SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY
13. března 2014
Číslo: 3
Opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU ZF JU 2014/2015
Akce
Předběžné zápisy studentů do vyšších
ročníků do zimní semestr 2014/2015
do 2. a 3. roč. bakalářského studia
do 2. roč. navaz. magisterského studia
Termín
Poznámka
1. 6. - 13. 6. 2014 včetně sami studenti ve
STAGu
Upřesňující zápisy do ZS 2014/2015
do 2. a 3. roč. bakalářského studia
do 2. roč. navaz. magisterského studia
23. 8. - 31. 8. 2014
Zápisy nově přijatých studentů
1. ročníku bakalářské studium
25. 8. - 29. 8. 2014
Zápisy nově přijatých studentů
1. ročníku navazující magisterské studium
Zápisy studentů a kontrola indexů:
2. roč. bakalářského studia a
2. roč. navaz. magisterského studia
sami studenti ve
STAGu
1. 9. 2014
3. 9. - 4. 9. 2014
8.9. - 9.9. 2014
bude zveřejněn
rozpis
v "aktuálně"
3. ročníky bakalářského studia
10. 9. - 11. 9. 2014
Imatrikulace studentů 1. ročníku
Zimní semestr (výuka)
9. 10. 2014
29. 9. - 19. 12. 2014
a 5. 1. - 9. 1. 2015
13 týdnů
22. 12. 2014 - 2. 1 .2015
2 týdny
Zkouškové období po zimním semestru
12. 1. - 13. 2. 2015
5 týdnů
Mezní termín zápočtů za zimní semestr
pro všechny studenty
27. 2. 2015
Mezní termín získání 20 kreditů
za první semestr studia
20. 3. 2015
Mezní termín podání přihlášky na
specializaci: studenti 1. Zemědělství - Bc.
a 1. Zemědělské biotechnologie - Bc
Termín zadání diplomové práce
pro studenty 1. roč. standardního
průběhu studia nMgr. studijních progr.
20. 3. 2015
Zimní prázdniny
13. 2. 2015
písemná přihláška
Termín zadání bakalářské práce
pro studenty 2. roč. standardního
průběhu studia bakalářských studijních
programů
Zápisy do letního semestru 2014/2015
pro všechny studenty
Upřesňující zápisy do LS 2014/2015
pro všechny studenty
Letní semestr (výuka)
Zkouškové období po letním semestru
Letní prázdniny
Mezní termín zápočtů a zkoušek
za LS za akademický rok 2014/2015
13. 2. 2015
11. 1. - 23. 1. 2015
sami studenti ve
STAGu
7. 2. - 15. 2. 2015
sami studenti ve
STAGu
16. 2. - 22. 5. 2015
25. 5. - 26. 6. 2015
a 24. 8. - 31. 8. 2015
14 týdnů
6 týdnů
29. 6. - 21. 8. 2015
31. 8. 2015
8 týdnů
Úprava harmonogramu výuky pro studenty, kteří v akademickém roce 2014/2015
splní všechny podmínky pro konání státních závěrečné zkoušky (končící ročníky)
Zimní semestr (výuka)
29. 9. - 19. 12. 2014
a 5. 1. - 9. 1. 2015
13 týdnů
22. 12. 2014 - 2. 1. 2015
2 týdny
Zkouškové období po zimním semestru
Přihlášky ke státním závěrečným
zkouškám v letním semestru
12. 1. - 13. 2. 2015
do 27. 2. 2015
5 týdnů
Letní semestr (výuka)
Zkouškové období po letním semestru
16. 2. - 24. 4. 2015
27. 4. - 15. 5. 2015
10 týdnů
3 týdny
Zimní prázdniny
Studium v bakalářském studijním
programu:
mezní termín zápočtů a zkoušek za letní
semestr
15. 5. 2015
odevzdání bakalářské práce
příprava na státní závěrečnou zkoušku
státní závěrečné zkoušky - letní termín
Studium v navazujícím magister.
studijním programu:
mezní termín zápočtů a zkoušek za letní
semestr
24. 4. 2015
18. 5. - 29. 5. 2015
1. 6. - 19. 6. 2015
odevzdání diplomové práce
příprava na státní závěrečnou zkoušku
státní závěrečné zkoušky - letní termín
24. 4. 2015
18. 5. - 29. 5. 2015
1. 6. - 19. 6. 2015
15. 5. 2015
Státní závěrečné zkoušky: zimní termín
mezní termín zápočtů a zkoušek pro
zimní termín SZZ
2 týdny
3 týdny
30. 11. 2014
2 týdny
3 týdny
odevzdání bakalářské nebo diplomové
práce
30. 11. 2014
státní závěrečné zkoušky - zimní termín
2. 2. - 13. 2. 2015
Promoce
30. 6. - 2. 7. 2015
Další významné akce Zemědělské fakulty JU:
Fakultní konference studentské vědecké
a odborné činnnosti
15. 4. 2015
Den otevřených dveří ZF JU
Přijímací zkoušky - navazující magisterské
obory
16. 1. 2015
23. 6. 2015
29. 6. 2015
2 týdny
řádný termín
náhradní termín
Předkládá: Ing. Karel Suchý, Ph.D.
prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. dr. h. c. v.r.
děkan fakulty
Download

Harmonogram akademického roku 2014/2015