VÝROČNÍ ZPRÁVA
ANNUAL REPORT
2010
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ANNUAL REPORT
2010
4
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
ZÁKLADNÍ ÚDAJE | BASIC INFORMATION
CONTENTS
06 ÚVODNÍ SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI
06 INTRODUCTION BY THE COMPANY MANAGEMENT
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
BASIC INFORMATION
09
09
11
11
12
12
09
09
11
11
12
12
IDENTIFICATION DATA
COMPANY PROFILE
MAIN OBJECTS OF BUSINESS
PROPERTY INTERESTS
COMPANY BODIES
ORGANIZATIONAL STRUCTURE
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
V ROCE 2010
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
ON BUSINESS ACTIVITIES IN 2010
14
14
17
26
26
26
29
29
30
30
32
14
14
17
26
26
26
29
29
30
30
32
AKTIVITY SPOLEČNOSTI
– Projektová činnost
– Provádění staveb
– Dodávky technologií
– Výroba zinkových odlitků
– Výzkum a vývoj
ZAMĚSTNANCI
SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY
SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU
SYSTÉM MANAGEMENTU BOZP
PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI
COMPANY ACTIVITIES
– Design Work
– Construction
– Equipment Deliveries
– Zinc die Casting
– Research and Development
EMPLOYEES
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
FUTURE DEVELOPMENT OF THE COMPANY
FINANČNÍ ČÁST
FINANCES
34
42
46
58
60
35
43
46
59
61
ROZVAHA
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
ZPRÁVA AUDITORA
BALANCE SHEET
PROFIT AND LOSS STATEMENT
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
REPORT ON RELATIONSHIP BETWEEN RELATED PARTIES
AUDITOR’S REPORT
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
PROFIL SPOLEČNOSTI
HLAVNÍ PŘEDMĚTY PODNIKÁNÍ
MAJETKOVÉ ÚČASTI
ORGÁNY SPOLEČNOSTI
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
OBSAH | TABLE OF CONTENTS
OBSAH
5
ÚVODNÍ SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI | INTRODUCTION BY THE COMPANY MANAGEMENT
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
6
Ing. Michal Hrubý
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍ ŘEDITEL
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MANAGING DIRECTOR
„Do budoucna jsme si stanovili dvě hlavní priority: posílit
obchodní a realizační aktivity v zahraničí a zúročit naše
zkušenosti s realizací velkých investičních celků.“
“We have identified two main priorities for the future:
to stimulate our commercial and implementation
activities abroad and to apply the expertise we have
in deliveries of large investment projects.”
INTRODUCTION BY
THE COMPANY MANAGEMENT
VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ,
uplynulý rok se nesl ve znamení doznívající hospodářské recese, která
zásadním způsobem ovlivnila všechna odvětví tuzemského průmyslu. Na
rozdíl od zpracovatelského průmyslu a služeb, kde již docházelo k oživení
ekonomiky, si oblast energetiky spíše pohoršila. Různá úsporná opatření,
realizovaná v roce 2010, způsobila pokles objemu veřejných zakázek a tlak
na snižování cen. Na tyto negativní vlivy jsme se snažili aktivně reagovat
a využít všech možností pro další růst společnosti. Dosažení celkového obratu
ve výši 1,52 miliardy Kč je proto velmi dobrým výsledkem, srovnatelným
s předcházejícím rokem. Na hospodářském výsledku v úrovni 87 mil. Kč před
zdaněním se významně projevila realizace víceletých projektů, u nichž bude
zisk plně zaúčtován až v roce ukončení projektu.
DEAR LADIES AND GENTLEMEN,
Last year was marked by the ending economic recession that significantly
hit all domestic industrial sectors. While economic recovery is coming in the
manufacturing and service industries, the situation in power engineering
deteriorated. Various economic measures imposed in 2010 resulted in
a limited number of contracts and pressure for price reduction. We focused
our efforts on counteracting these adverse effects and took advantage
of every opportunity for further company progress. The total business
activity of CZK 1.52 billion can therefore be considered a very good result,
comparable with the previous year. Earnings before taxes of CZK 87 million
reflect multi-year projects the profit for which will show fully in the year of
their completion.
Neméně důležitým byl rok 2010 i z pohledu nově získaných zakázek, jejichž
realizace bude probíhat v následujících letech. V červenci jsme podepsali
smlouvu se společností E.ON Trend s.r.o., na výstavbu nového energobloku
na biomasu v areálu současné teplárny v Mydlovarech na Českobudějovicku
v hodnotě 219,5 mil. Kč. Realizací celého díla získá investor zařízení umožňující provozně i ekonomicky výhodnou výrobu elektřiny a tepla za použití
kombinace biomasy a zemního plynu.
2010 was equally important for new contracts to be executed in future years.
In July we signed a contract with E.ON Trend s.r.o. for construction of a new
CZK 219.5 million biomass power unit in Mydlovary in the České Budějovice
area. The client will get a facility with the highest available technology
making it possible to generate electric power and heat economically and
efficiently using combined source biomass combustion and natural gas.
Z projektů dokončených v roce 2010 stojí za zmínku rekonstrukce systému
CZT v Žatci. Nový moderní energetický zdroj pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy o celkovém výkonu 10 MW jsme uvedli do provozu
v červnu, přibližně rok po zahájení prací. Nový zdroj provozovaný Žateckou
teplárenskou je teprve třetí a výkonem největší kogenerační jednotkou s ORC
technologií u nás. Výkonem a druhem spalovaných paliv se řadí mezi několik
málo srovnatelných ORC zařízení v Evropě.
Another major large power unit project launched in 2010 is the renovation of
the K1 and K2 boilers employing fluidized bed technology for the Strakonice
Heating Plant. The CZK 475.6 million project includes converting two coal
grate boilers into fluidized bed boilers using a fuel mixture where more than
half can be biomass. It is leading-edge technology compared to current
common proportions of biomass and lignite used for mixed combustion.
The renovation of the district heating system in Žatec deserves mentioning
among projects finalized in 2010. The new modern source of energy for
combined electricity and heat generation from biomass, with a total output
of 10 MW, was put into operation in June, approximately one year aſter
construction began. The new source, operated by Žatecká teplárenská,
is only the third but largest combined heat and power plant with Organic
Rankine Cycle (ORC) equipment in the Czech Republic. It ranks among
few ORC facilities in Europe, having comparable output and combustion of
similar fuel.
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
Dalším stěžejním projektem z oblasti dodávek velkých energetických celků,
který jsme zahájili v roce 2010, je rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím
prvků fluidní techniky pro Teplárnu Strakonice, a.s. Projekt v hodnotě
475,6 mil. Kč zahrnuje rekonstrukci dvou roštových uhelných kotlů na fluidní kotle spalující hnědé uhlí s možností až nadpolovičního podílu biomasy.
Z pohledu běžně používaných poměrů pro směsné spalování biomasy se
jedná o velmi progresivní technologii.
ÚVODNÍ SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI | INTRODUCTION BY THE COMPANY MANAGEMENT
ÚVODNÍ SLOVO
VEDENÍ SPOLEČNOSTI
7
ÚVODNÍ SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI | INTRODUCTION BY THE COMPANY MANAGEMENT
Přestavba a modernizace brněnské spalovny, na jejíž realizaci dohlížíme
z titulu správce stavby, vstoupila v polovině září do své závěrečné fáze
- zkušebního provozu. Jeho cílem je především podrobné ověření kvality,
bezpečnosti a funkčnosti celého zařízení tak, aby mohlo být předáno do
trvalého provozu.
Společnost TENZA, a.s., již třetím rokem pokračuje v postupném provádění
generální opravy kotlů v Teplárně Otrokovice, a.s., které zajišťují výrobu
energií pro odběratele v Otrokovicích, Napajedlích a Malenovicích. V roce
2010 jsme provedli první etapu opravy kotle K4, další etapa bude následovat
v roce 2011.
Nejvýznamnějšími projekty v oblasti rekonstrukce systému centrálního zásobování teplem byly „Vyvedení tepla z elektrárny Dětmarovice do Bohumína“,
„Rekonstrukce CZT v Ružomberku“ a „Rekonstrukce a modernizace SCZT Dvůr
Králové nad Labem“.
V Bohumíně se nám podařilo dosáhnout dalšího postupného cíle. Na podzim
již byly slavnostně spuštěny dodávky tepla do bohumínských domácností.
V Ružomberku jsme v první etapě vybudovali téměř 5,5 kilometrů potrubních
horkovodních rozvodů v centru města a uvedli do provozu novou centrální
výměníkovou stanici s dispečerským pracovištěm a dálkovým řízením
42 kompaktních předávacích stanic.
V prosinci 2010 se nám podařilo zahájit projekt „Rozvoj zaměstnanců firmy
TENZA, a.s.“, financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Jeho záměrem je další vzdělávání zaměstnanců zaměřené
zejména na prohloubení a rozšíření kvalifikace.
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
Dovolte nám, abychom Vám závěrem poděkovali za Vaši přízeň i projevenou
důvěru, bez níž by naše práce a její výsledky nebyly možné. Náš dík patří
nejen Vám, obchodním partnerům a zákazníkům, ale i našim zaměstnancům
za jejich profesionalitu, píli a obětavost.
8
The rebuilding and upgrade of the Brno Waste Treatment Plant project, where
TENZA is the construction supervisor, entered its final trial operation phase
in mid September. It is particularly aimed at checking the quality, safety and
performance of the facility prior to permanent operation.
For three years TENZA, a.s. has been engaged in the complete overhaul
of boilers in Teplárna Otrokovice, a.s. producing power for consumers in
Otrokovice, Napajedla and Malenovice. In 2010 we completed the first phase
of the K4 boiler repair and another phase will follow in 2011.
Our largest projects in 2010 in district heating system renovations were “Heat
Delivery from the Dětmarovice Power Plant to Bohumín”, “Renovation of the
District Heating System in Ružomberok” and “Rebuilding and Upgrading the
District Heating System in Dvůr Králové nad Labem”.
We managed to achieve another partial goal in Bohumín. Heat delivery
to households was ceremoniously started in autumn. In Ružomberok we
completed the first phase of construction with nearly 5.5 km of a hot water
piping distribution network in the city center. We also began operation of
a new central heat exchanger station with a control room that remotely
controls 42 compact heat exchangers.
In December 2010 we launched the “Employee Development of TENZA, a.s.”
project, funded by the European Social Fund and the state budget. It is aimed
at providing the employees with further education and job-related training
to enable them to acquire appropriate professional credentials.
Finally let us thank you for your support and trust as our achievements
would be impossible without them. However, we express our gratitude not
only to you, our business partners and customers, but also to our staff for
their expertise, diligence and dedication.
Ing. Michal Hrubý
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍ ŘEDITEL
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MANAGING DIRECTOR
Název společnosti: TENZA, a.s.
Sídlo: Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Identifikační číslo: 25570722
Společnost zapsána: 31. července 1999 u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 3023
Základní kapitál: 30 000 000 Kč
Trade Name: TENZA, a.s.
Registered Office: Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Company Registration No.: 25570722
Commercial Register: 31 July 1999, the Regional Court in Brno,
Section B, Insert 3023
Registered Capital: CZK 30,000,000
PROFIL SPOLEČNOSTI
COMPANY PROFILE
TENZA, a.s. je významnou českou společností poskytující činnosti a služby
ve strojírenském a stavebním průmyslu se zaměřením na energetiku.
Ve svých provozech v Brně, Praze, Ostravě a Adamově zaměstnává přes
200 pracovníků.
Klíčové místo ve výrobním programu společnosti zaujímají dodávky velkých
energetických celků v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů tepla a elektřiny
a tepelných rozvodů. V tomto oboru může společnost nabídnout bohaté
zkušenosti získané při výstavbách či rekonstrukcích výtopen, tepláren, elektráren a spaloven. Neméně důležitým oborem činností je realizace pozemních
staveb, inženýrských sítí a vodohospodářských staveb, zahrnujících výstavbu
vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod.
Při realizacích projektů společnost uplatňuje výsledky vlastního výzkumu
a vývoje, který se orientuje na systémy ochrany vod a ovzduší a využití obnovitelných zdrojů energie, zejména pak biomasy ve spojení s technologiemi
pro maximální využití energie paliv.
TENZA, a.s., zajišťuje pro své zákazníky komplexní řešení - od zpracování
studií, koncepcí a auditů přes projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost
až po následnou realizaci a uvedení do provozu.
Doplňkovou aktivitou je obchodní činnost, která je založena na dodávkách
vyspělých technologií od předních světových výrobců i z vlastní produkce.
Hlavním partnerem v této oblasti je dánská firma LOGSTOR, která vyrábí
předizolované potrubní systémy. Kompaktní předávací stanice z vlastní
výroby určené k zásobování objektů teplem a teplou užitkovou vodou vhodně
doplňují nabídku tepelné techniky.
TENZA, a.s. is a major Czech company conducting activities and providing
services in the engineering and construction industries with focus on the
power engineering. It employs more than 200 people at its plants in Brno,
Prague, Ostrava and Adamov.
The production program of the company consists primarily of deliveries of
large power units for the construction and renovation of heat and electric
power sources and heat distribution systems. The company has considerable
experience gained from numerous construction and renovation projects
for heating plants, combined heat and power plants, power plants and
refuse incinerating plants. Building construction, utility networks and water
management facilities including the construction of water piping and sewage
treatment plants are other but no less important projects offered by TENZA, a.s.
When carrying out projects the company employs in-house research and
development concentrating on water and air protection systems and
renewable sources of energy, especially biomass, using technologies for
maximum fuel energy utilization.
TENZA, a.s. offers comprehensive project solutions for its customers – from
studies, concepts and audits, through design, project documentation and
engineering activities, to final delivery, assembly and operation.
Commercial activity is included in the core business of the company. TENZA, a.s.
supplies state-of-the-art equipment made by leading foreign manufacturers as
well as its own equipment and technology. Our main partner in this field is the
Danish company LOGSTOR producing pre-insulated piping systems. Compact
heat exchanger stations produced by TENZA, a.s., designed for delivering heat
and domestic hot water to buildings, are an appropriate addition to the heating
equipment product portfolio.
VÝVOJ OBRATU A POČTU ZAMĚSTNANCŮ
DEVELOPMENT IN TURNOVER AND NUMBER OF EMPLOYEES
CELKOVÝ OBRAT MIL. KČ | TOTAL TURNOVER CZK MILLION
PRŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ | AVERAGE NUMBER OF EMPLOYEES
2006
1 029
137
2007
944
157
2008
1 034
179
2009
1 542
201
2010
1 523
210
ZÁKLADNÍ ÚDAJE | BASIC INFORMATION
IDENTIFICATION DATA
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
9
ZÁKLADNÍ ÚDAJE | BASIC INFORMATION
CELKOVÝ OBRAT MIL. KČ
TOTAL BUSINESS ACTIVITY CZK MIL
PRŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ
AVERAGE NUMBER OF EMPLOYEES
250
1600
1400
200
1200
1000
150
800
100
600
400
200
50
2006
2007
2008
2009
2006
2010
STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ DLE VĚKU
EMPLOYEE STRUCTURE BY AGE
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
10
2008
2009
2010
STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ DLE VZDĚLÁNÍ
EMPLOYEE STRUCTURE BY EDUCATION
61 A VÍCE
61 AND MORE
5160
2007
VYUČEN
VOCATIONAL
DO 30
UP TO 30
STŘEDOŠKOLSKÉ
SECONDARY
4150
3040
VYSOKOŠKOLSKÉ
UNIVERSITY
Construction design
Assembly of technology equipment
Capital construction Engineering
Construction, modification or removal of structures
Technical consultation for the building industry, architecture,
machine engineering, metallurgy, power engineering and chemistry
Heat generation and distribution
Heat generation and distribution not subject to licensing, produced in
heat sources with the installed output of one source exceeding 50 kW
Research and development in natural and technical sciences
or social sciences
Zinc pressure casting
MAJETKOVÉ ÚČASTI
PROPERTY INTERESTS
TENZA Slovakia, spol. s r.o., se sídlem v Nitře, Slovenská republika
TENZA Real, s.r.o., se sídlem v Brně, Česká republika
T-PROJECT GROUP, spol. s r.o., se sídlem v Brně, Česká republika
ZATEP, s.r.o., se sídlem v Oslavanech, Česká republika
MOBIKO Plus, a.s., se sídlem ve Valašském Meziříčí, Česká republika
Winsol, s.r.o., se sídlem v Brně, Česká republika
ET-mont group, s.r.o., se sídlem v Ostravě, Česká republika
TENZA Slovakia, spol. s r.o., registered office in Nitra, the Slovak Republic
TENZA Real, s.r.o., registered office in Brno, the Czech Republic
T-PROJECT GROUP, spol. s r.o., registered office in Brno, the Czech Republic
ZATEP, s.r.o., registered office in Oslavany, the Czech Republic
MOBIKO Plus, a.s., registered office in Valašské Meziříčí, the Czech Republic
Winsol, s.r.o., registered office in Brno, the Czech Republic
ET-mont group, s.r.o., registered office in Ostrava, the Czech Republic
TENZA Slovakia, spol. s r.o., je obchodní a inženýrskou společností, která je
aktivní zejména v oblasti dodávek technologií pro systémy centralizovaného
zásobování teplem na Slovensku. Předmětem podnikání společnosti TENZA
Real, s.r.o., je realizace developerských projektů. Společnost T-PROJECT
GROUP, spol. s r.o., se věnuje realizaci specializovaných zakázek v oblasti
energetiky. ZATEP, s.r.o., byl založen za účelem provozování tepelného
hospodářství města Oslavany. MOBIKO Plus, a.s., se zaměřuje na provádění
stavebních prací, Winsol, s.r.o., dodává mobilní ledové plochy. ET-mont
group, s.r.o., se zabývá zejména výrobou a montáží zařízení pro energetiku
a procesní průmysl.
TENZA Slovakia, spol. s r.o. is a trading and engineering company active
primarily in delivering equipment and technologies for district heating
systems in Slovakia. The main business of TENZA Real, s.r.o. is carrying out
development projects. T-PROJECT GROUP, spol. s r.o. is engaged in specialized
power engineering projects. ZATEP, s.r.o. was established to operate the
heat distribution system in the town of Oslavany. MOBIKO Plus, a.s. is
a construction company. Winsol, s.r.o. provides mobile ice rinks. ET-mont
group, s.r.o. focuses on equipment production and assembly for power
engineering and the manufacturing industry.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE | BASIC INFORMATION
projektová činnost ve výstavbě
montáže technologických zařízení
inženýrská činnost v investiční výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, architektury,
strojírenství, hutnictví, energetiky a chemie
výroba a rozvod tepelné energie
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci,
které jsou realizovány ze zdrojů tepelné energie s instalovaným
výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
nebo společenských věd
slévárenství (tlakové lití zinku)
MAIN OBJECTS OF BUSINESS
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
HLAVNÍ PŘEDMĚTY PODNIKÁNÍ
11
ZÁKLADNÍ ÚDAJE | BASIC INFORMATION
ORGÁNY SPOLEČNOSTI
COMPANY BODIES
Nejvyšším orgánem společnosti TENZA, a.s., je valná hromada, která volí členy
představenstva a členy dozorčí rady.
Statutárním orgánem společnosti je tříčlenné představenstvo, které volí ze
svého středu předsedu a místopředsedu. Představenstvo rozhoduje o všech
záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy,
stanovami společnosti nebo usnesení valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady.
Kontrolním orgánem společnosti je tříčlenná dozorčí rada, která ze svého
středu volí předsedu. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
The General Meeting is the governing body of TENZA, a.s. It appoints
members of the Board of Directors and of the Supervisory Board.
The three-member Board of Directors is the autorized body of the Company.
It elects the Chairman and Vice-Chairman from among its members. The
Board of Directors makes decisions about all company affairs that are not
reserved for the General Meeting through binding legislation, the Articles of
Association or a resolution of the General Meeting.
The three-member Supervisory Board elects the Chairman from among its
members. The Supervisory Board supervises the Board of Directors and the
business activities of the Company.
Složení orgánů k 4. 1. 2011:
Composition of the company bodies as of 4 January 2011:
PŘEDSTAVENSTVO
THE BOARD OF DIRECTORS
Předseda představenstva: Ing. Michal Hrubý, narozený 1970
Místopředseda představenstva: Ing. František Paulík, narozený 1962
Člen představenstva: Ing. Jan Mucha, narozený 1971
Chairman: Ing. Michal Hrubý, born 1970
Vice-Chairman: Ing. František Paulík, born 1962
Member: Ing. Jan Mucha, born 1971
DOZORČÍ RADA
THE SUPERVISORY BOARD
Předseda dozorčí rady: Ing. Martin Raus, narozený 1964
Člen dozorčí rady: Dr. Ing. Dalibor Král, narozený 1955
Člen dozorčí rady: Ing. Karel Sázavský, narozený 1965
Chairman: Ing. Martin Raus, born 1964
Member: Dr. Ing. Dalibor Král, born 1955
Member: Ing. Karel Sázavský, born 1965
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
ORGANIZATIONAL STRUCTURE
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
Vedení společnosti
Company Management
12
Ekonomicko-správní úsek
Economy and Administration
Obchodní úsek
Sales and Purchase
Technický úsek
Technical Section
Úsek akvizic
Acquisition Section
Pobočka Praha
Branch Office Prague
Závod slévárna Adamov
Foundry Adamov
Účtárna
Accounting
Obchod a marketing
Sales and Marketing
Realizace projektů
Project Implementation
Reality
Property
Obchod a marketing
Sales and Marketing
Výroba
Production
Personalistika
Human Resources
Příprava nabídek
Bid Processing
Projekce
Design
Provoz tepel. soustav
Heat Distribution Systems
Realizace
Implementation
Technická příprava
Technical Preparation
Právní služby
Legal Services
Nákup a logistika
Purchase and Logistics
Výzkum a vývoj
Research and Development
Dceřiné společnosti
Subsidiaries
Projekce
Design
Řízení jakosti
Quality Management
Public Relations
Public Relations
Tepelná technika
Heat Technology
Správa IT
IT Administration
Montáže
Assembly
ZÁKLADNÍ ÚDAJE | BASIC INFORMATION
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
Horní řada/Upper row: Dr. Ing. Dalibor Král / Ing. Karel Sázavský / Ing. Martin Raus
Spodní řada/Lower row: Ing. Michal Hrubý / Ing. František Paulík / Ing. Jan Mucha
13
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI | REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON BUSINESS ACTIVITIES
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
14
AKTIVITY SPOLEČNOSTI
COMPANY ACTIVITIES
PROJEKTOVÁ ČINNOST
Zpracovávání všech stupňů projektové dokumentace, zajišťování inženýrské
činnosti spojené s výkonem funkce generálního projektanta řešíme jako
samostatné zakázky nebo v rámci realizovaných staveb. V projekčních kancelářích společnosti vznikla v roce 2010 řada významných projektů:
DESIGN WORK
The preparation of all project documentation and construction engineering
connected with the duties of the general project engineer are provided either
as separate contracts or as part of the constructed facilities. Many major
projects were planned in the company’s design offices in 2010:
Teplárna Mydlovary – energoblok na biomasu
Rekonstrukce horkovodu v ulici U Solivárny k ulici Varšavská,
ul. Jiráskova – Italská, Karlovy Vary
Rekonstrukce kotelny na biomasu, Velký Karlov
Modernizace předávací stanice 19, Orlová – Lutyně
Zkapacitnění kanalizace Dědina
Zařízení na spalování biomasy – kotelna K7, Jihlava
Obměna předizolované potrubní tepelné sítě, Litvínov
Audit technického stavu výrobního zařízení na úseku tepla
společnosti SMO Orlová
Rekonstrukce a modernizace SCZT Dvůr Králové
SAKO – Studie pro realizaci záměrů OHB II, Brno
Studie k vyčlenění tepelného provozu ze společnosti SMO Orlová
Teplo z Elektrárny Dukovany pro Brno – technická pomoc
Změna vytápění základní školy, Roztoky
Modernizace CZT – okruhy VST Přerov
Rekonstrukce horkovodu rozvodu Nemocnice Rudolfa
a Stefanie Benešov, a.s.
Instalace kogenerační jednotky v kotelně Doubí Karlovy Vary
Přenos tepelného výkonu mezi Pražskou teplárenskou a.s.,
a Pražskými službami, a.s. Praha
Vyvedení tepla z BPS Jaroměř – Zavadilka
Výstavba úpravny vratného kondenzátu, SAKO Brno – studie
technického řešení
Přestavba z páry na horkovod v historické části města Brna
– část etapy C
Teplárna Západ – SOHO Třebíč – teplovod
Studie vyvedení tepla z Temelína do Českých Budějovic
Zateplení objektů základní školy, Oslavany
Přestavba z páry na HV v historické části města Brna – etapa K
Soubor tepelných zařízení v areálu Univerzity Palackého,
ulice Šlechtitelů, Olomouc
Vyvedení tepla z BPS, Česká Skalice
Úprava a chlazení vratného kondenzátu, SAKO Brno
The Mydlovary heat and power plant – biomass power unit
Hot water pipeline renovation in Carlsbad, U Solivárny – Varšavská
streets, Jiráskova – Italská streets
Biomass boiler plant renovation, Velký Karlov
Upgrading exchanger station 19, Orlová – Lutyně
Expanding the capacity of sewage, Dědina
Biomass combustion equipment – K7 boiler plant, Jihlava
Replacement of a pre-insulated heat piping network, Litvínov
Technical audit of the production equipment of the heat division
of SMO Orlová
Rebuilding and upgrading the district heating system in Dvůr Králové
SAKO – Study for the planned implementation of Brno Waste
Treatment Plant II, Brno
Study to separate the heat division from SMO Orlová
Heat from the Dukovany Power Plant for Brno – technical support
Change of heating system at a primary school in Roztoky
District Heating system upgrading – exchanger station circuits in Přerov
Hot water pipeline renovation of the Rudolf and Stefanie
Hospital Benešov, a.s.
Combined heat and power unit installation in the boiler plant
in Doubí, Carlsbad
Heat output transmission between Pražská teplárenská a.s. and
Pražské služby, a.s., Prague
Heat distribution from the biogas installation, Jaroměř – Zavadilka
Circulating condensate treatment plant construction, SAKO Brno
– study of technical solution
Conversion of the steam pipeline to a hot water pipeline
in the historic centre of Brno – part of the C phase
Heat plant Západ – SOHO Třebíč – hot water pipeline
Study of heat distribution from Temelín to České Budějovice
External insulation of a primary school in Oslavany
Conversion of the steam pipeline to a hot water pipeline
in the historic centre of Brno – K phase
Heat equipment in the precincts of Palacký University Šlechtitelů
street, Olomouc
Heat distribution from the biogas installation in Česká Skalice
Circulating condensate treatment and cooling, SAKO Brno
„Řešíme náročné technologické projekty, u kterých
hledáme optimální řešení, odpovídající nejnovějším
trendům technického rozvoje při splnění investičních
a provozních podmínek přijatelných pro zákazníka. “
“We are carrying out ambitious technological projects
where we look for optimal solutions reflecting
the latest trends in technical development while
complying with investment and requirements
acceptable to the customer.”
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI | REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON BUSINESS ACTIVITIES
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
Ing. Jan Drbošal
SAMOSTATNÝ PROJEKTANT
SENIOR DESIGN ENGINEER
15
16
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI | REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON BUSINESS ACTIVITIES
VÝMĚNÍKOVÁ STANICE BOHUMÍN
BOHUMÍN HEAT EXCHANGER STATION
HEAT DISTRIBUTION FROM THE DĚTMAROVICE
POWER PLANT TO BOHUMÍN
Client: ČEZ, a.s., ČEZ Teplárenská, a.s.
Project duration: 41 months
Completion: 05/2012
This project will result in a more efficient use of heat from a combined heat
and power source (CHP heat). The entire contract involves modifications
to the power plant, construction of a hot water pipeline from Dětmarovice
to Bohumín, construction of the main heating network in the center of
Bohumín, and replacement of the municipal residential boiler units with
heat exchanger stations.
CONSTRUCTION OF A FACILITY FOR COMBINED PRODUCTION
OF HEAT AND POWER FROM BIOMASS IN ŽATEC
VYVEDENÍ TEPLA Z ELEKTRÁRNY
DĚTMAROVICE DO BOHUMÍNA
Investor: ČEZ, a.s., ČEZ Teplárenská, a.s.
Délka projektu: 41 měsíců
Dokončení: 05/2012
Projekt zajistí efektivnější využití kogeneračního tepla. Výstavba celého díla
zahrnuje úpravy na samotné elektrárně, výstavbu horkovodu z Dětmarovic do
Bohumína, stavbu hlavního tepelného okruhu v centru Bohumína a nahrazení městských domovních kotelen výměníkovými stanicemi.
VÝSTAVBA ZDROJE PRO KOMBINOVANOU VÝROBU
ELEKTŘINY A TEPLA Z BIOMASY V ŽATCI
Investor: Žatecká teplárenská, a.s.
Délka projektu: 15 měsíců
Dokončení: 07/2010
Výstavba je realizována v místě stávajícího uhelného zdroje. Nová jednotka
spaluje dřevní biomasu a vyrábí teplo a elektrickou energii. Investiční projekt zahrnoval vybudování nového horkovodního přívodu do distribuční sítě,
výstavbu nového kogeneračního zdroje tepla na spalování dřevní biomasy
a realizaci potřebného zázemí dle požadavků a potřeb investora.
Client: Žatecká teplárenská, a.s.
Project duration: 15 months
Completion: 07/2010
This new facility for combusting wood biomass and producing heat and
electric power was built on the site of an existing coal burning plant. The
project included construction of a new pipeline to supply hot water to the
distribution network and construction of a new combined heat and power
plant burning wood biomass. The project also included other necessary
facilities pursuant to the client’s requirements and needs.
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI | REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON BUSINESS ACTIVITIES
CONSTRUCTION
The company is engaged in engineering primarily in the areas of construction
and renovation of power distribution systems, environmentally friendly
structures, utility networks and deliveries of equipment and technology for
the manufacturing industry. In 2010 we worked especially on the following
projects:
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
PROVÁDĚNÍ STAVEB
Společnost se zabývá inženýrsko-dodavatelskou činností především v oblasti
výstavby a rekonstrukcí systémů zásobování energií, ekologických staveb,
inženýrských sítí a dodávek technologií pro procesní průmysl. V roce 2010
jsme pracovali zejména na následujících projektech:
17
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI | REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON BUSINESS ACTIVITIES
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
18
REKONSTRUKCE KOTLŮ K1 A K2
S VYUŽITÍM PRVKŮ FLUIDNÍ TECHNIKY
RENOVATION OF THE K1 AND K2 BOILERS WITH
THE APPLICATION OF FLUIDIZED BED EQUIPMENT
Investor: Teplárna Strakonice, a.s.
Délka projektu: 35 měsíců
Dokončení: 6/2013
Rekonstrukce dvou roštových uhelných kotlů K1 a K2 na kotle s prvky fluidní
techniky, které jsou určené ke spalování hnědého uhlí s významným podílem
biomasy. Jedná se o progresivní technologii užitou na základě zahraniční
licence, která řeší spalování dané kombinace paliv při dosažení požadovaných výkonových a emisních parametrů. Rekonstrukce kotlů zajistí Teplárně
Strakonice, a.s., možnost pokračovat ve svém rozvoji a dodržet přísné emisní
limity, a to především po roce 2016.
Client: Teplárna Strakonice, a.s.
Project duration: 35 months
Completion: 6/2013
This project converts two coal grate boilers K1 and K2 to fluidized bed boilers
burning lignite and a considerable proportion of biomass. It is a leading-edge
technology, employed under a foreign license, allowing this mixed combustion
while meeting performance and emission parameters. The renovation of the
boilers will enable Teplárna Strakonice, a.s. to continue its operation and
simultaneously meet stringent emission limits, especially aſter 2016.
TEPLÁRNA MYDLOVARY  ENERGOBLOK NA BIOMASU
Investor: E.ON Trend, s.r.o.
Délka projektu: 18 měsíců
Dokončení: 11/2011
Nově budovaný energoblok na biomasu o výkonu 11,7 tp/h a parametrech
3,2 MPa, 400 °C s maximálním výkonem na svorkách generátoru 2,66 MW.
Instalována bude kondenzační turbína s regulovaným odběrem max. 8,48
tp/h o parametrech 0,12 MPa, 105°C. Pára bude vyvedena do výměníku
pára/voda o výkonu 5,44 MW. Celý systém je navržen na možný provoz
s plnou kondenzací. Díky instalovanému energobloku bude možné město Zliv
zásobovat teplem, které bude ze značné části vyráběno z dřevní štěpky.
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE SCZT
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Investor: ČEZ, a.s.
Délka projektu: 25 měsíců
Dokončení: 12/2011
Výměna stávajících parních rozvodů za nové horkovodní z předizolovaného
potrubí s pláštěm HDPE a SPIRO, včetně demontáže stávajícího parního
potrubí, zemních prací, dodávky a montáže předávacích stanic, měření
a regulace, úpravy hlavní výměníkové stanice, dodávky a montáže vyvíječů
páry pro objekty LA – LINEA a INOTEX. Stavba je rozdělena na deset etap.
Etapy I – VI byly stavebně dokončeny v roce 2010. V roce 2011 budou realizovány etapy VII – X, včetně vyvíječů páry.
THE MYDLOVARY HEAT AND POWER PLANT
 BIOMASS POWER UNIT
Client: E.ON Trend, s.r.o.
Project duration: 18 months
Completion: 11/2011
This new biomass power unit that is being built will have an output of
11.7 tonnes of steam per hour and parameters of 3.2 MPa 400 °C and
maximum output on the generator connectors of 2.66 MW. A condensing
turbine with a regulated extraction maximum of 8.48 tonnes of steam per
hour and parameters of 0.12 MPa, 105 °C will be installed. Steam will be
transferred to the steam/water exchanger with an output of 5.44 MW. The
system as a whole is designed for possible full condensation operation.
Thanks to the installed power unit the heat delivered to the town of Zliv will
be largely produced from wood chips.
DISTRICT HEATING SYSTEM REBUILDING
AND UPGRADING IN DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Client: ČEZ, a.s.
Project duration: 25 months
Completion: 12/2011
The existing steam piping is being replaced with new hot-water pre-insulated
piping with HDPE and SPIRO coating. This project includes dismantling the
existing steam piping; earth-moving operations; delivery and assembly of
transformer stations; instrumentation; adjustment of the main transformer
station and delivery and assembly of steam generators for the LA – LINEA
and INOTEX buildings. The construction process is divided into ten phases.
Phases I – VI were completed in 2010. Phases VII – X, including steam
generators, will follow in 2011.
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI | REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON BUSINESS ACTIVITIES
SETTING UP A WALL SHUTTERING FOR THE BIOMASS STORAGE
FACILITY IN THE MYDLOVARY HEAT AND POWER PLANT
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
STAVBA BEDNĚNÍ STĚNY SKLADU BIOMASY V TEPLÁRNĚ MYDLOVARY
19
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI | REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON BUSINESS ACTIVITIES
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
20
PRÁCE NA REKONSTRUKCI
KOTLE K4 V TEPLÁRNĚ OTROKOVICE
RENOVATION OF THE K4
BOILER IN THE OTROKOVICE
HEATING PLANT
REKONSTRUKCE PARNÍCH ROZVODŮ
NA HORKOVODNÍ V RUŽOMBERKU
CONVERSION OF STEAM PIPELINE TO HOT WATER
PIPELINE IN RUŽOMBEROK
Investor: CZT Ružomberok, s.r.o.
Délka projektu: 24 měsíců
Dokončení: 11/2011
Rekonstrukce venkovních rozvodů centrálního zásobování tepla, spočívající
ve změně teplonosného média z páry na horkou vodu a ve výměně starých
venkovních rozvodů za nové bezkanálové potrubní vedení v délce 15 km.
Projekt zahrnuje instalaci 170 nových kompaktních předávacích stanic
v objektech a výstavbu nové centrální výměníkové stanice.
Client: CZT Ružomberok, s.r.o.
Project duration: 24 months
Completion: 11/2011
Renovation of the overhead central heat delivery pipeline includes converting
the heating medium from steam to hot water and replacing the old overhead
pipeline with a new ductless pipeline 15 km in length. The project includes
the installation of 170 new compact exchangers in buildings and the
construction of a new central exchanger station.
GENERÁLNÍ OPRAVA KOTLE K4
 TEPLÁRNA OTROKOVICE I. ETAPA
OVERHAUL OF A K4 BOILER  THE OTROKOVICE
HEATING PLANT, PHASE I
Investor: Teplárna Otrokovice a.s.
Délka projektu: 12 měsíců
Dokončení: 10/2010
Realizace I. etapy celkové rekonstrukce kotle zahrnovala generální opravu
prvního tahu parního kotle K4 o výkonu 125 tp/h o parametrech 9,32 MPa,
540 °C včetně nezbytných zásahů do systému spalovacích vzduchů, které
v rámci primárních a posléze sekundárních opatření zajistí dodržení emisních
limitů kotle K4 plánovaných po roce 2016.
Client: Teplárna Otrokovice a.s.
Project duration: 12 months
Completion: 10/2010
Phase I of the complete boiler renovation included overhauling the first fluegas pass of the K4 steam boiler with an output of 125 tonnes of steam per hour
and parameters of 9.32 MPa, 540 °C. It was necessary to make adaptations
to the combustion air system that should, by taking primary and secondary
measures, ensure meeting the emission limits of the K4 boiler aſter 2016.
Investor: Pražská teplárenská a.s.
Délka projektu: 12 měsíců
Dokončení: 03/2011
Rekonstrukce a realizace nových trubních vedení horkovodu v dimenzi
DN300, parních vedení v dimenzích DN350 – DN65 a demi vody v dimenzi
DN150 v celkové délce trasy cca 1100 m. Součástí projektu byla instalace
oběhového a směšovacího čerpadla v teplárně Malešice včetně prostředků
elektro, měření a regulace pro přenos tepelné energie v páře a horké vodě
z nově vybudované kogenerační jednotky instalované v závodu Pražských
služeb, a.s.
Client: Pražská teplárenská a.s.
Project duration: 12 months
Completion: 03/2011
Renovation and laying of a new hot water pipeline with the dimensions
DN300, a steam pipeline DN350 – DN65 and a pipeline for demineralized
water DN150 approx. 1100 m in length. The project included installation
of a circulating and mixing pump in the Malešice Heating Plant with electro
devices and instrumentation for transmitting thermal energy in both steam
and hot water from the new combined heat and power unit built at the
Pražské služby, a.s. plant.
PLZEŇSKÁ ENERGETIKA  ZÁLOŽNÍ ZDROJ 22 MWE
Investor: Plzeňská energetika, a.s.
Délka projektu: 20 měsíců
Dokončení: 08/2011
Kompletní stavební a montážní práce a dodávka části technologie nového
záložního zdroje s instalovaným výkonem 22 MWe. Ten bude zajišťovat tzv.
podpůrné služby pro provozovatele české přenosové soustavy, společnost
ČEPS, a.s. Zdroj je instalován v přestavěném objektu bývalé mazutové
kotelny K6 a zahrnuje 3 motorgenerátory, které budou jako palivo využívat
nízkosirnatý těžký topný olej.
MORAVIČANY, DOUBRAVICE, MITROVICE  TLAKOVÁ
KANALIZACE A ČOV
Investor: Obec Moravičany
Délka projektu: 12 měsíců
Dokončení: 02/2011
Výstavba nové tlakové kanalizace z polyetylénu v dimenzích DN 50 až DN
160 mm s celkovou délkou 18,9 km a nové obecní čistírny odpadních vod
s kapacitou 1558 EO.
ČOV MORAVIČANY
MORAVIČANY WASTEWATER
TREATMENT PLANT
PLZEŇSKÁ ENERGETIKA BACKUP POWER SUPPLY 22 MWE
Client: Plzeňská energetika, a.s.
Project duration: 20 months
Completion: 08/2011
Complete construction, assembly and delivery of part of the new backup
power source with an installed output of 22 MWe. This power source should
provide support services for ČEPS, a.s., operating the electric Transmission
System of the Czech Republic. It is installed in a renovated building of the
former K6 oil-fired power plant and it has 3 motor generators burning heavy
fuel oil with low sulphur content.
MORAVIČANY, DOUBRAVICE, MITROVICE  PRESSURE
SEWAGE AND WASTEWATER TREATMENT PLANT
Client: the Community of Moravičany
Project duration: 12 months
Completion: 02/2011
Construction of a new pressure sewage line made of polyethylene with the
dimensions DN 50 - DN 160 mm, 18.9 km in length, and a new community
wastewater treatment plant with a capacity of 1558 PE.
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI | REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON BUSINESS ACTIVITIES
TRANSFER OF HEAT OUTPUT BETWEEN
PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ A.S. AND PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S.
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
PŘENOS TEPELNÉHO VÝKONU MEZI SPOLEČNOSTMI
PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ A.S. A PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S.
21
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI | REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON BUSINESS ACTIVITIES
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
22
OPRAVA A MODERNIZACE PARNÍCH ROZVODŮ
„VELKÉ NÁMĚSTÍ“ A „NAPOJENÍ NA OSTROV“, STRAKONICE
Investor: Teplárna Strakonice, a.s.
Délka projektu: 6 měsíců
Dokončení: 10/2010
Dodávka a montáž nových parovodních rozvodů z vakuovaného systému
ocel v oceli DN200 – DN32 a kondenzátu DN100 – DN32 z předizolovaného
potrubí o celkové délce 400 metrů.
REKONSTRUKCE PŘÍVODNÍHO
POTRUBÍ MVE SEČ
INFLOW PIPE RENOVATION  SMALLSCALE
HYDRAULIC POWER PLANT IN SEČ
MVE SEČ  REKONSTRUKCE PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ
Investor: Eco Energy Investment AG
Délka projektu: 7 měsíců
Dokončení: 10/2010
Dodávka a montáž ocelového potrubního přivaděče DN 2000 o celkové délce
861 m dopravujícího technologickou vodu pro MVE Seč. Svařované ocelové
potrubí nahradilo původní dřevěný přivaděč, čímž nesrovnatelně vzrostla
životnost zařízení.
REPAIR AND UPGRADE OF A STEAM PIPELINE “VELKÉ NÁMĚSTÍ”
AND “CONNECTION TO THE ISLAND”, STRAKONICE
Client: Teplárna Strakonice, a.s.
Project duration: 6 months
Completion: 10/2010
Delivery and assembly of a new 400 m long hot water pipeline made
of pre-insulated piping using the vacuum degassed steel in steel system
DN200 – DN32 and condensate DN100 – DN32.
SMALLSCALE HYDRAULIC POWER PLANT IN SEČ
 INFLOW PIPE RENOVATION
Client: Eco Energy Investment AG
Project duration: 7 months
Completion: 10/2010
Delivery and assembly of steel influent conduit DN 2000, 861 m in length,
supplying processed water to the small hydraulic power plant in Seč. Welded
steel pipeline replaced the original wooden conduit, which considerably
increased the service life of the equipment.
REKONSTRUKCE KOTELNY VE MĚSTĚ HORNÍ PLANÁ
BOILER PLANT RENOVATION IN HORNÍ PLANÁ
Investor: Město Horní Planá
Délka projektu: 11 měsíců
Dokončení: 11/2010
Výstavba nové kotelny na biomasu o celkovém výkonu 2 MW realizovaná
jako přístavba stávající kotelny. Projekt zahrnoval instalaci kotle na biomasu
o jmenovitém výkonu 2MW určeného ke spalování dřevního odpadu. Tato
technologie nahradila dvě původní kotlová zařízení a zajistila snížení emisí
oxidu uhelnatého, oxidu dusíku, oxidu siřičitého a prachových částic ve
srovnání s původní technologií až o 80 %.
Client: the Town of Horní Planá
Project duration: 11 months
Completion: 11/2010
Construction of a new biomass boiler plant with a total output of 2 MW was
added to the existing boiler plant. The project included the installation of
a biomass boiler having a nominal output of 2 MW combusting wood waste.
This equipment replaced two original boilers reducing carbon monoxide
emissions, nitrogen oxide, sulphur dioxide and dust particles by 80%
compared to the original technology.
Client: Teplárna Kyjov, a.s.
Project duration: 4 months
Completion: 02/2011
Construction of a new hot water boiler utilizing exhaust heat and having
a nominal output of 1.5 MWT that is situated behind the glass tank
in VETROPACK MORAVIA GLASS, joint-stock company.
REKONSTRUKCE TN JIH
DOLNOMĚCHOLUPSKÁKYTÍNSKÁ, PRAHA
RENOVATION OF HEAT FEEDER SOUTH
DOLNOMĚCHOLUPSKÁKYTÍNSKÁ, PRAGUE
Investor: Pražská teplárenská a.s.
Délka projektu: 4 měsíce
Dokončení: 10/2010
Výměna stávajícího teplovodního potrubí v klasickém provedení dimenze
2x DN250 za předizolované potrubí 2x DN350 včetně likvidace konstrukce
energokanálu, technologických úprav a nového vystrojení velké armaturní
šachty. Délka realizovaného úseku byla cca 600 m.
Client: Pražská teplárenská a.s.
Project duration: 4 months
Completion: 10/2010
Replacement of the existing hot water pipeline with typical dimensions of
twice DN250 with pre-insulated piping with the dimensions twice DN350 of
the project included removing the energochannel, technical modifications
and new supports for the large gate chamber. The length of the new section
was approx. 600 m.
SPALINOVÝ VÝMĚNÍK VE VETROPACK
MORAVIA GLASS, KYJOV
WASTE GAS HEAT EXCHANGER IN VETROPACK
MORAVIA GLASS, KYJOV
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI | REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON BUSINESS ACTIVITIES
UTILIZATION OF EXHAUST HEAT FROM THE GLASS TANK, KYJOV
Investor: Teplárna Kyjov, a.s.
Délka projektu: 4 měsíce
Dokončení: 02/2011
Realizace výstavby nového horkovodního kotle na odpadní teplo, umístěného za sklářskou vanou o jmenovitém výkonu 1,5 MWt v areálu VETROPACK
MORAVIA GLASS, akciová společnost.
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA ZE SKLÁŘSKÉ VANY KYJOV
23
24
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI | REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON BUSINESS ACTIVITIES
RENOVATED INCINERATION PLANT IN BRNO
BRNĚNSKÁ SPALOVNA PO REKONSTRUKCI
SPRÁVCE STAVBY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO
BUILDING SUPERVISOR AT THE BRNO
WASTE TREATMENT PLANT
Investor: SAKO Brno, a.s.
Délka projektu: 32 měsíců
Dokončení: 6/2010
Činností správce stavby Odpadové hospodářství Brno bylo zastupování
objednatele při realizaci rekonstrukce spalovny SAKO Brno, a.s., zajištění
každodenního dozorování stavby a celkové koordinace postupu díla, provádění kontroly souladu realizovaného díla s uzavřenou smlouvou a danou
legislativou a v neposlední řadě i vypracování odborných posudků a zajištění
marketingové propagace projektu.
Client: SAKO Brno, a.s.
Project duration: 32 months
Completion: 6/2010
The building supervisor’s duties at the Brno WTP are to represent the client
during renovation of the SAKO Brno, a.s. incinerator; supervise the site
everyday; co-ordinate the work carried out; monitor job compliance with
the contract and applicable legislation and last but not least, produce expert
reports and marketing promotion for the project.
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI | REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON BUSINESS ACTIVITIES
OSTROV  INDUSTRIAL HEAT DISTRIBUTION, STAGE III
Client: Ostrovská teplárenská, a.s.
Project duration: 17 months
Completion: 09/2010
Hot water distribution system made of pre-insulated pipes LOGSTOR ROR
4000 m in length, with dimensions of DN 300 – DN 40. Heat from the central
exchanger station is transferred to secondary exchangers with a total
output of 15 MW.
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
OSTROV  TEPLOFIKACE III. ETAPA
Investor: Ostrovská teplárenská, a.s.
Délka projektu: 17 měsíců
Dokončení: 09/2010
Realizace horkovodních rozvodů z předizolovaného potrubí LOGSTOR ROR
v celkové délce 4000 m, v dimenzích DN 300 – DN 40. Z centrální výměníkové stanice je teplo transformováno k sekundárním výměníkovým stanicím
o celkovém výkonu 15 MW.
25
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI | REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON BUSINESS ACTIVITIES
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
26
DODÁVKY TECHNOLOGIÍ  ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU,
ROZVOD A VÝMĚNU TEPLA
V rámci svých obchodních činností pokračovala společnost TENZA, a.s.,
v dodávkách technologií od předních zahraničních výrobců i z vlastní produkce. Předizolované potrubní systémy dánského výrobce LOGSTOR a armatury
dánské firmy Broen patří mezi přední produkty v oblasti tepelné techniky.
TENZA, a.s., vyrábí kompaktní předávací stanice pro vytápění a přípravu
teplé vody v bytech, bytových domech, průmyslových i jiných objektech.
V roce 2010 vyrobila a dodala přes 350 objektových předávacích stanic pro
projekty v rámci celé České republiky a Slovenska. Téměř polovina stanic
směřovala na projekt rekonstrukce rozvodů centrálního zásobování teplem
v Ružomberku, kde jsme dodali a uvedli do provozu novou centrální výměníkovou stanici.
EQUIPMENT DELIVERIES  EQUIPMENT FOR HEAT PRODUCTION,
DISTRIBUTION AND EXCHANGE
As part of its operations TENZA, a.s. continued to deliver equipment made by
leading foreign manufacturers as well as its own products. Pre-insulated piping
system from LOGSTOR a Danish manufacturer and fittings made by Broen,
another Danish company, rank among leading district heating equipment.
TENZA, a.s. manufactures compact exchanger stations for heating and domestic
hot water heaters in households, blocks of flats, industrial and other buildings.
In 2010 TENZA, a.s. produced and delivered more than 350 compact heat
exchanger stations for projects carried out both in the Czech Republic and
Slovakia. Nearly half of the exchanger stations were intended for the renovation
of a central heat delivery system in Ružomberok, where a new central heat
exchanger station was delivered and put into operation.
VÝROBA ZINKOVÝCH ODLITKŮ
Ve slévárně zinkových slitin v Adamově vyrábí TENZA, a.s., odlitky v hmotnostním rozsahu 0,1 až 1500 gramů metodou tlakového lití. Většina produktů
vyrobených v roce 2010 směřovala, stejně jako v předcházejících letech, do
textilního, automobilového a elektrotechnického průmyslu.
Doznívání globální recese napomohlo společnosti TENZA, a.s., uspět ve výběrových řízeních na nové i stávající projekty, kdy velké společnosti hledaly
v rámci úspor nové levnější dodavatele. Společnost tak získala nové zakázky,
z nichž téměř tři čtvrtiny směřovaly do automobilového průmyslu.
ZINC DIE CASTING
TENZA, a.s. produces zinc casts in its zinc alloy foundry in Adamov employing
the pressure casting technology. The weight of the castings ranges from 0.1 to
1500 grams. As in previous years, the majority of products made in 2010 were
intended for textile, automotive and electrical engineering industries.
The ending global recession facilitated the possibility to win competitive
bids offered by major companies looking, due to cost-saving measures, for
cheaper contractors for new and existing projects. TENZA, a.s. managed to
win contracts more than three fourths of which were for the automotive
industry.
VÝZKUM A VÝVOJ
Využívání místních zdrojů energie a posílení energetické soběstačnosti
regionů, kogenerační výroba tepla a elektrické energie, energetické využití
prozatím nevyužívaných hmot a významné zvyšování energetické účinnosti
vybraných procesů jsou oblastmi, v nichž výzkumní a vývojoví pracovníci
společnosti TENZA, a.s., hledají nová progresivní řešení.
V roce 2010 jsme pokračovali v pracích na projektu „Parní kotel spalující pivovarské mláto a paliva podobná“ spolufinancovaném z veřejných zdrojů. Mezi
hlavní výsledky patří rošt s omezeným propadem paliva a dílčí optimalizace
procesu spalování s ohledem na emise spalin do ovzduší. Projekt je řešen
v provázanosti s již realizovanými vývojovými projekty sušárny velmi vlhkých
látek a parního motoru za podpory dotace MPO v rámci programu TIP.
Výsledky dalšího úkolu „Výzkum spolehlivosti tepelných soustav provedených předizolovaným potrubím a vývoj metod pro zajištění vyšší spolehlivosti“ jsou přenášeny přímo do realizačních projektů tepelných soustav
využívajících předizolované potrubí a pomáhají eliminovat poruchy soustav
tepelných rozvodů.
RESEARCH AND DEVELOPMENT
Research and development specialists of TENZA, a.s. seek new, creative
solutions for using local energy resources and increasing energy selfsufficiency of regions. This is accomplished by generating combined heat
and electric power, using unusual materials as sources of energy and
significantly increasing energy efficiency of selected processes.
In 2010 we continued to carry out the “Steam Boiler for Combusting Brewery
Draff and Similar Fuels” project co-financed by public funds. The main
results include a grate that minimizes the amount of fuel falling through
and partial optimization of the combustion process with respect to the
emissions of flue gases into the air. The project is interconnected with other
already completed development projects on a drying plant for extremely wet
substances and a steam engine subsidized by the Ministry of Industry and
Commerce under the TIP programme.
The results of another task “Research and Development of Heat Systems
Reliability Using Pre-insulated Piping and Method Development for Ensuring
Higher Reliability” are reflected directly in the heating systems projects
using pre-insulated piping. The results help eliminate breakdowns of heat
distribution systems.
„Společnost TENZA, a.s. je významným dodavatelem
oprav a rekonstrukcí provozu Teplárny Otrokovice. Kromě
generálních oprav kotlů se podílíme i na projektech
snižování emisí a modernizace tepelných sítí.“
“TENZA, a.s. is a significant provider of repairs and
renovation of the Otrokovice Heating Plant. Besides
boiler overhauls we participate in emission reduction
and heating network project upgrades.”
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI | REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON BUSINESS ACTIVITIES
PROJEKTOVÝ MANAŽER
PROJECT MANAGER
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
Ing. Jaromír Slezáček
27
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI | REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON BUSINESS ACTIVITIES
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
28
Mgr. Jana Hanáková
PERSONÁLNÍ MANAŽERKA
HR MANAGER
„Od prosince 2010 jsme začali realizovat vzdělávací
program pro rozvoj zaměstnanců, který je financován
z prostředků Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu. Jeho cílem je především prohloubení a rozšíření
kvalifikace našich zaměstnanců.“
“Since December 2010 we have been implementing
an educational program for employee development
funded by the European Social Fund and the state
budget. Its aim is to enhance the education and
develop the expertise of the staff.”
EMPLOYEES
Na úspěšnosti společnosti TENZA, a.s, se významně podílí kvalitní výkony
odborně způsobilého a vzdělaného personálu. Snahou společnosti je získávat,
udržet a dále rozvíjet týmy vysoce kvalifikovaných pracovníků. V roce 2010
byl zahájen vzdělávací projekt „Rozvoj zaměstnanců firmy TENZA, a.s.“, který
je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.
Ve spolupráci s vysokými školami bylo zaměstnáno několik perspektivních
absolventů. Cílem personální politiky společnosti TENZA je poskytovat
zaměstnancům zázemí pro zdokonalování a prohlubování odborných znalostí,
podporu v seberealizaci a uplatnění dovedností v praxi.
The experienced, qualified and highly skilled staff significantly contributes
to the achievements of TENZA, a.s. The company focuses on recruiting
maintaining and training highly qualified teams of employees. In 2010
we launched the “Employee Development of TENZA, a.s.” project, funded
by the European Social Fund and the state budget. Several promising
graduates were employed in cooperation with universities. The aim
of the HR policy of TENZA, a.s. is to enable its employees to improve
their qualifications, ensure practical utilization of their skills and foster
professional fulfilment.
SYSTÉM MANAGEMENTU
KVALITY
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Certifikát (č. QMS-2571/2009) je v současné době platný pro:
projektování, dodávání a montáž technologií pro výrobu a rozvod tepla
projektování, dodávání a montáž technologií pro výrobu elektrické energie
provádění venkovních kanalizací
výstavbu pozemních a vodohospodářských staveb
provádění ocelových konstrukcí
tlakové lití ve slévárně Adamov
Procesy svařování jsou prováděny v rozsahu uvedeném v příloze certifikátu
systému managementu kvality a jsou v souladu s požadavky ČSN EN ISO
3834-2.
The Quality Management System Certificate (No. QMS-2571/2009)
currently applies to the following activities:
Project Design, delivery and assembly of equipment
for heat production and distribution,
Project Design, delivery and assembly of equipment
for electric power production,
Construction of outdoor sewage systems,
Construction of buildings and water engineering structures,
Fabrication of steel structures,
Pressure casting in the Adamov foundry.
Our welding processes are carried out in the scope referred to in the annex
to the Quality Management System Certificate and they are in compliance
with the requirements of ČSN EN ISO 3834-2.
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
Společnost TENZA, a.s., má od roku 2000 zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001. V roce 2009 byla úspěšně provedena
recertifikace systému podle novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2009
a certifikace byla rozšířena na další činnosti.
TENZA, a.s. has had the Quality Management System under ČSN EN ISO
9001 since 2000. In 2009 the system was successfully recertified under
the amended standard ČSN EN ISO 9001:2009 and the certification was
extended to cover additional activities.
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI | REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON BUSINESS ACTIVITIES
ZAMĚSTNANCI
29
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI | REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON BUSINESS ACTIVITIES
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
30
SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO
MANAGEMENTU
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
SYSTEM
V roce 2004 byl ve společnosti TENZA, a.s., zaveden a certifikován systém
environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001. V roce 2006 byla
úspěšně provedena recertifikace systému podle novelizované normy ČSN
EN ISO 14001:2005.
In 2004 TENZA, a.s., introduced and certified Environmental Management
System under ČSN EN ISO 14001. In 2006 the system was successfully
recertified under the amended standard ČSN EN ISO 14001:2005.
Certifikát (č. EMS-619/2010) je v současné době platný pro:
projektování, dodávání a montáž technologií pro výrobu a rozvod tepla
projektování, dodávání a montáž technologií pro výrobu elektrické energie
provádění venkovních kanalizací
výstavbu pozemních a vodohospodářských staveb
provádění ocelových konstrukcí
tlakové lití ve slévárně Adamov
SYSTÉM MANAGEMENTU
BEZPEČNOSTI A OCHRANY
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
V roce 2010 byl ve společnosti TENZA, a.s., zaveden a certifikován systém
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS
18001:2008.
Certifikát (č. BP-328/2010) je v současné době platný pro:
projektování, dodávání a montáž technologií pro výrobu a rozvod tepla
projektování, dodávání a montáž technologií pro výrobu elektrické energie
provádění venkovních kanalizací
výstavbu pozemních a vodohospodářských staveb
provádění ocelových konstrukcí
tlakové lití ve slévárně Adamov
The Environmental Management System Certificate
(No. EMS-619/2010) currently applies to the following activities:
Project Design, delivery and assembly of equipment
for heat production and distribution,
Project Design, delivery and assembly of equipment
for electric power production,
Construction of outdoor sewage systems,
Construction of buildings and water engineering structures,
Fabrication of steel structures,
Pressure casting in the Adamov foundry.
OCCUPATIONAL HEALTH
AND SAFETY SYSTEM
In 2010 TENZA, a.s., introduced and certified Occupational Health and Safety
System under ČSN OHSAS 18001:2008.
Certificate No. BP-328/2010 currently applies
to the following activities:
Project Design, delivery and assembly of equipment
for heat production and distribution,
Project Design, delivery and assembly of equipment
for electric power production,
Construction of outdoor sewage systems,
Construction of buildings and water engineering structures,
Fabrication of steel structures,
Pressure casting in the Adamov foundry.
SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI
A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SYSTEM
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI | REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON BUSINESS ACTIVITIES
SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY
31
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI | REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON BUSINESS ACTIVITIES
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
32
PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ
SPOLEČNOSTI
EXPECTED DEVELOPMENT
OF THE COMPANY
Kromě realizace projektů výstavby a rekonstrukce energetických zdrojů
a tepelných rozvodů se bude společnost TENZA, a.s., neméně intenzivně
věnovat i dalším oblastem svého podnikání. Výstavba pozemních a vodohospodářských staveb, dodávky technologie čištění spalin, řešení problematiky
spalování komunálního odpadu, vyhledávání a realizace zajímavých developerských projektů či aplikace projektů vlastního výzkumu a vývoje ve fázi
komerčního využití jsou jen základním výčtem činností, kterými se budou
zabývat zaměstnanci společnosti v nadcházejícím období. Ve spolupráci
s dceřinou společností TENZA Slovakia, spol. s r.o. chceme posílit naši pozici
na slovenském trhu a usilujeme o rozvoj podnikatelských aktivit i v dalších
zemích.
Velký důraz proto klademe na rozvoj a vzdělávání zaměstnanců a systematické budování jména prestižního zaměstnavatele i mimo rámec regionu.
Prioritou společnosti zůstane i nadále aktivní komunikace se zákazníkem,
seriózní cenová politika a důsledné dodržování smluvních podmínek.
Besides construction and renovation projects for power units and heat
distribution systems TENZA, a.s. continues to be actively engaged in other
areas of its operations. A short list of activities the employees of the company
are to focus on in the next period includes: civil and water engineering;
development of flue gas cleaning technologies; concentration on municipal
waste incineration; looking for and carrying out interesting land and property
development projects; and application of results of in-house research and
development for commercial use. In cooperation with our subsidiary, TENZA
Slovakia, spol. s r.o., we intend to strengthen our market position in Slovakia
and we strive to expand our operations in other countries.
We therefore put great emphasis on further education and training of our
employees and we systematically enhance our reputation as a prestigious
employer even outside the region.
The company’s priorities are and will continue to be effective communication
with our customers, a reasonable price policy and strict compliance with
contract terms and conditions.
V Brně dne 28. 6. 2011
In Brno, dated 28 June 2011
Ing. Michal Hrubý
Ing. František Paulík
Ing. Jan Mucha
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
VICECHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
FINANČNÍ ČÁST
FINANCIAL SECTION
33
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI | REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON BUSINESS ACTIVITIES
FINANČNÍ ČÁST | FINANCIAL SECTION
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
34
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU
OZNAČENÍ
AKTIVA
a
b
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Soſtware
Ocenitelná práva
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
Jiný dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zvířata
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
A.
B.
B.I.
B.I.1.
B.I.2.
B.I.3.
B.I.4.
B.I.5.
B.I.6.
B.I.7.
B.I.8.
B.II.
B.II.1.
B.II.2.
B.II.3.
B.II.4.
B.II.5.
B.II.6.
B.II.7.
B.II.8
B.II.9.
B.III.
B.III.1.
B.III.2.
B.III.3.
B.III.4.
B.III.5.
B.III.6.
B.III.7.
C.
C.I.
C.I.1.
C.I.2.
C.I.3.
C.I.4.
C.I.5.
C.I.6.
v tis. Kč
BĚŽNÉ
ÚČ. OBDOBÍ
ČÍSLO ŘÁDKU
c
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
BRUTTO
1
944 883
0
86 892
9 071
0
0
7 475
1 596
0
0
0
0
71 373
250
2 250
35 765
0
0
3 799
895
1 950
26 464
6 448
3 557
163
1 728
0
1 000
0
0
790 822
160 622
2 681
132 007
295
0
25 638
0
KOREKCE
2
-54 452
0
-49 447
-6 839
0
0
-6 773
-66
0
0
0
0
-42 608
0
-875
-19 596
0
0
-2 141
0
0
-19 995
0
0
0
0
0
0
0
0
-5 005
0
0
0
0
0
0
0
MINULÉ ÚČ.
OBDOBÍ
NETTO
3
890 431
0
37 445
2 232
0
0
702
1 529
0
0
0
0
28 766
250
1 375
16 168
0
0
1 658
895
1 950
6 469
6 448
3 557
163
1 728
0
1 000
0
0
785 817
160 622
2 681
132 007
295
0
25 638
0
NETTO
4
752 453
0
88 215
2 359
0
0
2 359
0
0
0
0
0
25 458
250
1 500
12 024
0
0
1 300
201
1 950
8 233
60 398
34 119
220
1 692
1 800
22 567
0
0
654 102
282 247
2 587
263 582
60
0
16 018
0
a
ASSET
b
TOTAL ASSETS
A.
Receivables for subscriptions incoporation expenses
B.
Fixed assets
B.I.
Intagible fixed assets
B.I.1.
Organisation costs
B.I.2.
Research and development
B.I.3.
Soſtware
B.I.4.
Valuable rights
B.I.5.
Goodwill
B.I.6.
Other intagible fixed assets
B.I.7.
Intagible fixed assets under construction
B.I.8.
Advance payments of/or intagible fixed assets
B.II.
Tangible fixed assets
B.II.1.
Land
B.II.2.
Buildings, halls and structures
B.II.3.
Capital equipment and property units
B.II.4.
Perennial crops
B.II.5.
Breeding and draught animals
B.II.6.
Other tangible fixed assets
B.II.7.
Tangible fixed assets under construction
B.II.8
Advance payment for tangible fixed assets
B.II.9.
Adjustments to acquired assets
B.III.
Non-current financial assets
B.III.1.
Shares and ownership inter. with controll. infl. in enterpr.
B.III.2.
Shares and ownership inter. with substant. infl. in enterpr.
B.III.3.
Other securities and ownership interests
B.III.4.
Loans and credits – subsidiary and associated companies
B.III.5.
Other financial investments
B.III.6.
Unfinished long-term financial assets
B.III.7.
Advances paid for long-term financial assets
C.
Current assets
C.I.
Inventory
C.I.1.
Materials
C.I.2.
Work-in-progress and semi-finished goods
C.I.3.
Finished products
C.I.4.
Animals
C.I.5.
Merchandise
C.I.6.
Advance payments for inventory
CZK in thousands
CURRENT PERIOD
TEXT LINE
c
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
GROSS
1
944,883
0
86,892
9,071
0
0
7,475
1,596
0
0
0
0
71,373
250
2,250
35,765
0
0
3,799
895
1,950
26,464
6,448
3,557
163
1,728
0
1,000
0
0
790,822
160,622
2,681
132,007
295
0
25,638
0
ADJUST.
2
-54,452
0
-49,447
-6,839
0
0
-6,773
-66
0
0
0
0
-42,608
0
-875
-19,596
0
0
-2,141
0
0
-19,995
0
0
0
0
0
0
0
0
-5,005
0
0
0
0
0
0
0
PRIOR PERIOD
NETTO
3
890,431
0
37,445
2,232
0
0
702
1,529
0
0
0
0
28,766
250
1,375
16,168
0
0
1,658
895
1,950
6,469
6,448
3,557
163
1,728
0
1,000
0
0
785,817
160,622
2,681
132,007
295
0
25,638
0
NETTO
4
752,453
0
88,215
2,359
0
0
2,359
0
0
0
0
0
25,458
250
1,500
12,024
0
0
1,300
201
1,950
8,233
60,398
34,119
220
1,692
1,800
22,567
0
0
654,102
282,247
2,587
263,582
60
0
16,018
0
FINANČNÍ ČÁST | FINANCIAL SECTION
IDENT
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
BALANCE SHEET IN ITS FULL FORMAT
35
FINANČNÍ ČÁST | FINANCIAL SECTION
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
36
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU
OZNAČENÍ
AKTIVA
a
C.II.
C.II.1.
C.II.2.
C.II.3.
C.II.4.
C.II.5.
C.II.6.
C.II.7.
C.II.8.
C.III.
C.III.1.
C.III.2.
C.III.3.
C.III.4.
C.III.5.
C.III.6.
C.III.7.
C.III.8.
C.III.9.
C.IV.
C.IV.1.
C.IV.2.
C.IV.3.
C.IV.4.
D.I.
D.I.1.
D.I.2.
D.I.3.
v tis. Kč
b
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky – ovládající a řídící osoba
Pohledávky – podstatný vliv
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky – ovládající a řídící osoba
Pohledávky – podstatný vliv
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát – daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období
c
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
MINULÉ ÚČ.
OBDOBÍ
BĚŽNÉ ÚČ. OBDOBÍ
ČÍSLO ŘÁDKU
BRUTTO
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
361 119
245 714
0
0
2 232
0
0
108 949
0
4 225
269 081
217
268 864
0
0
67 168
11 492
0
55 677
KOREKCE
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5 005
-5 005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NETTO
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
356 114
240 708
0
0
2 232
0
0
108 949
0
4 225
269 081
217
268 864
0
0
67 168
11 492
0
55 677
NETTO
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201 649
121 241
0
0
0
0
0
77 380
2 500
528
170 206
284
169 922
0
0
10 136
10 027
0
108
ASSET
a
b
C.II.
Long-term receivables
C.II.1.
Trade receivable
C.II.2.
Receivables—subsidiary and associated companies
C.II.3.
Receivables—subst. influence
C.II.4.
Receivables from affiliates
C.II.5.
Long-term advance payments
C.II.6.
Estimated receivables
C.II.7.
Other receivables
C.II.8.
Deferred income tax
C.III.
Short-term receivables
C.III.1.
Trade receivables
C.III.2.
Related party receivable (controlling interests)
C.III.3.
Related party receivable (significant influence)
C.III.4.
Receivables from affiliates
C.III.5.
Rec. from soc. security and health insurance providers
C.III.6.
State – tax receivables
C.III.7.
Short-term advance payments
C.III.8.
Estimated receivables
C.III.9.
Other receivables
C.IV.
Current terms financial assets
C.IV.1.
Cash
C.IV.2.
Bank accounts
C.IV.3.
Short-term securities and ownership interests
C.IV.4.
Unfinished Short-terms financial assets
D.I.
Accrued assets
D.I.1.
Deffered expenses
D.I.2.
Complex deffered expenses
D.I.3.
Accrued revenue
CZK in thousands
CURRENT PERIOD
TEXT LINE
c
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
GROSS
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
361,119
245,714
0
0
2,232
0
0
108,949
0
4,225
269,081
217
268,864
0
0
67,168
11,492
0
55,677
ADJUST.
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5,005
-5,005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PRIOR PERIOD
NETTO
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
356,114
240,708
0
0
2,232
0
0
108,949
0
4,225
269,081
217
268,864
0
0
67,168
11,492
0
55,677
NETTO
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201,649
121,241
0
0
0
0
0
77,380
2,500
528
170,206
284
169,922
0
0
10,136
10,027
0
108
FINANČNÍ ČÁST | FINANCIAL SECTION
IDENT
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
BALANCE SHEET IN ITS FULL FORMAT
37
FINANČNÍ ČÁST | FINANCIAL SECTION
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
38
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU
OZNAČENÍ
a
A.
A.I.
A.I.1.
A.I.2.
A.I.3.
A.II.
A.II.1.
A.II.2.
A.II.3.
A.II.4.
A.III.
A.III.1.
A.III.3.
A.IV.
A.IV.1.
A.IV.2.
A.V.
B.
B.I.
B.I.1.
B.I.2.
B.I.3.
B.I.4.
B.II.
B.II.1.
B.II.2.
B.II.3.
B.II.4.
B.II.5.
B.II.6.
B.II.7.
B.II.8.
B.II.9.
B.II.10.
B.III.
B.III.1.
B.III.2.
B.III.3.
B.III.4.
B.III.5.
v tis. Kč
PASIVA
b
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
Změny základního kapitálu
Kapitálové fondy
Emisní ážio
Ostatní kapitálové fondy
Oceňov. rozd. z přecenění majetku a závazků
Oceňov. rozd. z přecenění při přeměnách
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
Rezerva na důchody a podobné závazky
Rezerva na daň z příjmů
Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky – ovládající a řídící osoba
Závazky – podstatný vliv
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
Dlouhodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky – ovládající a řídící osoba
Závazky – podstatný vliv
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
Závazky k zaměstnancům
ČÍSLO ŘÁDKU
c
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
BĚŽNÉ ÚČ. OBDOBÍ
5
890 431
231 447
30 000
30 000
0
0
1 051
3 251
0
-2 200
0
6 000
6 000
0
123 766
123 766
0
70 631
658 983
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
658 983
162 333
0
0
0
21 572
MINULÉ ÚČ. OBDOBÍ
6
752 453
229 528
30 000
30 000
0
0
3 251
3 251
0
0
0
6 000
6 000
0
112 318
112 318
0
77 959
522 761
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
522 761
157 836
0
0
0
19 785
TEXT
b
TOTAL LIABILITIES
A.
Equity
A.I.
Registered capital
A.I.1.
Registered capital
A.I.2.
Own shares and own ownership interests
A.I.3.
Changes to registered capital
A.II.
Capital funds
A.II.1.
Share premium
A.II.2.
Other capital funds
A.II.3.
Valuation differ. from revaluation of assets and liabilit.
A.II.4.
Valuation differ. from revaluation upon transformations
A.III.
Reserve, indivisible fund and other funds created from profit
A.III.1.
Legal reserve fund/Indivisible fund
A.III.3.
Statutory and other
A.IV.
Profit (loss) of previous years
A.IV.1.
Retained earnings from previous years
A.IV.2.
Accumulated losses from previous years
A.V.
Profit (loss) of current period (+/-)
B.
Not/own capital
B.I.
Allowances
B.I.1.
Allowances according to special juridical regulation
B.I.2.
Allowances for pensions and other liabilites
B.I.3.
Allowances for income tax
B.I.4.
Other Allowances
B.II.
Long-term liabilities
B.II.1.
Trade payables
B.II.2.
Payables – subsidiary and associated companies
B.II.3.
Payables – subst. influence
B.II.4.
Payable to affiliates
B.II.5.
Long-term advances received
B.II.6.
Bonds issued
B.II.7.
Long-term bills of exchange to be paid
B.II.8.
Estimated payables
B.II.9.
Other long-term payables
B.II.10.
Deferred taxes payable
B.III.
Short-term payables
B.III.1.
Trade payables
B.III.2.
Payables – subsidiary and associated companies
B.III.3.
Payables – subsidiary influence
B.III.4.
Payables to affiliates
B.III.5.
Payables to employees
CZK in thousands
LINE
c
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
CURRENT PERIOD
5
890,431
231,447
30,000
30,000
0
0
1,051
3,251
0
-2,200
0
6,000
6,000
0
123,766
123,766
0
70,631
658,983
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
658,983
162,333
0
0
0
21,572
PRIOR PERIOD
6
752,453
229,528
30,000
30,000
0
0
3,251
3,251
0
0
0
6,000
6,000
0
112,318
112,318
0
77,959
522,761
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
522,761
157,836
0
0
0
19,785
FINANČNÍ ČÁST | FINANCIAL SECTION
IDENT
a
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
BALANCE SHEET IN ITS FULL FORMAT
39
FINANČNÍ ČÁST | FINANCIAL SECTION
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
40
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU
OZNAČENÍ
a
B.III.6.
B.III.7.
B.III.8.
B.III.9.
B.III.10.
B.III.11.
B.IV.
B.IV.1.
B.IV.2.
B.IV.3.
C.I.
C.I.1.
C.I.2.
v tis. Kč
PASIVA
b
Závazky ze socialního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát – daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Bankovní úvěry dlouhodobé
Krátkodobé bankovní úvěry
Krátkodobé finanční výpomoci
Časové rozlišení
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
ČÍSLO ŘÁDKU
c
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
BĚŽNÉ ÚČ. OBDOBÍ
5
4 154
24 277
443 179
0
2 538
929
0
0
0
0
0
0
0
MINULÉ ÚČ. OBDOBÍ
6
3 668
11 061
329 201
0
1 210
0
0
0
0
0
165
165
0
LINE
c
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
CURRENT PERIOD
5
4,154
24,277
443,179
0
2,538
929
0
0
0
0
0
0
0
PRIOR PERIOD
6
3,668
11,061
329,201
0
1,210
0
0
0
0
0
165
165
0
FINANČNÍ ČÁST | FINANCIAL SECTION
IDENT
TEXT
a
b
B.III.6.
Payables to soc. security and health insurance providers
B.III.7.
Taxes payable
B.III.8.
Short-term advances received
B.III.9.
Bonds issued
B.III.10.
Estimated liabilities
B.III.11.
Other liabilities
B.IV.
Bank loans and other credit
B.IV.1.
Long-term bank loans
B.IV.2.
Short-term bank loans
B.IV.3.
Other short-term credit
C.I.
Accruals
C.I.1.
Accrued expenses
C.I.2.
Deferred revenues
CZK in thousands
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
BALANCE SHEET IN ITS FULL FORMAT
41
FINANČNÍ ČÁST | FINANCIAL SECTION
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
42
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU
OZNAČENÍ
TEXT
a
I.
A.
+
II.
II. 1.
II. 2.
II. 3.
B.
B. 1.
B. 2.
+
C.
C. 1.
C. 2.
C. 3.
C. 4.
D.
E.
III.
III.1.
III.2.
F.
F.1.
F.2.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.
VII.
VII. 1.
VII. 2.
VII. 3.
VIII.
K.
