PROTOKOL O SKÚŠKE FIRES-RF-071-10-AUNS
Drevoštiepko-peno-betónová zmes HolzSchaBe
Toto je elektronická verzia protokolu o skúške, ktorá bola vytvorená ako kópia protokolu o
skúške oficiálne vydaného v papierovej forme. Elektronickú verziu protokolu o skúške
možno použiť výhradne pre informatívne účely. Všetky informácie, ktoré sú uvedené v tomto
protokole, sú majetkom objednávateľa a nesmú byť bez jeho písomného súhlasu využívané
ani žiadnym spôsobom publikované. Obsah tohto súboru môže zmeniť iba vydavateľ, teda
Skúšobné laboratórium FIRES s.r.o. Batizovce. Objednávateľ môže publikovať tento
protokol o skúške po častiach iba s písomným súhlasom vydavateľa.
FIRES 004/S-06/04/2006-S_el
www.fires.sk
PROTOKOL O SKÚŠKE
FIRES-RF-071-10-AUNS
Skúšaná vlastnosť:
Skúšobná metóda:
Dátum vydania protokolu:
Reakcia na oheň
STN EN ISO 11925-2: 2003
23. 06. 2010
Názov výrobku:
Drevoštiepko-peno-betónová zmes HolzSchaBe
Výrobca:
Milan Plačko - MTP ( Modul Tvar Plačko ), Továrenská 1127, 90873
Veľké Leváre, Slovenská republika
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie Vied,
Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava 45, Slovenská republika
Objednávateľ:
Číslo projektu:
Dátum prijatia vzoriek:
Dátum vykonania skúšok:
PR-10-0207
04. 06. 2010
18. 06. 2010
Pracovník zodpovedný za technickú stránku protokolu:
Ing. Samuel Skokan
Počet strán protokolu:
Počet výtlačkov:
Počet strán príloh:
Výtlačok číslo:
5
3
0
2
Rozdeľovník výtlačkov:
Výtlačok číslo 1
FIRES, s.r.o., Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovenská republika
(elektronická verzia)
Výtlačok číslo 2
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie Vied, Dúbravská cesta 9,
845 03 Bratislava 45, Slovenská republika
(elektronická verzia)
Výtlačok číslo 3
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie Vied, Dúbravská cesta 9,
845 03 Bratislava 45, Slovenská republika
Tento dokument je označený akreditačnou značkou SNAS doplnenou značkou ILAC-MRA. Táto značka znamená, že všetky výkony
FIRES, s.r.o. Batizovce zaznamenané v tomto dokumente boli vykonané ako akreditovaná činnosť pod dohľadom SNAS. SNAS je
signatárom ILAC-MRA, Dohovoru o vzájomnom uznávaní (akreditácie), ktorý je zameraný na zvýšenie dôveryhodnosti akreditovaných
subjektov a odstránenie opakovaného skúšania v krajinách signatárov. Viac informácii o ILAC-MRA je na www.ilac.org. Signatármi ILACMRA v oblasti skúšania sú okrem SNAS (Slovenská republika) aj napríklad ČIA (Česká republika), PCA (Poľsko), DAP (Nemecko)
a BMWA (Rakúsko). Zoznam signatárov ILAC-MRA je na www.ilac.org/documents/mra_signatories.pdf.
FIRES, s.r.o. Batizovce je tiež plným členom EGOLF, viac na www.egolf.org.uk.
FIRES 064/S-27/10/2009-S
FIRES, s.r.o., Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovenská republika
tel. 00421 52 775 22 98, fax. 00421 52 788 14 12, www.fires.sk
Notifikovaná osoba č. 1396, Autorizovaná osoba reg. č. SK01, Člen EGOLF
FIRES-RF-071-10-AUNS
1.
ÚVOD
Tento protokol obsahuje výsledky skúšok vykonaných v skúšobnom laboratóriu firmy FIRES, s.r.o.
v Batizovciach. Skúšky sa nevykonávali podľa prílohy A normy STN EN ISO 11925-2. Účelom skúšok
bolo získanie informácií pre klasifikáciu výrobku.
skúšku vykonal
2.
