Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb
Číslo smlouvy:
I. smluvní strany:
Smlouva je uzavřená mezi smluvními stranami:
Poskytovatel
Internet pro lidi, Komenského 889, 753 01 Hranice, IČ 75047535, DIČ CZ75047535
bankovní spojení: Fio banka, číslo účtu: 2000 101 265 / 2010, tel.: 581 699 233 mobil: 603 268 120, email:[email protected]
Oprávněný zástupce: Miroslav Maléř
Účastník
Obchodní název (jméno):
Sídlo (adresa):
IČO:
DIČ:
Tel:
Fax:
Email:
Bankovní spojení
Číslo účtu
Oprávněný zástupce:
II. Parametry služby:
1. Název (typ služby):
2. Tarif:
3. Rychlost:
4. Limit dat:
5. Datum zahájeni poskytování služby:
6. Platební období:
7. Měsíční cena služeb včetně DPH 20% :
8. Smluvní závazek:
IP adresa:
DHCP
Brána:
DHCP
Maska:
DHCP
DNS:
DHCP
III. Předmět smlouvy
Předmětem této Smlouvy je poskytování telekomunikačních služeb specifikovaných v článku II. Parametry služby. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou
Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a ceník platný v době podpisu smlouvy.
IV. Cena a platební podmínky
Za poskytování služeb dle této smlouvy se účastník zavazuje platit poskytovateli cenu, která je stanovena dohodou a je uvedena v článku II. bod 7. Platbu
účastník provádí vždy na celé období uvedené v článku II. bod 6. Jako variabilní symbol vždy uvede číslo této smlouvy. Platba musí být na účet
poskytovatele připsána v plné výši nejpozději 2 pracovní dny před začátkem období na které je prováděna, jinak nebude služba aktivována.
V. Práva a povinnosti smluvních stran
účastník se zavazuje hradit poskytovateli cenu služeb podle této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby podle této smlouvy. Poskytovatel
odpovídá za poskytování služeb až po rozhranní svých zařízení, kterými jsou obvykle bezdrátový přístupový bod nebo switch (případně hub) nebo jiné
zařízení, ke kterým se účastník připojuje. Poskytovatel neodpovídá za neposkytnutí služby vlivem vady zařízení nebo programového vybení účastníka, vlivem
činnosti třetích stran a vlivem vyšší moci. Poskytovatel může bez oznámení dočasně nebo i úplně přerušit poskytovaní služby, pokud účastník hrubě
poškozuje (či jinak znehodnocuje a omezuje v užívání) jiné účastníky sítě poskytovatele nebo pokud účastník porušuje ustanovení této smlouvy nebo
smluvních podmínek. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené úplným nebo částečným neposkytnutím služby (např. ztrátou skutečného nebo
předpokládaného obratu nebo zisku, ztrátou dat, klientů, obchodních případů, dobrého jména apod.).
VI. Další ustanovení
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zahájení poskytování služby. Pokud účastník neuhradí služby tři po sobě jdoucí měsíce,
považují ji obě strany za ukončenou k prvnímu dni následujícího (tedy čtvrtého) měsíce. Pokud je účastník vázán smluvním závazkem a smlouvu vypoví
(nebo je jinak ukončena) před uplynutí smluvního závazku, je povinen zaplatit smluvní pokutu. Výpovědní doba činí 3 (slovy tři) měsíce. Tato smlouva
ukončuje platnost předchozí smlouvy na poskytování telekomunikačních služeb uzavřené mezi poskytovatelem a účastníkem. Změny a doplňky smlouvy lze
provádět pouze písemně po dohodě smluvních stran. Smlouva se přiměřeně řídí ustanoveními obchodního zákoníku, zákona o telekomunikacích a dalšími
platnými zákony. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích. Smluvní strany svými podpisy potvrzují souhlas s obsahem smlouvy a svobodnou vůli s jejím
uzavřením.
V............................. dne............................
V............................. dne............................
Za účastníka .........................................
Za poskytovatele: …..............................
Download

Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb