VCJ/BE1
Business English 1
Cíle a anotace předmětu
Cílem předmětu VCJ/BE1 je především rozšíření slovní zásoby ve vybraných tematických okruzích a
získání znalostí o praxi ve firmách, kde je jednacím jazykem angličtina. Předmět rozvíjí schopnost
číst s porozuměním, rozumět slyšenému a vyjadřovat se k uvedeným tématům. Součástí výuky
jsou případové studie, které umožňují vžít se do problematiky, diskutovat o problémech a jejich
řešeních, podporují schopnost argumentovat a pracovat v týmu.
VCJ/BE1 je jeden ze čtyř předmětů kurzu Business English: VCJ/BE1, VCJ/BE2, VCJ/BE3 a VCJ/BE4.
Studenti je mohou absolvovat v jakémkoliv počtu a pořadí (například jen VCJ/BE1).
Kreditové hodnocení a zakončení předmětu
Předmět je hodnocen 3 kredity a je zakončen zápočtem a zkouškou.
Předpoklady pro zapsání předmětu
Minimální jazyková úroveň B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Obsah
Unit 1 Corporate Culture
1.1. About business: Work culture and placements
1.2. Vocabulary: Work organization and responsibility
1.3. Past tenses and advice structures
1.4. Speaking: Meetings one-to-one
1.5. Writing: A placement report
1.6. Case study: Counselling
Unit 2 Customer support
2.1. About business: Call centres
2.2. Vocabulary: Customer service and telephoning
2.3. Asking questions and giving instructions
2.4. Speaking: Dealing with problems by telephone
2.5. Writing: Formal and informal correspondence
2.6. Case study: Cybertartan Software
Požadavky na studenta
Účast na cvičeních s maximálně dvěma absencemi za semestr. Příprava na výuku podle zadání
vyučujícího a aktivní účast ve výuce. Úspěšné absolvování zápočtu a zkoušky.
Nesplnění kteréhokoliv z těchto požadavků může být důvodem k neúspěšnému zakončení
předmětu.
V případě, že výuka odpadne z důvodu státních svátků, vyhlášení rektorského volna apod., student
je povinen nastudovat zadané učivo samostatně. V případě nemoci nebo potřeby objasnění
nepochopeného učiva má student možnost využít konzultačních hodin vyučujícího.
Zápočet
Zápočet má formu písemného testu. Student je povinen zaregistrovat se na zápočet ve STAGu na
termín vypsaný svým vyučujícím. Výsledek testu musí být alespoň 70%. Student má možnost
jednoho řádného termínu a dvou opravných. V písemném testu se testuje znalost probraného
učiva, konkrétně probrané slovní zásoby a mluvnice, schopnost rozumět slyšenému, schopnost
rozumět textu a schopnost vyjádřit se písemně. Všechny části písemného testu jsou vázané na
materiál probíraný v průběhu semestru.
Zkouška
Zkouška má formu ústního zkoušení, v němž se testuje znalost probraného učiva. Studenti jsou
povinni zaregistrovat se na zkoušku ve STAGu na termín vypsaný svým vyučujícím. Výsledek
ústního zkoušení musí být alespoň 70%. Student má možnost jednoho řádného termínu a dvou
opravných.
Ústní zkouška má tři části a trvá 15 minut, přičemž jsou zkoušeni vždy dva studenti současně.
V první části odpovídají zkoušení studenti střídavě na otázky vyučujícího, ve druhé části hovoří
každý student sám k vybranému tématu z probíraného učiva, ve třetí části diskutují studenti o
řešení situace popsané v zadaném úkolu. U ústního projevu je hodnocena výslovnost a intonace,
šíře a správnost slovní zásoby, používání mluvnických struktur, plynulost jazykového projevu a
schopnost iniciovat komunikaci a reagovat na otázky.
Závěrečná známka zkoušky předmětu je tvořena jednak výsledkem zápočtového testu, který
testuje jazykové prostředky (slovní zásobu a mluvnici) a jazykové dovednosti ( reading, listening a
writing), a jednak hodnocením ústního projevu.
Povinná literatura
Allison, J., Emmerson, P. The Business Intermediate, Student’s book with DVD-ROM, Interactive
Workbook & Video. Macmillan. ISBN: 978-1-4050-8369-0.
Doporučená literatura
 Mascull, B. Business Vocabulary in Use. Cambridge University Press.
 Murphy, R. English Grammar in Use, A self-study reference and practice book for
intermediate students. Cambridge University Press.
 House. Ch. & kol. Grammar no problem, 50 praktických lekcí anglické gramatiky s cvičením
a klíčem. Fraus.
Poznámky
1) Studenti si opatří učebnici v nejkratším možném termínu tak, aby ji měli k dispozici již na první
hodině.
2) Předmět VCJ/BE Business English je vhodnou přípravou na mezinárodně platnou
cambridgeskou zkoušku Business English Certificate Preliminary (BEC P), příp. vyšší, záleží na
jazykové úrovni konkrétního studenta. Informace najdete na stránkách Britského centra
Knihovny UP http://www.bc.upol.cz/
Download

VCJ/BE1 Business English 1