Pravidla soutěže „VSTUPENKY NA ARAKAIN DYMYTRY TOUR” Pořadatel soutěže: Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika Organizátor soutěže: Kubis Interactive SRL, Spatarului 7, 020771, Bukurešť, Rumunsko Název soutěže: „VSTUPENKY NA ARAKAIN DYMYTRY TOUR” Místo a doba trvání soutěže: Česká republika, doba trvání soutěže 23. 10. 2014 – 20.12.2014 Podmínky účasti v soutěži: Návštěvník webové stránky se stává účastníkem soutěže vyplněním formuláře, zodpovězením otázky a výběrem koncertu, kterého se chce zúčastnit na www.radegast.cz/arakain-­‐dymytry. Účastník soutěže současně účastí v soutěži vyjadřuje souhlas s pravidly soutěže, potvrzuje, že poskytl pravdivé osobní údaje a uděluje souhlas organizátorovi soutěže s jejich zpracováním v souladu s těmito pravidly. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, která dovršila 18 let a zároveň má bydliště na území České republiky. Pro účast v soutěži musí být obě výše uvedené podmínky soutěže splněny kumulativně. Uvedení nesprávných osobních údajů, dodatečné zrušení uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, anebo dodatečné zrušení uděleného souhlasu s pravidly soutěže může vést k vyloučení ze soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. a všech partnerských společností podílejících se na realizaci soutěže, včetně jejich rodinných příslušníků. I. Pravidla soutěže Soutěž probíhá na stránce www.radegast.cz/arakain-­‐dymytry . Pro účast v soutěži účastníci na dané webové stránce odpoví na soutěžní otázku, vyplní registrační formulář, vyberou koncert, na který chtějí vyhrát 2 lístky a odsouhlasí podmínky. Každý měsíc proběhne aktualizace otázek a seznamu koncertů II. Způsob určení výherců: Vyhrává 5. správná zaslaná odpověď pro každý koncert v seznamu. III. Výhry Hraje se o 1 x 2 vstupenky na každý koncert Arakain Dymytry Tour (celkem 19 x 2 vstupenek). Seznam koncertů: 24.10.2014 Pardubice 25.10.2014 Ostrava 27.10.2014 Havlíčkův Brod 31.10.14 Hronov 1.11.14 Pěnčín u Turnova 8.11.2014 Krumvíř u Břeclavi 14.11.14 Bílina 15.11.14 Vysoké Mýto 16.11.2014 Zlín 21.11. 2014 Jindřichův Hradec 22.11.14 Staňkov (Domažlice) 28.11.2014 Hranice 29.11.14 Drnovice (Vyškov) 5.12.2014 Trnava (Třebíč) 6.12.2014 Zábřeh 12.12.14 Tachov 13.12.14 Neznašov (Týn nad Vltavou) 19.12.14 Horní Bříza (Plzeň) 20.12.14 Spálené Poříčí (Plzeň) IV. Předání výher Všem výhercům bude zaslán email s oznámením výhry a informací, kde si lze výhru vyzvednout. Výherci budou o výhře informování nejpozději 2 dny před začátkem koncertu. Souhlas se zpracováním osobních údajů V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu(dále jen „Zákon“) uděluje účastník soutěže dobrovolně správci osobních údajů, společnosti Kubis Interactive SRL se sídlem Spatarului 7, 020771, Bukurešť, Rumunsko, oprávnění shromažďovat, uchovávat a dále předat jeho osobní údaje společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika. Správce osobních údajů: Kubis Interactive SRL se sídlem Spatarului 7, 020771, Bukurešť, Rumunsko Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, e-­‐mail, datum narození, adresa. Účel zpracování osobních údajů: registrace do Radegast kmene, identifikace výherce, pro účely předání výhry. Registrací do Radegast kmene souhlasí soutěžící se zasíláním obchodních sdělení (např. reklamy a dalších informací o pořadateli) na emailovou adresu poskytnutou v průběhu soutěže. Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci účastníků soutěže, k následnému výběru vítězů a uveřejnění jména a příjmení účastníka soutěže, pokud by se stal vítězem výhry v této soutěži. Období, pro které účastník soutěže souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním poskytnutých osobních údajů: Od přihlášení se do soutěže až do písemného odvolání souhlasu. Prostředky a způsob zpracování osobních údajů: Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě vyplnění formuláře, prostřednictvím kterého se subjekt údajů přihlásí do soutěže. Způsob zpracování: Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve shora uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce (nebo jím pověřenou třetí osobou) nebo zpracovatelem, se kterým správce uzavře (l) příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Rozsah zpracování: Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá výše uvedeným účelům jejich zpracování, jedná se tak zejména o zpracování adresných a identifikačních osobních údajů, popřípadě dalších nezbytných údajů potřebných ke splnění daného účelu. Subjekty zpracovávající osobní údaje účastníka soutěže: Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány správcem a dále zpracovateli, se kterými správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů dle § 6 zákona. O konkrétním zpracovateli bude účastník soutěže vždy informován. Veškeré závazky týkající se ochrany osobních se vždy vztahují i na zpracovatele. Zveřejnění údajů: Subjekt souhlasí s tím, aby zpracovatel či správce zveřejnil jeho jméno a příjmení v případě, že se stane vítězem soutěže. Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-­‐li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Ochrana práv účastníka soutěže dle § 21 Zákona: Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-­‐li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo. Kontakt na správce anebo zpracovatele osobních údajů za účelem aktualizace osobních údajů účastníkem soutěže: Kubis Interactive SRL se sídlem Spatarului 7, 020771, Bukurešť, Rumunsko. Kontakt na správce anebo zpracovatele osobních údajů za účelem využití svých práv na informaci dle § 12 a 21 zákona: Kubis Interactive SRL se sídlem Spatarului 7, 020771, Bukurešť, Rumunsko. Kontakt na správce anebo zpracovatele osobních údajů za účelem žádosti o likvidaci svých osobních údajů: Kubis Interactive SRL se sídlem Spatarului 7, 020771, Bukurešť, Rumunsko. Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Další důležité podmínky Soutěže: Pořadatel Soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla Soutěže v průběhu jejího trvání, promoční akci zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na www.radegast.cz/arakain-­‐
dymytry Případné námitky s průběhem Soutěže lze organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků Soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním Soutěže, a to včetně jejího přerušení, odvolání či úpravy jejích Pravidel. Výhry nejsou právně vymahatelné. Účastník soutěže nemá právo namísto předání výhry požadovat po organizátorovi soutěže finanční plnění. Neposkytnutím součinnosti organizátorovi soutěže k převzetí výhry ztrácí účastník soutěže právo na výhru. V Praze dne 22. 10. 2014 
Download

Pravidla soutěže „VSTUPENKY NA ARAKAIN