RECAMIC
SIRTLAR
R E faVfl IC
OTOYOL K05ULLARINDA TA§IMACILIK
■ Otoyol koşullannda uzun mesafe kullamm
■ Minimum duraklama
BÖLGESEL TA5IMACILIK
■ Bblgesel yol koşullannda sık duraklamalar ve uzun mesafeli kullamm
■ Bblgesel yol koşullannda sık duraklamalı kısa mesafeli kullamm
■ Hafif bozuk ve virajlı yol koşullannda nakliyat
£OK AMAÇLI
■ 4 mevsim
■ Bblgesel ve uzun mesafeli türn yol tipleri
Kl? K05ULLARINDA TA§IMACILIK
■ Zor hava koşullan (yağmur,kar,buz)
■ Ana ve bblgesel yollarda uzun siireli kullaramlar
■ Bblgesel yolculuklarda kısa mesafeli kullaramlar
ŞEHJRJCi ULA5IM VE TA5IMACILIK
■ Şehiriçi yol koşullannda çok sık duraklama ile yapılan tasimaalık
(Otobiisler, atık kamyonlan, şehiriçi nakliyat vb.)
STABiLiZE YOL K05ULLARINDA TA5IMACILIK
■ Her tiirlii yol koşullannda kısa mesafeli tasimaalık
■ Kara yolu ve stabilize yol koşullannda nakliyat
ŞANTJYE VE MADEN KO§ULLARINDA TA§IMACILIK
■ Şantiye ve maden şartlannda kullamm
■ Bozuk yol koşullannda kusursuz çekiş
■ Bozuk yol koşullannda diisiik lastik hasar riski
YAKIT TASARRUFU
■ Enerji sırafı: daha fazla km, daha az yakıt tiiketimi
C C C Mükemmel
C C £ok iyi
C iyi
E0,
S9
Recamic
XDA 2 Energy M+S
S60 XDA 2 Energy
ENERJi SINIFI: DAHA FAZLA KM,
DAHA AZ YAKIT TÜKETiMi(1)
Standart A simfı
Recamic
Kilometre (Km)
100
Yakıt tiiketimi (litre)
100
(1) Bu performans t a k i b i n i n y a p ı l m a şartı :
- Direksiyon aksımn Yeni Michelin A2 Energy lastik olması
- Çekiş ve / veya y ü k aksında b i r b i r i n e eş, o r i j i n a l Michelin
karkaslann Recamic A2 Energy deseni ile kaplanması
•
YOL TUTU$/ÇEKi$
Yenilikçi desen, sırt b l o k l a n m n bozulmasım
sımrlar ve lastiğin bmrij boyunca List diizey
y o l tutuş ve çekiş sağlar.
•
GLJVENiLiRLiK
60 serileri Dis biikey sırt yapısı, omuz bblgesinde
asin ISI oluşumunu azaltır.
Recamic S60 di$ biikey silt
lO].i-Oi VI
Standait silt
295/60R22.5*
315/70R22.5
315/60R22.5*
295/80R22.5
275/70R22.5
315/80R22.5
305/70R22.5
*S60XDA2 Energy
M+S
a
Recamic
XZA2 B Energy
S60 XZA2 B Energy
•
ENERJi SINIFI: DAHA FAZLA KM,
DAHA AZ YAKIT TÜKETiMi(1)
Standart A simfı
Recamic
Kilometre (Km)
100
Yakıt tiiketimi (litre)
100
(1) Bu performans t a k i b i n i n y a p ı l m a şartı :
- Direksiyon aksının Yeni Michelin A2 Energy lastik olması
- Çekiş v e / veya y ü k aksında b i r b i r i n e eş, o r i j i n a l Michelin
karkaslann Recamic A2 Energy deseni i l e kaplanması
GLJVENiLiRLiK
Michelin p a t e n t l i “ K a n a t h s ı r t ” t e k n o l o j i s i ,
s ü r ü k l e n m e l e r e karsi üstün d i r e n ç sağlar.
de standard
eu extra - large
Kanath
Hassas
böl§e
Sirt
Ekstra geni?
last ik lerde
standart sirt
r——y
[
Teknolojisi
Kanath
sir t-Recamic
i /~—~
Karkas-sırt birleşme.
noktası hassas\
botgenin disindadır
60 serileri Dis biikey sırt yapısı, omuz bölgesinde
asin ISI oluşumunu azaltır.
