BRNO • 17. 3. 2011
Navštivte naši prodejnu
mincí, medailí, bankovek a ostatního
ORLÍ 20, 602 00 BRNO
telefon (fax): 542 221 124
www.dukat-mince.cz
[email protected]
Pondělí, úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Otevřeno:
9.30–12.00 13.00–17.00 hodin
Zavřeno
9.30–12.00 13.00–17.00 hodin
9.30–13.00 hodin
Na této adrese je též sídlo firmy, příjem mincí do aukce,
veškerá korespondence, úhrada za aukční zboží atp.
Tě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u
DUKÁT spol. s r. o.
Orlí 20 • 602 00 BRNO
pořádá
17. 3. 2011
62. DRAŽBU
mincí, medailí, bankovek
KORESPONDENČNÍ
KOR
ESP
ONDENČNÍ
KORE
NDENČNÍ
E SPO
SPONDENČNÍ
KO RESP
Dražba pouze na písemné limity –
uzávěrka 17. 3. 2011 do 12.00 hod.
2
Vážení přátelé,
předkládáme 62. aukční katalog pro korespondenční aukci.
Katalog pro tuto aukci je zdarma.
Pro letošní rok připravujeme aukce v termínech:
28. 5. 2011
26. 11. 2011
Dále vás zveme k návštěvě našeho stánku na výstavě SBĚRATEL (společně s námi vystavuje
Aukční dům H. D. RAUCH z Vídně) a to v Bratislavě a Praze, dále na numismatický veletrh
NUMISMATA 16. a 17. 4. 2011 ve Vídni.
Děkujeme za Vaši přízeň, přejeme mnoho sběratelských úspěchů a těšíme se na další
spolupráci.
IVAN CHLÁDEK
3
Obsah:
Pořadí
Strana
Mince
– zlaté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– antické. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– české . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– církevní a rodové. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mince
– československé a slovenské . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– světa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– habsburské monarchie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– sady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medaile
– habsburské monarchie a ostatní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bankovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1– 41
42– 111
112– 131
132– 153
7
8
12
13
154– 360
361– 733
734–1273
1274–1393
14
19
33
46
1394–1497
1498–1543
51
56
Použitá literatura:
HAL
– Halačka: Mince zemí koruny české
KM
– Standart catalog of world coins
C
– Cach: Nejstarší české mince
K
– Kankelfitz: Römische Münzen
Nov
– Novotný: Papírová platidla ČSR
SJ
– Saurma Jeltsch
Hus
– Huszar: Münzkatalog Ungarn
Rauch
– Aukční katalogy fy Rauch Vídeň
Höl.
– Höllhuber: XV krejcar císaře Leopolda I.
SM
– Smolík: Pražské groše
ŠM
– Šmerda: Denáry české a moravské
KOP
– Kopicky: Katalog typow monet polskich
HER
– Herinek: Österreichische Münzprägungen
DAV
– Davenpart: Europen Crowns
UZD
– Uzdenikov: Monety Rossii
CHJ
– Chvojka: Pražské groše Ferdinanda I.
Nov
– Novák: Korunovace a korunovační ražby Habsburské monarchie
SV
– Suchomel + Videman: Mincovnictví olomouckých biskupů
J
– Jaeger: Die Dentschen Münzen zit 1871
4
D RA Ž E B N Í VY H LÁ Š KA
DUKÁT, spol. s r.o., Orlí č. 20, 602 00 Brno, IČO 47913011, zastoupená jednatelem Ivanem
Chládkem (dále jen dražebník), vyhlašuje konání
dobrovolné, společné dražby movitých věcí,
která se uskuteční ve znění zákona č. 26/2000 Sb. – o veřejných dražbách (dále jen zákon),
ve čtvrtek 17. března 2011.
I.
Popisy jednotlivých movitých věcí, které jsou předmětem dražby, označení stavu jejich zachovalosti
a stanovení nejnižších podání, která jsou zároveň cenami odhadními, jsou uvedeny v dražebním
seznamu.
Dražebník určuje pořadí, v němž budou jednotlivé věci draženy.
II.
Prohlídka movitých věcí předaných do dražby se uskuteční:
– v numismatické prodejně dražebníka na Orlí č. 20 v Brně ve dnech 7.–11. 3. a 14.–17. 3. 2011 od
10.00 – 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
Při prohlídce věcí jsou účastníci prohlídky povinni dbát pokynů dražebníka nebo jeho zaměstnanců.
III.
Stanovení příhozů:
Vyvolávací cena
Kč
Příhoz
Kč
Vyvolávací cena
Kč
Příhoz
Kč
do 100
od 101 do 200
od 201 do 500
od 501 do 1.000
5
10
20
50
od 1.001 do 2.000
od 2.001 do 5.000
od 5.001 do 20.000
od 20.001
100
200
500
1.000
IV.
Fyzickým osobám, které se zúčastní dražby zasláním písemných limitů (dále jen limitenti), budou vydražené věci zaslány na dobírku poštou do vlastních rukou s doručenkou. K ceně dosažené vydražením bude připočítána 15 % odměna pro dražebníka a poštovné.
Celkové částky se zaokrouhlují na celé Kč.
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná.
..............
DRAŽEBNÍ ŘÁD
1. Účástníci dražby
Účastníky dražby mohou být pouze osoby fyzické a právnické způsobilé k právním úkonům, účastníkem dražby může být vždy stát (odst. 1, 2 § 3 zákona).
Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně
ověřeným podpisem, za účastníka dražby může jednat prokurista.
Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby
(zákon č. 219/1995 Sb. - devizový zákon) a osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs.
Účastníkem dražby se stane každá osoba, která na výzvu dražebníka doloží svou totožnost (odst. 2
§ 23 zákona), popřípadě své oprávnění jednat za účastníka dražby, odevzdá řádně vyplněnou přihlášku
na zápis do seznamu účastníků dražby včetně čestného prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby
a zakoupí vstupenku.
5
Dražební číslo bude účastníkům dražby vydáno pouze po splnění předcházejících povinností.
Limitenti jsou povinni zaslat společně s písemným limitem vyplněnou přihlášku na zápis do seznamu
účastníků dražby a čestné prohlášení, jinak je limit neplatný.
Tiskopis přihlášky a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu.
Dražbě může být přítomna každá osoba, která zaplatila vstupné.
Účastníci dražby a ostatní přítomní na dražbě jsou v průběhu jejího konání povinni nerušit průběh
dražby chováním odporujícím dobrým mravům.
2. Průběh dražby
Dražba se zahajuje prohlášením licitátora, že zahajuje dobrovolnou, společnou dražbu movitých věcí.
Dražbu jednotlivých věcí v pořadí, tak jak jsou uvedeny v dražebním seznamu, zahajuje licitátor
vyvoláním pořadového čísla a vyvolávací ceny v Kč. Popis dražené věci, včetně stavu zachovalosti je
uveden v dražebním seznamu a proto není součástí vyvolání licitátora.
Draží se od vyvolávací ceny, případně od předposledního písemného limitu. Dražba je anonymní,
účastníci oznamují svou nabídku zvednutím čísla. Za limitenty draží určený zaměstnanec dražebníka.
Draží se pokud účastníci dražby činí vyšší podání. Licitátor udělí účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší
podání příklep tím, že oznámí jeho číslo a dosažené nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník
dražby vázán. Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor o tom, komu z nich příklep udělí.
Nebylo-li učiněno nejnižší podání a je-li dán písemný souhlas vlastníka dražené věci, sníží licitátor
nejnižší podání o částku sjednanou ve smlouvě o provedení dražby.
Udělením příklepu je dražba ukončena.
Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání nebo nebylo-li učiněno nejnižší podání ani po jeho
snížení, licitátor dražbu ukončí slovem „zpět“.
Vyvoláním posledního pořadového čísla, resp. jeho vydražením, celková dobrovolná společná dražba
movitých věcí končí.
3. Úhrada ceny dosažené vydražením
Vydražitel, který je přítomen dražbě, je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením včetně odměny
pro dražebníka ihned po udělení příklepu poslední věci, kterou vydražil, nejpozději však do jedné hodiny po celkovém ukončení dražby.
Limitenti uhradí cenu dosaženou vydražením včetně všech příplatků při doručení poštovní zásilky.
Nepřevzetí vydražené věci je považováno za zmaření dražby. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu touto zmařenou dražbou vznikly.
Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.
4. Nabytí vlastnictví k vydražené věci
Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li
vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby
k okamžiku udělení příklepu.
Převzetí vydražené věci je vydražitel povinen potvrdit podpisem v protokolu o provedení dobrovolné,
společné dražby, který je současně potvrzením o nabytí předmětu vlastnictví. Limitentům bude protokol
zaslán společně s vydraženými věcmi a jejich podpis na kopii protokolu uloženého u dražebníka nahradí
vrácená a podepsaná poštovní doručenka.
Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu
dražby, v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem
dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost
za škodu vydražitel.
5. Reklamace
Od přímých účastníků dražby přijímá dražebník reklamace pouze do zahájení dražby. Limitenti mohou reklamaci uplatnit do tří dnů po převzetí zásilky. Reklamované věci jsou povinni vrátit zpět v cenném psaní bez dobírky, pojištěném na cenu zásilky. O oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník.
Podle odst. 1 § 63 zákona navrhovatel (majitel věci nebo osoba, která dala věc do dražby) odpovídá
za vady předmětu dražby, které mu byly či měly být při podání návrhu na provedení dražby známy a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby.
6
6. Ostatní ujednání
Zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu do zahraničí povinni opatřit si
osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. – o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Tato osvědčení
vydává např. Moravské muzeum v Brně a Národní muzeum v Praze. Osvědčení není nutné na vývoz
mincí vydaných po roce 1953, medailí a vyznamenání vydaných po roce 1918.
Soupisy podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, písemné limity a osobní údaje
o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby nejsou oprávněni do nich nahlížet.
..............
Kvalita mincí
– překlad českých zkratek
Münzenqualität – Übersetzung der tschechischen Abkürzungen
Česky Deutsch
b.l.
bez letopočtu
ohne Jahreszahl
b.z.
bez značky
ohne Marke
dírka
dírka
Loch
hr.
hrana
Randfehler
just.
justýrovaný
justiert
malý
malý
klein
m.o., st.
měl ouško
Henkelspur
napr.
naprasklý
schrötlingsriss
ned., nedor.
nedoražený
Unanschag
o.
ouško
Henkel
okr.
okraj
Rand
opr.
opravený
repariert
opr. dírka
opravená dírka
gestopftes Loch
škr.
škrábnutý
Kratzer
úh. úder
úhoz, úder
Schlag
vada mat.
vada materiálu
Schrötlingsfehler
vlas.
vlasový
Haarstrich
Proof
ražba z leštěných razidel
polierte Platte
0
ražební lesk
Stempelfrisch
1
krásný
Vorzűglich
2
velmi zachovalý
sehr schön
3
zachovalý
schön
7
MINCE
Z LAT É
Československo
1. Dukát 1924, sv. Václav, několik dr. hr.
1/1
3 500,-
0/0
4 000,-
-2/2-
3 500,-
0/0
2 000,-
5. Dukát 1835 A
2/2
2 800,-
6. 1/2 dukátová medaile sv. Jiří; 1,71 g, Kremnica, punc.
1/1
1 700,-
7. Dukát 1860 A, nep. zvlněný a nep. hrana
1/1
2 600,-
8. Dukát 1889
1/1
2 700,-
9. Dukát 1890, nep. úhoz v letopočtu
0/0
3 000,-
10. Dukát 1891, n. škr.
1/1
2 800,-
11. Dukát 1896, n. škr. na ploše u orlice
0/0
3 000,-
12. Dukát 1909, stopy po uchycení
1/1
2 700,-
Česká
republika
2. Au medaile 5,58 g; 900/1000, Dr. Beneš 1998, sig. Paccini
Polsko - Gdaňsk
3. Dukát 1586, m.o., 3,52 g
Vatikán
4. Au medaile Pia XI.1929, 2,92 g, 985/1000, sig. Roth, punc.
Habsburská
monarchie
František II. (1792–1735)
František Josef I. (1848–1916)
13. Dukát 1912, n. hrana
1/0
3 200,-
14. Dukát 1914, min. hrana
0/0
3 200,-
15. 4 zlatník 1892, novoražba
0/0
2 000,-
16. 8 zlatník 1876, n. škr.
1/1
4 200,-
17. 8 zlatník 1877, n. škr.
1/1
4 000,-
18. 8 zlatník 1887
1/1
4 000,-
19. 8 zlatník 1890, dr. hrana
1/1
4 000,-
20. 8 forint 1873 KB, n. škr.
1/1
4 000,-
21. 8 forint 1874 KB
1/1
4 000,-
22. 8 forint 1879 KB, n. škr.
1/1
4 000,-
8
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
MINCE ZLATÉ
8 forint 1880 KB
8 forint 1885 KB
8 forint 1886 KB
10 koruna 1896, n. hrana
10 koruna 1897, n. hrana
10 koruna 1905
10 koruna 1906
10 koruna 1908, jubilejní
10 koruna 1910
10 koruna 1912, novoražba
10 koruna 1900 KB
10 koruna 1904 KB
10 koruna 1905 KB
10 koruna 1907 KB, n. hrana
10 koruna 1908 KB
10 koruna 1910 KB
10 koruna 1911 KB
20 koruna 1893
20 koruna 1904, n. hrana
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
1/0
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/0
1/0
4 000,4 000,4 000,2 100,2 100,2 200,2 000,2 000,2 000,2 100,2 100,2 100,2 100,2 000,2 100,2 100,2 100,4 200,4 200,-
A NT I KA
Řecko
Ionia Miletos (525–500 před Kr.)
42. 1/12 statéru, lví hlava, ornament, BMC 14–33
-1/1-
700,-
2/2
100,-
Makedonie
43. Drachma Cu, jezdec, hřivnatá hlava
Řím - republika
Lucius Titurius L. f. Sabinus
44. Denár 89 před Kr., Crw. 344/2 b, Seaby-Titura 4; Av: Tatius, král Sabinů,
za hlavou SABIN, vpředu větev palmy, Rv: Tarpeia ubíjená vojáky L.TITVRI
-1/1-
1 000,-
Řím - císařství
Domitianus (81–96)
45. Denár 82–89, Roma – RIC 127, Coh. 252,
IMP. XIX COS. IIII CENS. P.P.P.; Minerva
46. As, RIC 169 a
-1/2
-1/2
500,400,-
9
MINCE ANTICKÉ
Antonius Pius (138–161)
47. Denár, Roma – RIC 155, TR. POT. COS. IIII LIB.-IIII;
Libertas drží abacus a roh hojnosti, Coh. 491
-1/1-
600,-
48. Denár 156–157, Roma – RIC 260, TR.POT.XX COS.IIII;
Annona doprava drží kormidlo a modius, Coh. 1016
2/2
500,-
49. Denár, Roma – RIC 274, TR.POT….Cos.IIII;
Annona stojící na lodi, drží kormidlo a klasy nad modiem
2/2
600,-
50. Sestercius(153–154), TR.POT.VIII.COS.II; Minerva, RIC 1314
2/2
800,-
51. Denár, Roma – RIC 344; Av: DIVA FAUSTINA;
Rv: AETERNITAS; Stojící Juno se žezlem, Coh. 26
2/2
600,-
52. Denár, Roma – RIC 394; PIETAS AVG.
Pietas obětuje nad oltářem, Coh. 234, na Rv. vada mater.
2/2
450,-
2/2
450,-
2/2-
500,-
Faustina I. (138–141)
Faustina II. (147–176)
53. Denár, Roma – RIC 495, AVGVSTI P.II FIL., stojící Venus; Coh. 15
Marcus Aurelius (161–180)
54. Sestercius (166, 167), Viktorie, RIC 948
Commodus (180–192)
55. Sestercius r. 183, RIC 379, Coh. 620, Providentia stojí doleva mezi S.-C.
PROV.AVG.TR.P. (VII IMP.VI COS.) IIII P.P.
2/2
1 200,-
56. Denár r. 192, Roma – RIC 233, Coh. 583, P.M.TR.P.XVII IMP.VIII COS.VII P.P.
Fides s polním odznakem a rohem hojnosti
2/2
500,-
57. Denár r. 197; Roma – RIC 105, P.M.TR.P.V COS.II P.P.
Stojící Genius drží klasy, obětuje nad oltářem; Coh. 437
1/1-
500,-
58. Denár 198–200, Roma – RIC 145, VIRT. AVGG,
Virtus doleva, drží Viktorii, opírá se o štít, Coh. 762
1/2
600,-
59. Denár r. 207, Roma – RIC 207, P.M.TR.P.XV COS.III P.P.
Afrika stojí doprava, drží ovoce; u nohou lev, Coh. 493
1/2
600,-
60. Denár r. 202–210, Roma – RIC 288, RESTITVTOR VRBIS
Sedící Roma, Coh. 606
1/1-
500,-
-1/1-
500,-
62. Denár – hybridní, RIC (373/360), Av.: IVLIA PIA FELIX AVG.;
Rv.: CONCORDIAE, Concordie sedí doleva, drží patera a dvojitý roh hojnosti
2/2
600,-
63. Denár 193–196, Roma – RIC 538, Coh. 198; VESTA
Vesta sedící doleva, drží palladium a žezlo
2/2
500,-
-1/1-
500,-
Septimius Severus (193–211)
61. Denár r. 194–195, Emesa – RIC 421, (VICTO)R.AVG.
Viktorie, Rv. Exc., Coh. 700
Julia Domna (193–217)
64. Denár r. 196–211, Roma – RIC 577, HILARITAS;
Hilaritas s palmou, u nohou dvě děti, Coh. 79
10
MINCE ANTICKÉ
65. Denár r. 196–211, Roma – RIC 580, VENVS FELIX;
Stojící Venus s jablkem, Coh. 198
2/2
500,-
-1/2
500,-
Geta (209–211)
66. Denár r. 202 – jako caesar, Roma – RIC 34,
PONTIF. COS. Minerva, Coh. 104, napr.
