013 se TENZA, a.s.,
rozrostla o další pobočku. Převodem pracovníků z dceřiné společnosti ET-mont
group, s.r.o., do TENZA, a.s., a jejich sloučením
s částí oddělení realizace II do společného útvaru vznikla nová pobočka Ostrava. Její umístění
do prostor areálu VOKD v Moravské Ostravě, kde
se nachází i výrobní dílenské prostory, není vůbec
náhodné. Kanceláře i dílna byly již v minulosti využívány zaměstnanci TENZA, a.s., kteří z regionu
severní Moravy pocházejí a podíleli se na realizaci
projektů TENZA, a.s., v této oblasti.
„Se společností ET-mont group, s.r.o., spolupracovala
TENZA, a.s, i na zakázce Vyvedení tepla z elektrárny
Dětmarovice do Bohumína,“ vysvětluje ředitel ostrav-
Vzhledem k zaměření zde prováděných činností zavedla ostravská pobočka v druhé polovině tohoto
roku certifikaci systému řízení výroby dle EN 10901/2+A1:2011 pro stavební výrobek Konstrukční dílce
pro ocelové konstrukce. Zároveň byl uskutečněn převod oprávnění ke svařování – tzv. kvalifikace postupů
svařování WPQR na společnost TENZA, a.s. Tyto kvalifikace umožňují svařování všech skupin materiálů
metodami 111, 135, 141 a 311. Po splnění podmínek
pro udělení osvědčení a převodu WPQR budou moci
pracovníci pobočky realizovat zakázky od výroby
ocelových konstrukcí, spalinovodů, vzduchovodů,
potrubních uzlů po montáže potrubních systémů
v jakosti materiálu 15 128, které bylo nutné dříve
zajišťovat externě.
I když od vzniku ostravské pobočky neuběhl ani
jeden rok, má už za sebou realizační tým několik
úspěšně dokončených projektů. „Pro společnost
Dalkia ČR jsme rekonstruovali tepelné rozvody ve
Fakultní nemocnici Olomouc v objemu 13,6 mil. Kč,“
říká Jan Blanik a zmiňuje i další úspěšně realizovanou
zakázku – instalaci kogenerační jednotky v kotelně
v ulici Zahradní v Lipníku nad Bečvou pro společnost
ČEZ Energo, s.r.o. „V našich dílenských prostorách
jsme vyráběli ohřívák vzduchu pro kotel K1 do Teplárny Strakonice a v současnosti pracujeme na fluidním loži pro stejný kotel. Stěžejním projektem ale pro
nás zůstává odsíření kotlů K2, K3 a K4 v Teplárně
Karviná, jejíž energetická zařízení naši lidé dobře
znají,“ uzavírá.
ské pobočky Jan Blanik. „Veškerá výroba potrubních
mostů, ocelových konstrukcí pro napáječ v areálu elektrárny probíhala právě zde,“ doplňuje a ukazuje rozlehlé výrobní prostory. Na ploše 1000 m2 jsou umístěna
zařízení pro výrobu netlakových částí parních kotlů,
jako jsou spalinovody, vzduchovody, práškové hořáky
a podpůrné ocelové konstrukce. Hala je vybavena mostovým jeřábem o nosnosti 5000 kg a dalším strojním
zařízením.
Více než polovinu personálního obsazení pobočky tvoří dělnické profese s důrazem na svářecí technologie. Společně s ostatními technicko-hospodářskými pracovníky jsou schopni
zajišťovat realizaci zakázek výrobního i montážního
charakteru.
Rozšíření palivové základny nebo likvidace odpadů?
Snížení energetické náročnosti sušení nebo snížení provozních nákladů?
dodávku technologie „Využití odpadního tepla z ko-
po jeho použití pro sušení dodáváno o teplotě 90 °C
sušené hmoty, které producenti vlhkých hmot ob-
generačních jednotek na sušení kalů z ČOV“. Projekt
do tepelných rozvodů topné a technologické vody.
vykle neznají (např. nepředpokládané znečištění,
je realizován v areálu místní čistírny odpadních vod.
Právě technologie opětovného využití tepla umožňu-
změny vlastností v závislosti na čase atd.). Používání
Čistírna produkuje ročně kolem 6 000 tun vlhkých
je vysoušení kalů v průběhu celého roku, i v zimním
mobilní sušárny zvyšuje provozní spolehlivost tech-
kalů a vyrábí elektrickou energii v kogeneračních jed-
období, kdy by byl jinak při použití obvyklých techno-
nologie při uvádění komplexních dodávek sušáren
notkách spalujících bioplyn produkovaný při zpraco-
logií nedostatek tepla pro topení.
do provozu. Zkušenosti z předchozích testů s mobilní sušárnou ukazují, že použitá technologie sušení
vání kalů. Dokončení realizace projektu je plánováno
na září roku 2014.
Opětovné využívání sušicího tepla otevřelo cestu ke
je nejnadějnější varianta řešení pro některé hmoty
snížení provozních nákladů soustav výroby tepla pro
(pivovarské mláto, čistírenské kaly, kaly z různých
Jeho cílem je kaly vysušit, a umožnit tak jejich další
různé potřeby. Technologie se vyznačuje dalšími příz-
procesů). V některých případech až test odhalí ne-
využití nebo likvidaci spalováním a současně zacho-
nivými vlastnostmi a najde uplatnění tam, kde:
čekané vlastnosti sušené hmoty, jako jsou časové
změny vlastností sušené hmoty před sušením a také
vat stávající dodávky tepla z kogeneračních jednotek
do soustavy zásobování teplem pro vytápění a tech-
- existuje problém s odloučením vysoké vlhkosti,
po sušení. Mobilní sušárna také rozšířila poznání
nologii při teplotním spádu 90/70 °C, bez snížení do-
- technologie pro odloučení vlhkosti jsou investič-
o vhodnosti použití pro různé látky, které prozatím
dávek tepla z důvodu vysokých odběrů tepla v zim-
ně náročné,
ním období.
- je možný odběr použitého tepla o teplotní úrovni
Tento úkol je řešen speciálně vyvinutou sušárnou
- je vhodné nebo nutné hygienizovat vysušenou
nebyly sušeny z důvodu neexistence vhodných typů
sušáren na trhu.
do 100 °C,
umožňující opětovné využití tepla pro sušení a zároveň umožňující dosažení požadované teplotní úrovně. Výkon sušení vlhkých kalů je 750 kg/h při vlhkosti
S
65 %. Tepelný příkon do sušárny je 380 kW, požaušení je energeticky náročnou operací.
dované zpětné získání tepla je o výkonu minimálně
Likvidace vlhkých kalů je z tohoto dů-
280 kW při ohřátí topné vody na 90 °C. Za hodinu pro-
látku,
- je požadováno zlepšení následné manipulace
a skladování vysušeného materiálu,
- lze využít vysušenou látku jako palivo (v případě,
Technologie sušení byla vyvinuta s finanční podporou
MPO ČR. Testy sušení s mobilní sušárnou umožňují
rozšiřování poznatků o různých druzích sušených
hmot a rozvíjení daného produktu do dalších oborů
a oblastí
že sušina obsahuje spalitelný podíl) apod.
Použitá technologie proniká do různých oborů, jako
vodu ekonomicky nerentabilní. Jedná se
vozu sušárny je odloučeno 450 kg vlhkosti a vznikne
Za účelem ověřování sušení různých vlhkých lá-
jsou energetika, teplárenství, životní prostředí, pro-
o jednu z hlavních překážek pro ekonomické zu-
300 kg sušiny o vlhkosti do 13 %. Tyto parametry
tek TENZA, a.s., vyrobila a provozně nasadila mobilní
cesní průmysl, potravinářství apod. Hlavním příno-
žitkování odpadů a různých jiných vlhkých hmot.
s rezervou garantují dosažení požadovaných výkonů.
sušárnu, kterou je možno převézt na místo produkce
sem však je snižování energetických nároků a roz-
K tomu, aby překážka energetické náročnosti su-
Teplo pro sušení vyrábí parní kotel situovaný v těsné
sušené hmoty, ověřit zde její vhodnost pro sušení
šíření možností využití sušených hmot nejenom pro
šení byla odstraněna nebo alespoň eliminována,
blízkosti strojovny kogeneračních jednotek. Topná
dané suroviny a získat poznatky o vlastnostech suše-
energetické účely.
vyvinula TENZA, a.s., technologii umožňující opě-
pára je převáděna do vzdálenosti cca 100 metrů,
né hmoty. Zároveň se potenciální nebo budoucí pro-
tovné využití tepla použitého pro sušení.
kde vytápí sušárny umístěné v objektu odstřeďování
vozovatel s tímto zařízením seznámí přímo ve svém
Odpověď na úvodní otázku je „Rozšíření palivové
kalů. Vysušené kaly jsou z technologie dopravovány
provoze. Pro výrobce je takový test zdrojem cenných
základny, likvidace odpadů, snížení energetické ná-
Společnost TENZA, a.s., podepsala v říjnu tohoto roku
do venkovních kontejnerů určených k odvozu k ná-
informací o sušené látce, a omezí tak případné pro-
ročnosti sušení a snížení provozních nákladů – ano,
smlouvu s TOMA, a.s., se sídlem v Otrokovicích na
slednému zpracování. Teplo přivedené do sušáren je
blémy způsobené nepředpokládanými vlastnostmi
v jedné technologii“.
www.tenza.cz
3
report
V Ledvicích mají čisté a spolehlivé dodávky tepla
V průběhu devíti měsíců se podařilo položit více než
4 km podzemních a nadzemních rozvodů s použitím
předizolovaného potrubí a nainstalovat 101 objektových předávacích stanic pro vytápění i ohřev teplé
užitkové vody.
Na projekt teplofikace Ledvic v hodnotě 38,5 mil. Kč se
podařilo investorovi získat finanční podporu ze strukturálních fondů Evropské unie ve výši 60 procent. Roční dodávka tepla by měla činit 10 640 GJ.
K
dalším zajímavým a užitečným počinům
v oblasti dálkového zásobování teplem
můžeme přiřadit projekt Napojení města
Ledvice na dálkové vytápění. Naplňuje jedno z hlavních opatření společné iniciativy místních spolků
s názvem Stop prach, které si klade za cíl zejména
zlepšování životního prostředí zdejších obyvatel.
Hlavními aktéry této iniciativy jsou obce a města
ležící v blízkosti Lomu Bílina a Skupina ČEZ.
Více než 100 bytových a rodinných domů ve městě
Ledvice bylo připojeno na systém centrálního záso-
Aktuality:
Kanalizace a ČOV na
Slovensku dokončena
Stavba kanalizace obcí Švošov, Hubová, Ľubochňa a Stankovany se
společnou čistírnou odpadních vod
v lokalitě Stankovany – Rojkov byla po
necelých dvou letech zdárně ukončena
dle časového harmonogramu. Její převzetí po všech komplexních zkouškách
a potřebných ověření proběhlo dne
3. 10. 2013 s celkově dobrým hodnocením provedených prací. Následující rok bude celá kanalizace
a ČOV ve zkušebním provozu. Další projekt čištění
spalin
bování teplem z nedaleké elektrárny Ledvice. Došlo
tak k nahrazení neekologického individuálního způsobu vytápění, kdy odstranění 7,6 tuny emisí tuhých
znečišťujících látek znamená navýšení méně než
100 kg na straně elektrárny. Navíc teplofikace města přináší místním obyvatelům spolehlivější dodávky
tepla s vyšším uživatelským komfortem.
TENZA, a.s., podepsala 30. září 2013
Smlouvu o Dílo na „Retrofit stávajícího
odsíření v elektrárně Opatovice“ v celkové hodnotě 1,066 mld. Kč. Zadavatel
projektu, Elektrárny Opatovice, a.s., tak
v rámci další etapy ekologizace získá
do konce října 2015 novou technologii
odsíření spalin, zajišťující plnění zpřísněných emisních limitů SO2 platných od
1. 1. 2016.
Generální dodavatel stavby, společnost TENZA, a.s.,
začala s výstavbou nového horkovodního rozvodu
pro investora, společnost ČEZ Teplárenská, a.s., ze
Skupiny ČEZ, slavnostním výkopem 9. října 2012.
První fluidní kotel v Teplárně
Strakonice v provozu
S
polečnost TENZA, a.s., pokračuje v realizaci projektu „Rekonstrukce kotlů K1 a K2
s využitím prvků fluidní techniky“ v Teplárně Strakonice, a.s. Oba kotle o jednotkovém
jmenovitém výkonu 36 tun páry za hodinu jsou
navrženy pro spalování 60 % hnědého uhlí a 40
% biomasy tepelného výkonu kotle. To umožňuje
nová technologie fluidního spalování, jež kombinuje výhody stacionární a cirkulační fluidní vrstvy.
Vyprodukovaná pára slouží pro výrobu elektrické
energie, vytápění města Strakonice a část páry je
používána také pro technologické účely.
V současné době realizační tým již dokončil výstavbu prvního ze dvou kotlů, který bude po fázi
komplexního vyzkoušení předběžně předán investorovi.
Závěru první etapy výstavby však předcházelo mnoho činností, kterými musel realizační tým projít. Po
dokončení montáže veškerého zařízení v úvodu roku
2013 začalo postupné oživování celé technologie
v podobě individuálních zkoušek. Následoval první
teplý start kotle, vysoušení vyzdívek a profuky. Celý
parní trakt kotle byl profukován vlastní parou odchá-
zející přes tlumič hluku do atmosféry. Ke startu kotle
slouží hořák na extra lehký topný olej, který má za
úkol nahřát fluidní vrstvu na teplotu přibližně 700 °C,
při níž je možné začít dávkovat palivo do kotle. Najíždění kotle představovalo nelehký proces, kdy několikrát došlo k zastruskování fluidního lože a bylo nutné
jej vyčistit i v hodně nepřístupných místech v okolí
chladiče fluidní vrstvy.