Recamic S 6 0 dis
b i i k e y sırt
Standart sırt
295/60R22.5*
315/60R22.5*
315/70R22.5
*S60XZA2 Energy
2013-01
VI
Recamic
XTA2 B Energy
ENERJi SINIFI: DAHA FAZLA KM,
DAHA AZ YAKIT TÜKETiMi(1)
Standart A simfı
Recamic
Kilometre (Km)
100
Yakıt tiiketimi (litre)
100
(1) Bu performans t a k i b i n i n y a p ı l m a şartı :
- Direksiyon aksımn Yeni Michelin A2 Energy lastik olması
- Çekiş ve / veya y ü k aksında b i r b i r i n e eş, o r i j i n a l Michelin
karkaslann Recamic A2 Energy deseni ile kaplanması
•
GÜVENiLiRLiK
Michelin patentli “Kanath s ı r t ” t e k n o l o j i s i ,
süriiklenmelere karsi iistiin direnç sağlar.
Sürüklenme
DAYANIKLILIK
Özel desen yapısıyla, mükemmel yuvarlanma ve
dayamklıliga sahiptir. Özellikle 45 ve 55 seri lastikler
için dizayn edilen kanatlı sırtlar yanal zorlanmalara karsi
mükemmel dayamm sağlar.
385/55R22.5
385/65R22.5
425/55R19.5*
435/50R19.5*
445/45R19.5*
*XTA2B
lO].i-Oi VI
Recamic
XZA / XZA B
1= — o c
KJLOMETRE PERFORMANS
Eşit kanallar ve dayamkhligi arttınlmis
desen yapısı ile diizgiin asinma ve uzun
km performansı sağlamr.
SÜRU? KONFORU
Çok özel kanal yapısı iistiin bir
kullamm kolayligi sağlar.
•
ÇOK YÖNLÜLÜK
Kauçuk yapısı ve sırt deseni farklı t i p t e
araçlar için uygundur: Otobiis, Çekici,
Kamyon, Rbmork.
XZA
XZA B
205/80R15
315/80R22.5
9.5R17.5
365/80R20
385/55R22.5
10R17.5
205/75R17.5
215/75R17.5
9.00R20
10.00R20
11.00R20
12.00R20
10R22.5
11R22.5
12R22.5
13R22.5
275/70R22.5
305/70R22.5
275/80R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5
2Q13-Q1 VI
385/65R22.5
425/65R22.5
ccc
cc
Recamic
XTA / XTA B
•
KJLOMETRE PERFORMANS
Lastik bmrij boyunca diizgiin asinma
sonucu yiiksek performans.
GÜVENiLiRLJK
“Kanatlı sırt” teknolojisi Michelin tarafından
patentlidir. Bu teknoloji süriiklenmelere karsi
iistiin direnç sağlar (yan sayfaya bakımz).
ccc
cc
•
DAYANIKLILIK
Özel desen yapısıyla, miikemmel yuvarlanma
dayamklıligi sağlar.
XTA
205/80R15
9.5R17.5
205/65R17.5
245/70R17.5
265/70R17.5
205/75R17.5
215/75R17.5
235/75R17.5
245/70R19.5
265/70R19.5
285/70R19.5
I0].i-0i
VI
305/70R19.5
335/80R20
11R22.5
12R22.5
255/70R22.5
275/70R22.5
305/70R22.5
315/70R22.5
275/80R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5
XTA B
315/80R22.5
Recamic
MULTIWAY D M+S
ÇOK AMAÇLI B/R COZLJM
MÜKEMMEL KAVRAMA VE YOL TUTU?
Özel MICHELIN sırt deseni MICHELIN patentli
teknolojisi sayesinde kullamm bmrij boyunca
sıradisi iistiin performans
• «çift ybnlii - dalga- şeklindeki lameller
sayesinde gelişmiş yol tutuş ve kavrama
• ••yağmur damlası- kılcal kanallan sayesinde
2/3 asinmada bile iistiin yol tutuş
• TowerPomp lamelleri, lslak zeminde sırt
bloklan ile yol yiizeyi arasında sıkisan su tabakasım
boşaltarak yol tutuşu artınr.
