Obsah
Vedenie spoločnosti
02
Prílohy
Divízni riaditelia spoločnosti
03
História spoločnosti
04
Správa nezávislého audítora
34
k účtovnej závierke
Stratégia spoločnosti
06
Predmet podnikania spoločnosti
Významné projekty
08
Organizačná štruktúra Účasť v iných spoločnostiach
12
Starostlivosť o zamestnancov
16
Verejné pôsobenie spoločnosti
18
Kvalita a environment Vývoj podnikateľskej činnosti Výskum a vývoj 20
ýznamní odberatelia a dodávatelia
V
Finačná situácia Majetok a záväzky
Výnosy a náklady
Návrh na rozdelenie zisku
Predpoklad budúceho
vývoja spoločnosti
25
10
14
Finančné výkazy
Poznámky k účtovnej závierke
36
Prehľad penažných tokov
Dodatok správy audítora
o overení súladu výročnej správy
s účtovnou závierkou
81
48
86
Certifikáty systému
manažérstva kvality
89
Potvrdenie o priemyselnej
bezpečnosti podnikateľa
90
21
22
26
26
28
30
32
výročná správa 2011 | VUJE, a.s. | 1
Predstavenstvo spoločnosti
Ing. Zoltán Harsányi, PhD.
predseda predstavenstva
Ing. Peter Líška
podpredseda predstavenstva,
riaditeľ divízie jadrovej bezpečnosti
2 | výročná správa 2011 | VUJE, a.s.
Divízni riaditelia spoločnosti
Ing. Matej Korec, MSc.,PhD.
generálny riaditeľ, člen predstavenstva
Ing. Roman Gulaš
člen predstavenstva, riaditeľ divízie podpory
riadenia a prevádzky elektrizačnej sústavy
Ing. Miroslava Lipárová
oddelenie ľudských zdrojov
Ing. Marián Štubňa CsC.
divízia radiačnej bezp. likvidácie
JEZ a spracov. RAO
Ing. Peter Pilát
Ing. Karol Rovný, MBA
Ing. Štefan Nižňanský
Ing. Oto Schultz ml.
Ing. Branislav Mesík
Ing. Oto Schultz
divízia diagnostiky jadrovoenergetických zariadení
divízia informačných technológií
divízia prípravy prevádzky JE
divízia pre ekonomiku
divízia školiace a výcvikové
stredisko personálu JE
divízia obchodu
a inžinierskych činností
výročná správa 2011 | VUJE, a.s. | 3
História spoločnosti
...je úzko
zviazaný s Atómovými
elektrárňami Bohunice...
Vznik VÚJE je úzko
zviazaný s Atómovými
elektrárňami Bohunice.
Kolektív výskumno-vývojových
pracovníkov v Atómových
elektrárňach Bohunice
bol základom pre vznik
Výskumného ústavu jadrových
elektrární, ktorý začal svoju
činnosť 1. januára 1977 ako
koncernová organizácia
Slovenských energetických
podnikov. Po roku sa z VÚJE
stala samostatná organizácia
riadená priamo Federálnym
ministerstvom palív
a energetiky ČSSR.
Výborné výsledky boli
podnetom na to, že v roku
1983 predsedníctvo federálnej
vlády poverilo VÚJE vedeckým
vedením spúšťania všetkých
československých jadrových
elektrární. V roku 1983 začalo
v ústave pracovať rezortné
školiace a výcvikové stredisko,
ktoré bolo v nasledujúcom
roku vybavené plnorozsahovým
trenažérom reaktorových blokov
VVER-440/213 a postupne
dosiahlo medzinárodnú
úroveň (výcvikové kurzy tu
uskutočňovala aj Medzinárodná
agentúra pre atómovú energiu).
V roku 1985 sa sídlom
VÚJE stala Trnava, pričom
viaceré experimentálne
pracoviská, vývojové dielne i
niektoré laboratóriá zostali
v priestoroch jadrových
elektrární v neďalekých
Jaslovských Bohuniciach.
Koncom osemdesiatych rokov
mal ústav 759 pracovníkov
a nadobudol mimoriadne
významné postavenie nielen
v československej jadrovej
energetike, ale i v zahraničí.
Významné spoločenské zmeny
v roku 1989 ovplyvnili ďalšie
smerovanie ústavu. Vznikol
nový organizačný model VÚJE
a postupne sa vykryštalizovala
stratégia a predmet činnosti.
Výskumný ústav jadrových
elektrární si zachoval odborné
zameranie a transformoval sa
na štátny podnik. V následnom
procese privatizácie odkúpila
štátny výskumný ústav
akciová spoločnosť založená
zamestnancami ústavu. V
novembri 1994 sa výskumný
ústav transformoval na
súkromnú akciovú spoločnosť
Výskumný ústav jadrových
elektrární Trnava, a. s. Prvým
predsedom predstavenstva a
generálnym riaditeľom sa stal
Ing. Ján Korec, CSc. Pod jeho
vedením získala spoločnosť
projekty, ktoré umožnili jej ďalší
rozvoj. Firma sa postupne
04 | výročná správa 2011 | VUJE, a.s.
preorientovala z výskumnej
organizácie na inžiniersku a
projektovú spoločnosť, ktorá
realizovala významné projekty v
jadrovej energetike a v ďalšom
období rozšírila svoju činnosť
aj do oblasti rozvodných sietí,
klasickej energetiky a využitia
obnoviteľných zdrojov energie.
V júli 2004 bol názov spoločnosti
zmenený na VUJE, a.s, ktorý je
súčasným názvom spoločnosti.
VUJE je naďalej akciovou
spoločnosťou, ktorej akcionármi
sú výhradne súčasní a bývalí
zamestnanci, resp. dedičia
vlastníckych podielov.
Firma dokázala svojou účasťou
v mnohých významných
projektoch, že je schopným
organizátorom spolupráce
medzi zahraničnými a
slovenskými dodávateľmi prác,
technológií a komponentov v
takej špecializovanej oblasti,
akou je modernizácia a dostavba
jadrových elektrární a tiež v
ďalších sektoroch energetiky.
Dosiahnutými výsledkami sa
VUJE zaradilo medzi významné
európske výskumno-vývojové a
inžiniersko-projektové firmy.
...ktorá realizovala významné
projekty v jadrovej energetike
a v ďalšom období rozšírila
svoju činnosť aj do oblasti
rozvodných sietí...
Stratégia spoločnosti
Snahou VUJE je presadzovať sa
v sektore jadrovej energetiky,
teda v oblasti, s ktorou je spätý
zrod VUJE, a v ktorej pôsobí
viac ako tri desaťročia.
Bohaté skúsenosti v oblasti
inžinierskych a projektových
činností pre tento sektor nám
dávajú záruku presadenia sa i v
časoch rastúcej konkurencie.
Stratégia spoločnosti je
spracovaná na základe
predpokladaného vývoja
odvetvia. VUJE nastavilo svoje
ciele tak, aby plne obstálo
v konkurenčnom prostredí
a uspokojilo potreby svojich
zákazníkov, očakávania
akcionárov i zamestnancov.
Strategické priority:
•udržať a posilniť pozíciu
významnej firmy v oblasti
energetiky na domácom
i zahraničnom trhu i po jeho úplnom otvorení,
•zvyšovať hodnotu firmy,
•ponúkať svojim obchodným partnerom nové produkty
s ciel’om zvýšiť ich spokojnosť
a lojalitu,
•rešpekt je základom práce
nášho tímu,
•rozvíjať odbornú spôsobilosť
zamestnancov a efektívne
zdieľať informácie vo
vnútri firmy,
•prispieť k ochrane a rozvoju
životného prostredia.
Praktická realizácia
strategických zámerov
znamená:
•skvalitnením a zvýšenou komplexnosťou poskytovaných
riešení a dodávok posilniť svoje postavenie vedúcej
inžiniersko-projektovej
organizácie v segmente
slovenskej jadrovej
energetiky,
•zvýšiť svoj trhový podiel
v segmente inžiniersko projektových činností
pre jadrovú energetiku
v stredoeurópskom priestore, a tak naďalej pokračovať v
teritoriálnej diverzifikácii,
•premietnuť do realizácie
činností sprísnené požiadavky
z pohľadu vyšších nárokov na bezpečné prevádzkovanie
jadrových zariadení,
•zvýšiť svoj podiel v trhovom
segmente inžiniersko projektových a dodávateľských
činností pre klasickú energetiku, prenosovú sústavu a rozvodné siete v súlade s diverzifikáciou služieb,
•zamerať sa na nové
technológie a prípravu
nových zdrojov.
...presadzovať sa
v sektore jadrovej
energetiky...
06 | výročná správa 2011 | VUJE, a.s.
...udržať a posilniť pozíciu
významnej firmy v oblasti
energetiky na domácom
i zahraničnom trhu...
Predmet podnikania spoločnosti
...činnosti súvisiace
s prevádzkou a údržbou
jadrových elektrární...
...modernizácia jadrových
elektrární, zvyšovanie výkonu
a predlžovanie životnosti...
Predmetom podnikania
VUJE sú projektové, realizačné,
inžinierske a školiace činnosti
pre jadrové a klasické
elektrárne a pre spracovateľský
priemysel.
VUJE poskytuje komplexné
riešenia pre jadrovú energetiku,
a to najmä v nasledovných
oblastiach:
•činnosti súvisiace s
prevádzkou a údržbou
jadrových elektrární (jadrová
bezpečnosť, diagnostika
jadrových a energetických
zariadení, radiačná kontrola
JE, spracovanie bezpečnostnej
dokumentácie, hodnotenie
bezpečnosti blokov),
•modernizácia jadrových elektrární, zvyšovanie výkonu
a predlžovanie životnosti,
•projektovanie nových jadrových elektrární,
•vyraďovanie a likvidácia
jadrových elektrární,
nakladanie s rádioaktívnymi
odpadmi,
•spúšťanie nových
jadrových elektrární,
•školenie personálu jadrových
elektrární.
08 | výročná správa 2011 | VUJE, a.s.
Všeobecne v rámci služieb pre
energetiku vykonáva:
•projektovanie energetických
stavieb a technológií a
zabezpečenie ich realizácie,
•výstavbu a rekonštrukciu
energetických zariadení,
•analýzu technických,
ekonomických
a environmentálnych
aspektov výroby, rozvodu
a spotreby energií,
•obsluhu rozvodní.
...komplexné hodnotenie životného prostredia
v lokalitách, kde sa...
Významné projekty
...vývoj a prevádzka
simulátorov pre jadrové
reaktory typu...
Medzi najvýznamnejšie
projekty, ktoré VUJE
počas svojej existencie
realizovalo, patria:
•postupná rekonštrukcia JE
V-1 v Jaslovských Bohuniciach (v konzorciu s firmou Siemens),
•modernizácia blokov jadrovej
elektrárne V-2 v Jaslovských
Bohuniciach,
účasť na projekte dostavby
1. a 2. bloku Atómových elektrární Mochovce,
•seizmické zodolnenie
a rozšírenie skladovacej
kapacity medziskladu
vyhoreného paliva
v Jaslovských Bohuniciach,
•vyraďovanie jadrovej
elektrárne A-1 v Jaslovských
Bohuniciach,
•spúšťanie jadrových elektrární
Jaslovské Bohunice,
Mochovce, Dukovany
a Temelín,
•komplexné hodnotenie
životného prostredia
v lokalitách, kde sa
nachádzajú ergetické zariadenia Slovenských
elektrární, a. s.,
•dokončenie republikového
úložiska rádioaktívnych
odpadov v Mochovciach,
•integrovaný informačný
systém Slovenských elektrární, a. s.,
10 | výročná správa 2011 | VUJE, a.s.
•vývoj a prevádzka simulátorov
pre jadrové reaktory typu VVER V-230 a V-213
a simulátorov pre
rozvodné podniky,
•výstavba vysokonapäťovej linky
Varín – Sučany,
•výstavba a kompletizácia
technologického vybavenia
budovy Slovenského
energetického dispečingu
v Žiline,
•rekonštrukcia energetického
hospodárstva v Smrečine
Holding I, a. s.,
•rekonštrukcia 400 kV rozvodne
v Križovanoch,
•štátne programy
výskumu a vývoja.
Organizačná štruktúra spoločnosti
9900
Predstavenstvo
Kancelária predstavenstva
0100
Generálny riaditeľ
Útvary generálneho riaditeľa
0200
Divízia jadrovej bezpečnosti
0300
Divízia diagnostiky jadrovo-energetických zariadení
0400
Divízia prípravy prevádzky JE
0500
Divízia podpory prevádzky JE
0600
Divízia školiace a výcvikové stredisko personálu JE
0700
Divízia radiačnej bezp. likvidácie JEZ a spracov. RAO
0800
Divízia informačných technológií
0900
Divízia obchodu, inžinierskych činností a služieb
1000
Divízia pre ekonomiku
1200
Divízia podpory riadenia a prevádzky elektr. sústavy
1700
Divízia pre prípravu a výstavbu nových jadrových zdrojov
12 | výročná správa 2011 | VUJE, a.s.
Účasť v iných spoločnostiach
Odrazom snahy VUJE
o posilnenie pozície spoločnosti
na slovenskom energetickom
trhu je aj kapitálová
účasť v spoločnostiach
so súvisiacim predmetom
Vklad VUJE do
základného imania*
podnikania. K 31.12. 2011
malo VUJE kapitálovú účasť
v nasledovných spoločnostiach:
Podiel
(%)*
Výsledok
hospodárenia
k 31.12. 2011
(EUR)
Účtovná hodnota
dlhodobého fin.
majetku k 31.12. 2011
(EUR)
Dcérske podniky
DECOM, a.s.
172 640 Eur
100.0
43 736
373 531
DECONTA, a.s.
100 000 Eur
100.0
985
110 000
EGP s.r.o.
6 639 Eur
100.0
0
88 561
VÚJEST s.r.o.
3 386 Eur
51.0
-4 319
28 652
1 380 tis. Kč
93.2
1 551
53 515
3 386 Eur
51.0
1 982
0
67 716 Eur
51.0
429 691
1 991 635
200 000 Eur
100.0
243
785 794
21 905 Eur
66.0
154 321
68 189
3 320 Eur
50.0
6 494
99 582
33 864 Eur
34.0
**
37 244
40 tis. Kč
20.0
234
1 511
VÚJE Česká republika s.r.o.
Atoming, spol. s r.o., v likvidácii
ENERGOMONT s.r.o.
AITEN, a.s.
ENERGOPROJEKT SLOVAKIA a.s.
Pridružené podniky
ENERGOPROJEKT, spol. s r.o., Košice
ENERGOPROJEKTY a.s.
Nuclear Safety&Technology Centre s.r.o.
* podiel na hlasovacích právach rovnaký ako podiel na základnom imaní
** fiškálny rok končí 30.6.2012
DECOM, a. s., vypracováva
koncepčné plány vyraďovania
jadrových elektrární a
bezpečnostné analýzy.
DECONTA, a. s., vykonáva
poradenskú a konzultačnú
činnosť v oblasti vyraďovania
jadrovo-energetických zariadení
a nakladania s rádioaktívnym
odpadom a vyhoreným jadrovým
palivom.
VUJEST, s. r. o., realizuje
kooperácie menšieho rozsahu
pre materskú spoločnosť.
VÚJE Česká republika, s.r.o.,
vyvíja výhradne aktivity
zamerané na oblasť energetiky
a prevažne určené podnikovej
sfére. Realizuje projekty pre
energetické podniky v Českej
republike, resp. pre dodávateľa
technológií do energetiky.
Predmetom činnosti spoločnosti
ENERGOMONT, s. r. o., je
montáž technologických
zariadení v energetike a
strojárstve, oprava a údržba
elektrických zariadení,
výroba oceľových konštrukcií
a oceľových nádrží a ďalšie
činnosti.
AITEN, a. s., sa zaoberá
systémovou integráciou v oblasti
informačných technológií, ďalej
riadením projektov týkajúcich
sa informačných technológií
a konzultačnou činnosťou v
oblasti zavádzania informačných
systémov.
14 | výročná správa 2011 | VUJE, a.s.
ENERGOPROJEKT
Slovakia, a.s., vykonáva
architektonické a inžinierske
služby a s tým súvisiace
technické poradenstvo.
ENERGOPROJEKT, spoločnosť
s ručením obmedzeným,
Košice, vykonáva projektovú
činnosť v oblasti elektrických
staníc, automatizovaných
systémov dispečerských
zariadení a priemyselných
rozvodov.
ENERGOPROJEKTY, a. s.,
podnikajú v oblasti projektovania
stavieb, vypracúvajú štúdie,
realizujú odbornú poradenskú
činnosť, statické výpočty a
rozpočtové práce.
...a konzultačnú
činnosť v oblasti
vyraďovania jadrovoenergetických zariadení a nakladania...
Starostlivosť o zamestnancov
...teda vzrástol počet
zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním o 2,5
percentuálneho bodu...
Vývoj počtu zamestnancov
K 31.12.2011 bolo vo VUJE
zamestnaných 782 ľudí, čo
predstavuje pokles oproti koncu
roka 2010 o 19 zamestnancov.
Z celkového počtu
zamestnancov bolo v roku
2011 219 žien, ich podiel
tak tvoril 28 %, čo je oproti
roku 2010 zníženie o 1,2
percentuálneho bodu.
Z hľadiska kvalifikačnej
štruktúry malo koncom
roka 2011 40 zamestnancov
vysokoškolské vzdelanie
III. stupňa (5,1 %), 424
zamestnancov malo
vysokoškolské vzdelanie
I a II. stupňa (54,2 %) a 318
zamestnancov stredoškolské
vzdelanie (40,7 %).
V porovnaní s rokom 2010 teda
vzrástol počet zamestnancov
s vysokoškolským vzdelaním
o 2,5 percentuálneho bodu
a znížil sa počet zamestnancov
so stredoškolským vzdelaním o
2,5 percentuálneho bodu.
Z hľadiska vekovej štruktúry boli
jednotlivé kategórie zastúpené
nasledovne: v kategórii do
30 rokov bolo zaradených
78 zamestnancov (10 %),
v kategórii od 30 rokov do 40
rokov bolo 167 zamestnancov
(21,4 %), v kategórii od 40
rokov do 50 rokov bolo 187
zamestnancov (24 %), v kategórii od 50 rokov do 60 rokov
bolo 255 zamestnancov (
32,6 %) a v kategórii nad
60 rokov bolo 95 zamestnancov
(12 %).
(Experimentálna spaľovňa
a bitúmenačná linka) - celkove
40 zamestnancov.
Vzdelávanie zamestnancov
Cieľom vzdelávania
zamestnancov VUJE, a. s., je
pripravovať a udržiavať vysoko
kvalifikovaných a odborne
spôsobilých zamestnancov
potrebných pre realizáciu
náročných projektov a úloh
našej akciovej spoločnosti.
Zvyšovanie a prehlbovanie
kvalifikácie je zabezpečované
rôznymi formami. V prvom
rade ide o prípravu odborne
a osobitne odborne spôsobilých
zamestnancov (v súlade
so Zákonom č. 541/2004 Z. z.
- Atómový zákon a Vyhláškou
č. 52/2006 Z. z.). Túto skupinu
predstavuje školiaci personál
školiaceho a výcvikového
strediska (lektori teoretickej
prípravy vybraných
a odborne spôsobilých
zamestnancov a lektori
výcviku na reprezentatívnom
plnorozsahovom simulátore),
a tiež odborne spôsobilí
zamestnanci pre vyraďovanie
našich JZ z prevádzky
16 | výročná správa 2011 | VUJE, a.s.
Ďalej sú to povinné opakované
školenia, rôzne doplnkové
odborné semináre, kurzy,
domáce i zahraničné
konferencie, workshopy,
tréningy pracovných zručností,
štúdium popri zamestnaní
a ďalšie.
Z dôležitejších sa dá spomenúť
príprava certifikovaných
projektových manažérov
s medzinárodne uznávaným
certifikátom IPMA. V minulom
roku získali tento certifikát 3
zamestnanci. Celkove vlastní
certifikát 45 zamestnancov
spoločnosti. V jazykovej príprave
bolo 132 zamestnancov. Formou
dohôd si zvyšovalo kvalifikáciu
štúdiom popri zamestnaní na
VŠ 13 zamest-nancov ( z toho 7
uzavretých v roku 2011).
Systém prípravy zamestnancov
bol v roku 2011 hodnotený
1 interným auditom, inšpekciou
ÚJD SR a recertifikačným
auditom LRQA. Výsledky auditov
preukázali funkčnosť a zhodu s
požiadavkami noriem ISO 9001.
...si zvyšovalo
kvalifikáciu štúdiom
popri zamestnaní na
VŠ 13 zamestnancov...
Starostlivosť o zamestnancov
Spolupráca s univerzitami
a podpora talentovaných
študentov
Spolupráca s univerzitami
prebieha najmä formou
poskytovania odborných
konzultácií študentom pri
vypracovávaní bakalárskych,
diplomových a dizertačných
prác, ako aj v úlohe oponentov.
Starostlivosť o zamestnancov
Starostlivosť o zamestnancov
je súčasťou riadenia ľudských
zdrojov vo VUJE.
Popri finančných prvkoch
odmeňovania, ako sú kolektívne,
cieľové, či mimoriadne odmeny,
poskytuje VUJE aj rôzne
zamestnanecké výhody.
Tieto sú ustanovené nielen v
interných predpisoch VUJE, ale
aj v kolektívnej zmluve vyššieho
stupňa a podnikovej kolektívnej
zmluve, ktorá bola uzatvorená
na obdobie rokov 2011 až 2013.
Medzi zamestnanecké výhody
poskytované vo VUJE patria:
•stravovanie zamestnancov,
•komplexné preventívne lekárske prehliadky,
VUJE poskytuje študentom aj
možnosť absolvovať odbornú
prax alebo stáž.
•príspevky na doplnkové
dôchodkové sporenie,
•príspevky pri narodení dieťaťa a pri životných jubileách,
•príspevok na odber
elektrickej energie,
•zvýhodnené pobyty
v rekreačných zariadeniach VUJE,
•podpora jazykového
vzdelávania a zvyšovania
kvalifikácie,
•dodatočné voľné dni pre matky
a osamelých otcov a iné.
Prostredníctvom Nadácie Jána
Korca, ktorá funguje pri VUJE,
odmeňujeme talentovaných
študentov Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave
a Technickej univerzity
v Košiciach v projekte
s názvom Cena Nadácie
Jána Korca.
Vďaka Nadácii Jána Korca
môžeme podporovať aj
štúdium talentovaných
študentov zo sociálne slabého
a znevýhodneného prostredia.
Verejné pôsobenie spoločnosti
VUJE je aktívnym členom
nasledovných organizácií:
•Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska
•Zväz priemyselných, výskumných a vývojových organizácií
•Centrum pre rozvoj energetiky
•Slovenské jadrové fórum
•Republiková únia zamestnávateľov
•Slovenská nukleárna spoločnosť
•Slovenská obchodná a priemyselná komora a jej sekcia energetiky
talentovaných študentov a
sociálne slabších študentov,
ale podporuje aj rozvoj detí
a mládeže, prispieva na
rozvoj a ochranu duchovných
a kultúrnych hodnôt a na
humanitnú pomoc.
•Halden Reactor Project
VUJE prostredníctvom Nadácie
Jána Korca, podporuje nielen
18 | výročná správa 2011 | VUJE, a.s.
...prispieva na rozvoj
a ochranu duchovných
a kultúrnych hodnôt
a na humanitnú pomoc...
...spolupráca s univerzitami
prebieha najmä formou
poskytovania odborných
konzultácií študentom....
Kvalita a environment
- integrovaný systém manažérstva
VUJE, a. s., má vybudovaný
integrovaný systém
manažérstva pozostávajúci z
troch zložiek:
VUJE, a. s., má v súlade s
normou STN EN ISO/IEC
17025:2005 akreditované
pracoviská:
•systém manažérstva kvality,
•Kalibračné laboratórium
merania teploty a tlaku,
•systém environmentálneho
manažérstva,
•systém manažérstva
bezpečnosti a ochrana
zdravia pri práci, na základe
medzinárodných noriem ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001
a súvisiacich právnych
predpisov zameraných
na zvyšovanie bezpečnosti
prevádzky jadrových zariadení,
na ochranu životného
prostredia a na bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci.
Zohľadňuje tiež
odporúčania IAEA.
Jednotlivé zložky
integrovaného systému
manažérstva VUJE, a. s., boli
certifikované spoločnosťou
Lloyd’s Register Quality
Assurance postupne v rokoch:
•1999 (systém
manažérstva kvality),
•2003 (systém
environmentálneho
manažérstva),
•Skúšobné laboratórium –
oddelenie kontroly jadrových
energetických zariadení,
•Skúšobné laboratórium –
oddelenie štrukturálnych analýz,
•Skúšobné laboratórium
chemických režimov a
fyzikálno-chemických analýz,
•Skúšobné laboratórium
elektromagnetických polí,
•Skúšobné laboratórium
- laboratorium kvalifikácie
zariadení,
•Skúšobné laboratórium
dozimetrie žiarenia,
Vývoj podnikateľskej činnosti
Vo VUJE pracuje autorizované
pracovisko (autorizovaná osoba)
podľa zákona č. 142/2000 Z.
z. o metrológii v znení zákona
č. 431/2004 Z. z. na výkon
overovania určených meradiel
– kombinované snímače teploty
určené pre jadrové elektrárne
typu VVER-440. Autorizácia je
platná do roku 2013.
VUJE, a. s., má tiež autorizované
pracovisko (autorizovaná osoba)
podľa zákona č. 142/2000 Z.
z. o metrológii v znení zákona
č. 431/2004 Z. z. na výkon
overovania určených meradiel
- meracie transformátory
prúdu, meracie transformátory
napätia, kombinované meracie
transformátory prúdu a
napätia používaných v spojení s
elektromermi. Autorizácia platí
do roku 2012.
