Průvodce studiem v 1. ročníku VŠTVS PALESTRA ve školním roce 2012/2013
Základní údaje o studiu
VŠTVS PALESTRA je soukromou neuniverzitní vysokou školou, která poskytuje nabídku vzdělávacích příležitostí
na úrovni bakalářských studií se zaměřením na oblast tělesné výchovy a sportu a volného času. Navazuje na
zkušenosti získané v průběhu devítileté existence vyšší odborné školy s obdobným zaměřením. Předkládaný
studijní program je srovnatelný se systémem vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Je realizován v kreditní
formě, která je kompatibilní s European Credit Transfer System. Jde o studijní obory Sportovní a kondiční
specialista a Sportovní a volnočasový pedagog, které se realizují formou tříletého prezenčního nebo
kombinovaného bakalářského studia. Uchazeč se stává studentem vysoké školy dnem zápisu do studia.
Organizace akademického roku
Výuka v akademickém roce se řídí harmonogramem, který na každý akademický rok vyhlašuje rektor.
Harmonogram najdete na webových stránkách školy. V každém semestru je zpravidla 13 týdnů výuky a nejméně
5 týdnů období zkoušek. Výuka je organizována podle týdenních rozvrhů, které najdete na webových stránkách
školy a na informační tabuli v budově školy. Pokud dojde v průběhu semestru ke změnám, budete informováni
prostřednictvím informačního systému Moggis.
Informační systém
Prostřednictvím systému Moggis vám budou sdělovány všechny důležité informace týkající se výuky. Moggis je
hlavním informačním a komunikačním nástrojem mezi studentem a VŠTVS. Umožní vám komunikovat s
pedagogy přes internet. Student je povinen jej pravidelně sledovat. Informace a vyrozumění zaslaná
studentovi přes informační systém jsou automaticky považovány za doručené. Přístup do informačního systému
je přes webové rozhraní VŠTVS. Sledujte proto prosím pravidelně „nástěnku“ studijního oddělení v informačním
systému.
Postup pro přihlášení do informačního systému – pomocí identifikačního čísla, které Vám bylo přiděleno při
zaslání elektronické přihlášky a jako heslo použijte pro první přihlášení vaše rodné číslo s lomítkem.
Organizace akademického roku 2012/2013
Zimní semestr prezenční studium
Zápis do prvního roku studia: 21. září 2012 v 10:00 hodin
Imatrikulace pro 1. ročník: 15.10. 2012 v 10:00 hodin v Betlémské kapli.
Výuka
Úvodní kurz : 24. – 28.9.2012 v penzionu Diana, obec Blata, okres Jičín
Výuka: 1.10.2012 – 11.1.2013
Vánoční prázdniny: 22.12.2012– 6.1.2013
Zkouškové období : 12.1. – 17. 2.2013
Kurzy : Lyžařský kurz I - Itálie : l5.1. – 12.1.2013
12.1. – 19.1.2013
Lyžařský kurz Mísečky – předběžný termín
2.2. – 9.2.2013
Zimní semestr kombinované studium
Zápis do prvního roku studia : 28.října 2012 na úvodním kurzu, 6. října - administrativní úkony
Imatrikulace pro 1. ročník : 15.10.2012
v 10:00 hodin v Betlémské kapli.
Výuka
Úvodní kurz : 28.9. – 30.9.2012 v penzionu Diana, obec Blata, okres Jičín
Výuka: 6.- 7.10. 2012
20.-21.10. 2012
3.-4. 11. 2012
24.-25.11. 2012
8.-9.12. 2012
Vánoční prázdniny: 22.12.2012 – 6.1.2013
Zkouškové období : 12.1. – 17.2.2013
1
Kurzy : : Lyžařský kurz I - Itálie : l5.1. – 12.1.2013
12.1. – 19.1.2013
Lyžařský kurz Mísečky – předběžný termín
2.2. – 9.2.2013
Letní semestr prezenční studium
Výuka : 2.-3.3. 2013
23.-24.3.2013
6.-7.4. 2013
20.-21.4. 2013
11.-12.5. 2013
Zkouškové období : 1. a 2. ročník 18.5. – 30.9.2013
3. ročník
20.4. – 17.5.2013
Kurzy (viz Průvodce kurzy)
Letní semestr kombinované studium
Výuka : 2.3. – 12.5.2013
Zkouškové období : 1. a 2. ročník 18.5. – 30.9.2013
3. ročník 22.4. - 17.5.2013
Kurzy (viz Průvodce kurzy
Kontrola studia
Požadavky, které musí student splnit k získání zápočtu, klasifikovaného zápočtu a zkoušky, sdělí přednášející na
začátku semestru a současně je zveřejní na webových stránkách příslušné katedry.
Ke zkouškám se studenti hlásí pomocí informačního systému školy. Pokud se student nemůže ze závažných
důvodů dostavit ke zkoušce nebo k jiné kontrole studia v určeném termínu, je povinen se omluvit předem nebo, v
případě mimořádných událostí, nejpozději do tří dnů po termínu. V případě zdravotních důvodů je nutné předložit
lékařské potvrzení nejpozději do 3 pracovních dnů po tomto termínu. Pokud tak neučiní, termín zkoušky mu
propadá. V případě, že se nemůže prostřednictvím informačního systému přihlásit, je povinen tento fakt sdělit
studijnímu oddělení, které přihlášení zajistí.
Ke zkoušce se studenti dostaví ve vhodném společenském oblečení a přinesou si výkaz o studiu. Bez
výkazu nebudou studenti ke zkoušce připuštěni a propadá jim termín.
Pokud student u zkoušky neprospěje, má právo na dva opravné termíny. Pokud student ani při druhém opravném
termínu u zkoušky neuspěje, může písemně požádat rektora o udělení třetího opravného - rektorského termínu.
Za opravné termíny jsou stanoveny následující poplatky:
1. opravný termín
2. opravný termín
3. opravný (rektorský) termín
200,– Kč
300,– Kč
500,– Kč
Poplatek se platí v hotovosti do pokladny školy před konáním zkoušky.
Další poplatky viz. směrnice PLP/04 – Poplatky za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony.
K hodnocení se využívá klasifikační stupnice ECTS :
Klasifikační
stupnice
A
B
C
D
Odpovídající slovní
hodnocení
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Uspokojivě
Poznámka
-
2
E
Fx
Dostatečně
Nedostatečně
(s možností opakování)
F
Nevyhověl
Nezapisuje se
do indexu
-
Doporučujeme prostudovat studijní a zkušební řád, zvl. čl. 4, bod 1 a čl. 8, body 7, 8, 9, 16, 17.
Pokud student nesplnil v určeném termínu podmínky pro zápis do vyššího ročníku, musí podat zpoplatněnou
žádost písemně prorektorce pro studijní záležitosti o opakování předmětu/kurzu a odložení splnění této povinnosti
do následujícího akademického roku. Přesunout lze maximálně tři studijní předměty.
Pokud ani na konci následujícího akademického roku nemá splněnu odloženou povinnost, je mu studium
ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.
Studentovi, který v určeném termínu nesplní stanovené požadavky a nepodá žádost nebo jeho žádosti nebylo
vyhověno, nepožádá o opakování ročníku ani nepřeruší studium, bude studium ukončeno podle § 56 odst. 1
písm. b) zákona o vysokých školách.
Ukončením studia nejsou dotčeny povinnosti, které vyplývají z uzavřené smlouvy.
Konzultace
S vyučujícími je možno konzultovat v době vypsaných konzultací. V ostatních případech je nutné si konzultaci
předem domluvit. Kontakty na vyučující najdete na webových stránkách školy. Současně je možno využít i
informačního systému školy. Součástí akademického prostředí je i odpovídající oslovování pedagogů s využitím
akademických titulů (magistr, doktor, inženýr, docent, profesor). Akademické tituly a funkce najdete na webových
stránkách školy.
