PODKLADY SHROMÁŽDĚNÍ
Společenství Markušova 1630 – 1631, Praha 4
dne 11.6.2012
(součást Pozvánky a příloha Zápisu Shromáždění)
Stručná pravidla Shromáždění – zejména pro nové vlastníky
Podle Stanov – na vyžádání při prezenci nebo (spolu s Domovním řádem a dalšími dokumenty a
informacemi výboru) na http://www.markusova.cz/stazeni.htm − se hlasuje ve třech skupinách podle
plochy bytu, rozlišených barvou hlasovacího lístku. Byty 1+1 mají jeden hlas, byty 3+kk 1,4 hlasu a
byty 3+1 1,8 hlasu. Podle KÚ je k měsíci uzávěrky Podkladů 159 bytů v OV, vlastníkem 4 bytů
družstevních a 3 bytů v ekonomickém pronájmu je SBD Nový Domov, naše smluvní správní firma.
Shromáždění je schopno usnášení za přítomnosti vlastníků s alespoň 50% všech hlasů. Vlastníkům,
kteří se Shromáždění zúčastnit nemohou proto doporučujeme, aby zplnomocnili jiného vlastníka
nebo místopředsedu výboru na formuláři u Pozvánky.
Pro usnesení se podle předmětu rozhodování vyžaduje polovina z přítomných (PP), tři čtvrtiny
přítomných (TČP, např. změna Stanov), polovina ze všech (PV, volba orgánů Společenství),
případně tři čtvrtiny ze všech (TČV – rekonstrukce a modernizace). Způsob rozhodování je u návrhů
usnesení uveden těmito zkratkami. Při nedostatečném počtu přítomných v posledním případě lze
podle usnesení Shromáždění 2009 doplnit hlasování oběžníkem.
Pro hladký průběh jednání a jeho přijatelné trvání doporučujeme formulovat příspěvky jako
pozměňovací návrhy k projednávaným usnesením. K uzavřeným bodům jednání se nevracíme a
projednávání problémů netýkajících se celého Společenství nebo více vlastníků ponecháváme na
úřední hodiny každé pondělí 18.30 – 19.00.
Případné nejasnosti Podkladů vysvětlíme v úředních hodinách 4.6. tak, aby se tím neprotahovalo
Shromáždění.
Výdaje v Podkladech jsou uvedeny včetně příslušné DPH.
k bodu 1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zahájení, schválení programu.
Kontrola plnění usnesení minulých Shromáždění.
Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2011.
Plán oprav, ZOBF 2013.
Volba třetího člena kontrolní komise *.
Provozní záležitosti, závěr.
*Jen pokud se do hlasování o programu přihlásí další kandidát.
Při schvalování se zároveň ověří prezence a schopnost usnášení a schválí se skrutátoři hlasování.
Návrh usnesení 1: program shromáždění se schvaluje (PP).
k bodu 2. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ MINULÝCH SHROMÁŽDĚNÍ.
Usnesení Shromáždění 2006 o výměně oken se postupně plní, v domě zbývá 13 bytů s původními
okny.
Usnesením 7/2010 rozhodlo Shromáždění o zřízení KK, ale v plném počtu ji ani v následujícím roce
nezvolilo. Volba chybějícího třetího člena je proto zařazena jako případný bod 5.
Usnesení 4/2010 – výměna podlahové krytiny bylo splněno. Limit ceny byl mírně (o 3%) překročen
z důvodů oznámených již na loňském Shromáždění, nutnosti nákladnější úpravy nekvalitního
povrchu. Již nové lino bylo při rekonstrukci jednoho bytu poškozeno, viník musel celou příslušnou
výměnu uhradit.