Jako pomyslný milník uvádí najížděcí tým dosažení
výkonu kotle v úrovni 30 t/h. Během několika málo
dní pak bylo dosaženo maximálního výkonu (40 t/h),
při němž byla ověřena správná funkčnost recirkulace popele, převádějící popel z dohořívacího fluidního
lože do lože hlavního. Použitá technologie recirkulace popele tak prošla zkouškou v podobě maximálního výkonu kotle a jednoznačně potvrdila svůj účel
– zajištění výměny popela v okolí chladiče fluidní
vrstvy a chlazení hlavního fluidního lože.
Emise kotle tvoří zvláštní kapitolu, jejíž komplet4
ní dokončení bude možné až ve druhé fázi výstavby díla. Emise prachových částic se zachytávají
v elektrostatickém odlučovači složeného ze dvou
sekcí. Na jeho výstupu se pohybují v koncentraci
50 mg/Nm3, což je polovina přípustného limitu. Koncentrace oxidu uhelnatého na výstupu z kotle je cca
70 mg/Nm3, povolený emisní limit je stanoven na
hodnotu 250 mg/Nm3. Pro snížení oxidů dusíku je
instalována selektivní nekatalytická redukce s využitím močoviny jako redukčního činidla. Zásobník
vápence pro redukci oxidu siřičitého přímo ve fluidní
vrstvě bude z dispozičních důvodů instalován až s výstavbou druhé části díla.
Předběžné převzetí části díla, tj. prvního kotle K2,
proběhlo na konci listopadu 2013. Na začátek příštího roku je plánována demontáž stávajícího roštového kotle K1 a bezprostředně poté bude následovat
montáž nového kotle K1, který bude zrcadlovým obrazem kotle prvního.
www.tenza.cz
report
Modernizace topného systému v Lovochemii
zatopení. Naštěstí se nejčernější scénáře nenaplnily. Voda nedosáhla kritické výšky a kulminovala pod
úrovní protipovodňové hráze. I tak bylo nutné většinu namontované technologie demontovat a vynést
do vyšších pater, díky čemuž se výsledné předání díla
posunulo o jeden měsíc.
Financování projektu proběhlo za podpory programu
Eko-energie Operačního programu Podnikání a inovace, který stimuluje aktivitu podnikatelů v oblasti
snižování energetické náročnosti výroby a využití
obnovitelných a druhotných zdrojů. Výše příspěvku
činila zhruba 32 % z celkových nákladů.
V
ybavení, modernizace a zavedení čistých technologií v energetice – pod
tímto obecným názvem se skrývá další úspěšně dokončený projekt, jehož cílem bylo
zvýšení energetické účinnosti vytápěcího systému. V areálu největšího výrobce dusíkatých
a vícesložkových hnojiv v České republice, lovosické Lovochemie, a.s., proběhla v první polovině roku 2013 modernizace stávajícího parního
topného systému. Generálním zhotovitelem projektu v celkové hodnotě 68,5 mil. Kč bylo Sdružení TENEG s vedoucím účastníkem společností
TENZA, a.s.
Realizaci zakázky bylo možné rozdělit do čtyř oblastí.
Snížení vlastní spotřeby energie vlivem provozování
napájecích čerpadel řešilo připojení čtyř elektronapáječek parních kotlů do řídicího systému a jejich
automatický záskok na provozu kotelny.
Stěžejní částí realizace bylo nahrazení stávajícího
parního vytápění technologických, administrativních a sociálních objektů v areálu chemického závodu vytápěním teplovodním. Nový systém spočíval
ve vybudování čtyř výměníkových stanic pára/voda
a vytvoření čtyř okruhů teplovodních soustav. Nové
teplovodní rozvody z jednotlivých výměníkových stanic využívají pro vedení převážně stávající konstrukce a mosty. V odběrných místech bylo nainstalováno
celkem 36 kusů objektových předávacích stanic. Celý
provoz je řízen novým systémem MaR včetně centrálního dispečinku.
Další snížení tepelných ztrát si vyžádalo modernizaci
tepelných izolací rozvodů páry v celkové délce 8 km
a snížení průměru parního potrubí ve vybraných úsecích.
Poslední částí projektu byla rekonstrukce vytápění
v osmnácti objektech v nově vzniklých teplovodních
okrscích, kde došlo ke konverzi parního vytápění na
vytápění teplovodní. Stávající trubní rozvody a části topných těles byly doplněny či nahrazeny novým
zařízením.
Realizace zakázky začala na konci roku 2012 výrobou bloků výměníkových stanic a vlastních objektových předávacích stanic. Postup realizačních
prací v areálu společnosti Lovochemie bylo nutné
přizpůsobit nepříznivým klimatickým podmínkám,
zejména neobvykle dlouhé zimě, která prodloužila
topnou sezónu, a místním podmínkám pro provádění
prací v areálu chemického průmyslu. To se odrazilo
v nasazení většího počtu pracovníků. Přes všechny komplikace se podařilo realizačnímu týmu dílo
zdárně dokončit. Týden před zahájením předávacího
řízení však doslova zasáhla „vyšší moc“ a areál byl
kvůli blížící se povodni evakuován. Bylo dokonce uvažováno o řízeném zatopení chemického závodu pro
zmírnění škod, které by způsobilo případné protržení
ochranné protipovodňové hráze a nekontrolované
Nový horkovodní napáječ pro košické sídliště
TENZA dokončila třetí etapu horkovodu
Celá akce je rozdělena do čtyř etap. První dvě byly
realizovány v roce 2012, třetí etapa v roce 2013
a poslední pak bude ukončena v roce následujícím.
Potrubní systém dokončených etap je již v provozu
a dodává tepelnou energii do objektů. V průběhu
výstavby se pracovní tým potýkal s běžnými problémy, které realizaci projektů tohoto druhu ve velkých
městech obvykle doprovázejí.
Zajímavé bylo vedení potrubí pod frekventovanou
silnicí a tramvajovou tratí v podobě protlaku s keramickými chráničkami zajišťujícími protažení potrubí
N
a jaře roku 2012 zahájil realizační tým
společnosti TENZA, a.s., modernizaci přivaděče tepelné energie pro sídliště Nad
jazerom v Košicích. Investor a provozovatel –
společnost TEKO, a.s. (Tepláreň Košice, a.s.), se
rozhodl původní parovod z přelomu 60. a 70. let
modernizovat na nový horkovodní napáječ, čímž
dojde k výraznému snížení tepelných ztrát, lepší
regulovatelnosti sítě i zvýšení účinnosti výroby
elektrické energie u provozovatele.
Celkový tepelný výkon pro potřeby sídliště
a průmyslové odběry činí cca 60 MW. Parametry horkovodu jsou pro letní období 90/40 °C a pro zimní
www.tenza.cz
DN 350/630 a DN 350/560 v délce zhruba 67 metrů.
Při realizaci se musí zohledňovat velké množství souběžných a křižujících se inženýrských sítí, které na
mnoha místech kolidují s budovanou potrubní trasou.
I přes tyto skutečnosti se podařilo uvést horkovodní
systém do provozu o měsíc dříve, než bylo dohodnuto ve smlouvě.
V současné době probíhají práce na realizační projektové dokumentaci zbývající části, jež je v plánu v roce
2014. Při zpracování dokumentace se maximálně využijí zkušenosti z předchozích etap.
období 150/70 °C při provozním tlaku 2,5 MPa. Potrubní rozvody jsou tvořeny 942 metrů dlouhou nadzemní částí (DN450) v provedení SPIRO v nezastavěné části území a částí podzemní (DN350 – DN40)
ve vlastním sídlišti o délce 4 070 metrů. Přípojky,
které jsou součástí díla jiného investora, jsou řešeny částečně zemními předizolovanými uzávěry
a v několika případech přes šachty. V systému jsou na
rozhodujících místech sekční uzavírací klapky, které jsou rovněž umístěny v šachtách. V šachtách se
sekčními uzávěry jsou dále instalovány měřicí snímače pro sběr rozhodujících veličin pro řízení potrubního systému, které jsou pak přenášeny do dispečinku Teplárny Košice.
5
report
Kondicionované suché odsiřování spalin
Řešení pro zdroje v rozmezí 5 až 50 MW
S
polečnost TENZA, a.s., se již řadu let zabývá vývojem souběžného odsiřování
spalin energetických zdrojů vápenatými
sorbenty. Souběžné odsiřování představuje dva
odsiřovací procesy v jednom prostoru určeném
pro zádrž spalin (většinou v odsiřovacím absorbéru), a to proces polosuchého odsiřování na vysychající mokré částici odsiřovacího sorbentu a proces suchého odsiřování na suché částici sorbentu.
Kondicionované suché odsiřování spalin představuje odsiřování na suchých částicích sorbentu
dávkovaných do upravených (kondicionovaných)
spalin. Úprava spalin v tomto případě spočívá
v chlazení a zvlhčování spalin rozprašováním vody.
Z uvedeného vyplývá, že obě odsiřovací metody
mají část společné nebo velmi podobné technologie. V obou proudí spaliny s rozprášeným suchým
sorbentem zádržným objemem, do kterého je rozprašována kapalina v podobě odsiřovací suspenze
(souběžné odsiřování) nebo čisté vody (kondicionované odsiřování).
V uplynulém období provedla společnost TENZA, a.s.,
velký počet dlouhodobých testů souběžného odsiřování na pěti „zvláště velkých energetických zdrojích“.
V rámci této činnosti byly provedeny i testy, při kterých byla do spalin s rozprášeným suchým vápenatým sorbentem proudících odsiřovacím absorbérem
rozprašována místo vápenaté odsiřovací suspenze
čistá procesní voda. Jednalo se tedy o kondicionované
odsíření, při němž byly odpařenou vodou ochlazené
a zvlhčené spaliny odsiřovány dávkováním suchého
vápenatého sorbentu. Výsledky testů ukázaly, že kondicionované odsiřování má při stejné úhrnné dávce
a kvalitě odsiřovacího sorbentu jen nevýznamně nižší
účinnost odsiřovacího procesu ve srovnání se souběžným odsiřováním. Pokles účinnosti lze snadno nahradit zvýšenou dávkou sorbentu (případně použitím
kvalitnějšího sorbentu), a dosáhnout tak požadované
čistoty spalin výrazně levnějším technologickým zařízením při ještě přijatelném zvýšení spotřeby sorbentu. Toto řešení je vhodné zvláště pro dosud neodsiřované zdroje, zejména zdroje řazené environmentální
legislativou do kategorie „velké zdroje“, tedy v rozsahu příkonů 5 ÷ 50 MW.
Transpozice směrnic EU do české environmentální
legislativy se projevuje postupným snižováním emisních limitů znečišťujících látek včetně limitních koncentrací oxidů síry. Nové hodnoty emisních limitů pro
velké energetické zdroje (od 5 do 50 MW tepelného
příkonu) jsou, v souladu s vyhláškou 415/2012 Sb.
Schéma č. 1
Procesní voda
Zásobník
sorbentu
s dávkovacím
zařízením
Kotel
Schéma č. 2
Procesní voda
Zásobník
sorbentu
s dávkovacím
zařízením
Absorbér
Kotel
Procesní voda
Zásobník
sorbentu
s dávkovacím
zařízením
Absorbér
Specifické emisní limity [mg.m-3]
Kotel
>5 – 50 MW
SO2
NOx
TZL
CO
Pevné palivo obecně
2500
15001)
650
5001)
11002)
150
1001)
2505)
400
3001)
6505)
Paliva dle § 15 odst. 5
-
650
150
300
Kapalné palivo
1700
450
100
175
Plynné palivo
a zkapalněný plyn
900
200
3003)
50
100
4)
4)
Vysvětlivky:
1) Vztahuje se na spalovací stacionární zdroje s fluidním ložem.
2) Vztahuje se na spalování pevných paliv ve výtavném topeništi.
3) Vztahuje se na spalování propan butanu.
4) Vztahuje se na spalování paliv mimo veřejné distribuční sítě.
5) Vztahuje se na spalování biomasy pro spalování ve stacionárních zdrojích.
Specifické emisní limity [mg.m-3]
>5 – 50 MW
SO2
NOx
TZL
CO
Pevné palivo
15001)
500
30
300
5003)
Kapalné palivo
15004)
130
4504)
30
80
-
1002)
-
50
Plynné palivo
a zkapalněný plyn
Vysvětlivky:
1) Na spalovací stacionární zdroje spalující hnědé uhlí, provozované nejvýše 3200 hodin ročně, se vztahuje
specifický emisní limit 2000 mg.m-3.
2) Pokud nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 200 mg.m-3.
3) Platí v případě spalování biomasy pro spalování ve stacionárních zdrojích s výjimkou spalování výlisků
z takové biomasy.
4) Vztahuje se na spalování těžkého topného oleje a jemu podobných kapalných paliv.
5) Vztahuje se na spalování propanu butanu.
6) Vztahuje se na spalování paliv mimo veřejné distribuční sítě.
7) Vztahuje se na spalování biomasy pro spalování ve stacionárních zdrojích.
6
Elektrostatický
odlučovač
Tkaninový filtr nebo
elektrostatický odlučovač
Zásobník
produktu
odsíření
a popílku
Zásobník
popílku
k zákonu 201/2012 Sb., platné od 1. 1. 2018. Velké
zdroje spalující uhlí nejsou v současné době vybaveny
odsiřovací technologií.
procesu nejvyšší provozní náklady, pokud vůbec
bude schopna dosáhnout požadované výstupní koncentrace SO2.
V tabulce č. 1 jsou uvedeny nyní platné hodnoty emisních limitů pro velké zdroje. Tabulka č. 2 ukazuje
hodnoty emisních limitů pro tyto zdroje, platné od
1. 1. 2018. Uvedené koncentrace škodlivin jsou vztaženy na referenční m3 spalin, což jsou suché spaliny
Další varianta s vloženým zádržným objemem je investičně i prostorově náročnější, odsiřovací proces je
ale intenzivnější (viz schéma č. 2).
při teplotě 0 °C a tlaku 101,325 Pa.
Tabulka č. 2
Druh paliva
Tkaninový filtr nebo
elektrostatický odlučovač
Zásobník
produktu
odsíření
a popílku
Schéma č. 3
Tabulka č. 1
Druh paliva
Tkaninový filtr nebo
elektrostatický odlučovač
Zásobník
produktu
odsíření
a popílku
V současné době velké zdroje dosahují výstupní
koncentrace oxidu siřičitého 2500 mg/Rm3 spalováním nízkosirnatého uhlí. U nás těžená a dostupná
uhlí většinou neumožňují dodržení nového limitu
1 500 mg/Rm3 a velké zdroje znečišťování musí do
roku 2018 problém nových limitů řešit. Navíc se zásoby tzv. nízkosirnatých uhlí snižují a do této obchodní kategorie se postupně dostávají i paliva s vyšší
koncentrací síry. Pokud budou velké zdroje spalovat
i po roce 2018 uhlí, která spalováním v kotli vyvolávají dosud vyhovující koncentraci oxidu siřičitého
ve spalinách 2 500 mg/Rm3, bude stačit, aby nově
instalované odsiřovací zařízení dosahovalo účinnosti 40 %. Při zkušebních testech kondicionovaného
odsíření, které společnost TENZA, a.s., v minulosti
provedla, bylo této hodnoty účinnosti odsiřovacího
procesu běžně dosahováno.
Komplex technologických zařízení pro realizaci procesu kondicionovaného odsíření je možný v široké
škále variant. Tou nejjednodušší je varianta dle schématu č. 1.
Je investičně nejméně náročná, zabírá nejméně místa, avšak bude mít v důsledku nejnižší efektivnosti
Obě uvedené varianty technologické skladby odsiřovacího zařízení neumožňují oddělit produkt odsíření
od popílku, a nedovolují tedy nakládat s nimi v souladu s požadavky úložiště a v případě prodeje produktů
v souladu s požadavky trhu. Tyto požadavky naopak
splňuje investičně poněkud náročnější varianta
s dvěma filtry, znázorněná ve schématu č. 3.
Toto uspořádání se už blíží technologii pro polosuché
odsiřování a je schopno dosahovat jen o málo nižší
účinnosti odsiřovacího procesu. Přitom nevyžaduje
provozně náročný a nákladný systém pro přípravu
odsiřovací suspenze. Zařízení je tím významně levnější a spolehlivější.
Konkrétní porovnání investičních a provozních nákladů pro jednotlivé zdroje je ovšem jako vždy závislé na
řadě dalších parametrů a skladbě odsiřovaného zdroje. Volba vhodné metody a technologie odsiřování je
možná teprve po detailní analýze všech parametrů
a skutečností, které skladbu a činnost odsiřovacího zařízení ovlivňují. Dosud neodsiřovaným velkým
energetickým zdrojům nabízí společnost TENZA, a.s.,
analýzu možností jejich provozu po roce 2018
a dodávku optimalizovaného souboru odsiřovacího
zařízení.
www.tenza.cz
ZE ŽIVOTA SPOLEČNOSTI
report
Sportovní odpoledne
TENZA, a.s.
S
etkání zaměstnanců společnosti TENZA
naplněné různými sportovními aktivity se
odehrálo již třetím rokem tentokrát nově
ve sportovním areálu TJ Start Brno na Lesné. Kromě možností zahrát si tradičně volejbal, nohejbal
nebo tenis si mohli zaměstnanci změřit své síly
a schopnosti i ve stolním tenise. Největší zájem
www.tenza.cz
byl ale o další novou sportovní disciplínu - střelbu
z luku. Střelba na jablko umístěné na hlavě nejstatečnějšího kolegy se sice z důvodů bezpečnosti nekonala, nicméně pod dohledem odborného instruktora si většina zaměstnanců otestovala své schopnosti
ve střelbě do papírového terče.