Studijní plány
Sportovní a volnočasový pedagog
1. semestr
Anatomie
Komunikace a rétorika
Odborná praxe I
Pedagogika
Plavání I
Právo a sport
Sportovní hry I
Úvodní kurz
Základy gymnastiky
Základy první pomoci
4
3
4
3
3
4
3
3
3
3
26
39
52
26
26
26
26
5 dní
39
26
8
10
15
6
10
8
10
2 dny
12
8
2. semestr
Atletika I
Didaktika tělesné výchovy a sportu
Fyziologie
Obecná psychologie
Odborná praxe II
Pobyt a výchova v přírodě I
Základy a užívané metody ekonomie
3
4
3
4
4
3
4
26
39
26
39
52
5 dní
39
10
10
8
10
15
2 dny
10
3
3
3
3
3
6
26
39
26
26
39
52
8
12
8
8
12
15
Z
KZ
KZ
KZ
KZ
Z
P
P
P
P
P
P
4
39
10
Z,ZK
P
3. semestr
Diplomový seminář
Dramatická výchova I
Fyziologie tělesné zátěže
Kineziologie
Literární výchova
Odborná praxe III
Vývojová psychologie a
psychologie osobnosti
Z,ZK
KZ
Z
KZ
Z
Z,ZK
Z
Z
KZ
KZ
Z
Z,ZK
KZ
Z,ZK
Z
Z
Z,ZK
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
3
4. semestr
Odborná praxe IV
Pedagogika volného času
Pracovně technická výchova
Sociální a pedagogická psychologie
Speciální pedagogika I
Výtvarná výchova I
Zdravotní TV I
6
3
3
4
4
3
4
78
26
39
26
26
39
26
20
8
12
8
8
12
8
Z
KZ
KZ
Z,ZK
Z,ZK
KZ
Z,ZK
P
P
P
P
P
P
P
5. semestr
Multimediální seminář
Odborná praxe V
Zdravotní TV II
3
10
4
26
156
26
6
30
8
Z
KZ
Z, ZK
P
P
P
6. semestr
Netradiční sporty
Odborná praxe V
3
10
26
156
10
30
Z
KZ
P
P
1
Povinně volitelné předměty
1 Studenti misí získat za povinně volitelné předměty minimálně 25 kreditů
Atletika II
Cizí jazyk I
Dramatická výchova II 2
Dramatická výchova III
Výtvarná výchova II
Výtvarná výchova III
3
3
4
4
4
4
26
26
39
39
39
39
26
8
12
12
12
12
KZ
Z
KZ
KZ
KZ
KZ
PV
PV
PV
PV
PV
PV
3
4
2
3
3
5 dní
5 dní
26
13
20
5 dní
5 dní
8
8
20
KZ
KZ
Z
Z
Z
PV
PV
PV
PV
PV
2
2
2
2
26
26
26
26
8
8
8
8
Z
Z
Z
Z
PV
PV
PV
PV
2
2
26
26
8
10
Z
Z
PV
PV
3
3
3
26
26
26
6
6
6
KZ
KZ
KZ
PV
PV
2 Studenti volíí buď DV I, II nebo VV I, II
Kurz snowboardingu
Lyžařský kurz I
Personální management
Plavání II
Pobyt a výchova v přírodě II
Speciální pedagogika II
etopedi
oftalmopedi
psychopedie
surdopedie
3
3 Studenti volí jeden předmět
Relaxační cvičení
Sportovní hry II
4
Vývojová psychologie II
vývojová psychologie dítěte
vývojová psychologie dospívajících
vývojová psychologie dospělých a
seniorů
PV
4 studenti volí jeden předmět
4
Volitelné předměty5
5 Studenti musí získat za volitelné předměty minimálně 12 kreditů
Aerobic
Bruslení
Cizí jazyk II
Cykloturistický kurz
Fitness
Kondiční a účelová gymnastika
Moderní formy gymnastiky
Plavčík záchranář
Rafting
Regenerace a hygiena sportovce
Sportovní a rekondiční masáž I
Sportovní a rekondiční masáž II
Squash
Tenis
Tělovýchovné lékařství
Thai tchi
Vodácký kurz
Vysokohorská turistika
Výživa
Základy sebeobrany
3
2
3
3
3
2
2
3
2
3
3
3
2
2
4
2
3
3
3
2
39
12
4 dny 2 dny
26
8
4 dny 2 dny
26
10
10
26
26
10
52
52
13
