ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
„Vyhrajte s jarními nákupy!“
Organizátorem soutěže je:
PROMOANGEL s.r.o.
se sídlem: Praha 4 – Nusle, Bělehradská 237/11, PSČ 140 00
IČ: 290 24 463
(dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“).
Pořadatelem soutěže je:
Mondelez Czech Republic s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8
IČ: 471 23 915
(dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“).
Soutěž technicky zabezpečuje:
BARRACUDA BS, spol. s r.o.
se sídlem: Praha 4, Na Jezerce 1199/7, PSČ 140 00
IČ: 497 07 418
(dále jen „technický správce“ či „technický správce soutěže“).
I.
Termín a místo konání soutěže
1.
Soutěž bude probíhat v termínu od 2. 3. 2015 do 31. 3. 2015 včetně (dále jen „doba konání
soutěže“).
2.
Pro účely určování výherců je doba konání soutěže rozdělena do 30 soutěžních dnů, přičemž za
soutěžní den se považuje každý kalendářní den v době konání soutěže v časovém rozmezí 00:00:00
hod. – 23:59:59 hod. (dále jen „soutěžní den“).
3.
Pro účely určování výherců je doba konání soutěže dále rozdělena do následujících soutěžních
týdnů, přičemž každý z nich sestává vždy ze 6 soutěžních dnů po sobě postupně jdoucích:
a.
první soutěžní týden: 2. 3. 2015 – 7. 3. 2015;
b.
druhý soutěžní týden: 8. 3. 2015 – 13. 3. 2015;
c.
třetí soutěžní týden: 14. 3. 2015 – 19. 3. 2015;
d.
čtvrtý soutěžní týden: 20. 3. 2015 – 25. 3. 2015;
e.
pátý soutěžní týden: 26. 3. 2015 – 31. 3. 2015
(dále též společně jako „soutěžní týden“).
4.
Soutěž probíhá na území České republiky v maloobchodním řetězci provozovaném skupinou COOP
(dále jen „místo konání soutěže“).
II.
III.
Podmínky účasti
1.
Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba (člověk) starší 18 let s trvalým bydlištěm a
s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „účastník“, „účastník soutěže“
nebo „soutěžící“). Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého
zákonného zástupce uděleného v souladu s ust. § 32 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Soutěžící mladší 18 let je povinen kdykoliv v průběhu soutěže i po jejím skončení na výzvu
organizátora uspokojivě prokázat existenci a trvání souhlasu zákonného zástupce ve smyslu
předchozí věty.
2.
Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru
k organizátorovi, pořadateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám
blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže
nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry,
např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok
na výhru. Výhra v takovém případě propadá organizátorovi soutěže, který je oprávněn ji udělit
dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude
vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání
podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která
dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
Mechanika
Soutěž se vztahuje na výrobky pořadatele prodávané v době konání soutěže, resp. v místě
konání soutěže pod těmito obchodními značkami:
Zlaté, Figaro, Jacobs, Milka, BEBE Dobré ráno, 3BIT (dále jen společně jako „soutěžní výrobek“).
Soutěže se může účastnit ten, kdo v době konání soutěže a v místě konání soutěže zakoupí
jakýkoliv z výše uvedených výrobků nebo jejich libovolnou kombinaci v celkové minimální
hodnotě alespoň 69 Kč vč. DPH a o tomto nákupu si uschová doklad – účtenku (dále jen
„soutěžní nákup“).
Do soutěže se soutěžící zapojí tak, že kdykoliv v době konání soutěže:
a. zašle SMS zprávu na číslo 900 11 03 v tomto formátu:
„MONDELEZmezeraCOOPmezeraODPOVEDmezeraDATUMNAKUPUmezeraCASNAKUPU“
(dále jen „soutěžní SMS“).
Příklad soutěžní SMS při soutěžním nákupu provedeném dne 19. 3. 2015 v 11:50 hod zní:
MONDELEZ COOP 46 19.3.2015 11:50
Pozn.: Datum a čas nákupu soutěžící zjistí z účtenky dokumentující příslušný soutěžní nákup.
Položkou „ODPOVED“ se rozumí odpověď na aktuálně platnou soutěžní otázku (viz níže).
nebo
b. provede registraci na www.vyhrajscoop.cz (dále jen „soutěžní web“), a to tím
způsobem, že zde do k tomu určeného elektronického registračního formuláře zadá
následující údaje: odpověď na soutěžní otázku + datum a čas soutěžního nákupu +
kontaktní e-mailová adresa + mobilní telefonní číslo.
Pro řádné zapojení do soutěže jedním z výše popsaných způsobů je vždy třeba odpovědět na
soutěžní otázku platnou pro daný soutěžní týden. V jednotlivé soutěžní týdny jsou přitom platné
následující soutěžní otázky:
i.
2. 3. 2015 – 7. 3. 2015: „Kolik šálků kávy je vyobrazeno na přední straně balení Jacobs Aroma
Standard 250 g?“
ii. 8. 3. 2015 – 13. 3. 2015: „Kolik žloutků je vyobrazených na přední straně obalu Opavia
Dětské piškoty 240 g?“
iii. 14. 3. 2015 – 19. 3. 2015: „Kolik kostiček čokolády je vyobrazeno na přední straně obalu Milka
Oreo 100 g?“
iv. 20. 3. 2015 – 25. 3. 2015: „Kolik špiček má korunka vyobrazená na přední straně obalu Figaro
Čokoláda na vaření 100 g?“
v. 26. 3. 2015 – 31. 3. 2015: „Kolik kostiček čokolády je vyobrazeno na přední straně obalu
Milka Caramel 100 g?“
(dále jen společně „soutěžní otázka“).
Na každou soutěžní otázku existuje pouze jediná objektivně správná odpověď. Objektivně
správnou odpověď na každou soutěžní otázku je oprávněn určit výlučně organizátor soutěže.
Do soutěže se lze přihlásit i opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem, resp. s novou
účtenkou jej dokumentující, tj. jeden soutěžní nákup opravňuje vždy pouze k jednomu přihlášení
do soutěže. Soutěžící je povinen uschovat si účetní doklady ke všem soutěžním nákupům,
s nimiž se do soutěže zapojil; nedoloží-li na výzvu organizátora byť jen jediný z nich, bude ze
soutěže vyřazen.
Zapojení se do soutěže prostřednictvím soutěžní SMS a prostřednictvím soutěžního webu jsou
pro účely určení výherců zásadně rovnocenné.
Každý soutěžní den se hraje celkem o 1 ks hlavní výhry. Každý soutěžní den se dále hraje o 4 ks
druhotné výhry; následující soutěžní dny se však hraje celkem o 6 ks druhotné výhry: 7. 3. 2015,
13. 3. 2015, 19. 3. 2015, 25. 3. 2015 a 31. 3. 2015 (viz též níže).
Týž soutěžící se může do soutěže zapojit i opakovaně, avšak s těmito omezeními: z jednoho
telefonního čísla lze odeslat maximálně 5 soutěžních SMS za hodinu a z jedné IP adresy lze
provést maximálně 5 registrací na soutěžním webu za hodinu.
K jednomu telefonnímu číslu (ze kterého byla zaslána soutěžní SMS nebo které bylo uvedeno
v rámci registrace na soutěžním webu) lze přidělit maximálně 1 druhotnou výhru za jeden
soutěžní den a 1 hlavní výhru za celou dobu konání soutěže. Týž soutěžící (tj. táž fyzická osoba)
může za celou dobu konání soutěže vyhrát pouze 1 ks hlavní výhry.
Druhotnou výhru získají každý soutěžní den ti 4 soutěžící, kteří se řádně zapojili do soutěže v souladu s
těmito pravidly a jejichž soutěžní SMS/registrace na soutěžním webu obsahující objektivně správnou
odpověď na soutěžní otázku bude technickému správci doručena jako 10., 20., 30. nebo 40. v
pořadí ze všech soutěžních SMS/registrací na soutěžním webu, které byly technickému správci
doručeny v daném soutěžním dni. Navíc v daném soutěžním dni: 7. 3. 2015, 13. 3. 2015, 19. 3. 2015,
25. 3. 2015 a 31. 3. 2015 vyhrávají druhotnou výhru rovněž ti soutěžící, jejichž soutěžní SMS/registrace
na soutěžním webu obsahující objektivně správnou odpověď na soutěžní otázku bude technickému
správci doručena jako 50. a 60. v pořadí ze všech soutěžních SMS/registrací na soutěžním webu.
Hlavní výhru získá každý soutěžní den ten soutěžící, který se řádně zapojil do soutěže v souladu s
těmito pravidly a jehož soutěžní SMS/registrace na soutěžním webu obsahující objektivně správnou
odpověď na soutěžní otázku bude technickému správci soutěže doručena jako 37. v pořadí ze
všech soutěžních SMS/registrací na soutěžním webu, které byly technickému správci doručeny v
daném soutěžním dni.
