60. DRAŽBA • BRNO • 30. 5. 2010
&
H. D. RAUCH, WIEN
Sazba: Miloslav Vymazal
Tisk: Europrinty, spol. s r.o., Kyjov
BRNO • 30. 5. 2010
Navštivte naši prodejnu
mincí, medailí, bankovek a ostatního
ORLÍ 20, 602 00 BRNO
telefon (fax): 542 221 124
www.dukat-mince.cz
[email protected]
Otevřeno:
Pondělí až čtvrtek
9.30–17.00 hodin
Pátek
9.30–13.00 hodin
Středa
Zavřeno
Na této adrese je též sídlo firmy, příjem mincí do aukce,
veškerá korespondence, úhrada za aukční zboží atp.
Tě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u
DUKÁT spol. s r. o.
Orlí 20 • 602 00 BRNO
pořádá
30. 5. 2010
60. DRAŽBU
mincí, medailí, bankovek
KONGRESOVÉ CENTRUM VELETRHY BRNO
(vstup z ulice Hlinky, parkoviště u zastávky tramvají)
Program
7.30 Otevření sálu, prohlídka materiálu
9.00 I. část aukce (pol. 1– 659)
Přestávka
12.30 II. část aukce (pol. 660–1133)
Výdej materiálu po celou dobu aukce.
2
Vážení přátelé,
Předkládáme 60. aukční katalog, který vznikl za spolupráce s nejznámnější aukční firmou
v Evropě, Aukčním domem H. D. Raucha ve Vídni. Věříme, že budete s nabídkou spokojeni a naše
spolupráce bude pokračovat.
Prosíme o úhradu za tento a podzimní katalog 200 Kč (aukce 59 – korespondenční zdarma)
a to přiloženou složenkou, přímo na aukci v hotovosti nebo je možné připočítat uvedenou sumu
k Vašemu limitu. Prosíme však o vyrovnání nejpozději do 30. 6. t.r.
Dále vás zveme k návštěvě našeho stánku na výstavě SBĚRATEL (společně s námi vystavuje
Aukční dům H. D. RAUCH z Vídně) a to v Bratislavě a Praze.
Děkujeme za Vaši přízeň, přejeme mnoho sběratelských úspěchů a těšíme se na další
spolupráci.
IVAN CHLÁDEK
3
Obsah:
Pořadí
Strana
Mince
– zlaté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1– 311
7
– antické. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312– 355
24
– české . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
356– 394
27
– církevní a rodové. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
395– 433
29
– habsburské monarchie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
434– 833
35
– československé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
834– 880
64
– světa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
881–1066
65
1067–1133
75
Mince
Medaile a vyznamenání
– habsburské monarchie a ostatní, bankovky . . . . . . . . . . . . . . . .
Použitá literatura:
HAL
KM
C
K
Nov
SJ
Hus
Rauch
Höl.
SM
ŠM
KOP
HER
DAV
UZD
CHJ
Nov
SV
J
PV
– Halačka: Mince zemí koruny české
– Standart catalog of world coins
– Cach: Nejstarší české mince
– Kankelfitz: Römische Münzen
– Novotný: Papírová platidla ČSR
– Saurma Jeltsch
– Huszar: Münzkatalog Ungarn
– Aukční katalogy fy Rauch Vídeň
– Höllhuber: XV krejcar císaře Leopolda I.
– Smolík: Pražské groše
– Šmerda: Denáry české a moravské
– Kopicky: Katalog typow monet polskich
– Herinek: Österreichische Münzprägungen
– Davenpart: Europen Crowns
– Uzdenikov: Monety Rossii
– Chvojka: Pražské groše Ferdinanda I.
– Novák: Korunovace a korunovační ražby Habsburské monarchie
– Suchomel + Videman: Mincovnictví olomouckých biskupů
– Jaeger: Die Dentschen Münzen zit 1871
– Paukert, Videman: Moravské denáry 11.–12. století
4
D RA Ž E B N Í VY H LÁ Š KA
DUKÁT, spol. s r.o., Orlí č. 20, 602 00 Brno, IČO 47913011, zastoupená jednatelem Ivanem
Chládkem (dále jen dražebník), vyhlašuje konání dobrovolné, společné dražby movitých věcí,
která se uskuteční ve znění zákona č. 26/2000 Sb. – o veřejných dražbách (dále jen zákon),
v neděli 30. května 2010 od 9.00 hod. v Kongresovém centru Veletrhy Brno.
I.
Popisy jednotlivých movitých věcí, které jsou předmětem dražby, označení stavu jejich zachovalosti a stanovení nejnižších podání, která jsou zároveň cenami odhadními, jsou uvedeny v dražebním
seznamu.
Dražebník určuje pořadí, v němž budou jednotlivé věci draženy.
II.
Prohlídka movitých věcí předaných do dražby se uskuteční:
– v numismatické prodejně dražebníka na Orlí č. 20 v Brně ve dnech 24. 5.–28. 5. 2010
od 10.00 – 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
– v sále Kongresového centra, Veletrhy Brno v den konání dražby od 7.30 do 9.00 hod.
Při prohlídce věcí jsou účastníci prohlídky povinni dbát pokynů dražebníka nebo jeho
zaměstnanců.
III.
Stanovení příhozů:
Vyvolávací cena
Příhoz
Vyvolávací cena
Příhoz
Kč
Kč
Kč
Kč
do 100
od 101 do 200
od 201 do 500
od 501 do 1.000
5
10
20
50
od 1.001 do 2.000
od 2.001 do 5.000
od 5.001 do 20.000
od 20.001
100
200
500
1.000
IV.
Vydražitelům, kteří vydraží movité věci přímo v sále, bude vydražená věc předána proti potvrzení
o úhradě ceny dosažené vydražením a 15 % odměny pro dražebníka.
Fyzickým osobám, které se zúčastní dražby zasláním písemných limitů (dále jen limitenti), budou vydražené věci zaslány na dobírku poštou do vlastních rukou s doručenkou. K ceně dosažené vydražením
bude připočítána 15 % odměna pro dražebníka a poštovné.
Celkové částky se zaokrouhlují na celé Kč.
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná.
1. Účástníci dražby
DRAŽEBNÍ ŘÁD
Účastníky dražby mohou být pouze osoby fyzické a právnické způsobilé k právním úkonům, účastníkem dražby může být vždy stát (odst. 1, 2 § 3 zákona).
Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem, za účastníka dražby může jednat prokurista.
Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby
(zákon č. 219/1995 Sb. - devizový zákon) a osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs.
Účastníkem dražby se stane každá osoba, která na výzvu dražebníka doloží svou totožnost (odst. 2
§ 23 zákona), popřípadě své oprávnění jednat za účastníka dražby, odevzdá řádně vyplněnou přihlášku
na zápis do seznamu účastníků dražby včetně čestného prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby a zakoupí vstupenku.
Dražební číslo bude účastníkům dražby vydáno pouze po splnění předcházejících povinností.
Limitenti jsou povinni zaslat společně s písemným limitem vyplněnou přihlášku na zápis do seznamu
účastníků dražby a čestné prohlášení, jinak je limit neplatný.
Tiskopis přihlášky a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu.
Dražbě může být přítomna každá osoba, která zaplatila vstupné.
Účastníci dražby a ostatní přítomní na dražbě jsou v průběhu jejího konání povinni nerušit průběh
dražby chováním odporujícím dobrým mravům.
5
2. Průběh dražby
Dražba se zahajuje prohlášením licitátora, že zahajuje dobrovolnou, společnou dražbu movitých věcí.
Dražbu jednotlivých věcí v pořadí, tak jak jsou uvedeny v dražebním seznamu, zahajuje licitátor vyvoláním pořadového čísla a vyvolávací ceny v Kč. Popis dražené věci, včetně stavu zachovalosti je uveden v dražebním seznamu a proto není součástí vyvolání licitátora.
Draží se od vyvolávací ceny, případně od předposledního písemného limitu. Dražba je anonymní,
účastníci oznamují svou nabídku zvednutím čísla. Za limitenty draží určený zaměstnanec dražebníka.
Draží se pokud účastníci dražby činí vyšší podání. Licitátor udělí účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání příklep tím, že oznámí jeho číslo a dosažené nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník
dražby vázán. Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor o tom, komu z nich příklep udělí.
Nebylo-li učiněno nejnižší podání a je-li dán písemný souhlas vlastníka dražené věci, sníží licitátor
nejnižší podání o částku sjednanou ve smlouvě o provedení dražby.
Udělením příklepu je dražba ukončena.
Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání nebo nebylo-li učiněno nejnižší podání ani po jeho
snížení, licitátor dražbu ukončí slovem „zpět“.
Vyvoláním posledního pořadového čísla, resp. jeho vydražením, celková dobrovolná společná dražba movitých věcí končí.
3. Úhrada ceny dosažené vydražením
Vydražitel, který je přítomen dražbě, je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením včetně odměny
pro dražebníka ihned po udělení příklepu poslední věci, kterou vydražil, nejpozději však do jedné hodiny po celkovém ukončení dražby.
Limitenti uhradí cenu dosaženou vydražením včetně všech příplatků při doručení poštovní zásilky.
Nepřevzetí vydražené věci je považováno za zmaření dražby. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu touto zmařenou dražbou vznikly.
Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.
4. Nabytí vlastnictví k vydražené věci
Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby
k okamžiku udělení příklepu.
Převzetí vydražené věci je vydražitel povinen potvrdit podpisem v protokolu o provedení dobrovolné, společné dražby, který je současně potvrzením o nabytí předmětu vlastnictví. Limitentům bude protokol zaslán společně s vydraženými věcmi a jejich podpis na kopii protokolu uloženého u dražebníka
nahradí vrácená a podepsaná poštovní doručenka.
Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.
5. Reklamace
Od přímých účastníků dražby přijímá dražebník reklamace pouze do zahájení dražby. Limitenti mohou reklamaci uplatnit do tří dnů po převzetí zásilky. Reklamované věci jsou povinni vrátit zpět v cenném psaní bez dobírky, pojištěném na cenu zásilky. O oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník.
Podle odst. 1 § 63 zákona navrhovatel (majitel věci nebo osoba, která dala věc do dražby) odpovídá
za vady předmětu dražby, které mu byly či měly být při podání návrhu na provedení dražby známy a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby.
6. Ostatní ujednání
Zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu do zahraničí povinni opatřit
si osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. – o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Tato osvědčení vydává např. Moravské muzeum v Brně a Národní muzeum v Praze. Osvědčení není nutné na vývoz mincí vydaných po roce 1953, medailí a vyznamenání vydaných po roce 1918.
Soupisy podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, písemné limity a osobní údaje
o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby nejsou oprávněni do nich nahlížet.
..............
6
Kvalita mincí
– překlad českých zkratek
Münzenqualität – Übersetzung der tschechischen Abkürzungen
Česky Deutsch
b.l.
bez letopočtu
ohne Jahreszahl
b.z.
bez značky
ohne Marke
dírka
dírka
Loch
hr.
hrana
Randfehler
just.
justýrovaný
justiert
malý
malý
klein
m.o., st.
měl ouško
Henkelspur
napr.
naprasklý
schrötlingsriss
ned., nedor.
nedoražený
Unanschag
o.
ouško
Henkel
okr.
okraj
Rand
opr.
opravený
repariert
opr. dírka
opravená dírka
gestopftes Loch
škr.
škrábnutý
Kratzer
úh. úder
úhoz, úder
Schlag
vada mat.
vada materiálu
Schrötlingsfehler
vlas.
vlasový
Haarstrich
Proof
ražba z leštěných razidel
polierte Platte
0
ražební lesk
Stempelfrisch
1
krásný
Vorzűglich
2
velmi zachovalý
sehr schön
3
zachovalý
schön
7
MINCE ZLATÉ
MINCE
Z LAT É
7
5
4
Keltové
Bójové v Čechách a na Moravě (2.–1. stol. před Kr.)
1. Statér, 3,09 g, plátovaný, Paulsen 54
2. 1/8 statéru, 0,50 g, plátovaný, Paulsen 118
3. 1/8 statéru, 1,02 g, hlava Athény v přilbě, Paulsen 115
1/1
1/1
-1/1
8 000,9 000,9 000,-
0/0
43 000,-
0/0
32 000,-
1/1
4 800,-
0/0
9 500,-
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4 000,4 000,4 000,4 000,4 500,4 200,8 000,8 000,4 700,4 000,-
Slezsko
Münsterberg - Olešnice
Joachim, Heinrich II., Johann a Georg (1536–1558)
4. Dukát 1538, Fried 3230
R
Lehnice - Břeh
Georg Ludwig a Christian (1639–1663)
5. Dukát 1657, Fried. 3200
Salzburg
Max Gandolph (1668–1687)
6. 1/4 dukát 1669, KM 191
Hieronymus Colloredo (1772–1803)
7. Dukát 1780 M, KM 437
Č e s k o s l o v e n s k o (1918–1993)
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Dukát 1923, sv. Václav
Dukát 1924, sv. Václav
Dukát 1925, sv. Václav
Dukát 1926, sv. Václav
Dukát 1927, sv. Václav
Dukát 1928, sv. Václav
Dukát 1929, sv. Václav
Dukát 1930, sv. Václav
Dukát 1931, sv. Václav
Dukát 1932, sv. Václav
8
18.
19.
20.
21.
22.
MINCE ZLATÉ
Dukát 1933, sv. Václav
Dukát 1934, sv. Václav
Dukát 1935, sv. Václav
Dukát 1936, sv. Václav
2 dukát 1923, sv. Václav, dr. vryp
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
23
4 000,7 000,5 000,5 000,13 000,-
26
27
27
28
30
31
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
2 dukát 1930, sv. Václav
2 dukát 1932, sv. Václav
2 dukát 1933, sv. Václav
2 dukát 1935, sv. Václav
5 dukát 1933, sv. Václav
5 dukát 1935, sv. Václav
5 dukát 1936, sv. Václav, raženo 728 ks
10 dukát 1931, sv. Václav
10 dukát 1935, sv. Václav, raženo 600 ks
29
31
R
0/0 35 000,0/0 16 000,0/0 16 000,0/0 27 000,0/0 45 000,0/0 60 000,0/0 120 000,0/0 100 000,0/0 110 000,-
9
MINCE ZLATÉ
32.
33.
34.
35.
Dukátová medaile 1932, Tyrš
Dukátová medaile 1933, Švehla
Dukátová medaile 1933, Švehla, úmrtní s křížkem
2 dukátová medaile 1928, sv. Prokop
0/0
0/0
0/0
0/0
4 500,5 000,6 000,6 000,-
36
37
37
44
38
46
45
47
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
2 dukát 1951, sv. Václav, raženo 200 ks
5 dukát 1951, sv. Václav, raženo 100 ks
10 dukát 1951, sv. Václav, raženo 100 ks
Dukát 1978, Karel IV.
Dukát 1979, Karel IV.
Dukát 1980, Karel IV.
Dukát 1981, Karel IV.
Dukát 1982, Karel IV.
2 dukát 1978, Karel IV.
5 dukát 1978, Karel IV.
10 dukát 1978, Karel IV.
5 dukátová medaile Alexander Dubček, M. Jan Hus,
30 mm, 17,41 g, nepatrná hrana
R
RR
RR
0/0 155 000,0/0 410 000,0/0 660 000,0/0
3 500,0/0
4 000,0/0
7 500,0/0
4 000,0/0
4 000,0/0
7 000,0/0 21 500,0/0 50 000,0/0
12 000,-
10
MINCE ZLATÉ
50
48
48
51
52
48. 10 dukátová medaile Ludvík Svoboda a Alexander Dubček
sv. Václav na koni, 40 mm, 35,01 g, nep. hrana
52
0/0
24 000,-
0/0
0/0
50 000,7 500,-
1/0
22 500,-
-1/1-
23 000,-
1/1
3 400,-
-1/1-
2 000,-
1/1
1/1
17 500,20 000,-
Č e s k á r e p u b l i k a (1993–)
49. Sada 1000, 2500, 5000 a 10000 Kč 1996, bez etuí a karet
50. 4 dukátová medaile sv. Anežka č. 99, 14,90 g, 986/1000
Anglie
Viktorie (1837–1901)
51. 5 pounds 1887, (1,18 OZ)
Belgie
Brabant
Albert a Isabella (1598–1621)
52. 2 dukát b.l. (6,89 g), Fried. 84
Francie
Ludvík XVIII. (1815–1824)
53. 20 frank 1815 A, KM 706,1
Napoleon III. (1852–1870)
54. 10 frank 1868 BB, KM 800,2
III. republika (1871–1940)
55. 100 frank 1900 A, (32,26 g; 900/1000)
56. 100 frank 1906 A
11
MINCE ZLATÉ
Holandsko
Západní Frísko (West-Friesland)
57. Dukát 1591, Fried. 291
-1/1-
3 500,-
-1/1-
3 000,-
1/1
2 800,-
0/0
1/1
3 500,3 700,-
Holland
58. Dukát 1777, KM 12
Batávie
59. Dukát 1805, Stuttgart, KM 11.3
William III. (1849–1890)
60. 10 gulden 1875, KM 105
61. 10 gulden 1876, KM 106
64
63
63
65
Indie
Britská Indie
Madras
62. Pagoda 1795, 3,37 g, okraj, starý štítek
1/1
2 000,-
0/0
10 000,-
0/0
0/0
13 000,13 000,-
Republika
63. Medaile J. Nehrua za péči o děti; udělena V. Zajícové r. 1970,
Au 585/1000, 29,40 g, originální etue, ryzost ověřená puncovním úřadem,
původní ouško
Jugoslávie
64. 4 dukát 1931, kontramarka srbská
65. 4 dukát 1931, kontramarka bosenská
12
MINCE ZLATÉ
Liechtenstein
Josef Wenzel (1748–1772)
66. Dukát 1758, novoražba
0/0
3 000,-
1/0
20 000,-
Monaco
67. 100 frank 1901
69
68
70
72
71
Německo
Bavorsko
Ludwig IV. (1314–1347)
68. Chaise d‘or, b.l. (4,50 g), Fried. 176
1/1
27 000,-
0/0
9 000,-
1/0
12 000,-
1/0
0/0
8 000,15 000,-
1/1
4 000,-
1/1
2 200,-
1/0
1/1
3 800,4 200,-
Frankfurt
69. Dukát 1646, Fried. 976, nep. okraj
Lübeck
70. 10 marka 1904 A, J 227
Norimberg
71. Dukát 1636, Fried. 1828
72. 2 dukát 1700 GFN, letopočet v chronogramu, KM 259
Prusko
Wilhelm I. (1861–1888)
73. 20 marka 1884 A, J 246 A
Friedrich (1888)
74. 10 marka 1888 A, J 247
Wilhelm II. (1888–1918)
75. 20 marka 1899 A, J 252
76. 20 marka 1913 A, císař v uniformě, J 253
13
MINCE ZLATÉ
78
77
82
81
80
80
81
Sasko
Johann Georg I. (1611–1656)
77. Dukát 1617, t. zv. reformační, Fried. 2663
78. 2 dukát 1639 SD (6,88 g), Fried. 2684
0/0
0/1
30 000,70 000,-
1/0
3 500,-
1/1
25 000,-
1/1
40 000,-
1/1
1/1
7 000,4 500,-
1/1
30 000,-
-1/1
6 000,-
1/1
1/1
-1/1
-1/1
1/1
2 500,2 500,2 000,2 000,2 200,-
Rumunsko
79. 20 lei 1944, 3 králové
Rusko
Alžběta (1741–1761)
80. 2 rubl 1756, C 23,2
Kateřina (1762–1796)
81. 10 rubl 1768 SPB, Uzd. 0120, n. škr.
Mikuláš I. (1825–1855)
82. 5 rubl 1839 SPB AČ, Uzd. 0216
83. 5 rubl 1853 CPB-AG, Uzd. 235, zvlněný
84
85
Alexander I. (1855–1881)
84. 3 rubl 1869 SPB HI, Uzd. 0254
Alexander III. (1881–1894)
85. 5 rubl 1889 AG, Uzd. 0301
Mikuláš II. (1894–1917)
86.
87.
88.
89.
90.
5 rubl 1897 AG, dr. hrana
5 rubl 1898 AG
5 rubl 1899 FZ
5 rubl 1900 FZ
5 rubl 1901 FZ
14
MINCE ZLATÉ
91
95
95
94
91.
92.
93.
94.
7,5 rubl 1897
10 rubl 1899 FZ
10 rubl 1903 AP
15 rubl 1897
-1/1
-1/1
1/1
1/1
7 000,4 000,4 500,10 000,-
1/1
17 500,-
Španělsko
Alfonso XIII. (1886–1931)
95. 100 pesetas 1897; 32,22 g, 900/1000
98
97
100
Uhry
Albert (1437–1439)
96. Dukát b.l. KL, Kremnica, Pohl E 1–3, vada ražby
-1/1
5 000,-
1/1
-1/1
10 000,10 500,-
1/1
4 800,-
0/0
20 000,-
Matyáš Korvín (1458–1490)
97. Dukát b.l, Kremnica, Pohl K 1–7
98. Dukát KP, Kremnica, Pek (1483–1484), Pohl K 8–4
USA
99. 5 dollar 1914
Habsburská monarchie
Ferdinand I. (1526–1564)
100. Dukát 1556 KB, Hus. 895
15
MINCE ZLATÉ
101
103
102
105
104
Maxmilián II. (1564–1576)
101. Dukát 1569 KB, Hus. 973, dr. hrana
1/1-
9 500,-
1/1
-1/11/1
57 000,23 000,25 000,-
1/1
11 000,-
Rudolf II. (1576–1608)
102. Dukát 1581, Praha, Gebhart, Hal. 294
103. Dukát 1593, Praha, Ercker, Hal. 298
104. Dukát 1602 KB, Hus. 1002
Arc. Ferdinand (1592–1618)
105. Dukát 1611, Klagenfurt, KM 97, dr. vada ražby na hraně
106
108
110
107
109
Ferdinand II. (1617–1657)
106. 2 dukátová medaile 1617 na korunovaci v Praze, 6,90 g; Nov. A 2a
107. 2 dukát 1637, Praha, Wolker, Hal. 725
-1/1
-1/1
77 000,82 000,-
Ferdinand III. (1637–1657)
108.
109.
110.
111.
Dukát 1645, Kladsko, Werner, Hal. 1312
Dukát 1650, Vratislav, Reichert + Hübner, Hal. 1263
2 dukát 1645, Praha, Wolker, Hal. 1163
2 dukát 1649, Vratislav, Reichert + Hübner, Hal. 1257, balení SLAP Au č. 55
-1/1- 77 000,1/0 72 000,1/1 92 000,1/1 100 000,-
16
MINCE ZLATÉ
112
114
113
115
117
116
116
118
118
Leopold I. (1657–1705)
112.
113.
114.
115.
116.
Dukát 1660 KB, Hus. 1320
Dukát 1690 KB, Hus. 1321, n. okraj
Dukát 1692 KB, Hus. 1322
Dukát 1703 NB, Hus. 1333, samostatný typ
5 dukát 1703 NB, Hus. 1295, 17,04 g, dobře opravená stopa
R
1/1 15 000,1/1 13 500,1/0 17 000,1/1 36 000,1/0 100 000,-
Josef I. (1705–1711)
117. 1/4 dukát 1710 PM, Provisorium, Hal. 1715
118. 1/2 dukát 1710 FN, Vratislav, Nowak, Hal. 1744
1/1
0/0
32 000,25 000,-
122
123
125
123
125
Karel VI. (1711–1740)
119.
120.
121.
122.
123.
1/4 dukát 1713, Praha, Ritter, Hal. 1789, m.o.
1/4 dukát 1726, Praha, Scharff, Hal. 1792
1/4 dukát 1726, Praha, Scharff, Hal. 1792
Dukát 1738 KB, Hus. 1586
2 dukát 1719, Vratislav, Nowak, Hal. 1888, nep. stopa po oušku
1/1
1/1
1/1
1/0
-1/1-
9 000,17 000,18 000,10 000,39 000,-
0/0
1/1
15 000,7 000,-
Marie Terezie (1740–1780)
124. 1/4 dukát 1778 HS, Sedmihrady, Her. 313
125. Dukát 1743 KB, Hus. 1651
17
MINCE ZLATÉ
126
127
128
129
130
131
132
133
134
134
137
135
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135
Dukát 1745 KB, Hus. 1651
Dukát 1751 KB, Hus. 1652
Dukát 1756, Vídeň, Her. 92
Dukát 1757 KB, Hus. 1652
Dukát 1761, Praha, Erdmann, Hal. 1938
Dukát 1762, Sedmihrady, Hus. 214
Dukát 1763 KB, Hus. 1652
Dukát 1764 NB, Hus. 1657
2 dukát 1765, Sedmihrady, Her. 63
1/0
1/0
1/0
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
8 000,8 000,9 000,8 500,77 000,7 000,6 500,20 000,10 000,-
1/0
-1/1
1/0
8 000,3 000,20 000,-
Josef II. (1765–1790)
135. Dukát 1786 F, Hall, Her. 58
136. Dukát 1787 A, Her. 29, zvlněný
137. 2 dukát 1781 E, Her. 10
138
138. 2 dukát 1786 E, Hus. 1862, dr. justovaný
139. 1/2 sovrano 1786 A, Her. 1, n. škr.
139
141
1/1
1/1
10 000,7 500,-
1/1
1/0
5 000,9 000,-
František II. (1792–1835)
140. Dukát 1823 A, Her. 133, n. škr.
141. Dukát 1824 B, Hus. 1930
18
MINCE ZLATÉ
144
143
145
146
148
147
147
148
154
153
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
Dukát 1826 E, Her. 171
Dukát 1830 E, Her. 175
Dukát 1832 A, Her. 179
Dukát 1833 E, Her. 187
Dukát 1835, Madona, Hus. 1921
Sovrano 1793 A, Her. 198
Sovrano 1831 A, Her. 233
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
Dukát 1839 B, orel, 3,20 g, Hus. 2077, opravená hrana
Dukát 1842, Madona, Hus. 2075
Dukát 1843 A, Her. 25
Dukát 1846, Madona, Hus. 2075
Dukát 1846, Madona, Hus. 2075
Dukát 1847 A, Her. 29
Dukát 1848 A, Her. 30
Dukát 1848, Madona, latinský opis
155
1/0
1/0
1/0
1/1
1/1
-1/1
-1/1
6 500,5 500,7 500,7 200,7 000,16 000,15 500,-
1/1
1/1
1/0
1/0
0/0
0/0
1/0
1/1
3 000,3 800,4 000,4 500,13 000,5 500,5 800,3 500,-
1/1
50 000,-
1/0
1/1
7 000,4 000,-
Ferdinand V. (1835–1848)
158
157
157
Revoluce (1848–1849)
157. 40 lira 1848 M, Her. 1, n. škr.
František Josef I. (1848–1916)
158. Dukát 1848/1898, jubilejní
159. Dukát 1853 A
19
MINCE ZLATÉ
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
160
161
163
166
172
174
Dukát 1853 A
Dukát 1854 E
Dukát 1855 A
Dukát 1856 A
Dukát 1857 A
Dukát 1859 A
Dukát 1859 A
Dukát 1861 A
Dukát 1863 A
Dukát 1863 A
Dukát 1865 A
Dukát 1865 E
Dukát 1866 E
Dukát 1868 A
Dukát 1869 GYF
Dukát 1872
Dukát 1873
Dukát 1875
Dukát 1876
Dukát 1878
Dukát 1880, n. škr.
Dukát 1884
Dukát 1886
Dukát 1887
Dukát 1889
Dukát 1892
Dukát 1894
Dukát 1895
Dukát 1896
Dukát 1897
Dukát 1898
Dukát 1899
Dukát 1901
Dukát 1902
Dukát 1904
Dukát 1912
Dukát 1913
Dukát 1914
1/0
1/1
1/0
0/0
1/0
1/1
0/0
1/1
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6 200,7 200,4 500,5 000,4 300,3 800,5 000,4 000,4 000,4 500,4 200,4 500,5 000,3 000,15 000,3 500,3 500,3 500,3 500,3 500,3 500,3 500,3 500,4 000,3 500,3 000,3 500,3 500,3 500,3 500,3 800,3 500,3 600,3 500,4 000,3 000,3 000,2 400,-
20
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
MINCE ZLATÉ
198
199
202
203
Dukát 1951, chyboražba
Dukát 1951, chyboražba
4 dukát 1912, 12,33 g, bulharská kontramarka, dírka
1/2 koruna 1858 A
4 zlatník 1877
4 zlatník 1881
4 zlatník 1885
4 forint 1870 KB
4 forint 1870 KB
4 forint 1870 GYF, n. hrana
4 forint 1871 KB
4 forint 1872 KB
4 forint 1873 KB
211
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
4 forint 1874 KB
4 forint 1875 KB
4 forint 1876 KB, n. škr.
4 forint 1876 KB
4 forint 1877 KB
4 forint 1878 KB
4 forint 1879 KB
4 forint 1880 KB, typ I.
4 forint 1885 KB
4 forint 1887 KB
8 zlatník 1874
8 zlatník 1876
8 zlatník 1878
8 zlatník 1879
8 zlatník 1880
8 zlatník 1884
8 zlatník 1885
8 zlatník 1887
8 zlatník 1888
8 zlatník 1889
8 forint 1870 KB
214
201
204
R
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
1/0
-1/1
1/1
1/0
-1/1
1/0
0/0
1/1
6 000,8 000,9 500,60 000,10 200,12 500,6 400,3 000,4 500,3 500,3 500,4 000,4 200,-
218
0/0
-1/1
1/0
-1/1
-1/1
-1/1
1/1
1/0
1/1
1/1
1/0
1/1
1/0
1/0
1/0
1/1
1/0
0/0
0/0
0/0
1/1
6 000,4 200,4 500,8 500,3 500,4 000,5 000,10 000,4 000,3 600,3 700,3 400,3 700,3 700,3 700,3 600,3 200,3 800,3 800,3 800,4 500,-
21
MINCE ZLATÉ
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
8 forint 1870 GYF
8 forint 1871 KB
8 forint 1871 GYF
8 forint 1872 KB
8 forint 1873 KB, n. škr.
8 forint 1874 KB, n. hrana
8 forint 1875 KB
8 forint 1876 KB
8 forint 1877 KB
8 forint 1878 KB
8 forint 1879 KB
243
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-1/1
1/1
-1/1
255
4 500,4 500,5 000,4 000,3 800,3 800,3 800,3 800,3 500,3 800,3 500,-
256
257
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
8 forint 1880 KB, typ I., n. škr.
8 forint 1880 KB, typ II.
