Foto: archiv PRECHEZA
Noviny zaměstnanců společnosti Precheza a.s., člena skupiny Agrofert
noviny
precheza
Stěhujeme
povětrnostní
stanici
duben 2013 | číslo 2 | www.precheza.cz
Sledování povětrnostní odolnosti
našich pigmentů v přirozených
podmínkách neodmyslitelně
patří k podpoře prodeje
a současnému standardu
zákaznického servisu. V rámci
zkvalitňování tohoto servisu
bylo přistoupeno k přestěhování
povětrnostní stanice Vičanov
v prostředí Hostýnských vrchů.
S ohledem na její polohu
a zázemí byla vytipována lokalita
nová – „vrchol“ Maruška.
Jedna z nejvýznamnějších prezentací
našich pigmentů se uskutečnila
v březnu v německém Norimberku
na mezinárodním veletrhu nátěrových
hmot European Coatings Show.
Generální
zarážka se blíží
Z uskutečněných jednání si dovolíme zmínit předního německého výrobce papíru. Jeho
spotřeba činí celkem 18 kilotun titanové běloby ročně. Má mj. velký zájem o RG-LP
II. generace a čeká jen na otestování zkušebního vzorku. V případě spokojenosti se
stane naším velmi významným odběratelem tohoto druhu, a to možná již od 4. kvartálu
tohoto roku. Důležitý posun nastal u společnosti CSC Jaekle Chemie, která ovládla
našeho německého distributora Monosalu společnost Hemu. Výsledkem tohoto spojení
by měl být opětovný nárůst množství Monosalu, distribuovaného na německém trhu
i posílení pozice prodeje AV-01FG.
Naším distributorem v Německu je firma Fertagra. Ročně jejich prostřednictvím realizujeme prodeje 4000 tun titanové běloby a máme rozjednané další navýšení tohoto množství
s ohledem na nárůst výrobních kapacit. Její ředitel Ing. Alexej Brenčič je nejen zdatným
obchodníkem a skvělým hostitelem, ale i maratónským matadorem. Absolvoval řadu závodů
a o svých zážitcích se s námi podělí v některých z dalších čísel našich novin.
PRECHEZA je nyní v první čtvrtině svého letošního maratónu. Doufejme, že zdárně
a úspěšně doběhne do cíle a výsledky usilovné a poctivé práce všech jejích zaměstnanců
budeme moci zúročit třeba zase na příštím veletrhu ECS, který se uskuteční opět za dva
roky v termínu od 21. do 23. dubna 2015.
Eva Jehlářová
Pokyny správného chování
během této zarážky najdete
v tomto čísle novin. Základem
úspěšné péče o BOZP, a to
nejen v době generální
zarážky, je zodpovědný vztah
zaměstnavatelů a zaměstnanců
k ochraně zdraví a oboustranná
vůle dodržovat předpisy o BOZP.
str. 5
Foto: Shutterstock
Česká „fregata“ společností PRECHEZA a SYNTHESIA úspěšně proplula světové trhy
nátěrových hmot. Náš jemný a stylově čistý modrobílý design, vyladěný do posledního
detailu včetně kravat a šátků posádky, kontrastoval s oko přitahujícím ostře žlutočerveným stánkem Synthesie, kterému dominovala grafika atraktivního spojení zeber a jejich
typických pruhů. I když jsme patřili výstavní plochou mezi menší stánky, významově
tomu tak ani v nejmenším nebylo. Náš stánek byl neustále plně obsazen i přes blízkou
přítomnost stánků velkých konkurenčních firem jako například DuPont, Huntsman,
Kronos,Tronox a Cristal.
Navzdory stagnaci HDP v Německu se na letošní výstavu vypravilo více návštěvníků,
než se předpokládalo. Dvacet šest tisíc lidí a více než sto národností navštívilo sedm
obrovských hal, které v sobě zahrnovaly 962 vystavovatelů ze 42 zemí. Nejvíce byli zastoupeni vystavovatelé z Německa (351) a Číny (155). Česká republika byla prezentována
vedle samostatných expozic Prechezy, Synthesie a Spolchemie také oficiální účastí ČR
na společném stánku osmi českých firem.
Ve většině hal byly prezentovány suroviny pro výrobu laků, barev a lepidel a výchozí
produkty pro stavební chemii. V centrálně umístěných halách 5 a 6 představily firmy
celý segment laboratorního, výrobního, zkušebního a měřicího zařízení pro výrobu
vysoce kvalitních laků a nátěrových hmot. Návštěvníci zde nalezli techniky od drcení
po mísení, prosévání, filtrování, dávkování a plnění. Součástí veletrhu byla rovněž
konference s více než 150 odbornými přednáškami.
A jak vypadal typický den na našem stánku? Na určité hodiny byl předem připraven
harmonogram jednotlivých jednání s našimi distributory či zákazníky, a to stávajícími
i potencionálními. Stánek se stal také centrem setkávání našich distributorů (Agrofert
Italy, Fertagra, Agrofert UK, Standard) s jejich zákazníky. V jejich režii proběhly desítky
jednání. Celkově se na naší půdě během třech výstavních dní uskutečnilo přes 90 schůzek, z nichž 50 % tvořily nabídky distribuce po celém světě, 40 % jednání se stávajícími
zákazníky a distributory, a 10 % kontakty s novými přímými výrobci a spotřebiteli.
str. 2
Foto: Shutterstock
Foto: archiv PRECHEZA
European Coatings Show
s českou „fregatou“
Personalistika
PRECHEZA podporuje budoucí chemiky
Společnost PRECHEZA se zapojila do projektu „Hledáme nejlepšího
chemika regionu“, tři nejlepší chemici z každého regionu se v květnu zúčastní
celorepublikového kola, které proběhne na Univerzitě v Pardubicích.
Jak už název napovídá, jedná se o soutěž
žáků 9. tříd základních škol ve znalostech a dovednostech v oboru chemie.
Cílem projektu je představit chemii
jako poutavou a užitečnou přírodní
vědu, která má široké uplatnění v praxi
a která je zajímavým a lukrativním studijním oborem.
PRECHEZA se stala garantem pro olomoucký region a pro přerovský region za
spolupráce s pořadatelskými středními
školami, které studium chemie nabízejí.
První kolo soutěže probíhalo v prosinci
na základních školách, kde žáci pod do-
zorem vyučujících vypracovali zaslané
testy. Nejúspěšnější řešitelé byli pozváni
do oblastních kol, která probíhala již na
středních školách. V olomouckém regionu organizovala soutěž Střední škola
logistiky a chemie a přerovský region
měl zázemí na Střední průmyslové škole v Hranicích. V obou regionech se do
soutěže přihlásilo celkem 27 základních
škol.
Finálová kola proběhla 30. ledna na olomoucké Střední škole logistiky a chemie
a 15. února na SPŠ v Hranicích. Poté, co
nadějní chemici vypracovali testy, ve kte-
rých řešili úlohy z obecné a anorganické
chemie, názvosloví a jednoduché výpočty, mohli ještě zhlédnout ukázky efektních pokusů a svou laboratorní zručnost
si vlastnoručně ověřit na jednoduchých
chemických zkouškách.
Nejlepším chemikem přerovského regionu se stal David Minařík ze ZŠ a MŠ JAK
Přerov-Předmostí, druhý byl Lukáš Karabina ze ZŠ Trávník Přerov a na třetím
místě skončila Veronika Veselá, také ze
ZŠ a MŠ JAK Přerov-Předmostí.
Nejen vítězové, ale i všichni úspěšní chemici z obou finálových kol si odnesli hod-
notné ceny, které si převzali z rukou personálního ředitele PRECHEZA a.s. Mgr.
Tomáše Světnického, který dodal: „Zájem
žáků o chemii nás těší, a jako perspektivní
zaměstnavatel jim můžeme v budoucnu
nabídnout zajímavé pracovní uplatnění.“
Vítězům blahopřejeme, ostatním děkujeme za účast. Poděkovat bychom chtěli
zejména učitelům základních škol, kteří
se žáky vypracovali a vyhodnotili první
kolo soutěže a připravili je na finále a pořadatelským středním školám za skvělou
organizaci soutěže.
Alena Okáčová
Nová adresa
společnosti
Precheza
Z důvodu povinného
sjednocování adres
s novým elektronickým
registrem územní
identifikace byla změněna
adresa naší společnosti:
PRECHEZA a.s.
nábř. Dr. E. Beneše 1170/24
750 02 Přerov
Změna bude promítnuta
do všech oficiálních
dokumentů společnosti.
2
události
precheza
www.precheza.cz
duben 2013
Aktuality
z odborů
Aplikační servis
ZO OS ECHO PRECHEZA a.s.
Po 50 letech stěhujeme horskou povětrnostní stanici
uspořádala ve dnech 21. 2. a 9. 3.