V případě dvou či více stejně rychlých soutěžních SMS/registrací na soutěžním webu (v soutěži
o druhotné i hlavní výhry, přičemž určujícím je zásadně aktuálně platný středoevropský čas
stanovený časoměrným přístrojem technického správce soutěže) má větší nárok na příslušnou výhru
vždy ten ze soutěžících, který dříve uskutečnil odpovídající soutěžní nákup.
Pokud některý soutěžní den nepřijde technickému správci soutěže dostatečné množství soutěžních
SMS zpráv/registrací na soutěžním webu pro přidělení všech výher dle shora uvedených pravidel,
platí, že tyto nepřidělené výhry propadají pořadateli, který si zejména vyhrazuje právo tyto
nepřidělené výhry věnovat těm soutěžícím, kteří za odpovídající časový úsek zaslali do soutěže
největší množství soutěžních SMS/registrací na soutěžním webu a dosud nevyhráli žádnou výhru.
Cena jedné soutěžní SMS zprávy je 3 Kč včetně DPH. Technická podpora: 222 360 360, [email protected] Registrace na soutěžním webu je bezplatná.
Do soutěže budou zařazeny pouze platné soutěžní SMS zprávy zaslané prostřednictvím sítí mobilních
operátorů T-Mobile Czech Republic, Vodafone Czech Republic a Telefónica O2 Czech Republic.
Platnou soutěžní SMS zprávou se pro účely této soutěže rozumí taková zpráva, která je zaslána ve
správném, těmito pravidly stanoveném formátu. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou
platností rozhodnout o pravosti a platnosti soutěžních SMS zpráv, jakož i právo soutěžní SMS zprávy
nesplňující podmínky stanovené těmito pravidly ze soutěže vyřadit. Organizátor, pořadatel ani
technický správce nenesou odpovědnost za to, že některý z operátorů mobilní sítě z jakéhokoli
důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře v průběhu trvání soutěžního období přístup pro
přijímání SMS zpráv soutěžících na soutěžním telefonním čísle.
Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní SMS zprávy zaslané v jiném než předepsaném tvaru,
odeslané jinak než z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v ČR (např.
prostřednictvím internetových bran), SMS zprávy odeslané mimo území ČR a SMS zprávy doručené
organizátorovi mimo dobu trvání soutěže či SMS zprávy jinak nesplňující stanovené podmínky.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení správnosti zaslaných soutěžních SMS
zpráv.
Za účastníka soutěže se v pochybnostech považuje osoba, která vlastní účetní doklad prokazující
provedení příslušného soutěžního nákupu. V případě, že se soutěžící do soutěže zapojil
prostřednictvím SMS, musí soutěžící současně oprávněně užívat a držet mobilní telefon se SIM kartou,
na kterou je registrováno telefonní číslo, z něhož byla odeslána předmětná soutěžní SMS. Povinnost
věrohodně prokázat uvedené skutečnosti leží na soutěžícím.
IV.
1.
Výhry
Do soutěže je celkem vloženo:
a) 30× hlavní výhra: voucher Mountfield v hodnotě 1.500 Kč, který lze uplatnit na libovolné zboží
nabízené v prodejní síti Mountfield (http://www.mountfield.cz/prodejny). Poukaz je platný 6
měsíců, není-li na něm uvedeno jinak (dále jen „hlavní výhra“);
b)
V.
130× druhotná výhra: voucher Mountfield v hodnotě 500 Kč, který lze uplatnit na libovolné zboží
nabízené v prodejní síti Mountfield (http://www.mountfield.cz/prodejny). Poukaz je platný 6
měsíců, není-li na něm uvedeno jinak (dále jen „druhotná výhra“).
Výherci
Soutěžící bude o své výhře, popř. o skutečnosti, že nevyhrál, informován jedním z následujících
dvou způsobů:
a) V případě, že se soutěžící zapojil do soutěže prostřednictvím soutěžní SMS, bude o uvedené
skutečnosti informován SMS zprávou, zaslanou na telefonní číslo, ze kterého soutěžící
odeslal soutěžní SMS, a to do 1 hodiny od řádného zapojení do soutěže tímto způsobem.