8 forint 1881 KB
8 forint 1882 KB
8 forint 1883 KB
8 forint 1884 KB
8 forint 1885 KB
8 forint 1886 KB
8 forint 1887 KB, n. hrana
8 forint 1888 KB
8 forint 1889 KB
8 forint 1890 KB, bez Fiume
8 forint 1890 KB, s Fiume
8 forint 1891 KB
8 forint 1892 KB
10 koruna 1905
10 koruna 1908, jubilejní
10 koruna 1909, Marschall
10 koruna 1909, Schwartz
10 koruna 1910
10 koruna 1911
10 koruna 1892 KB
10 koruna 1894 KB
10 koruna 1898 KB
10 koruna 1905 KB
10 koruna 1906 KB
10 koruna 1907 KB
10 koruna 1908 KB
1/0
1/0
1/1
1/1
1/1
-1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/1
1/1
1/0
1/1
1/1
0/0
1/1
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
1/0
1/0
10 000,4 000,3 600,3 600,3 600,3 400,3 800,3 800,3 800,3 800,3 800,3 800,5 000,5 000,5 000,1 800,1 800,1 800,1 800,1 800,1 800,1 800,1 700,1 800,1 800,1 800,1 800,1 800,-
22
MINCE ZLATÉ
277
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
283
284
287
288
289
290
303
304
10 koruna 1909 KB
10 koruna 1910 KB
10 koruna 1911 KB
10 koruna 1913 KB
10 koruna 1913 KB
10 koruna 1913 KB
10 koruna 1914 KB
20 koruna 1892
20 koruna 1893
20 koruna 1894
20 koruna 1896
20 koruna 1897
20 koruna 1900, n. hrana
20 koruna 1901, n. hrana
20 koruna 1902
20 koruna 1904
20 koruna 1908, jubilejní
20 koruna 1910
20 koruna 1914
20 koruna 1916, nový znak
20 koruna 1892 KB
20 koruna 1893 KB
20 koruna 1894 KB
20 koruna 1896 KB
20 koruna 1897 KB
20 koruna 1898 KB
20 koruna 1899 KB
20 koruna 1901 KB
20 koruna 1902 KB
20 koruna 1904 KB, min. hrana
20 koruna 1905 KB
20 koruna 1914 KB
20 koruna 1914 KB, se znakem Bosny
20 koruna 1916 KB
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
1/0
0/0
0/0
1/0
1/0
1/0
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/1
1/0
1/1
1 800,1 800,1 800,5 800,6 000,6 000,18 000,3 600,3 600,3 600,3 500,3 600,7 500,9 000,3 600,3 600,5 000,5 000,23 000,22 000,3 600,3 600,3 600,3 600,3 500,3 600,3 600,3 600,3 600,3 600,3 600,3 400,5 000,9 000,-
23
MINCE ZLATÉ
305
306
308
307
310
309
311
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
100 koruna 1907 KB, korunovační
100 koruna 1908, jubilejní
100 koruna 1908 KB, originál
100 koruna 1909
100 koruna 1909
100 koruna 1912, dr. škr.
100 koruna 1914
0/0
1/0
1/0
0/0
0/0
1/0
1/0
44 000,35 000,40 000,60 000,75 000,35 000,40 000,-
24
MINCE ANTICKÉ
MINCE
A NT I C K É
Keltové
3. století před Kristem
312. Drachma 2,83 g; napodobenina řecké mince, Av: hlava Herakla,
Rv: styl. Zeus na trůně, žezlo, amfora, pod. Dembski 1463
313. Tetradrachma 11,82 g; Av: styl. hlava Dia s vavř. věncem,
Rv: styl. jezdec na koni, typ Dembski 1105
314. Tetradrachma 10,98 g; Av: styl. hlava Dia s vavřínovým věncem,
Rv: kůň doleva, pod. Dembski 1112
1/2
1 500,-
-1/1-
2 600,-
1/1-
3 000,-
1/1
6 500,-
1/1
4 000,-
-1/1
28 000,-
-2/3
8 000,-
1/1
800,-
-1/1
2 000,-
-1/1
1/1-
1 000,1 500,-
-1/1
2 700,-
317
315
Keltové podunajští
2. století před Kristem
315. Tetradrachma 16,64 g; Ota 581,9
1. století před Kristem
316. Tetradrachma 9,03 g; Velký Bysterec, kůň, oblý hrbol, Kolníková 683
Bójové - Slovensko
1. století před Kristem
317. Hexadrachma 16,82 g, BIATEC, Paulsen 732
Egypt
Kleopatra VII. (51–30 před Kr.)
318. AE drachma, SNG Cop. 419 (poslední egyptská královna)
Probus (276–282)
319. Billon.tetradrachma 278/9, Egypt pod Římem, Alexandria,
Kamp. 112.16, Rv: orel s věncem v zobáku, 4. rok vlády, krásný
Indo - Skythové
Azilises (40–15 př. Kr.)
320. Ag tetradrachma 8,73 g; Král na koni doprava, Tyche s palmou doleva
Azes II. (35–5 př. Kr.)
321. Ag drachma 2,28 g; Král na koni doprava, Zeus s Niké na ruce doleva
322. Ag tetradrachma 8,73 g, pod Mitch. 2409; Král na koni, Stojící Zeus
Makedonie
Alexandr Veliký (336–323 před Kr.)
323. Tetradrachma 16 g, Mesembria
25
MINCE ANTICKÉ
Řecko - pod Římem
Cappadocia Caesarea
Septimius Severus (193–211)
324. Drachma 3,2 g, pod. SG/2256, Av: hlava s věncem doprava,
Rv: Viktorie s věncem a palmou
-1/1
1 300,-
-1/1-
1 400,-
2/1-
1 000,-
1/1
3 500,-
-1/1-
1 000,-
-1/1-
1 000,-
-1/1-
2 200,-
2/2
2 200,-
Řím - republika
Lucius Postumius Albinus
325. Denár 3,8 g, 131 před Kr.; Crw. 252, Seaby – Postumia 1
Av: hlava Romy, za hlavou apex, vpředu hvězdička,
Rv: Mars v quadrize, L. POST. ALB/ROMA
Caius Egnatelius Caii Filius
326. Quinár 97 př. Kr., Crw. 333, Seaby 1, Av: Hlava Apolla
Rv: Viktorie popisuje štít na trofeji
L. Titurius Sabinus
327. Denár, 89 př. Kr., Bab. 1
P. Cornelius Sulla
328. Denár 151 př. Kr., Albert 817, Rv: Viktorie v bize, pod koni P. SVLA/ROMA
L. Flaminius Chilo
329. Denár 109 př. Kr., Albert 1093, Rv: Viktorie v bize, dole L. FLAMINI/CILO
Marcus Antonius (44–30 př. Kr.)
330. Denár 32/31, pro Lybijskou VIII. legii, Albert 1734
Augustus (27 př. Kr. – 14 po Kr.)
331. Denár 29/27 př. Kr., Av: Mars hlava v přilbě, Rv: štít s nápisem CAESAR,
Seaby 44 a
Řím - císařství
Vespasian (69–79)
332. Denár 69–71, RIC 15, C 228, Rv: IVDAEA
Trofej, u paty sedí truchlící Židovka
2/2-
600,-
Trajanus (98–117)
333. Denár 114–117, PARTHICO P.M.TR.P.COS.VI P.P. S.P.
Q.R. Sol – poprsí s trnovou korunou, RIC 329, Coh. 188
334. Sestercius 103–111, Rv: S.P.Q.R.OPTIMO PRINCIPI
Pax stojící doleva mezi S. - C., drží roh hojnosti, s nohou na Dákovi, RIC 504
-1/1
1 300,-
2/1-
2 000,-
1/1
1 000,-
-1/1-
2 000,-
-1/1-
700,-
Hadrianus (117–138)
335. Denár 119–122, P.M.TR.P.COS.III, Roma sedí na zbroji, drží Victorii a oštěp
336. Sestercius 121–123, Rv: P.M.TR.P.COS.III, Minerva stojí doleva
mezi S. - C.; sype kadidlo do svícnu, u nohou štít, dr. koroze
Antonius Pius (136–181)
337. Denár 147/8, COSIIII, Kamp. 3572, Salus napájí hada
26
MINCE ANTICKÉ
Marcus Aurelius (161–180)
338. Denár 169–170, RIC 211, Coh 123, COS.III, Minerva se štítem
a oštěpem, okraj
0/1
1 000,-
1/11/1
800,1 500,-
1/1
1 000,-
0/0
1 200,-
0/1
900,-
Commodus (180–192)
339. Denár 192, LIB.AVG.VIII P.M.TR.P. (XVII COS.VII P.P.)
Libertas stojí doleva, drží abacus a roh hojnosti, RIC 240, Coh. 327, mírně exc.
340. Denár, S 1523
Septimius Severus (193–211)
341. Denár 202–210, RIC 265, Coh. 205 FYNDATOR PACIS
Septimius Severus v závoji
Julia Domna (193–217)
342. Denár 196–211, RIC 572, Coh. 149, PIETAS AVGG.
Pietas obětuje nad oltářem
Elagabalus (218–222)
343. Denár, VICTORIA AVG., Viktorie doleva, Kamp. 56.60
Severus Alexander (222–235)
344. Sestercius 231, Rv: IMP. II. TR. P. X COS. III P. P.
Sol. s bičem stojí doleva, RIC 511, Coh. 413
345. Sestercius, Annona, u nohou modius, Kamp. 62.124
-1/12/2-
1 500,600,-
0/0
1 300,-
1/1
9 500,-
1/1
500,-
1/1
1 000,-
1/1
1/1
500,1 000,-
Julia Maesa (+223)
346. Denár, PVDICITIA, RIC 268
Pupienus (238)
347
347. Antoninián, RIC 11
Gordianus III. (238–244)
348. Antoninian 238–239, Mc Antioch- RIC 202, Coh. 357 VICTORIA AVG. Viktorie
Philippus I. Arabs (244–249)
349. Antoninian, FELICITAS TEMP, Kamp. 74.7
Philippus II. (244–249)
350. Antoninian, RIC 218 d, Coh. 48, PRINCIPI IVVENT
Císař stojící doleva, drží kouli a žezlo
351. Antoninian, PRINCIPI IVVENT Císař stojící doleva, drží kouli a žezlo, K 13
Florianus (276)
352. AE antoninian, Roma – RIC 16, Coh. 107, VIRTVS AVGVSTI,
Virtus doprava s nohou sedícím zajatci
-1/1-
750,-
1/1
500,-
1/1
1/1
500,500,-
Probus (276–282)
353. AE antoninian, Ticinum – RIC 351, Coh. 197 CONSERVAT. AVG. Sol s koulí
354. AE antoninian, Lugdunum – RIC 37, Coh. 337, MARS VICTOR,
Mars s oštěpem a trofejí na rameni
355. AE antoninian, Lugdunum – RIC 91, Coh. 401 PAX AVG. Pax
27
MINCE ČECH, MORAVY A SLEZSKA
M I N C E Č E C H, M O RAVY A S L E Z S KA
356
357
367
369
Boleslav II. (967–999)
356. Denár, C 123, prasklý střižek
-1/1-
10 000,-
1/1
-1/1
1/1
3 000,2 000,2 500,-
1/1
2 000,-
1/1-
2 200,-
-1/11/1
1 500,1 500,-
1/1
3 500,-
2/2
-1/2
-1/1-
1 500,1 000,5 000,-
1/1
1/1
3 000,5 000,-
1/2
-1/1-
400,1 500,-
Břetislav I. (1037–1055)
357. Denár, C 310
358. Denár, C 317, dr. vylomený okraj
359. Denár, C 322
Ota I. Sličný (1061–1087)
360. Denár, C 371
Břetislav II. (1092–1100)
361. Denár, C 389 a
Bořivoj II. (1100–1120)
362. Denár, C 413
363. Denár, C 413 c, nedoražen
Svatopluk (1095–1107)
364. Denár, C 425
Soběslav I. (1125 . 1140)
365. Denár, C 571
366. Denár, C 572
367. Denár, C 583
Vladislav II. (1137–1140)
368. Denár, C 604
369. Denár, C 604, dr. nedoražen
Vladislav III. (1246–1247)
370. Denár, C 895, nálitek na Rev.
371. Denár, C 896
28
MINCE ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Přemysl II. Otakar (1253–1278)
372. Denár, C 898
373. Brakteát, C 924
374. Brakteát, C 956
-1/11/1/-
800,700,1 000,-
-1/1-
2 000,-
Václav Olomoucký (1126–1130)
375. Denár, PV 209 (05)
Vratislav Brněnský (1123–1156)
376. Denár, PV 228
2/2
800,-
Nepřiděleno (40. léta 12. století)
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
Denár, PV 229
Denár, C 532, PV 231, 5 hvězd
Denár, C 532, PV 231, 4 hvězdy, naprasklý
Denár, C 532, PV 231, 3 hvězdy, naprasklý
Denár, PV 238
Denár, PV 240, var. sokolník
Denár, PV 240, jezdec s křížem
Denár, PV 242
-2/22/2
2/2
-2/22/2
2/2
2/2-2/2
700,800,1 000,800,1 000,2 000,1 500,1 800,-
1/1
1/1
1/1
1 500,1 500,2 000,-
1/12/1-
600,1 000,-
-1/1-1/1-1/1
1 000,1 000,1 000,-
Václav II. (1278–1305)
385. Pražský groš, Sm.2
386. Pražský groš, Sm.2
387. Pražský groš, Sm.2
Jan Lucemburský (1310–1346)
388. Pražský groš, Sm 10
389. Pražský groš, 4 kusy
Vladislav II. (1471–1516)
390. Pražský groš, 4 kusy
391. Pražský groš, 4 kusy
392. Pražský groš, 4 kusy
394
Albrecht Rakouský (1424–1435)
393. Peníz bez čtyřrázu, Rad. 4
2/-
300,-
1/1
18 000,-
Krnov
394. Groš b.l. IS, SJ 388, za Matyáše korvína, Hus. 736
29
CÍRKEVNÍ A RODOVÉ RAŽBY
C Í R K EV N Í A R O D OV É RA Ž BY
Eichstadt - arcibiskupství
Josef (1790–1802)
395. 1/2 tolar 1796 CD, letopočet v chronogramu, KM 96
1/0
3 000,-
1/1
3 000,-
1/1/1
0/0
2 600,1 000,1 500,-
1/1
1/1
1/1
11 000,6 500,5 000,-
396
Olomouc
Leopold Vilém (1637–1662)
396. XV krejcar 1662, SV 138
Karel II. Liechtenstein (1664–1695)
397. 1/2 krejcar 1682, SV 302
398. VI krejcar 1674, SV 342
399. XV krejcar 1694 SAS, SV 390
401
400
402
Karel III. Lotrinský (1695–1711)
400. 1/2 tolar 1705, SV 568, dr. vada materiálu
401. Tolar 1703, SV 573, dr. vada ražby na hraně
402. Tolar 1704, SV 374
30
CÍRKEVNÍ A RODOVÉ RAŽBY
403
407
404
405
408
406
403. Tolar 1705, SV 575, n. škr.
1/1
6 000,-
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
31 000,14 000,8 000,5 000,5 000,-
Wolfgang Schrattenbach (1711–1738)
404.
405.
406.
407.
408.
1/2 tolar 1712, SV 721
1/2 tolar 1725, SV 726
1/2 tolar 1727, SV 727, dr. škr.
Tolar 1719, SV 744, okraj, dr. vada ražby
Tolar 1720, SV 745, nep. vada materiálu
31
CÍRKEVNÍ A RODOVÉ RAŽBY
410
409
411
409. Tolar 1727, SV 754
410. Tolar 1730, SV 758
1/1
1/1
5 000,5 500,-
1/1
9 500,-
1/1
1 000,-
0/0
3 600,-
1/0
0/0
4 000,1 500,-
1/1
3 800,-
1/1
3 000,-
Jakub Arnošt (1738–1745)
411. Tolar 1742, SV 910
Ferdinand Troyer (1745–1758)
412. Intronizační medaile 1747, Ag 27 mm, 4,11 g, Taul 212
Maxmilián Hamilton (1761–1776)
413. Intronizační medaile 1762, 25 mm, 5,58 g, Taul 239
Rudolf Jan (1819–1831)
414. 1/2 tolar 1820, SV 1203
415. Intronizační jeton 1819, Ag 22 mm, 5,83 g, Taul 282
Salzburg - arcibiskupství
Paris Lordon (1619–1653)
416. Tolar 1637, Dav. 3504
Johann Ernst (1687–1709)
417. 1/2 tolar 1694, KM 253
32
CÍRKEVNÍ A RODOVÉ RAŽBY
418
420
419
421
Sigismund III. Schrattenbach (1753–1771)
418. Tolar 1753, Dav. 1247
1/1
6 500,-
1/1
18 000,-
1/1
20 000,-
1/1
17 000,-
2/1-
3 000,-
Rodové
Bathyani Ludwig (1788–1806)
419. Tolar 1788, Dav. 1184
Dietrichstein
Ferdinand Josef (1655–1698)
420. Tolar 1695, Mikulov, Dav. 3376, n. škr.
Eggenberg
Johann Christoph a Johann Seyfried (1649–1710)
421. Tolar 1658, Krumlov, Dav. 3395
Oldřich z Hardeggu (?–1522)
422. Haléř kladský s písmenem „A“ na Av a písmenem „V“
na Rv; Šafář + Nechanický 24
33
CÍRKEVNÍ A RODOVÉ RAŽBY
423
427
425
428
Liechtenstein
Franz Josef I. (1772–1781)
423. 1/2 tolar 1778, C 5
1/1
5 500,-
0/0
3 000,-
1/0
24 000,-
1/1
2 500,-
-1/1-1/1-
25 000,15 000,-
Monfort
Johann VIII. (1667–1686)
424. XV krejcar 1679, KM 59
Paar
Jan Václav (1741–1792)
425. Tolar 1771, KM 2, raženo jen 200 ks
Schwarzenberg
Ferdinand (1683–1703)
426. Tolar 1696 MIM, svatební bez kytičky, Dav. 7702, m.o.?
Šlik
Štěpán a bratři (1505–1528)
427. Tolar b.l. (1520–1525), Dav. 8141, var. opisu
428. Tolar 1527, Gebhart, Dav. 8146, dr. koroze
34
CÍRKEVNÍ A RODOVÉ RAŽBY
429
431
430
433
František Jindřich (1740–1766)
429. Tolar 1759, Dav. 1166
0/0
22 000,-
0/0
20 000,-
-1/1-
6 000,-
Leopold Jindřich (1766–1770)
430. Tolar 1767, s titl. Marie Terezie, Km 35
Trautson
Paul Sixtus (1589–1621)
431. Tolar 1620, Vídeň, Dav. 3423
Waldstein
Albrecht (1583–1634)
432. 3 krejcar 1630, Jičín
433. Tolar 1627, Jičín, Don. 3979
2/2
2 500,2/2 155 000,-
35
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
HABSBURSKÁ MONARCHIE
Maxmilián I. (1493–1519)
434. Guldiner b.l., Klagenfurt, Vogl.19, m.o.
2/2
7 000,-
-1/2/-1/1-
1 700,1 600,3 000,-
2/1-1/12/2
-1/1-1/1-1/1
-1/1-1/1-
7 700,4 000,10 000,9 500,4 000,39 000,9 000,14 000,-
Ferdinand I. (1526–1564)
435. Malý peníz (fenik) s písmenem „S“ 1541, Vratislav,
Knappe, Hal. 161
436. Bílý peníz 1563, Krnov, Endres, Hal. 165
437. Pfunder 1527, Linec, dr. nedoražen
438
440
440
443
441
445
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
Groš (8 denár) 1562 KB, Hus. 925
Zlatník (60 krejcar) 1562, Hall, Mor. 220
Zlatník (60 krejcar) 1562, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 143
Zlatník (60 krejcar) 1564, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 143
Tolar (72) b.l., Hall, Dav. 8029, nálezový kus
Tolar b.l., Jáchymov, Krause + Tunkher, obě značky v Av, 28,88 g, Hal. 99
Tolar b.l., Jáchymov, Kempf, Hal. 106
Tolar b.l., Jáchymov, Kempf, Hal. 106
R
36
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
446
448
447
449
451
450
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
Tolar 1549, Jáchymov, Puellacher, Hal. 114
Tolar 1551, Kutná Hora, Lídl + Podivinský, Hal. 42, dr. nedoražen
Tolar 1551, Jáchymov, Puellacher, Hal. 114
Tolar 1552, Jáchymov, Puellacher, Hal. 114, var.
Tolar 1556, Jáchymov, Puellacher, Hal. 114, var., dr. koroze
Tolar 1558, Jáchymov, Puellacher, Hal. 115
Tolar 1559, Jáchymov, Puellacher, Hal. 115, var.
Tolar 1560, Jáchymov, Puellacher, Hal. 115, dr. hr.
1/1
-1/1-1/11/1
-1/1-1/1
2/1-1/1-
31 000,9 500,12 000,25 000,12 000,15 000,11 500,11 000,-
37
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
453
452
454
457
456
458
Arc. Ferdinand (1564–1595)
454. 60 krejcar 1572, Mühlau
455. Tolar b.l., Hall, Dav. 8101, sběratelská značka
-1/1
1/1
6 000,4 000,-
-1/1-1/1-1/1
15 000,13 000,9 000,-
Maxmilián II. (1564–1576)
456. Zlatník (60 krejcar) 1567, Jáchymov, Hal. 210
457. Zlatník (60 krejcar) 1571, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 210, napr. hrana
458. Zlatník (60 krejcar) 1572, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 210, dr. vada střižku
38
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
459
461
460
462
464
463
459.
460.
461.
462.
463.
464.
1/2 tolar 1575, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 232, vada materiálu
Tolar 1573, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 193, nap. hrana, krásný
Tolar 1574 KB, Hus. 977, nep. napr. hrana
Tolar 1576, Kutná Hora, Šatný, Hal. 195
Tolar 1576 KB, Hus. 979
Tolar 1577 KB, Hus. 979, posmrtný
-1/11/0
-1/1
-1/11/1
-1/1-
6 500,23 500,15 000,17 000,25 000,16 000,-
Rudolf II. (1576–1612)
465. Malý peníz 1581, Kutná Hora, Šatný, Hal. 385
466. Malý peníz 1596, Kutná Hora, Herold, Hal. 385
2/-1/-
700,700,-
39
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
469
482
485
484
486
467. Malý peníz 1597, Kutná Hora, Herold, Hal. 385
468. Malý peníz 1598, Kutná Hora, Dominig, Hal. 385
469. Malý groš 1578, České Budějovice, Gebhart, Hal. 446,
var. „MALEI“, dr. nedoražen
470. Malý groš 1578, České Budějovice, Gebhart, Hal. 448, var.
471. Malý groš 1579, Praha, Gebhart, Hal. 330
472. Malý groš 1584, Praha, Ercker, Hal. 340
473. Malý groš 1586, Praha, Ercker, Hal. 336
474. Malý groš 1586, Kutná Hora, Šatný, Hal. 380, chyba ražby „MALHY“
475. Malý groš 1586, Jáchymov, Hofmann, Hal. 406
476. Malý groš 1587, Jáchymov, Hofmann, Hal. 407
477. Malý groš 1591, Jáchymov, Hofmann, Hal. 406
478. Malý groš 1593, Jáchymov, Hofmann, Hal. 406
479. Malý groš 1593, Jáchymov, Hofmann, Hal. 406
480. Malý groš 1597, České Budějovice, Mattighofer, Hal. 460, var.
481. Malý groš 1598, Praha, Erckerová, Hal. 348, dr. nedoražen
482. 1/2 tolar 1580, České Budějovice, Schönfeld, Hal. 433, var.
483. 1/2 tolar 1586, Kutná Hora, Šatný, Hal. 370, nálezový kus
484. Tolar 1583, České Budějovice, Schönfeld, Hal. 423
485. Tolar 1589, Kutná Hora, Šatný, Hal. 366, naražená hrana
486. Tolar 1590, Jáchymov, Hofmann, tolar 3 císařů, Hal. 387 a
-1/-1/1/1-1/1-1/1
-1/11/1-1/11/1
1/0
1/1
-1/11/0
-1/1-1/12/1-1/11/11/1
1/1-
700,700,7 000,500,300,300,400,500,350,400,400,400,800,400,400,8 000,3 500,30 000,5 000,70 000,-
40
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
487
490
489
492
496
494
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
Tolar 1590 KB, Hus. 1030
Tolar 1591 KB, Hus. 1030
Tolar 1593, Praha, Ercker, Hal. 312
Tolar 1595, Jáchymov, Hofmann, Hal. 393 a
Tolar 1598 KB, Hus. 1030
Tolar 1598 NB, Hus. 1037, opravený štítek
Tolar 1601 KB, Hus. 1030
Tolar 1606, Kutná Hora, Enderle, Hal. 369, dr. naprasklá hrana
Tolar 1608 KB, Hus. 1030, nálezový kus
Tolar 1609, Ensisheim, Klem. 138
Tolar 1610 (z roku 1609), Hall, Dav. 3007 B
R
-1/1
2/1-1/11/1-1/11/1
-1/1-1/1-1/11/1
-1/1-
5 500,3 800,22 000,10 000,4 500,15 000,5 000,18 000,5 000,7 000,3 800,-
41
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
498
502
499
503
504
505
498. Tolar 1611, Praha, Hübmer, Hal. 313
499. 3 tolar 1604, Hall, 85,15 g; KM 59, vada ražby na hraně
-1/11/1
12 000,50 000,-
1/0
1/1
1/1
-1/11/1
-1/1-1/1-
800,600,15 000,38 000,25 000,10 500,3 800,-
Matyáš II. (1612–1619)
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
Malý groš 1618, Praha, Hübmer, Hal. 520
Bílý groš 1618, Praha, Hübmer, Hal. 514, dr. nedoražen
Tolar 1609 KB, Hus. 1106
Tolar 1611, Praha, Hübmer, Hal. 500
Tolar 1612, Kutná Hora, Šultys, Hal. 526
Tolar 1613, Praha, Hübmer, Hal. 502
Tolar 1613 KB, Hus. 1107
42
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
507
509
508
510
512
511
507.
508.
509.
510.
511.
512.
Tolar 1616 KB, Hus. 1110, n. hrana
Tolar 1617, Praha, Hübmer, Hal. 502, var.
Tolar 1618, Praha, Hübmer, Hal. 505
Tolar 1618, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 530 a, napr. hrana
Tolar 1619 KB, Hus. 1112
Tolar 1620 KB, posmrtný, Hus. 1112
1/1
1/1
-1/1-1/11/1
-1/1
25 000,30 000,15 000,14 000,15 000,11 000,-
43
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
514
513
518
523
513. Tolar b.l., 3 císařů, Praha, Hübmer, Hal. 498 a, vada materiálu
514. 2 tolar 1612, Praha, Hübmer, 58,08 g, Hal. 495
-1/1- 84 000,-1/1- 140 000,-
Moravské stavy (1619–1621)
515. 12 krejcar 1620 BZ, Olomouc, Zwirner, Hal. 622
2/2
400,-
Friedrich V. Falcký (1619–1620)
516. 24 krejcar 1620, Praha, Škréta, Hal. 658
517. 24 krejcar 1620, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 668
518. 48 krejcar 1621, Olešnice, Tuchmann, Hal. 693
RR
-1/2
2 200,2/2
2 000,1/1- 105 000,-
Ferdinand II. (1617–1637)
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
1/2 krejcar 1624, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 820
1/2 krejcar 1624 F, Graz, Her. 1533
1/2 krejcar 1626, Praha, Hübmer, Hal. 766
24 krejcar 1623, Brno, Hal. 861
Tolar 1617, jako arcivévoda, Graz, Her. 54
Tolar 1623, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 798
Tolar 1624, Praha, Suttner, Hal. 741, dr. nedoražen
-1/1/2/-1/1-1/12/1-1/1-
2 500,500,6 500,3 000,7 000,3 200,4 500,-
44
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
526
528
527
529
531
530
526.
527.
528.
529.
530.
531.
Tolar 1624, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 798
Tolar 1625, Praha, Suttner, Hal. 741
Tolar 1630 KB, Hus. 1179
Tolar 1631 KB, Hus. 1179, patina
Tolar 1632, Praha, Schuster, Hal. 749
Tolar 1632, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 800
-1/1
-1/11/0
0/0
2/1-1/1
5 500,5 000,8 000,8 500,6 000,6 500,-
45
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
536
533
537
539
532. Tolar 1633 KB, Hus. 1179, nálezový kus
533. Tolar 1636, Graz, Her. 435
540
-1/10/1
4 000,5 500,-
Ferdinand III. (1637–1657)
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
Krejcar 1629, Kladsko, Hema, Hal. 1344, dr. okraj
3 krejcar 1628, Kladsko, Hema, Hal. 1334
1/2 tolar 1645, Praha, Wolker, Hal. neuvádí, UNIKÁT
1/2 tolar 1653 KB, Hus. 1254
1/2 tolar 1656 KB, Hus. 1254
Tolar 1638, sv. Vít, Her. 408
Tolar 1641, Graz, Her. 396
-1/1
300,-1/1600,-1/1 105 000,1/0
6 000,1/1
4 000,1/1 12 500,1/1 12 000,-
46
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
541
543
542
545
541.
542.
543.
544.
545.
546.
Tolar 1646, Graz, Her. 398
Tolar 1650, Vratislav, Reichart + Hübner, Hal. 1276, n.s.o.
Tolar 1651 KB, Hus. 1242
Tolar 1653 KB, Hus. 1242
Tolar 1654 KB, Hus. 1242
Tolar 1655 KB, Hus. 1242, dr. naprasklá hrana
546
1/1
-1/1
-1/1
1/1
1/1
1/1
10 000,25 000,5 000,4 500,5 000,5 500,-
47
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
547
548
551
550
552
547. Tolar 1656 KB, Hus. 1242
548. 2 tolar 1641, „široký“, přeražba z roku 1639, 56,83 g, Her. 341,
1/0
1/1
8 000,30 000,-
-1/1
0/0
1/1
1/1
4 000,9 000,7 000,20 000,-
Arc. Maxmilián (1590–1618)
549.
550.
551.
552.
Tolar 1603, jako velmistr řádu něm. rytířů, Dav. 5348
Tolar 1616, Hall, Dav. 3322
Tolar 1618, Hall, Dav. 3324
2 tolar 1614, jako velmistr řádu německých rytířů, 57,46 g, Dav. 5854
48
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
554
554
555
Arc. Leopold (1607–1632)
553. Tolar 1632, Hall, Dav. 3338
554. 2 tolar 1626, Hall; 56,40 g, Dav. 3336, dr. naprasklá hrana
1/1
1/1
4 000,20 000,-
1/1
7 000,-
1/0
1/1
1/1
2/10/1
1/0
0/0
0/0
0/0
0/1
0/0
-1/2
-1/2
-1/10/1
1/1
-1/10/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/0
500,500,400,800,500,500,600,600,400,500,900,300,1 500,2 500,1 000,500,1 000,2 000,1 000,1 000,500,1 500,700,700,-
Arc. Zikmund (1662–1665)
555. Tolar 1665, Hall, Dav. 3370 A
Leopold I. (1657–1705)
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
Krejcar 1699 FN, 1699 CB, 1699 MMW, 3 ks
3 krejcar 1665 CA, Vídeň, Her. 1312
3 krejcar 1698 GE, Praha, Egerer, Hal. 1425
3 krejcar 1704, Madona, neznámá mincovna, Hus. 1461
VI krejcar 1667 KB, Hus. 1450
VI krejcar 1669 KB, Hus. 1450
VI krejcar 1670 KB, Hus. 1450, malá hlava, n. okraj
VI krejcar 1671 KB, Hus. 1450
VI krejcar 1672 KB, Hus. 1450
VI krejcar 1673 KB, Hus. 1450
VI krejcar 1676, Bratislava, Hus. 1459
VI krejcar 1687, Vídeň, Her. 1147
6 krejcar 1687, Hall, Her. 1287
XV krejcar 1660, Vídeň, ruka se sekerkou, Höl. WIE 60.6.1
XV krejcar 1661 KB, Höl. 61.2.3
XV krejcar 1662 Vídeň, Höl. 62.6.9, dr. okraj
XV krejcar 1662 KB, Höl. 62.1.2
15 krejcar 1663, sv. Vít, Höl. 63.1.1
XV krejcar 1664 KB; zn. KB dole, Höl. 64.1.4
XV krejcar 1664 KB; zn. KB nahoře, Höl. 64.1.5
XV krejcar 1674 KB, Höl.KB 74.1.2
XV krejcar 1674, Bratislava, Höl.74.1.14
XV krejcar 1678 KB, Höl.KB 78.1.1b
XV krejcar 1682 KB, Höl. KB 82. 1. 1
49
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
XV krejcar 1685, Mainz, Höl. MAI 85.1.6
XV krejcar 1686 KB, Höl. KB 86.2.1, n. okraj
15 krejcar 1689, sv. Vít, Höl. 89.1.1, okraj
XV krejcar 1696 CH-C, Bratislava, Hus. 1444
1/4 tolar 1695 KB, Hus. 1410, justovaný
1/2 tolar 1698 KB, Hus. 1402
1/2 tolar 1699 KB, Hus. 1402
1/2 tolar 1702 KB, Hus. 1404
1/1
1/0
0/1
2/2
-1/11/1
1/1
-1/1
1 000,900,1 200,600,1 000,2 000,2 000,2 500,-
1/0
-1/1
-1/1
1/1
1/0
32 000,4 200,5 000,6 000,6 000,-
590
588
591
592
588.
