OSOBNÍ DOTAZNÍK
Příjmení, jméno, titul:
Rodné číslo:
Datum narození:
Rodné příjmení:
Trvalé bydliště
Místo narození:
Doručovací adresa
Adresa:
Adresa:
Telefon:
Číslo OP: (přiložit kopii)
Telefon:
Státní příslušnost:
Rodinný stav (nepovinné):
Zdravotní pojišťovna: (přiložit kopii kartičky)
Rodinní příslušníci a ostatní vyživované osoby (nepovinné)
Příjmení, jméno
Datum narození
Zaměstnavatel
Příbuz.poměr
Daňové zvýhodnění na vyživované děti dle §35c (kopie rodných listů)
Vzdělání a kvalifikace
Druh školy
Obor
Rok ukončení
Druh zkoušky
Střední
Základní
-
Odborné
-
Úplné
-
Úplné odborné
-
Vyšší odborné
Vysokoškolské
Postgraduální
Jiné studium (rekvalifikace)
Nejvyšší dosažené vzdělání (kopie výuční list, maturitní vysvědčení, diplom)
Jazyk
Jazykové znalosti
Stupeň znalosti (hovorově, písemně, obojí)
Odborné znalosti a dovednosti
Práce s počítačem
Kurzy
Oprávnění, průkazy,
zkoušky
Řidičský průkaz, skupina,
praxe
Státní zkoušky
Druh zkoušky
Průběh dosavadního zaměstnání
Od - do
Zařazení
Zaměstnavatel
Důvod skončení PP
Předchozí zaměstnání (doložit zápočtový list, potvrzení z ÚP) – rok zpětně
Máte ještě jiný pracovní poměr?
ANO /
Uplatňujete nárok na slevu daně ze mzdy?
ANO / NE
NE
Organizace:
Váš zdravotní stav
Pobíráte důchod?
ANO* / NE
Máte změněnou pracovní
schopnost?
ANO* / NE
Jaký?
Datum výměru: (doložit)
Druh:
Datum výměru: (doložit)
Jaké:
Máte soudně či exekučně stanovené srážky ze
mzdy?
Kým:
Č.j.:
ANO* / NE
Ze dne:
Jste v insolvenci? ANO* / NE
Od kdy:
Máte sjednáno důchodové spoření (II. pilíř
důchodové reformy )?
ANO* / NE
Důvod?
Je proti Vám vedeno soudní trestní řízení nebo máte
zákaz činnosti? ANO / NE
Číslo účtu:
Uplatnění odpočtu ze základu daně:
Základní (na svoji osobu):
Na děti:
Student:
Důchod (1.,2.,3. stupeň?):
ANO
ANO
ANO
ANO
/
/
/
/
NE
NE
NE
NE
Potvrzuji úplnost a správnost uvedených údajů a souhlasím s jejich poskytnutím zaměstnavateli pro plnění
povinností stanovených zákonnými předpisy.
Veškeré změny v osobních údajích se zavazuji sdělit zaměstnavateli do 8 dnů.
Datum a podpis:
*
V případě kladné odpovědi doložte skutečnost příslušným rozhodnutím.
Download

OSOBNÍ DOTAZNÍK