POUŽITÉ ZARIADENIE
Evidenčné číslo
F 90 015
F 69 003
F 60 001 - F 60 009
F 69 009
F 54 027
F 54 002
F 94 001
F 94 002
F 94 003
F 94 004
F 94 005
F 59 001
F 57 005
F 54 019
F 53 002
3.
Ing. Juraj Akuratny
Popis zariadenia
Spaľovacia komora na skúšky malým plameňom
Meracia ústredňa ALMEMO 2290-8
Snímače teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu
PLC systém na zber dát a riadenie klímy TECOMAT TC 604
Posuvné meradlo digitálne (0 – 160) mm
Pravítko oceľové 500 mm
Držiak vzorky
Zvislý stojan
Mierka na nastavenie výšky plameňa
Dištančné teliesko na dopad plameňa na bočnú plochu
Dištančné teliesko na dopad plameňa na hlavnú plochu
Anemometer
Stopky digitálne
Uhlomer
Plošinová váha (0 - 1) kg
PRÍPRAVA VZORIEK
Skúšobné laboratórium vykonalo odber skúšobných vzoriek. Údaje o skúšaných vzorkách:
Miesto výroby
Dátum výroby
Milan Plačko - MTP ( Modul Tvar Plačko ), Továrenská 1127,
90873 Veľké Leváre, Slovenská republika
25. 03. 2010
Vzorky boli dodané do skúšobného laboratória objednávateľom skúšky.
4.
PRÍPRAVA SKÚŠOK
4.1 POPIS VZORIEK
Na skúšky reakcie na oheň boli použité vzorky dosiek z hmoty HolzSchaBe s rozmermi (250 x 90 x 60)
mm (dĺžka x šírka x hrúbka).
Objemová hmotnosť hmoty HolzSchaBe: (350) kg.m-3.
Všetky informácie o technických špecifikáciách použitých materiálov a polovýrobkov a o ich typovom
označení boli dodané objednávateľom a neboli predmetom kontroly vzoriek. Parametre, ktoré boli
kontrolované, sú uvedené v čl. 4.2.
FIRES 064/S-27/10/2009-S
Strana: 2
FIRES-RF-071-10-AUNS
4.2
KONTROLA VZORIEK
Pred skúškami bola vykonaná kontrola skúšobných vzoriek, ktorá spočívala vo vizuálnej prehliadke
vzoriek, v overení rozmerov a zistení objemovej a plošnej hmotnosti vzoriek. Objemová hmotnosť bola
zisťovaná na piatich a šiestich reprezentatívnych vzorkách (každá vrstva bola zisťovaná zvlášť) v
skúšobnom laboratóriu podľa STN EN 1602+AC.
4.3 KLIMATICKÉ KONDICIONOVANIE VZORIEK
Skúšobné vzorky boli uložené v priestoroch skúšobného
STN EN 13238 za nasledovných klimatických podmienok:
Teplota okolitého vzduchu [°C]
výberový priemer
smerodajná odchýlka výberového priemeru
22,9
0,5
Relatívna vlhkosť okolitého vzduchu [%]
výberový priemer
smerodajná odchýlka výberového priemeru
47,4
2,7
laboratória
a kondicionované
podľa
Rovnovážny stav vlhkosti vzoriek bol dosiahnutý, zisťovaný bol opakovaným vážením vzoriek.
5.
VYKONANIE SKÚŠOK
5.1 PODMIENKY SKÚŠOK
Hodnoty charakterizujúce stav prostredia, merané v skúšobnej miestnosti bezprostredne pred skúškami:
Dátum skúšky
Relatívna vlhkosť vzduchu [%] Teplota okolitého vzduchu [°C]
18. 06. 2010
48,7
24,9
5.2 POSTUP SKÚŠOK
Pri skúškach sa postupovalo podľa STN EN ISO 11925-2:
- skúšobné vzorky sa upevnili do rámu;
- nastavil sa plameň horáka na 20 mm ± 0,1 mm, naklonil sa o 45° oproti zvislej osi a posunul
sa vodorovne, kým plameň nedosiahol vopred nastavený dotykový bod na skúšobných vzorkách;
- plameň pôsobil po dobu 15 sekúnd a potom sa horák odsunul.