IX.
v tis. Kč
b
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti a kompl. nákl. příš. období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů
Provozní výsledek hospodaření
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
Prodané cenné papíry a vklady
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z podílů v ovlád. a říz. osobách a v úč. jednot pod podst. vlivem
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančních majetku
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Náklady z finančního majetku
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
ČÍSLO ŘÁDKU
c
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ
SLEDOVANÉM
1
67 927
42 689
25 238
1 384 627
1 515 344
-130 717
0
1 176 180
262 249
913 931
233 685
139 587
106 169
185
30 375
2 858
5 217
7 687
858
784
74
119
86
33
236
62 568
53 185
0
0
91 080
0
0
2 792
2 792
0
0
0
0
0
MINULÉM
2
79 798
39 646
40 152
1 432 819
1 292 261
140 498
60
1 240 551
324 312
916 240
232 420
121 454
93 358
165
26 322
1 609
949
5 428
597
597
0
482
475
7
3 431
10 337
6 361
0
0
105 251
10 894
5 297
593
593
0
0
0
0
0
TEXT
a
b
I.
Sales of goods
A.
Cost of goods sold
+
Sale margin
II.
Production
II. 1.
Sales of own products and services
II. 2.
Change in inventory of own production
II. 3.
Capitalisation
B.
Production consuption
B. 1.
Materials and energy consumption
B. 2.
Services
+
Added value
C.
Personnel expenses
C. 1.
Wages and salaries
C. 2.
Remuneration of board members
C. 3.
Expense for social and health security
C. 4.
Social expenses
D.
Taxes and fees
E.
Deprecitation of intangible and tangible fixed assets
III.
Revenues from disposal of fixed assets and material
III.1.
Revenues from disposal of fixed assets
III.2.
Revenues from disposal of material
F.
Net book value of fixed assets and material
F.1.
Net book value of fixed assets sold
F.2.
Net book value of Material sold
G.
Change of balance oper. reserves, accruals and adjustement
IV.
Other operating revenues
H.
Other operating expenses
V.
Transfer of operating revenues
I.
Transfer of operating expenses
*
Operating profit (loss)
VI.
Revenues from sale of securities and ownership interests
J.
Securities and ownership interests sold
VII.
Revenues from long-term investments
VII. 1.
Rev. from ownership interests and shares interc. with substant. infl. in enterprise
VII. 2.
Revenues from other long-term securities and ownership interests
VII. 3.
Revenues from other long-term financial investments
VIII.
Revenues from short-term financial investments
K.
Expenses from financial investments
IX.
Revenues from revaluation of financial assets and derivativen
CZK in thousands
PERIOD
TEXT LINE
c
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
CURRENT PERIOD
1
67,927
42,689
25,238
1,384,627
1,515,344
-130,717
0
1,176,180
262,249
913,931
233,685
139,587
106,169
185
30,375
2,858
5,217
7,687
858
784
74
119
86
33
236
62,568
53,185
0
0
91,080
0
0
2,792
2,792
0
0
0
0
0
PRIOR PERIOD
2
79,798
39,646
40,152
1,432,819
1,292,261
140,498
60
1,240,551
324,312
916,240
232,420
121,454
93,358
165
26,322
1,609
949
5,428
597
597
0
482
475
7
3,431
10,337
6,361
0
0
105,251
10,894
5,297
593
593
0
0
0
0
0
FINANČNÍ ČÁST | FINANCIAL SECTION
IDENT
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
PROFIT AND LOSS STATEMENT IN ITS FULL FORMAT
43
FINANČNÍ ČÁST | FINANCIAL SECTION
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
44
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU
OZNAČENÍ
TEXT
a
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
Q. 1.
Q. 2.
**
XIII.
R.
S.
S. 1.
S. 2.
*
T.
***
****
v tis. Kč
b
Náklady z přecenění majetkových cenných papírů
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmů za běžnou činnost
– splatná
– odložená
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
– splatná
– odložená
Mimořádný výsledek hospodaření
Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům
Výsledek hospodaření za účetní období
Výsledek hospodaření před zdaněním
ČÍSLO ŘÁDKU
c
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ
SLEDOVANÉM
1
0
0
342
119
3 937
11 321
0
0
-4 370
16 079
16 079
0
70 631
0
0
0
0
0
0
0
70 631
86 710
MINULÉM
2
0
0
461
1 873
6 630
18 697
0
0
-7 288
20 003
20 003
0
77 959
0
0
0
0
0
0
0
77 959
97 962
TEXT
a
b
L.
Expenses from revaluation of financial assets and derivativen
M.
Change of balance financial reserves, accruals and adjustments
X.
Interests received
N.
Interests paid
XI.
Other financial revenues
O.
Other financial expenses
XII.
Transfer of financial revenues
P.
Transfer of financial expenses
*
Profit (loss) from financial operations
Q.
Income tax on ordinary income
Q. 1.
– Due
Q. 2.
– Deffered
**
Ordinary income
XIII.
Extraordinary revenues
R.
Extraordinary expenses
S.
Income tax on extraordinary income
S. 1.
– Due
S. 2.
– Deferred
*
Extraordinary income
T.
Transfer of profit or loss to partners (+/-)
***
Profit (loss) of current accounting period (+/-)
****
Profit (loss) before tax
CZK in thousands
PERIOD
TEXT LINE
c
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
CURRENT PERIOD
1
0
0
342
119
3,937
11,321
0
0
-4,370
16,079
16,079
0
70,631
0
0
0
0
0
0
0
70,631
86,710
PRIOR PERIOD
2
0
0
461
1,873
6,630
18,697
0
0
-7,288
20,003
20,003
0
77,959
0
0
0
0
0
0
0
77,959
97,962
FINANČNÍ ČÁST | FINANCIAL SECTION
IDENT
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
PROFIT AND LOSS STATEMENT IN ITS FULL FORMAT
45
FINANČNÍ ČÁST | FINANCIAL SECTION
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
46
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2010
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2010
TENZA, a.s.
TENZA, a.s.
Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
IČ: 25570722
DIČ: CZ25570722
Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Company registration no.: 25570722
Tax identification no.: CZ25570722
Zapsáno v OR u KS v Brně, odd. B, vl. 3023
Recorded in the Commercial Register supported by the Regional Court in Brno,
Part B, Insert 3023
Ing. Michal Hrubý
Ing. Marie Černá
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKU
PERSON RESPONSIBLE FOR ACCOUNTING AND FINANCIAL STATEMENT
1. BASIC COMPANY DATA
TENZA, a.s. se sídlem Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno je společností zapsanou
do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, Česká republika, dne
31. července 1999 pod evidenčním číslem B 3023.
TENZA, a.s., registered office at Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno, is registered
in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Brno, Czech
Republic, date of incorporation: 31 July 1999, under registration no.: B 3023.
ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ K 31. PROSINCI 2010:
BOARD MEMBERS ON 31 DECEMBER 2010:
PŘEDSTAVENSTVO
Dr. Ing. Dalibor Král
Ing. Karel Sázavský
Ing. Josef Zejda, Csc.
| PŘEDSEDA
| MÍSTOPŘEDSEDA
| ČLEN
BOARD OF DIRECTORS
Dr. Ing. Dalibor Král
Ing. Karel Sázavský
Ing. Josef Zejda, Csc.
| CHAIRMAN
| VICECHAIRMAN
| MEMBER
DOZORČÍ RADA
Ing. František Paulík
Ing. Martin Raus
Ing. Michal Hrubý
| PŘEDSEDA
| ČLEN
| ČLEN
SUPERVISORY BOARD
Ing. František Paulík
Ing. Martin Raus
Ing. Michal Hrubý
| CHAIRMAN
| MEMBER
| MEMBER
V roce 2010 nenastaly žádné změny v zápisu společnosti v obchodním
rejstříku.
There were no changes as regards the Company’s record in the Commercial
Register in 2010.
2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
2. BASIC POINTS FOR THE PREPARATION OF THE FINANCIAL STATEMENT
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/91 Sb.,
o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů. Účetní závěrka
byla vypracována na principu historických cen.
The enclosed Financial Statement was prepared pursuant to Act no.
563/91 Sb., regulating accounting, and related regulations providing for
accounting of business entities. The Financial Statement was prepared based
on the principle of historical costs.
Způsoby oceňování a odpisování, které společnost používala při sestavení
účetní závěrky za rok 2010 a roky předcházející, jsou následující:
3.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK
je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady
na dopravu a další náklady s pořízením související, a to v případě, že se tyto
náklady při pořízení majetku vyskytují. Opravy a údržba se účtují do provozních nákladů.
Drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách
a účtuje se jednorázově do nákladů.
3. INFORMATION ON ACCOUNTING METHODS USED, GENERAL
ACCOUNTING PRINCIPLES AND METHODS OF MEASUREMENT
AND DEPRECIATION AND AMORTIZATION
The methods of measurement and depreciation and amortization used by the
Company in order to prepare the Financial Statement for 2010 and previous
years, is the following:
3.1 TANGIBLE AND INTANGIBLE FIXED ASSETS
These are measured at their acquisition costs which include the cost of
acquisition, transport expenses and other expenses related to the acquisition,
in case these expenses exist at the time of asset acquisition. Repairs and
maintenance are recorded under operating expenses.
Petty intangible assets up to 60 thousand CZK are measured at their acquisition
costs and they are recorded under expenses as a lump sum transaction.
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
3. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH
ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ
FINANČNÍ ČÁST | FINANCIAL SECTION
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
47
FINANČNÍ ČÁST | FINANCIAL SECTION
Drobný hmotný investiční majetek do 40 tis. Kč je evidován v operativní
evidenci a je jednorázově účtován do nákladů při pořízení.
Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby použitelnosti, nejdéle však do 5 let.
Majetek převáděný v rámci transformace z původní formy obchodní společnosti, tj. spol. s r.o. na akciovou společnost, je evidován v příslušných
vstupních hodnotách s vyčíslením oprávek, které se vztahují k majetku
za dobu jeho životnosti.
Petty tangible financial assets up to 40 thousand CZK are recorded in the
corresponding off-balance-sheet records and they are recorded under
expenses as a lump sum transaction at the time of their acquisition.
Intangible fixed assets are amortized under expenses based on their expected
time of use; however, for a period of 5 years at maximum.
Assets transferred as part of transformation from the original legal status
of the Company, i.e. Limited Liability Company, to a joint stock company, are
recorded in the corresponding initial values, containing the measurement of
accumulated amortization related to the assets during their service life.
3.2 OCEŇOVACÍ ROZDÍL K NABYTÉMU MAJETKU
3.2 ALLOWANCE FOR ACQUIRED ASSETS
Vznikl na základě schváleného transformačního projektu jako rozdíl mezi
zůstatkovou účetní cenou majetku podniku v rámci transformace obchodní
společnosti TENZA, spol. s r.o. na společnost TENZA, a.s., což byla přeměna
právní formy společnosti bez likvidace. Tato opravná položka je ve výši
26 464 480,- Kč a je cenou, která je uznána valnou hromadou společnosti
a jejím východiskem je ohodnocení majetku v rámci přeměny právní formy
společnosti, která se uskutečnila v roce 1999. Odepisuje se účetně do nákladů společnosti po dobu 15 let.
This allowance was created based on an approved transformation project as
a difference between the residual book value of the assets of the enterprise as
part of transformation of TENZA, spol. s r.o. to TENZA, a.s.; the transformation
took place without liquidation. This allowance amounts to 26,464,480 CZK
and it is a price which was recognized by the Company’s General Meeting
and was based on asset measurement as part of the transformation of the
Company’s legal status which took place in 1999. It shall be amortized into
the Company’s expenses for a period of 15 years.
3.3 FINANČNÍ PRONÁJEM
3.3 FINANCIAL LEASE
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky
ve věcné a časové souvislosti do nákladů. V době, kdy je smlouva o nájmu
ukončena a společnost uplatní možnost odkupu, zařadí předmět do majetku
v kupní ceně.
The Company records leased property by including leasing instalments into
expenses in factual and time relation. When the lease contract is terminated
and the Company asserts the right of purchase, the object shall be classified
under assets at its purchase price.
3.4 ZÁSOBY
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
3.4 INVENTORIES
48
Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením
souvisejících, tj. clo, náklady na dopravu. Vlastní výrobky a nedokončená
výroba se oceňují skutečnými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují
přímé materiálové náklady, osobní náklady a náklady spojené se službami
dodávkami subdodavatelů.
S platností od 1. 1. 2008 přešla společnost na způsob účtování o skladových
zásobách A, tj. veškeré zásoby jsou pořizovány primárně na sklad, do nákladů
se účtuje až výdej ze skladu. S přechodem na způsob účtování o skladových
zásobách A se pro účely ocenění skladových zásob skutečné pořizovací
ceny průměrují.
Purchased inventories are measured according to their actual acquisition
costs. The acquisition cost of inventories contains expenses to acquire the
inventories, including related expenses, i.e. customs duty and transport
expenses. Finished products and work in progress are measured according
to their actual own expenses. Own expenses include direct material
expenses, personnel expenses and expenses related to subsupplier
deliveries and services.
With effect from 1st January 2008 the Company began to use the method “A”
of stock accounting, i.e. all stocks are procured primarily for storage; the cost
is charged to the release from the stock. In connection with the A method
of stock accounting the actual acquisition prices are calculated as average
prices for the purpose of inventory pricing.
3.5 RECEIVABLES
Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě, postoupené pohledávky
v ceně pořízení. K datu sestavení účetní závěrky se hodnota pochybných
pohledávek snižuje pomocí opravných položek účtovaných na vrub nákladů,
které jsou v rozvaze vykazovány ve sloupci korekce. Účetní opravná položka
na pohledávky starší než 1 rok činí 5 005 tis. Kč. K datu zpracování účetní
závěrky zůstává neuhrazeno 240 708 tis. Kč.
Receivables are recorded at their nominal value; transferred receivables are
recorded at their acquisition costs. On the date of the Financial Statement
the value of uncollectible receivables is reduced by means of allowances
recorded to expenses which are reported in the adjustment column in
the Balance Sheet. The book allowance for receivables that have been
outstanding for more than 1 year amounts to 5,005 thousand CZK. 240,708
thousand CZK remains unsettled on the date of the Financial Statement.
3.6 PŘIJATÉ ÚVĚRY A PŮJČKY
FINANČNÍ ČÁST | FINANCIAL SECTION
3.5 POHLEDÁVKY
3.6 RECEIVED LOANS AND CREDITS
K datu účetní závěrky společnost nečerpala žádný bankovní úvěr ani půjčku.
Společnost používá pro přepočet majetku a závazků v cizí měně na Kč aktuální
kurz platný v okamžiku pořízení majetku či vzniku závazku. Realizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku. K datu
sestavení účetní závěrky se majetek a závazky v cizí měně přepočítávají
kurzem ČNB a jako realizované se účtují do nákladů či výnosů kurzové rozdíly
vzniklé na finančních účtech skupin 21, 22, 25 a 26. Kurzové rozdíly u účtů
skupin 31 a 32 jsou účtovány do nákladů a výnosů.
3.8 ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově
i věcně souvisejí. V souladu s principem opatrnosti společnost účtuje na
vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát
a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa. O zisku
vyplývajícím z dlouhodobých výrobních zakázek se účtuje do výnosů až
v okamžiku dokončení a vyfakturování zakázky.
The Company did not draw any bank loan or credit on the date of the Financial
Statement.
3.7 FOREIGN CURRENCY OPERATIONS
In order to convert assets and liabilities in a foreign currency to CZK, the
Company uses the current exchange rate which is valid at the moment of
asset acquisition or liability creation. Exchange rate profit and loss are recorded
under revenues or expenses of the current year. On the date of the Financial
Statement assets and liabilities in a foreign currency are converted through
the exchange rate of the Czech National Bank and exchange rate differences
created in financial accounts of the 21, 22, 25 and 26 groups are recorded
under revenues or expenses, as realized. Exchange rate differences for accounts
of the 31 and 32 groups are recorded under revenues and expenses.