VUJE je od roku 2005 držiteľom
bezpečnostného certifikátu
Národného bezpečnostného
úradu SR.
•Skúšobné laboratórium –
oddelenie meraní výkonových
transformátorov.
VUJE má vybudovaný
Certifikačný orgán certifikujúci
produkty – vybrané zariadenia
pre jadrové elektrárne v súlade
s STN EN 45011:2000.
•2009 (systém manažérstva
bezpečnosti a ochrana zdravia
pri práci).
20 | výročná správa 2011 | VUJE, a.s.
VUJE je spoločnosťou,
ktorá v rámci svojho podnikania
uplatňuje dlhoročné skúsenosti
v oblasti výskumu, vývoja,
inžinierskych a realizačných
činností v oblasti energetiky.
Ťažiskom činnosti VUJE aj
v roku 2011 bola realizácia
projektov v energetike,
z ktorých najvýznamnejšie
boli tieto:
•dispečerský tréningový
simulátor - II. etapa,
•DTS - dispečerský
tréningový simulátor,
•rekonštrukcia rozvodne 220 kV
na 400 kV v Medzibrode,
•štúdia realizovateľnosti
nového jadrového zdroja
v Jaslovských Bohuniciach,
•dodávka kompaktných
zásobníkov pre sklad
vyhoreného paliva,
•projekt BIDSF B6.3 - plán
vyraďovania V1 z prevádzky - 1. etapa,
•dostavba MO 34,
•vyraďovanie jadrovej
elektrárne A-1 v Jaslovských
Bohuniciach – II. etapa,
...dlhoročné
skúsenosti v oblasti
výskumu, vývoja,
inžinierskych
a realizačných
činností v oblasti...
•rekonštrukcia rozvodne Bošáca,
•školenie personálu jadrových
elektrární,
•dodávka manipulátorov a
zariadení pre NDT kontrolu komponentov primárneho
okruhu JE EMO 3,4,
•projekt BIDSF A5-C
Modifikácia systémov
chladiacej a technickej vody
a systému surovej vody.
Okrem uvedených projektov
realizovalo VUJE v roku 2011
aj ďalšie projekty pre
energetické a iné spoločnosti
na Slovensku a v zahraničí
a zabezpečovalo obsluhu
piatich elektrických staníc.
...VUJE je od roku
2005 držiteľom
bezpečnostného
certifikátu Národného
bezpečnostného
úradu SR...
výročná správa 2011 | VUJE, a.s. | 21
Výskum a vývoj
...zvýšenie kvality
havarijnej pripravenosti
a jej harmonizácia v prípade
nehody alebo havárie
jadrových zariadení...
Aktivity v rámci výskumu,
vývoja a inovácií v tuzemsku
Rozhodujúce projekty riešené v
roku 2011 boli:
1.V gescii Úradu jadrového
dozoru SR (ÚJD SR), projekt
výskumu a vývoja:
„Jadrová bezpečnosť výskumno-vývojová podpora
rozhodovania pri výkone nad
jadrovou bezpečnosťou - II.
stupeň (2008 - 2011)“
Predmetom riešenia bolo
zvýšenie kvality havarijnej
pripravenosti a jej harmonizácia
v prípade nehody alebo havárie
jadrových zariadení (JZ) v SR aj
mimo územia SR. Projekt sa tiež
zaoberal vplyvom Gd paliva na
fluenciu neutrónov dopadajúcich
na tlakovú nádobu reaktora
a kontrolou spôsobilosti
kontajnera C-30 z hľadiska
radiačnej, teplo-technickej
a jadrovej bezpečnosti.
Výsledkom riešenia bol návrh
na posilnenie nezávislého
hodnotenia spätnej väzby z
odolnosti na JZ, harmonizovanie
metodiky a výpočtových
prostriedkov bezpečnostných
analýz povrchových úložísk a
vyvíjanie metodických postupov
a výpočtových prostriedkov
na hodnotenie hlbinných
úložísk. Boli tiež preverené
vlastnosti materiálov vnútorných
častí reaktora VVER-440
po dlhodobej prevádzke
jadrovej elektrárne (JE), bol
formulovaný návrh metodiky
hodnotenia mechanických
charakteristík materiálov
prevádzkovaných vybraných
strojnotechnologických
zariadení. Osobitnou časťou
riešenia bola verifikácia,
validácia a ocenenie neurčitostí
modelov nemeckého
výpočtového programu ATHLET
a modelov vstupného súboru
pre JE typu VVER-440/V213.
2. V gescii Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a
športu SR, projekt výskumu,
vývoja: „Zvyšovanie
energetickej bezpečnosti SR
(2010 - 2013)“
V roku 2011 realizovalo spoločné
výskumné pracovisko VUJE,
a. s., a Slovenskej technickej
univerzity (STU) výskumné
aktivity vo všetkých smeroch
riešenia projektu, v rámci
ktorých boli:
•Vykonané laboratórne skúšky
mechanických vlastností
konštrukčných materiálov
bezpečnostne významných
komponentov (BVK) JE typu
VVER-440 k vypracovaniu
kritickej analýzy z doteraz
aplikovaných programov
monitorovania radiačnej
degradácie ocelí tlakových
nádob reaktorov v JE
Jaslovské Bohunice
a v JE Mochovce.
•Vytvorené detailné výpočtové
modely pre pevnostné analýzy
jednotlivých vnútro- reaktorových častí a grafická
vizualizácia výsledkov.
22 | výročná správa 2011 | VUJE, a.s.
•Vykonané analýzy relevantných
noriem týkajúcich sa
diagnostiky a degradačných
procesov v energetických
zariadeniach a systémoch.
•Spracovaný návrh modifikácie
metodík spracovania
signálov systémov hlavného cirkulačného čerpadla a návrh
úprav programového
vybavenia a technických
prostriedkov týchto systémov.
•V oblasti palivových
problémov bol vytvorený
návrh optimalizácie
radiálneho rozloženia
paliva v palivových kazetách
VVER-440, realizované
detailné namodelovanie
optimalizovaných kaziet a
pripravené návrhy kaziet s
maximálnou, strednou
a nízkou radiálnou
nerovnomernosťou
rozloženia výkonu.
•Vypracované požiadavky
na programové vybavenie na
realizáciu merania prietoku
cez palivovú kazetu.
•V oblasti zdokonaľovania
integrálnych modelov boli
vytvorené parciálne modely
(model reaktora, model
parogenerátora.....) pre
simuláciu blokov JE VVER 440 vo vybranom
programovom prostredí,
...vytvorený návrh
optimalizácie
radiálneho rozloženia
paliva v palivových
kazetách VVER-440...