67. Denár r. 202 – jako caesar, Roma – RIC 613, PONTIF. COS. II;
Stojící Geta drží kouli a žezlo, Coh. 117, napr., okraj
1/1-
600,-
1/1-
500,-
Caracalla (211–217)
68. Denár r. 213, RIC 206, P.M.TR.P.XVI COS.III P.P.
Herkules stojící doleva drží větev a kyj, Coh. 221
Elagabalus (218–222)
69. Denár 220, Roma – RIC 42, P.M.TR.P.III COS.III P.P.;
Stojící Providentia, Coh. 89, nep. okraj
-1/1
550,-
70. Denár, Antoch – RIC 291, INVICTVS (SACERDOS AVG.);
Elagabalus drží patera a kyj, Coh. 62
-1/2
500,-
71. Denár, Kamp. 56.60, VICTOTIA AVG., Viktorie doleva
-1/1-
500,-
72. Denár r. 220, Roma – RIC 40, P.M.TR.P.IIII COS.III P.P.
-1/1-
600,-
-1/1-
450,-
-1/2
600,-
1/2
600,-
76. Denár r. 222, Roma – RIC 7, P.M.TR.P.COS.P.P.;
Mars doleva, drží oštěp a větev, Coh. 207
-1/1
600,-
77. Denár r. 223, Roma – RIC 19, P.M.TR.P.II COS.P.P.;
Stojící Jupiter drží blesky a žezlo, Coh. 229
-1/1-
600,-
Julia Maesa (218–224)
73. Denár, Roma – RIC 268, PVDICITIA, Sedící Pudicitia, Coh. 36
Julia Mamaea (222–235)
74. Denár, Roma – RIC 360, VESTA; Stojící Vesta drží palladium a žezlo, Coh. 81
75. Denár, Roma – RIC 361, IVNO AVGVSTVAE,
Juno sedí doleva, drží květinu a dítě, Coh. 12
Severus Alexander (222–235)
78. Denár 228, Roma – RIC 74, P.M.TR.P.VII COS.II P.P. Mars, Coh. 336
-1/1-
550,-
79. Denár 222–8, Roma – RIC 182, VIRTVS AVG.; Virtus, Coh. 576
-1/1-
550,-
1/1-
600,-
80. Denár 231–235, Roma – RIC 252, PROVIDENTIA AVG.;
Stojící Providentia drží klasy a kotvu, u nohou modius, Coh. 508
81. Sestercius, VIRTVS AVGVSTI, Coh. 592
-2/2
280,-
-1/1-
500,-
83. Antoninian 241–243, Roma – RIC 95, VIRTVTI AVGVSTI;
Herkules stojí doprava, opírá se o kyj na kameni
1/1-
400,-
84. Antoninian 242–244, Antioch – RIC 214, PAX AVGVSTI,
Pax běžící doleva, dr. Škr.
1/1-
450,-
Gordianus III. (238–244)
82. Antoninian 241–243, Roma – RIC 84, IOVI STATORI;
Jupiter drží žezlo a blesky, Coh. 109, pozlacený
11
MINCE ANTICKÉ
Philippus I. Arabs (244–249)
85. Antoninian, Roma – RIC 51, VICTORIA AVGG.; Viktorie, Coh. 235
1/1
500,-
-1/2
200,-
2/2
450,-
88. Antoninian AE 15, pod RIC 45, FELIC(ITAS AVG.); Felicitas doleva drží
caduceus a roh hojnosti, část opisů mimo střižek, Coh. 32
1/1
500,-
89. Antoninian, Colonia Agrippina, RIC 114, INVICTO,
Sol. Rub nedoražený, Coh. 49
1/2
400,-
90. Antoninian AE 15, RIC 100, PAX (AVG.); Pax doleva drží větev
a žezlo, Coh. 88
1/1-
400,-
91. Antoninian AE, Colonia Agrippina, RIC 56, COMES AVG.;
Viktorie doleva, Coh. 17
1/2
400,-
92. Antoninian AE 18, Colonia Agrippina, RIC 62,
CONCORDIA AVGG.; Concordia, Coh. 23
1/2
500,-
93. Antoninian, Colonia Agrippina, RIC 90, LAETITIA AVG. N; Laetitia, Coh. 75
1/2
450,-
94. AE antoninian, Roma – RIC 48, IOVI CONSER.;
Císař přijímá kouli od Jupitera
-1/1
200,-
95. AE antoninian, Mc. Siscia – RIC 216, CONCORDIA
MILITVM; Císař vlevo podává ruku Concordii, Coh. 61
-1/1
200,-
-1/1
300,-
86. Antoninian, FIDES MILIT, Coh. 55, nálezový kus
Volusianus (251–253)
87. Antoninian, Roma – RIC 186, VIRTVS AVGG., Virtus, C.135
Victorinus (269–271)
Tetricus I. (270–273)
Aurelianus (270–275)
Probus (276–282)
96. AE antoninian, Ticinum – RIC 480, CONCORDID. MILIT.
Concordie se dvěma polními odznaky, Coh. 121, stopy po stříbření
97. AE antoninian, Siscia – RIC 704, PAX AVG.
Pax doleva drží větev a žezlo, Coh. 407
98. Antoninian Cu, Siscia – RIC 739, Roma v chrámu
1/1-
250,-
-1/1-
250,-
-1/1
500,-
Diocletianus (284–305)
99. Follis r. 295, Mc. Siscia; GENIO POPVLI ROMANI
Genius stojící doleva drží patera a roh hojnosti, RIC 85 a
Maximianus I. (286–310)
100. Follis r. 295, Mc. Siscia ; GENIO POPVLI ROMANI
Genius stojící doleva drží patera a roh hojnosti, RIC 95 b
1/1-
400,-
101. Follis r. 300–301, Mc. Antiochia ; GENIO POPVLI ROMANI
Genius stojící doleva drží patera a roh hojnosti, RIC 54 b
2/1
400,-
12
MINCE ANTICKÉ
Galerius (305–311)
102. Follis r. 308–310, Mc. Nicomedia, GENIO POPVLI ROMANI
Genius stojící doleva drží patera a roh hojnosti, RIC 54 a
-1/1-
400,-
1/1
100,-
2/2
90,-
-1/2
90,-
106. Malý bronz AE 3/4, Virtus s koulí; Dva vojáci a standarta, 2 kusy
2/2
90,-
107. Malý bronz AE 3/4, Dvě Viktorie s věnci, (1 x Constans ); 2 kusy
2/2
90,-
-1/1
110,-
Constantinus I. (304–337)
103. Malý bronz AE 3/4, GLORIA EXERCITVS, Siscia – RIC 96
Constantius II. (337–361)
104. Malý bronz AE 3, Virtus zabíjí jezdce; Dvě Viktorie, 2 kusy
105. Malý bronz AE 3/4, Dva vojáci a standarta; Nápis ve věnci, 2 kusy
Urbs Roma (330–346)
108. Malý bronz, 17 mm, městská ražba, Cyzicus, Vlčice s dvojčaty, Sear 3794
109. Malý bronz, 16 mm, městská ražba, Aquileia, Vlčice s dvojčaty, Sear 3794
1/1-
120,-
110. Malý bronz, 16 mm, městská ražba, Siscia, Vlčice s dvojčaty, Sear 3794
2/1-
60,-
1/1-
80,-
Valens (364–378)
111. Malý bronz AE 3, Siscia SECURITAS REPUBLICAE, RIC 176, Sear 4016
MINCE ČECH
M O RAVY A S L E Z S KA
Vladislav I. (1109–1125)
112. Denár, ŠM.426
2/2
400,-
2/2
280,-
114. Pražský groš b.l.
2/2
200,-
115. Pražský groš b.l.
2/2
200,-
-1/-
50,-
-1/-
50,-
-2/2-
90,-
Přemysl Otakar II. (1253–1278)
113. Denár, C 974, nedoražen
Jan Lucemburský (1310–1346)
Jiří z Poděbrad (1458–1471)
116. Kruhový peníz se lvem, Sm. Tab. II/21
Vladislav II. (1471–1516)
117. Bílý peníz jednostranný
Lehnice - Břeh
Georg III. Brzeski (1639–1664)
118. XV krejcar 1664
13
MINCE ČECH MORAVY A SLEZSKA
Christian Wolowski (1639–1672)
119. 3 krejcar 1669 CB, opis končí WOL
-1/1-
120. 3 krejcar 1669 CB, opis končí WOLA
100,-
-1/1
100,-
121. 3 krejcar 1669 CB, opis končí SIL/WOLAV, SJS 444
1/1
180,-
122. XV krejcar 1664, SJS 433
2/2
180,-
123. 3 krejcar 1660 EW, opis končí GOLD. B:, SJS 401
2/2
80,-
124. XV krejcar 1663, SJS 410
2/1-
200,-
125. Grešle 1673 b.z., SJS 463
-1/1-
90,-
126. VI krejcar 16.73 CB, SJS 459
-1/1-
260,-
127. Grešle 1680, SJS 268
-1/1-
50,-
128. 1/2 krejcar 1680, SJS 267
-1/-
90,-
1/1
120,-
130. 3 krejcar 1676 SP, opis končí MEZ., SJS 219
1/1
180,-
131. VI krejcar 1674 SP, SJS 205
1/1
300,-
Ludwig IV. Legnicki (1653–1663)
Luisa (1673–1674)
Würtenberg - Olešnice
Christian Ulrich (1664–1697)
129. Krejcar 1683, SJS 281
Sylvius Fridrich (1668–1697)
C Í R K EV N Í A R O D OV É RA Ž BY
Olomouc
Karel II. Liechtenstein (1664–1695)
132. 3 krejcar 1665, SV 314
1/1
350,-
133. 3 krejcar 1665, SV 315
1/1
350,-
134. 3 krejcar 1666, SV 316
1/0
300,-
135. 3 krejcar 1669, SV 322, s tečkou za OLOMVCENSIS
1/1
250,-
136. 3 krejcar 1669, SV 322, bez tečky za OLOMVCENSIS
1/1
250,-
137. 3 krejcar 1669, SV 322, E 4
1/1
250,-
138. 3 krejcar 1669, SV 322, E 5
1/1
250,-
139. 3 krejcar 1670, OLOMVCENSIS, SV 324
1/0
250,-
140. 3 krejcar 1670, OLOMVCENS., SV 326
1/1
220,-
141. 3 krejcar 1670, OLOMVCENS:, SV 326
1/1
220,-
142. 3 krejcar 1695 SAS, SV 332
1/1
350,-
-1/1-
300,-
143. XV krejcar 1694, špice
14
MINCE CÍRKEVNÍ A RODOVÉ
Salzburg
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
2 fenik, Šm G-C 17, Matyáš Lang
Tolar b.l., Wolfgang Theodor, nálezový kus
Tolar 1619, Marcus Sitticus, nálezový kus
Tolar 1623, nálezový kus
15 krejcar 1694, dobové ouško
20 krejcar 1774 M
Krejcar 1805, Cu
1/2 tolar 1694, KM 253, Johann Ernst
-1/2/2
2/2
2/2
1/1
-2/2
-2/21/1
50,1 600,1 500,1 500,100,50,50,2 500,-
Vratislav - biskupství
152. Krejcar 1681 LPH, SJS 183
153. Krejcar 1700 LPH
-1/1
1/1
120,90,-
1/0
1/1
0/0
1/1
1/1
0/0
50,90,2 000,500,90,80,-
M I N C E C E L É H O SV ĚTA
Č e s k o s l o v e n s k o (1918–1993)
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
Haléř 1953–1986, 11 ks, každý jiný
2 haléř 1923, 1924 a 1925
3 haléř 1962
5 haléř 1926
5 haléř 1930
5 haléř 1932
5 haléř 1938; 10 haléř 1932, 1937 a 1938; 20 haléř 1937
a 1938; 50 haléř 1922 a 1931, celkem 8 kusů
5 haléř 1955
10 haléř 1929
10 haléřů 1923–1938, kompletní sada 17 ks
10 haléř 1953, 1954, 1955, 1956 a 1958, celkem 5 kusů
20 haléř 1925
25 haléř 1953, 1954, 1962, 1963, 1964; kompl. sada 5 ks
25 haléř 1954 a 1964
50 haléř 1925 a 1927
50 haléř 1926
50 haléř 1953
50 haléř 1953
50 haléř 1969, var. bez teček u letopočtu
Koruna 1922
Koruna 1925, 1929 a 1930, 3 kusy
Koruna 1937 a 1938
Koruna 1947 Ni 2x a 1953 Al 2x, celkem 4 kusy
0/0
1/1
0/0
1/0
1/11/1
1/1
2/2
1/1
-1/1
0/0
0/0
1/1
0/0
1/1
0/0
0/0
50,100,120,250,60,90,300,60,50,200,150,150,500,100,80,80,50,-
15
MINCE CELÉHO SVĚTA
177. 2 koruna 1973, var. vlnovka na hraně
1/1
178. 3 koruna 1965, 1966, 1968 a 1969; 4 kusy
1/1
50,-
179. 5 koruna 1925 a 1926
1/1
100,-
180. 5 koruna 1927, n. škr.
100,-
-1/1
800,-
181. 5 koruna 1928, obě var., 2 kusy
0/0
100,-
182. 5 koruna 1928, 1929 a 1930
0/0
100,-
183. 5 koruna 1931
1/1
120,-
184. 5 koruna 1932
-1/1-
120,-
185. 5 koruna 1952, Al, nevydaná, dr. úhoz
0/0
186. 5 koruna 1966, obě varianty
1/1
80,-
187. 10 koruna 1928 a 20 koruna 1937, obě TGM
0/0
100,-
188. 10 koruna 1930, 1931 a 1932
0/1
150,-
189. 10 koruna 1990, TGM, Ronai
0/0
80,-
190. Sada pamětních mincí 1947–1951, 3x 50 Kč + 5x 100 Kč
0/0
300,-
191. 50 koruna 1955 Osvobození, obě varianty
1/0
400,-
192. 50 koruna 1990, sv. Anežka, var. bez sign. autora
0/0
400,-
193. 100 koruna 1972, Sládkovič, zkouška
0/0
300,-
194. 100 koruna 1972, Myslbek, zkouška
0/0
300,-
195. 25 koruna 1954, SNP
PP
300,-
1 000,-
196. 25 koruna 1955, Osvobození
PP
350,-
197. 10 koruna 1957, Komenský
PP
300,-
198. 25 koruna 1965, Osvobození
PP
350,-
199. 10 koruna 1966, Velká Morava
PP
300,-
200. 10 koruna 1967, Istropolitana
PP
700,-
201. 10 koruna 1968, Národní divadlo
PP
750,-
202. 25 koruna 1968, Muzeum
PP
750,-
203. 50 koruna 1968, Republika
PP
3 000,-
204. 25 koruna 1969, SNP
PP
2 000,-
205. 25 koruna 1970, Osvobození
PP
250,-
206. 50 koruna 1970, Lenin
PP
400,-
207. 100 koruna 1971, Mánes
PP
450,-
208. 50 koruna 1971, KSČ
PP
250,-
209. 50 Kč 1971, Hviezdoslav
PP
300,-
210. 20 koruna 1972, Sládkovič
PP
250,-
211. 50 koruna 1972, Myslbek
PP
320,-
212. 100 koruna 1972, Myslbek, zkouška
PP
800,-
213. 100 koruna 1972, Sládkovič, zkouška
PP
800,-
214. 50 koruna 1973, Jungmann
PP
250,-
215. 50 koruna 1973, Únor
PP
250,-
216. 50 koruna 1974, Jesenský
PP
300,-
217. 100 koruna 1974, Smetana
PP
500,-
218. 50 koruna 1975, Neumann
PP
250,-
219. 100 koruna 1976, Kaplan
PP
400,-
220. 100 koruna 1976, Král‘
PP
400,-
16
MINCE CELÉHO SVĚTA
221. 50 koruna 1977, Kollár
PP
250,-
222. 100 koruna 1977, Hollar
PP
400,-
223. 50 koruna 1978, Nejedlý
PP
300,-
224. 50 koruna 1978, Kremnica
PP
350,-
225. 100 koruna 1978, Fučík
PP
500,-
226. 100 koruna 1978, Karel IV.