V případě, že soutěžící zaslal soutěžní SMS ve špatném formátu, bude požádán o její zaslání
v souladu s pravidly soutěže.
b) V případě, že se soutěžící zapojil do soutěže prostřednictvím soutěžního webu, bude
o uvedené skutečnosti informován na e-mailovou adresu, kterou vyplnil do registračního
formuláře na soutěžním webu, a to do 1 hodiny od řádného zapojení do soutěže tímto
způsobem. V případě, že soutěžící nezadal na soutěžním webu požadované údaje
předepsaným způsobem, bude vyzván k jejich doplnění/úpravě.
Druhotné výhry i hlavní výhry budou odeslány prostřednictvím České pošty, s.p. (v případě
druhotné výhry jako doporučená zásilka, v případě hlavní výhry jako cenné psaní) na adresu na
území České republiky, kterou uvede účastník v zásilce s doklady o soutěžním nákupu (viz níže).
Výhry budou účastníkům odeslány nejpozději do 8 týdnů od skončení soutěže.
Organizátor ani pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich
poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
V případě, že výherce nezašle potřebné doklady a kontaktní údaje v 7denní lhůtě podle
následujícího odstavce, výhra bez náhrady propadá ve prospěch organizátora soutěže, který je
oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.
Výherci všech výher jsou povinni zaslat organizátorovi originály všech soutěžních účtenek, které
prokazují provedení soutěžních nákupů, s nimiž se zapojili do této soutěže, a to doporučeně poštou
na adresu P.O. Box 88, 140 21 Praha 4 s označením hesla na obálce „COOP“, a to nejpozději do
7 dní od obdržení potvrzující SMS/potvrzujícího e-mailu o výhře. Ze zaslaných účetních dokladů
musí být patrno, že počet soutěžícím do soutěže zaslaných SMS zpráv/provedených registrací na
soutěžním webu odpovídá počtu provedených soutěžních nákupů, jak stanoví tato pravidla (tj.
soutěžící je povinen prokázat koupi všech soutěžních výrobků se soutěžními kódy, které registroval
do soutěže – a to ve vztahu k výherním i nevýherním registracím).
Výherce je povinen do výše uvedené poštovní zásilky obsahující příslušné soutěžní účtenky vložit též
text s kontaktními údaji v následujícím rozsahu: jméno, příjmení a doručovací adresa na území
České republiky, na níž má být zaslána výhra, a dále telefonní číslo, z nějž byla zaslána soutěžní
SMS nebo které soutěžící uvedl při registraci na soutěžním webu.
V případě, že soutěžící nesplní výše uvedené podmínky ve stanovených termínech, propadá
nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch organizátora soutěže.
VI.
Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů
1.
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla
bezvýhradně dodržovat.
2.
Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen
„údaje“) do databáze společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o. se sídlem: Karolinská 661/4,
Praha 8 – Karlín, IČ: 471 23 915 jakožto správce (dále jen „společnost“) a s jejich zpracováním
prostřednictvím zpracovatele pro účely realizace soutěže a předání výhry a dále pro marketingové
účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích,
výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických
prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do odvolání souhlasu.
Účastník bere na vědomí svá práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí
údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese společnosti vyjádřit svůj nesouhlas
s dalším zpracováním, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních
údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o
dodržování povinností společností se může obrátit na společnost.
3.
VII.
Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené
jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech
pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky s tím, že mohou být pořizovány a
zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po
dobu 5 let od ukončení soutěže.
Závěrečná ustanovení
Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se
této soutěže. Organizátor je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či
upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to
učiněno písemně a zveřejněno na internetových stránkách: www.vyhrajscoop.cz.
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit
deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání
výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu
s pravidly soutěže.
Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti
v soutěži či výher právní cestou není možná.
Organizátor soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí
v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani
žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají
nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než na ta, která jsou uvedená v těchto
pravidlech.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, v jejichž soutěžním chování jsou patrné
známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze
zneužívání soutěže.
Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.)
je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.
Organizátor
soutěže
je
oprávněn
kontrolovat
všechny
podmínky
pro
účast
v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží
spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový
účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným
způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele či organizátora nebo
byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením
mohly účastníkovi vzniknout.
Organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými
prostředky.
Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže uložen u advokátní kanceláře KMVS, advokátní
kancelář s.r.o., se sídlem Hellichova 1, 118 00 Praha 1, a na internetových stránkách
www.vyhrajscoop.cz.
V Praze dne 1. 3. 2015
Download

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE