Jazyková
rekonstrukce
a realita
Každý synchronní jazyk je především výsledkem
jazykového vývoje. Jazyková rekonstrukce stanovuje
pravděpodobná vývojová východiska zkoumaných
jazyků a zároveň se snaží odhalit hlubší vývojové tendence a zákonitosti, jež v konečném důsledku musejí
odrážet vlastnosti jazyka jako takového a jeho mluvčích
a přispívají tím zásadním způsobem k lingvistickému
bádání obecně. Vedle toho ale rekonstrukce umožňuje
proniknout do kultury prehistorických mluvčích, tak jak
se odráží v rekonstruovaném lexiku, a to jak v oblasti
kultury materiální (obydlí, technologie, chov dobytka
a zemědělství, přírodní reálie), tak duchovní (mytologie,
právo, poetické techniky atd.) a konečně také prehistorické
kontakty mezi jazykovými společenstvími. Doplňuje tak
informace, jež nejsou při nedostatku písemných památek
ostatním historickým disciplínám přímo dostupné.
Metody rekonstrukce také umožňují popisovat rekonstruovaný prajazyk jazykové rodiny jako ucelený systém, jenž
s velkou pravděpodobností odpovídá reálnému jazyku,
jakkoli jeho úplné rekonstrukci brání přirozená obměna
slovníku i morfologie, jež v některých případech vede
k zániku určitých rysů ve všech dceřiných jazycích.
STRUČNÁ MLUVNICE PRAINDOEVROPŠTINY
Ja n Bičovský
M LU V N IC E
PR A I N DOE V ROP ŠT I N Y
STRUČNÁ MLU VNICE PRAINDOEVROPŠTINY
/
>
ST RUČ NÁ
Jan Bičovský
����� ����������� ������� ���������� �������
VARIA
V
Jan Bičovský
Praha: FF UK
Stručná mluvnice praindowevropštiny shrnuje
současný stav poznání rekonstruovaného praja2012, 180 str.
zyka indoevropské jazykové rodiny a jeho vývoj
do dceřiných jazyků (se zřetelem k češtině a slovanským jazykům a dále klasickým jazykům – latině, řečtině a sanskrtu a k moderním germánským jazykům – angličtině a němčině). Součástí je
výklad o laryngální teorii, kentum-satemové izoglose, hláskových zákonech, ablautu, derivaci, nominálních a verbálních kmenech a jejich funkci,
systému času a aspektu a syntaxi prajazyka, a to
i s četnými odkazy k češtině K mluvnici je přičleněn etymologický slovníček praindoevropských
kořenů v češtině z více jak sedmi sty hesly a vybraná, vesměs zahraniční literatura.
jaN bičovSkÝ
Stručná mluvnice praindoevropštiny,
Stručná mluvnice praindoevropštiny shrnuje současný stav
FF UK,poznání
Praharekonstruovaného
2012
prajazyka indoevropské jazykové
rodiny a jeho vývoj do dceřiných jazyků (se zřetelem k češtině a
Stručná
mluvnice
praindoevropštiny
slovanským
jazykům
a dále klasickým jazykům: latině, řečtině
a k moderním
germánským jazykům - angličtině
shrnujea sanskrtu
současný
stav poznání
a němčině.) Součástí je výklad o laryngální teorii, kentum
satemové izoglose,
hláskových zákonech, ablautu, derivaci,
rekonstruovaného
prajazyka
nominálních a verbálních kmenech a jejich funkci, systému
indoevropské
jazykové
a jeho
času a aspektu
a syntaxirodiny
prajazyka,
a to i s četnými odkazy
k češtině. K mluvnici je přičleněn etymologický slovníček
vývoj do
dceřiných jazyků (se zřetelem
praindoevropských kořenů v češtině s více jak sedmi sty hesly a
vybraná,
vesměs zahraniční
literatura.
k češtině
a slovanským
jazykům
a dále
klasickým jazykům: latině, řečtině
a sanskrtu a k moderním germánským
jazykům – angličtině a němčině).
Součástí je výklad o laryngální
teorii, kentum-satemové izoglose,
hláskových zákonech, ablautu,
derivaci, nominálních a verbálních
kmenech a jejich funkci, systému času
a aspektu a syntaxi prajazyka, a to
i s četnými odkazy k češtině. K mluvnici
je přičleněn etymologický slovníček
praindoevropských kořenů v češtině
s více jak sedmi sty hesly a vybraná,
vesměs zahraniční literatura.
2013
DEN VĚDY
10
enlil.ff.cuni.cz
Download

Každý synchronní jazyk je především výsledkem