REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ ZAMĚSTNANCE
Vyplňuje FlexI
PP:
Fond pracovní doby:
Pozice:
Č.účtu:
Mzda:
Daňové prohlášení (měsíc, rok)
Zvýhodnění na děti (počet):
Vyplňuje zaměstnanec
PŘÍJMENÍ (+ příjmení za svobodna)
JMÉNO
ADRESA trvalého bydliště (ULICE)
PSČ, OBEC
Adresa přechodného bydliště vč. PSČ
Telefon (kontaktní)
Datum narození
Místo narození
Občanství
Rodné číslo
Stav (svobodný, ţenatý, apod…..)
Zdravotní pojišťovna (ČÍSLO)
Dosaţené vzdělání
Exekuce
Vlastnoruční podpis
Kontaktní osoba v případě nutnosti
Příjmení a Jméno
Telefon
Vztah ke kontaktní osobě
□ Základní
□ Vyučen
□ SŠ s maturitou
□ VŠ
OBSAH SLOŢKY ZAMĚSTNANCE
PŘÍJMENÍ A JMÉNO: …………………………………………
Dodáno Zkratka Název dokumentu
RGF
Registrační formulář
PO
Pokyn k pracovní smlouvě
PS
Pracovní smlouva
OP
Občanský průkaz - kopie
POJ
Zdravotní pojišťovna – kopie
ČÚ
Ţádost o zaslání peněz na účet
ČP
Čestná prohlášení
DP
Prohlášení poplatníka daně – růţové prohlášení
PŘ
Seznámení s Pracovnním řádem
MŘ
Seznámení se Mzdový řádem
LP
Potvrzení o zdravotní prohlídce
RT
Výpis z rejstříku trestů
ZL
Zápočtový list
RL
Rodné listy dětí - kopie
PR
Prohlášení manţela (-ky), ţe nemá úlevy na dani na děti
PS
Potvrzení o studiu
ŽÁDOST O BEZHOTOVOSTNÍ PŘEVOD MZDY
Žádám o zasílání vyúčtování mzdy na níže uvedené bankovní spojení.
(Povinnou přílohou je fotokopie s úplným bankovním spojením)
Číslo účtu
(před lomítkem):
Kód banky
(za lomítkem):
Název banky:
V Ostravě, dne:
Příjmení a jméno:
Podpis žadatele:
ZAMĚSTNANEC:
Jméno: ....................................................................................
Příjmení:.................................................................................
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Já, výše podepsaný/á prohlašuji, ţe jsem v měsíci ……………….……… roku 2010
nikde nepracoval/a, neměl/a ţádné zdanitelné příjmy a nikde neuplatňoval/a slevu na dani na
poplatníka.
Jsem si vědom/a právních důsledků v případě uvedení nepravdivých údajů.
V Ostravě dne: …………………………
Podpis: …………………………
DOHODA O SRÁŽKÁCH ZE MZDY
V případě, ţe mým jednáním, zejména nenavrácením pracovního oděvu, pracovních
pomůcek, úmyslným poškozením svěřeného majetku nebo neomluvenou absencí, vznikne
společnosti FlexI T agency s.r.o. škoda, souhlasím se sráţkou ze mzdy do výše způsobené
škody podle § 327 Zákoníku práce v platném znění.
V případě, ţe dojde k rozvázání pracovního poměru ve zkušební době, souhlasím se
sráţkou ze mzdy ve výši, která byla uhrazena za uskutečněnou vstupní lékařskou prohlídku se
smluvním lékařem, který vykonává závodní preventivní péči pro společnost FlexI T agency
s.r.o.
Souhlasím se sráţkou ze mzdy za stravu, která bude vyčerpána nad rámec
dotovaného jídla (tzn. za kaţdou odpracovanou směnu vzniká zaměstnanci nárok na odběr 1
dotovaného jídla).
V Ostravě dne: .............................................................................
Podpis: .........................................................................................
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TRESTNÍ BEZÚHONNOSTI
Čestně prohlašuji, ţe jsem v minulosti nebyl/a za trestný čin a v současné době není
proti mně vedeno ţádné trestní stíhání.
V Ostravě, dne: ............................................................................
Podpis: .........................................................................................
SOUHLAS S OFOCENÍM OBČANSKÉHO PRŮKAZU
Souhlasím s ofocením občanského průkazu a následné zaloţení.
V Ostravě, dne: ............................................................................
Podpis: .........................................................................................
SEZNÁMENÍ S PRACOVNÍM ŘÁDEM A MZDOVÝM PŘEDPISEM
Byl(a) jsem seznámen s pracovním řádem a mzdovým předpisem společnosti FlexI T agency
s.r.o.
V Ostravě, dne: ............................................................................
Podpis: .........................................................................................
Zdravotní list zaměstnance
Jméno, příjmení
Bydliště
Datum narození
Nástup do zaměstnání
Společnost:
Zařazení práce dle kategorizace prací (skupina)
Zdravotní průkaz nutný*
ano
ne
Rodné číslo
Zdravotní poj.
1
2
3
práce v noci*
4
ano
ne
Záznamy o lékařských prohlídkách ve smyslu zákona č.20/1966 Sb.o péči o zdraví lidu
v platném znění a §§ 28 a 133 Zákoníku práce
druh prohlídky*
pracovní
zařazení
zaměstna
nce
pracovní činnost
vstupní
vyjádření lékaře
datum prohlíky,
razítko, podpis
lékaře
Jmenovaný(á) je zdravotně
způsobilý(á) pracovat v
uvedené profesi ANO NE
periodická
mimořádná
výstupní
periodická
mimořádná
výstupní
periodická
mimořádná
výstupní
periodická
mimořádná
výstupní
Poznámka lékaře:
Poznámky :
Kategorie č. 1
CSC: M anager, Junior M anager, Specialist, Administrator, Supervisor, Engineer, Operator, Operator-sklad,technician
WAREHOUSE (PML): operator, subsupervisor, manager, administrator,
PD (výroba): Manager, T echnician, Supervisor, Subsupervisor,
Kontrola pro sklad (PD+WH): M anager, Technician, Inspector
ADM (SAD): recepční, engineer
Kategorie č. 2
PD (výroba)- operator
*) nehodící se škrtněte
Čestné prohlášení
Jméno a příjmení: ........................................................... r.č. .....................................................
Bytem: ........................................................................................................................................
Prohlašuji, ţe jsem nebyl(a) nikde evidován(a)
od ......................................... do ........................................
od ......................................... do ........................................
Prohlašuji, ţe jsem byl(a) evidován(a) na úřadu práce v době
od ......................................... do ........................................
od ......................................... do ........................................
Prohlašuji, ţe jsem byl(a) zaměstnán(a) na hlavní, či vedlejší pracovní poměr v době
od ......................................... do ........................................
od ......................................... do ........................................
Prohlašuji, ţe jsem byl(a) OSVČ (a) na úřadu práce v době
od ......................................... do ........................................
od ......................................... do ........................................
Prohlašuji, ţe jsem byl(a) práce neschopný(a)
od ......................................... do ........................................
od ......................................... do ........................................
V …………………….. dne ……………………
Potvrzení z ÚP
ZL
Potvrzení o zdanitelných příjmech
Podpis …………………
Download

Vstupní formuláře