6
26
8
39
20
39
39
26
10
26
10
26
8
26
10
5 dní 2 dny
5 dní 5 dní
26
8
26
10
KZ
Z
Z
Z
KZ
Z
Z
KZ
Z
Z
KZ
Z,ZK
Z
Z
Z,ZK
Z
Z
Z
KZ
Z
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Předměty státní závěrečné bakalářské zkoušky
Didaktika tělesné výchovy a sportu
Vývojová a sociální psychologie
Pedagogika
Speciální pedagogika
Zdravotní tělesná výchova
Teorie a praxe vybrané zájmové činnosti
V rámci prezenčního studia je možné splnit podmínky pro vydání následujících licencí :
Sportovní a rekondiční masér
Instruktor fitcentra
Instruktor lyžování
Plavčík záchranář
Cvičitel zdravotní TV
Instruktor vodní turistiky
Viz tabulka na webových stránkách školy
Doporučujeme, aby se studenti 1. ročníku seznámili s vnitřními předpisy VŠTVS PALESTRA (Statut, Studijní
a zkušební řád, Disciplinární řád, Stipendijní řád). Jsou k dispozici v místnosti před studijním oddělením.
Vnitřní předpisy najdete také na webových stránkách školy.
Školné je nutné hradit včas v termínech určených ve smlouvě o studiu.
1. splátka 33000,– Kč
do 15.8.
2. splátka 25000,– Kč
do 9.2.
Školné je možno hradit:
a) převodem na účet č. 188964839/0300,
b) složenkou, jako variabilní symbol uvádějte své identifikační číslo
c) v hotovosti na ekonomickém útvaru.
Snížené školné pro nové studenty 1. ročníku oboru Sportovní a volnočasový pedagog od školního roku
2012/2013 je stanoveno na 39 900,- Kč (snížená cena školného pro nové studenty platí první dva roky studia
v průběhu trvání projektu – více informací o projektu naleznete na webových stránkách školy).
1. splátka 25000,- Kč
2. splátka 14900,- Kč
do 15.8.
do 9.2.
Školné je možné hradit najednou.
V případě velmi vážných problémů s úhradou školného, může být výjimečně povoleno rozložení školného na
splátky nebo případný odklad splátky. K vyřízení této záležitosti je oprávněna pouze účetní – pí Dařílková. Žádosti
o odklad nebo rozložení školného na splátky jsou vyřizovány před termínem úhrady školného uvedeného ve
smlouvě na základě písemné žádosti a osobního jednání s účetní a jsou zpoplatněné Směrnicí PLP-04 POPLATKY ZA MIMOŘÁDNÉ A NADSTANDARDNÍ ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY, kterou najdete na webových
5
stránkách školy. Veškeré žádosti musí být v tištěné formě podávány na sekretariát školy se všemi náležitostmi
nebo elektronickou formou přes Moggis a musí být doloženy potvrzením o úhradě příslušného poplatku.
Stipendia
V případě nároku dle Stipendijního řádu je nutné o stipendia zažádat písemnou formou. Žádosti o ubytovací a
sociální stipendium vyřizuje ekonomické oddělení. Bližší informace na nástěnce vedle účtárny. Veškeré žádosti
musí být v tištěné formě podávány na sekretariát školy se všemi náležitostmi nebo elektronickou formou přes
Moggis a musí být doloženy potvrzením o úhradě příslušného poplatku.