589.
590.
591.
592.
Tolar 1663 KB, „Banderolentaler“, Hus. 1369, patina
Tolar 1668, Hall, Her. 627
Tolar 1691 KB, Hus. 1372
Tolar 1692 KB, Hus. 1373
Tolar 1693 KB, Hus. 1373, dr. okraj
50
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
593
595
594
599
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
Tolar 1693, Vídeň, Her. 594
Tolar 1694 IAK, Hall, Her. 639
Tolar 1695 GE, Praha, Egerer, Hal. 1392
Tolar 1695 KB, Hus. 1374, n.s.o.?
Tolar 1695, Vídeň, Her. 595, dr. hrana
Tolar 1695 IAK, Hall, Her.644, dr. škr.
Tolar 1697 KB, Hus. 1374
Tolar 1698 KB, Hus. 1374
Tolar 1698, Hall, Her. 646
600
1/0
1/0
1/1
1/1
1/1
-1/1
1/1
1/1
1/1
7 000,5 000,19 000,4 500,4 000,4 000,5 000,5 000,4 500,-
51
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
603
602
604
606
605
607
602.
603.
604.
605.
606.
607.
Tolar 1699 KB, Hus. 1374, n. škr.
Tolar 1700, Hall, Her. 648
Tolar 1701, Hall, Her. 649
Tolar 1704, Vídeň, Her. 603
Tolar 1704, Hall, Her. 652
2 tolar b.l., Hall, 56,38 g, Her. 574, n. škr.
1/0
1/1
1/1
1/1
0/0
-1/1
7 500,5 000,5 000,5 500,6 500,13 000,-
52
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
608
610
610
609
614
618
618
620
Josef I. (1705–1711)
608. 3 krejcar 1707, Hall, Her. 197, jediný ročník
609. 1/2 tolar b.l., Hall, Her. 159
610. 2 tolar b.l., Hall, Her. 117
1/1
0/0
0/1
7 000,10 000,20 000,-
1/1
1/1
2/1-1/11/1
0/0
1/1
0/0
1/1
1/1
300,600,300,18 000,1 600,4 000,4 000,6 500,2 500,10 000,-
Karel VI. (1711–1740)
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
Denár 1740 KB, Hus. 1642
VI krejcar 1732, Praha, Scharff, Hal. 1822
VI krejcar 1740, Hall, Her. 683
1/4 tolar 1730, Praha, Scharff, Hal. 1818
1/4 tolar 1736 NB, Hus. 1623
1/2 tolar b.l., TYROLIS, Hall, Her. 483
1/2 tolar 1713, Kutná Hora, Wohnsiedler, Hal. 1854
1/2 tolar 1714, Kutná Hora, Wohnsiedler, Hal. 1854, Chaurův štítek
1/2 tolar 1724, Hall, Her. 486
1/2 tolar 1740, Praha, Scharff, Hal. 1816 a, nouzový zlatník
53
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
622
621
623
625
624
626
621.
622.
623.
624.
625.
626.
Tolar b.l. IGK, Vratislav, „školní prémie“, Fr. 3525
Tolar 1712 CH-PW, Bratislava, Hus. 1607
Tolar 1713, Hall, Her. 332
Tolar 1714, Vratislav, Nowak, Hal. 1903
Tolar 1715 CH-PW, Bratislava, Hus. 1607
Tolar 1717, Vídeň, Her. 294
1/1
-1/11/1
1/1
1/1
1/0
11 000,15 000,6 000,8 000,36 000,10 000,-
54
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
627
629
628
630
632
631
627.
628.
629.
630.
631.
632.
Tolar 1728, Praha, Schaff, Hal. 1811
Tolar 1732, Vídeň, Her. 309
Tolar 1736, Praha, Scharff, Hal. 1811, nep. vada ražby
Tolar 1738, Graz, Her. 327
Tolar 1739, Praha, Scharff, Hal. 1811
Tolar 1740, Praha, Scharff, Hal. 1811
1/1
1/0
1/1
1/1
1/1
-1/1
7 000,6 500,5 000,9 000,8 000,5 000,-
55
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
633
634
633
646
646
651
633. 2 tolar b.l., Hall, 57,09 g, Her. 281
634. 2 tolar 1725, Vratislav, 57,42 g, Hal. 1902
R
1/0 16 000,1/1 155 000,-
Marie Terezie (1740–1780)
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
Krejcar 1744, Vídeň, Her. 1434
3 krejcar 1765, Praha, Erdmann, Hal. 1972
10 krejcar 1765, Praha, Erdmann, Hal. 1962
XV krejcar 1750 KB, Hus. 1714
XVII krejcar 1751 KB, Hus. 1708
XVII krejcar 1762, Praha, Erdmann, Hal. 1956
XVII krejcar 1765 KB, Hus. 1708
30 krejcar 1765, Praha, Erdmann, Hal. 1948
30 krejcar 1765, Praha, Erdmann, Hal. 1948, dr. vada mat.
1/4 tolar 1742, Hall, Her. 744, dr. škr.
1/4 dukaton 1752, Brüggy, Her. 1917
1/2 tolar 1744, Praha, Scharff, Hal. 1946
1/2 dukaton 1751, Antverpy, Her. 1901
1/2 tolar 1767 A.S. Hall, Her. 660
Tolar 1741 KB, Hus. 1666
Tolar 1742 KB, Hus. 1667, m.o.
Tolar 1757, Praha, Erdmann, Hal. 1941
1/1
1/1
1/1
-1/1
0/0
1/1
1/0
2/11/1
1/0
2/1-1/1
-1/1
1/0
-1/1
1/1
-1/1
700,2 800,800,400,1 000,1 200,1 000,500,3 500,2 500,500,10 000,2 500,3 000,3 500,1 500,4 500,-
56
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
652
659
657
662
664
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
664
Tolar 1758, Praha, výtěžkový, Erdmann, Hal. 1942, dr. vada materiálu
Tolar 1764 KB, Hus. 1675, dr. škr.
Tolar 1765, křížový, Brusel, Her. 1941
Tolar 1766, Günzburg, AD NORMAM CONVENT, Her. 497
Tolar 1771 S:C:, Günzburg, Her. 504
Scudo 1778 M, Her. 1732
Scudo 1779 M, Her. 1733
Tolar 1780 PS IK, Praha, Erdmann + Kendler, Hal. 1945
1/1
-1/1
-1/11/1
-1/1
-1/12/2
1/0
10 000,3 200,800,3 000,3 000,5 500,3 000,6 000,-
1/1
1/1
-1/1
1/1
1/1
1 000,1 000,22 000,2 200,8 500,-
František Lotrinský (1740–1765)
660.
661.
662.
663.
664.
VII krejcar 1763 PR, Praha, Erdmann, Hal. 1998
XVII krejcar 1754 KB, Hus. 1803
1/2 tolar 1753 KB, Hus. neuvádí
1/2 tolar 1755 HA, Her. 198
Tolar 1753 PR, Praha, Schaumberger, Hal. 1986
R
57
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
666
667
667
672
669
677
Josef II. (1765–1790)
665.
666.
667.
668.
669.
670.
Sol 1786, Brusel, Her. 479
Lira 1781 LB, Her. 368, dr. napilovaná hrana
1/2 tolar 1782 A, orel, Her. 151
1/2 tolar 1787 A, Madona, Hus. 1875
Tolar 1765 A, Her. 73, n. justovaný
Tolar 1782 B, Madona, Hus. 1869, n. justovaný
2/10/0
1/1
0/0
1/1
0/0
900,7 000,6 000,1 500,5 200,2 800,-
2/2
1/1
400,13 000,-
2/11/0
-1/1
-1/1-1/1
-1/1-1/1
900,3 600,1 000,1 000,5 000,2 000,3 900,-
Belgické povstání (1789–1790)
671. 2 liard 1790, Her. 7
672. Lion d‘argent 1790, Brusel, Her. 2
Leopold II. (1790–1792)
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
Sol 1790 H, Her. 106
XIV liards (plagette) 1792, Brusel, Her. 91
20 krejcar 1792 B, Hus. 1913
1/4 tolar 1791 A, Her. 51
Tolar 1791 H, křížový, Her. 42
Tolar 1792 M, křížový, Her. 45, dr. justovaný
Tolar 1792 H, křížový, Her. 43
58
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
František II. (1792–1835)
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
Liard 1794, Brusel, Her. 1202
Centesimo 1822 M, Her. 1159, dr. škr.
Centesimo 1822 V, Her. 1161
Centesimo 1834 V, Her. 1162, nep. vada ražby
5 centesimo 1822 M, Her. 1148, n. rysky
5 centesimo 1822 V, Her. 1151
1/4 lira 1823 M, Her. 607
6 krejcar 1795 A, Her. 908
8 1/2 krejcar (15 soldi) 1802 F, Her. 622
XIV liard 1794, Brusel, Her. 1017
2 lira 1801, Her. 575, velký typ, přeražba
10 krejcar 1794 B, Hus. 1986
10 krejcar 1815 A, Her. 849, dr. škr.
20 krejcar 1827 A, Her. 777
20 krejcar 1831 A, stuhy na krku, Her. 799
695
-1/11/1
-1/1
0/0
1/1
1/1
2/1-1/1-1/11/0
2/2
-1/1
1/0
0/0
0/0
300,300,300,1 000,800,500,300,400,600,3 500,1 600,2 200,1 300,300,2 500,-
1/1
1/0
2/11/1
2/11/0
1/1
0/0
-1/1
2/1
1/1
1/0
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1
7 000,1 500,2 500,3 000,2 500,7 000,2 000,2 500,4 600,3 000,14 500,2 000,1 500,1 200,1 500,1 800,-
700
705
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
24 krejcar 1800 C, Praha, Kendler, Hal. 2032
1/2 tolar 1797 B, křížový, Her. 506
1/2 tolar 1799 A, Her. 378, dr. škr.
1/2 tolar 1821 A, zkouška Al, viz Rauch 83/2261, 16,35 g, n. škr.
1/2 tolar 1823 G, Her. 432
1/2 tolar 1831 A, stuhy na krku, Her. 451
1/2 tolar 1833 A, Her. 453
1/2 tolar 1834 A, Her. 454
Tolar 1806 A, Her. 279, n. škr.
Tolar 1808 A, Her. 282
Tolar 1812 C, Praha, Stöhr, Hal. 2024, nep. škr.
Tolar 1815 A, Her. 292
Tolar 1815 C, Praha, Stöhr, Hal. 2024
Tolar 1818 B, Hus. 1944
Tolar 1819 C, Praha, Stöhr, Hal. 2025, n. škr.
Tolar 1820 C, Praha, Stöhr, Hal. 2025, vada materiálu
59
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
715
713
716
723
718
718
725
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
Tolar 1821 C, Praha, Stöhr, Hal. 2025
Tolar 1825 C, Praha, Hippmann, Hal. 2026
Tolar 1825 C, Praha, Hippmann, Hal. 2026
Tolar 1826 C, Praha, Hippmann, Hal. 2026
Tolar 1830 A, Madona, Hus. 1952, justovaný
Tolar 1831 A, Her. 360, stuhy na krku
Tolar 1832 A, Her. 362, dr. rysky
Tolar 1833 B, Madona, Hus. 1953
Tolar 1834 A, Her. 364
720.
721.
722.
723.
724.
725.
Centesimo 1839 M, Her. 395
Centesimo 1843 V, Her. 399
10 krejcar 1839 C, Praha, Hippmann, Hal. 2056
1/4 lira 1837 V, Her. 214
1/2 tolar 1836 A, Ferdinandus, Her. 152, dr. škr.
1/2 tolar 1836 A, Ferdinandus, Her. 152
-1/1
-1/1
1/0
-1/1
1/1
1/0
1/1
-1/1
-1/1
2 000,2 500,7 000,2 400,6 500,5 000,3 000,7 500,1 800,-
1/1
1/0
1/0
1/1-1/1
-1/1-
500,600,1 400,8 000,4 500,7 000,-
Ferdinand V. (1835–1848)
60
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
728
729
744
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
1/2 tolar 1836 A, Ferdinandus, Her. 152
1/2 tolar 1848 A, Her. 164
Tolar 1835 A, Ferdinandus, hranatá stuha, Her. 130, n. škr.
Tolar 1836 A, Ferdinandus, Her. 131, n. škr.
Tolar 1837 A, Her. 134
Tolar 1838 A, Her. 135
Tolar 1841 A, Her. 138, dr. škr.
Tolar 1844 A, Her. 141
Tolar 1847 A, Her. 144, dr. škr.
Tolar 1848 A, Her. 145, řada dr. škr.
R
2/2
-1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1/0
1/1
10 000,1 300,16 000,11 000,2 500,3 000,2 200,2 000,2 500,1 800,-
1/0
4 600,-
-1/1
0/0
0/0
2/1-1/1
1/0
1/1
1/0
1/1
1/0
0/0
2/11/1
-1/1
0/0
1/1
2/12/1-1/1
500,1 000,1 200,2 800,900,3 000,7 000,11 000,300,400,1 200,900,400,900,1 000,2 000,500,600,800,-
Revoluce (1848)
736. 5 lira 1848 M, Her. 3, min. rysky
František Josef I. (1848–1916)
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
5 krejcar 1863 A
10 krejcar 1853 A
10 krejcar 1858 A
10 krejcar 1862 V
10 krejcar 1865 V
20 krejcar 1852 A, velký
20 krejcar 1852 C, velký
20 krejcar 1852 C, velký
20 krejcar 1852 A, malý
20 krejcar 1853 A
1/4 zlatník 1857 A
1/4 zlatník 1857 V
1/4 zlatník 1858 B a 1859 B, 1 x dr. hrana
1/4 zlatník 1858 E
1/4 zlatník 1858 B
1/4 zlatník 1859 E, min. škr.
1/4 zlatník 1859 M
1/4 zlatník 1859 V, dr. hrana
1/4 zlatník 1860 A
61
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
784
785
757
786
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
1/4 zlatník 1860 B
1/4 zlatník 1860 E
1/4 zlatník 1860 V
1/4 zlatník 1861 B
1/4 zlatník 1861 V
1/4 zlatník 1863 V
1/4 zlatník 1864 A
Zlatník 1854 A, svatební
Zlatník 1857 A
Zlatník 1858 B
Zlatník 1858 E
Zlatník 1858 M
Zlatník 1859 B
Zlatník 1859 E
Zlatník 1859 M
Zlatník 1860 E
Zlatník 1861 E, n. škr.