Výskum a vývoj
návrh nového postupu
pre výpočet strát elektrickej
energie v dôsledku nesymetrie
a magnetizačných strát
príslušných prvkov trojfázovej
sústavy 110 kV a 400 kV.
„Ochrana obyvateľstva SR pred
účinkami elektromagnetických
polí (2011 - 2014)“
Predmetom riešenia je tvorba
dokumentácie s navrhnutou
metodikou objektivizácie
expozície obyvateľov
elektromagnetickému poľu:
•Boli vytvorené elektronické
mapy rozloženia
elektromagnetického poľa pre
10 miest Trnavského kraja.
• Metodika bude použitá
aj pre ďalšie aktivity pri výskume úrovní expozície osôb
elektromagnetickému poľu v
ostatných krajoch Slovenska.
Výstupom bude vytvorenie
špecializovaného pracoviska pre výskum
elektromagnetických polí
a dokumentácia obsahujúca
kvantifikáciu vlastností
stavebných materiálov v
elektromagnetickom poli,
ako podklad pre optimalizáciu
osídlenia.
V roku 2011 bol vypracovaný
nový návrh projektu výskumu
a vývoja „Komplex programov
pre udržateľnú a bezpečnú
jadrovú energetiku s rýchlym
reaktorom ALLEGRO (2012-
Významní odberatelia a dodávatelia
2014)“ v rámci všeobecnej výzvy
Agentúry na podporu výskumu
a vývoja (APVV), predložený
v termíne do 14.11.2011 a
evidovaný pod označením APVV0910-11.
V rámci výzvy Agentúry
MŠVVŠ SR pre štrukturálne
fondy EÚ pre operačný
program „Výskum a vývoj“ bol
vypracovaný a schválený návrh
projektu výskumu a vývoja
„Zvyšovanie bezpečnosti
jadrovoenergetických zariadení
pri seizmickej udalosti (2012 2014)“.
V roku 2011 udelil Ing.
Radoslavovi Zajacovi, PhD.,
zamestnancovi VUJE, a. s.,
minister školstva, vedy, výskumu
a športu SR p. Eugen Jurzyca,
cenu za vedu a techniku za rok
2011 v kategórii osobnosť vedy
a techniky do 35 rokov.
Zahraničné projekty
V roku 2011 pokračovala
účasť VUJE na piatich
projektoch v 7. rámcovom
programe EÚ. Ďalej boli
zahájené 2 projekty, ktoré budú
pokračovať aj v roku 2012.
Riešitelia z VUJE sa zapájajú
hlavne do oblastí, ktorými
sú jadrová bezpečnosť,
bezpečnostné výpočty
a analýzy, manažment
havarijných situácií a radiačný
monitoring, validácia
výpočtových kódov, predlžovanie
24 | výročná správa 2011 | VUJE, a.s.
životnosti a dlhodobá prevádzka
jadrových blokov, stratégia
spracovania a ukladania
jadrových odpadov, likvidácia
jadrových zariadení, nové
jadrové systémy, koncepčné
otázky bezpečného využívania
jadrovej energie a spoľahlivosť
ľudského činiteľa.
Výsledky medzinárodnej
spolupráce na európskych
projektoch a výsledky
spolupráce s MAAE vo Viedni
sú využívané pri prácach pre
slovenských odberateľov, najmä
pre Slovenské elektrárne, a. s.,
a pre Úrad jadrového dozoru SR.
Pokračovali prípravné aktivity
projektu Allegro, ktorého
cieľom je výstavba nového
jadrového experimentálneho
zariadenia, financovaného zo
štrukturálnych fondov Európskej
únie. Členmi konzorcia sú
ČR, Maďarsko a Slovensko s
podporou Francúzska. Záujem
o spoluprácu má Poľsko a
Švajčiarsko.
Ďaľšie aktivity boli pripravené
pre Indonéziu a Vietnam.
Trvale pokračuje monitorovanie
tendrov (EÚ, EBRD, Tacis,
EuropeAid) a spracovanie
návrhov smerom na Ukrajinu.
...cenu za vedu
a techniku za rok
2011 v kategórii osobnosť vedy a techniky
do 35 rokov....
Odberatelia
Najvýznamnejšími tuzemskými
odberateľmi VUJE boli
v roku 2011:
•Slovenské elektrárne, a. s.,
•Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a. s.,
•Jadrová a vyraďovacia
spoločnosť, a. s.,
•Úrad jadrového dozoru SR,
•Agentúra ministerstva
školstva SR,
•Ministerstvo hospodárstva SR,
•ŠKODA Slovakia, a. s.,
•Telegrafia, a. s.,
•ŠKODA JS, a. s.,- org. zložka,
•LiV EPI, s. r. o.,
•Západoslovenská
energetika, a. s.,
•Národný jadrový fond
na vyraďovanie JZ.
V roku 2011 dosiahol celkový
vývoz 4 447 tis. EUR. Je to
pokles oproti roku 2010 o 29
%. Vývoz do Českej republiky
dosiahol 1.840 tis. EUR, čo
predstavuje medziročný pokles
o 58 %. Pokles exportu do ČR
bol na druhej strane čiastočne
kompenzovaný nárastom
exportu do ostatného zahraničia
o 796 tis. EUR oproti objemu za
rok 2010 a dosiahol výšku 2.607
tis. EUR.
Časť dodávok v ČR bola
realizovaná prostredníctvom
stálej službovej prevádzkarne na
území Českej republiky.
Najvýznamnejšími odberateľmi
VUJE v Českej republike v roku
2011 boli:
•ČEZ, a. s.,
•Ústav jaderného výzkumu
Řež, a. s.,
•Škoda JS, a. s.
Celkový dovoz VUJE dosiahol
v roku 2011 9.915 tis. EUR, čo
predstavuje zníženie z 15.105
tis. EUR v roku 2010. Dovoz
zo zahraničia mimo Českej
republiky sa znížil z 7.694 tis.
EUR v roku 2010 na 5.392 tis.
EUR v roku 2011 a tvoril 54 %
celkového importu.
Najvýznamnejšími
zahraničnými odberateľmi
okrem odberateľov v Českej
republike v roku 2011 boli:
•European Commission,
•SNIIP ATOM,
•ORSZÁGOS Villamostávvezeték,
•CORYS T.E.S.S.,
•Paksi Atomerőmű ZRt.
Najvýznamnejšími
zahraničnými dodávateľmi
VUJE okrem českých firiem
boli v roku 2011 ďalej uvedené
firmy:
Dodávatelia
Najvýznamnejšími tuzemskými
dodávateľmi VUJE (zoradení
zostupne podľa výšky obratu) v
roku 2011 boli:
•ENERGOMONT, s. r. o.,
•ZTS VVU Košice, a. s.,
•ABB, s. r. o.,
•SAG Elektrovod, a. s.,
•TECHNOS, a.s.,
•ALSTOM Grid, spol. s r. o.,
•VUCHZ, a. s.- org. zložka,
•UniNet-CsI, a. s.,
•ROEZ, s. r. o.,
•EZ-ELEKTROMONT, a. s.,
•VZT - Systémy, s. r. o.,
•AMEC Nuclear
Slovakia, s. r. o.,
•PROFI ELEKTRO, s. r. o.,
•BINDER&PARTNERS, s. r. o.,
•SAT, spol. s r. o.,
•CHESTREAL PROGRESS, a. s.,
•ZTS INMART Atóm, a. s.
•MIRION TECHNOLOGIES,
•UBM Solutions GmbH,
•Babcock Nuclear Ltd,
•Syscom Instruments SA,
•ZAO SNIIP SYSTEMATOM,
•Vibro-Meter. Energy MEGGITT.
Dovoz z Českej republiky
dosiahol v roku 2011 4.523 tis.
EUR oproti výške dovozu 7.411
tis. EUR v roku 2010.
Najvýznamnejšími českým
dodávateľmi boli v roku 2011
nasledovné firmy:
•ZVVZ Enven
Engineering, a. s.,
•Ústav jaderného výzkumu
Řež, a. s.,
•VUJE Česká republika, s. r. o.,
•STEVENSON & ASSOCIATES,
•Mandík, a. s.
výročná správa 2011 | VUJE, a.s. | 25
Finančná situácia
Finančné účty spoločnosti
dosiahli k 31.12. 2011 výšku
21.918.454 EUR oproti stavu
8.546.145 EUR k 31.12.2010,
čo predstavuje medziročné
zvýšenie o 156 %.
Spoločnosť k 31.12. 2011
nečerpala bankové úvery.
Jednou z podmienok uspieť
vo verejných súťažiach je
schopnosť predloženia
neplatobných bankových záruk.
Celkový stav záruk vystavených
bankami a poisťovňami na
žiadosť VUJE, a. s., bol k 31.12.
2011 vo výške 41.678.223 EUR.
Prehľad stavu záruk k 31.12.
2011 vystavených bankami a
poisťovacími spoločnosťami
...čo predstavuje
medziročné zvýšenie
o 156% ...
na žiadosť VUJE je
uvedený v poznámkach
k účtovnej závierke.
Ide o bankové záruky:
K 31.12. 2011 bol v platnosti
jeden stand-by akreditív č.
IM001811 vo výške 930 000 EUR
v prospech Allianz - Slovenská
poisťovňa, a. s., platný do
31.12.2013, ktorý vystavila
UniCredit Bank Slovakia, a. s.
VUJE, a. s., registrovalo k 31.12.
2011 vo svoj prospech:
•dve bankové záruky v celkovej
výške 720.000 EUR, ktoré
vystavila Komerční banka
Bratislava, a. s. na žiadosť
firmy AREVA T&D, spol. s r. o.
360.000 EUR - záruka č. 35/09/
BA - platná do 10.06.2012
360.000 EUR - záruka č. 02/10/
BA s - platná do 31.05. 2012
•jednu bankovú záruku vo
výške 706.115 EUR, ktorú
vystavila Crédit Agricole
Corporate and Investment
Bank S.A., pobočka
zahraničnej banky v SR na
žiadosť spoločnosti
ABB, s. r. o. v Bratislave:
706.115 EUR - záruka č. B101
079 - platná do 31.07.2015
Majetok a záväzky
Majetok spoločnosti
majetku z 10.509 tis. EUR
na 9.725 tis. EUR.
Majetok spoločnosti dosiahol
k 31.12.2011 hodnotu 101.092
tis. EUR oproti hodnote 83.436
tis. EUR k 31.12.2010, čo
predstavovalo nárast oproti
predchádzajúcemu roku o 21,2
%. V štruktúre základných
kategórií majetku spoločnosti
prišlo k zmenám.
Hodnota dlhodobého finančného
majetku poklesla odpredajom
akcií fy ELCON BRATISLAVA, a.
s., v prípade ktorej bolo VUJE
vlastníkom 34 % akcií.
o cca 700 tis. EUR.
Aktívne časové rozlíšenie
predstavuje 571 tis. EUR.
Hodnota obežného majetku sa
zvýšila z hodnoty 66.871 tis. EUR
k 31.12.2010 na 86.290 tis. EUR.
Hodnota neobežného majetku
klesla z hodnoty 15.807 tis. EUR
k 31.12.2010 na 14.231 tis. EUR.
Narástla hodnota dlhodobého
nehmotného majetku
z 560 tis. EUR na 868 tis. EUR
najmä nárastom hodnoty
oceniteľných práv a poklesla
hodnota dlhodobého hmotného
Na raste obežného majetku
sa podieľal rast krátkodobých
pohľadávok z obchodného styku
o necelých 6 mil. EUR, rast
dlhodobých pohľadávok o viac
ako 800 tis. EUR a vzrástol aj
stav na finančných účtoch o viac
ako 13 mil. EUR. V hodnotenom
období poklesla hodnota zásob
Nárast výšky vlastného imania
a záväzkov na úroveň 101.092
tis. EUR bol vyvolaný nárastom
hodnoty vlastného imania,
a to zúčtovaním hospodárskeho
výsledku po zdanení za rok 2011
a nárastom záväzkov o 15.360
tis. EUR (hlavne dlhodobých).
26 | výročná správa 2011 | VUJE, a.s.
Vlastné imanie a záväzky
Bankové úvery a výpomoci boli
na nulovej úrovni a pasívne
časové rozlíšenie pokleslo
o 6.276 tis. EUR.
...hodnota obežného
majetku sa zvýšila
z hodnoty 66.871 tis.
EUR k 31.12.2010 na...
Výnosy a náklady
...rozhodujúca časť
tržieb pochádza zo
služieb, ktoré predstavuje
realizácia projektov
a zákazkovej výroby...
Tržby za služby,
tovar a výrobky boli
v tejto štruktúre:
Výnosy
V roku 2011 vykázala
spoločnosť výnosy v celkovej
výške 118.623 tis. EUR oproti
hodnote 103.393 tis. EUR za rok
2010, čo predstavuje medziročný
nárast o 14,7 %.
Štruktúra výnosov
bola nasledovná:
•výnosy z prevádzkovej činnosti
117.440 tis. EUR
•výnosy z finančnej činnosti
1.183 tis. EUR
Hlavný podiel na dosiahnutej
výške výnosov z prevádzkovej
činnosti mal nárast tržieb
za služby, tovar a výrobky, ktoré
vzrástli z hodnoty 97.384
tis. EUR v roku 2010
na 115.927 tis. EUR.
•projekty
82.517 tis. EUR
•zákazková výroba
26.847 tis. EUR
•ostatné služby
578 tis. EUR
•výrobky a tovar
5.985 tis. EUR
Výnosy z finančnej činnosti
vzrástli v roku 2011
o 977 tis. EUR.
Príčinou nárastu finančných
výnosov boli tržby z predaja
cenných papierov a podielov a
nárast výnosových úrokov.
V roku 2011 nemala spoločnosť
žiadne mimoriadne výnosy.
Náklady
Rozhodujúca časť tržieb
pochádza zo služieb, ktoré
predstavuje realizácia projektov
a zákazkovej výroby.
Celkové náklady dosiahli
v roku 2011 výšku 109.610 tis.
EUR oproti nákladom za rok
28 | výročná správa 2011 | VUJE, a.s.
2010, ktoré boli vo výške
100.261 tis. EUR, a predstavujú
medziročný nárast o 9,3 %.
Nárast nákladov bol v hlavnej
miere vyvolaný nárastom
priamej výrobnej spotreby
o cca 6 mil. EUR a nárastom
osobných nákladov o cca
2,5 mil. EUR. Všeobecne sa
dá hovoriť o poklese nákladov
na služby režijného charakteru
a režijný materiál.
Osobné náklady tvorili v roku
2011 23,6 % z celkových
nákladov spoločnosti,
čo je prakticky rovnaký podiel
ako v roku 2010 (23,2 %).
Rovnako ostatné nákladové
položky hospodárskej
činnosti nezaznamenali
výraznejšie zmeny.
Výšku finančných nákladov
spoločnosti ovplyvnila hlavne
obstarávacia cena predaných
cenných papierov a podielov.
V roku 2011 nemala spoločnosť
žiadne mimoriadne náklady.
Návrh na rozdelenie zisku
Hospodársky výsledok
V roku 2011 vykázala spoločnosť
výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie vo výške
9.013.539 EUR, čo predstavuje
nárast oproti roku 2010 o 187,8
%. Výsledok hospodárenia z
hospodárskej činnosti vzrástol
z 4.502 tis. EUR v roku 2010
na 11.649 tis. EUR. Strata
vo výsledku hospodárenia z
finančnej činnosti, ktorá bola
v roku 2010 348 tis. EUR, sa
zvýšila na 442 tis. EUR.
Výsledok hospodárenia z
mimoriadnej činnosti bol nulový.
Výpočet hospodárskeho výsledku po zdanení:
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
11.648.667 EUR
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
-442.304 EUR
Hospodársky výsledok pred zdanením
11.206.363 EUR
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2.192.824 EUR
Hospodársky výsledok po zdanení
9.013.539 EUR
Vývoj výsledku z hospodárskej a finančnej činnosti
v rokoch 2005 - 2011 je ilustrovaný v nasledovnom grafe.
Výsledok z hospodárskej činnosti
Výsledok z finančnej činosti
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
2005
2006
Valné zhromaždenie akciovej
spoločnosti konané dňa 8.6.2012
v sídle spoločnosti so začiatkom
o 14.00 hod.:
2007
2008
•schválilo riadnu individuálnu
účtovnú závierku za rok 2011
Hospodársky výsledok po zdanení
Prídel do zamestnaneckého fondu
Dividendy akcionárom
Tantiemy - predstavenstvo
- dozorná rada
Nerozdelený zisk
30 | výročná správa 2011 | VUJE, a.s.
2009
2010
2011
•schválilo rozdelenie zisku za
rok 2011 nasledovne:
9.013.539,43 EUR
300.000 EUR
18.270 EUR
438.160 EUR
43.820 EUR
8.213.289,43 EUR
Predpoklad budúceho vývoja spoločnosti
...a dodávateľskou
činnosťou zameranou
najmä na oblasť
jadrovej energetiky...
Hospodárska oblasť
Spoločnosť v roku 2012 sa
bude vo svojom podnikaní
ďalej orientovať na inžiniersku
a projekčnúčinnosť v oblasti
energetiky spojenú s
realizačnou a dodávateľskou
činnosťou zameranou najmä
na oblasť jadrovej energetiky.
Druhým najdôležitejším
segmentom je oblasť
rekonštrukcií a dodávok pre
slovenskú prenosovú sústavu
a pre rozvodné siete. Okrem
týchto rozhodujúcich oblastí
bude spoločnosť poskytovať
služby a zabezpečovať dodávky
aj pre energetické firmy a
spoločností v iných sektoroch na
Slovensku a v zahraničí.
V roku 2012 bude
VUJE realizovať nasledujúce
ťažiskové projekty:
•inžinierske, projektové
a dodávateľské činnosti
súvisiace s dostavbou 3. a 4.
bloku EMO,
•vypracovanie prevádzkových
predpisov pre sekundár MO34,
•systém PAMS pre MO34,
Výskum a vývoj
•likvidácia jadrovej elekrárne
A-1 (II. etapa),
V roku 2012 bude pokračovať
zapojenie VUJE, a. s., do
riešenia projektov 7. rámcového
programu EÚ.
•dodávka kompaktných
zásobníkov pre sklad
vyhoreného paliva,
•projekt BIDSF C7-C Úprava
a spracovanie historických
odpadov,
•diaľkové riadenie ES Veľký Ďur
a pripojenie EMO 3,4,
•rekonštrukcia 400 kV vedenia
Sučany - Hubová,
•rozšírenie rozvodne Bošáca,
•školenie personálu pre
SE a JAVYS,
•štúdia realizovateľnosti
nového jadrového zdroja v
Jaslovských Bohuniciach.
32 | výročná správa 2011 | VUJE, a.s.
Jedným z hlavných cieľov v
oblasti zahraničnej vedeckej
spolupráce je príprava
spoločných návrhov projektov do
predposlednej výzvy Euratom-u
v rámci 7. rámcového programu
s uzávierkou v apríli 2012.
Riešitelia VUJE, a. s., sa zapojili
do 5 konzorcií pripravujúcich
nové projekty.
Posledná výzva v r. 2013 bude
súčasne prípravnou fázou
nasledujúceho rámcového
programu EÚ s názvom Horizon
2020 (H2020) a s programovým
obdobím na r. 2014-2020.
VUJE, a. s., sa zapojila do
pripomienkovania tohto
programu v časti Euratom.
...príprava spoločných
návrhov projektov do
predposlednej výzvy
Euratom-u v rámci...
Download

Výročná správa VUJE, a.s., 2011