V bodě 4/2011 vzalo Shromáždění na vědomí povinnou výměnu vodoměrů s termínem letošního 2. –
3. čtvrtletí. Návrh 4a/2011, radiové vodoměry byl zamítnut a zůstala tak základní varianta klasických
vodoměrů o cca 45% levnějších, tj. v limitu 357 tis. Kč. V usnesení 4c/2011 se dále schválila výměna
uzávěrů stoupaček a uzávěrů v bytech v limitu 420 tis. Kč. Loni se vyměnily uzávěry stoupaček za
132 tis. (touto dílčí zakázkou jsme si prověřili dodavatele před podpisem hlavní smlouvy), pro letošní
rok zbylo z limitu 288 tis. Kč.
Spolu s 357 tis. Kč limitu na vodoměry byl tak limit na letošní akci 645 tis. Kč. Výměna je (k uzávěrce
podkladů) téměř dokončena, zbývá 25 bytů, které nebyly v termínu zpřístupněny nebo kde se bude
upravovat nedostatečný přístup. Práci komplikovaly nejednotné spoje (vnitřní nebo vnější šroubení)
od firmy, která vyměňovala potrubí. Máme instalovány kvalitní německé vodoměry SENSUS Residia
Jet a italské uzávěry RIV, fakturováno bude cca 510 tis. Kč, pod limitem.
Usnesením 4b/2011 se kompenzoval nepoměr mezi počtem vodoměrů a plochou bytu, z níž se
počítá ZOBF a rozšířil příspěvek fondu oprav i na bytové uzávěry. Spoluúčast u bytů 2 + kk je 27,8%
a u 3 + 1 35,9%. U bytů 2 + kk bude spoluúčast 633,- Kč a u bytů 3 + 1 1635.- Kč. Účtárna dostala
pokyn uvedené částky uhradit z případného přeplatku vyúčtování a/nebo z úhrad počínaje
červencem.
Usnesení 6/201 - zadání úklidu sněhu z cesty na západní straně jsme nevyužili, vyřešilo se to
bezplatně.
Návrh usnesení 1- usnesení minulých Shromáždění se plní (PP)
k bodu 3 –
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2011 V KČ
Reálný hospodářský výsledek
Výnosy z pronájmu
Zůstatek na účtu k 31.12.2011
PROVOZ
Výdaje
2 210
207 724
727 537
pojištění a poplatky
úklid
odvoz odpadu
elektřina spol. pr., KTV
ost. služby, materiál
celkem
suma předepsaných záloh
63 207
165 645
177 567
228 636
64 127
699 182
698 253
- 929
Skladba výdajů, tis. Kč
HV 2010
3
rev., kont.
7
opr. střecha
18
údržba
50
výtahy
137
podlahy
2 400
uz.stoupaček
132
celkem
2 747
Příjmy
Provozní výsledek
FOND OPRAV
Příjmy
převod 2010
997 571
výběr ZOBF
1 754 976
celkem
2 752 547
Výdaje
platby 2011
2 746 581
převod 2012
5 966
celkem
2 752 547
KOMENTÁŘ
Výnosy z pronájmu se výběrem prvního pololetního nájemného T-Mobile zvedly o 44%, příští rok by
se pohybovaly okolo 270 tis. Kč a přiblížily se tak dvěma měsíčním výběrům ZOBF. Výnosy na
jednotlivé byty byly jako zdanitelné příjmy pro vlastníky, kteří podávají daňové přiznání, vyvěšeny ve
skříňkách.
Provozní náklady vzrostly o 1,5%. Z dílčích položek se výrazněji zvedla elektřina (po opravě na
přefakturaci SBD a úhrady nájemců nebytovek o 6%). To vykompenzovalo další snížení „ostatních
služeb“ o 35%. Letos se nám sníží jediná platba – v nové smlouvě PROMSATU se podařilo snížit
paušál za údržbu STA o čtvrtinu. S ohledem na zvýšení DPH a cen musíme ale počítat s celkovým
růstem nákladů. Abychom udrželi výdaje a zálohy v rovnováze tak, jak se to podařilo v roce 2011,
musíme zvýšit provozní zálohu o 9% (v průměru 19,- Kč měsíčně; pokud schválíme navržené snížení
ZOBF, ve výsledku bude součet obou úhrad v roce 2013 v průměru o 24.- Kč nižší). V ročním
vyúčtování se položky provozu v řádu desetikorun liší: podíly na jednotlivé byty se zaokrouhlí na celé
koruny a znovu sečtou; v „ost. provozních nákladech“ se to vyrovná.
Dluhy úhrad, evidované ke konci roku nepřesáhly 30 tis. Kč. Po ročním vyúčtování je evidováno 40
tis. Kč. Při dalším nárůstu už bychom byli opět nuceni zahájit vymáhání.
Hospodárnost našeho Společenství ukazuje statistika SBD. Loňský průměr ZOBF všech
spravovaných BD + SVJ byl 18,15 Kč /m2/měs., průměr provozních záloh a odměn funkcionářů 6,24
Kč/m2/měs. U nás jsou teď tyto měrné ukazatele 13,31, resp. 4,65, což odpovídá 73,3%, resp.
74,4%. To řadí naše Společenství mezi ta hospodárnější.
Návrh usnesení 3: hospodaření Společenství a účetní závěrka 2011 se schvalují (PP).
Náklady vytápění a ohřevu vody – doplňující informace.
Po ZOBF tvoří tyto náklady druhou největší položku úhrad a stojí proto za pozornost. Na vytápění
jsme vloni spotřebovali 2.444 GJ (v průměru 9,63 Kč/m2/měs.), což bylo 83% průměru 2009 a 2010.
Vedle mírnější topné sezóny se na tom podílelo i hospodárnější topení a další výměny oken.
Rezervy ale máme (spotřeba některých bytů přesahuje průměr až 3x). Tepelné ztráty jsou patrné na
termovizních snímcích, které jsme při středních topných podmínkách (0° C venkovní teplota, 8.3.
v 7.30 ráno) nechali udělat primárně pro zjištění možných poškození pláště budovy a jiných úniků
tepla společných prostor. Ukázala se tak např. nezbytnost zateplení vnějších vchodů motorkárny a
kolárny. Snímky jsou k dispozici zájemcům na webu Společenství a k nahlédnutí v úředních
hodinách.
Na ohřev teplé vody jsme spotřebovali 1576 GJ, což odpovídá minulým ročním spotřebám.
Letos musíme počítat s růstem cen tepla o cca 6%.
K bodu 4 – PLÁN OPRAV, ZOBF 2013.
Souběžně s velkými akcemi probíhají pravidelné kontroly a revize podle příslušných předpisů, a
menší opravy zadávané v rámci pravomoci výboru. Vloni jsme s revizí střechy po instalaci zařízení
T-Mobile opravili poslední zdroje zatékání, a revizí a opravou hromosvodu a výměnou vadných
větracích mřížek zahájili generálku pláště budovy po více než 10 létech od zateplení. Letos jsme
zjistili jeho stav termovizí, vašimi hlášeními závad (děkujeme) a především horolezeckým
průzkumem za cca 50 tis. Kč. Jeho výsledky překonaly naše horší očekávání; zjistily se závady u
75% bytů. Ty jsou především důsledkem technicky nesprávného rozhodnutí zateplit před výměnou
oken, nedostatky provedení při zateplení i následné výměně oken a v neposlední řadě i
nekompetentními zásahy vlastníků (např. vybourané otvory pro venkovní vedení kabelů).
Fotodokumentace vybraných ukázek bude k dispozici při Shromáždění.
Jsme proto nuceni zadat neprodleně opravu, aby se zjištěné závady nerozšiřovaly a náklady
nerostly. Oprava bude provedena v optimálním letním období a rovněž horolezecky, což ve srovnání
s opravou z lešení vyjde podstatně levněji. Místo obvyklého limitu lze uvést jen rozmezí; nelze
odhadnout, jaké další skryté závady se projeví v průběhu oprav. Možná bude některé nutno
přesunout napřesrok spolu s opravou hrubých závad projektu zateplení (nedotažené a jednostranné
zateplení pod atiku, nedostatečný přesah krytu atiky; posudek a doporučení zpracovává technik
SBD). Při hlasování mějme v patrnosti, že se jedná o stav havarijní a každý odklad jen zvyšuje
konečné náklady.