PP
500,-
227. 50 koruna 1979, Sjezd KSĆ
PP
250,-
228. 100 koruna 1979, Botto
PP
450,-
229. 100 koruna 1980, Spartakiáda
PP
300,-
230. 100 koruna 1980, Šmeral
PP
300,-
231. 100 koruna 1980, Parléř
PP
500,-
232. 100 koruna 1981, Španiel
PP
300,-
233. 100 koruna 1981, Gagarin
PP
350,-
234. 100 koruna 1982, Olbracht
PP
300,-
235. 100 koruna 1982, Koňská dráha
PP
350,-
236. 100 koruna 1983, Národní divadlo
PP
250,-
237. 100 koruna 1983, Marx
PP
300,-
238. 500 Koruna 1983, Národní divadlo
PP
1 200,-
239. 100 koruna 1983, Hašek
PP
350,-
240. 100 koruna 1983, Chalupka
PP
350,-
241. 100 koruna 1984, Neruda
PP
350,-
242. 100 koruna 1984, Bel
PP
350,-
243. 100 koruna 1984, Zápotocký
PP
350,-
244. 100 koruna 1985, Helsinky
PP
350,-
245. 100 koruna 1985, Hollý
PP
350,-
246. 100 koruna 1985, Brandl
PP
350,-
247. 100 koruna 1985, Hokej
PP
350,-
248. 100 koruna 1985, Kukučín
PP
350,-
249. 50 koruna 1986, Český Krumlov
PP
300,-
250. 50 koruna 1986, Levoča
PP
300,-
251. 50 koruna 1986, Telč
PP
250,-
252. 50 koruna 1986, Praha
PP
400,-
253. 100 koruna 1986, Mácha
PP
450,-
254. 50 koruna 1987, Kůň
PP
300,-
255. 500 koruna 1987, Lada
PP
1 200,-
256. 50 koruna 1988, Jánošík
PP
250,-
257. 100 koruna 1988, Benka
PP
400,-
258. 500 koruna 1988, Matice
PP
1 200,-
259. 50 koruna 1989, Lokomotiva
PP
250,-
260. 100 koruna 1989, 17. listopad 1989
PP
450,-
261. 50 koruna 1990, sv. Anežka
PP
300,-
262. 100 koruna 1990, Čapek
PP
500,-
263. 100 koruna 1990, Martinů
PP
500,-
264. 100 koruna 1990, Velká Pardubická, nevydaná
PP
6 000,-
17
MINCE CELÉHO SVĚTA
265. 100 koruna 1990, 1. máj, nevydaná
PP
5 000,-
266. 50 koruna 1991, Mariánské Lázně
PP
250,-
267. 50 koruna 1991, Piešťany
PP
250,-
268. 50 koruna 1991, Karlovy Vary
PP
300,-
269. 50 koruna 1991, Parník Bohemia
PP
250,-
270. 100 koruna 1991, Mozart
PP
700,-
271. 100 koruna 1991, Dvořák
PP
450,-
272. 100 koruna 1992, Moravské muzeum
PP
450,-
273. 100 koruna 1992, Lidice a Ležáky
PP
450,-
274. 500 koruna 1992, Komenský
PP
1 200,-
275. 20 haléř 1993, obrácený znak
0/0
80,-
276. 20 haléř 1995, Hamburg
0/0
300,-
277. 2 a 5 koruna 1994, Winnipeg
0/0
50,-
278. 2 euro 2008, TGM, zkouška
0/0
80,-
279. 200 Kč 1993, Ústava, etue, karta
PP
2 000,-
280. 200 Kč 1995, Josef Šafařík, etue, karta
PP
2 000,-
281. 200 Kč 1995, OSN, etue, karta
PP
2 000,-
282. 200 Kč 1997, Běchovice, etue, karta pro standard
PP
1 500,-
283. 200 Kč 1997, Emauzy, etue, karta
PP
1 800,-
284. 200 Kč 1998, František Palacký, etue, karta
PP
2 000,-
285. 200 Kč 1998, František Kmoch, etue, karta
PP
1 700,-
286. 200 Kč 1998, Přemysl I., etue, karta
PP
1 800,-
287. 200 Kč 1999, NATO, etue, karta
PP
3 500,-
288. 200 Kč 1999, AVU Praha, etue, karta
PP
1 700,-
289. 200 Kč 1999, VÚT Brno, etue, karta
PP
1 700,-
290. 200 Kč 1999, Ondřej Sekora, etue, karta
PP
2 500,-
291. 200 Kč 2000, Vítězslav Nezval, etue, karta
PP
1 500,-
292. 200 Kč 2000, Václav II., etue, karta
PP
2 500,-
293. 200 Kč 2000, MMF, etue, karta
PP
1 500,-
294. 200 Kč 2000, Zdeněk Fibich, etue, karta
PP
2 000,-
295. 200 Kč 2001, František Škroup, etue, karta
PP
1 500,-
296. 200 Kč 2001, Fotbalový svaz, etue, karta
PP
1 500,-
297. 200 Kč 2001, Jaroslav Seifert, etue, karta
PP
1 500,-
298. 200 Kč 2001, Ignác Dientzenhofer, etue, karta
PP
1 500,-
299. 200 Kč 2002, Sv. Zdislava, etue, karta
PP
3 000,-
300. 200 Kč 2002, Emil Holub, etue, karta
PP
1 700,-
301. 200 Kč 2002, Jiří z Poděbrad, etue, karta
PP
2 200,-
Č e s k á r e p u b l i k a (1993–)
302. 200 Kč 2002, Mikoláš Aleš, etue, karta
PP
1 700,-
303. 200 Kč 2003, Jaroslav Vrchlický, etue, karta
PP
1 300,-
304. 200 Kč 2003, Josef Thomayer, etue, karta
PP
1 000,-
305. 200 Kč 2003, František Křižík, etue, karta
PP
1 500,-
18
MINCE CELÉHO SVĚTA
306. 200 Kč 2003, Svaz lyžařů, etue, karta
PP
1 200,-
307. 200 Kč 2004, Jakub Krčín, etue, karta
PP
1 500,-
308. 200 Kč 2004, Evropská Unie, etue, karta
PP
1 000,-
309. 200 Kč 2004, Prokop Diviš, etue, karta
PP
1 000,-
310. 200 Kč 2004, Leoš Janáček, etue, karta
PP
1 000,-
311. 200 Kč 2004, Bible Kralická, etue, karta
PP
1 100,-
312. 200 Kč 2005, Jiří Voskovec a Jan Werich, etue, karta
PP
2 500,-
313. 200 Kč 2005, Auto Škoda, etue, karta
PP
1 000,-
314. 200 Kč 2005, Bitva u Slavkova, etue, karta
PP
800,-
315. 200 Kč 2005, Mikuláš Dačický, etue, karta
PP
900,-
316. 200 Kč 2006, František Josef Gerstner, etue, karta
PP
800,-
317. 200 Kč 2006, Sklářská škola, etue, karta
PP
700,-
318. 200 Kč 2006, Matěj Rejsek, etue, karta
PP
600,-
319. 200 Kč 2006, Přemyslovci, etue, karta
PP
1 000,-
320. 200 Kč 2006, Jaroslav Ježek, etue, karta
PP
700,-
321. 200 Kč 2007, Jednota bratrská, etue, karta
PP
800,-
322. 200 Kč 2007, Karlův most, etue, karta
PP
600,-
323. 200 Kč 2007, Jarmila Novotná, etue, karta
PP
350,-
324. 200 Kč 2007, Družice Sputnik, etue, karta
PP
350,-
325. 200 Kč 2008, Zakládání vinic, etue, karta
PP
450,-
326. 200 Kč 2008, Josef Hlávka, etue, karta
PP
350,-
327. 200 Kč 2008, Schengenská smlouva, etue, karta
PP
350,-
328. 200 Kč 2008, Viktor Ponrepo, etue, karta
PP
350,-
329. 200 Kč 2008, Technické muzeum, etue, karta
PP
350,-
330. 200 Kč 2008, Hokejový svaz, etue, karta
PP
350,-
331. 200 Kč 2009, Předsednictví v EU, etue, karta
PP
400,-
332. 200 Kč 2009, MS v lyžování, etue, karta
PP
350,-
333. 200 Kč 2009, Severní pól, etue, karta
PP
350,-
334. 200 Kč 2009, Jehuda Löw ben Becalel
PP
400,-
335. 200 Kč 2009, Keplerovy zákony, etue, karta
PP
400,-
336. 200 Kč 2010, Staroměstský orloj, etue, karta
PP
400,-
337. 200 Kč 2010, Gustav Mahler, etue, karta
PP
350,-
338. 5 haléř 1942
1/0
180,-
339. 10 haléř 1939 a 1942, 20 haléř 1940, Al 1942 a 1943, 5 ks
0/0
50,-
340. 20 haléř 1941
0/0
150,-
341. 20 haléř 1942, Br
1/1
350,-
342. 50 haléř 1940
1/0
250,-
343. 50 haléř 1944
0/0
80,-
344. 1 koruna 1944
0/0
250,-
345. Kompletní sada 5 haléř – 5 koruna, celkem 18 kusů
1/1
1 000,-
346. 10 koruna 1944, obě varianty
0/0
80,-
Slovensko
19
MINCE CELÉHO SVĚTA
347. 10 koruna 1944, 20 koruna 1939 a 1941, 50 koruna 1944
1/0
350,-
348. 20 koruna 1941 C+M
1/1
50,-
349. 20 koruna 1941, C+M, var. dvojkřížek
1/0
180,-
350. 20 koruna 1939 a 50 koruna 1944, Tiso
0/0
250,-
351. 50 koruna 1944, Tiso
1/1
70,-
352. 200 Sk 1997, Svetozár, Hurban Vojanský, etue, karta
PP
1 200,-
353. 200 Sk 2004, UNESCO – Bardejov, etue, karta
PP
400,-
354. 200 Sk 2005, Korunovace Leopolda I., etue, karta
PP
500,-
355. 500 Sk 2005, Slovenský kras, etue, karta
PP
1 000,-
356. 500 Sk 2006, Muránská planina, etue, karta
PP
1 200,-
357. 200 Sk 2006, Karol Kuzmány, etue, karta
PP
400,-
358. 200 Sk 2006, Josef Maxmilián Petzvald, etue, karta
PP
500,-
359. 200 Sk 2008, Andrej Kmeť, etue, karta
PP
400,-
360. 500 Sk 2008, Nízké Tatry, etue, karta
PP
1 000,-
361. 50 cent 1963, KM 62
1/1
150,-
362. 5 schilling 1947, KM 31
1/1
200,-
363. 5 schilling 1960, KM 55
0/0
150,-
364. 6 pencí 1894 a 1896
2/2
50,-
365. 6 pencí 1905 a 1918
1/1
80,-
366. Schilling 1911 a 1922, florin 1921, celkem 3 kusy
2/2
60,-
367. 2 schilling 1941 a 1942 GR
1/0
100,-
368. Florin 1930 a 2 schilling 1944
-1/1
100,-
369. 1/2 crown 1886
-2/2-
70,-
370. 1/2 crown 1897
2/2
90,-
371. 1/2 crown 1901
2/2
90,-
372. 1/2 crown 1913
2/2
80,-
Afrika jižní
Anglie
373. 1/2 crown 1918, dr. škr.
-1/1-
80,-
374. 1/2 crown 1929
-1/1
80,-
375. 1/2 crown 1940
1/0
80,-
376. 1/2 crown 1942
1/1
80,-
377. 1/2 crown 1945
0/0
80,-
0/0
120,-
379. Florin 1953 (škr.), 50 cent 1976 a 1994
1/1
50,-
380. 50 cent 1977 (jubilejní) a 2005 Hry v Melbourne
0/0
50,-
381. Dollar 1984 a 2 dollar 1988
1/1
50,-
Arménie
378. 10, 20 a 50luma; 1, 3, 5 a 10 dram 1994, celkem 7 kusů
Austrálie
20
MINCE CELÉHO SVĚTA
Ázerbájdžán
382. 5, 10, 20 a 50 gepiků 1992–1993, 4 kusy
0/0
80,-
383. 1, 3, 5, 10, 20 a 50 gepiků b.l. (2006); 6 kusů
0/0
150,-
384. 5, 10 a 25 centimes 1916, vše Zn.
1/1
50,-
385. 5 frank 1873
2/1-
150,-
386. 50 frank 1958, Expo Brusel – des Belges
1/1
70,-
PP
200,-
388. 5 cent. 1970, 10 cent. 1973, 20 cent. 1967, 25 cent. 1972,
50 cent. 1980, peso 1978 (malý datum), 1980 (větší datum),
5 peso 1976, 8 kusů
0/1
80,-
389. 5 cent. 1970, 10 cent. 1973, 20 cent. 1973, 25 cent. 1972,
50 cent. 1980, peso 1974, 1980, 5 peso 1980, 8 kusů
0/1
80,-
1/1
50,-
2/2
80,-
392. 10 dollar 1990, KM 121
PP
150,-
393. 50 dollar 1990, KM 43
0/0
250,-
394. 2,5 milliemes 1933, 5 milliemes 1941, 10 milliemes 1960
2/1
50,-
395. Libra 2007, Tutanchamón
0/0
50,-
0/0
180,-
Belgie
Bělorusko
387. Rubl 2008, legenda
Bolívie
Brazílie
390. 2000 reis 1924
Bulharsko
391. 2 leva 1882
Cookovy ostrovy
Egypt
Estonsko
396. 10 senti 2006, 20 senti 1999, 50 senti 2004, kroon 2003,
5 kroon 1994, lats 2007; sněhulák – Lotyšsko, celk. 6 kusů
21
MINCE CELÉHO SVĚTA
Filipíny
397. 10 cent. 1907 a 20 cent. 1918
-1/0
50,-
398. 1/2 ecu 1793, Paříž, m.o.
2/2
300,-
399. 5 cent. 1854 W, 1862 BB, 1916, 1916, 1919, 1920, 1924,
1924, 1924; 10 cent. 1920, 1921, 1921, 1923, 1924, 1925,
1926, 1935, 1938; 25 cent. 1922, 1929, celkem 20 kusů
1/2
100,-
-1/2
100,-
Francie
400. 10 cent. 1856 B, 1829 A, 1911; 50 cent. 1923, 1924,
1926, 1932 a 1942; frank 1941, 1942, 1943, 1944;
2 frank 1939, 1943; 5 frank 1945 a 1947, celkem 16 kusů
401. 10 centimes 1855 B
-1/1-
50,-
402. 20 frank 1938
-1/1
120,-
PP
400,-
0/0
80,-
2/2
600,-
2/2
600,-
2/1-
50,-
403. 1 1/2 euro 2003, P. Gauguin
Gruzie
404. 50 theri, 1 lari 2006
Holandsko
Geldern
405. 48 stuivers (rijksdaalder) 1611, dr. napr. hrana
West Friesland
406. Daalder 1651
Království
407. 10 cent 1897
408. 25 cents 1849, William II.
2/1-
80,-
409. 2 1/2 gulden 1959, v rámečku
1/1
80,-
0/1
90,-
411. 1/4 rupie 1928
1/1
80,-
412. 1/2 rupie 1939
0/0
100,-
413. Rupie 1890
1/1
200,-
414. Rupie 1919
1/0
150,-
Chile
410. 1 centesimo 1961, 10 centesimo 1964; 50 escudos 1974;
100 esc. 1974; 10 centavos 1975, 1977; 50 centavos 1975;
peso 1975, 1976 a 1978, celkem 10 ks.
Indie
22
MINCE CELÉHO SVĚTA
Itálie
415. 10 cent. 1866 OM, 1894 BI, 1922 (2x), 20 cent. 1918 (2x),
1919, 1908, 1910 (4x), 1912, 1913, 1921 (2x), 1940,
1941, lira 1922 (2x), celkem 20 kusů
416. 5 lira 1927 R
1/2
1/1
140,50,-
0/0
100,-
1/2
100,-
1/2
80,-
1/1
1/1
70,50,-
2/1
2/1-
60,50,-
1/1
1/1
1/1
1/0
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
300,200,200,200,150,120,150,100,200,200,300,400,-
0/0
0/0
0/0
120,140,120,-
Irsko
417. Punt 2000
Jugoslávie
418. 10 para 1920, 1965, 1974; 20 para 1920, 1965, 1977;
25 para 1920; 50 para 1965; dinár 1897; 100 dinár 1989
419. 25 para 1920, 50 para 1925, dinár 1925, 1953, 1963, 1965, 1965;
2 dinár 1953, 5 dinár 1963, 10 dinár 1955, 1955; 20 dinár 1955,
50 dinár 1955, 1955, celkem 15 kusů
Černá Hora
420. 10 para 1906 a 1914, 20 para 1906
421. 10 para 1906, 20 para 1908
Srbsko
422. 50 para 1879 a 1915
423. Dinár 1897
Kanada
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
Dollar 1936, KM 31
Dollar 1939, Královská návštěva, KM 38
Dollar 1949, Nový Founland, KM 47
Dollar 1958, Britská Kolumbie, KM 55
Dollar 1963, kanoe, n. škr.
Dollar 1964, Québec
Dollar 1965, kanoe, n. škr.
Dollar 1966, kanoe
5 dollar 1974, OH Montreal, atlet s pochodní
5 dollar 1974, OH Montreal, olympijské kruhy
5 dollar 1976, OH Montreal, olympijské kruhy, KM 89
10 dollar 1974, OH Montreal, Zeus, etue
Kazachstán
436. 50 tenge 2004, Kastějov; Marfulen
437. 50 tenge 2006, Kosmos, 50 tenge 2008, Vostok
438. 50 tenge 2006, řád Altyn, 50 tenge 2007, řád Otan
23
MINCE CELÉHO SVĚTA
439. 50 tenge 2006, tetraogallus; 50 tenge 2007, platalea
0/0
140,-
440. 50 tenge 2007, Tusan Kesu, 100 tenge 2005, OSN
0/0
140,-
441. 50 tenge 2008, řád Ajbyn a hvězda řádu „Dank orden“, 2 ks
0/0
120,-
1/1
130,-
443. 10 cent. 1915, 1948, 1949 a 1952; 25 cent 1948 a 1953
1/1
50,-
444. Peso 1953, Marti
1/1
200,-
Kirgistán
442. 1, 10 a 50 tijin; 1, 3 a 5 som 2008; 10 som 2009, celk. 7 ks.
Kuba
Liechtenstejnsko
445. Koruna 1904
-1/1
150,-
446. Koruna 1915
1/1
100,-
447. 5 litai 1925
1/1
80,-
448. 5 litai 1936, Basanavičius
1/1
80,-
449. 10 litu 1936, Didysis
1/1
180,-
450. Litas 2009, Vilnius – město umění, 2 litai 2009, bimetal
0/0
70,-
1/1
100,-
-1/1
160,-
1/1
160,-
454. 2 pengö 1935 BP, Rákóczi
1/1
100,-
455. 5 pengö 1938 BP, sv. Štěpán
1/1
170,-
PP
150,-
457. 50 cent. 1964, 1983, peso 1978, 5 peso 1981,
10 peso 1977, 1982; 20 peso 1981, 50 peso 1982, 8 kusů
0/1
80,-
458. 50 cent. 1981, peso 1982, 5 peso 1981, 10 peso 1977,
1982; 20 peso 1982, 50 peso 1982, 7 kusů
0/1
70,-
Litva
Lotyšsko
451. Lats 1924, 2 lati 1925
452. 5 lati 1929, n. škr.
453. 5 lati 1931
Maďarsko
Malta
456. 100 liras 2004, Vstup Slovinska do EU; Řád malt. rytířů
Mexiko
24
MINCE CELÉHO SVĚTA
459. 25 peso 1968, Olympiáda
460. 1/2 onza 1991 (1/2 OZ Ag)
1/1
0/0
130,170,-
0/0
60,-
1/11/1-1/11/11/0
0/0
70,70,60,70,50,300,-
1/1
1/1
1/0
1/0
1/1
70,120,50,60,50,-
0/0
180,-
-1/2-
90,-
-2/2-2/22/2
-1/12/2
2/2
-1/1-1/12/2
1/1
50,80,60,120,90,450,300,600,50,700,-
Moldavská republika
461. 1 ban 2000, 5, 25 a 50 ban 2003, 10 ban 2004, celk. 5 ks
Monaco
462.
463.
464.
465.
466.
467.
50centimes 1924 a 1926
Frank 1924 a 1926
2 frank 1924
2 frank 1926
10 frank 1946 a 20 frank 1947
10 frank 1966, Karel III., Ag
Mongolsko
468.
469.
470.
471.
472.
Mongo 1937, 2, 10 a 15 mongo 1925, 4 kusy
20 a 50 mongo 1925
1, 2, 5, 10, 15 a 20 mongo 1959, 6 ks
2, 5, 15 a 20 mongo 1945; 1, 5, 10 a 15 mongo 1970, 8 ks
20 mongo 1970; 50 mongo 1970 a 1977, tugrik b.l. (1971)
Náhorní Karabach
473. 50 luma, gazela a kůň, 1dram, bažant, gepard a sv. Řehoř;
5 dram, chrám a kostel, vše 2004, 7 ks
Německo
Baden - Durlach
474. 1/2 krejcar 1817, krejcar 1851, 1856 (Hamburg); 2 schilling 172?;
celkem 4 kusy
Bavorsko
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
10 krejcar 1776
20 krejcar 1763 a 1764
20 krejcar 1764
20 krejcar 1778, Madona
20 krejcar 1779 A, Madona
Tolar 1755, lví
Tolar 1768, Madona, m.o.
Tolar 1778, Madona, nep. stopa po oušku
6 krejcar 1825
Tolar b.l. (1865), Madona, n. hrana
25
MINCE CELÉHO SVĚTA
485. 3 marka 1910 D, dr. škr.
486. 5 marka 1876 D
1/1
2/1-
300,500,-
2/2
-2/2-
60,70,-
-2/2-2/2-
70,70,-
2/1-
300,-
2/1-
50,-
Bayreuth
487. 20 krejcar 1761 CLR
488. 20 krejcar 1764 a 1765 CLR
Brandenburg
489. 20 krejcar 1762 a 1763
490. 20 krejcar 1764 S a 1765 S
Braunsweig - Lüneburg
491. XXIIII marien-grosch 1700 (2/3 tolaru) HCH, m.o.
Hannover
492. 1/12 tolaru 1845 B
Lippe-Detmold
493. 3 pfennig 1847 A
-1/1
60,-
2/2
2/2
2/2
80,80,1 500,-
Norimberg
494. 20 krejcar 1765 SR, s portrétem Josefa II.
495. 20 krejcar 1767 SR
496. Tolar 1625 s titl. Ferdinanda II., dr. hrany, nálezový kus
Pfalz-Neuburg
497. Batzen 1520, jako SJ 1110
-1/1-
250,-
1/11/1-
70,60,-
2/1-1/12/2
1/1
1/0
2/11/0
0/0
1/1
-1/1
1/0
1/1
0/0
250,800,50,500,200,80,120,300,190,180,150,180,250,-
Pfalz - Veldenz
498. 1/2 batzen 1582, SJ 2038, nedoražen
499. 1/2 batzen 1592 SJ 3117, vada ražby
Prusko
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
1/3 tolaru 1774 A
Tolar 1771 A, m. o.
