Soutěž VYHRAJ LÍSTKY NA COLOURS OF OSTRAVA
Úplná pravidla soutěže
Úvodní ustanovení
Společnost EKO-KOM a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, IČO 251 34 701, zapsáno v OR vedeném Měst.
soudem v Praze, odd. B, vložka 4763 (dále jen „pořadatel“), pořádá na území České republiky v období od 24. června
do 1. července 2013 včetně (dále jen „termín soutěže“) soutěž „VYHRAJ LÍSTKY NA COLOURS OF OSTRAVA“ (dále jen
„soutěž“).
Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm v České republice starší 18 let, která splní
podmínky účasti v soutěži. V případě účasti osoby mladší 18 let, tato může soutěžit pouze s písemným souhlasem
zákonného zástupce (dále jen „účastník“ či „soutěžící“).
Pravidla jsou platná pro Českou republiku.
Termín soutěže
24. 6. - 1. 7. 2013
Účastník soutěže
Účastník soutěže se do soutěže zapojí tím, že v průběhu termínu soutěže úplně a správně vyplní na soutěžní stránce
www.samosebou.cz/souteze/ formulář se svými osobními údaji a zároveň správně odpoví na všechny soutěžní otázky.
Soutěžní vstup
Platným soutěžním vstupem se rozumí úplné a správné vyplnění formuláře s identifikací soutěžícího (jméno, příjmení,
emailová adresa), souhlas se zpracováním osobních údajů a správné odpovědi na všechny soutěžní otázky. Bez
správného a úplného vyplnění všech kolonek nebude vstup přijat do systému. Po úplném a správném zadání všech
údajů a zodpovězení soutěžních otázek obdrží soutěžící potvrzení o přijetí soutěžního vstupu do systému.
Vyhodnocení soutěže, výherce
Všechny platné soutěžní vstupy jsou po ukončení soutěže slosovány a ze všech platných soutěžních vstupů jsou vybrány
tři vítězné.
Při losování budou vylosováni náhradníci. Tito náhradníci získávají nárok na odpovídající výhru v okamžiku, kdy
vylosovaný výherce nesplní podmínky soutěže nebo se nepodaří ho o výhře vyrozumět. Splnění podmínek soutěže
posuzuje pořadatel soutěže na základě dostupných informací, které má k dispozici. Proti rozhodnutí pořadatele není
možné se odvolat.
Výherce je po vylosování a ověření svého nároku na výhru vyrozuměn o své výhře formou zprávy na e-mail, které uvedl
ve výherním soutěžním vstupu. Vyrozumění výherců proběhne do tří pracovních dnů od losování.
U každého vylosovaného výherce budou provedeny nejméně tři pokusy o kontakt v pěti po sobě následujících
pracovních dnech. Pokud se v průběhu těchto pěti pracovních dnů nepodaří výherce zkontakovat, nárok na výhru
zaniká a výhru získává vylosovaný náhradník.
Výhry budou výhercům dopraveny na jimi uvedené adresy formou zásilky České pošty nebo kurýrní služby.
Výhry
Do soutěže jsou zařazeny následující výhry v uvedeném množství: 3 krát 2 lístky na festival Colours of Ostrava, který se
uskuteční ve dnech 18. – 21. 7. 2013.
Celková hodnota výher
V průběhu soutěže bude rozdáno 6 lístků na festival Colours of Ostrava v celkové hodnotě 11,340 Kč.
Strana 1
Daň z výher
Výhry vzhledem k jejich hodnotě nepodléhají srážkové dani.
Další ustanovení
Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
Zasláním soutěžního vstupu vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů
společnosti Společnost EKO-KOM a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, IČO 251 34 701, zapsáno v OR vedeném
Měst. soudem v Praze, odd. B, vložka 4763, jako správci, za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry či pro
marketingové účely tj. nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných
aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a
to na dobu 10 let od poskytnutí souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., že
poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, a prohlašuje, že všechny údaje
nahlásil pravdivě. Tento souhlas uděluje bezplatně.
Účastí v soutěži poskytuje účastník pořadateli bezplatný souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení v souvislosti s
prezentací výsledků soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele na dobu 10 let od poskytnutí souhlasu.
Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat.
Při předávání výhry může být pořízen obrazový a zvukový záznam z předávání a vytvořena fotografie účastníka. Tento
záznam a fotografie budou dále zpracovávány a použity ke komunikaci probíhající soutěže ve vybraných médiích.
Převzetím výhry a podepsáním předávacího protokolu uděluje soutěžící pořadateli svůj souhlas s bezplatným využitím
tohoto záznamu na dobu 10 let od poskytnutí souhlasu. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat. V případě odvolání
souhlasu není však pořadatel schopen odstranit již uveřejněné obrazové a/nebo zvukové záznamy, ale pouze se
zavazuje, že po odvolání souhlasu nebude tyto záznamy dále uveřejňovat.
Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou
platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze
soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením
mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky k průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu
uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány
v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
Pořadatel neodpovídá za nedoručené, jakkoliv poškozené nebo ztracené zásilky, SMS, MMS či e-maily zaslané
účastníkem v průběhu této soutěže.
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Jména výherců budou po ověření nároku na výhru zveřejněna
na soutěžních internetových stránkách www.samosebou.cz.
Závěrečná ustanovení
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele soutěže. V případě, že se zaměstnanec nebo
spolupracovník pořadatele stane výhercem v soutěži, výhra nebude předána.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn, jakož i právo změny/zásahu do pravidel soutěže a
dále právo soutěž ukončit bez náhrady, a to kdykoliv v průběhu trvání soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit uvedené výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit
podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu
s pravidly soutěže.
Výhry není možné vymáhat soudní cestou. Výhry není možno nárokovat v alternativní podobě.
V případě nepřevzetí výhry výhercem tato propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
Organizátorem soutěže je společnost HAVAS WORLWIDE PRAGUE, a.s., se sídlem Letenské sady 1500, 170 00 Praha 7,
IČO: 63079054, www.havasww.cz.
Strana 2
Úplná a přesná pravidla soutěže jsou dostupná na www.samosebou.cz. Pořadatel se zavazuje, že v případě jakékoliv
změny nebo úpravy pravidel a podmínek bude aktuální znění pravidel a podmínek dostupné na uvedené internetové
adrese.
V Praze, dne 21. června 2013
Strana 3
Download

Soutěž VYHRAJ LÍSTKY NA COLOURS OF