3.8 RECORDING OF REVENUES AND EXPENSES
Revenues and expenses are recorded as accruals, i.e. for the period to
which these are related factually and as regards time. In accordance with
the principle of caution, the Company records the creation of reserves and
allowances in order to cover all risks, losses and devaluation that are known
on the date of the Financial Statement, under expenses. Profit resulting from
long-term manufacturing orders is not recorded under revenues until the
order is finished and invoiced.
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
3.7 DEVIZOVÉ OPERACE
49
FINANČNÍ ČÁST | FINANCIAL SECTION
3.9 DAŇ Z PŘÍJMŮ
3.9 INCOME TAX
Splatná daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby, tj. 19 %
z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování
ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi
účetními a daňovými odpisy, což je aktuálně zpracováno v daňovém přiznání
za příslušné zdaňovací období).
Due income tax is calculated according to the valid tax rate, i.e. 19 % from the
accounting profit increased or decreased by expenses that are permanently
or temporarily non-recognizable from the tax perspective and non-taxed
revenues (e.g. creation and recording of other reserves and allowances,
representation costs, differences between book and tax depreciation and
amortization, which are currently included in the tax return for the respective
tax period).
3.10 ODLOŽENÁ DAŇ
3.10 DEFERRED TAX
Účetní jednotka z důvodů opatrnosti o odložené daňové pohledávce za vykazované období roku 2010 neúčtuje.
Due to caution, the accounting unit does not record deferred tax for the
reported period of 2010.
3.11 DROBNÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
3.11 PETTY INTANGIBLE ASSETS
Pořízení drobného nehmotného majetku zúčtované do nákladů činilo v roce
2010 částku 650 tis. Kč.
The acquisition of petty intangible assets, recorded under expenses,
amounted to 650 thousand CZK in 2010.
4. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
4. TANGIBLE FIXED ASSETS
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
2008
50
POŘIZOVACÍ CENA
K 1. lednu
Přírůstky
Vyřazení
K 31. prosinci
OPRÁVKY
K 1. lednu
Roční odpis
Vyřazení
K 31. prosinci
ÚČETNÍ ZŮSTATKOVÁ HODNOTA
v tis. Kč
STROJE A ZAŘÍZENÍ
2009
2010
16 337
8 509
991
23 855
23 855
6 188
2 188
27 855
27 855
8 852
943
35 764
13 787
1 952
1 033
14 706
9 149
14 706
2 841
1 716
15 831
12 024
15 831
4 631
866
19 596
16 168
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši 26 464 tis. Kč vznikl v roce
1999, odepisuje se rovnoměrně během 15 let. Do nákladů byl v roce 2010
zaúčtován odpis opravné položky k nabytému majetku ve výši 1 764 tis. Kč.
MACHINES AND EQUIPMENT
2008
2009
2010
ACQUISITION COST
1 January
Increments
Scrapping
31 December
ACCUMULATED AMORTIZATION
1 January
Annual amortization
Elimination
31 December
RESIDUAL BOOK VALUE
CZK in thousands
16,337
8,509
991
23,855
23,855
6,188
2,188
27,855
27,855
8,852
943
35,764
13,787
1,952
1,033
14,706
9,149
14,706
2,841
1,716
15,831
12,024
15,831
4,631
866
19,596
16,168
The allowance for acquired assets in the amount of 26,464 thousand CZK
was created in 1999; it is equally amortized for a period of 15 years. The
amortization of allowance for acquired assets in the amount of 1,764
thousand CZK was recorded under expenses in 2010.
5. FINANCIAL INVESTMENT
FINANČNÍ INVESTICE
2009
6 469
520
1 615
5 374
5 374
36 526
5 869
36 031
36 031
219
30 802
5 448
–
–
–
–
5 374
–
–
–
–
36 031
–
–
–
–
5 448
2010
2008
ACQUISITION COST
1 January
Increments
Elimination
31 December
ACCUMULATED AMORTIZATION
1 January
Annual amortization
Elimination
31 December
RESIDUAL BOOK VALUE
CZK in thousands
FINANCIAL INVESTMENTS
2009
2010
6,469
520
1,615
5,374
5,374
36,526
5,869
36,031
36,031
219
30,802
5,448
–
–
–
–
5,374
–
–
–
–
36,031
–
–
–
–
5,448
6. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY
6. SHORTTERM RECEIVABLES
Obvyklá doba splatnosti pohledávek dle smluv je ve společnosti stanovena
na 30 dnů, u některých obchodních partnerů je dohodnuta splatnost delší.
Samostatně u realizačních zakázek je používáno tzv. „zádržné“, u kterého
je dohodnuta jeho výše a doba trvání.
Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce
2010 vytvořeny opravné položky na vrub nákladů ve výši 289 tis. Kč,
ve prospěch nákladů byly rozpuštěny opravné položky ve výši 1 817 tis. Kč.
Důvodem pro rozpuštění opravné položky byla úhrada u partnerů, u kterých
byly v předchozích obdobích vytvořeny na vrub nákladů daňově účinné
opravné položky.
The usual maturity period of receivables according to contracts has been
set in the duration of 30 days by the Company; a longer maturity period has
been agreed with some business partners. The so called “retention money” is
used separately for realization orders and its amount and period of duration
are agreed.
Allowances were created for unsettled receivables, considered uncollectible,
under expenses, in the amount of 289 thousand CZK in 2010; allowances
in amount of 1,817 thousand CZK were cancelled for the benefit of expenses.
A settlement by partners for whom tax-efficient allowances were created under
expenses in previous periods would be the reason to cancel the allowance.
K 31. 12. 2008 K 31. 12. 2009 K 31. 12. 2010
POHLEDÁVKY PO SPLATNOSTI VÍCE NEŽ 90 DNŮ
24 616
8 596
2 166
0
24,616
8,554
8,596
0
2,577
2,166
0
RECEIVABLES COVERED ACCORDING TO LIEN OR SECURED OTHERWISE
0
POHLEDÁVKY NEVYÚČTOVANÉ V ÚČETNICTVÍ
0
0
0
0
0
0
RECEIVABLES NOT REPORTED IN ACCOUNTING
0
v tis. Kč
31/12/2010
TOTAL RECEIVABLES FROM RELATED PARTIES
POHLEDÁVKY KRYTÉ PODLE ZÁSTAVNÍHO PRÁVA NEBO JIŠTĚNÉ JINÝM ZPŮSOBEM
0
31/12/2009
RECEIVABLES MORE THAN 90 DAYS AFTER THE MATURITY PERIOD
8 554
POHLEDÁVKY CELKEM K PODNIKŮM VE SKUPINĚ
2 577
31/12/2008
0
0
CZK in thousands
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
POŘIZOVACÍ CENA
K 1. lednu
Přírůstky
Vyřazení
K 31. prosinci
OPRÁVKY
K 1. lednu
Roční odpis
Vyřazení
K 31. prosinci
ÚČETNÍ ZŮSTATKOVÁ HODNOTA
v tis. Kč
2008
FINANČNÍ ČÁST | FINANCIAL SECTION
5. FINANČNÍ INVESTICE
51
FINANČNÍ ČÁST | FINANCIAL SECTION
7. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
7. SHORTTERM FINANCIAL ASSETS
Stav devizových prostředků společnosti přepočtený platným kurzem ČNB
k 31. 12. 2010 činí 508 tis. Kč, tj. 20 184,- EUR , dále 61,- DKK a 104,- USD.
Foreign currency funds of the Company, converted through a valid
exchange rate by the Czech National Bank on 31 December 2010, amount
to 508 thousand CZK, i.e. 20,184 EUR and 61 DKK and 104 USD.
8. OSTATNÍ AKTIVA
8. OTHER ASSETS
Náklady příštích období obsahují především částku předem uhrazených leasingových splátek. Tyto náklady jsou účtovány do nákladů období, do kterého
věcně přísluší. Příjmy příštích období zahrnují zejména výnosové úroky, které
byly zaúčtovány do výnosů v předchozím období.
Deferred expenses include especially the amount of previously settled leasing
instalments. These expenses are recorded under expenses of that period
where they factually belong. Deferred income includes especially revenue
interests that were recorded under revenues in the previous period.
9. VLASTNÍ KAPITÁL
9. EQUITY
Vlastní kapitál společnosti se skládá z 300 ks listinných akcií. Tento kapitál byl
stanoven v rámci ocenění znalců při přeměně společnosti Tenza, spol. s r.o.
na společnost TENZA, a.s. (došlo k transformaci společnosti z jedné obchodní
formy na jinou, a to bez likvidace). Závazky z nesplaceného vlastního kapitálu nejsou. Kapitálová hodnota přesahující ZK, tj. částka 3 250 508,- Kč
je zúčtována ve prospěch emisního ážia.
The Company’s equity comprises 300 stock certificates. This capital was
determined based on experts´ valuation during the transformation of Tenza,
spol. s r.o. to TENZA, a.s. (the Company was transformed to a different legal
status without liquidation). There are no payables to unsettled equity.
The capital value exceeding the registered capital, i.e. the amount of
3,250,508 CK, is recorded for the benefit of share premium.
PŘEHLED ZMĚN NA ÚČTECH VLASTNÍHO KAPITÁLU
LIST OF CHANGES IN EQUITY ACCOUNTS
POČET ZÁKLADNÍ EMISNÍ
AKCIÍ
JMĚNÍ
ÁŽIO
Zůstatek k 31. 12. 2007
Změna 2008
OCEŇOVACÍ NEROZDĚLENÝ
ROZDÍL
ZISK
NO. OF REGISTERED SHARE ADJUSTMENTS RETAINED
SHARES CAPITAL PREMIUM TO ASSETS EARNINGS
300
30 000
3 251
0
86 349
0
0
0
0
14 130
Balance on 31/12/2007
300
30,000
3,251
0
86,349
0
0
0
0
14,130
Změna 2009
0
0
0
0
11 839
Change 2008
Změna 2010
0
0
3 251
-2 200
11 448
Change 2009
0
0
0
0
11,839
123 766
Change 2010
0
0
3,251
-2,200
11,448
300
30,000
3,251
-2,200
123,766
ZŮSTATEK K 31. 12. 2010 300
v tis. Kč
30 000
3 251
-2 200
BALANCE ON 31/12/2010
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
CZK in thousands
52
PŘI
VZNIKU
2008
2009
2010
Rezervní fond
6 000 000
6 000 000
6 000 000
6 000 000
Reserve account
6,000,000
K 1. lednu
6 000 000
6 000 000
6 000 000
6 000 000
On 1 January
6,000,000
0
0
0
0
0
0
PŘÍDĚL ZE ZISKU
UPON
CREATION
v Kč
Rezervnímu fondu je přidělována %-ní částka ze zisku po zdanění až do doby,
kdy se dosáhne zákonem (stanovami) požadované výše (20%) základního
jmění. Zůstatek takto tvořeného rezervního fondu představuje částku
6 000 000,- Kč. Tyto zdroje jsou určeny ke krytí ztrát společnosti. Stávající
výše rezervního fondu je v souladu s platnými předpisy, proto není nutno
doplňovat tento fond o další částky. Valnou hromadou společnosti ze dne
31. 7. 2010 bylo schváleno následující rozdělení zisku:
výplaty dividend podílů na zisku 66 511 tis. Kč (brutto), částka rozdělena
mezi 2 akcionáře rovným dílem, ostatní použití zisku – převod na účet
nerozděleného zisku – částka 11 448 tis. Kč.
11. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Obvyklá doba splatnosti závazků dle smlouvy činí 30 dnů, u některých partnerů je dohodnuta splatnost delší, u největšího dodavatele, tj. firma Logstor Ror
Polsko je splatnost k ultimu následujícího měsíce od realizované dodávky.
K 31. 12. 2010 vykazuje společnost krátkodobé závazky z obchodních
vztahů vč. přijatých krátkodobých záloh ve výši 605 512 tis. Kč.
12. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY V MIMOROZVAŽNÉ EVIDENCI
Pohledávky ani závazky v mimorozvažné evidenci firma neeviduje s výjimkou
dále uvedených bankovních záruk a leasingu.
13. OSTATNÍ PASIVA
ALLOCATION FROM PROFIT
2008
2009
2010
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
0
0
in CZK
FINANČNÍ ČÁST | FINANCIAL SECTION
10. STATUTORY RESERVE ACCOUNT
A percentage amount from profit aſter tax is allocated to the reserve account
until the reserve account reaches the amount required by the law (Articles of
Association) – 20% of registered capital. The balance of the reserve account
created in this way amounts to 6,000,000 CZK. This source is designed to
cover the Company’s loss. The existing amount of the reserve account is
in accordance with valid legislation and therefore it is not necessary to
supplement this account by other amounts. The Company’s General Meeting
held on 31 July 2010 approved the following distribution of profit:
Payment of dividends of profit shares in the amount of 66,511 thousand CZK
(gross); the amount was distributed equally between 2 shareholders; other
use of the profit – transferred to the account of retained earnings – amount
of 11,448 thousand CZK.
11. SHORTTERM PAYABLES
The usual maturity period of payables according to contracts is 30 days;
a longer maturity period has been agreed with some partners; as regards
the largest supplier, Logstor Ror Poland, the maturity period is the end of
the following month aſter the performance of the supply. The Company
reports short-term payables in the amount of 605,512 thousand CZK
on 31 December 2010.
12. RECEIVABLES AND PAYABLES IN OFFBALANCE SHEET RECORDS
The Company has no receivables or payables in off-balance sheet records,
with the exception of the following bank guarantees and leasing.
Výdaje příštích období firma neeviduje.
13. OTHER LIABILITIES
The Company records no deferred expenses.
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
10. ZÁKONNÝ REZERVNÍ FOND
53
FINANČNÍ ČÁST | FINANCIAL SECTION
14. DAŇ Z PŘÍJMŮ
14. INCOME TAX
Výpočet ročních daní
Calculation of annual taxes
2008
2009
2010
Zisk (ztráta) před zdaněním
25 274
97 962
86 710
Připočitatelné položky (+)
13 663
6 224
Odpočitatelné položky (-)
2 435
2 319
36 502
101 867
87 096
Základ daně (daňová ztráta)
Odečet daňové ztráty (-)
podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmu
Odečet ostatních položek
Základ daně z příjmu
0
0
2008
2009
2010
Profit (loss) before tax
25,274
97,962
86,710
6 073
Addible items (+)
13,663
6,224
6,073
5 687
Deductible items (-)
2,435
2,319
5,687
36,502
101,867
87,096
0
0
0
Deduction of tax loss (-)
acc. to S. 34 (1) of the Income Tax Act
0
1 670
1 790
2 000
34 832
100 076
85 096
Sazba daně
Tax assessment base (tax loss)
21%
20%
19%
Sleva na dani
0
12
5
Daň z příjmu
7 315
20 003
16 163
Deduction of other items
Income tax assessment base
Tax rate
Tax abatement
Income tax
v tis. Kč
2,000
85,096
21%
20%
19%
0
12
5
7,315
20,003
16,163
Nejdůležitější připočitatelné položky k základu daně
Zúčtování opravné položky k nabytému majetku – 1 764 tis. Kč
Náklady na reprezentaci – 1260 tis. Kč
Odměny členů statut. orgánů – 185 tis. Kč
The most important addible items to the tax assessment base
Allowance for acquired assets – 1,764 thousand CZK
Representation expenses – 1,260 thousand CZK
Remuneration to authorized representative members – 185 thousand CZK
15. LEASING
15. LEASING
Společnost má najatý investiční majetek, a to formou finančního leasingu.
The Company has leased investment property by means of financial leasing.
dopravní prostředky
stroje a zařízení
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
1,790
100,076
CZK in thousands
SUMA VŠECH SPLÁTEK
54
1,670
34,832
SPL. UHR. K 31.12.