2 1/2 grosch 1843 A
Tolar 1859 A, spolkový
2 marka 1901, 200 let rodu
2 marka 1913 A, císař v uniformě, koroze
2 marka 1907 A
2 marka 1913 A, král zavolal…
3 marka 1909 A
3 marka 1910 A
3 marka 1911 A
3 marka 1913 A, král zavolal …
3 marka 1914 A, císař v uniformě
26
MINCE CELÉHO SVĚTA
513. 5 marka 1900 A, dr. škr.
514. 5 marka 1901, 200 let rodu
515. 5 marka 1902 A, dr. škr., hrana
1/1
200,-
1/1
400,-
-1/1
170,-
516. 5 marka 1904 A, dr. škr.
2/1-
170,-
517. 5 marka 1913 A, císař v uniformě
1/0
400,-
Sasko
518. Tolar 1822 IGS, dr. hrana a n. škr.
-1/1
500,-
519. Tolar 1823 IGS, min. stopa po oušku, dr. hrana
-1/1-
400,-
520. Tolar 1831 S, min. stopa po oušku, dr. škr.
1/1
500,-
521. Tolar 1864 B
-1/1-
450,-
522. 5 marka 1903 E, dr. škr.
-1/1
450,-
-1/2
80,-
0/0
200,-
2/2
70,-
526. 25 pfennig 1910 D
1/1
100,-
527. 25 pfennig 1912 D
1/1
100,-
528. 1/2 marka 1905 A, D, E, F
1/1-
100,-
529. 1/2 marka 1906 A, D, E, F
1/1-
100,-
530. 1/2 marka 1906 A, G, J
1/1-
100,-
531. 1/2 marka 1907 A, E
1/1
80,-
532. 1/2 marka 1908 A, J
1/1
100,-
Schamburg - Lippe
523. 1 pfennig 1858 A a 2 pfennig 1858 A
Westfalen
524. 10 000 marek 1923, Stein
Würtenberg
525. 20 krejcar 1764
N ě m e c k o - c í s a ř s t v í (1871–1918)
533. 1/2 marka 1909 A, J a 1911 A; 3 kusy
1/1
100,-
534. 1/2 marka 1913 D, J a 1914 A
1/1
100,-
535. 1/2 marka 1915 A, E, F, J
1/1
100,-
536. 1/2 marka 1915 J, 1916 A, 1918 A
1/0
80,-
537. 1/2 marka 1915 A, 1916 A, 1917 A, E; 4 kusy
1/1
100,-
538. 1/2 marka 1915 A, 1917 A, 1918 A, E, 1919 A; 5 kusů
1/1
120,-
539. Marka 1874 D, 1875 D
2/2
90,-
540. Marka 1875 F, G
2/2
90,-
541. Marka 1876 H, J
2/2-
80,-
542. Marka 1881 A, E
2/2
100,-
543. Marka 1881 D, F
2/2
80,-
544. Marka 1882 A, 1898 A
2/1-
100,-
545. Marka 1899 G
-1/1-
150,-
546. Marka 1902 A, 1903 A
-1/1-
80,-
27
MINCE CELÉHO SVĚTA
547. Marka 1905 A, J
1/1-
100,-
548. Marka 1906 A, 1907 J
1/1-
100,-
549. Marka 1910 E, 1911 A
1/1-
100,-
550. Marka 1911 G
1/1
250,-
551. Marka 1912 A, 1914 A, E
1/1
100,-
552. Marka 1914 E, G, J
1/1
120,-
553. Marka 1915 A, E
1/1
90,-
554. 50 pfennig 1924 A
1/1
100,-
555. 50 pfennig 1924 E
-1/1-
120,-
556. 50 pfennig 1936 E
1/1
150,-
557. 50 pfennig 1937 F
1/1
60,-
558. 50 pfennig 1938 E, J 324
1/1
90,-
559. Marka 1924 A
1/1
100,-
560. Marka 1925 A (reichs), J 319, dr. hrana
1/1-
80,-
561. Marka 1926 A (reichs)
1/1
120,-
562. 2 marka 1926 D
1/1
200,-
-1/1-
300,-
N ě m e c k o - v ý m a r s k á r e p u b l i k a (1918–1933)
N ě m e c k o - III. ř í š e (1933–1945)
563. 10 pfennig 1936 A, se svastikou, J 364
564. 50 pfennig 1939 A a 1941 A
-1/1-
50,-
565. 50 pfennig 1940 B a 1943 B
-1/1-
50,-
566. Marka 1933 E, F, G
1/1
100,-
567. Marka 1934 A, D, 1935 A
1/1
80,-
568. Marka 1934 E, F, J
1/1
80,-
569. Marka 1934 G, J, 1935 A, 1937 A
1/1
60,-
570. Marka 1936 A, D
1/1
100,-
571. Marka 1936 E
1/1
100,-
572. Marka 1937 A, D, E
1/1
80,-
573. Marka 1937 F, G, J
1/1
100,-
574. Marka 1937 A, E, 1938 A
1/1
50,-
575. Marka 1937 A, F, 1938 A
1/1
50,-
576. Marka 1937 A, D
1/1
80,-
577. Marka 1938 A a 1939 A
1/1
140,-
578. Marka 1938 E
1/1
100,-
579. Marka 1939 D
1/1
200,-
580. 2 marka 1933 A, Luther
-1/1
250,-
581. 2 marka 1934 A, kostel s datem
-1/1-
60,-
582. 2 marka 1934 F, kostel s datem
-1/1
100,-
1/1
100,-
584. 5 marka 1934 A, G, kostel s datem
-1/1-
200,-
585. 5 marka 1934 D, kostel s datem, n. škr.
-1/1-
120,-
583. 2 marka 1936 G
28
MINCE CELÉHO SVĚTA
N D R (1949–1993)
586. 5 marka 1971 – brána a 1972 – Míšeň; 10 marka 1972 – Buchenwald
a 1975 – Varšavská smlouva
1/1
50,-
587. 5 marka 1972 – Míšeň, 10 marka 1972 – Buchenwald,
1975 – Varšavská smlouva, 20 marka 1971 – Thälmann
1/1
60,-
588. 20 marka 1971 – Thälmann, 1972 – Schiller
1/1
50,-
0/2
50,-
1/1
150,-
591. 1/2 sol 1968, 1976; sol 1966, 1975; 5 sol 1975, 1978;
10 sol 1981; 100 sol 1980, 8 kusů
1/1-
70,-
592. 1/2 sol 1970, 1976; sol 1970, 1975; 5 sol 1976, 1978;
10 sol 1978; 100 sol 1980; 8 kusů
1/1-
70,-
593. 1/2 groš b.l. a 1524, Alexandr a Ludvík Jagelonský
2/2-
80,-
594. 1/24 tolaru 1618 a 1623
2/2
80,-
-2/2-
120,-
596. VI krejcar 1683 TLB – Leliwa
2/2
180,-
597. VI krejcar 1683 TLB – Jelita
2/2
180,-
-2/3-
50,-
599. Solidus 1755 ? FPH
2/2
50,-
600. 2 groše 1767 FS
2/2
150,-
601. Cu groš 1767 G, 1791 EB, 3 groš 1789 EB; 3 kusy
2/2-
70,-
602. Cu groš 1811 IS, 3 groš 1811 IS, dr. škr., Varšavské knížectví, 2 kusy
2/3
50,-
-1/1
50,-
604. 2 groš 1938 – 20 zlotych 1976, 22 kusů
1/2
80,-
605. 1 zloty 1924
2/2
100,-
-1/2
120,-
607. 2 zloty 1934, 5 zlotych 1935 Pilsudský, 2 kusy
2/2
70,-
608. 10 zlotych 1933 Jadwiga
2/1-
120,-
Norsko
589. Ore 1941, 1958; 2 ore 1936, 1937, 1971; 5 ore 1963,
1972; 10 ore 1926, 1938, 1947, 1966, 1967, 1974;
50 ore 1980, koruna 1962, 5 koruna 1968, 16 kusů
Nový Zéland
590. Crown 1949, KM 22
Peru
Polsko
595. Solidus 1661, korunní; 1664 a 1665 /Litva/
598. Cu solidus letopočet nečitelný, okrájený, groš 1754 a 1755, celkem 3 kusy
603. 2 groše 1936, 1937, 5 groš 1923, 1928, 1937, 1938;
10, 20 a 50 groš 1923 Ni, 1 zloty 1929; 10 kusů
606. 2 zloty 1934, 5 zlotych 1932 b. zn., 1933 Jadwiga, 3 kusy
29
MINCE CELÉHO SVĚTA
609. 10 zlotych 1935, Pilsudski
2/1-
120,-
610. 100 zlotych 1975 , I. J. Paderewski, etue
PP
100,-
611. 1000 zlotych 1982, papež Jan Pavel II., etue
PP
150,-
612. 2 pfennig 1926, 10 pfennig 1932
1/1
100,-
613. 5 a 10 pfennig 1923
1/1
60,-
-1/1
300,-
615. Cu groš polski 1817 IB; groš polski 1823; 5 groš 1818 IB
2/3
50,-
616. Cu groš 1840 MW, 3 groš 1840 MW
2/2
70,-
617. 30 kopějka (2 zlote) 1839 MW, škr.
-2/2
100,-
3/3
180,-
Polsko - Gdaňsk
Polsko - Slezsko
614. Cu haléř b.l., Osvětim (1434–1457), Kop. 8682, nedor.
Polsko pod Ruskem
618. 5 zlotych polskich 1829 FH, škr.
Přídněsterská M oldavská republika
619. 1 a 50 kopějka 2000, 25 kopějka 2002, 5 a 10 kopějka 2005
0/0
60,-
620. 100 rublů 2006, rok ohnivého psa, raženo jen 1000 ks
PP
900,-
621. 100, 200, 1000 korun 1924; 1, 2, 10 grošů 1925, 2 groše 1929, 7 kusů
1/1
50,-
622. 1/2 schilling 1925 a 1926
1/1
50,-
623. 50 grošů 1935, schilling 1934 a 1935
1/1
50,-
624. 1 schilling 1924, 1925 a 1926
1/0
100,-
625. 2 schilling 1928, Schubert
1/1
80,-
626. 2 schilling 1929, Billroth
1/1
100,-
627. 2 schilling 1930, Vogelweide
1/1
150,-
628. 2 schilling 1931, Mozart
1/1
250,-
629. 2 schilling 1932, Haydn
1/0
600,-
630. 2 schilling 1933, Seipel
1/1
300,-
631. 2 schilling 1934, Dollfuss
1/1
150,-
632. 2 schilling 1936, Princ Eugen
1/1
200,-
633. 2 schilling 1937, Fischer
0/0
200,-
1/1
300,-
Rakousko
Rhodesie Jižní
634. Crown 1953, Cecil Rhodes, KM 27
30
MINCE CELÉHO SVĚTA
Rumunsko
635. 2 lei 1875, Ag
-2/2-
50,-
636. Leu 1906, jubiejní
-1/1-
80,-
637. 5 bani 1905, 1906; 10 bani 1867, 1906 (3x), leu 1924 (2x),
2 lei 1924 (2x), 10 lei 1930, 5 bani 1966, 15 bani 1960,
5 lei 1942, 1978, celkem 15 kusů
2/2-
60,-
638. 200 lei 1942
1/1
100,-
1/2-
90,-
Rusko
639. Kopějka 1829 EM, 1908, 1911, 1913, 1915; 2 kopějka 1900 a 1903,
3 kopějka 1895, 1913 a 1916; 10 ks
640. 5 kopějek 1898 a 1901, 10 kopějek 1875, 1901, 1910,
1912, 1914 a 1916, 8 ks
-1/1
120,-
641. 15 kopějek 1893, 1906, 1907, 1908, 1912, 1913, 1914, 1915; 8 ks
-1/1
130,-
642. 20 kopějek 1851, 1901, 1905, 1913, 1915 a 1916; 6 ks
-1/0
150,-
643. 25 kopějek 1858 FB
1/1
80,-
644. 50 kopějek 1895 AG
2/2
80,-
645. Rubl 1896 AG
2/2
150,-
646. Rubl 1897
2/2
150,-
647. 50 kopějka 1922, hvězda PL
-1/1-
80,-
648. Poltinik 1924
-1/1-
80,-
649. Poltinik 1926
1/1
100,-
650. Rubl 1921, hvězda, dr. hrany
1/1
200,-
651. Rubl 1924
1/1
200,-
652. 2 a 3 kopějka 1924, 10 kopějka 1935, 15 kopějka 1936,
20 kopějka 1932, 1933 a 1956, 7 ks
2/2-
70,-
SSSR
653. 10 kopějka 1923, 1929 a 1932; 15 kopějka 1923 a 1930
1/1
80,-
-1/1
80,-
655. 10 rublů 2004, Kem, Rjažsk, bimetal; 2 ks
0/0
80,-
656. 10 rublů 2009, Halič, Kaluga a V. Novgorod, bimetal; 3 ks
0/0
120,-
657. 10 rublů 2009, Kirovská oblast, Republika Komi,
Židovská autonomní oblast, bimetal, 3 ks
0/0
120,-
658. 10 rublů 2009, Republika Kalmykija; 2010, Brjansk; Jurevec, bimetal, 3 ks
0/0
130,-
659. 10 rublů 2009 a 2010
0/0
50,-
-1/1-
50,-
654. 20 kopějka 1922, 1923, 1925, 1929 a 1932; 5 ks
Ruská
federace
Řecko
660. 20 drachma 1960
31
MINCE CELÉHO SVĚTA
Straits Settlements
661. 5 cent 1919 a 20 cent 1919
-1/1-
80,-
0/0
300,-
663. 5 öre 1876
2/2
50,-
664. Koruna 1932 G
2/1-
50,-
665. 5 rappen 1876 B
2/2
100,-
666. 5 rappen 1903 a 1910, frank 1916, vše B
1/1
50,-
667. 5 frank 1923 B
1/1
800,-
668. 5 frank 1974, 1975 (Ústava a Památník)
0/0
170,-
669. 5 frank 1976, 1978 (Muratum a Dunant)
0/0
170,-
0/0
80,-
0/0
150,-
1/2
70,-
0/0
220,-
674. Denár b.l. (Vladislav II.)
-1/1-
100,-
675. Denár 1510 KG (Vladislav II.)
-1/1
90,-
676. Grivna 2005, Vlad. Veliký, 2010, 65 let od vítězství, 2 ks
0/0
50,-
677. 2 grivny 2007, Doněcká oblast, 90 let prvního úřadu, 2 ks
PP
130,-
678. 2 grivny 2008, Vasil Stus
PP
60,-
Španělsko
662. 12 euro 2004, Královská rodina
Švédsko
Švýcarsko
Trinidad a Tobago
670. Dollar 1979
Tunis
671. 10 milimů 2009, 20 milimů 2007, 50 milimů 1993, 100 milimů 2008,
1/2 a 1 dinár 2007 FAO; 6 kusů
Turecko
672. 20 para AH 1327, 40 para AH 1255, 5 kurus AH 1341
Turkmenistán
673. 1, 2, 5, 10, 20 a 50 teňňé, 1 a 2 monat 2010, bimetal; 8 ks
Uhry
Ukrajina
32
MINCE CELÉHO SVĚTA
679. 2 grivny 2008, Petruševič
PP
60,-
680. 2 grivny 2008, Golubovič
PP
60,-
681. 2 grivny 2008, 100 roků Kyjevské ZOO
PP
70,-
682. 2 grivny 2009, Levickij
PP
60,-
683. 2 grivny 2009, Boris Martos
PP
60,-
684. 2 grivny 2009, Antonič
PP
60,-
685. 2 grivny 2009, Simon Petljura
PP
100,-
686. 2 grivny 2009, Boguljubov
PP
60,-
687. 2 grivny 2010, Stipa Ukrainika
PP
80,-
688. 2 grivny 2010, 100 roků Ukrajinského hokeje
PP
70,-
689. 2 grivny 2010, Lvovská polytechnika
PP
60,-
690. 2 grivny 2010, Ivan Kožedub
PP
80,-
691. 2 grivny 2010, Charkovský institut
PP
60,-
692. 5 grivna 2007, Černigov
PP
80,-
693. 5 grivna 2007, Oděsské divadlo
PP
80,-
694. 5 grivna 2007, bubínek – bugaj, bimetal
PP
120,-
695. 5 grivna 2007, OBSE, bimetal
PP
120,-
696. 5 grivna 2008, Černivce
PP
80,-
697. 5 grivna 2008, Snjatina
PP
80,-
698. 5 grivna 2008, Blagoviščenja
PP
90,-
699. 5 grivna 2008, Rikne
PP
90,-
700. 5 grivna 2009 (2x) – vorař a koláři; 2010 – tkadlena; 3 ks
PP
250,-
701. 5 grivna 2009, Muzeum T. Ševčenka
PP
80,-
702. 5 grivna 2009, Simferopol
PP
80,-
703. 5 grivna 2009, Rada Evropy, bimetal
PP
120,-
704. 5 grivna 2009, Kraslice
PP
80,-
705. 5 grivna 2010, Observatoř
PP
90,-
706. 5 grivna 2010, Svjatospasa
PP
80,-
707. 5 grivna 2010, Luck
PP
80,-
USA
708. Cent 1888, 1901, 1905 a 1907, vše Indián
2/1-
50,-
709. Cent Lincoln, 90 ks, každý jiný ročník, resp. Mincovna
1/0
100,-
710. V cent 1887
2/2
50,-
711. Dime (10 cent) 1916, 1936, 1941, 1942 a 1943; 5 ks
-1/1
100,-
712. 1/4 dolar 1905
-1/1
100,-
713. 1/4 dollar 1920, dr. hrana
-1/1-
80,-
714. 1/2 dollar 1893, dr. hrana
-1/1
300,-
715. 1/2 dollar 1915 S
-2/2
100,-
716. 1/2 dollar 1942
-1/1-
90,-
717. 1/2 dollar 1954 D
-1/1-
90,-
718. 1/2 dollar 1958 D
-1/1-
90,-
719. 1/2 dollar 1959
-1/1-
90,-
33
MINCE CELÉHO SVĚTA
720. 1/2 dollar 1964, Ag, Kennedy
721. 1/2 dollar 1982, Washington
1/1
80,-
PP
120,-
-1/1-
220,-
723. Dollar 1923 S
2/2
200,-
724. Dollar 1924 S
722. Dollar 1921, Morgan
-1/1
220,-
725. Dollar 1979, 2000 P + D, 2001 P + D (vše Indiánka), 5 ks
1/1
100,-
726. Dollar 1971, 1972, 1976 jubilejní, (vše Eisenhover), 3 ks
1/1
130,-
727. Dollar 2000, OZ Ag
0/0
350,-
728. Dollar 2010, OZ Ag
0/0
350,-
0/0
100,-
730. 20 a 50 cent. 1929
1/0
100,-
731. 1 a 2 lira 1929
1/0
150,-
732. 5 lira 1929
0/0
200,-
733. 10 lira 1929
0/0
250,-
-1/2
100,-
735. Malý peníz 1533, Kutná Hora
2/-
100,-
736. Bílý peníz b.l., Kutná Hora, Hal. 78
2/-
60,-
737. Bílý peníz b.l., Kutná Hora, Hal. 80
1/-
150,-
738. Bílý peníz 1564
2/-
80,-
739. Denár 1528 KB
-1/1-
80,-
740. Denár 1536 KB
2/1-
60,-
Uzbekistán
729. 1, 3, 5, 10, 20 a 50tijin 1994, 6 ks
Vatikán
HABSBURSKÁ
MONARCHIE
Ferdinand I. (1526–1564)
734. Malý peníz b.l., Kutná Hora, Hal. 82, 84; 2 ks
741. Denár 1547 KB
1/1
90,-
742. 2 krejcar 1564, Jáchymov
2/2
250,-
743. Pražský groš b.l., Sm 16, nedoražen
2/2-
250,-
-1/1-
3 600,-
-1/1-
120,-
2/1-
80,-
744. Tolar (72) b.l., Hall, Dav. 8029, nálezový kus
Arc. Ferdinand (1564–1595)
745. 3 krejcar b.l., Hall
Maxmilián II. (1564–1576)
746. Denár 1574 KB
34
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
Rudolf II. (1576–1612)
747. Denár 1575 HS, napr.
2/2
70,-
748. Denár 1579 KB
-1/1-
80,-
749. Denár 1580 KB
-1/1
90,-
750. Malý groš 1593, Jáchymov
2/2
250,-
751. 1/2 tolar 1586, Kutná Hora, Šatný, Hal. 370, nálezový kus
-1/1-
3 000,-
752. Tolar 1608 KB, Hus. 1030, nálezový kus
-1/1-
4 000,-
Matyáš (1612–1619)
753. Denár 1613 KB
2/2
80,-
754. Denár 1619 KB
2/2
80,-
-2/2-
500,-
1/1-
80,-
Fridrich Falcký (1619–1620)
755. 24 krejcar 1620, Kutná Hora, Hal. 671
Ferdinand II. (1619–1637)
756. Denár 1626 KB
757. Denár 1637 KB
-1/1
80,-
758. 3 krejcar 1624, Praha
2/1-
70,-
759. 3 krejcar (1)624, Vídeň
-1/1-
100,-
760. 3 krejcar 1628 HR, Vratislav
1/1-
120,-
761. 3 krejcar 1629 HR, Vratislav
-1/1-
90,-
762. 3 krejcar 1630 PH, Vratislav
1/1
100,-
763. 3 krejcar 1636, Praha
-1/1-
120,-
764. Tolar 1633 KB, Hus. 1179, nálezový kus
-1/1-
3 500,-
Ferdinand III. (1637–1657)
765. 3 krejcar 1628, Kladsko
2/2
120,-
766. 3 krejcar 1637, Vídeň, dr. okrájen
1/1
80,-
767. 3 krejcar 1648, Hall
0/0
250,-
768. 3 krejcar 1662, Hall
1/1
180,-
769. Denár 1673 KB
-1/1-
150,-
770. Denár 1684 KB
2/2
70,-
771. Duarius 1698 PH KB
2/2
80,-
772. Duarius 1699 PH KB
-1/1-
80,-
Arc. Ferdinand Karel (1632–1662)
Leopold I. (1657–1705)
773. Duarius 1703 PH KB
2/1-
100,-
-1/1-
100,-
775. Grešle 1669, Opolí
1/1
60,-
776. Krejcar 1672 SHS, Vratislav
1/1
70,-
777. Krejcar 1698 CM, Košice
2/2
100,-
778. 3 krejcar 1661, Vratislav
-1/1-
100,-
774. Poltura 1696 PH
35
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
779. 3 krejcar 1663, Kutná Hora
780. 3 krejcar 1665 CA, Vídeň
1/1
300,-
1/1
120,-
781. 3 krejcar 1667 SHS, Vratislav
-1/1
150,-
782. 3 krejcar 1669, Kutná Hora
-2/2
300,-
1/1
180,-
784. 3 krejcar 1670 KH
-1/1-
150,-
785. 3 krejcar 1692 KB
-1/1-
150,-
786. VI krejcar 1667 KB
1/1-
180,-
787. VI krejcar 1672 SHS, Vratislav
1/1
250,-
788. VI krejcar 1673 SHS, Vratislav
1/1
250,-
783. 3 krejcar 1669, Vídeň
789. VI krejcar 1673 KB
790. VI krejcar 1678, Vídeň, okraj
791. VI krejcar 1681 KB
792. VI krejcar 1681 MW, Vídeň
793. XV krejcar 1676 KB
794. XV krejcar 1678 KB, dr. okraj
2/2
120,-
-1/1-
150,-
2/2
120,-
-2/2
100,-
1/1
400,-
1/1
400,-
-1/1-
300,-
796. XV krejcar 1683 KB
2/2
250,-
797. XV krejcar 1688 KB
-2/2-
150,-
798. XV krejcar 1689 KB
-2/2-
150,-
795. XV krejcar 1680 KB
799. XV krejcar 1694, Hall
800. XV krejcar 1694, Graz, dr. vada ražby
2/2-
180,-
-1/1
300,-
801. 3 krejcar 1706 FN, Vratislav
-1/1
120,-
802. 3 krejcar 1707 FN, Vratislav
-1/1-
160,-
3/2
80,-
2/2
100,-
805. Denár 1734
-1/1-
100,-
806. Poltura 1724 PH
-2/3
50,-
3/2
50,-
Josef I. (1705–1711)
803. 3 krejcar 1710 PW CH, Bratislava
Malkotenti (1703–1708)
804. X poltura 1706, koroze
Karel VI. (1711–1740)
807. 3 krejcar 1730, Praha
Marie Terezie (1740–1780)
808. Liard 1745, Antverpy
2/2
60,-
809. 2 liard 1757, Brusel, justovaný
2/2
70,-
810. Denár 1760, 1763 a 1767, Cu, 3 kusy
2/2-
60,-
811. Poltura 1763 KM
2/2
60,-
812. Poltura 1765 KM
2/2
60,-
813. Poltura 1765 KM, šroubovací
2/2
150,-
814. Fenik (1/4 krejcar), 1764 (Frant. Lotrinský) a 1765 (MT)
2/2
50,-
815. Soldo 1777 S
2/2
70,-
36
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
816. Grešle 1760 (2x) a 1765, Praha
817. 1/4 krejcar 1779 K
2/2
80,-
-1/1-
50,-
818. 1/2 krejcar 1777 S a krejcar 1780 K a 1780 S, 3 kusy
2/2-
80,-
819. Krejcar 1761 K a 1762 K
2/2
80,-
820. Krejcar 1761 K a 1762 P
2/2
80,-
-2/2
50,-
821. Krejcar 1762 G
822. Krejcar 1763 G a S
2/2
80,-
823. 10 krejcar 1764 G, Günzburg
2/1-
120,-
-2/1-
50,-
824. 10 krejcar 1765, Praha, silné škrábnutí na portrétu
825. 10 krejcar 1765 KB
3/3
50,-
826. 10 krejcar 1765, Sedmihrady
2/2
100,-
827. 10 krejcar 1776 SF, Günzburg
-2/2
100,-
828. XV krejcar 1743 KB
2/2
120,-
829. XV krejcar 1745 KB
2/1-
150,-
830. 20 krejcar 1754, Vídeň
2/2
90,-
831. 20 krejcar 1756, Praha
2/2
150,-
832. 20 krejcar 1757, Vídeň
2/1-
100,-
833. 20 krejcar 1758, Vídeň, justovaný
2/1-
100,-
834. 20 krejcar 1759, Vídeň
2/2
80,-
835. 20 krejcar 1760, Vídeň
2/2
90,-
836. 20 krejcar 1763, Praha, dírka
2/2
50,-
837. 20 krejcar 1763, Vídeň
2/2
80,-
838. 20 krejcar 1764, Praha
1/1
180,-
839. 20 krejcar 1764, Vídeň
2/2
80,-
840. 20 krejcar 1765, Vídeň
2/2
80,-
-1/1-
200,-
842. 20 krejcar 1765 G, Günzburg
2/2
100,-
843. 20 krejcar 1765 KB
1/1
200,-
844. 20 krejcar 1767 ICSK, Vídeň
2/2
100,-
845. 20 krejcar 1766 EVMD, B, Kremnica
2/1-
120,-
846. 20 krejcar 1768 EVS AS, Praha, justovaný
2/1-
120,-
847. 20 krejcar 1768 ICSK, Vídeň
2/1-
90,-
848. 20 krejcar 1769 ICSK, Vídeň
841. 20 krejcar 1765, GK, Graz
-1/1-
150,-
849. 20 krejcar 1771 EVSAS, Praha
2/1-
120,-
850. 20 krejcar 1771 ICSK, Vídeň
2/1-
100,-
851. 20 krejcar 1774 ICFA, Vídeň, dírka
2/2
50,-
852. 20 krejcar 1774 ICSK, Vídeň
2/2
80,-
853. 20 krejcar 1776 ICFA, Vídeň
2/2
80,-
854. 20 krejcar 1777 ICFA, Vídeň
2/2
90,-
855. 20 krejcar 1778 ICFA, Vídeň
2/2
90,-
856. 20 krejcar 1778 B, SKPD, Kremnica
-2/2
70,-
857. 20 krejcar 1778 VCS, Hall
-2/2
70,-
858. 20 krejcar 1779, VCS, Hall, setřelý štítek
-1/1-
100,-
2/2
50,-
859. 20 krejcar 1779 SKPD – B, dírka, Kremnica
37
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
860. 20 krejcar 1780 EVSIK, Praha
2/2
120,-
861. 20 krejcar 1780 ICFA, Vídeň, justovaný
2/2
80,-
862. Tolar 1780 SF, novoražba
0/0
350,-
František Lotrinský (1740–1765)
863. Krejcar 1760 W, Cu
-1/1
80,-
864. Krejcar 1761 G
-1/1-
200,-
865. 20 krejcar 1754 WI, Vídeň, setřelý štítek
2/2-
80,-
866. 20 krejcar 1758 PR, Praha, dr. škr.
2/2
120,-
867. 20 krejcar 1758 HA, Hall, dr. škr.
2/2
90,-
868. 20 krejcar 1759 PR, Praha
2/1-
150,-
869. 20 krejcar 1763 WI, Vídeň
2/2
100,-
870. 20 krejcar 1763 KB
2/1-
120,-
871. 20 krejcar 1764 KB
-1/1-
130,-
2/2
100,-
-1/1-
200,-
874. 20 krejcar 1765 EVMD – BG posmrtný 1772
2/2
100,-
875. 20 krejcar 1765 SKPD – BP, posmrtný 1780
2/2
100,-
876. Sol 1786, Brusel, Her. 479
2/1-
600,-
877. Liard 1788, Brusel
2/1-
150,-
878. 1/4 krejcar 1782 B a grešle 1781 A
2/2
60,-
872. 20 krejcar 1765 WI, Vídeň
873. 20 krejcar 1765 B/NB, posmrtný 1767
Josef II. (1765–1790)
879. 1/2 krejcar 1790 F, krejcar 1780W a 1790 S
880. Krejcar 1782 C a 1790 S
881. 20 krejcar 1769 EVSAS – C, Praha
2/2
80,-
-2/2
60,-
2/2
90,-
882. 20 krejcar 1769 ICSK – A, Vídeň
2/2
120,-
883. 20 krejcar 1771 EVSAS – C, Praha, n.s.o.
2/1-
150,-
884. 20 krejcar 1771 IBFL – G, Nagy Banya
2/2
120,-
885. 20 krejcar 1772 EVMD – B, Kremnica
-2/2-
60,-
886. 20 krejcar 1773 EVMD – B, Kremnica
2/2
100,-
887. 20 krejcar 1773 ASF, Hall
2/2
100,-
888. 20 krejcar 1773 HG – E, Sedmihrady, m.o.
2/2
50,-
889. 20 krejcar 1776 EVSIK – C, Praha, dr. škr.
2/2
120,-
890. 20 krejcar 1776 SKPD – B, Kremnica
2/2
90,-
891. 20 krejcar 1777 SKPD – B, Kremnica
2/1-
100,-
892. 20 krejcar 1778 SKPD – B, Kremnica
2/2
90,-
893. 20 krejcar 1779 SKPD – B, Kremnica, n.s.o.
2/2
100,-
894. 20 krejcar 1779 BV – G, Nagy Banya
2/1-
120,-
895. 20 krejcar 1780 ICFA, A, Vídeň
2/2
100,-
896. 20 krejcar 1780 SKPD – B, Kremnica
2/2
100,-
897. 20 krejcar 1781 A, Vídeň
2/2
90,-
898. 20 krejcar 1781 B, Kremnica
2/2
80,-
899. 20 krejcar 1781 G, Nagy Banya
2/2
100,-
38
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
900. 20 krejcar 1782 A, Vídeň
901. 20 krejcar 1782 B, Kremnica
2/2
90,-
-2/2
70,-
902. 20 krejcar 1783 A, Vídeň, nep. okraj
2/1-
90,-
903. 20 krejcar 1783 B, Kremnica
2/1-
100,-
904. 20 krejcar 1783 G, Nagy Banya
2/2
100,-
905. 20 krejcar 1784 B, Kremnica
2/2
100,-
906. 20 krejcar 1785 G, Nagy Banya
2/2
120,-
907. 20 krejcar 1786 B, Kremnica, n. hrana
2/2
70,-
908. 20 krejcar 1787, Kremnica
2/1-
100,-
909. 20 krejcar 1790 G, Nagy Banya
2/2
100,-
910. 1/4 tolar 1788 B, křížový
2/1-
300,-
911. Tolar 1789 A, Madona, m.o.
2/2
400,-
912. Sol 1790 H, Her. 106
2/1-
600,-
913. 20 krejcar 1791 B
2/1-
250,-
Leopold II. (1790–1792)
František II. (1792–1835)
914. Centesimo 1822 M
-1/1
100,-
915. 5 cent 1822 V, dr. hrany, úhozy
2/2
80,-
916. Soldo 1797 F, 1/2 krejcar 1800 C
2/2-
80,-
917. 1/4 krejcar 1816 A, S; 1/2 krejcar 1812 A, S; 1816 A; 5 ks
1/1-
60,-
918. Krejcar 1800 B, C, E, S; 4 kusy
2/2
60,-
919. Krejcar 1809, Hofer, vada ražby
-1/1-
80,-
920. Krejcar 1812 A, B, E, S; 4 kusy
2/2
70,-
921. Krejcar 1816 A, E, S; 3 kusy
2/2
50,-
922. Krejcar 1816 O
2/1-
80,-
923. 3 krejcar 1799 A, tlustý, poškozený portrét
2/1-
60,-
924. 3 krejcar 1800 B, C
2/2
60,-
925. 3 krejcar 1800 E, G, S; 3 kusy
2/2
60,-
926. 3 krejcar 1812 A, B, S; 3 kusy
2/1-
100,-
927. 3 krejcar 1812 O
-2/2
80,-
2/2
80,-
-1/1-
50,-
930. 1/4 lira 1822 M, dírka
2/2
50,-
931. 3 krejcar 1815 V
2/1-
80,-
928. 6 krejcar 1800 C, S a 15 krejcar 1807 S; 3 kusy
929. 30 krejcar 1807 A
932. 3 krejcar 1820 B, škr.
-2/2
933. 3 krejcar 1821 A
-2/2
50,-
934. 3 krejcar 1826 A
-1/1
120,-
935. 5 krejcar 1820 A
2/2
60,-
936. 5 krejcar 1832 A
-2/2
50,-
50,-
937. 6 krejcar 1795 A
2/1-
150,-
938. 7 krejcar 1802 A
2/1-
70,-
939. 7 krejcar 1802 B, přeražba z 12 krejcaru
1/1-
100,-
39
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
940. 7 krejcar 1802 C
-1/1-
100,-
941. 10 krejcar 1815 A, vylomené ouško
2/2
50,-
942. 10 krejcar 1832 A
2/2
80,-
943. 12 krejcar 1795 A
2/2
80,-
944. 12 krejcar 1795 C, dírka
2/2-
50,-
945. 20 krejcar 1792 B
2/1-
150,-
946. 20 krejcar 1793 B
2/2
100,-
947. 20 krejcar 1794 B
2/1-
90,-
948. 20 krejcar 1794 G a 1797 C, m.o. a dírka
2/2
60,-
949. 20 krejcar 1794 E, justovaný
2/2
90,-
950. 20 krejcar 1795 B
2/1-
100,-
951. 20 krejcar 1795 G
1/1
200,-
952. 20 krejcar 1802 A
2/2
90,-
953. 20 krejcar 1802 B
-2/2
60,-
954. 20 krejcar 1803 B, justovaný
2/2
80,-
955. 20 krejcar 1803 C
2/2
90,-
956. 20 krejcar 1803 E
2/2
90,-
957. 20 krejcar 1803 F
2/2
100,-
958. 20 krejcar 1803 G
2/2
90,-
959. 20 krejcar 1804 A
-1/1
100,-
960. 20 krejcar 1804 B, dr. justovaný
2/2
90,-
961. 20 krejcar 1804 C
2/2
90,-
962. 20 krejcar 1804 E
2/2
80,-
963. 20 krejcar 1804 F
2/2
90,-
964. 20 krejcar 1805 C
-1/1
120,-
965. 20 krejcar 1805 E, justovaný
2/2
80,-
966. 20 krejcar 1806 A, I. typ, dr. škr.
2/2
80,-
967. 20 krejcar 1806 B, I. typ
2/2
80,-
968. 20 krejcar 1806 C, I. typ
2/2
80,-
969. 20 krejcar 1806 G, I. typ
2/2
80,-
-1/1
120,-
2/2
80,-
972. 20 krejcar 1808 C
2/2
100,-
973. 20 krejcar 1808 G
2/2
80,-
974. 20 krejcar 1809 A
-1/1
120,-
975. 20 krejcar 1809 B
2/2
80,-
976. 20 krejcar 1809 C
2/2
90,-
977. 20 krejcar 1809 G
2/2
90,-
978. 20 krejcar 1809, Hofer
2/2
250,-
-1/1
100,-
970. 20 krejcar 1808 A
971. 20 krejcar 1808 B, dr. škr.
979. 20 krejcar 1810 A
980. 20 krejcar 1811 A
2/2
90,-
981. 20 krejcar 1811 B, justovaný
2/2
80,-
982. 20 krejcar 1812 A
2/2
90,-
983. 20 krejcar 1812 B, justovaný
2/2
90,-
40
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
1028.
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
20 krejcar 1813 A, justovaný
20 krejcar 1813 B
20 krejcar 1813 E
20 krejcar 1814 A
20 krejcar 1814 B
20 krejcar 1814 E
20 krejcar 1815 A
20 krejcar 1815 C, dr. okraj
20 krejcar 1815 E
20 krejcar 1815 G
20 krejcar 1817 A
20 krejcar 1818 A
20 krejcar 1818 B
20 krejcar 1819 E
20 krejcar 1820 A
20 krejcar 1820 B
20 krejcar 1820 G
20 krejcar 1821 A
20 krejcar 1822 A, n. škr.
20 krejcar 1822 E
20 krejcar 1822 G
20 krejcar 1825 E
20 krejcar 1827 B
20 krejcar 1827 C
20 krejcar 1827 E
20 krejcar 1828 A
20 krejcar 1828 E
20 krejcar 1829 A, dr. škr.
20 krejcar 1830 B, dr. škr.
20 krejcar 1830 C
20 krejcar 1830 E
20 krejcar 1831 A, stuhy volně
20 krejcar 1831 A, stuhy na krku, m.o.
20 krejcar 1832 A
20 krejcar 1832 C
20 krejcar 1833 A
20 krejcar 1833 C
20 krejcar 1834 C, m.o.
20 krejcar 1834 A
20 krejcar 1835 B, Madona, opr. dírka
20 krejcar 1835 C
20 krejcar 1835 E
1/2 lira 1822 V, dírka
1/4 tolar 1797 G, oprava na líci
1/2 tolar 1799 A, dr. škr.
1/1
2/12/2-1/1
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
-2/2
2/12/12/2
2/2
2/2
-1/1
2/2
2/2
2/1
2/12/1
2/1-1/1
2/2
-1/12/1-1/1
2/1-2/2
2/2
-2/2
-1/1
2/2
2/1-1/1
-1/12/1
2/1-
150,100,80,100,90,90,80,100,90,100,80,80,80,90,90,80,60,90,80,90,90,80,100,100,100,100,100,90,80,120,80,90,150,120,120,80,90,70,120,50,120,130,80,250,2 000,-
41
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
1029.
1030.
1031.
1032.
1033.
1034.
1035.
1036.
1037.
1038.
1/2 tolar 1815 A
1/2 scudo 1824 V, opr. dírka, škr.
1/2 tolar 1829 A, nep. stopa po oušku
Tolar 1793 B, křížový
Tolar 1796 A, křížový, dr. justovaný a dr. hrana
Tolar 1815 A, m.o.
Tolar 1819 A
Tolar 1821 B, nep. hrana
Tolar 1823 B
Scudo 1824 V, m.o.
-2/2
2/12/2
2/12/2
2/2
2/1-1/1
2/12/1-
250,250,350,500,350,600,500,800,650,600,-
2/1-1/1
-1/1-1/1-1/1-1/12/1-1/12/2
2/2
-1/11/1
-1/1
1/1
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1
2/1-1/1
1/1
1/1
2/1-1/1
1/1
0/0
1/1
-1/12/2
60,100,100,150,100,200,200,100,80,80,120,250,600,130,90,100,250,120,150,100,120,150,150,120,120,150,150,900,600,-
2/12/2
80,100,-
Fedinand V. (1835–1848)
1039.
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.
1047.
1048.
1049.
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.
1060.
1061.
1062.
1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
3 krejcar 1840 A
5 krejcar 1846 A
10 krejcar 1843 B, Madona, dr. škr.
10 krejcar 1846 A
20 krejcar 1838 A, dr. škr.
20 krejcar 1838 B, Madona
20 krejcar 1838 E, n.s.o.
20 krejcar 1840 A
20 krejcar 1840 B, Madona
20 krejcar 1842 B, Madona
20 krejcar 1842 C
20 krejcar 1842 M
20 krejcar 1843 A
20 krejcar 1843 B, Madona
20 krejcar 1844 A
20 krejcar 1844 B, Madona, n.s.o.
20 krejcar 1844 M, n. hrana
20 krejcar 1845 C
20 krejcar 1845 E
20 krejcar 1846 A
20 krejcar 1846 B, Madona, dr. škr.
20 krejcar 1846 C
20 krejcar 1846 E, dr. škr. a dr. hrana
20 krejcar 1847 C
20 krejcar 1848 A
20 krejcar 1848 B, Madona
20 krejcar 1848 C
Tolar 1845 A, dr. stopy na hraně po uchycení
Tolar 1846 A, ouško
Revoluce (1848–1849)
1068. 5 centesimi 1849 ZV
1069. Egy krejcar 1849 NB
42
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
1070. 6 krejcar 1848 A, několik dr. škr.
2/2
50,-
1071. 6 krejcar 1849 A
0/0
60,-
1072. Hat (6) krejcar 1849 NB
2/2
50,-
1073. 20 krejcar 1848 KB
1/1
150,-
1074. Centesimo 1852 M a soldo 1862 B
-1/1-
80,-
1075. 1 a 5 centesimi 1852 V
-1/2
80,-
František Josef I. (1848–1916)
1076. 3 centesimi 1852 M, V
2/1-
60,-
1077. 5/10 a soldo 1862 A
-1/1-
80,-
1078. 5/10 a soldo 1862 V
-1/1-
80,-
1079. 1/4, 1/2, 1 a 2 krejcar 1851 A, škr.
-1/1-
70,-
1080. 1/4, 1/2, 1 a 2 krejcar 1851 B
-1/1-
80,-
1/2
100,-
1081. 2 krejcar 1851 A, B, G
1082. 3 krejcar 1851 A, dr. hrana
-1/1-
60,-
1083. 3 krejcar 1851 B
-1/1
60,-
1084. 3 krejcar 1851 G, hrana
-1/1-
100,-
1085. 4 krejcar 1860 A, B; dr, hrana
-1/2
50,-
1086. 4 krejcar 1861 A, B, dr. škr.
-1/2
50,-
1087. 4 krejcar 1864 B a 1868 KB
-1/1-
90,-
1088. 5/10 krejcar 1858 A, 1858 B, 1859 A, 1860 A, 1866 A,
1885, 1885 var.; celkem 7 ks
-1/1-
50,-
1089. 5/10 krejcar 1858 A, B, M, V
1/2
60,-
1090. 5/10 krejcar 1859 A, B
0/0
80,-
1091. 5/10 krejcar 1859 M
-1/1-
50,-
1092. 5/10 krejcar 1859 V a 1860 V
-1/2
60,-
1093. 5/10 krejcar 1860 A, 1860 E a 1861 B
-1/2
60,-
1094. 5/10 krejcar 1863 B
1/1
150,-
1095. 5/10 krejcar 1864 B, niklový
1/1
100,-
1096. 5/10 krejcar 1864 A, 1865 A a 1866 A
-1/1-
60,-
1097. 5/10 krejcar 1865 B, n. hrana a prohnutý
-1/1-
60,-
1098. 5/10 krejcar 1882 KB, n. hrana
-1/2
50,-
1099. 5/10 krejcar 1877, 1881 a 1891
1/2
50,-
1100. 5/10 krejcar 1885, obě varianty
1/0
60,-
1101. Krejcar 1858 A, B, 1859 A, B, M, 1860 A, B, V, 1861 A, B
1885, 1891; 12 kusů
2/1-
60,-
1102. Krejcar 1878 a 1885
0/0
60,-
1103. Krejcar 1868, 1869, 1872, 1881, 1882, 1883, 1885, 1886,
1891, vše KB; 9 kusů
2/2
60,-
1104. 5 krejcar 1858 A
1/0
80,-
1105. 5 krejcar 1859 A
1/0
80,-
1106. 5 krejcar 1859 M, 2 x úhoz
2/2
50,-
1107. 5 krejcar 1859 V
-2/2
60,-
1108. 5 krejcar 1863 A
-2/2
50,-
2/2
50,-
1109. 5 krejcar 1864 A, škr.
43
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
1110. 6 krejcar 1849 A, C
1/1-
80,-
1111. 10 krejcar 1858 A
2/1-
70,-
1112. 10 krejcar 1859 V
-1/1-
100,-
1113. 10 krejcar 1860, přeražba
-2/-
50,-
1114. 10 krejcar 1863 A, dr. škr.
2/2
70,-
1115. 10 krejcar 1864 A
-2/2
60,-
1116. 10 krejcar 1865 V
-2/2
60,-
1117. 10 krejcar 1868 GYF, MKVP
-2/2
60,-
1118. 10 krejcar 1868, 1869 a 1870
-1/1
90,-
1119. 10 krejcar 1868 KB, MKVP
-2/2
60,-
1120. 10 krejcar 1869 KB, MKVP
2/2
70,-
1121. 10 krejcar 1869 GYF, MKVP
-2/2-
60,-
1122. 10 krejcar 1870 KB, VP
2/1-
80,-
1123. 10 krejcar 1870 GYF, VP, dr. hrana
2/1-
80,-
1124. 10 krejcar 1871, několik škrábanců
-2/2
50,-
1125. 10 krejcar 1871 GYF
-2/2-
50,-
1126. 10 krejcar 1872
0/0
70,-
1127. 10 krejcar 1872 KB
2/2
80,-
1128. 10 krejcar 1873 KB
2/2
80,-
1129. 10 krejcar 1874 KB
-2/2-
50,-
1130. 10 krejcar 1875 KB
2/2
80,-
1131. 10 krejcar 1876 KB
2/1-
80,-
1132. 20 krejcar 1852 A, malý
1/1
250,-
1133. 20 krejcar 1853 A
1/1
350,-
1134. 20 krejcar 1854 A
1/1
350,-
1135. 20 krejcar 1855 A
1/1
350,-
1136. 20 krejcar 1856 B
1/1
300,-
1137. 20 krejcar 1868
0/0
100,-
1138. 20 krejcar 1869
0/0
100,-
-1/1
80,-
1140. 20 krejcar 1868 KB, MKVP
2/2
60,-
1141. 20 krejcar 1868 GYF, MKVP
-2/2-
60,-
1139. 20 krejcar 1868 a 1869
1142. 20 krejcar 1869 KB, MKVP
2/2
70,-
1143. 20 krejcar 1869 GYF, MKVP
-2/2
60,-
1144. 20 krejcar 1870
0/0
100,-
1145. 20 krejcar 1870 KB
2/2
60,-
1146. 20 krejcar 1870 GYF, VP
2/2
70,-
1147. 20 krejcar 1872 KB
2/1-
80,-
1148. 1/4 zlatník 1857 A
2/2
100,-
1149. 1/4 zlatník 1858 A
1/1
120,-
1150. 1/4 zlatník 1858 B, hrana
2/1-
60,-
1151. 1/4 zlatník 1858 E
-1/1
150,-
1152. 1/4 zlatník 1858 V
-1/1
200,-
1153. 1/4 zlatník 1859 A
2/1-
70,-
44
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
1154. 1/4 zlatník 1859 B, dr. hrana a škr.
2/1-
60,-
1155. 1/4 zlatník 1859 E
-1/1-
150,-
1156. 1/4 zlatník 1859 M, II. typ, škr.
-2/2
100,-
1157. 1/4 zlatník 1859 V, II. typ
2/1-
120,-
1158. 1/4 zlatník 1860 A
-1/1-
100,-
1159. 1/4 zlatník 1860 B
1/0
150,-
1160. 1/4 zlatník 1860 E
2/1-
100,-
1161. 1/4 zlatník 1860 V
2/1-
100,-
1162. 1/4 zlatník 1861 A
2/1-
80,-
1163. 1/4 zlatník 1862 A
2/1-
80,-
1164. 1/4 zlatník 1862 V
2/1-
100,-
1165. 1/4 zlatník 1863 V
2/1-
150,-
1166. 1/4 zlatník 1864 A
1/1
200,-
1167. 1/4 zlatník 1866 A, dr. škr.
2/2
1 000,-
1168. Zlatník 1854 A, svatební, min. stopa po oušku
1/1
600,-
1169. Zlatník 1857 A, dr. hrana
2/1-
300,-
1170. Zlatník 1858 A
1/0
170,-
1171. Zlatník 1858 B
2/1-
200,-
1172. Zlatník 1858 M
2/1-
200,-
1173. Zlatník 1859 A
1/0
150,-
1174. Zlatník 1859 B
2/1-
200,-
1175. Zlatník 1859 E
2/1-
200,-
1176. Zlatník 1859 V, dr. hrana
2/2
200,-
1177. Zlatník 1860 A, s tečkou a bez tečky za REX, 2 kusy
0/0
300,-
-2/2
250,-
1178. Zlatník 1860 B
1179. Zlatník 1860 E, dr. škr.
2/1-
300,-
1180. Zlatník 1861 A, dr. škr.
0/0
150,-
1181. Zlatník 1862 A
1/1
200,-
1182. Zlatník 1863 A
1/0
250,-
1183. Zlatník 1868 KB, 2 x hrana
1/1
250,-
1184. Zlatník 1869 KB
1185. Zlatník 1869 GYF
-1/1-
220,-
1/1
300,-
1186. Zlatník 1870 A, dr. škr.
1/1
400,-
1187. Zlatník 1871 A, dr. škr.
2/2
200,-
-1/1
300,-
1188. Zlatník 1872
1189. Zlatník 1872 KB
2/2
250,-
1190. Zlatník 1873, min. hrana
1/1
300,-
1191. Zlatník 1874, vryp na orlici
2/2
300,-
1192. Zlatník 1875
1/0
170,-
1193. Zlatník 1875 KB, dr. hrana
2/1-
130,-
1194. Zlatník 1876
1/0
180,-
-1/1-
130,-
1196. Zlatník 1877
1/0
150,-
1197. Zlatník 1877 KB
1/1
170,-
1195. Zlatník 1876 KB, řada dr. škr.
45
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
1198. Zlatník 1878
1/0
150,-
1199. Zlatník 1878 KB, nep. vrypy
1/1
170,-
1200. Zlatník 1879
1/0
140,-
1201. Zlatník 1879 KB
1/0
150,-
1202. Zlatník 1880, n. hrana
1/1
130,-
1203. Zlatník 1880 KB, n. škr.
-1/1-
130,-
1204. Zlatník 1881
1/0
150,-
1205. Zlatník 1881 KB
1/1
170,-
1206. Zlatník 1882
1/0
150,-
1207. Zlatník 1883
1/0
150,-
1208. Zlatník 1883 KB
1/0
150,-
1209. Zlatník 1884
1/0
150,-
1210. Zlatník 1884 KB
1/0
200,-
1211. Zlatník 1885
1/0
150,-
1212. Zlatník 1886
1/0
150,-
1213. Zlatník 1886 KB
1/1
180,-
1214. Zlatník 1887
1/1
150,-
1215. Zlatník 1887 KB
1/0
200,-
1216. Zlatník 1888
1/0
150,-
1217. Zlatník 1888 KB
1/0
200,-
1218. Zlatník 1889
0/0
170,-
-1/1
160,-
1220. Zlatník 1890, n. hrana
0/0
170,-
1221. Zlatník 1890 KB, bez Fiume
1/0
250,-
1219. Zlatník 1889 KB
1222. Zlatník 1890 KB, s Fiume
-1/1
180,-
1223. Zlatník 1891
1/0
150,-
1224. Zlatník 1891 KB
1/1
250,-
1/1
150,-
-1/1-
180,-
1225. Zlatník 1892
1226. Zlatník 1892 KB
1227. 2 zlatník 1854 A, zásnubní
1/1
2 500,-
1228. 2 zlatník 1872, m.o.
1/1
1 000,-
1229. 2 zlatník 1873, m.o.
1/1
1 000,-
1230. 2 zlatník 1874, m.o., dr. škr.
1/1
1 000,-
1231. 2 zlatník 1877, m.o.
1/1
1 000,-
1232. 2 zlatník 1879, Stříbrná svatba, dr. sek na hraně
1/0
500,-
1233. 2 zlatník 1880, m.o.
-1/1-
1234. 2 zlatník 1881, m.o.
1/1
1235. 2 zlatník 1884, m.o.
-1/1-
800,1 000,900,-
1236. 2 zlatník 1885, min stopa po oušku
1/1
1 200,-
1237. 2 zlatník 1887, m.o.
1/1
1 000,-
0/0
1 700,-
1238. 2 zlatník 1887, Kutná Hora, Ag, novoražba
1239. 2 zlatník 1890, m.o.
1240. Tolar 1856 A, dr. stopy po uchycení
1241. Tolar 1860 V, spolkový, řada dr. škr., sek na hraně
-1/1-
900,-
1/1
2 500,-
-1/1
1 000,-
46
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
1242. Tolar 1864 A, spolkový, m.o.
-1/1
1243. Tolar 1865 A, spolkový, m.o.
-1/1
800,-
1/0
350,-
1244. Heller 1893–1916; nový znak, kompletní; 20 kusů
1245. 2 heller 1893–1918, chybí 1905, 25 kusů
800,-
-1/1
60,-
1246. 2 filler 1906 KB
0/0
50,-
1247. 10 filler 1892 KB
2/2
90,-
1248. 20 heller 1914
1/1
80,-
1249. 20 filler 1892 KB
2/2
50,-
1250. 20 filler 1914 KB, n. hrana
1251. Koruna 1892 KB
1252. Koruna 1893 (2/2) a 1908 jubilejní
1253. Koruna 1894 KB a 1915 KB
1/0
50,-
-1/1
250,-
1/1
100,-
-1/1
100,-
1254. Koruna 1895
1/1
80,-
1255. Koruna 1896 KB, jubilejní
1/1
80,-
1256. Koruna 1896 a 1908, obě jubilejní
1/1
120,-
1257. Koruna 1897
2/2
90,-
1258. Koruna 1901
1/1
100,-
1259. Koruna 1905
2/2
90,-
1260. Koruna 1908, jubilejní
0/0
80,-
1261. Koruna 1912 KB a 1914 KB
1/0
130,-
1262. Koruna 1915 a 1916
0/0
80,-
1263. Koruna 1915 KB
0/0
100,-
1264. Koruna 1916 KB
1/0
80,-
1265. 2 koruna 1912 KB
1/1
100,-
1266. 2 koruna 1913 KB
0/0
100,-
1267. 5 koruna 1900
2/1-
350,-
1268. 5 koruna 1900 KB, dr. škr.
-1/1-
300,-
1269. 5 koruna 1907 KB, dr. škr.
-1/1-
350,-
1270. 5 koruna 1907 KB, korunovační
-1/1
300,-
1/1
350,-
1272. 5 koruna 1909, Marschall, dr. škr.
-1/1
300,-
1273. 5 koruna 1909, Schwartz, dr. škr.
-1/1
300,-
1271. 5 koruna 1908, jubilejní
SA DY
MINCÍ
Československo
1274. Sada 1980
0/0
100,-
1275. Sada 1981
0/0
80,-
1276. Sada 1982
0/0
80,-
1277. Sada 1983
0/0
80,-
47
SADY MINCÍ
1278. Sada 1984
0/0
1279. Sada 1985
0/0
80,-
1280. Sada 1986
0/0
1 300,-
1281. Sada 1987
0/0
300,-
1282. Sada 1988
0/0
150,-
1283. Sada 1989
0/0
150,-
1284. Sada 1990
0/0
150,-
1285. Sada 1991 + jeton
0/0
150,-
1286. Sada 1992 + 10 Kčs A. Rašín
0/0
150,-
1287. Sada 10 Kčs
0/0
80,-
1288. Sada 1993 HM, RCM
0/0
150,-
1289. Sada 1993 HM, RCM, BJ
0/0
150,-
1290. Sada 1994 HM, BJ
0/0
150,-
1291. Sada 1994 HM, RCM, BJ
0/0
150,-
1292. Sada 1995
0/0
350,-
1293. Sada 1996
0/0
350,-
1294. Sada 1996, Euro Anglie
0/0
500,-
1295. Sada 1997
0/0
350,-
1296. Sada 1998, BJ – Hokej
0/0
1 000,-
1297. Sada 1999, BJ – Parléř
0/0
1 000,-
1298. Sada 1999, BJ – NATO
0/0
1 000,-
1299. Sada 1999, BJ – Sekora
0/0
500,-
1300. Sada 2000, Kosmos
0/0
1 000,-
1301. Sada 2000, Měnový fond
0/0
1 000,-
1302. Sada 2001, Týnský chrám
0/0
500,-
1303. Sada 2002, Hluboká
0/0
500,-
1304. Sada 2002, NATO
0/0
1 000,-
1305. Sada 2003, 10 let ČR
0/0
300,-
1306. Sada 2004, MS v hokeji
0/0
400,-
1307. Sada 2004, ME ve fotbale
0/0
400,-
1308. Sada 2004, Vstup do EU
0/0
600,-
1309. Sada 2005, Smetana + Dvořák + CD
0/0
400,-
1310. Sada 2005 Česká spořitelna, Euro + jeton
0/0
1 000,-
1311. Sada 2006, Unesco
0/0
300,-
80,-
Česká republika
1312. Sada 2006, MS ve fotbale
0/0
400,-
1313. Sada 2006, oběžné mince + Euro medaile, 15 kusů
0/0
400,-
1314. Sada 2007, UNESCO
0/0
300,-
1315. Sada 2007, ČR + SR, 13 kusů
0/0
600,-
1316. Sada 2008, UNESCO
0/0
300,-
1317. Sada 2008, ME ve fotbale
0/0
300,-
1318. Sada 2009, Jihočeský kraj
0/0
300,-
48
1319.
1320.
1321.
1322.
1323.
1324.
1325.
1326.
1327.
1328.
1329.
1330.
1331.
1332.
SADY MINCÍ
Sada 2010, Zlínský kraj
Sada 1998
Sada 1999
Sada 2000
Sada 2001
Sada 2002
Sada 2003
Sada 2004
Sada 2005
Sada 2006
Sada 2007
Sada 2008
Sada 2009
Sada 2010
Slovenská
1333.
1334.
1335.
1336.
1337.
1338.
1339.
1340.
1341.
1342.
1343.
1344.
1345.
1346.
1347.
1348.
1349.
1350.
1351.
1352.
1353.
1354.
1355.
1356.
1357.
1358.
1359.
1360.
Sada 1993
Sada 1994
Sada 1995
Sada 1996
Sada 1997
Sada 1998
Sada 1999
Sada 2000
Sada 2000
Sada 2001
Sada 2002
Sada 2003
Sada 2004, zelená
Sada 2004, modrá
Sada 2004, Kremnica
Sada 2004, oběžné a Euromedaile
Sada 2004, vstup do EU
Sada 2005, Šariš
Sada 2006, Bratislavské sběratelské dny
Sada 2006, ZOH Turín
Sada 2007, SR + ČR
Sada 2008, Eugen Suchoň
Sada 2008, Letní OH – Peking
Sada 2008, Pittsburgská dohoda
Sada 2008, Rozlúčka s korunou
Sada 2009, První euromince
Sada 2009, První euromince
Sada 2009, Orava
0/0
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
300,2 500,3 500,4 500,2 000,2 000,2 000,1 500,1 500,1 500,1 500,1 500,1 500,1 500,-
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
PP
0/0
0/0
0/0
0/0
PP
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
PP
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
PP
0/0
60,100,200,100,100,100,100,700,1 000,100,150,100,300,700,300,300,300,200,300,450,600,300,400,300,600,400,600,400,-
republika
49
SADY MINCÍ
1361. Sada 2009, Baby set
0/0
400,-
1362. Sada 2010, ZOH
0/0
400,-
1363. Sada 2010, ZOH
PP
600,-
1364. Sada 2010, MS ve fotbale
0/0
400,-
1365. Sada 2010, Numismatická společnost
0/0
400,-
1366. Sada 2010, Tekov
0/0
400,-
1367. Sada 2010, Baby set
0/0
400,-
0/0
120,-
1/1
100,-
0/0
50,-
0/0
120,-
1372. Sada oběžných mincí z r. 1965 v plastu, 6 kusů
0/0
150,-
1373. Sada 1/4 dollarů (15 kusů) + 1 dollar (2 kusy) v originálním
obalu k OH 2010 ve Vancouvru
0/0
150,-
0/0
100,-
1/1
60,-
0/0
150,-
1377. 500 a 1000 lir 1986 MS v Mexiku, Ag, originální etue
PP
300,-
1378. 500 lira 1981; KM 110 a 124, 1000 lira 1981; KM 127, Ag, originální etue
0/0
300,-
1379. 2 euro 2008, v kartonu
0/0
1 300,-
Austrálie
1368. Sada dollarů 1984 až 1992 ve spec. kartonu, 5 kusů
Egypt
1369. Sada oběživa v ozdobném obalu, 12 kusů
Jugoslávie
1370. Sada 25 para – 10 dinárů v kartonu, 6 kusů
Chorvatsko
1371. Sada oběžných mincí (1 lipa – 5 koruna) v originálním balení, 9 kusů
Kanada
Kazachstán
1374. Sada 1993 v plastu, 5 kusů
M y a n m a r (Barma)
1375. Sada oběhových mincí v kartonu, 11 kusů
Polsko
1376. Sada 1 groš – 5 zlotých v originálním balení, 9 kusů
San Marino
50
SADY MINCÍ
USA
1380.
1381.
1382.
1383.
1384.
1385.
Album na 1/4 dollary včetně 56 kusů 1/4 USD, mincovna D
Sada 1/4 USD států; 2006 S, Ag, v etui, 5 kusů
Sada presidentů 5–8/2008 v etui
Sada presidentů 9–12/2009 v etui
Album na USD + 15 ks presidentů USA
Sada oběžných mincí 2006 S, v etui
0/0
PP
PP
PP
0/0
PP
1 400,250,250,250,1 000,250,-
0/0
0/0
0/0
100,1 300,1 300,-
0/0
0/0
50,50,-
N
50,-
N
50,-
N
50,-
Vatikán
1386. Sada 20, 50, 100, 500 lir a Ag medaile Jan Pavel I.
1387. 2 euro 2008 v kartonu
1388. Sada 2008 v kartonu, 8 kusů
M I N C OV N Í
D O P I SY
Československo
1389. 10 Kčs 1990 TGM, č. 1826
1390. 10 Kčs 1991, Štefánik, č. 3212
Bolívie
1391. Peso 1988
Island
1392. Kronur 1984
Kuwait
1393. Dinár 1992
51
M E D A I L E, J E T O N Y A V Y Z N A M E N Á N Í
Habsburská
monarchie
Ferdinand V.
1394. Medaile za statečnost, Ag 40 mm, 26,66 g, sig Boehm; novoražba
0/0
300,-
1/1
250,-
František Josef I.
1395. Medaile na 50 let vlády; mladý a starší portrét, Ag 26 mm,
7,97 g, sig. Scharff
1396. Medaile na 60 let vlády, zlacený bronz, orig. stuha
1/1/1
120,-
1397. Signum memorial (1848–1898), vojenská stuha
1/1/1
100,-
1398. Signum memorial (1848–1898), civilní stuha
1/1/1
100,-
1399. Dělový kříž 1916, originální stuha
1/1/1
80,-
1400. Životopisná medaile 1848, 1854, 1867, 1873, 1879, 1888,
1892 a 1898, portrét s Alžbětou, Sn 39 mm; s ouškem, dr. oxydace
1/1
80,-
Karel I.
1401. Za statečnost, malá bronzová, originální stuha
1/1/1
100,-
1402. 3. armáda 1914–1915; Karpaty, tombak 40 mm; Rauch 2006/5006
1/-
200,-
1403. Isonzo 1915, tombak, 44 mm, Rauch 2005/748
1/-
300,-
1404. 3 armáda – Bělehrad, 1915; tombak 60 x 32 mm, Rauch 2005/724
1/-
300,-
1/-
400,-
1/-
500,-
1407. Uherský obětní odznak, Fe, jezdec na koni, 47 mm,
nepatrně poškozený smalt, Rauch 2006/5524
1/-
300,-
1408. Uherský obětní odznak, Fe, jezdec na koni, 47 mm, Rauch 2006/5524
1/-
400,-
1409. Odznak oficiálního dárce, postř. tombak, 31 mm; Rauch 2007/2184
1/-
300,-
1410. Společnost bílý kříž Vídeň (1915–1916), pozl + email,
24 mm, Rauch 2007/2348
1/-
300,-
Armádní čepicové odznaky
Námořnické
odznaky
1405. Odznak ponorkového loďstva, dvojitý znak, 18 mm, email,
Rauch 2007/2632
Železniční odznaky
1406. Správa polního transportu (1914–1916), postř., 37 mm,
Rauch 2006/5600
Vlastenecké odznaky
Odznaky Červeného kříže
52
MEDAILE, JETONY A VYZNAMENÁNÍ
1411. Válečný kříž „Hubertus“ 1914, Br 27 mm, Rauch 2007/2353
1412. Společnost bílý kříž, pozl + email, 33 mm, Rauch 2007/2355
1/1/-
200,400,-
1/1/1/1/1/1/1/1/-
200,200,200,200,200,200,200,200,-
1/-
200,-
-1/-
300,-
1/-
200,-
PP
300,-
0/0
300,-
1/1
50,-
1/1
50,-
1/1
0/0
50,250,-
1/1
70,-
Habsburský dům
1413.
1414.
1415.
1416.
1417.
1418.
1419.
1420.
1421.
Císař FJI v uniformě, Br, 33 mm, sig. Marschall, Rauch 2007/2002
Císař FJI v uniformě, Br, 33 mm, sig. Marschall, Rauch 2007/2002
Portrét císařovny Zity ve věnci, Zn 34 mm, Rauch 2007/2043
Arcivévoda Eugen, 1916, postř. odznak 42 mm, Rauch 2007/2124
Arc. Eugen 1916, Br odznak 42 mm, Rauch 2007/2124
Arc Eugen 1916, Zn odznak 42 mm, Rauch 2007/2124
Arcivévoda Friedrich, Br odznak 32 mm, sig. Marschall, Rauch 2007/2017
Černý smaltovaný kříž 1914 s dvojitým špendlíkem, 19 mm
Odznak „VITAM ET SANGUINEM“, ratolest se stuhami –
(1914–1917), Zn 27 mm,
1422. Den válečných hrobů 1918, Zn 45 mm,
Muzeum Kremnice č. 134; 2 kusy, 1x dr. koroze
Rakousko - republika
1423. Spolková orlice, se špendlíkem, 34 mm
Medaile podle osobností
Beneš Edvard
1424. 80 let republiky (1918–1998), Ag 40 mm, 31,58 g, 925/1000,
sig. Paccini
Dubček Alexander
1425. Medaile „Já verím v dobro človeka“; Ag 40 mm, 35,38 g;
900/1000; sig. Poldaufová
Frejka Bedřich
1426. Bronzová medaile k 80. narozeninám 1970, 60 mm; sig. M.A.
Heyrovský Jaroslav
1427. Bronzová medaile k 70. narozeninám 1960, ČSAV, 60 mm; sig. Špánek
Hus Jan
1428. Bronzová medaile k 550. výročí úmrtí, 1965, 70 mm, sig. Prádler
1429. „Husův tolar“, vydala r. 1980 ČNS Tábor, Ag 42 mm, 27 g, 900/1000, sig. V
Chopin Frederic
1430. Postříbřená medaile (1810–1849), 60 mm, vydala ČNS Brno
r. 1949 J. Bajákovi k narozeninám
53
MEDAILE, JETONY A VYZNAMENÁNÍ
Jindřich z Lipé
1431. 650. výročí úmrtí, postříbřený tombak, 42 mm, sig. Zeman 1981
0/0
250,-
1/1
100,-
0/0
250,-
Jošt, markrabě
1432. Bronzová medaile na 40 let ČNS v Brně 1977, sig. Zeman
Karel IV.
1433. Medaile „Vzdělanost rozdávejme“, Ag 38 mm, 25,23 g, sig. Kolářský
1434. Medaile „Vzdělanost rozdávejme“, Ag 38 mm, 24,28 g, sig. Kolářský
1435. Panovník na trůně, vydala ČNS Praha a Národní muzeum;
Ag 40 mm, 29,88 g, sig. Knobloch
PP
300,-
1/1
250,-
1/0
50,-
1/1-
60,-
1/1
50,-
0/0
60,-
PP
200,-
1/1
50,-
1/1
50,-
1443. Medaile 1935, k 85. narozeninám, Ag 33 mm, 14,82 g,
matová, sig. Španiel
1/1
100,-
1444. Medaile 1935, k 85. narozeninám, Ag 42 mm, 29,80 g,
sig. Španiel, orig. etue
1/1
250,-
1/1
80,-
Komenský Jan Amos
1436. Br medaile 28 mm, b.l. (cca 1920), původní ouško, sig. Pichl
Komenský a Palacký
1437. Sn medaile b.l. (cca 1900), sig. Popp a Pichl; dr. hrana
Krásnohorská Eliška
1438. Bronzová medaile 1967 k 80. výročí prvního ženského
doktorátu na Karlově universitě, 70 mm, sig. Kovanič
Palacký František
1439. Medaile k 100. nartozeninám 1898, Ni 36 mm, původní ouško, sig. Pichl
Parléř Petr
1440. Těšínská madona 2008, Ag 34 mm, 16,07 g
Sarkander Jan
1441. Bronzová medaile mučedníku, 50 mm, nesignovaná
Šejnost Josef
1442. Bronz. medaile 1978, 60 mm, vydala ČNS Praha
ke 100. výročí narození; sig. Zdeněk Šejnost
T. G. Masaryk
Vrchlický Jaroslav
1445. Medaile 1972, k 60. výročí úmrtí umělce, 60 a 35 mm, sig. J.P., 2 kusy
54
MEDAILE, JETONY A VYZNAMENÁNÍ
Medaile podle místopisu
Československo
1446. Sv. Václav, 1000 let od smrti (1929), Al 31 mm, sig. Karnet a Kyselý
-1/1-
60,-
1447. Sv. Václav, milénium, Ag 28 mm, 14,99 g, sig. Španiel
0/0
250,-
1448. „Jsem ražen...“, sv. Prokop 1928, k 10. výr. zal. republiky
Ag 34 mm, 19,93 g, sig. Španiel
0/0
180,-
1449. 20 let republiky a X. všesokolský slet 1938, Ag 35 mm, 13,95 g, sig. Kužel
0/0
150,-
1450. Medaile k XI. sokolskému sletu v Praze 1948,
Ag 28 mm, 13,87 g, sig. Horejc, punc.