5.3 VÝSLEDKY SKÚŠOK
Vystavenie spodnej hrany. Dĺžka priloženia plameňa 15 sekúnd .
Číslo vzorky
1
2
3
4
5
6
výskyt vznietenia
nie
nie
nie
nie
nie
nie
dosiahnutie výšky plameňa 150
mm nad bodom priloženia
nie
nie
nie
nie
nie
nie
zapálenie filtračného papiera
nie
nie
nie
nie
nie
nie
správanie sa skúšobných vzoriek
FIRES 064/S-27/10/2009-S
Žeravenie a stmavenie povrchu v mieste pôsobenia plameňa.
Strana: 3
FIRES-RF-071-10-AUNS
Vystavenie hlavnej plochy. Dĺžka priloženia plameňa 15 sekúnd
Číslo vzorky
1
2
3
4
5
6
výskyt vznietenia
nie
nie
nie
nie
nie
nie
dosiahnutie výšky plameňa 150
mm nad bodom priloženia
nie
nie
nie
nie
nie
nie
zapálenie filtračného papiera
nie
nie
nie
nie
nie
nie
správanie sa skúšobných vzoriek
Mierne stmavenie povrchu v mieste pôsobenia plameňa.
5.4 VYHODNOTENIE SKÚŠOK
Hlavná plocha
číslo vzorky
Fs ≤ 150 mm za 20 s
zapálenie filtračného papiera
1
áno
nie
2
áno
nie
3
áno
nie
4
áno
nie
5
áno
nie
6
áno
nie
Výsledok
áno
nie
7
áno
nie
8
áno
nie
9
áno
nie
10
áno
nie
11
áno
nie
12
áno
nie
Výsledok
áno
nie
Spodná hrana
číslo vzorky
Fs ≤ 150 mm za 20 s
zapálenie filtračného papiera
6.
ZÁVER
Výsledky skúšok sa týkajú iba skúšaných predmetov. Tento protokol nie je schválením skúšaného
výrobku skúšobným laboratóriom ani akreditačným orgánom. Skúšky boli vykonané na skúšobnom
zariadení skúšobného laboratória firmy FIRES, s.r.o. Batizovce. Bez písomného súhlasu tohto
skúšobného laboratória je dovolené kopírovať alebo rozširovať tento protokol iba ako celok. Akékoľvek
zmeny obsahu protokolu môže vykonať iba skúšobné laboratórium FIRES, s.r.o. Batizovce.
Výsledky skúšok sa týkajú iba vlastností skúšobnej vzorky výrobku pri príslušných skúšobných
podmienkach a nemôžu byť jediným kritériom na určenie možného požiarneho nebezpečenstva pri
používaní výrobku.
Vydal:
Za technickú stránku protokolu zodpovedá:
Ing. Štefan Rástocký
vedúci skúšobného laboratória
Ing. Samuel Skokan
technik skúšobného laboratória
FIRES 064/S-27/10/2009-S
Strana: 4
FIRES-RF-071-10-AUNS
7.
ZOZNAM CITOVANÝCH NORIEM A INÝCH PREDPISOV
STN EN ISO 11925-2: 2003
Skúšky reakcie na oheň. Zápalnosť stavebných výrobkov vystavených
priamemu pôsobeniu plameňového horenia.
Časť 2: Skúška jednoplameňovým zdrojom.
STN EN 13501-1 + A1: 2010 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov
stavieb Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň.
STN EN 13238: 2003
Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň - Postupy kondicionovania
a všeobecné pravidlá pre výber podkladov
STN EN 1602 + AC: 1999
Tepelnoizolačné materiály pre stavebníctvo
Stanovenie objemovej hmotnosti
FIRES 064/S-27/10/2009-S
Strana: 5
Download

fires-rf-071-10-auns2