Zlatník 1862 V
Zlatník 1863 A
Zlatník 1864 A
Zlatník 1865 A
Zlatník 1866 A
Zlatník 1866 B
Zlatník 1869 A, n. škr.
Zlatník 1869 KB
Zlatník 1871 KB
Zlatník 1872
Zlatník 1873
Zlatník 1874
Zlatník 1875, Příbram
Zlatník 1875, Příbram
Zlatník 1890 KB, bez Fiume
Zlatník 1891 KB
1/2 tolar 1853 A
789
1/0
0/0
2/1-1/1
1/1
-1/1
1/1
1/1
-1/1
2/1
1/1
2/10/0
0/0
2/10/0
-1/1
2/1-1/12/1
2/10/0
0/0
1/1
0/0
1/1
-1/11/0
0/0
1/1
1/0
1/1
0/0
1/0
400,5 000,600,1 800,1 200,1 800,700,1 000,1 400,300,1 000,400,1 300,1 300,300,1 400,2 500,800,300,800,700,2 500,3 000,500,600,400,300,800,2 200,8 000,10 500,400,500,15 000,-
62
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
790
810
791
814
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
Tolar 1854 A, konvenční
Tolar 1855 A, konvenční
Tolar 1856 A, konvenční
Tolar 1857 A, spolkový, n. škr.
Tolar 1858 A, spolkový
Tolar 1858 A, spolkový
Tolar 1858 M, spolkový, n. škr.
Tolar 1859 A, spolkový
Tolar 1859 M, spolkový, dr. hrana a n. škr.
Tolar 1860 A, spolkový
Tolar 1862 A, spolkový, n. škr.
Tolar 1862 B, spolkový, dr. škr.
Tolar 1863 B, spolkový, n. škr.
Tolar 1863 E, spolkový, dr. škr.
Tolar 1865 A, spolkový
Tolar 1865 A, spolkový
Tolar 1865 B, spolkový, n. škr.
Tolar 1865 E, spolkový
Tolar 1866 E, spolkový, dr. škr.
Tolar 1867 A, spolkový
Scudo 1853 V, dr. škr.
2 zlatník 1854 A, svatební, n. škr.
2 zlatník 1859 B
2 zlatník 1863 A
2 zlatník 1866 A, n. škr.
0/0
0/0
-1/1-1/1
1/1
1/0
-1/1
1/1
1/1
0/0
1/0
-1/11/1
-1/1
1/1
0/0
1/0
1/1
1/1
-1/1
-1/1
1/1
1/0
1/1
1/1
6 000,8 000,3 000,1 500,1 500,2 000,3 500,1 300,2 800,2 000,2 000,2 000,2 000,3 000,2 200,3 000,3 000,3 000,2 800,1 300,10 000,3 800,3 000,3 500,7 500,-
63
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
820
819
821
825
824
826
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
2 zlatník 1868 A
2 zlatník 1870 A
2 zlatník 1876
2 zlatník 1879, stříbrná svatba
2 zlatník 1880, střelecký
2 zlatník 1885, střelecký Innsbruck
2 zlatník 1888, střelecký Vídeň, jubilejní, patina
2 zlatník 1888, n. škr.
2 zlatník 1891
2 tolar 1857 A, Jižní dráha, min. rysky
2 tolar 1865 A, spolkový
2 tolar 1866 A, spolkový, několik nep. škr.
1/0
0/0
1/1
1/0
1/0
0/0
0/0
1/1
1/0
1/0
1/0
1/1
3 500,3 200,2 200,800,8 000,7 000,10 000,2 200,2 000,50 000,55 000,12 000,-
64
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
829
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
830
Haléř 1899
2 filler 1900 KB
Koruna 1892
Koruna 1907
2 koruna 1914 KB
5 koruna 1907 KB, korunovační
5 koruna 1908, jubilejní
1/1
-1/1-1/1
1/1
0/0
1/0
1/0
600,3 000,5 000,6 400,1 500,500,500,-
1/0
0/0
0/0
0/0
500,3 000,700,400,-
0/0
0/0
PP
PP
PP
PP
30 000,500,1 800,800,800,7 000,-
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
2 000,11 000,4 500,10 000,27 000,2 000,4 500,6 000,4 000,-
M I N C E C E L É H O SV ĚTA
Československo
834.
835.
836.
837.
5 haléř 1926
20 haléř 1947
25 haléř 1954
5 koruna 1931
838
838.
839.
840.
841.
842.
843.
10 koruna 1933
50 Kčs 1990, sv. Anežka, var. bez inic. autora
25 Kčs 1969, SNP
100 Kčs 1972, Myslbek, zkouška
100 Kčs 1972, Sládkovič, zkouška
100 Kčs 1990, Velká Pardubická, nevydaná
R
Č e s k á r e p u b l i k a (1993–)
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
200 Kč 1993, Ústava, etue, karta
200 Kč 1994, Normandie, etue, karta
200 Kč 1994, Koňská tramvaj, etue karta
200 Kč 1994, Životní prostředí, etue, bez karty
200 Kč 1995, Vítězství, etue, karta pro standard
200 Kč 1995, Šafařík, etue, karta
200 Kč 1996, Filharmonie, etue, karta
200 Kč 1996, Deburau, etue, karta pro standard
200 Kč 1996, Vánoční mše, etue, karta pro standard
65
MINCE CELÉHO SVĚTA
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
200 Kč 1997, Auto „President“, etue, karta pro standard
200 Kč 1998, Universita Karlova, etue, karta
200 Kč 1998, Přemysl I. Otakar, etue, karta
200 Kč 1999, NATO, etue, karta
200 Kč 1999, Sekora, etue, karta
200 Kč 2000, Václav II. etue, karta
200 Kč 2000, Nové tisíciletí, etue, karta
200 Kč 2001, Euro, etue, karta
200 Kč 2002, sv. Zdislava, etue, karta
200 Kč 2002, Jiří z Poděbrad, etue, karta
200 Kč 2004, Vstup do EU, etue, karta
200 Kč 2005, Auto Škoda, etue, karta
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
Sada 1986
Sada 1998, Ještěd
Sada 1998, Zimní olympijské hry
Sada 1999, Ondřej Sekora
Sada 1999, NATO
Sada 1999, Petr Parléř
Sada 2000, Vesmír
Sada 2000, Měnový fond
Sada 2002, NATO
Sada 2004, EURO
Sada 1998
Sada 1999
Sada 2001
Sada 2004
Sada 2008
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
4 000,5 000,2 500,4 000,2 500,2 000,5 000,2 000,3 000,2 500,1 000,1 000,-
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
PP
PP
PP
PP
PP
1 300,1 000,1 000,1 000,1 300,1 200,1 400,1 100,1 000,1 000,2 500,4 000,2 000,1 300,1 500,-
0/0
600,-
1/1
8 000,-
1/1
2 800,-
Sady oběžných mincí ČSR a ČR
Černá Hora
880. Para 1914
881
Francie
Ludvík XIV. (1643–1715)
881. Ecu 1701 A, Paříž, Dav. 1316
Napoleon Bonaparte (1799–1815)
882. 5 frank 1811, Lyon, KM 694,5
66
MINCE CELÉHO SVĚTA
Německo
Anhalt - Bernburg
883. 2/3 tolaru 1799 HS, KM 71
2/2
400,-
1/1
1/0
0/0
1/0
800,600,1 000,1 300,-
1/1
2 000,-
0/0
1/0
1 000,900,-
1/0
500,-
0/0
500,-
0/0
850,-
Baden
Friedrich (1856–1907)
884.
885.
886.
887.
2 marka 1902, 50 let vlády, J 30
2 marka 1906, 50. výročí svatby, J 34
2 marka 1907 G, J 32
2 marka 1907, úmrtní, J 36
Bavorsko
Maxmilián III. Josef (1745–1777)
888. 1/2 tolar 1775, KM 222
Maxmilián II. (1848–1864)
889. 2 gulden 1849, KM 446
890. 2 gulden 1855, Madona, KM 465
Otto (1886–1913)
891. 2 marka 1904 D, J 45
Luitpold (1886–1912)
892. 2 marka 1911 D, J 48
Ludwig III. (1913–1918)
893. 2 marka 1914 D, J 51
Braunschweig - Lunenburg
Georg Ludwig (1698–1727)
894. Tolar 1722 HCB, Dav. 2081
2/1-
3 800,-
1/1
1 000,-
1/1
700,-
0/0
0/0
0/0
1 000,1 200,1 500,-
-1/1
2 000,-
Braunschweig - Wolfenbüttel
Karl I. (1735–1780)
895. 2/3 tolaru 1766 E/IDB, KM 973,1; n. justovaný
Donauwörth
896. 1/2 tolar 1548, Sn odražek s Cu nýtem
Frankfurt
897. 2 gulden 1848, arc. Johann, KM 337, dvouhlavá orlice
898. 2 gulden 1848, KM 336, n. hrana
899. 2 gulden 1855, KM 353
Friedberg
900. 60 krejcar (gulden), 1675 AL, s titl. Leopolda I., KM 46
Hamburg
901. 2 marka 1876 J, J 61
902. 2 marka 1914 J, J 63
903. 5 marka 1875 J, J 62, n. hrana
0/0
0/0
-1/1-
500,700,750,-
67
MINCE CELÉHO SVĚTA
Hameln
904. VI mariengrosch 1672 IB, KM 73
1/1
2 000,-
0/0
1 000,-
0/0
6 000,-
0/0
2 800,-
2/1-
4 500,-
0/0
1 200,-
1/1
550,-
1/1
550,-
0/0
1 000,-
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
700,400,1 000,400,400,-
2/1-
4 500,-
Hessen
Ernst Ludwig (1892–1918)
905. 2 marka 1904, 400 let od narození Phillipa, J 74
906
Lippe
Leopold (1905–1918)
906. 2 marka 1906 A, J 78
Lübeck
907. 2 marka 1906 A, J 81
Mansfeld - Bornstedt
Bruno II., Wilhelm I., Johann, Georg IV., Volrath VI. (1605–1615)
908. Tolar 1610, Dav. 6919, opravená hrana
Meclenburg - Schwerin
Friedrich Franz IV. (1901–1918)
909. 2 marka 1904 A, svatební, J 86
Prusko
Friedrich Wilhelm IV. (1840–1861)
910. Tolar 1860 A, Th. 262
Wilhelm (1861–1888)
911. Tolar 1861 A, Th. 262
Friedrich III. (1888)
912. 2 marka 1888 A, J 98
Wilhelm II. (1888–1918)
913.
914.
915.
916.
917.
2 marka 1898 A, J 102
2 marka 1901, 200 let rodu, J 105
3 marka 1911 A, Universita Breslau, J 107
2 marka 1913; Král zavolal…, J 109
2 marka 1913 A; Císař v uniformě, J 111
Sasko
Moritz (1547–1553)
918. Tolar 1552, de Mey 981, škr.
68
MINCE CELÉHO SVĚTA
919
919
921
Johann Georg I. (1615–1656)
919. Tolar 1619, císař Matyáš na koni, Dav. 7597
920. Tolar 1638 SD, Dav. 7612, nálezový kus
1/1
-1/1-
10 000,3 000,-
1/1
7 000,-
-1/1
750,-
1/1
2 400,-
0/0
2 500,-
0/0
1 100,-
0/0
1 100,-
0/0
0/0
1 200,1 100,-
0/0
2 600,-
Johann Georg II. (1656–1680)
921. Tolar 1657; Vikariát, Dav. 7658, škr.
Friedrich August III. (1763–1806)
922. Tolar 1781 IEC, Dav. 2695
Friedrich August II. (1836–1854)
923. Tolar 1854, úmrtní, AKS 118
Johann (1854–1873)
924. 2 tolar 1872 B; Zlatá svatba, KM 1231,1
Albert (1873–1902)
925. 2 marka 1902 E, úmrtní, J 127
Georg (1902–1904)
926. 2 marka 1904 E, úmrtní, J 132
Friedrich August III. (1904–1918)
927. 2 marka 1905 E, J 134
928. 2 marka 1909, Universita Lipsko, J 138
Sachsen - Meiningen
Georg II. (1866–1914)
929. 2 marka 1915, úmrtní, J 154
69
MINCE CELÉHO SVĚTA
Schwarzburg - Sonderhansen
Karl Günther (1880–1909)
930. 2 marka 1905, 25 let vlády, J 169 a
931. 3 Marka 1909 A, úmrtní, J 170
0/0
1/1
1 800,1 500,-
0/0
3 000,-
0/0
600,-
Sachsen - Weimar - Eisenach
Wilhelm Ernst (1901–1918)
932. 5 marka 1908, Universita Jena, J 161
Würtenberg
Wilhelm II. (1891–1918)
933. 2 marka 1907 F, J 174
Německá východní Afrika
934. 2 rupie 1893, WK 14, dr. hrana a škr.
2/1-
6 000,-
1/1
1/1
1/0
PP
1/0
1/1
4 500,1 400,800,3 000,2 200,2 200,-
0/0
0/0
3 500,3 000,-
0/0
0/0
0/0
0/0
500,700,700,700,-
2/2
2/2
1 000,1 000,-
1/1
-1/1
-1/2
1/11/1-1/1-
300,1 000,300,1 000,1 000,1 000,-
V ý m a r s k á r e p u b l i k a (1918–1933)
935.
936.
937.
938.
939.
940.
3 marka 1927 F, Tübinger, J 328, dr. vada materiálu
3 marka 1929 E, Míšeň, J 338
3 marka 1929 F, Přísaha, J 340
3 marka 1930 A, Zeppelin, J 342
3 marka 1932 D, Goethe, J 350
5 marka 1932 E, dub, J 331
N ě m e c k o - III. říše (1933–1945)
941. Marka 1939 B
942. 5 marka 1933 A, Luther, J 353
N ě m e c k á d e m o k r a t i c k á r e p u b l i k a (1948–1989)
943.
944.
945.
946.
5 marka 1977, Friedrich Ludwig Jahn
10 marka 1969 Ag, Johann Friedrich Böttger
10 marka 1970 Ag, Ludwig van Beethoven
10 marka 1973 Ag, Bertolt Brecht
Rakousko
12. století
947. Široký groš b.l.
948. Široký groš b.l.
Rusko
Petr I. (1689–1725)
949.
950.
951.
952.
953.
954.
Poluška 1700, Uzd. 2255, novoražba
Poluška 1707, Uzd. 2288
Poluška 1721, okraj, děnga 1701, Uzd. 2432 a 2257
Děnga 1713, Uzd. 2344
Kopějka 1712 BK, var. rozeta, Uzd. 2324
Kopějka 1712 MD, Uzd. 2326
70
MINCE CELÉHO SVĚTA
959
964
960
967
965
955.
956.
957.
958.
959.
960.
Kopějka 1713, Uzd. 2341
5 kopějka 1723, Uzd. 2437, naprasklá hrana
Altyn 1704 BK
Altyn 1704 BK a hřivna 1705 BK, dírky
Rubl 1718, Uzd. 555
Rubl 1725, Uzd. 625
961.
962.
963.
964.
965.
5 kopějek 1727 MD, Uzd. 2459
5 kopějek 1727 MD, Uzd. 2459, var. KOPAK
Poltina 1726 SPB, Uzd. 649
Rubl 1725 SPB, Uzd. 633, napr. hrana
Rubl 1726, Uzd. 644
1/12/2
-1/1
-1/12/2
2/1-
1 000,1 000,2 000,300,10 000,10 000,-
-1/1-1/1-2/2-1/11/1-
1 000,1 000,2 500,10 000,8 000,-
1/1
2/1-
1 000,12 000,-
Kateřina I. (1725–1727)
Petr II. (1727–1730)
966. Kopějka 1728, Uzd. 2472
967. Rubl 1728, Uzd. 685
71
MINCE CELÉHO SVĚTA
983
972
984
985
Anna (1730–1740)
968.
969.
970.
971.
972.
Poluška 1735, děnga 1731 (přeražba z kopějky Petra I.), Uzd. 2493 a 2484
Grivenik 1734, Uzd. 722
Rubl 1731, Uzd. 700
Rubl 1733, Uzd. 706, okraj
Rubl 1735, Uzd. 723, „koňská hlava“
-1/12/1-1/1-1/12/1-
300,2 000,4 000,4 000,5 000,-
1/2
2/2
-1/1
-2/2
2/1-1/11/1
-1/10/2
-1/1-1/12/1-1/1-
300,400,1 000,300,1 500,2 000,2 000,4 500,400,1 000,5 000,5 000,5 000,-
Alžběta (1741–1762)
973. Poluška 1759 (novoražba), děnga 1750 a 1757, kopějka 1758,
Uzd. 2599, 2535, 2580 a 2588
974. 2 kopějka 1757, 1758 a 1758, nápis nad koněm, Uzd. 2573, 2586 a 2585
975. Grivenik 1744, Uzd. 794, škrábance na hlavě
976. Grivenik 1748, Uzd. 819
977. Polupoltina 1747 MMD, Uzd. 812
978. Polupoltina 1756 MMD - MB, Uzd. 886
979. Polupoltina 1756 MMD - MB, jiný portrét, Uzd. 886
980. Poltina 1745 SPB, Uzd. 797
981. 5 kopějka 1757 pro Sibiř (novoražba) a 1761, Uzd. 2567 a 2615
982. 5 kopějek 1761 SPB; Ag, Uzd. 923
983. Rubl 1742 SPB, Uzd. 770
984. Rubl 1750 MMD, Uzd. 827
985. Rubl 1754 MMD - MB, Uzd. 864
72
MINCE CELÉHO SVĚTA
1007
986
986
1002
986. Rubl 1757 SPB - Ja I, návrh Dassier, Uzd. 893 vada ražby
R
-1/1-
30 000,-
1/2
2/2
1 000,2 000,-
Petr III. (1762)
987. 2 kopějka 1762, novoražba, 4 kopějka 1762, přeražba z roku 1758,
Uzd. 2628 a 2624
988. Rubl 1762 MMD, Uzd. 930
Kateřina II. (1762–1796)
989. Poluška 1789 EM, 1796 (novoražba), děnga 1790 EM a kopějka 1789 EM,
Uzd. 2821, 2931, 2833 a 2816, 4 ks
990. 2 kopějka 1763 MM (přeražba ze 4 kopějek 1762), 1766 MM
a 1788 MM, značka po straně koně, Uzd. 2639, 2682 a 2798
991. 15 kopějka 1789 SPB, Uzd. 1193
992. Grivenik 1769 MMD a 1781 SPB, Uzd. 1028 a 1117
993. 20 kopějka 1765 MMD, Uzd. 976
994. 20 kopějka 1772 SPB, Uzd. 1049
995. 20 kopějka 1785 SPB, Uzd. 1155
996. Polupoltina 1765 MMD - EI a 1793 SPB - JaA, Uzd. 972 a 1228
997. Polupoltina 1767 MMD - EI, Uzd. 999
998. 1 para (3 děngy) 1772 a 2 para (3 kopějky) 1772, pro Moldávii,
Uzd. 4914 a 4911, hrana
999. 5 kopějka 1763 MM, přeražba z 10 kopějky 1762,
5 kopějka 1765 SPM, Uzd. 2633 a 2658
1000. Kopějka 1712 BK, (Petr I.); Uzd. 2324
1001. 5 kopějka 1765 CM a 1793 AM, Uzd. 2662 a 2861
1002. Rubl 1772 SPB - TI - AS, Uzd. 1047, nep. naprasklý
1003. Rubl 1780 SPB - NZ, Uzd. 1104
1004. Poluška 1773, novoražba a kopějka 1779 KM, Uzd. 4309 a 4343, vše pro Sibiř
1005. 2 kopějka 1769 KM, Uzd. 4282, pro Sibiř, okraj
1006. 2 kopějka 1773 KM, Uzd. 4306, pro Sibiř
1007. 20 kopějka 1764, novoděl s portrétem, Uzd. 4238, pro Sibiř
1/1-
400,-
2/1-2/2
2/2
-1/1-1/12/2
2/2-1/1-
300,300,400,2 000,1 500,500,600,1 000,-
2/2
300,-
2/2
1/1
-1/1
-1/1
2/2
1/1-1/1
1/1
-1/1
400,1 000,500,5 000,1 200,1 000,1 200,2 000,7 000,-
1/1-
300,-
Pavel (1796–1801)
1008. Poluška 1798 EM, Děnga 1798 EM, kopějka 1800 EM,
2 kopějka 1797 AM, Uzd. 2967, 2963, 2985 a 2938
73
MINCE CELÉHO SVĚTA
1009. 5 kopějka 1798 CM - MB; Ag, Uzd. 1291
1010. Poltina 1800 CM, Uzd. 1307, nep. stopa
-1/1
-1/1-
1 500,900,-
1/2
1/1
2/2
2/2
-2/2
-1/1
500,1 000,300,500,1 000,3 500,-
-1/1
1/1
300,500,-
Alexander I. (1801–1825)
1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
2 kopějka 1811 MK, 20 kopějka 1822 PD, Uzd. 3125 a 1474
5 kopějka 1815 MF, Uzd. 1426
10 kopějka 1802 A, prasklá a 1814 PC, Uzd. 1342 a 1420
Poltina 1814 MF, Uzd. 1415
Rubl 1810 FT, Uzd. 1384
Rubl 1818 PC, Uzd. 1444
Mikuláš I. (1825–1855)
1017. 1/4 kopějka 1842 EM, poluška 1850 EM, děnga 1827 EM,
1/2 kopějka 1841 SPM, děněžka 1852 EM, Uzd. 3423, 3486,
3404 a 3508, 5 kusů
1018. Kopějka 1829 EM - IK, Uzd. 3274
1019. Kopějka 1834 EM - FX, 1843 EM,1852 BM; 2 kopějka 1833 CM
a 1842 EM; Uzd. 3321, 3432, 3507, 3309 a 3414, 5 kusů
1020. 2 kopějka 1827 EM - MK, 1852 EM; Uzd. 3259 a 3504
1021. 3 kopějka 1840 EM, silný střižek, Uzd. 3372
1022. 3 kopějka 1842 CM, 5 kopějka 1837 EM - FX; Uzd. 3412 a 3341
1023. 10 kopějka 1837 EM - KT, Uzd. 3338
1024. Korunovační jeton 1826, Ag 23 mm, 4,22 g
1025. 5 kopějek 1830 SPB - HT, Uzd. 1536, Ag
1026. 10 kopějek 1855 SPB - HI, Uzd. 1724
1027. 20 kopějka 1829 SPB - HG, Uzd. 1528, dr. vada materiálu
1028. 20 kopějka 1852 SPB - PA, Uzd. 1698
1029. 25 kopějka 1830 SPB - HG, vada ražby
1030. 25 kopějka 1837 SPB - HG, Uzd. 1575
1031. 25 kopějka 1847 SPB - PA, Uzd. 1654
1032. Poltina 1829 SPB - HC, Uzd. 1526
1033. Poltina 1848 SPB - HI, Uzd. 1660
1034. Rubl 1828 SPB - HG, Uzd. 1518
1035. Rubl 1844 SPB - KB, Uzd. 1622, nep. hrana
1036. Rubl 1845 MW, Uzd. 1631
1037. Rubl 1849 PA, Uzd. 1667
1038. Rubl 1854 SPB - HI, Uzd. 1711
-1/2
1/1
1/1-1/1-1/11/1
-1/11/1
1/1
1/0
-1/1-1/11/1
-1/2
1/1
-1/1
1/1
-1/1
0/0
1/0
300,300,800,500,1 100,1 000,500,700,900,1 000,500,500,900,500,1 500,1 800,2 500,4 000,2 000,3 000,-
1/1-
300,-
Alexander II. (1855–1881)
1039. Poluška 1857 EM, 1/4 kopějky 1877 SPB, děněžka 1857 BM
a 1863 BM, kopějka 1855 BM a 1863 BM, 2 kopějka 1860 EM, 7 kusů
1040. 3 kopějka 1859 EM, malý a velký orel 5 kopějka 1858 EM,
1860 EM a 1873 EM, 5 kusů
1041. Korunovační jeton 1856, Ag 23 mm, 4,03 g
1042. 5 kopějka 1856 CPB - FB a 20 kopějka 1871 CPB - HI, Uzd. 1732 a 1878
1043. 25 kopějka 1878 SPB - HF
1044. Poltina 1859 SPB - FB, Uzd. 1756
1045. Rubl 1875 CPB - HI, Uzd. 1703
1/2
1/1
1/0
0/1
1/0
1/0
300,1 000,400,500,800,2 000,-
1/0
1/1
300,3 000,-
Alexander III. (1881–1894)
1046. 1/2 kopějka 1892 SPB, 3 kopějka 1882, 5 kopějka 1887 SPB - AG (Ag),
1/4 kopějka 1910 a 1915
1047. 25 kopějka 1893 AG, Uzd. 2053
74
MINCE CELÉHO SVĚTA
1049
1055
1048.
1049.
1050.
1051.
Poltina 1887 AG, Uzd. 2013
Rubl 1883, korunovační, Uzd. 4195
Rubl 1892 AG, Uzd. 2047
Rubl 1894 AG, Uzd. 2058
1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
15 kopějek 1917 BC, Uzd. 2224
25 kopějek 1896, Uzd. 2073
50 kopějek 1912 EB
Rubl 1896 AG, korunovační, Uzd. 4197
Rubl 1899, dvě hvězdy, Brusel, Uzd. 2098
Rubl 1913 BC, 300 let Romanovců, Uzd. 4201
Rubl 1913 BC, 300 let Romanovců, Uzd. 4201, „mělký“ portrét
-1/1
1/1
1/1
-1/1
1 000,4 000,1 500,1 200,-
1/1
1/0
0/0
1/1
-1/1
0/0
0/0
800,1 000,500,4 000,500,1 000,1 000,-
0/0
500,-
0/0
1/0
0/0
500,800,2 000,-
1/1
850,-
2/2
300,-
1/1
1/1
1 500,1 000,-
Mikuláš II. (1894–1917)
SSSR
1059. Rubl 1921, hvězda
San Marino
1060. 50 centesimi 1898 R
1061. Lira 1906 R
1062. 20 lira 1935 R, KM 11
Špicberky
1063. 50 kopějek 1946, Arktikugol
Švýcarsko
Saint Gallen
1064. 20 krejcar 1779, KM 28
Konfederace (1848–)
1065. Rappen 1889 B, dr. vada materiálu
1066. Rappen 1939 B
75
MEDAILE A VYZNAMENÁNÍ
M E DA I L E A VY Z NA M E NÁ N Í
Habsburská
monarchie
Ferdinand III. (1637–1657)
1067. Jeton na korunovaci v Praze 1627, Ag 27 mm, 3,55 g, Nov. VII 2 b
-1/1
900,-
1/1
1/1
1/1
900,1 200,1 200,-
0/0
1 200,-
1/1
1/1
2 500,4 000,-
1/0
1/1
2 500,750,-
1/0
3 000,-
Karel VI. (1711–1740)
1068. Korunovační jeton 1711, Frankfurt , Ag 19 mm, 2,26 g, Nov. F 47 b
1069. Korunovační jeton 1711, Frankfurt , Ag 25 mm, 4,57 g, Nov. F 42 b
1070. Korunovační jeton 1712, Bratislava , Ag 25 mm, 4,04 g, Nov. M 17 b
1072
1072
1073
Marie Terezie (1740–1780)
1071. Medaile na českou korunovaci 1743 v Praze, Ag 32 mm, 13,07 g,
sig. Wideman, jako Nov. XIII G 5 b
1072. Medaile na uzdravení 1767, Ag 47 mm, 34,62 g, sig. Wideman,
slabě vyrytý letopočet
1073. Úmrtní medaile 1780, Ag 44 mm, 21, 83 g, sig. Oexlein
František Lotrinský (1740–1785)
1074. Medaile na korunovaci, Frankfurt 1745, Sn 49 mm, sig. Donner, Nov. D 8 d
1075. Úmrtní medaile 1765, pomník a dvě plačídí ženy, zlacený Br 45 mm
Leopold II. (1790–1792)
1076. Medaile na korunovaci v Praze 1791, Sn 48 mm s Cu nýtem, Nov. Q 1 a
76
MEDAILE A VYZNAMENÁNÍ
1078
1081
František II. (1792–1835)
1077. Jeton na holdování dolnorakouských stavů 1792 ve Vídni,
Ag 20,5 mm, 2,19 g, sig. Würth, Nov. XVII B 3 b
1078. Medaile na manévry 1804 u Prahy, Ag 40 mm, 14,45 g
sig. Antonín Guillemard, ČS 1441, min. rysky
1079. Zásnubní medaile Františka II. a Karoliny Augusty
29.10. 1816, Ag 41 mm, 28,88 g, sig. Losch a Stiglmaier dr. škr.
1080. Jeton na korunovaci Karoliny na Uherskou královnu 1825 v Bratislavě,
Ag 20,5 mm, 2,20g, Nov. XVII V 2 b
1081. Řád železné koruny 1815, III. třída s válečnou dekorací, zlacený Br,
dr. poškozený smalt, Marko 074 C
1/1
1 000,-
1/1
4 000,-
1/1
3 000,-
1/1
700,-
1/1/1
8 000,-
1/1
1 000,-
Ferdinand V. (1835–1848)
1082. Jeton na korunovaci lombardsko-benátského krále 1838 v Miláně,
Ag 19 mm, 3,28 g, Nov. XVIII G 9 b
77
MEDAILE A VYZNAMENÁNÍ
1084
1084
1083
1086
1086
1088
František Josef I. (1848–1916)
1083. Medaile na nezdařený atentát 1853, stojící Genius,
Ag 38 mm, 21,87 g, sig. Roth
1084. Svatební medaile syna Rudolfa a Stefanie z r. 1881,
Ag 55 mm, 81,92 g, sig. Tautenhayn
1085. Svatební medaile syna Rudolfa a Stefanie z r. 1881,
Ag 55 mm, 81,5 g, sig. Tautenhayn
1086. Medaile z r. 1888 Numismatické společnosti Vídeň,
Ag 43 mm, 34,81 g, sig. Leisek, nep. škr.
1087. IV. moravské střelby 1891,Nový Jičín, Ag 26,5 mm, 18,23 g,
sig. Christelbauer
1088. Čestná cena ministerstva obchodu; Teplice 1895 opis udělení na hraně,
Ag 57 mm, 67,98 g, sig.Tautenhayn, orig. etue, patina
0/0
4 000,-
0/0
5 000,-
1/0
4 000,-
0/0
5 000,-
PP
2 000,-
0/0
5 000,-
78
MEDAILE A VYZNAMENÁNÍ
1089. Medaile k 50. výročí vlády – „VIVAT IMPERATOR“
Ag 30 mm, 13,41 g, sig. Marschall
1090. Medaile mumismatického spolku ve Vídni 1910 – Johann,
kníže Liechtensteinský, Ag 30 mm, 13,45 g, s ouškem, n. hrana
1091. Medaile „Věrností porazíme nepřítele“ 1914 – František Josef I.
a císař Vilém II., německý opis, Ag 36 mm, 17,29 g, sig. Oertel
1092. Medaile za chov koní, kobyla s hříbětem, Ag ovál 43 x 48 mm,
32,76 g, sig. Jauner, ouško
1093. Medaile za dobré chování a hledění koňů, Ag 34 mm,
17,79 g, nesign., dr. hrana
1094. Náhrada státu za hospodářské zásluhy, český opis,
Ag 40 mm, 34,84 g, sig. Tautenhayn, n. škr.