••Cift ybnliilameller
•
•• Yağmur damlası••
kılcal kanallan
••TowerPump8lameller
YÜKSEK KJLOMETRE PERFORMANSI
••cift ybnlii - dalga- şeklindeki lameller sırt bloklanmn
zemindeki hareketliliğini azaltarak stabiliteyi artınr.
Geliştirilmiş sırt deseni, -yağmur damlası- ve -cift ybnlii
- dalga- şeklindeki lameller lastik sırtımn son
milimetresine kadar kullammına olanak sağlar*
(*) Ülkenin yönetmeliklerine bağlı olarak.
315/80R22.5
315/70R22.5
2013-09 VI
ccc
cc
Recamic
XDE2 LT
M+S
7,5 VE 12 tonluk hafif kamyonlar
KJLOMETRE PERFORMANS
Çift yönlli kendi kendine kilitlenen
lameller sayesinde XDE2 LT daha fazla
uzun kilometre sağlar.
Recamic XDEl LT
1
100
pi—i
Recamic XDE2 LT
•
115
1
B
0=^3
YOL TUTUJ/^EKi?
Çift yönlii lameller, lastik ömrü boyunca,
her türLu hava koşulunda çok iyi bir yol tutuş
ve mükemmel çekiş sağlar.
160
140
120
100
80
60
40
20
0
9.5R17.5
VI
l x D E 2SxDE 1SxDE 2
LT
LT
LT
235/75R17.5
205/75R17.5
10R17.5
215/75R17.5
9.5R19.5
225/75R17.5
I0].i-0i
YOL TUTU?
Recamic
XDE2+ M+S
XDE2+MT
(2)
M+S
(1) 16 tondan daha fazla yiik tasiyan araçlar için
(2) 11/16 ton arasında yiik tasiyan araçlar için
KJLOMETRE PERFORMANS
Özel kauçuk yapısı ve optimize edilmiş
diş derinliği sayesinde, ülke içi ve bblgesel
yollarda düzgün asinma ve mükemmel
kilometre performansı sağlar.
YOL TUTUJ/^EKi?
Islak zeminde, blok tipi sırt deseni hem
slims konforu, hem de frenlemede maksimum
verimlilik ve güven sağlar.
•
ÇOK YÖNLÜLÜK
Kauçuk ve desen yapısı çok çeşitli şartlara göre
adapte edilmiştir ; Virajlı yollar, dağlık yollar,
kasaba yollan...
XDE2+
10.00R20
H.00R20
275/70R22.5
305/70R22.5
315/70R22.5
275/80R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5
HR22.5
12R22.5
13R22.5
I0].i-0i
VI
XDE2+MT
245/70R19.5
265/70R19.5
285/70R19.5
305/70R19.5
255/70R22.5
Recamic
XZE2
•
GÜVENiLiRLiK
Kanallar bzel yapılanyla taş tutmayı bnler
ve bu da karkas bmrünii uzatır.
•
YANAL TUTU?
Dbrt adet boylamasına kanal, her tiirlii hava
şartında miikemmel yanal tutuş garanti eder.
•
ÇOK YÖNLÜLÜK
Kauçuk ve desen yapısı çok çeşitli şartlar için
adapte edilmiştir ; Ülke i d yollar, bblgesel yollar,
şehiriçi yollar; otobiisler, çekiciler, kamyonlar;
çeker aks ve treyler akslannda.
11.00R20
12.00R20
275/70R22.5
305/70R22.5
275/80R22.5
2013-01 VI
295/80R22.5
315/80R22.5
11R22.5
12R22.5
13R22.5
Recamic
S9
XTE2 B
GÜVENiLiRLJK
Michelin patentli “kanatlı sırt” teknolojisi
süriiklenmelere karsi iistiin direnç sağlar.
Lastik Slirliklenmesi
ti,
Kanatlı sırt teknolojisi
Ekstra geni?
ccc
Kanatli
sirt-R ecamic
standarTsirt
*
■
%
Karkas-sırt birleşme
noktası hassas
bölgenin disindadır
KJLOMETRE PERFORMANS
Asindıncı koşullara yiiksek dayammh kauçuk yapısı ve optimize
edilmiş miktarda sırt derinliği sayesinde iistiin kilometre
performansı sağlamr. Maksimum sırt kauçuğu miktan ve bzel
dizayn edilmiş sırt deseni en uzun lastik kullamm bmriinii verir.
9.5R17.5
205/65R17.5
245/70R17.5
215/75R17.5
235/75R17.5
245/70R19.5
265/70R19.5
285/70R19.5
2013-09 VI
385/55R22.5
385/65R22.5
425/65R22.5
445/65R22.5
275/70R22.5
275/80R22.5
Recamic
S9
XTE3 B
GÜVENiLiRLJK
Michelin patentli “kanatlı sırt” teknolojisi
süriiklenmelere karsi iistiin direnç sağlar.
Lastik Slirliklenmesi
ti,
Kanatlı sırt teknolojisi
Ekstra geni?
ccc
Kanatli
sirt-R ecamic
standarTsirt
*
Ai
Karkas-sırt birleşme
noktası hassas
bölgenin dismdadır
KJLOMETRE PERFORMANS
Asindıncı koşullara yiiksek dayammh kauçuk yapısı ve optimize
edilmiş miktarda sırt derinliği sayesinde iistiin kilometre
performansı sağlamr. Maksimum sırt kauçuğu miktan ve bzel
dizayn edilmiş sırt deseni en uzun lastik kullamm bmriinii verir.
Recamic XTE2 B
I0].i-0i
VI
Recamic
59
XW4JS
o l = , o- s ^ E
M+S
^OK AMA^LI
XW4S
Tiirn yol ve hava
koşullannda
kullamm özelliği,
verimlilik artisi
ve maksimum
giivenlik sağlar.
Buz
**
Agir kar
**
Yigma kar
**
Yağmur/Yumuşak
<ar
***
* * *
* *
Mijkemmel
Çok iyi
*
•
UZUN ÖMÜRLÜ YOL TUTU?
Derinleştirilen "cift ybnlii” lameller, lastiğin
yan bmriinden sonraki yol tutuş bzelliğini
bnemli blciide arttınr.
XWS+
"Cift yönlli" lameller
ft KJLOMETRE PERFORMANS
Lamellerin etkisi ve optimize edilmiş kauçuk
miktan, asinmayı yavaşlatarak, kilometre
performansım arttınr.
Recamic XWS+
Recamic XW4S
115
11R22.5
315/80R22.5
12R22.5
275/70R22.5
13R22.5
305/70R22.5
275/80R22.5
315/70R22.5
295/80R22.5
2013-09 VI
100
iyi
Recamic
59
S60
M+S
GÜVENiLiRLJK
Dis biikey sırt
yapısı, omuz
bblgesinde asin
ısı oluşumunu
azaltır.
L-*J
Recamic S60 dis biikey sırt
itandart sırt
^OK AMA^LI
Tiirn y o l ve hava
koşullannda
kullamm bzelliği,
v e r i m l i l i k artisi ve
maksimum giivenlik
sağlar.
S60 XW4S
**
**
**
Buz
Agir kar
Yigma kar
***
Yağmur/Yumuşak kar
cc
* * * Mükemmel
* * Çok iyi
UZUN ÖMÜRLÜ YOL TUTU?
* '¥
Derinleştirilen " c i f t y b n l i i ” lameller, lastiğin
y a n bmriinden sonraki y o l tutuş bzelliğini
bnemli blciide a r t t ı n r .
^ ^ ^ ^ ^
S60
XWS
"Cift yönlu" lameller
S60
xw+s
Yan asm madan
sonraki yol tutuş
ft KJLOMETRE PERFORMANS
Lamellerin etkisi ve optimize edilmiş kauçuk m i k t a n ,
asinmayı yavaşlatarak, kilometre performansım a r t t ı n r .
Recamic S60 XWS
2013-01 VI
ccc
Recamic
XDA * l
M+S
^OK AMA^LI
Uzun mesafe ve bblgesel yolcu tasimacıliginda,
tiirn hava koşullannda oldukça giivenli
ve konforlu kullamm.
DAHA FAZLA GUVENLJK i^JN YOL TUTU?
'
2/3 oramnda asinma meydana geldiğinde
patentli cift yonlu lameller sayesinde
daha fazla yol tutuş.
XDA4
2/3 aswdıktan
sonraki yol tutuş
"Cift yönlU" lameller
KJLOMETRE PERFORMANS
Çift yönlii lameller sayesinde hem daha diizgün
asimr, hem de bnceki desen XDA4’e göre +2 mm
daha fazla kauçuk hacmine sahiptir. Bu iki bzellik
km performansında ciddi artislar meydana getirir.
Recamic XDA4
100 { ' 0 '
Recamic XDA4S
115[
11R22.5
275/70R22.5
12R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5
I0].i-0i VI
'pi
0'
'^^1
Recamic
XDS ■<.
KJLOMETRE PERFORMANS
Bblgesel kullanımda, derin sırt yapısı
ve fazla miktarda kauçuk, yiiksek km
performansı sağlar.
^EKij/HAREKETLiLJK
Derin ve acik kanallı sırt bloğu,
kann tahliye edilmesini kolaylaştınr.
YANAL TUTU?
Blok yapılı sırt deseni miikemmel yanal yol
tutuş sağlar.
XDS
Buz
*
***
Agir kar
**
Yigma kar
Yağmur/Yumuşak kar
11.00R20
I0].i-0i
VI
*
295/80R22.5
335/80R20
315/80R22.5
11R22.5
275/70R22.5
12R22.5
305/70R22.5
275/80R22.5
315/70R22.5
Recamic
X D W Ice Grip
ÇEKi$/FRENLEME
2000 den fazla çift yönlü lamel
(Michelin patent).
YANAL TUTU?
Kullamlan kauçuk bileşiği, sırttaki çok sayıdaki
lameller ve çevresel kanallar kendi kendilerine
keskin kenarlar oluşturur. Bu yapı, yanal harekete
karsi iyi bir direnç sağlar.
SÜRU? KONFORU
Esnek omuzlar, buzlu yiizeylerin veya kar
temizleme aracı geçtikten sonra yolda
toplanmis kann yarattigi negatif etkileri azaltır.
XDW
Buz
***
**
Agir kar
***
Yigma kar
Yağmur/Yumuşak kar
2013-09 VI
ice Grip
**
12R22.5
275/70R22.5
295/80R22.5
305/70R22.5
315/80R22.5
315/70R22.5
Recamic
XZU 3
mj
LU IM
MS
DAHA JYi KM PERFORMANSI
• Motor ve fren torklan altında asinmaya
dayamkh bzel kauçuk kansimı,
• Sağlam kılcal kanallar ve,
• XZU desenine gore %14 daha fazla kauçuk
kullammı sayesinde %15’e kadar daha fazla
km bmrü sağlar.
Recamic XZU
Recamic XZU3
100
115
ccc
ARTTIRILMI? GÜVENLJK
"Cift ybnlii” derin kılcal
kanallar, esnek bir sırt
bloğu yaratır, bu da lastik
bmrü boyunca daha iyi
yol tutuşu sağlar.
+ 9%
+ 18%
Mükemmel ve siirekii yol tutu;
Lastiğin ömrii boyunca daha iyi fren
mesafesi.
Ve kolay kavrayarak kalki;.
DAHA SESSiZ
DUz kılcal yapı
XZU3 kılcal yapısı
P
Bayonet kılcallar sayesinde ses 1db(a)
kadar azalır.
10.00R20
11.00R20
275/70R22.5
305/70R22.5
*xzu
I0].i-0i
VI
275/80R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5
10R22.5*
12R22.5
11R22.5
Recamic
XDY3
tiTTTITT
M+S
\
KAVRAMA
Acik ybnlii desen ve derin sırt yapısı ile zor zemin
koşullannda olağan iistii çekiş sağlar.
HASAR DJRENCi
Çok bzel kauçuk içeriği, yiiksek hasar ve
asinmalara karsi direnci, çok derin sırt yapısı
uzun km performansım garanti eder.
ccc
12.00 R 20
11 R 22.5
12 R 22.5
I0].i-0i
VI
Recamic
tMME
X D Y 4 M+s
AJINMAYA VE YIRTILMALARA KAR$I
DIREN£
Omuzdaki acilı sırt bloklan ile birleştirilen kompakt
merkezi sırt bloklan hem darbelere hemde kopma
ve yırtılmalara karsi direnci arttırarak sağlamligi
garanti eder.*
Sırt desenindeki V tipi kanallar sayesinde %30 taş
tutuşu azalır.*
ccc
YÖNLÜ KULLANIM
Geliştirilmiş bir asinma şekli sağlamak için sırt izi
en uygun hale getirildi.*
QEKI5
Ybnlii sırt deseni mükemmel çekiş kabiliyeti sağlar.
Geniş V kanallar, çamuru en iyi itecek bir şekilde
dizayn edilmiştir.
* Recamic XDY3 ile karsilaştınldı,dahili çalisma,Michelin data
315/70
295/80
315/80
11
12
13
2013-09 VI
R
R
R
R
R
R
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
Recamic
XZY2
tiTTTITT
M+S
\
GÜVENiLiRLJK
Kusursuz kanal yapısı taş tutmayı engelleyerek
karkas bmriinün uzamasım sağlar.
KM PERFORMANS
Çok bzel kauçuk içeriği, yiiksek hasar ve
asinmalara karsi direnci, çok derin sırt
yapısı uzun km performansım garanti eder.
KULLANIM ESNEKLiGi
Kauçuk içeriği ve ybnsüz desen yapısı çok geniş bir
kullamm çeşitliliği sağlar : Bblgesel yollar, yol i d
ve yol disi, çeker ve treyler aksında.
9.00R20
10.00R20
11.00R20
12.00R20
335/80R20
I0].i-0i
VI
275/80R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5
10R22.5
11R22.5
12R22.5
13R22.5 1
ccc
Recamic
hmnnT
A £ I £ D M+S / /Vfc T O D M+S
AI
D
A I 11M+S
M+S /
GÜVENiLiRLJK
“Kanatlı sırt” teknolojisi Michelin tarafından
patentlidir. Bu teknoloji süriiklenmelere karsi
iistiin direnç sağlar.
standard
extra - large
Lastik SUrUklenmesi
ccc
Kanatlt strt teknolojisi
Ekstra geni?
stanS'sirt
F*
Ai
Karkas-sırt birleşme
noktası hassas
botgenin dismdadır
HASAR DJRENCi
KAVRAMA
Tek parça halinde iri sırt
bloklan,hasar ve şok darbelere
karsi çok iyi bir direnç sağlar.
Sağlam ve siirekli omuzlar,
olağaniistü kavrama ve daha
iyi treyler dengesi sağlar.
XZY2 B
12.00 R20
295/80R22.5
315/80R22.5
11 R22.5
12 R22.5
13 R22.5
2013-09 VI
\
XZY3 B
385/65R22.5
445/65R22.5
265/70R19.5
275/70R22.5
XTY
275/70R22.5
XZY B
425/65R22.5
Recamic
i
XZH B (.H
•
GÜVENiLiRLiK
“Kanatlı sırt” teknolojisi Michelin tarafından
patentlidir. Bu teknoloji süriiklenmelere karsi
iistiin direnç sağlar.
Lastik Suruklenmesi
ccc
Kanatlt sırt teknolojisi
Ekstra geni?
stanKfsirt
F*
\
Ai
Karkas-sırt birleşme
noktası hassas
bölgenin diswdadır
HASAR DJRENCi
Çok bzel kauçuk içeriği ve orijinal dizayn tek parça
halinde iri bloklar, hasarlara karsi guclü direnç sağlar.
9 KAVRAMA
Tek parça şeklinde iri sırt bloklan ve giiclii omuzlar
yumuşak zeminde maksimum kavrama ve denge kazandınr.
445/65R22.5
I0].i-0i
VI
Recamic
XZH
M+S
GÜVENiLiRLJK
Şantiye ve ocaklarda, derin ve iri
sırt yapısı, şok darbelere, kesiklere ve
batıklara karsi yiiksek direnç sağlar.
ccc
KAVRAMA
Derin sırt ve omuzlardaki aqk kanallar
yumuşak zeminde maksimum direnç sağlar.
KM PERFORMANS
Agresif kullammda dahi, sırt çok iyi bir
km performansı verir.
9.00R20
10.00R20
11.00R20
12.00R20
335/80R20
I0].i-0i
VI
275/80R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5
10R22.5
11R22.5
12R22.5
13R22.5
Download

Recamic - TATKAP