Návrh usnesení 4a – oprava poškození fasády v rozmezí nákladů 250 až 350 tis. Kč se
schvaluje (TČV s dohlasováním oběžníkem).
Na minulém Shromáždění jsme dohodli, že předložíme variantní projekty modernizace osvětlení
(čidla pohybu). Nutnost opravy fasády i záměr znovu vytvořit rezervu fondu oprav nás vede
k odložení této akce až na druhé pololetí 2013. Proto o ní může rozhodnout příští Shromáždění a
tomu předložíme obě varianty s aktuálním technickým řešením a cenami. Letos, pokud to stav fondu
dovolí, jen vyměníme svítidla na chodbách (na méně používaných schodištích mohou zůstat ta
původní, v relativně lepším stavu). Odhadované náklady do 100 tis. Kč, tj. v pravomoci výboru.
Zadali jsme dále povinnou pravidelnou elektrorevizi a spojili ji s celkovou revizí a údržbou
zaplombovaného vedení stoupaček, která nebyla prováděna přes 15 let. Celkový náklad do 150 tis.
Kč.
Za úvahu stojí investice do zvýšení bezpečnosti. Zatím jsme zazdili výklenek pod schody v 11.
patře 1630, který používali bezdomovci. Systémovým opatřením by byla instalace 8 - 12
bezpečnostních kamer se záznamem (buď jen suterén a přízemí vchod a před výtahem, nebo i
výtahy) s limitem investic do 100 tis. Kč, případně do 135 tis. Kč a ročních provozních nákladech do
2 tis. Kč.
Dalším opatřením by byla výměna všech vložek a klíčů k zámkům v domě s náklady do 75 tis. Kč.
Za 15 let existence těch současných, volně kopírovatelných, jich je v oběhu nekontrolovatelný počet.
U těch nových klíčů by kopie mohl zadávat jen jeden pověřený zástupce Společenství, a o jejich
přidělování by se vedla evidence. Přidělovány by byly jen vlastníkům (tedy ne rovnou jejich
podnájemníkům), a to v počtu osob hlášených při odečtech + 2. Odůvodněné přidělení dalších klíčů
by bylo proti podpisu a úhradě. Dále by klíč obdrželo jen několik dalších konkrétních osob
oprávněných institucí (Schindler, nebytovky, poštovní doručovatelka, teplárny atd.)
Účinnost a návratnost těchto systémových opatření zaručit nemůžeme, je ale naší povinností o jejich
možnosti Shromáždění informovat.
Pouze pokud by jeden nebo oba návrhy získaly rozhodnou podporu, přistoupilo by se k hlasování 4a,
4b (PP, není oprava/modernizace).
Dlouhodobý výhled fondu oprav nám umožňuje dále pokračovat ve snižování ZOBF podle návrhu
usnesení 4c: ZOBF 2013 snížit o 5%.
k bodu 5 – VOLBA TŘETÍHO ČLENA KK.
Ani loňské Shromáždění nezvolilo všechny tři členy KK, aby mohla podle Stanov fungovat.
S mandátem do června 2016 byli zvoleni paní Lísalová a pan Kubant; paní Pauknerová, pan Tučný,
pan Gürtler ani v několika kolech potřebnou podporu nezískali. Pokud se další případný kandidát(ka)
přihlásí ještě před Shromážděním, bude oznámen ve skříňkách, aby si vlastníci mohli volbu rozvážit.
Na Shromáždění se kandidát představí a bude moci uvést svou odbornost a praxi pro tuto funkci a
své priority při zvolení.
Nepodaří-li se ani tentokrát úplnou KK zvolit, pokračuje dosavadní kontrolní mechanizmus, tj.
průběžná vzájemná kontrola výboru a útvarů SBD (účtárna, technici, právníci) a každoroční kontrola
obou Shromážděním.
Volba je v režimu PV, vyžaduje nadpoloviční většinu všech hlasů.
K bodu 6: PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI, RŮZNÉ.
Domovní řád dodržuje naprostá většina obyvatel domu. Přesto se občas vyskytne jeho porušení –
obvykle stavebního klidu (18.00 až 8.00 a víkendy), a zejména nočního klidu (22.00 až 6.00). To
poslední je již v kompetenci Městské policie (telefon na operační středisko 267 913 055, 267 913
056, na našeho pochůzkáře Jaromíra Kudu 728 413 270). Zápis ze zásahu MP je důkazem, pokud
se chce vlastník domoci nápravy úřední cestou – tj. předběžným opatřením ÚMČ, případně soudem.
Výbor může být účastníkem řízení, vlastní zákonné prostředky k vynucení dodržování DŘ nebo
k postihu jeho porušení nemá. Může být ale prostředníkem při smírném řešení; to předpokládá
závadu vytknout klidně, slušně a bez agrese.
Občas se objeví „meziskládka“ domovního odpadu na chodbách před byty. Prosíme – nedělejte to.
Zájemce o likvidaci starého nábytku a jiného objemného odpadu můžeme koordinovat tak, aby
naplnili kontejner. Jeho přistavení a odvoz za příznivých podmínek můžeme zajistit - pokud se
nerozhodnete odpad zdarma uložit ve Sběrném dvoře na Opatově.
Od roku 2014 vstoupí v platnost nový Občanský zákoník, který změní i pravidla fungování
Společenství vlastníků. Návrh příslušných změn Stanov k projednání a schválení na příštím
Shromáždění 2013 připravíme a včas zveřejníme.
V Praze dne 22.5.2012
Za výbor Společenství
Ing. Karel Bičovský, předseda
POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ
Společenství Markušova 1630 – 1631, Praha 4, 11. června 2012
Podle Stanov svolává výbor Společenství výroční shromáždění 2010 do jídelny ZŠ
Květnového vítězství 1554 na 11.6.2012, prezence od 18.00, zahájení 18.30.
Nedílnou součástí pozvánky (a následně i zápisu) jsou přiložené PODKLADY
SHROMÁŽDĚNÍ podle návrhu programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zahájení, schválení programu.
Kontrola plnění usnesení minulých Shromáždění.
Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2011.
Plán oprav, ZOBF 2013.
Volba třetího člena kontrolní komise.
Provozní záležitosti, závěr.
Zveme všechny vlastníky – členy Společenství; svou účastí zajistíte schopnost usnášení a tím i další hladké
fungování Společenství. Pokud se z vážných důvodů účastnit nemůžete, zvažte zplnomocnění jiného vlastníka
(nebo, souhlasíte-li s návrhy usnesení v Podkladech, místopředsedy výboru) na jednom z připojených formulářů
Plné moci.
Za výbor Společenství Ing. K. Bičovský , předseda
V Praze 22.5.2012
.................................................................................................................................
PLNÁ MOC
Já, ........................................................(spolu)vlastník bytu č. ..........., zmocňuji k jednání a hlasování mým
jménem na Shromáždění Společenství Markušova 1630 – 1631, Praha 4, dne 11.6.2012
p. ..................................................... (spolu)vlastníka bytu č. ...
Podpis: .............................
(PM odevzdat při prezenci.)
V Praze dne .............
.......................................................................................................................................................
PLNÁ MOC
Já, ..........................................................(spolu)vlastník bytu č. ..........., zmocňuji k jednání a hlasování mým
jménem (pro návrhy usnesení uvedené v Podkladech, u případných dalších návrhů zdržení) na Shromáždění
Společenství Markušova 1630 – 1631, Praha 4 dne 11.6.2012 Ing. Martina Šinského, místopředsedu výboru
(PM do schránky č. 18)
Podpis: ............................
V Praze dne..............
Download

zde. - markusova.cz