1095. Státní cena za zásluhy o zemědělství, německý opis,
Ag 40 mm, 34,75 g, n. škr., sig. Tautenhayn
1/1
500,-
1/1
300,-
0/0
1 000,-
1/1
600,-
-1/1
300,-
0/0
1 000,-
0/0
1 000,-
1096
1096. Miniatura rytířského kříže – „malé provedení“, Au, smalt,
9,72 g, originální etue V. Mayer, Wien
1097. Vojenský veteránský klub arc. Rainera z r. 1902, 35 mm, Br, originální stuha
1098. Vojenský služební kříž pro poddůstojníky III. třídy, XII služebních let, Měř. 8 B
1/1 12 000,0/0
300,1/1/1
500,-
Medaile podle osobností
B e n e š Edvard
1099. Medaile na zřízení a vybudování centrálních úřadů ČSR; Ag 60 mm,
111,53 g, punc 987, poprsí E. Beneše; Čs vlajka a znaky Jugoslávie,
Francie a Rumunska; raženy 3 kusy, sig. Šejnost, Novák 02.001
RR
1/1
20 000,-
79
MEDAILE A VYZNAMENÁNÍ
1099
1102
H u s Jan
1100. Medaile na paměť upálení Mistra Jana Husa, tzv. Husův tolar z 18. století,
Ag 44 mm, 22,74 g
1/1
1 800,-
0/0
1 000,-
0/0
0/0
0/0
4 000,500,1 000,-
1/1
3 500,-
1/1
2/2
4 500,2 000,-
1/1
2 500,-
M i t r o v s k ý Antonín Friedrich
1101. Cu životopisná medaile z r. 1841, 50 mm, sig. J. Schön
W a l d s t e i n Albrecht
1102. Úmtní stříbrná medaile – 300 roků (1634–1934), 38 mm, 30,93 g
1103. Stříbrná medaile 1972, 34 mm, 15,02 g, sig. Kolářský
1104. Stříbrná medaile 1972, 40 mm, 21,42 g, sig. Kolářský
Medaile podle měst
Brno
1105. Medaile moravského umělecko – průmyslového muzea z r. 1873;
vyryté Johann Meyer, bez data udělení; Ag 37 mm, 24,15 g, nesign., dr. hrana
Jáchymov
1106. Poslední večeře Páně, ukřižovaný Kristus z r. 1546; zlacený Br, 54 mm, m.o.
1107. Morová medaile 1551, Adam a Eva u stromu, Milicz; Ag 35,5 mm, 16,54 g
Jihlava
1108. Medaile k 1100 jubileu města, bašta Němců (799–1899)
Ag 40,5 mm, 28,04 g, sig. Schwerrdner
80
MEDAILE A VYZNAMENÁNÍ
1111
1114
1114
Olomouc
1109. Medaile Obchodní a živnostenské komory (1927), Br 60 mm, 84,0 g,
sig. Pelikán, Taul 511, stopy měděnky
1110. Medaile Obchodní a živnostenské komory (1927), Ag 60 mm, 95,1 g,
sig. Pelikán, Taul 509, raženo 100 ks
1/1
700,-
1/1
1 000,-
0/0
7 700,-
0/0
500,-
1/0
700,-
Praha
1111. Stříbrná medaile – sv. Jan Nepomucký nad mostem devítiřádkový
latinský opis, Přibyl 577, 39 mm, 17,55 g, sig. Lang
Teplice
1112. Medaile k 1100 jubileu objevení pramenů (762–1862);
Cu 51 mm, hrany, sig. Loos
Medaile podle zemí
ČSR
1113. Medaile k miléniu sv. Václava, Ag 40 mm, 29,98 g,
sig. Španiel 1929, n. hrana
1114. Pamětní medaile I. úderného praporu ruských legií č. 475;
originální stuha, Nov. 65
1115. Pamětní medaile 30. pěšího pluku Aloise Jiráska, Nov. 71
1116. Odznak „Vzorný voják týlu“, č. 14921
1/1/1
1/1/1
1/-
5 000,500,600,-
Česká republika
1117. Stříbrná medaile s motivem 20 Kč, Kroměříž
PP
400,-
81
MEDAILE A VYZNAMENÁNÍ
Morava
1118. Přísežná stráž, moravská orlice, česko-něm. opis, Br plech. odznak
64 x 76 mm, postř., zavírací špendlík
1/-
500,-
0/0
500,-
1/0
800,-
0/0
1 000,-
1/1
300,-
0/0
1/1
3 000,600,-
0/0
1 000,-
1/1
1 500,-
N
2/2
1/1
2 500,2 000,1 000,-
1/1
N
N
800,1 000,350,-
1/1
3 000,-
Anglie
1119. Mezinárodní výstava 1884 v Londýně, Br 63 mm, 186,20 g,
sig. Fisch a Pingheg
Francie
Ludvík XV. (1715–1774)
1120. Ag jeton 1751, 30 mm, 9,8 g, sig. Duvivier
Itálie
1121. Marcus Antonius Coluna, Br 42 mm, sig. Girometti
Německo
1122. Fe medaile na bitvu u Lipska 1813, 53 mm, 10 a 9 řádkové opisy
1123. 12. spolkové střelby, Norimberg 1897, Ag 40 mm, 29,31 g,
n. hrana, sig. Salmberger
1124. Medaile „Železný čas“, zlato jsem dal k obraně…., Fe 41 mm
Španělsko
1125. H. Cortes, vojevůdce, Br 40 mm, sig. Vivier 1821
Eger (Jager) - arcibiskupství
Arc. Josef Samassa (1873–1920)
1126. Ag medaile 1902, poprsí vpravo, oltář + kalich, 55 mm, 57,6 g, sig. OB
BA N K OV KY
ČSR
1127. 5 Kč 1919, Nov. 7
1128. 500 Kč 1929, série A, Nov. 24
1129. 500 Kčs b.l. (1944); Londýnské vydání, série CB, přeložená
Protektorát Čechy a Morava
1130. 1000 K 1942, série K, přeložená, Nov. 40
1131. 1000 K 1942, II. vydání, série Ja, Nov. 40
1132. 5000 Kč 1920, série B, přetisk 1943, specimen
Česká republika
1133. 2000 Kč 1999, chybotisk – podélné pruhy, přeložená, natržená
82
SEZNAM VYDRAŽENÝCH POLOŽEK
59. aukce Dukát s. r. o. ze dne 18. 3. 2010
1
2
3
4
5
7
9
12
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
4 400
8 600
8 600
8 200
8 600
6 800
5 400
5 300
5 000
5 300
1 700
3 800
2 300
4 600
5 000
7 600
3 200
3 400
3 600
3 400
3 300
3 900
2 600
3 400
3 400
2 000
1 800
3 600
3 800
3 800
3 600
3 900
1 800
1 900
1 900
1 900
3 600
3 700
550
250
400
2 100
350
320
500
500
650
950
550
500
650
700
700
850
750
550
1 400
1 200
66
67
68
69
70
71
72
73
75
77
78
81
82
83
85
86
89
90
91
92
96
100
103
105
109
111
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
300
750
220
1 000
1 300
1 600
1 500
900
1 300
500
800
380
350
600
550
600
650
900
170
190
200
600
440
700
110
140
120
1 500
1 300
800
550
400
260
120
1 900
300
300
170
130
550
240
190
260
120
400
300
110
300
200
120
190
650
700
360
500
440
340
480
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
320
2 050
700
1 000
550
210
460
220
190
260
80
160
280
50
80
70
50
60
500
300
420
1 900
950
340
220
1 100
70
220
2 400
160
200
280
1 300
900
550
150
160
440
280
90
360
220
1 650
800
420
400
420
1 200
240
250
240
950
520
220
3 200
130
380
260
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
260
160
1 100
100
500
1 350
3 800
220
220
220
240
800
440
420
1 400
160
460
510
220
220
170
400
220
240
700
220
3 200
220
120
460
1 550
1 100
240
1 300
420
600
400
260
240
260
600
320
950
850
240
260
460
600
440
700
650
650
700
650
550
650
440
600
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
550
550
620
1 200
2 100
550
600
520
620
420
550
520
700
650
600
550
700
500
600
440
550
420
420
420
460
420
550
1 800
750
480
520
520
600
1 900
750
750
650
700
500
550
800
800
120
100
550
260
260
240
240
240
280
240
260
260
260
260
300
260
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
358
359
360
361
362
363
364
367
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
260
260
260
2 500
2 200
1 900
2 200
2 200
1 700
1 900
1 800
1 800
1 900
1 800
1 900
1 800
2 100
2 400
2 200
1 800
1 700
1 200
1 700
1 100
1 900
1 000
1 850
1 300
1 200
2 400
1 050
800
700
650
650
1 100
600
900
550
400
400
120
420
860
550
420
420
60
600
2 200
230
420
280
700
340
750
750
750
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
424
425
426
427
428
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
850
4 200
3 000
2 100
2 500
2 700
2 600
1 900
4 200
1 600
2 600
3 200
3 400
3 200
2 600
4 200
1 700
850
700
650
1 400
500
550
500
800
500
500
850
2 000
550
700
3 000
1 800
220
110
110
140
140
140
1 600
600
260
260
360
260
460
130
380
260
360
440
460
460
620
650
1 300
1 500
1 500
83
SEZNAM VYDRAŽENÝCH POLOŽEK
457
458
459
460
462
463
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
494
497
498
499
501
503
505
506
507
508
511
512
515
516
517
518
519
520
522
523
524
525
526
527
529
530
531
1 700
1 400
800
700
450
1 700
400
900
400
460
350
3 400
5 400
5 000
2 500
2 600
2 400
1 500
1 900
1 900
1 900
2 000
160
100
190
160
200
200
200
650
200
150
440
200
650
300
300
300
250
300
1 550
300
360
300
1 100
450
300
350
110
170
90
110
130
130
140
100
80
80
60
220
70
532
533
536
537
538
539
540
541
542
544
545
546
547
549
551
552
553
554
555
556
557
558
559
561
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
80
260
440
400
400
440
250
50
70
110
170
260
110
140
50
260
650
850
850
1 000
750
120
50
100
160
550
440
120
130
130
120
150
180
150
240
120
340
900
700
80
100
140
140
150
140
180
70
70
80
300
180
120
130
120
200
170
480
260
260
260
200
600
601
602
603
604
605
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
625
626
627
628
629
630
631
632
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
50
100
130
150
60
50
220
240
460
400
500
270
150
440
300
140
500
440
750
2 400
650
750
360
300
600
520
460
80
180
250
100
160
240
280
700
260
260
320
700
550
65
460
340
440
220
130
120
110
150
130
90
140
100
170
110
200
110
130
140
240
850
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
360
130
360
500
130
550
120
170
170
80
80
110
230
500
180
160
200
190
420
80
90
180
120
220
50
50
80
100
300
900
250
220
280
150
200
360
50
170
150
210
220
220
650
130
320
220
170
300
280
190
170
200
90
190
110
240
140
140
120
65
290
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
160
170
220
240
130
110
150
110
220
70
60
140
60
130
130
90
80
260
230
70
160
140
140
140
140
140
140
130
100
130
130
130
70
60
320
600
150
150
130
130
130
200
80
70
140
140
130
150
950
800
800
550
700
1 000
130
100
140
120
140
100
120
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
110
130
110
220
70
90
100
380
80
100
240
100
100
100
160
200
50
130
140
110
320
300
300
340
300
150
950
420
550
160
750
750
80
280
120
240
600
420
850
180
200
280
750
300
380
190
110
120
70
110
280
260
260
340
550
170
420
600
300
750
360
852
853
854
855
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
550
320
460
120
80
460
1 100
1 500
280
170
300
300
750
170
320
150
240
150
150
160
130
80
400
460
700
240
350
360
160
340
120
140
100
120
60
140
80
280
280
300
280
220
850
1 700
260
240
260
190
260
240
420
360
130
1 300
850
120
70
140
220
90
340
84
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
945
946
947
948
949
950
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
SEZNAM VYDRAŽENÝCH POLOŽEK
380
120
190
200
260
190
240
240
160
320
150
60
220
260
440
300
260
130
220
2 400
140
600
140
220
100
190
260
140
180
100
200
120
550
340
50
230
550
600
300
320
380
2 200
150
200
380
110
80
150
420
130
70
260
220
160
170
170
240
440
190
220
240
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
360
280
200
130
190
100
100
190
280
100
190
200
130
100
140
220
100
100
180
100
130
60
100
150
150
170
100
100
100
100
100
100
550
100
130
240
260
130
100
140
400
130
260
600
100
140
100
160
170
90
110
110
150
170
100
170
90
100
90
160
130
1043 130
1044 100
1045 160
1046 120
1047
50
1048 120
1049 120
1050 150
1051 120
1052 140
1053 160
1054 180
1055 120
1056 110
1057 100
1058 190
1059 110
1060
90
1061 100
1062 120
1063 120
1064 550
1065 100
1066 100
1067 160
1068 130
1069
80
1070 150
1071 130
1072 120
1073 130
1074 150
1075 110
1076 140
1077 550
1078 750
1079 900
1080 850
1082 900
1084 1 300
1085 1 100
1086 750
1087 1 500
1088 180
1089 180
1090 120
1091 200
1092 130
1093 190
1094 280
1095 260
1096 750
1097 160
1098 180
1099 160
1100 400
1101 240
1102 460
1103 160
1104 360
1105 180
1106
90
1107 220
1108 190
1109 170
1110 220
1111 150
1112 320
1113 260
1114 240
1115 1 200
1117 260
1118
90
1119 300
1120 1 300
1121 220
1122 220
1124 220
1125 160
1126 170
1127 120
1128 180
1129 220
1130 140
1131 170
1132 160
1133 160
1134 460
1135 320
1136 850
1137
80
1138 100
1139 240
1140 150
1141 260
1142
60
1143 240
1144 110
1145 180
1146 320
1147 440
1148 260
1149 340
1150 400
1151 220
1152 440
1153 200
1154 190
1155 170
1156
50
1157 280
1159 240
1160 260
1161 340
1162 380
1163 380
1164 1 400
1165 500
1166 200
1167 200
1168 320
1169 380
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
400
280
750
550
320
260
150
550
900
900
1 100
750
320
900
320
700
190
420
220
600
460
260
3 400
380
200
280
150
440
260
220
190
180
420
180
650
380
220
440
190
160
260
340
190
170
280
300
220
280
700
3 600
1 500
2 400
2 400
1 700
1 500
1 000
300
160
1 500
220
220
1231 130
1232 120
1233 380
1234 360
1235 600
1236 650
1237 120
1238 120
1239 160
1240 300
1241 200
1242 280
1243 260
1244 260
1245 150
1246 320
1247 280
1248 170
1249 220
1250 130
1251 160
1252 280
1253 340
1254 100
1255 190
1256 160
1257 500
1258 280
1259 600
1260 420
1261 320
1262 420
1263 320
1264 360
1265 1 100
1266 220
1267 420
1268 150
1269 110
1270 260
1271 280
1272 320
1273
70
1274 300
1275 700
1276 300
1277 180
1278 170
1279 140
1280 110
1281 150
1282 850
1283 130
1284 110
1285 200
1286 260
1287 220
1288 440
1289
70
1290 140
1291 280
1292 280
1293 700
1294 110
1295 700
1296 300
1297 140
1298 300
1299 150
1300 220
1301
60
1302 170
1303
90
1304
80
1305 190
1307 170
1308 190
1309 190
1310 360
1311 360
1312 360
1313 110
1314 340
1315
70
1316 480
1317 280
1318 110
1319
80
1320
90
1321 520
1322 250
1323 250
1324 250
1325 250
1326 260
1327 250
1328
80
1329 400
1330 300
1331 440
1332 320
1333 300
1334 280
1335 240
1338 360
1339 280
1340 380
1341 440
1342 440
1343 440
1344 1 300
1345 120
1346 160
1348 210
1349 440
1350 140
1351 170
1353 160
Download

MINCE DUKAT 60NN AK.indd