Pravidla soutěže Olympus pomáhá Pořadatel soutěže: Olympus Czech group, s.r.o., člen koncernu, Evropská 176/16, 160 41 Praha 6, IČ: 270 68 641, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 93921. Název soutěže: Olympus pomáhá Místo průběhu soutěže: Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím webové aplikace olympuspomaha.cz (dále jen „místo konání soutěže). Organizátor soutěže: Olympus Czech group, s.r.o., člen koncernu, Evropská 176/16, 160 41 Praha 6, IČ: 270 68 641 Zpracovatel osobních údajů: Zaraguza CZ s.r.o., IČ: 242 12 491, sídlo: Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5 IČ 24212491. Trvání soutěže: 20.11.2014 ­ 20.12.2014 Podmínky účasti v soutěži: Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky. Další podmínkou je udělení souhlasu s pravidly soutěže a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů e­mail, jméno, příjmení. Výhra a způsob jejího doručení Výhrou v soutěži je 100 krát masáž blíže popsaná na výherním poukazu. Výhru nelze vyplatit, příp. kompenzovat v hotovosti. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat soudní cestou ani alternativně plnit. Výhra bude doručena na email uvedený účastníkem v podobě poukazu. Soutěžní princip a podmínky: Účastník musí pro získání možnosti na výhru souhlasit s podmínkami soutěže, zatrhnout jednu z možností soutěžní otázk a zadat do registračního formuláře své jméno, příjmaní a email. Výhru získá každý desátý z první tisícovky registrovaných a bude kontaktován na uvedený email. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Soutěžící vstupem do soutěžní aplikace souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze společnosti Olympus Czech group, s.r.o., člen koncernu, Evropská 176/16, 160 41 Praha 6, IČ: 270 68 641, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 93921 (dále jen „společnost“), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu nezbytně nutnou, popř. do odvolání souhlasu. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zpracovávané osobní údaje: e­mail, jméno, příjmení, soutěžní odpověď. Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci účastníků soutěže a k následnému výběru vítěze. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě formuláře na místě konání soutěže, prostřednictvím kterého se subjekt údajů přihlásí do soutěže. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Subjekt souhlasí s tím, aby správce či zpracovatel zveřejnil jeho jméno a příjmení v případě, že se stane vítězem soutěže. Požádá­li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou­li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo. Tento souhlas může účastník kdykoliv odvolat. Další důležité podmínky Soutěže: Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, promoční akci zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu v soutěžní sekci webu. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Organizátor a pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a hodnoty. O případných námitkách s průběhem soutěže bude rozhodovat organizátor soutěže. Lze je zaslat písemně na organizátorovu poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru a výhra propadne pořadateli. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci. Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (e­mailu), kterým bude zasílána informace o výhře a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnanců blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže. V Praze dne 20. 11. 2014 
Download

Pravidla soutěže Olympus pomáhá Pořadatel soutěže: Olympus