2013 lyžařské zájezdy na Dolní
Moravu.
Zájezd do termálních lázní
v rakouském LAA se uskutečnil
v sobotu 2. 3. 2013.
Dne 15. března vylosovali
personální ředitel a předseda
ZO OS ECHO výherce ze
zaměstnanců, kteří se zapojili do
soutěže o wellness na prodloužený
víkend do Priessnitzových lázní.
Dne 28. března proběhla
v salónku Sodexa konference ZO OS
ECHO PRECHEZA.
Sledování povětrnostní odolnosti pigmentů FEPREN a PRETIOX v přirozených podmínkách
neodmyslitelně patří nejen k výzkumným činnostem, ale především k podpoře prodeje a současnému
standardu zákaznického servisu. V rámci zkvalitňování tohoto servisu bylo přistoupeno k přestěhování
povětrnostní stanice Vičanov v prostředí Hostýnských vrchů.
V lokalitě Vičanov se testování povětrnostní odolnosti datuje od roku 1963, kdy
započalo testování prvně bez sledování
úhrnů a tedy i vlivu povětrnostních složek. Teprve od roku 2006 bylo přistoupeno
k dovybavení meteorologickými snímači
s dálkovým přenosem naměřených dat do
Přerova pomocí sítě GSM. Současně byla
v té době vybudována i druhá stanice v areálu Prechezy. Postupem času byly shledány
jisté nedostatky dislokovaného místa na
Vičanově, především s ohledem na jeho
polohu a zázemí. Z tohoto titulu byla letos
vytipována lokalita nová, z Vičanova přesně 2 200 m vzdálený „vrchol“ Maruška. Ten
se nalézá v přibližně stejné nadmořské výšce jako hřeben Vičanova a je předpoklad,
že i složky povětrnosti zde budou působit
ve stejné míře (viz srovnávací tabulka).
V současnosti jsou na tomto místě instalována i meteorologická zařízení Českého
hydrometeorologického ústavu (ČHMU)
a v přilehlém temperovaném objektu je
dostupné internetové připojení, prostor je
sledován webovými kamerami a především
je pozemek dostupný po státní a zpevněné
komunikaci. Záměr dlouhodobého testování ČHMU v této lokalitě dává předpoklad pro součinnost našich záměrů, tedy
testování minimálně po dobu dalších pěti
desetiletí.
Technická inovace způsobu přenosu dat zajistí stabilitu ve výpadcích datového toku,
bude třeba méně servisních zásahů a celý
přesun sníží celkové roční náklady na provoz této stanice. Z pohledu propagace se
jedná o velmi prestižní lokalitu s velkým
pohybem osob.
Výsledky našeho testování na povětrnosti prokazují dlouhodobě vysokou úroveň
našeho technického servisu a výzkumných
záměrů, tento komplex pak tvoří silné zázemí pro zákazníky odebírající naše výrobky.
Jan Přikryl
Srovnávací tabulka povětrnostních vlivů
– duben 2012
turnaj v bowlingu, hledá se vhodný
termín na turnaj ve stolním tenise.
Pro zájemce o burzu
v Českém Těšíně nabízí naše
organizace tradiční zájezd za nákupy
ve středu 17. dubna. Odjezd je
v 6 hodin od hlavní vrátnice.
Přihlášky a platba u předsedy
p. Mlčocha.
důchodce a odborář
+ rodinný příslušník
zaměstnanec + rodinný
příslušník
50 Kč
Precheza
Vičanov
Maruška (ČHMU)
Maximální teplota [°C]
29,7
24,9
24,4
Minimální teplota [°C]
-3,2
-4,7
-5,3
Množství srážek [mm]
22,6
16,2
22,4
127,31
111,31
-
14,8
17,9
21,9
Solární energie [W.m-2] – snímače pod 45°
Maximální rychlost větru [m.s-1]
Průměrná rychlost větru [m.s-1]
Průměrný tlak vzduchu [hPa]
Metaná v Jonsdorfu
Stanislav Raška – předseda SK
Precheza Přerov
Jubileum
v zaměstnání
Zaměstnanecká jubilea
v březnu a dubnu 2013
ve společnosti Precheza
50 let
Gonzales Carlos
balič
Kotůlek Vladimír
chemik – sušení
Odchod do důchodu
Mikula Vladimír
provozní zámečník
2,43
4,3
979,8
930,75
Mladí chemici se sešli na olympiádě
100 Kč
V polovině března 2013 se zúčastnili
metanáři sport. klubu Prechezy
turnaje mixů v německém Jonsdorfu
ve složení Raška, Mlčák, Rašková,
Křístková. Turnaje se zúčastnilo
13 družstev, z toho jsme byli jediní
z ČR. Odehrálo se 12 zápasů, každý
s každým. Družstvo Prechezy si
vedlo velice dobře, po celou dobu
turnaje bylo na prvním místě počtem
bodů, i vysokým skóre, a až poslední
zápas nás odsunul na druhé místo
v tabulce, kde jsme měli s vítězem
stejný počet získaných bodů, ale
o pořadí rozhodl vzájemný zápas.
Pořadí:
1/ USG Chemnitz
18 bodů
2/ Precheza Přerov
18 bodů
3/ BSV Berlín
16 bodů
1,01
1006,7
V pátek 1. března se v laboratořích
a v učebnách Gymnázia Jakuba Škody v Přerově sešli mladí chemici, kteří
si přišli změřit své teoretické znalosti
a dovednosti v okresním kole chemické
olympiády. Letos se konal již 49. ročník
této soutěže. Tato soutěž se koná každý
rok ve spolupráci tří subjektů Střediska
volného času ATLAS a BIOS, který je
organizátorem této soutěže, Gymnáziem Jakuba Škody, které poskytlo odborného garanta soutěže a přerovskou
firmou PRECHEZA, a.s., která si stejně
jako loni připravila pro soutěžící atraktivní ceny.
Tato soutěž je určena pro žáky 9. tříd
a odpovídající ročníky osmiletých gymnázií. Garantem této soutěže je Mgr.
Lada Machačová, profesorka chemie na
Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem
šest škol přerovského okresu, tři gymnázia a tři základní školy, v celkovém počtu
sedmnácti soutěžících.
Vítězkou okresního kola se stala Pavla
Mikulíková z Gymnázia Jakuba Škody,
druhý skončil Ondřej Matějček z Gymnázia Kojetín, třetí byl Jakub Rybka
z Gymnázia Jana Blahoslava a Střední
pedagogické školy Přerov.
Nejlepší chemici budou náš region reprezentovat v krajském kole, které se bude
konat v dubnu na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci. Všem
vítězům blahopřejeme a věříme, že svůj
zájem o chemii budou rozvíjet i v budoucnu.
Jana Odložilíková, Středisko volného času
ATLAS a BIOS, Přerov
Děkujeme společnosti PRECHEZA za výraznou finanční a organizační podporu při zabezpečení
chemické olympiády.
Středisko volného času Atlas a Bios, Přerov
Redakční rada
Vyhodnocení soutěže „Wellness víkend
v Priessnitzových lázních“
V minulém čísle NOVIN PRECHEZA
byla vyhlášena soutěž pro zaměstnance
společnosti, jejíž výherce měl možnost
vyhrát prodloužený víkendový pobyt
v Priessnitzových lázních pro dvě osoby. Podmínkou postupu přihlášeného
soutěžícího bylo správné zodpovězení
tří otázek.
Správně odpověděli tedy ti účastníci,
kteří vědí, že Priessnitzovy lázně se nacházejí 2 km od města Jeseníku (odpověď
1b), kteří odpověděli, že v těchto lázních
se nachází unikát s názvem Balneopark
(odpověď 2c) a kteří usoudili, že místní
klima obohacuje vzduch proudící z Baltu
(odpověď 3b). Z několika desítek přihlášených účastníků soutěže byl za přítomnosti personálního ředitele, personalisty
společnosti a předsedy odborové organizace vylosován vítěz, kterým není nikdo
jiný, než pan Michal Oharek. Gratuluji
tedy panu Oharkovi k hodnotné ceně
a věřím, že si pobyt s lázeňskými procedurami a relaxačními aktivitami plnými
doušky užije.
A s radostí můžeme na tomto místě oznámit, že vyhlašujeme další soutěž s neméně hodnotnou cenou. O tom ale v dalším
příspěvku tohoto vydání novin.
Tomáš Světnický
Foto: archiv PRECHEZA
V měsíci dubnu podniková
rada naplánovala sportovní
vyžití a dne 5. 4. 2013 proběhne
Foto: Shutterstock
na bazén v Přerově.