Knihovna – výpůjční doba pro ZS akademického roku 2012/2013
Středa 9,00 – 12,15 a 13,00 – 15,00 hod.
Čtvrtek 9,00 – 12,15 a 13,00 – 14,00 hod.
Výpůjční doba se stanovuje na každý semestr nově a je vždy k dispozici na webových stránkách školy. Režim
vypůjčování a poplatky za pozdní vrácení vypůjčených knih se řídí „Výpůjčním řádem“.
Poradna pro studenty
Po osobní domluvě s prorektorkou pro pedagogickou činnost nebo v konzultačních hodinách.
Fitcentrum v budově VOŠ Slovačíkova 1, Praha 9
pondělí – pátek: 9 –15 hodin
Postup pro přihlášení do informačního systému Moggis
Vstupte na www.vstvs.palestra.cz
1.
Zvolte ikonu „informační systém“ (zobrazí se okno „Výstraha zabezpečení“, odpovězte ANO).
2. Systém vás vyzve k zadání:
− uživatelského jména - Vaše osobní identifikační číslo
− hesla – při prvním přihlášení Vaše rodné číslo včetně lomítka (např. „123456/0000“), při prvním
přihlášení Vás systém vyzve ke změně hesla, heslo může obsahovat min. 3 a max. 12 znaků složených
z písmen bez diakritiky nebo číslic.
3. Otevře se vám Vaše osobní schránka, která obsahuje:
− osobní složku – zde můžete upravovat, doplňovat Vaše kontaktní údaje,
− přehled studia – zde jsou uvedeny předměty pro daný semestr,
− zápis,
− zkoušky – zde se před zkouškovým obdobím zapisujete na termíny zkoušek,
− platby – evidence plateb školného,
− skripta – skripta v elektronické podobě,
− nástěnka – zde můžete odesílat a přijímat zprávy od pedagogů, vedení školy, spolužáků;
− žádosti
V případě problémů nebo dotazů kontaktujte studijní oddělení.
Spojení do školy
Budova Hostavice
Pilská 9, Praha 9
metro B „Palmovka“ bus č. 109, výstup stanice „Lomnická“
metro B „Hloubětín“ bus č. 110, výstup stanice „Hostavice“
metro A „Depo Hostivař“ bus č. 208, výstup stanice „Lomnická“
Budova Kbely
Slovačíkova 400/1, Praha 9
metro C „Letňany“ bus č. 185, 269, 302, 375, 376, 378, výstup stanice „Huntířovská“
metro B „Vysočanská“ bus č. 375 výstup stanice „Huntířovská“ nebo „Kbely“
metro B „Palmovka“ bus č. 185, výstup stanice „Huntířovská“ nebo „Kbely“
Sokolovna
TJ SOKOL Dolní Počernice
Národních Hrdinů 290, Praha 9
bus č. 163, výstup stanice „Škola Dolní Počernice“
Atletika
TJ OLYMP Praha, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7
metro A „Hradčanská“ bus č. 131, výstup stanice „Nádraží Bubeneč“
Bazén
6
Střední průmyslová škola strojnická, Na Třebešíně 2299, Praha 10, www.trebesin.cz
metro A „Želivského“ bus č. 155, 188, výstup stanice „Hostýnská“
metro B a C „Florenc“ nebo metro A „Depo Hostivař“ bus č. 133, výstup stanice „Třebešín“
Tělocvična pro výuku základy gymnastiky
Praha 3, Na Balkáně 812
tramvaj č. 9 a 16 stanice “Na Chmelnici“
metro B „Palmovka“, BUS č. 109, zastávka „Balkán“
7
Download

Průvodce studiem v 1. ročníku VŠTVS PALESTRA ve