1/1
100,-
1451. Oživenie Kremnického baníctva, 5 dukátová medaile 1971, tombak
0/0
250,-
1452. Groš Bansko-štiavnický, Ag 28 mm, 4,47 g
0/0
50,-
1453. Groš Václava II.; Muzeum Kutná Hora, Ag 28 mm, 6,44 g
1/1
80,-
1454. Groš Kutnohorský, Ag 28 mm, 3,91 g
0/0
50,-
1455. Groš 1929, Šejnost, Ag 22 mm, 1,58 g
1/1
50,-
1456. Groš Karla Roberta, Kremnica, Ag 27 mm, 7,32 g
0/0
80,-
1457. Žeton 1954 na výstavu mincí v Kremnici, Ag 21 mm, 2,34 g
0/0
50,-
1458. Kremnica, pozlacený bronz 30 mm, sig. Háma
1/-
50,-
1459. Emil Zátopek, Ag 35 mm, 10,4 g, vydala Muzejní galerie, certifikát
PP
150,-
1460. Vítězství v hokeji na MS 1969 nad SSSR, 35 mm, 10,4 g;
vydala Muzejní galerie, certifikát
PP
150,-
1461. Bitva o Anglii, Ag 35 mm, 10,43 g; vydala Muzejní galerie, certifikát
PP
150,-
1462. Slovenské národní a Pražské povstání, Ag 35 mm, 10,4 g;
vydala Muzejní galerie, certifikát
PP
150,-
1463. Vítězný únor, Ag 35 mm, 10,4 g; vydala Muzejní galerie, certifikát
PP
150,-
1464. Sametová revoluce 1989, Ag 35 mm, 10,4 g; vydala
Muzejní galerie, certifikát
PP
150,-
1465. Zrod československé koruny, Ag 35 mm, 10,4 g;
vydala Muzejní galerie, certifikát
PP
150,-
1466. Pražské jaro 1968, Ag 35 mm, 10,4 g, vydala Muzejní galerie, certifikát
PP
150,-
1467. Vznik 1. republiky, Ag 35 mm, 10,4 g; vydala Muzejní galerie, certifikát
PP
150,-
1468. Lady Diana, In memoriam 1997, Ag 35 mm, 19,66 g,
999/1000; vydala Zlatá koruna, certifikát
PP
220,-
1469. Okupace Československa, Ag 35 mm, 10,4 g,
vydala Muzejní galerie, certifikát
PP
150,-
1470. Václav Havel 1989, Ag 35 mm, 10,4 g, vydala Muzejní galerie, certifikát
PP
150,-
1471. Chrám sv. Víta – Kde domov můj 1994, Ag 35 mm, 14,7 g;
vydala Zlatá koruna, certifikát
PP
200,-
1472. Sv. Anežka Česká 1994, Ag 35 mm, 15 g, 999/1000;
vydala Zlatá koruna, certifikát
0/0
200,-
1473. Karlštejn 1996, Ag 35 mm, 14,9 g, vydala Zlatá koruna, certifikát
PP
200,-
55
MEDAILE, JETONY A VYZNAMENÁNÍ
1474. Sv. Václav 1998, Ag 35 mm, 15 g, vydala Zlatá koruna, certtifikát
PP
200,-
1475. ME v kopané 1996 v Anglii, Ag 34 mm, 16 g, 999/1000, sig. Lukáš
PP
200,-
1476. 75 let od vydání 100 Kč v r. 1932 (Švabinský), Ag 35 mm,
15 g, 999/1000, etue
PP
180,-
1477. Praha; mosazná medaile 39,5 mm „Odměna následovníkovi
ve včelařství“, německý opis, původní ouško, hrana; sig. Stuckhart
2/2
50,-
1478. Praha; položení základního kamene Nár. divadla 1868,
Sn 34 mm, sig. Seidan
0/0
80,-
1479. Praha; odznak „Všesokolský slet 1920“, autor Toman,
Br 36 x 46 mm
1/-
50,-
1480. Praha; medaile k Všeobecné československé výstavě 1991
Ag 31 mm; 15,61 g, punc. 925/1000, sig. DZ
0/0
150,-
1481. Brno; odznak „Slet Sokolstva 1914“, vyrobil F.X. Provazník,
Praha, Br 33 x 48 mm
1/-
50,-
1482. Brno; odznak „Spartakiáda 1922“, autor Jiříkovský;
35 x 50 mm, stopy oxydace
1/-
50,-
1483. Trutnov; Černý důl, Spolek vojenských veteránů,
Schwarzenthal, Al 29 mm, ouško
0/0
60,-
1484. České Budějovice; medaile k 25 rokům ČNS (1952–1977)
portrét Rudolfa II., postř. 42 mm, sig. JM
0/0
160,-
1485. Příbram; „760 let horního města Příbrami“, 10 let ČNS,
Ag 36 mm, 23,84 g; sig. AP 1976
1/1
250,-
1486. Teplice; III. německé střelby 1907, protektor arc. Franz Ferdinand,
Ag 21 mm, s ouškem, 5,70 g
1/1
180,-
1487. Třebíč; plastový žeton s vloženým 5 haléřem 1923;
Kadeřnictví Kudera, 30 mm
1/1
50,-
1488. Bronzová plaketa 62 x 45 mm; Na smíšenou čtyřhru v tenise, sig. Otáhal
1/-
70,-
1489. Morava; „Přísežná stráž, moravská orlice“, česko-německý opis,
odznak 64 x 76 mm, postříbřený plech, zavírací špendlík
1/-
300,-
1490. Slovensko; Numismatická společnost Kremnica, 10 výročí,
1975; Ag 40 mm, 27,72 g, sig. AP
PP
300,-
1491. Paříž; bronzová čestná medaile 1830, 25 mm, sig. Montagny, n. hrana
1/1
90,-
-1/1
60,-
1/0
60,-
1494. Paříž; Všeobecná výstava 1855, Sn 28 mm, sig. Caque
-1/1-
60,-
1495. Rusko; medaile k 300 rokům Romanovců, 1913,
Cu 28 mm, původní ouško
-1/1-
150,-
1496. Mikuláš II.; Medaile „ Za userdie“ (snahu, horlivost), obecný kov, 30 mm
1/1
70,-
1497. Mikuláš II.; Medaile „ Za userdie“ (snahu, horlivost),
Ag, 30 mm, 11,95 g, s ouškem
1/1
200,-
1492. Paříž, bronzová medaile s původním ouškem 1848,
na úmrtí pařížského arcibiskupa, 24 mm
1493. Paříž; mosazná medaile 1848 – Na Martovo pole, 25 mm
56
BA N K OV KY
Č e s k o s l o v e n s k o - I. r e p u b l i k a
1498. 10 Kč 1927, série N; 20 Kč 1926, série Eg + Xd; 3 kusy, neperforované
2/3
140,-
1499. 20 Kč 1919, série P, neperforované
3/3
1 000,-
1500. 20 Kč 1926, série Dg, 50 Kč 1929, série Va, 2 kusy, specimen
N
140,-
1501. 50 Kč 1929, série Rb, neperforovaná
1/1
250,-
1502. 100 Kč 1920, série At, neperforované
-3/3-
800,-
1503. 100 Kč 1931, série J
-2/2-
100,-
N
140,-
1504. 100 Kč 1931, série Zc, specimen
1505. 500 Kč 1929, série A, Nov. 24
2/2
1506. 500 Kč1929, série F, skvrny, specimen
1507. 1000 Kč 1932, série B, specimen
1508. 1000 Kč 1934, série G, specimen
120,-
3/3
240,-
N
1509. 5000 Kč 1920, série A, specimen, skvrny
2 000,-
-1/1-
-3/3-
300,1 000,-
Protektorát Čechy a Morava
1510. 1 K b.l., strojní přetisk – kvalita 3/3, 1 K bez přetisku –
kvalita 1/1, série B; neperforované, 2 kusy
60,-
1511. 1 K b.l. (1940), série C + H, neperforované, 2 kusy
1/1
1512. 10 K 1942, série 24 N, neperforované
0/0
100,-
1513. 10 K 1942, série 20 N; 20 K 1944, série 33 A, 2 kusy, specimen
N
140,-
1514. 50 K 1940, série A 10, specimen
N
100,-
1515. 50 K 1944, série A 19, specimen
0/0
100,-
1516. 100 K 1940, I. vydání, série 27 A, specimen a série 22 B,
neperforovaná, 2 kusy
N/1
200,-
50,-
1517. 100 K 1940, II. vydání, série 12 A, 34 G, specimen; 2 kusy
N
200,-
1518. 500 K 1942, I. vydání, série H+K, neperforované, 2 kusy
3/2
200,-
1519. 500 K 1942, II. vydání, série Ka, specimen
0/0
120,-
1520. 1000 K 1942, II. vydání, série Ka, specimen
N
140,-
1521. 5000 K 1920, přetisk, série C, specimen
N
350,-
1522. 5000 K 1944, série 23 A, specimen
0/0
1523. Terezínské poukázky 1 K – 100 K 1943, kompletní
N
180,1 400,-
Slovensko
1524. 10 Ks 1939, série Ts, 10 Ks 1943, série Ts, specimen; 2 kusy
1525. 20 Ks 1942, série NI, 50 Ks 1940, specimen, 2 kusy
1526. 100 Ks 1940, I. vydání, série A, II. vydání, série C 6, specimen, 2 kusy
1527. 500 Kč 1929, série F, přetisk „Slovenský štát“, perf.
N
160,-
N/0
160,-
N
120,-
-2/2-
150,-
57
BANKOVKY
1528. 1000 Ks 1940, série 315, specimen
2/2
50,-
1529. 5000 Ks 1944, série Ha, specimen
N
250,-
1530. Poukázky 1, 5, 20, 100, 500 a 1000 K, vše 1944; specimen, 7 kusů
0/N
260,-
1531. 100 Ks 1940, I. vydání, série H 8, II. vydání, série H 8, kolkované, specimen
0/0
140,-
Československo
1532. 500 Ks 1941, série 9 Pi, kolek, specimen
N
140,-
1533. 1000 K 1940, série 2 T 4, kolek, specimen
N
140,-
1534. 2000 K 1945, série 5 Ra, „bankovka SNB“, specimen
N
120,-
1535. Koruna b.l. (1940), Bajer – N 8, neperforovaná
N
80,-
1536. 1000 Kčs b.l. (1945), série BH, neperforovaná
1/1
80,-
1537. 1000 Kčs 1945, série 11 B, perforovaná, 3 malé dírky
0/0
140,-
1538. Tuzexový poukaz 5 Kčs II/1989
1/1
100,-
1539. Sada 1 Kčs – 100 Kčs 1953, ruský tisk, neperforovaná, 7 kusů
N
300,-
1540. Sada 3 Kčs – 100 Kčs 1958–1961, neperforovaná, 7 kusů
N
300,-
1541. Sada 10 Kčs – 1000 Kčs, neperforovaná, 7 kusů
N
1 400,-
1542. Sada 100 Kčs – 1000 Kčs, neperforované, kolkované
(lepený i tištěný kolek), 4 kusy
N
2 100,-
1543. 500 Kčs 1973 W 16, 1000 Kčs 1985 C 34, lepený kolek
-1/2
140,-
58
SEZNAM VYDRAŽENÝCH POLOŽEK
61. aukce Dukát s. r. o. ze dne 27. 11. 2010
1
6 500
44
4 800
93
3 200
143 10 000
184
8 200
228
4 300
267
2
6 600
45
8 400
96
2 500
145 12 000
185 12 000
229
4 300
269 33 000
3
6 200
46
50 000
97
2 500
146 17 000
186
8 000
230
4 400
270 25 000
4
6 200
47
54 000
101 19 000
147 11 000
187
8 000
231
4 200
271 26 000
5
6 400
48
21 000
102
7 500
148
5 500
188
6 000
232
3 800
272
4 400
6
6 000
49
10 000
103
7 000
149 11 000
189
7 000
233
4 300
273
4 400
7 245 000
50
7 600
104
6 000
150
9 500
190
6 500
234
4 200
274
5 000
8 190 000
51
6 500
105
7 000
151
5 500
191
5 000
235
4 300
275
4 600
13 000
52
6 000
106 15 500
152
7 500
192
5 500
236
4 200
276
4 400
11 400 000
53
6 000
108 20 000
153 15 000
193
5 000
237
4 200
277
5 000
12
21 000
54
6 000
109 19 000
154
4 000
194
5 000
238
4 200
278
4 600
13
16 000
56
4 700
110 20 000
155
7 500
195
6 000
239
4 500
279
5 500
15
7 000
58
22 500
111 66 000
156
9 500
196
5 500
240
4 000
280
6 000
19
9 500
59
22 500
112 13 000
157 11 000
197
5 500
241
4 000
281 13 000
20
4 600
60
8 600
113 24 000
158 11 000
198
6 500
242
4 200
282 42 000
21
5 200
61
12 500
114 27 000
159
9 500
199
7 000
243
5 500
283 40 000
22
5 000
62
1 500
116 20 000
160
9 500
200
5 500
244
5 500
284 18 000
23
5 000
63
9 000
117 29 000
161 10 000
201
3 800
245
3 800
286 31 000
24
5 900
64
9 000
118 42 000
163 110 000
202 46 000
246
3 200
289 11 000
25
13 500
66
22 500
120 23 000
164
7 500
203 27 000
247
2 600
295 15 000
26
5 000
69
5 000
122 24 000
165 10 000
204 12 000
248
2 600
296
27
4 600
71
30 000
123 15 000
166
5 000
205 16 000
249
3 600
297 14 000
28
10 500
74
11 500
124
167
7 000
206 16 000
250
3 800
301
550
29
7 600
30
10
7 500
5 500
9 500
75 400 000
126 13 000
168 30 000
207 110 000
251
2 600
306
900
45 000
76
10 600
128 22 000
169 25 000
209
8 500
252
2 800
307
3 000
31
20 000
77
10 600
129 13 000
171
6 500
211
3 000
253
3 800
311
600
32
18 500
78
8 800
130 15 000
172
6 500
215
2 600
254
2 600
312
800
33
27 000
79
2 800
131 21 000
173
5 600
217
4 200
255
2 400
313
850
34
58 000
80
2 800
132 23 000
174
5 600
218
4 200
256
3 600
316
800
35
60 000
81
3 000
133 19 000
175
9 500
219
5 000
257
2 600
317
900
36
72 000
82
2 800
134
7 000
176
9 000
220
4 200
258
4 800
319
700
37 100 000
83
2 800
135
5 000
177
4 000
221
4 200
260
4 400
321
650
38 100 000
85
9 400
137
8 000
178
5 500
222
4 500
261
4 200
322
650
39
5 000
86
6 000
138
5 500
179
5 500
223
4 600
262
4 600
323
650
40
6 500
87
6 000
139 23 000
180
4 500
224
5 000
263
4 600
325
800
41
33 000
88
6 000
140 12 000
181
8 500
225
3 500
264
4 700
327
550
42 160 000
90
25 000
141 16 500
182
8 500
226
4 600
265
4 400
328
450
43
91
7 000
142 15 500
183 11 000
227
4 000
266
4 800
329
500
5 500
59
SEZNAM VYDRAŽENÝCH POLOŽEK
330
550
374
5 500
427
1 000
477
750
518
1 300
567
2 000
614
4 600
331
550
375
1 500
428
1 300
478
800
519
1 400
569
1 600
615
2 800
332
800
376
3 400
430 28 000
479
800
520
700
570
800
333
650
377
2 600
431 25 000
480
700
521
900
571
1 600
617
2 600
336
500
379
1 300
437 16 000
481
800
522
850
572
1 500
618
900
337 31 000
380
4 800
439 13 000
482
800
523
1 500
573 13 000
621
2 400
338 35 000
381
1 800
440
1 500
483
800
524
1 000
574
3 000
623
8 000
339
900
382
3 000
441
2 500
484
900
525
1 300
575
4 000
624 36 000
340 20 000
383
2 800
442 18 000
485
1 400
526
1 600
577
4 000
625
1 500
341 70 000
384
1 300
443
800
486
850
527
1 400
578
2 600
626
5 000
343
1 200
385 335 000
446 38 000
487
1 200
528
800
579
4 500
627
1 800
344
2 800
386
850
447 15 000
488
1 500
529
2 400
580
5 500
628
1 700
345
2 800
387
1 700
448
3 400
489
1 800
530
2 400
581
3 000
629
800
346 12 000
388
1 200
449
340
490
800
531 26 000
582
5 000
630
800
347
1 700
391
1 000
450
500
491
550
532 30 000
583
5 000
631
7 500
348
2 200
393
1 000
451
8 500
492
600
533
7 500
584 20 000
632
1 500
349
1 500
394
1 300
452
1 000
493
700
535 11 000
585 24 000
633
300
350
3 600
395
1 100
453
1 100
494
1 100
537
6 000
586
480
634
2 200
351
6 000
396
1 300
454
1 000
495
700
539 11 000
587
3 400
635
1 100
352
1 300
397
1 900
455
1 200
496
550
540
589
3 600
636
1 200
353
2 200
398
800
456
1 100
497
400
541 14 000
590 13 000
637
800
354
1 600
399
2 000
457
1 200
498
600
542 52 000
591
9 000
638
1 100
355
1 200
401 18 000
458
1 100
499
400
544 18 000
592
6 000
640
1 100
356
1 400
402
6 000
459
750
500
950
546
4 000
593
5 000
641
1 900
357
1 300
403
6 000
460
750
501
500
547
900
594 30 000
642
2 500
358
1 200
405
6 000
461
800
502
380
550
3 600
595 36 000
646
8 000
359
1 500
406
3 800
462
800
503
550
551 17 000
596
1 000
647
3 400
360
1 400
407
5 000
463
900
504
600
552
3 000
597
2 000
648
6 000
361
2 400
408
8 000
464
900
505
700
554
7 500
598
2 200
650
4 000
362
3 800
409
2 800
465
1 000
506
1 000
555 14 000
599
3 200
652 16 000
363
5 500
410
8 000
466
1 000
507
700
556 13 000
600 40 000
653
1 200
364 12 000
411
4 000
467 14 000
508
700
557
550
601 13 000
654
1 300
365
300
412
6 500
468
1 500
509
800
558
6 000
602 12 000
655
4 500
366
800
414
3 800
469
750
510
950
559 70 000
603
3 500
656
1 400
367
950
416 50 000
470
900
511
1 200
560 52 000
604 23 000
657
4 200
368
450
417 29 000
471
850
512 12 000
561 34 000
605
8 000
658
3 800
369
1 000
420 42 000
472
800
513
4 200
562 50 000
608
3 000
659
3 000
370
1 200
422 45 000
473
800
514
1 500
563
500
610
4 800
660
800
371
1 600
423
1 500
474
750
515
1 700
564
850
611 21 000
661
850
372
1 300
425
1 000
475
650
516
1 100
565
850
612
800
662
4 000
373 40 000
426
1 200
476
750
517
950
566
400
613
3 000
663
1 200
600
616 26 000
60
SEZNAM VYDRAŽENÝCH POLOŽEK
4 200
760
1 600
816
4 800
866
3 000
922
600
972 1 000
665 28 000
716 11 000
761
4 800
817
5 000
867
2 000
923
700
973 1 200
666
4 600
717 40 000
762
6 000
818
1 600
868
1 000
924
1 200
974 1 400
667
750
718 54 000
763
2 700
819
1 300
869
1 300
925
650
975 1 500
668
6 000
719 15 000
765
800
820
800
870
2 800
926
900
976 2 200
669
700
720 55 000
766
1 200
821
8 500
871
700
927
650
977 1 400
670
850
721
1 000
767
1 600
822
2 000
872 17 000
928
800
978 1 400
671
3 600
722
1 900
768
3 000
823
750
873
500
929
600
979 2 800
672
1 400
723
3 600
769 10 000
824 10 000
876
700
930
850
981 6 000
674
900
724
2 400
770
2 100
825
600
879
700
931
500
984
675 15 000
725
1 600
771 32 000
828
440
880
3 500
932
500
985 2 000
676
1 000
726
900
772
5 000
829
440
881
3 700
933
300
986 2 000
677
2 000
728
2 400
775
2 400
830
1 300
883
4 700
934
1 600
678
1 300
729
500
776
2 400
831
700
884
4 000
935
400
990 1 100
680
1 000
730
3 200
777
5 000
832
600
885
6 500
936
850
992
681
3 200
731
4 200
778
4 000
833
1 000
886
3 200
938
400
993 1 000
682
3 200
732
3 800
779
4 500
834
8 500
887
5 500
939
300
994 5 500
683
1 400
733
1 200
780
5 000
836
650
888 17 000
940
300
995
684
2 200
734
1 900
781
4 000
837
700
889
5 500
942
650
997 14 000
685
2 000
735
3 800
782
3 600
838
2 200
890
4 600
945 62 000
1002
686
1 200
737
1 800
783
5 000
839
8 000
891 190 000
946
300
1005 1 000
689 205 000
738 20 000
784
2 000
840
3 800
892
2 600
947
800
1006
750
691
1 500
739
692
850
693
664
5 000
715
987
650
700
550
800
800
2 000
785
1 900
841
500
893
800
948
300
1007
400
740 40 000
786
2 000
843
650
895
2 200
949
400
1008
550
1 100
741
2 600
787
2 000
844
750
900
300
950
450
1009 1 400
694
3 000
742
1 300
788
2 200
845
1 500
901
340
953
1 000
695
4 200
743
1 700
789
4 000
846
1 700
902
650
954 13 000
1011 3 000
696
2 400
744
1 600
790
1 800
850
450
903
650
955 14 000
1012
697
1 000
746
800
791
1 700
851
800
904
500
956
700
1013 1 400
698
2 600
747
1 000
792
2 600
852
950
905
1 000
957
1 100
1014 3 000
700
600
748
4 800
793
1 500
853
3 500
906
1 100
958
1 700
1015
500
701
1 900
749
3 000
794
3 000
854
5 500
907 40 000
960
5 000
1019
300
702
4 200
750
1 100
795
1 500
855 13 000
908
1 200
961 22 000
1020
300
703 19 000
751
850
796
1 800
856
500
909
4 600
962
1 500
1022
320
705 12 000
752
850
797
1 600
857
550
910
1 600
963
900
1024 1 000
706
2 800
753
2 800
798
2 500
858
1 400
911
3 000
964
500
1025
300
707
6 000
754
500
799
2 500
859
600
913
900
965
500
1028
800
708
4 000
755
1 400
801
2 500
861
800
914
700
966
1 200
1030
300
710
3 000
756
1 300
802
1 500
862
700
915
600
968
1 000
1034
300
711 27 000
757
650
803
1 400
863
500
916
700
969
3 000
1035
300
712
5 000
758
1 800
814
6 000
864
550
917
600
970
5 000
1036
300
714
1 100
759
1 400
815
3 200
865
500
920
300
971
1 100
1045 1 000
1010
900
950
Download

MINCE DUKAT 62 AK.indd