Foto: ČHMU Maruška
V březnu byly zakoupeny čipy
precheza
události
www.precheza.cz
duben 2013
3
Foto: archiv PRECHEZA, ANO 2011
„Precheza je jedna z našich
nejlepších fabrik“
…i tato slova zazněla 15. února 2013 z úst majitele
společnosti Agrofert Holding a lídra hnutí ANO 2011
v jedné osobě pana Andreje Babiše.
Tato slova uznání hodnoty společnosti Precheza pro celý holding zněla pro
všechny přítomné zaměstnance a spolupracovníky velmi libozvučně a je jistě hodnotnou motivací pro další práci
a rozvoj společnosti do budoucna.
Nicméně toto hodnocení nebylo hlavním důvodem návštěvy pana Babiše
v Precheze. Plně obsazený sál pracovníky všech profesí a provozů si přišel
s opravdovým zájmem vyslechnout názory, postoje a vize majitele naší společnosti v kontextu aktuálního politické situace, situace v českém podnikatelském
prostředí a situace po prvním roce exi-
stence hnutí ANO 2011. Pan Babiš se
podělil s přítomnými o své představy,
jak chce dále rozvíjet své podnikatelské a společensko-politické aktivity. Po
úvodní prezentaci svých názorů a myšlenek se potom celé setkání překlopilo
do diskuze, kdy pan Babiš trpělivě odpovídal na dotazy přítomných.
Pravděpodobně všichni účastníci ocenili ojedinělou možnost autenticky slyšet
a konfrontovat informace, které jsou
jinak mnohdy médii předkládány bez
souvislostí a vytrženy z přirozeného
kontextu.
Tomáš Světnický
Interlakokraska s našimi pigmenty
V největším výstavním centru východní Evropy a Ruska - v Expocentru, rozkládajícím se nedaleko od řeky Moskvy na území
250 000 m2, se v průběhu čtyř březnových dnů konala každoroční specializovaná exhibice zaměřená na oblast barev a laků.
zavítaly do našeho stánku desítky návštěvníků, 75 %
přitom tvořili stávající nebo potencionální zákazníci.
Situace na ruském trhu pro nás není v současnosti
jednoduchá. Rostoucí konkurence čínských výrobců,
nízké ceny kvalitních chloridových druhů nabízených
firmami zastoupenými v Rusku – zejména DuPont,
Cristal Global a Huntsman – a tlak na snižování cen
u ukrajinského výrobce – Crimea Titan – není pro nás
příznivá. I když v ruském prostředí platí trochu jiná
pravidla hry (než například v západní Evropě), postavená více na osobním kontaktu distributor – zákazník,
cena zboží stále hraje prim. Dá se předpokládat, že
během 2. a 3. kvartálu se pro nás jako výrobce situace
nijak nezlepší i z důvodu očekávaného dalšího poklesu
cen titanové běloby v Asii.
Přes nelichotivou situaci náš distributor v Rusku usiluje
o rozšíření uplatnění našich, zatím převážně „barvářských“ druhů na trhu. Podle odezvy jak z výstavy, tak
z návštěv v jednotlivých firmách jsou si výrobci vědomi
lepší kvality zejména RGZW oproti druhům Crimea
Titan. Snažíme se více proniknout i s „plastikářskými“
druhy RGX, R-200P a RG-18P a s našimi specialitami
Letem světem - Monosalem
MONOSAL-30: monohydrát síranu železnatého s min. 30 % Fe je jedním
z hlavních výrobků Prechezy. Jeho výroba se datuje v podniku od roku
1994. Monosal se již od počátku velmi dobře uplatnil na trhu a jeho
produkce se každoročně zvyšuje.
výrobě, skladování a uvádění na trh povinni řídit se příslušnou evropskou i národní
legislativou. V této souvislosti je při výrobě
a následujících činnostech zaveden a certifikován kodex FAMI-QS (Feed Additives,
Mixtures and Ingredients Quality System),
což je mezinárodní systém managementu
kvality, speciálně zaměřený na krmiva, krmné směsi a jejich doplňky.
Výrobní postup Monosalu je ve srovnání s jinými výrobami v Precheze vcelku jednoduchý – zelená skalice se nejprve dehydratuje
Foto: Shutterstock
V letošním roce očekáváme výrobu okolo
15 tisíc tun, což je téměř dvojnásobek
produkce v počátečních letech výroby.
Monosal nachází uplatnění při výrobě cementu jako činidlo snižující obsah nežádoucího chromu, ale zejména jako doplňková
látka při výrobě krmiv pro hospodářská
zvířata. V tomto oboru patří PRECHEZA
v rámci Evropy mezi velké dodavatele.
Pro Monosal je podstatné, že jsou na něj
kladeny zvláštní požadavky. Je totiž součástí
potravinového řetězce, proto jsme při jeho
– usuší na monohydrát, který se mele a třídí
na definovanou velikost částic. Výsledkem je
Monosal, který se po zabalení uvádí na trh
ve dvou typech podle granulometrie, hrubý
a střední.
A jak výroba Monosalu probíhá? Vytříděný
monohydrát je z výroby železitých pigmentů přepravován potrubím pomocí stlačeného vzduchu do zásobníků na výrobní linku
Monosalu, též zvanou „mlýnici“. Název je
odvozen od skutečnosti, že hlavní zařízení
linky tvoří dopravníky, rovinné vysévače
a válcová mlýnská stolice, které jsou běžně k vidění v obilných mlýnech. Pomletý
a vytříděný Monosal je balen do pytlů nebo
obřích vaků. Monosal je možno skladovat
pouze v suchých, čistých a zajištěných skladech.
Během let se z výroby, která byla zpočátku
technologickou nutností, stal žádaný produkt, který velmi přispívá k smysluplnému
využití zelené skalice a jehož význam v budoucnosti ještě poroste.
Tomáš Příkopa
R-200M a AV-01FG. V posledně jmenovaném případě
máme velkou příležitost, protože v ruském prostředí ještě nejsou schválená přísná pravidla pro použití
pigmentů do potravin, ale tlak na kvalitní nezávadné
přísady do potravin roste.
Rusko je a bude pro nás důležitým trhem. Proto mj. již
od konce minulého roku směřujeme v rámci Programu
rozvoje a výzkumu ke zlepšení kvality pigmentů pro
barvy, tak abychom byli i nadále silně konkurenceschopní.
Eva Jehlářová
Anketa
1. Jak se vám líbí nová tvář firemních novin?
2. Co říkáte změněnému názvu?
3. Máte nějaké návrhy na (drobná) vylepšení?
Ing. Michal Lojda / vedoucí MAR
1. Nová tvář firemních novin se mi líbí.
2. Nový název je jasný a výstižný...
3. Je velmi těžké vymyslet něco nového, originálního. Autorům děkuji za
jejich čas a energii, kterou článkům věnují. Zavedl bych třeba rubriku ve
stylu „objev dnes“, ale aby té legrace nebylo až moc, možná články Pavla
Mollina stačí...
Iveta Výkrutová / ekonomka útvaru EN
1. Firemní noviny v novém kabátě se mi líbí, dozvím se v nich z každé
oblasti něco nového.
2. Změna je život…
3. Nevím, jestli je to podstatné, ale v minulých číslech novin byly životní a zaměstnanecká jubilea uváděna na druhé straně (tak jako aktuality z odborů)
a nyní jsou až na straně poslední. Skoro jsem to přehlédla. Je to i o zvyku. Petr Ostrčil / technolog útvaru EN
1. Nový vzhled novin mě mile překvapil. Nejenom že jsou v moderním
kabátě, ale změna vzhledu přinesla i lepší přehlednost jednotlivých
témat.
2. Se změnou názvu souhlasím. Nový název jasně specifikuje příslušnost
novin k podniku.
3. Bez návrhu
Pavel Kadera / vrchní mistr elektro
1. Lepší styl, příjemné do ruky.
2. Chemik byl zažitý, ovšem název Precheza každému jasně napovídá
o čem bude hlavně řeč.
3. Zatím mě nic nenapadá.
Foto: archiv PRECHEZA
V pavilonu Forum, který je symbolem Expocentra
a je vystavěn v podobě moderní skleněné pyramidy,
se na ploše 4300 m2 prezentovalo 223 společností
z 23 zemí světa. Výstavu shlédlo přes 10 000 návštěvníků z 60 zemí. Neodradilo je ani typické ruské březnové počasí (–22 °C v noci, –10 °C přes den, sněhové
srážky a studený vítr) ani obrovské dopravní zácpy
na moskevském okruhu.
Společnost PRECHEZA a.s. vystavovala na společném
stánku s naším výhradním distributorem pro titanovou bělobu – společností Chimton. Během expozice
4
Precheza a my
precheza
www.precheza.cz
duben 2013
Jak se co dělá
PREST PŘEROV a. s. – strojírenská výroba
Do roku 1999 plnila společnost úlohu
„centrálních dílen a údržby“ v rámci
Precheza a.s. Samostatná firma PREST
PŘEROV a.s. vznikla počátkem roku
1999 účetním oddělením od centrální
údržby Precheza a.s. vytvořením 100%
dceřiné akciové společnosti. V prosinci
2000 došlo k jednorázovému odkoupení
všech akcií vlastněných Prechezou společností ZOMAplast s.r.o.
Sídlo i výrobní prostory společnosti
jsou v původní dvoulodní výrobní hale
s 2 200m² výrobních ploch, osazené
mostovými jeřáby (nosnost 5 t a 12,5 t)
a železniční vlečkou, s bočními přístavky sloužícími také jako administrativní
prostory. Zde je výroba členěna na obrobnu, zámečnickou a montážní plochu,
na servis čerpadel a ventilů. V další samostatné hale, také v našem areálu, na
ploše 340 m² se nachází středisko dělení
materiálu plynovým autogenním a plazmovým řezáním na stole 2 x 6 m.
Vlastní proces výroby začíná přípravou
projektu, pokračuje konstrukčním zpracováním, nákupem surového materiálu
a jeho dělením, dalším strojním nebo
mechanickým opracováním, sestavení
svařováním, po kterém následuje zkoušení dle legislativních požadavků až po
finální povrchovou úpravu a expedici.
Společnost zaměstnává okolo 30 za-
Foto: Jiří Valenta
Původně se jednalo o Ústřední dílny Moravských chemických závodů Přerov, středisko generálních oprav, zařízení
výrobních provozů a konstrukcí pro investiční dodávky. Dnes je tato firma úspěšnou strojírenskou společností zabývající
se výrobou a montáží technologických zařízení a dílčích podskupin.
městnanců. Jedná se o tradiční českou
strojírenskou firmu, která vyrábí dle dodané i vlastní technické dokumentace.
Vlastní oprávnění pro výrobu, montáž,
opravy a rekonstrukci tlakových nádob
a konstrukčních dílů namáhaných statickým a dynamickým zatížením a pro
svařování kolejových vozidel, jejich celků
a komponentů.
Velký rozsah činnosti společnosti je
patrný z výčtu průmyslových oblastí,
ve kterých společnost PREST PŘEROV
a. s. působí a dodává vyrobené zařízení:
chemický průmysl, petrochemický průmysl, energetický průmysl, potravinářský
průmysl, vodohospodářský průmysl a železniční aplikace. V posledních letech se
výrobně orientuje především na návrh
a dodávky vyhrazených zařízení, hlavně
pak tlakových nádob stabilních. Mezi
nejvýznamnější zákazníky patří Precheza
a. s., ZVU Engineering a. s., PSP Engineering a. s., Bekaert Slovakia s. r. o., Dalkia,
ProjectSoft HK a. s., VA TECH WABAK
a další. Průměrný objem tržeb pro Prechezu je okolo 13 % z celkového ročního
Jiří Valenta
obratu.
Foto: archiv Sodexo
Okénko společnosti SODEXO
Úvodem velký dík všem pracovníkům Prechezy, kteří každodenně
využívají nabídky našich služeb. Důkazem spokojenosti je vysoké
procento (70 %) stravujících se, včetně odpoledních a nočních
směn, kterým zajišťujeme mraženou stravu.
ǩ Velmi populární Menu Pizza nabídneme v letních měsících častěji, obohatíme nabídku
o nové druhy (tvarůžková, špenátová...).
ǩKaždý měsíc po dobu čtyř dnů si strávníci pochutnají na zahraniční kuchyni - nová
prezentace, podbarvena typickou hudbou - v únoru proběhla Italská kuchyně, v březnu
nabízíme Asijskou kuchyni a v dubnu se můžete těšit na vybraná jídla Mexické kuchyně.
ǩS nástupem jarního teplého období připravujeme venkovní grilování.
Těší nás váš mimořádný zájem. Celý tým Sodexo vám přeje hodně gurmánských zážitků.
Personalistika
Jak nepřijít
o „nemocenskou“?
Prvních 21 dnů nemoci vyplácí nemocnému
náhradu mzdy zaměstnavatel.
Má proto také pravomoc kontrolovat,
zda jeho nemocný zaměstnanec dodržuje léčebný režim. PRECHEZA tyto
kontroly průběžně provádí. Po celou
dobu nemoci, tedy i po 21 dnech pracovní neschopnosti kontrolu provádí
také ČSSZ.
Při zjištěném porušení léčebného
režimu je zaměstnavatel oprávněn
nevyplatit část nebo celou výši náhrady mzdy. Podle zákoníku práce
může být nedodržení stanoveného
režimu pracovní neschopnosti považováno za porušení povinností
zaměstnance s možností výpovědi.
V loňském roce Prechezou pověřený
pracovník kontroloval dodržování režimu práce neschopného u 35 zaměstnanců. Porušení bylo zjištěno v jednom
případě.
Povinnosti nemocného:
ǩGRGUĨRYDWVWDQRYHQ¿UHĨLP
ǩXPRĨQLWNRQWUROXMHKRGRGUĨRY£Q¯
ǩVGÛOLWRēHWċXM¯F¯PXO«NDċLSODWQRX
adresu místa pobytu v době
dočasné pracovní neschopnosti
ǩR]QDÏLWE\WDb]YRQHNMPHQRYNRX
ǩGRGUĨRYDWUR]VDKDbGREX
vycházek povolených ošetřujícím
lékařem
Alena Okáčová
Komise pro stravování:
„Neváhejte nás kontaktovat“
Stravovací komise v nezměněném složení zasedla k první schůzce
v řádném termínu 24. ledna. Na programu bylo jako vždy hodnocení
připomínek z minulého zápisu, kontrola zápisů v komunikačních knihách
z obou jídelen a projednání dalších aktualit.
Vše bylo závěrem projednáno s vedoucí
provozovny Sodexa v Precheze, p. Evou
Menšíkovou. Jako obvykle byly v hledáčku polévky – teplota, hustota, chuťová
„mdlost“, dále obecně teplota všech chodů jídel, řešena byla i problematika doby
výdeje minutek – minutky by měly k dispozici ihned po zahájení výdejní doby obědů! Evergreenem je také kvalita brambor,
zvláště teď s blížícím se jarem budeme
bedlivě sledovat. Připomínky ke konkrétním jídlům byly zachyceny a komentovány
v zápisu. Pokud dojde k nějaké „technické“
závadě při výdeji (studené jídlo, málo masa,
jakákoli jiná „porucha“), doporučuje paní
vedoucí dořešit případ na místě s vydávajícím personálem!
Na lednové schůzce byla diskutována také
možnost zavedení automatu Delikomat na
chlazená hotová jídla – varianta k mraženkám. K danému tématu je poměrně dlouhá
řada připomínek, problematika bude dále
řešena na úrovni PŘ. Z technických novinek
je příprava instalace digitálních zobrazovačů
pro vyvolání „jedlíka“ minutky nebo pizzy,
aby kuchař nemusel z plna hrdla šeptat přes
celou jídelnu. Toto opatření bylo navrženo
po zprovoznění nové kantýny, kdy již z pro-
storu jídelny není vidět do výdeje a naopak,
a tak kuchaři nic jiného než halekání nezbývá. Věříme, že po zavedení systém přispěje
ke zvýšení kultury stolování.
Pokud budete mít kdykoli ke stravování
v Precheze připomínky, neváhejte kontaktovat některého ze členů komise pro
stravování. Vše bude projednáno vždy na
nejbližší schůzce. Letos jsou naplánovány
schůzky ještě čtyři – dvě před prázdninami – a dvě po nich. Zajímavosti, aktuality, recepty a jídelníček jsou k dispozici na
portálu: http://precheza.portal.sodexo.cz.
Ludvík Prášil
precheza
Precheza a my
www.precheza.cz
duben 2013
5
Bezpečnost práce
Foto: Shutterstock
Pokyny správného chování
během generální zarážky
Základem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to nejen v době generální zarážky, je zodpovědný vztah
zaměstnavatelů a zaměstnanců k ochraně zdraví a oboustranná vůle dodržovat předpisy o BOZP.
Na druhé straně je nesporné, že legislativa je nezbytným nástrojem v péči o BOZP, že zaměstnavatelé
i zaměstnanci musí mít jasná pravidla „hry“ jako základ, ze kterého budou moci ve své každodenní praxi vycházet.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
(BOZP) je neoddělitelnou součástí pracovního práva, neboť jejím základním cílem je ochrana zaměstnanců v pracovním
procesu, ochrana jejich životů a zdraví, vytváření takových podmínek, aby nejen nedocházelo k přímému poškozování zdraví
zaměstnanců, ale aby pracovali v příznivých
a důstojných pracovních podmínkách, aby
měli zaměstnavatelem vytvořeny všechny
předpoklady pro skutečně produktivní,
kvalitní práci. Kdo je tedy zodpovědný za
předcházení úrazům a nežádoucích událostí? Odpovědnost začíná u vrcholového
managementu, ale ten však nemůže být
podrobně informován o činnosti každého
zaměstnance, a proto zodpovědnost je delegována na střední a nižší management.
Stejným způsobem je tato zodpovědnost
předávána dále, až na úroveň řadových zaměstnanců.
Kdo je tedy zodpovědný za předcházení
úrazům a nežádoucích událostí? Odpověď
zní: my všichni. Vedoucí na všech úrovních
řízení, stejně jako řadový zaměstnanec, každý je zodpovědný za své zdraví i za to, že
svou činností neohrozí zdraví svých kolegů na pracovišti. Zvláště tímto bych chtěl
upozornit všechny zúčastněné zaměstnance
na dodržování všech bezpečnostních pokynů, požadavků, dodržování pracovních
i technologických postupů v době generální
zarážky v PRECHEZE a.s. Nebezpečí vzniku nežádoucí události může být mnohem
větší než při běžném pracovním procesu.
Na našich pracovištích se budou pohybo-
vat zároveň jak externí dodavatelé, tak i naši
vlastní pracovníci. Cílem je zajistit vhodnou
spolupráci a zvládnout všechny požadované
opravy v souladu s požadavky BOZP.
Na základě Zákoníku práce § 101 odst. 3
jsme povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních
k ochraně před jejich působením, která se
týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování BOZP. Na základě
písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů (externí dodavatel a PRECHEZA a.s.)
pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně BOZP zaměstnanců
a postupy k jejich zajištění. Při vzájemném
obchodním vztahu mezi zaměstnavateli
nejde nikdy o přenášení odpovědnosti ze
zaměstnavatele na zaměstnavatele toho druhého. Mají oboustrannou povinnost pečovat
o BOZP u všech osob, které se zdržují s jejich
vědomím na jejich pracovištích (ZP §101
odst. 5), a rovněž tak oboustranně spolupracovat a vzájemně se písemně informovat
Jaroslav Pazdera
o rizicích.
Foto: archiv PRECHEZA
Provoz kyseliny sírové
S1 – T1 pod drobnohledem – 2. díl
Termín zahájení rekonstrukce výrobny kyseliny sírové se blíží, proto je na čase
připomenout, jak pokračují přípravné i doprovodné práce.
Nejprve tedy k projekční části. Na přelomu
ledna a února proběhl HAZOP (anglicky
Hazard and Operability Study, česky Studie nebezpečí a provozuschopnosti). Byl
to náročný sedmidenní maraton diskusí za
přítomnosti pracovníků PRECHEZY, projektantů firem Tractebel Engineering, ČKD
DIZ, Přerovské kotlárny Vlček a Siemens.
Cílem tohoto jednání bylo projít detailně
celý proces výroby kyseliny sírové, páry
a elektrické energie na turbíně a posoudit
veškeré potenciální zdroje rizik a provozních problémů celé výroby. Výstupem HAZOPu bylo několik úprav projektu, doplnění měření a zapracování bezpečnostních
opatření. Finální projekt jsme obdrželi 28.
února.
Co se týče doprovodných akcí rekonstrukce
S1-T1, začali jsme od 13. března plnit kyselinou nový zásobník o kapacitě 2 700 t.
Naplněn bude kyselinou jak z vlastní produkce, tak i nakoupenou. Přispěje k zajištění dostatečného množství kyseliny pro
provoz výrobny titanové běloby v době
odstávky výrobny S1.
Na Úpravně vody 2 finišuje stavba „Desilikační stanice“. Jedná se tzv. směsné filtry,
které zajistí úpravu napájecí vody pro parní
kotel v takové kvalitě, aby z ní vyprodukovaná pára splnila požadavky pro využití
na turbíně. PRECHEZA postupně předává
firmě ČKD DIZ montážní prostory a staveniště tak, aby v průběhu dubna mohly
být zahájeny další přípravné montážní
a stavební práce. Tímto bych chtěl požádat všechny pracovníky PRECHEZY, procházející kolem výrobny kyseliny sírové,
aby dbali zvýšené opatrnosti a respektovali
vyznačené zákazy vstupu do těchto prostor.
V dubnu bude rovněž dovezena většina nového výrobního zařízení.
V následujícím čísle NOVIN PRECHEZA
již budu informovat o tom, jak probíhá
vlastní odstávka a práce na rekonstrukci
Marek Konečný
výrobny.
Výroba
1 500 000 tun Pregipsu
Čtvrtý týden roku 2013 dosáhla výroba Pregipsu hodnoty
1 500 000 tun od zahájení výroby. Vyrobený materiál má uplatnění
ve stavebnictví, kde se také stále rozšiřují možnosti jeho použití.
výroba Pregipsu (t)
140.000
Foto: Shutterstock
110.000
Bílý průmyslový sádrovec Pregips, chemicky dihydrát
síranu vápenatého, se vyrábí v Precheze od roku 1997.
Jedná se o bílou, krystalickou a poměrně čistou látku.
Získává se neutralizací technologické kyseliny sírové
z výroby titanové běloby vodnou suspenzí jemně mletého vápence a následnou separací na odstředivkách.
Technologie, která byla vyvinuta v Precheze, se postupně
podstatným způsobem rozšířila. Výroba se zvýšila z jednotek tun za den až na dnešní denní výrobu několika
stovek tun.
Z hlediska aplikace je sádrovec používán při výrobě cementu jako tzv. regulátor tuhnutí. Regulátor tuhnutí je
přidáván v dávce 5% hm. z množství vyrobeného slinku
(základní pojivová složka cementu) pro šedý cement,
u bílého cementu je tato dávka až 8% hm. ze slinku. Pro
představu, z celkové produkce našeho chemo-sádrovce
mohlo být za dobu jeho výroby v cementárnách připraveno až 30 000 000 tun cementu. Další uplatnění nalézá
nově Pregips jako surovina ve výrobě pojiv na bázi sádry.
V současnosti se vyrábí celá řada variant vzdušných
síranových pojiv, od běžných zednických sáder až po
vysoce sofistikované výroby sádry pro dentální účely
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
či pro podlahové anhydritové směsi. Síranová pojiva
byla používána již ve starověkém Egyptě a v současnosti
pojiva na bázi sádry prochází renesancí a z důvodů svých
specifických vlastností jim zřejmě bude patřit značný
díl budoucnosti, zejména v sektoru protipožární ochrany staveb. Pro konstrukční použití jsou ze síranových
pojiv vyráběny zdící sádrové tvarovky a všem známé
sádrokartonové desky. V rámci výrobního programu
Prechezy výroba Pregipsu významným způsobem snižuje nákladovost procesu neutralizace. Přispívá ke snižování průmyslového vlivu na životní prostředí, šetří
ložiska přírodního sádrovce a snižuje tak dopad těžby
na okolní prostředí.
Pavel Šnejdrla, Jan Přikryl
6
Precheza po práci
precheza
www.precheza.cz
duben 2013
Foto: Ludvík Prášil
Automobilové orientační soutěže 2013
Cestou necestou
Po více než deseti letech ježdění po soutěžích jsem
přislíbil, že z mistrovských soutěží, které jsou
pořádány skutečně po celé republice, napíšu vždy
takový medailonek – jako že co mě kde zaujalo.
V rámci soutěží jsem byl na místech,
kam bych se nejspíše jinak nepodíval.
Tentokráte bych to shrnul cimrmanovským: „kachny, kachny, kachny“. Vlastně
„sníh, sníh, sníh – mlha a led“. V měsíci únoru začíná seriál automobilových
orientačních soutěží (AOS) pravidelně
v Českém ráji akcí zvanou Zimní Hrubá
skála. Letos tato soutěž je součástí seriálu Mistrovství republiky, takže se dala
očekávat vysoká kvalita i hojná účast.
A zatímco se v uplynulých letech vždy
hodně diskutovalo o názvu akce, připomínky byly zejména k přívlastku „zimní“, letos nám to paní Zima vynahradila
plnými doušky. Za horších povětrnostních podmínek jsem soutěž ještě nejel
– někteří soupeři, kteří se v soutěžích
pohybují i několik desítek let, prý také
ne. Na článek z míst soutěže jsem myslel
v průběhu víkendu několikráte, hlavně
v místech, kde na náhorních planinách
byla sněhová peřina, cesta zaváta také
bílou a dující vichr z toho všeho dělal
jednolitou plochu. Jízda zručnosti, která
je součástí každého z kol soutěže, vypadala také jednoduše (v areálu lázní
Sedmihorky): slalom vpřed-otočka-slalom vpřed-konec. Až na ten led! Za
normálních (povětrnostních) okolností
bývá při soutěži čas se i pokochat scenériemi a panoramaty, tentokráte však
nebylo kdy…
Mistrovské dvojkolo Zimní Hrubá skála
bylo krásně připraveno, plné vtipných
fintiček v zadání. Počasí ale nepřálo
natolik, že jedna z etap v denní části soutěže byla pořadatelem zrušena.
Snad se při dalších soutěžích najde více
času na prohlídku zastrčených míst nebo
lovení kešek. Tentokráte bylo velkým
úspěchem, že se všichni ve zdraví vrátili domů, i když nehod jsem cestou zpět
viděl nepočítaně…
Karolína Šodková - navigátorka
Seznamte se prosím:
Navigátorka soutěžního vozu
a její výbavička
Legendární Cimrmanova výprava k severnímu pólu byla proti tomuto našemu soutěžnímu víkendu výletem na Kokořín. I proto
bych rád krátce přiblížil vybavení pracoviště
navigátora v našem soutěžním voze.
Nadupaná elektronika umožnila za hraničních vnějších podmínek udržet většinu soutěžních vozidel na „neviditelných“
cestách, kdy má navigátorka na klíně
laptop s navigačním software – GPS modul visí zpravidla na středním zpětném
zrcátku.
Co je na obrazovce? Aktuální poloha, směr
vozidla, kružnice s ekvidistantní vzdálenosti od současné polohy, vše se dá pěkně
zvětšovat a všelijak nastavovat.
Dále se v prostoru odkládací skříňky na
palubní desce nachází Tripmaster – zařízení určené k měření ujeté vzdálenosti
na desítky metrů.
Měřidla jsou vlastně hned dvě – a obě
nulovací. Jedno se používá zpravidla na
měření délky celé etapy, druhé podle
aktuální potřeby. Dá se jednoduše anulovat stiskem tlačítka, například právě
teď. Protože při vynulování tripáč pípne,
pokyn k nulování zní vždy: „píp!“ Tlačítko
mačká ten, kdo má aktuálně „míň práce“,
resp. volnou ruku.
Na čelním skle je pak klasická GPSka, ta
je ale spíše pro řidiče.
Pomáhá mu v celkové orientaci v prostoru.
Neocenitelným pomocníkem je vyznačování projeté trasy – snadněji se vrací „tam
jak jsme odbočovali vlevo“ při případné
chybě. A při této soutěži jsme často jen
díky ní věděli, že jedeme fakt po silnici…
No, a při soutěžení v noci bývá pracoviště navigátorky osvětleno přídavnou LED
lampičkou mechanicky upevněnou a napájenou v USB portu laptopu.
Vše je samozřejmě připojeno do přístrojové zásuvky na středním panelu, takže nutným vybavením je i roztrojka až
rozčtyřka na prodlužovací šňůře…
A nesmí to blimbat!
Ludvík Prášil
PVK Precheza
Foto: Jan Pořízek
Přerovský volejbalový klub prožívá vydařenou sezónu
Starší žačky se stříbrnými medailemi.
Extraligové soutěže dospěly do finálních
částí. Ženy Přerovského volejbalového
klubu Precheza postupují do play off ze
třetího místa. Stejné umístění dosáhly juniorky a budou na konci dubna a začátku května bojovat o medaile. Cenný kov
v krajském přeboru si připsaly starší žačky
v barvě stříbra. A sadu úspěchů doplnilo
ocenění v anketě Sportovec roku, v níž
mladší žačky, neoficiální mistryně Čech
a Moravy obsadily druhé místo v kategorii
kolektivů mládeže.
Ženy bojovaly v extralize do posledního
kola o udržení třetí příčky a neměly to
jednoduché. Nečekané ztráty bodů doma
s Olomoucí a Frýdkem-Místkem stačily
nahradit senzační výhrou nad favorizovaným Prostějovem a vše završily tříse-
tovým vítězstvím nad Olympem Praha.
Tím se znovu vrátily na třetí stupínek
extraligy a už jim nezbývalo nic jiného
než čekat na zbývající výsledky. V případě postupu do druhého kola se přerovské družstvo vyhne v semifinále obhájci
titulu z Prostějova. Už teď je však nad
slunce jasné, že s téměř totožným kádrem
dokázal nový kouč dosáhnout mnohem
lepšího výsledku, než jeho předchůdce
Vladimír Sirvoň.
Po medaili nyní šilhají také juniorky. Od
počátku se svěřenkyně Miroslava Lakomého netajily touhou bojovat o cenný kov.
Suverénně prošly základní částí a ve sku-
pině o první až šesté místo okupovaly až
do posledního kola druhou příčku. Škoda,
že v závěrečném utkání nadstavbové části
neuhrály alespoň jedno vítězství na hřišti
Olympu Praha, mohli jsme výkvět této
kategorie vidět na vlastní oči.
Starostem o udržení v extralize kadetek se
naše mladé volejbalistky vyhnuly velkým
obloukem. Navzdory velmi úzkému kádru
se stále držely nad sestupem ohroženými
místy a s bilancí 9 vítězství a 11 porážek
obsadily sice čtvrté místo ve skupině
o 7.–12. místo, ale daleko od sestupových
vod. Ukazuje se, že tah angažovat na post
trenérky Evu Ryšavou byl velmi správný.
Starší žačky měly v krajském přeboru jen
jediného přemožitele. Za šest kol si připsaly šest porážek a všechny s Prostějovem.
Díky tomu vybojovaly v této soutěži stříbrné medaile s právem startu v prvním
kole mistrovství České republiky.
Mladší žákyně ještě soutěž neuzavřely, ale
jeden velký úspěch už si připsaly. Bylo to
druhé místo v anketě Sportovec roku v kategorii kolektivů mládeže za zisk titulu
mistryň Čech a Moravy v minulé sezóně.
Na úplný závěr se představí přerovskému
publiku při Memoriálu Jiřího Lakomého,
který se bude konat 10.–12. května.
Stanislav Šmidák
Moravský ornitologický spolek
Právě přilétá břehule říční - Pták roku 2013
Břehule říční patří k vlaštovkovitým ptákům, z nichž se u nás pravidelně vyskytují
tři druhy. Vlaštovka obecná je z nich největší. Druhý druh, jiřička obecná, je menší.
Břehule říční se svou letovou siluetou velmi
podobá jiřičce, je jen o něco menší a ocas je
o něco méně vykrojený. Je však celá na horní části těla a křídel hnědavá. Rovněž chybí bílý kostřec typický pro jiřičku. Spodní
část těla je opět bílá, ale na hrudi má hnědý
ostře ohraničený pruh, podle kterého se
nejsnáze v letu poznává. Všichni vlaštovkovití se živí výhradně létajícím hmyzem,
z čehož logicky vyplývá, že musí zimu trávit
v teplých krajích, v našem případě v Africe.
Břehule jako jediná z vlaštovkovitých si nestaví klasické hnízdo, ale vyhrabává si hnízdní noru. Nory si břehule vyhrabávají nejprve zobáčky a pak i nohama. Vyhloubení
základní části půl až metr hluboké nory jim
trvá pouhé tři až čtyři dny, celkové úpravy
zabírají asi 8 dní. Na konci nory v rozšířené
kotlince je hnízdo z travin a posbíraného
peří vodních ptáků. Obvyklá snůška představuje pět vajec. Mláďata se líhnou po 12
až 18 dnech. Rodiče je krmí zhruba 23 dní.
Na podzim naše břehule táhnou přes Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko, Černou
Horu a Středozemní moře do Afriky. Jediný
údaj o české břehuli v Africe je znám od
Čadského jezera, které je spíše jen zastávkou na trase. Přesné zimoviště tak dosud
neznáme. Zajímavé je, že se břehule vracejí
domů úplně jinou trasou. Předpokládá se,
že za to může vysilující přelet Sahary, kdy
se břehule neodvažují následně letět přes
rozsáhlejší plochy moře. Vracejí se přes
oázy do Tuniska, na Maltu a Sicílii a pak
přes Itálii a Rakousko až k nám.
Jak jsou břehule spjaty s Prechezou? Za
příznivých podmínek vzniká nedaleko od
ní, v úložišti teplárenských popílků, různě
velká kolonie. Nejbližší zdroj potravy pak
mají ptáci nad vodními plochami odkališť
Prechezy a často zalétají nad Bečvu i přímo
do areálu. Snad se hnízdění povede i letos,
kdy jsou Ptákem roku. To se rozhodne až
někdy v dubnu.
Na břehule se můžete podívat již teď, alespoň zprostředkovaně. Záběry z kolonie
břehulí v jedné z pískoven naleznete na:
http://youtu.be/wH2v0iD7_wI.
Adolf Goebel
SETKÁNÍ S PTÁKEM
ROKU 2013
Nenechte si ujít cyklovýlet
s Moravským ornitologickým
spolkem: 8. června, více info
na: http://www.mos-cso.cz/
cz/exkurze.
Foto: Dušan Boucný
Jako každoročně, i letos vyhlásila Česká společnost ornitologická ptačí druh, který se stává Ptákem roku. Smyslem této akce je seznámit veřejnost s druhy, které
jsou něčím zajímavé a které potřebují ochranu a pomoc každého z nás. Není náhodou, že letos byla vybrána břehule říční, druh, který obývá celou severní polokouli,
tedy Evropu, Asii i Severní Ameriku. Na zimu odlétá daleko na jih. V létě se s ní pravidelně potkáváme také přímo v Precheze. Jak žije a čím je zajímavá?
precheza
Precheza po práci
www.precheza.cz
duben 2013
7
Soutěž
Foto: hotel Niva
Soutěž pro zaměstnance
společnosti Precheza:
Wellness v Nivě
Víte, jak můžete jako zaměstnanec PRECHEZY strávit příjemný
týden s výhledem na hladinu luhačovické přehrady?
3 dny
wellness péče
pro dva
Vyhrajte prodloužený
víkend v lázních!
Stačí jen správně
odpovědět na soutěžní
otázky a můžete vyhrát
dárkový poukaz pro
dvě osoby. Užijte
si wellness víkend
v lázeňském zařízení
NIVA.
Tomáš Světnický
Soutěžní otázky:
1. Jak se nazývá zařízení nového
wellness centra pro speciální
kombinovanou masáž nohou
s parní lázní?
a) „Liščí nora“
b) „Chodidlový bazének“
c) „Mini whirpool“
Foto: hotel Niva
nacházejí v klidné části nad luhačovickou
přehradou a jsou vzdáleny dvacet minut
pěší chůze od lázeňské kolonády a centra Luhačovic. Nabízí lázeňské pobyty,
rehabilitační pobyty a wellness pobyty
pro samoplátce, léčebné pobyty prostřednictvím zdravotní pojišťovny (komplexní
lázně, příspěvkové lázně) a také firemní
akce.
Wellness centrum, které jinde
nenajdete!
„Připravili jsme pro Vás malou
ochutnávku relaxace a pohody, kterou
můžete zažít v našem rozsáhlém komplexu saun, vířivek, teras s nádherným
výhledem do okolní krajiny a dalšími
službami. Připraveny jsou relaxační
masáže uvolňující tělo i duši, speciální
vinné koupele a pro milovníky plavání
vnitřní bazén se slanou vodou a v sezónním období dva venkovní bazény.“
vedení hotelu
Správné odpovědi na uvedené otázky
zašlete na mailovou adresu [email protected] (uvádějte prosím
předmět e-mailu „Wellness v Nivě“).
Soutěž bude uzavřena 30. dubna 2013
a následně bude za přítomnosti personálního ředitele Tomáše Světnického a předsedy ZO OS ECHO Michala Mlčocha ze
správných odpovědí vylosován výherce.
2. Jak dlouho poskytuje lázeňský
hotel Niva rehabilitační
a lázeňskou péči?
a) 50 let
b) 18 let
c) 120 let
Foto: hotel Niva
A pokud budete velkorysí, vezmete
s sebou za zvýhodněnou cenu i svého
rodinného příslušníka nebo partnera.
Lázeňské zařízení NIVA je dalším partnerem společnosti Precheza, který nabízí kvalitní služby v oblasti lázeňské péče
a ozdravných pobytů pod lékařským
dohledem.
Zde je krátké představení tohoto lázeňského zařízení. Lázně Niva Luhačovice se
Speciální pozvánka:
Foto: Shutterstock
Jednoduše tak, že využijete nabídky benefitního systému společnosti
a přihlásíte se jako zaměstnanec rizikového provozu na týdenní rekondiční pobyt v lázních NIVA Luhačovice plně hrazený zaměstnavatelem,
nebo jako zaměstnanec provozů a útvarů jiných využijete možnost relaxačního pobytu v těchto lázních s možností dotace až 50 % již tak výhodné ceny.
3. Kde se nachází speciální
saunové topidlo „Pec Herba“
a) v lesní sauně
b) v bylinkové sauně
c) v římské páře
Koníček
FILOKARTIE - pohlednice „BUDOUCNOST“
Jeden z atributů pro sběratele je vlastnit nejstarší, nejdražší a nejvzácnější
místopisné pohlednice. U místopisných pohlednic by mělo všeobecně platit,
že čím je pohlednice vzácnější, tím je dražší. Skutečnost je trochu jiná.
Foto: Břetislav Passinger
Nejdražší místopisné pohlednice Přerova jsou pohlednice typu „Budoucnost“.
Cena těchto pohlednic je dána nabídkou
a poptávkou na sběratelském trhu a pohybuje se od tisícikoruny za kus až k pěti
tisícům za kus. Snahou většiny sběratelů
bylo mít všechny kusy, které navíc existují v německé a české mutaci. To představuje celkem 28 ks pohlednic. U většiny
těchto typů pohlednic Přerova je vyda-
vatelem firma Letfusová. Všechny byly
s tak zvanou dlouhou adresou (název byl
odvozen od dlouhé adresní linky, která
byla natažena na celou šířku pohlednice). U této základní série v počtu 28 ks
bylo město vyobrazeno v představách,
jak bude vypadat v budoucnosti. Bylo
to období na přelomu století, kdy rozvoj města, techniky a průmyslu prudce
expandoval. Něco podobného zažívala
většina měst a tak série pohlednic „Budoucnost“ byla celoplošnou sběratelskou
záležitostí. To také byl i důvod pro sběratelský zájem, který tržně vytáhl tento
typ pohlednic mezi sběratelsky nejdražší.
Druhý znak, proč byly tyto místopisné
pohlednice nejdražší, byla litografická
výroba těchto pohlednic. Třetím důvodem, proč zrovna pohlednice „Budoucnost“ patří k nejdražším, byl předmět
vyobrazení.
Na všech bylo vyobrazeno město v budoucnosti ve fantasii tvůrců, například
železniční a automobilové dopravní
nadjezdy, podjezdy, tunely, říční přístavy, vzducholodě, visuté dráhy, lanovky,
létací stroje, automobily a podobné „vymoženosti“ civilizace v budoucnosti. Při
pohledu na pohlednice typu „Budoucnost“ si uvědomujeme, že autoři ztvárnili
něco, co lze demonstrovat na dnešním
příkladu, jak bychom si my představili
ruch ulic města Přerova za sto let. Obě
ilustrační pohlednice Budoucnost Přerova spojuje představa chaosu, ulice
přeplněné lidmi, pochodujícím vojskem,
policií a dopravními prostředky. Neodmyslitelně k těmto typům pohlednic patří
i vizuální ztvárnění automobilových bouraček s cyklisty a lidmi. Přeplněnost ulic
ve fantasii tvůrců pohlednic byla řešena
dopravou v prostředí nad městem létajícími dopravními prostředky. První pohlednice nám přibližuje prostředí kolem
vlakového nádraží. Na druhé pohlednici
je ztvárněna ulice Komenského. V něčem
měli tehdejší tvůrci pohlednic pravdu, že
dopravní provoz v Přerově bude špatný.
Tak trochu nám tyto pohlednice připomenou vize spisovatele J. Verna. Přesto
pohlednice „Budoucnost“ nepatří mezi
nejvzácnější. O nejvzácnějších místopisných pohlednicích se dozvíte v dalším
vydání NOVIN PRECHEZA.
Břetislav Passinger
8
Precheza a my
precheza
www.precheza.cz
duben 2013
Řízení jakosti
Téměř každý, kdo měl v našem podniku co do činění s projekty Six Sigma, si
ještě pamatuje, jak jsme hledali vhodné
„kandidáty“, kam Six Sigma nasadit a jak
to téměř pokaždé skončilo hledáním procesního parametru s největší variabilitou
a po jejím odstranění nebo alespoň snížení jsme se poplácali po ramenou a říkali
si, jak jsme dobří. V tom budovatelském
nadšení jsme však trochu pozapomněli
na to, jestli celý projekt Six Sigma míří
tam, kam má a (možná proto) teď už po
sixsigma v podmínkách PRECHEZA a.s.
neštěkne pes. Říkáte si, proč by to měl
být problém, vždyť se to neosvědčilo,
jak mělo, tak proč na to ještě vzpomínat.
A protože každé proč má své proto, podle staré oblíbené zásady „prevence před
detekcí“ bychom si měli dát pozor, abychom takto nepochovali i další projekty.
A co s tím mají společného ty „stopy“
v nadpise?
Není nad názorný příklad. Dopravní podnik DéPé má za úkol převážet předměty
Áá z bodu Bé do bodu Cé. Jeho řidič eŘ
tedy v bodě Bé naloží předmět Áá a vyrazí
do bodu Cé. Cestou sem tam zastaví, sem
tam zpomalí, sem tam zrychlí, vyhýbá se
děrám v silnici, nezodpovědným hazardérům a hlídkám dopravní policie. Naloží,
jede, složí a tak pořád dokola. To, co ho
při jízdě zajímá, je stav silnice a aby někoho neporazil, případně aby do něj někdo nenaboural. Hledí na svět z nějakých
dvou a něco metrů (dobře, ne šesti, ale
osmi stop). Vidí díry v silnici, červenou
na semaforu, nezodpovědného chodce.
Jeho dispečer se na to dívá trochu jinak,
dnes už většinou na obrazovce počítače,
kam dostává signál z družice (šest a více
tisíc stop nad zemí). Ten nevidí díry v silnici a červenou na semaforech, ale zato
vidí, jestli řidič jede jak má a kam a kudy
má. A pokud přísná madam Legislativa
dovolí (ty povinné přestávky a nepřetržitá
doba řízení …), může řidiče popohnat
nebo přibrzdit, přesměrovat jinam, přeložit náklad atd.
Co z toho plyne pro nás, chemiky Prechezou povinné? Když něco děláme, jsme
na tom většinou jako ten řidič trambusu – nastartujeme, jedeme, umíme se
vyhnout havárii, na konci umíme odevzdat, co jsme odevzdat měli a dokonce
se chceme i zlepšovat. Bohužel většinou
ale nemáme ani páru o tom, jestli to naše
malé soukromé zlepšování je zlepšením
i z celopodnikového hlediska. Kdo z nás
(operátorů, referentů) totiž ví, jaké zlepšení jeho aktivita podniku skutečně přinesla
(a kdo z nás se to má jak dovědět…)? Proto je v reálné praxi naprosto nezbytné, aby
pohled „z šesti stop“, tedy jak to v praxi
„skutečně je“, jak jsme to či ono udělali,
byl doplněn pohledem shora, „z šesti tisíc
stop“, tedy, jestli „je to opravdu to, co bylo
cílem a smyslem“ (přezkoumání vedením,
verifikace, validace, fuj, izovština). Pokud
tomu tak nebude, dopadneme stejně jako
ten havíř, který se diví, proč mu zavřeli
důl, když v něm přece rubali samé rekordy, anebo ministr průmyslu, který se
diví, proč průmyslová výroba neroste tak,
jak to krásně naplánoval. Každý nechť si
řídí a zlepšuje své, ale ať je jasné, že to
Foto: Shutterstock
Pohled z výšky šesti stop a šesti tisíc stop
v celopodnikovém globálu směřuje kam
má, jinak to nedopadne nejlépe. Tedy,
dopadne to stejně, jako když projekt Six
Sigma měl sedm šampionů (odpovědných
vedoucích) namísto jednoho a tak místo
aby Six Sigma projekt jeden manažer řídil
žádoucím směrem, dohadovalo se o tom
sedm lidí tak dlouho, až celá slavná sixsigma zašla na úbytě.
A proč si z toho máme vzít ponaučení? Pohled „6 + 6000“ totiž není jen záležitost six-sigmová, ale také balancskórkardová (ten
jsme mimochodem také pochovali, a to ze
stejných příčin), zatímco jiné metody na
zlepšování (například kvéefdé a géosmdé,
tedy QFD a G8D) nás teprve čekají. Tak
ať je nepochováme ze stejných příčin také.
Pavel Mollin
Agrofert magazín
Andrej Babiš v Penamu a Deze
Při plánovaném pracovním jednání navštívil Andrej Babiš, generální ředitel společnosti
Agrofert, necelou desítku firem působících v potravinářství, chemii a zemědělství
v různých moravských krajích.
Během svých návštěv zaměstnance informoval, že
holding Agrofert měl v loňském roce celkově 200
miliard tržeb a je tak třetí největší firmou v Česku.
Jelikož 24. 9. bude Agrofert slavit 20leté výročí svého
založení, zavzpomínal s nimi také na začátky těchto
firem a pozval všechny zaměstnance na oslavu tohoto významného výročí do Prahy.
Z potravinářských firem navštívil například Penam,
ve kterém si prohlédl výrobu jednotlivých provozů
a zajímal se o záměry i vývoj pekárenského oboru.
Během besed se zaměstnanci se diskutovalo nejen
o problematice českého potravinářství, ale i o pro-
blematice společného a osobního života zaměstnanců. Zájem o podporu českých potravin a zlepšování jejich kvality prostřednictvím nejmodernějších
technologií projevil i při návštěvě olomoucké Olmy,
která nedávno zakoupila novou linku a od září bude
produkovat nové výrobky.
Deza je druhou nejlepší firmou po německé
chemičce
Návštěvu Moravy spojil také s pracovním setkáním v napajedelské Fatře, přerovské Precheze či
valašskomeziříčské Deze, přičemž část svého času
vždy věnoval diskusi se zaměstnanci. Na začátku
diskuse zaměstnancům poděkoval za jejich práci
a například v Deze uvedl, že je po německé chemičce SKW Piesteritz druhou nejlepší firmou skupiny
Agrofert.
Chemiky zajímaly potraviny
V den návštěvy Dezy se měl Andrej Babiš v televizním
programu ČT1 zúčastnit diskusního pořadu Michaely
Jílkové Máte slovo na téma Nebezpečné potraviny
z Polska. Zaměstnance chemické společnosti proto
zajímala jeho účast a problematika kvality potravin,
do které je Andrej Babiš na konkrétních příkladech
ochotně zasvětil.
Agrotecu se daří dobře
Chválou pan Babiš nešetřil ani při setkání se zaměstnanci firmy Agrotec, kde zároveň projevil svůj smysl
pro humor. „Jsem rád, že jsem tu poprvé po pěti letech.
V Agrofertu mám totiž na starost problémové firmy.
To, že se vidíme zřídka, je pro vás výborná zpráva,“
vyvedl z rozpaků své zaměstnance. „Dobrou zprávou
je i to, že je zemědělství stále výnosným oborem, špatnou to, že to zjišťuje čím dál více firem. Zemědělci,
kteří mají výrobu, jsou na tom nicméně dobře, takže si
mohou dovolit od vás kupovat moderní stroje“, vyjádřil
Redakce
Babiš své potěšení z výsledků Agrotecu.
Partnerství pro chemii a další
projekty s Prechezou
Začátkem každého roku se mnoho žáků
a studentů ocitne na životní křižovatce
a řeší otázku: Kam dál? Deváťáci si vybírají střední školu, maturanti vysokou a vysokoškoláci se rozhlížejí po pracovních
příležitostech. Proto právě v tomto období
řada škol organizuje různé akce, aby mladým lidem pomohla v rozhodování, kterým směrem udělat další důležitý krok.
PRECHEZA a. s. se těchto akcí pravidelně účastní jako budoucí potenciální
zaměstnavatel a snaží se tak podpořit zá-
jem mladých o chemii a ostatní technické
obory. Děti základních a středních škol
jsme se letos snažili motivovat podporou
chemických soutěží Hledáme nejlepšího
chemika regionu a Chemická olympiáda.
Možnosti odborných stáží a praxí v naší
společnosti a nabídky zaměstnání pro
absolventy zejména chemických vysokých škol, jsme prezentovali na akcích
Okna do praxe na Univerzitě Palackého
v Olomouci a Dnech chemie na chemické fakultě VUT v Brně. V rámci projek-
tu Partnerství pro chemii, v kterém je
PRECHEZA a. s. partnerem, se konal
13. března na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice Veletrh
pracovních příležitostí.
Kromě odborných stáží v rámci studia se
mladí lidé zajímali o možnosti budoucího uplatnění svých znalostí v naší společnosti. Jejich zájem je důkazem toho, že
PRECHEZA je považována za zaměstnavatele s dobrou pověstí.
Alena Okáčová
TIRÁŽ
NOVINY PRECHEZA | Noviny zaměstnanců PRECHEZA a.s. Přerov | Vydavatel: PRECHEZA a.s. Přerov | Evidenční číslo: MK ČR E 12616 | NEPRODEJNÉ | Redakční rada: Adolf Goebel, Marek Konečný, Dana
Lehnertová, Tomáš Navrátil, Alena Okáčová, Ludvík Prášil, Tomáš Příkopa, Jan Přikryl, Pavel Šnejdrla, Jiří Valenta | Šéfredaktorka: Jitka Koppová | Adresa redakce: NOVINY PRECHEZA, nábřeží Dr. E. Beneše 1170/24,
750 02 Přerov | Telefon: +420 581 253 848 | E-mail: [email protected] | Grafický design: RABBIT DESIGN
Foto: Alena Okáčová
Spolupráce se školami
Download

- Precheza, as