HARMONOGRAM KDFS + UMĚNOVĚDNÁ STUDIA
AKADEMICKÝ ROK 2014/2015
1. Univerzitní harmonogram akademického roku 2014/2015
1.9.2014 - 31.8.2015
1.7.2015 - 31.8.2015
1.9.2014-15.2.2015
akademický rok
hlavní prázdniny
Zimní semestr
22.9.-19.12.2014
21.11.2014
1.12.2014
výuka v ZS, 13 výukových týdnů (poslední týden je zápočtový)
Den otevřených dveří UP
mezní termín zadání témat diplomových prací do IS STAG
(1. ročník magisterského studia)
zimní zkouškové období
Den otevřených dveří UP
Letní semestr
2.1.- 13.2.2015
17.1.2015
16.2.-30.6.2015
16.2.-15.5.2015
23.2.-27.2.2015
14.4.-19.4.2015
13.5.2015
18.5.-30.6.2015
22.5.2015
výuka v LS, 13 výukových týdnů (poslední týden je zápočtový)
Akademický týden: výuka probíhá
AFO 50: výuka neprobíhá
Sportovní den UP
letní zkouškové období
mezní termín zadání témat bakalářských prací do IS STAG
(2. ročník bakalářského studia)
hlavní prázdniny
mezní termín pro splnění studijních povinností za rok 2014/2015
mezní termín pro zadávání výsledků do IS STAG za rok 2014/2015**
1.7.-31.8.2015
7.9.2015
8.9.2015 15:00
2. Univerzitní rozpis termínů zápisu předmětů do IS STAG 2014/2015
ZIMNÍ
semestr
1. roč. Bc.
2. roč. Bc.
3. roč. Bc.
4. a vyšší roč.
1. roč. nav.
Mgr.
2. a vyšší roč.
nav.Mgr.
Ph.D.
od
*
8:00
11:0
0
8:00
4.9.2014
10.7.201
4
10.7.201
4
8.7.2014
9.9.2014
8:00
8:00
14:0
0
8:00
do
28.9.2014
24:00
8.7.2014
9.9.2014
19.10.201
4
24:00
LETNÍ
semestr
1. roč. Bc.
2. roč. Bc.
od
*
14:00
11:00
22.1.2015
22.1.2015
3. roč. Bc.
8:00
22.1.2015
4. a vyšší roč.
1. roč. nav.
Mgr. a Ph.D.
2. a vyšší roč.
nav.Mgr a
Ph.D.
8:00
14:00
20.1.2015
20.1.2015
11:00
20.1.2015
do
23.2.2015
24:00
*Nejpozději jeden týden před zahájením zápisu zajistí katedry vložení předmětů a rozvrhu do IS STAG
(12. 1. 2015 pro letní semestr).
1
3. Organizace státních závěrečných zkoušek 2014/2015 na KDFS
do 21. 11. 2014
do čtvrtka 4.12.2014
5. 12. 2014
SZZk
v lednu
2015
SZZk
v červnu
2015
12. 1. - 30. 1. 2015
v týdnu od 16. 2. 2015
vypsání termínů pro SZZk/obhajob (STAG)
odevzdání a evidence (STAG) BP a DP
nejzazší možné ukončení prezenční výuky v kurzech
pro absolventské ročníky
ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG)
kontrola studijních povinností v IS STAG
(uzavření studia)*
průběh SZZk/obhajob
promoce (zimní termín)
do 1. 4. 2015
vypsání termínů pro SZZk/obhajob (STAG)
do čtvrtka 9. 4. 2015
odevzdání a evidence (STAG) BP a DP
26. 4. 2015
nejzazší možné ukončení prezenční výuky v kurzech
pro absolventské ročníky
ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG),
kontrola studijních povinností v IS STAG
(uzavření studia)*
průběh SZZk/obhajob
promoce (letní termín)
do čtvrtka 11.12.2014, 11:00
do čtvrtka 7. 5. 2015, 11:00
21. 5. - 19. 6.2015
v týdnu od 7. 7. 2015
SZZk
v září 2015
do 12. 6. 2015
do čtvrtka 25. 6. 2015, 11:00
25. 8. - 7. 9.2015
únor 2016
vypsání termínů pro SZZk/obhajob (STAG)
odevzdání a evidence (STAG) BP a DP**,
ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG),
kontrola studijních povinností v IS STAG
(uzavření studia)*
průběh SZZk/obhajob
promoce v zimním termínu
* Upozorňujeme studenty, že od září akademického roku 2013/14 není nutné odevzdávat na
studijním oddělení „Zápisový list A“ ke kontrole studia! Student je povinen si zkontrolovat, že má do
mezního termínu pro zadávání výsledků v IS STAG (nebo v daném termínu kontroly studijních
povinností) zapsáno splnění všech absolvovaných předmětů (datum a správné zakončení). Pokud bude
mít student, dle Studijního a zkušebního řádu UP, splněné všechny požadované studijní povinnosti,
automaticky postupuje do vyššího ročníku studia (nebo může být připuštěn ke SZZk a obhajobě).
** Tento termín platí pouze pro studenty, kteří absolvovali semestrální studijní či pracovní pobyt
v zahraničí.
Absolventskými ročníky jsou míněni ti studenti, kteří v daném semestru dosáhnou požadovaných
kreditů pro splnění studijních povinností a jsou zapsáni k SZZk nebo obhajobě závěrečné práce.
2
4. Přijímací řízení 2015/2016
16.6.2014
1.11.2014
1.11.2014 - 28.2.2015
1.11.2014 – 30.4.2015
11. 5. - 15. 6. 2015 (víkendy 16.–
17. 5. 2015 a 23.–24. 5. 2015)
AS fakult jsou dle B3-13/1 povinny projednat a schválit podmínky
přijímacího řízení zahájeného v ak. roce 14/15
sumarizace a zveřejnění požadavků k přijímacímu řízení
podání přihlášky pro všechny typy a formy Bc. a nMgr. studia
podání přihlášky pro PhD. studium
přijímací zkoušky bakalářské prezenční studium
a bakalářské studium kombinované (písemné i ústní)
15.6. – 24.6.2015
přijímací zkoušky navazující magisterské a kombinované studium
oboru Psychologie (písemné i ústní)
15.6.2015
přijímací zkoušky navazující magisterské jednooborové prezenční i
kombinované studium
přijímací zkoušky navazující magisterské dvouoborové studium
náhradní termín přijímací zkoušky
zápis do studia /imatrikulace proběhnou formálně jen podpisem
slibu u zápisu
16.6.2015
1.9.2015
24.8.-28.8.2015
3
Download

Harmonogram ke stažení