SPLATNÉ DO 1 ROKU
SPLATNÉ NAD 1 ROK
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
19 314
18 561
22 210
10 544
11 635
12 941
4 445
4 402
5 007
4 325
2 525
4 262
4 387
0
0
3 717
0
0
670
0
0
0
0
0
v tis. Kč
SUM OF ALL INSTALMENTS
Means of transport
Machines and equipment
CZK in thousands
INST. SETTLED ON 31/12
DUE WITHIN 1 YEAR
DUE AFTER 1 YEAR
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
19,314
18,561
22,210
10,544
11,635
12,941
4,445
4,402
5,007
4,325
2,525
4,262
4,387
0
0
3,717
0
0
670
0
0
0
0
0
16. REVENUES OF CURRENT YEAR
Hlavním předmětem činnosti společnosti je realizace zakázek v oblasti
výstavby a rekonstrukce zdrojů a rozvodů tepla. V roce 2010 dosáhla společnost v této oblasti celkových výnosů ve výši 1 170 940 tis. Kč (v této
částce je obsažena i hodnota projekčních prací pro vlastní zakázky i pro
externí odběratele projekčních prací). Další významná část obratu je tvořena
tržbami za prodej zboží a vlastních výrobků, které ve sledovaném období
činily 144 039 tis. Kč. Převážná část produkce je prodávána zákazníkům z řad
měst, obcí a podniků zabývajících se tepelným hospodářstvím, ve kterých
mají většinou dominantní majetkovou účast města či obce. Celkový výnos
společnosti za rok 2010 činí 1 523 050 tis. Kč.
The core business of the company includes construction and renovation of
heat sources and heat distribution systems. In 2010 the company generated
total revenues in this area of 1,170,940 thousand CZK. (This amount includes
the value of design works for the Company’s own orders as well as for external
purchasers of design works). Merchandise revenue and manufactured goods
sales are another important contribution to the turnover which amounted
to 144,039 thousand CZK in the monitored period. The vast majority of the
Company’s production is sold to customers such as towns and cities and
enterprises engaged in heat management where mostly towns or cities
have a dominant property interest. The Company’s total revenues for 2010
amounted to 1,523,050 thousand CZK.
FINANČNÍ ČÁST | FINANCIAL SECTION
16. VÝNOSY BĚŽNÉHO ROKU
17. BANKOVNÍ ZÁRUKY
17. BANK GUARANTEES
18. OSOBNÍ NÁKLADY
Průměrný počet zaměstnanců společnosti a výše souvisejících osobních
nákladů činila:
Prům. přepočtený počet zaměstnanců
Mzdy (v tis. Kč)
Sociální zabezpečení (v tis. Kč)
Sociální náklady (v tis. Kč)
Odměny členů statut. orgánů (v tis. Kč)
Celkem – osobní náklady
2008
2009
2010
179
201
210
65 428
93 358
106 169
23 051
26 322
30 375
1 270
1 609
2 858
390
165
185
90 139
121 454
139 587
TENZA, a.s. had bank guarantees in the total amount of 221,895 thousand
CZK on 31 December 2010, with maturity periods between 2011 and 2015.
The aforementioned bank guarantees have been issued for tender bids and
for good work performance (including guarantees for the so called retention
money); bank guarantees are covered by receivables of the accounting unit
or time deposits.
18. PERSONNEL EXPENSES
The average number of the Company’s employees and related personnel
expenses:
2008
2009
2010
179
201
210
Wages and salaries (thousand CZK)
65,428
93,358
106,169
Social security (thousand CZK)
23,051
26,322
30,375
1,270
1,609
2,858
390
165
185
90,139
121,454
139,587
Average number of employees
Other social expenses (thousand CZK)
Remuneration to Board members (thousand CZK)
19. MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY A VÝNOSY
Mimořádné výnosy jsou tvořeny částkou 0 tis. Kč.
Mimořádné náklady jsou tvořeny částkou 0 tis. Kč.
Total personnel expenses
19. EXTRAORDINARY REVENUES AND EXPENSES
Extraordinary revenues amount to 0 thousand CZK.
Extraordinary expenses amount to 0 thousand CZK.
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
TENZA, a.s. měla k 31. 12. 2010 vystaveny bankovní záruky v celkové výši
221 895 tis. Kč, s dobou platnosti do 2011 až 2015. Uvedené bankovní
záruky jsou vystaveny za nabídky do veřejných soutěží a za dobré provedení
díla (vč. záruk za tzv. zádržné) a jsou kryty pohledávkami účetní jednotky,
event. termínovaným vkladem.
55
FINANČNÍ ČÁST | FINANCIAL SECTION
20. SOUDNÍ SPORY
20. LEGAL DISPUTES
K datu účetní závěrky vede společnost jako žalobce neukončené soudní
spory o úhradu pohledávek v celkové výši 282 tis. Kč. Společnost jako
věřitel je přihlášena do několika insolvenčních řízení a vede několik exekucí.
Jako žalovaná nebyla k datu účetní závěrky společnost účastníkem žádného
soudního sporu.
As of the date of the Financial Statement, the Company as the plaintiff
conducted unresolved lawsuits for the settlement of claims in the total
amount of 282 thousand CZK. The Company as the creditor has filed several
bankruptcy proceedings and conducts several execution proceedings. As the
defendant, the company was not a party to any legal dispute as of the date
of the Financial Statement.
21. VÝZKUM A VÝVOJ
21. RESEARCH AND DEVELOPMENT
V účetním období 2010 se společnost věnovala probíhajícímu výzkumnému
projektu, na nějž získala dotaci od MPO a v rámci kterého vyvíjí vlastní „Parní
kotel spalující pivovarské mláto a podobná paliva“. V rámci tohoto projektu
podporovaného z veřejných zdrojů společnost vyvíjí technologii, která je
(podobně jako technologie vyvíjené i v dříve realizovaných výzkumných
projektech) zaměřena především na využití obnovitelných zdrojů energie
a ochranu životního prostředí. Celkové náklady vynaložené na tento projekt
činily v roce 2010 částku 9 519 tis. Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu
činila 5 972 tis. Kč. Dále se společnost věnovala vlastnímu programu výzkumu a vývoje v oblasti zvyšování spolehlivosti potrubních sítí, který byl zahájen
v roce 2008 a do kterého v roce 2010 investovala 1 331 tis. Kč.
22. FINANČNÍ NÁSTROJE
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
Tržní hodnota finančních nástrojů sestávajících z hotovosti, pohledávek,
závazků a závazků vyplývajících z dluhových instrumentů odpovídá jejich
účetní hodnotě.
Hlavní riziko, kterému je společnost vystavena, je riziko vyplývající z nestability kurzů měn a úrokových sazeb.
Provozní riziko bylo sníženo skutečností, že společnost drží certifikáty systému
managementu kvality podle požadavků ČSN EN ISO 9001, environmentálního
managementu podle ČSN EN ISO 14001 a systému managementu BOZP
podle ČSN OHSAS 18001 na svou produkci, které jí udělila certifikační
autorita – společnost Stavcert Brno, s.r.o.
56
In the accounting period of 2010, the Company concentrated, above all, on
the ongoing research project supported with a subsidy from the Ministry
of Industry and Trade of the Czech Republic for the in-house development
of “Steam boiler for combusting brewery draff and similar fuels”. As part of
the abovementioned project supported from the public budget, the Company
develops technologies oriented especially at the use of renewable power
sources and environmental protection (similar to technologies developed
under research projects carried out in the past). Total expenses invested
in this project amounted to 9,519 thousand CZK in 2010; out of that
5,972 thousand CZK was a subsidy from the State budget. Furthermore, the
Company focused its Research and Development activities on the increasing
reliability of pipeline system, launched in 2008 and to which in 2010 invested
1,331 thousand CZK.
22. FINANCIAL INSTRUMENTS
Market value of financial instruments, consisting of cash, receivables,
payables and payables resulting from debt instruments, corresponds
to their book value.
The principal risk to which the Company is exposed is the risk resulting from
the instability of exchange rates and interest rates.
The operating risk was reduced by the fact that the Company holds the
Quality Management System Certificate under ČSN EN ISO 9001, the
Environmental Management System Certificate under ČSN EN ISO 14001
and the Occupational Health and Safety Management System Certificate
under ČSN OHSAS 18001 for its production, awarded by Stavcert Brno, s.r.o.,
a certification company.
23. EVENTS AFTER THE DATE OF THE FINANCIAL STATEMENT
V době uzavírání knih a zpracování závěrky za období roku 2010 nenastaly
žádné významnější skutečnosti provozního charakteru.
There were no important facts concerning the operation of the company
that would have to be stated herein upon the closing of the books and upon
preparing the Financial Statement for 2010.
V uvedeném období však došlo ke změně organizační. Ke dni 4. 1. 2011
došlo ke změnám ve složení představenstva a dozorčí rady společnosti,
a to takto:
However, a change in the organization took place during the above period.
As of 4 January 2011 the composition of the Board of Directors and the
Supervisory Board changed as follows:
PŘEDSTAVENSTVO
PŮVODNÍ SLOŽENÍ DO 4. 1. 2011 NOVÉ SLOŽENÍ OD 4. 1. 2011
předseda
Dr. Ing. Dalibor Král
Ing. Michal Hrubý
BOARD OF DIRECTORS
místopředseda
Ing. Karel Sázavský
Ing. František Paulík
Chairman
Dr. Ing. Dalibor Král
Ing. Michal Hrubý
člen
Ing. Josef Zejda, Csc.
Ing. Jan Mucha
Vice-Chairman
Ing. Karel Sázavský
Ing. František Paulík
Member
Ing. Josef Zejda, Csc.
Ing. Jan Mucha
DOZORČÍ RADA
PŮVODNÍ SLOŽENÍ DO 4. 1. 2011 NOVÉ SLOŽENÍ OD 4. 1. 2011
předseda
Ing. František Paulík
Ing. Martin Raus
člen
člen
Ing. Martin Raus
Dr. Ing. Dalibor Král
Ing. Michal Hrubý
Ing. Karel Sázavský
SUPERVISORY BOARD
Výše uvedené změny jsou pouze personálního charakteru a neměly žádný
dopad na vlastnickou či organizační strukturu společnosti.
ORIGINAL COMPOSITION TILL
04/01/2011
NEW COMPOSITION SINCE
04/01/2011
NEW COMPOSITION SINCE
04/01/2011
Chairman
Ing. František Paulík
Ing. Martin Raus
Member
Member
Ing. Martin Raus
Dr. Ing. Dalibor Král
Ing. Michal Hrubý
Ing. Karel Sázavský
The above changes concerned the members of the company bodies only and
they did not have any impact on the ownership or organizational structure
of the company.
In Brno, 28 June 2011
Ing. Marie Černá
HLAVNÍ ÚČETNÍ
PRINCIPAL ACCOUNTANT
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
V Brně dne 28. 6. 2011
ORIGINAL COMPOSITION TILL
04/01/2011
FINANČNÍ ČÁST | FINANCIAL SECTION
23. UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
57
FINANČNÍ ČÁST | FINANCIAL SECTION
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
OVLÁDAJÍCÍ OSOBA:
TENZA, a.s.
OVLÁDANÉ OSOBY:
a) TENZA Real, s.r.o.
– 100% podílu na základním kapitálu drží ovládající osoba
b) SOLARTECH, s.r.o.
– 100% podílu na základním kapitálu drží ovládající osoba
c) ET-mont group, s.r.o.
– 70% podílu na základním kapitálu drží ovládající osoba
d) T-PROJECT GROUP, spol. s r.o.
– 60% podílu na základním kapitálu drží ovládající osoba
e) TENZA Slovakia, s.r.o.
– 59% podílu na základním kapitálu drží ovládající osoba
f) ZATEP, s.r.o.
– 50% podílu na základním kapitálu drží ovládající osoba
g) Thames Slovakia, s. r. o.
– 50% podílu na základním kapitálu drží ovládající osoba
h) MOBIKO plus, a.s.
– 40% podílu na základním kapitálu drží ovládající osoba
ch) Winsol, s.r.o.
– 33% podílu na základním kapitálu drží ovládající osoba
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
i) E-Eko Malenovice, s.r.o.
– 18% podílu na základním kapitálu drží ovládající osoba
58
VZTAHY MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU:
Dle ustanovení § 66a, zák. 513/91 Sb. v platném znění jsou upraveny počty hlasů dle velikosti obchodních podílů.
Ovládací smlouvy mezi osobami ovládající a ovládanými nejsou uzavřeny.
Obchodní podmínky v uzavřených smluvních vztazích nevybočují z rámce podmínek uzavřených nebo potenciálně uzavřených smluvních vztahů s jinými subjekty
na trhu a žádné straně nevzniká újma nebo prospěch.
CONTROLLING ENTITY:
TENZA, a.s.
CONTROLLED ENTITIES:
a) TENZA Real, s.r.o.
– 100% share in the registered capital is held by the controlling entity
FINANČNÍ ČÁST | FINANCIAL SECTION
REPORT ON RELATIONS BETWEEN RELATED PARTIES
b) SOLARTECH, s.r.o.
– 100% share in the registered capital is held by the controlling entity
c) ET-mont group, s.r.o.
– 70% share in the registered capital is held by the controlling entity
d) T-PROJECT GROUP, spol. s r.o.
– 60% share in the registered capital is held by the controlling entity
e) TENZA Slovakia, s.r.o.
– 59% share in the registered capital is held by the controlling entity
f) ZATEP, s.r.o.
– 50% share in the registered capital is held by the controlling entity
g) Thames Slovakia, s. r. o.
– 50% share in the registered capital is held by the controlling entity
h) MOBIKO plus, a.s.
– 40% share in the registered capital is held by the controlling entity
ch) Winsol, s.r.o.
– 33% share in the registered capital is held by the controlling entity
RELATIONSHIPS BETWEEN THE CONTROLLING ENTITY AND CONTROLLED ENTITIES:
The numbers of votes are adjusted according to the size of shares in business, pursuant to the provisions of S. 66a of Act no. 513/92 Sb. as amended.
There is no contract between the controlling entity and controlled entity.
Trade terms in the aforementioned contractual relationships do not deviate from the framework of conditions of contractual relationships that are made or are
to be potentially made with other entities at the market and none of the parties suffered loss or gained benefit.
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
i) E-Eko Malenovice, s.r.o.
– 18% share in the registered capital is held by the controlling entity
59
60
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
FINANČNÍ ČÁST | FINANCIAL SECTION
ZPRÁVA AUDITORA
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
FINANČNÍ ČÁST | FINANCIAL SECTION
AUDITOR’S REPORT
61
62
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
EKONOMICKÁ ČÁST | ECONOMIC SECTION
63
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT 2010
EKONOMICKÁ ČÁST | ECONOMIC SECTION
TENZA, a.s.
Svatopetrská 7
617 00 Brno
Tel.: +420 545 539 339
Fax: +420 545 214 614
E-mail: [email protected]
TENZA, a.s.
(pobočka Praha)
Žirovnická 3124/1
106 00 Praha
Tel.: +420 267 182 830
E-mail: [email protected]
TENZA, a.s.
(pobočka Ostrava)
Nákladní 1 (areál VOKD a.s.)
702 00 Ostrava
Tel.: +420 596 699 383
Fax: +420 596 699 384
E-mail: [email protected]
TENZA, a.s.
(slévárna Adamov)
Závod slévárna Adamov
Mírová 2, 679 04 Adamov
Tel.: +420 516 512 977
Fax: +420 516 512 973
E-mail: [email protected]
WWW.TENZA.CZ
Download

Výroční zpráva spol. TENZA za rok 2010