Pravidla soutĚŽe: „DENÍK A
RADEGAST HLEDAJÍ
NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA”
Pořadatel soutěže:
Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika
Organizátor soutěže:
Kubis Interac ve SRL, Spatarului 7, 020771, Bukurešť, Rumunsko
Název soutěže:
„ DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA”
Místo a doba trvání soutěže:
Česká republika, doba trvání soutěže 1. 8. 2014 – 31. 8. 2014, 23:59.
Podmínky účas v soutěži:
Návštěvník webové stránky se stává účastníkem soutěže vyplněním
formuláře na stránce http://www.radegast.cz/nejvernejsi-radegastak.
Účastník soutěže současně účas v soutěži vyjadřuje souhlas s pravidly
soutěže, potvrzuje, že poskytl pravdivé osobní údaje a uděluje souhlas
organizátorovi soutěže s jejich zpracováním v souladu s těmito pravidly.
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, která dovršila 18 let a
zároveň má bydliště na území České republiky. Pro účast v soutěži musí
být obě výše uvedené podmínky soutěže splněny kumula vně. Uvedení
nesprávných osobních údajů, dodatečné zrušení uděleného souhlasu se
zpracováním osobních údajů, anebo dodatečné zrušení uděleného
souhlasu s pravidly soutěže může vést k vyloučení ze soutěže. Ze soutěže
jsou vyloučeni zaměstnanci společnos Plzeňský Prazdroj, a. s. a všech
partnerských společnos podílejících se na realizaci soutěže, včetně jejich
rodinných příslušníků.
I. Pravidla soutěže
Soutěž probíhá na stránce http://www.radegast.cz/nejvernejsiradegastak. Pro účast v soutěži účastníci na dané webové stránce odpoví
na otázku „Proč právě Ty jsi ten nejvěrnější Radegasťák?“ nebo pošle
fotku, vyplní registrační formulář a odsouhlasí podmínky.
II. Způsob určení výherců:
Výherce vybere ze zaslaných příběhů odborná porota. Odborná porota
bude postupně představena na stránkách Moravskoslezského, Zlínského
a Olomouckého Deníku.
III. Výhry
Výherce obdrží:
 pivo Radegast na rok zdarma (= 365 piv Radegast)
 jako první projde Certifikací znalců Radegastu na Radegast dni 13.
9. 2014
 tričko Radegast
IV. Předání výher
Výherci bude zaslán email s oznámením výhry a žádos o zaslání
kontaktního telefonního čísla. Další postup bude upřesněn následně.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“) uděluje účastník soutěže dobrovolně správci osobních
údajů, společnos
Kubis Interactive SRL se sídlem Spatarului 7, 020771, Bukurešť,
Rumunsko, oprávnění shromažďovat, uchovávat a dále předat jeho
osobní údaje společnos Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97
Plzeň, Česká republika.
Správce osobních údajů: Kubis Interac ve SRL se sídlem Spatarului 7,
020771, Bukurešť, Rumunsko Zpracovávané osobní údaje: jméno,
příjmení, e-mail, datum narození, adresa.
Účel zpracování osobních údajů: registrace do Radegast kmene,
iden fikace výherce, pro účely předání výhry, příp. zveřejnění některých
zaslaných fotografií a příběhů na Facebooku a webu Radegastu.
Registrací do Radegast kmene souhlasí soutěžící se zasíláním obchodních
sdělení (např. reklamy a dalších informací o pořadateli) na emailovou
adresu poskytnutou v průběhu soutěže.
Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci účastníků soutěže, k
následnému výběru vítězů a uveřejnění jména a příjmení účastníka
soutěže, pokud by se stal vítězem výhry v této soutěži.
Období, pro které účastník soutěže souhlasí se shromažďováním,
uchováváním a zpracováním poskytnutých osobních údajů: Od přihlášení
se do soutěže až do písemného odvolání souhlasu.
Prostředky a způsob zpracování osobních údajů: Osobní údaje jsou od
účastníka soutěže získávány na základě vyplnění formuláře,
prostřednictvím kterého se subjekt údajů přihlásí do soutěže.
Způsob zpracování:
Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve shora uvedeném
rozsahu v elektronické databázi správce (nebo jím pověřenou tře
osobou) nebo zpracovatelem, se kterým
správce uzavře (l) příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v
digitální formě.
Rozsah zpracování:
Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá výše uvedeným účelům
jejich zpracování, jedná se tak zejména o zpracování adresných a
iden fikačních osobních údajů, popřípadě dalších nezbytných údajů
potřebných ke splnění daného účelu.
Subjekty zpracovávající osobní údaje účastníka soutěže:
Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány správcem a dále zpracovateli,
se kterými správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů dle § 6
zákona. O konkrétním zpracovateli bude účastník soutěže vždy
informován. Veškeré závazky týkající se ochrany osobních se vždy vztahují
i na zpracovatele.
Zveřejnění údajů:
Subjekt souhlasí s m, aby zpracovatel či správce zveřejnil jeho fotografii
a jméno a příjmení v případě, že se stane vítězem soutěže. Právo na
přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li účastník soutěže o
informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i
zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.
Správce má právo za poskytnu informace
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
poskytnu informace. Ochrana práv účastníka soutěže dle § 21 Zákona:
Každý účastník soutěže, který zjis nebo se domnívá, že správce provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo
požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav
(blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).
Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet
na správce, a pokud jim správce nevyhoví tak na Úřad pro ochranu
osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrá t i přímo.
Kontakt na správce anebo zpracovatele osobních údajů za účelem
aktualizace osobních údajů účastníkem soutěže: Kubis Interac ve SRL se
sídlem Spatarului 7, 020771, Bukurešť, Rumunsko.
Kontakt na správce anebo zpracovatele osobních údajů za účelem využi
svých práv na informaci dle § 12 a 21 zákona: Kubis Interac ve SRL se
sídlem Spatarului 7, 020771, Bukurešť, Rumunsko.
Kontakt na správce anebo zpracovatele osobních údajů za účelem žádos
o likvidaci svých osobních údajů: Kubis Interac ve SRL se sídlem
Spatarului 7, 020771, Bukurešť, Rumunsko.
Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat.
Další důležité podmínky Soutěže:
Pořadatel Soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla
Soutěže v průběhu jejího trvání, promoční akci zkrá t, odložit, přerušit
nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k
dispozici na http://www.radegast.cz/nejvernejsi-radegastak.
Případné námitky s průběhem Soutěže lze organizátorovi zaslat písemně
na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od
ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.
Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků Soutěže v případě,
že by takový účastník porušoval pravidla, anebo byl z této činnos
důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by
vyloučením mohla účastníkovi vzniknout.
Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnu ve všech
záležitostech, souvisejících s pořádáním Soutěže, a to včetně jejího
přerušení, odvolání či úpravy jejích Pravidel.
Výhry nejsou právně vymahatelné. Účastník soutěže nemá právo namísto
předání výhry požadovat po organizátorovi soutěže finanční plnění.
Neposkytnu m součinnos organizátorovi soutěže k převze výhry ztrácí
účastník soutěže právo na výhru.
V Nošovicích dne 31. 7. 2014
Download

Pravidla soutĚŽe: „DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