7
report
BLAHOPŘEJEME
PODPORUJEME
PELL’S MTB Kritérium v Brně
D
alší, tentokrát pátý ročník atraktivního závodu na horských kolech v centru města se konal 23. září 2013. Na
trati dlouhé 2,2 km vedoucí od Dominikánského náměstí přes lesopark pod hradem Špilberk
se letos opět sešla tuzemská bikerská špička.
I TENZA, a.s., jako hlavní sponzor měla letos na trati
svého závodníka. Dušan Červeňak z oddělení projekce se vypořádal s množstvím technicky náročných
sjezdů po schodech i záludnými stoupáními více než
dobře. Organizátoři nezapomněli ani na ty nejmenší
závodníky – kteří si své síly mohli poměřit již v dopoledních hodinách před startem hlavního závodu.
V tomto období slaví jubilea tito naši kolegové - všem jim srdečně blahopřejeme.
PRACOVNÍ JUBILEA
Miroslav Blažek Jan Buček Ing. Zdeněk Cienciala Ing. Dušan Červeňak Ing. Igor Dvořák Zdeněk Gric Ing. Kamil Hranický
Otto Kebek Ing. Ján Kmec
Pavel Mrázek Lubomír Papp Petr Pavlů Ing. Tomáš Peterek
Petr Sedláček Miroslav Tlamka Ing. Jozef Varga
Ing. Jiří Veselý Ing. Daniel Voců Ing. Radek Belžík Ing. Jan Drbošal
VÍTÁME
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
Ilona Imramovská Rudolf Řiháček Radim Horký Ing. Jaroslav Pospíšil Ing. Luboš Raus 10
10
15
15
20
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Miroslav Hnátek Petr Holík Bc. Jiří Kotara
Ing. Miroslav Růžička Jana Řezaninová Miroslav Blažek Otto Kebek Ing. Josef Koštoval
Vlasta Krylová Ing. Richard Mičan Ing. Jan Grym Ing. Boris Hemzal Miroslav Kordula Miroslav Tlamka 40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
60
60
60
60
Řady zaměstnanců společnosti TENZA a.s., rozšířili v poslední době tito kolegové.
Milan Minařík montér
Petr Anděl svářeč
Lukáš Baron svářeč
Ing. Jan Blaník ředitel pobočky Ostrava
Karel Bobčík zámečník - potubář
Stanislav Gašperák svářeč
Petr Gřeš technik BOZP
Vladimír Hejtmánek svařovací technolog EWT
Ing. Tomáš Kabelka manažer projektu
Radim Kantor svářeč
Jaroslav Kichner svářeč
Miroslav Kordula zámečník - potrubář
Bc. Jiří Kotara manažer projektu
Ing. Pavel Kotulek vedoucí výroby
Jaroslav Maják svářeč
Zdeněk Paláček svářeč
Ing. Lenka Rybová asistentka
Josef Snášel mistr dílny
Tomáš Třuslo logistik
Tenza Report
firemní periodikum, vydává:
TENZA, a.s. Brno
Svatopetrská 7, PSČ 617 00
8
Vladimír Vajda vedoucí montér
Ing. Luděk Velísek manažer projektu
Karel Zajíček zámečník - potrubář
Martin Zdeněk vedoucí montér
Bc. Šimon Galečka technik
Bc. Jiří Průcha technik
Soňa Jalová referent nákupu
Vlasta Krylová referent nákupu
Ing. Karel Horáček manažer projektu
Ing. Peter Hatiar asistent hlavního inženýra
Ing. Ivo Chudárek specialista elektro a MaR
Ing. Dalibor Popželev obchodně-technický
manažer
Bc. David Přikryl asistent ředitele výstavby
Ing. Peter Ralbovský asistent technologa
Ing. Jaroslav Foukal stavbyvedoucí
Ing. Jiří Kielar vedoucí odd. realizace projektů
Ing. Petr Sedlák manažer projektu
Ing. Radim Vytrhlík obchodně-technický
manažer
Redakční rada:
Ing. Michal Hrubý
Ing. František Paulík
Ing. Martin Švehlík
Ing. Igor Dvořák
Ing. Boris Hemzal
Ing. Barbora Vraná
telefon: 545 539 366
e-mail: [email protected]
www.tenza.cz
Výtisk zdarma
Layout: STEPGRAFIK
Tisk: Polygra, a.s.
www.tenza.cz
Download

report - Tenza