ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „MAGGI - Vyhrajte multifunkční hrnec Tefal“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže “MAGGI - Vyhrajte
multifunkční hrnec Tefal“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který
závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených
spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto
dokumentu.
1. Pořadatel
Společnost Nestlé Česko s.r.o.,
se sídlem v Praze 4, Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ: 143 20,
IČ: 457 99 504,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 10481,
(dále jako „pořadatel“)
2. Organizující agentura
Společnost PROMOANGEL, s.r.o.,
se sídlem: Bělehradská 237/11, Nusle, 140 00 Praha 4
IČ: 290 24 463,
zapsaná v obchodních rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160789,
(dále jen „organizátor“)
3. Místo a doba konání soutěže; evidence výherců
Soutěž probíhá v období od 27. 3. 2013 do 23. 4. 2013 včetně na území České republiky (dále jen
„doba trvání soutěže“, „místo konání soutěže“) výlučně prostřednictvím obchodů obchodního řetězce
AHOLD Czech Republic, a. s., resp. prodejen supermarketů a hypermarketů ALBERT (dále jen
„prodejna ALBERT“).
Pro určení nároku na hlavní výhru je soutěž vyhodnocována každý den v době trvání soutěže, přičemž
platí, že soutěžní den je zahájen v 00:00:00 hod a je ukončen ve 23:59:59 hod (dále jen „soutěžní
den“).
Pro určení nároku na vedlejší výhru je soutěž vyhodnocována každé dvě po sobě jdoucí soutěžní
hodiny, přičemž se má za to, že soutěžní hodinou je každá celá hodina v intervalu od 10:00:00 hod. do
19:59:59 hod. v rámci soutěžního dne.
Soutěžící svou účastí v soutěži bere na vědomí, že soutěž probíhá v souladu s níže uvedenými
pravidly, jakož i interními pokyny pořadatele týkajícími se spotřebitelských soutěží, podle nichž je
pořadatel oprávněn vést výherce v těchto soutěžích na svém interním seznamu po dobu 5 let ode dne
předání výhry za účelem případné kontroly z hlediska dodržování příslušných právních norem a
pravidel soutěže.
4. Komu je soutěž určena?
Tato soutěž je určena všem občanům České republiky starším 18 let s trvalým pobytem na území
České republiky, s výjimkou zaměstnanců pořadatele, pořádajících agentur, partnerů a společnosti
zajišťující technický servis SMS hlasování a jejich rodinných příslušníků, kteří zcela splní podmínky
této soutěže (dále jen „účastník“ či „soutěžící“).
Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké
ve smyslu § 116 Obč. z. Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní
podmínky účasti v soutěži dle ustanovení těchto pravidel.
5. Pravidla soutěže
Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na webové stránce
www.maggi.cz a jsou k dispozici k nahlédnutí u organizátora soutěže.
Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že:
a)
si v době a místě konání soutěže zakoupí v jakékoliv prodejně ALBERT 5
soutěžních výrobků, kterými jsou jakékoliv výrobky MAGGI, během jednoho
nákupu (dále jen „soutěžní výrobek“). Za tento nákup min 5 soutěžních výrobků obdrží
soutěžící od prodejce účtenku/daňový doklad (dále také jako „soutěžní účtenka“ nebo
„pokladní doklad“), s níž se může soutěžící zapojit do soutěže. Soutěžní účtenka musí
prokazovat nákup min. 5 soutěžních výrobků v rámci jednoho nákupu, v době trvání
soutěže; jinak je neplatná;
b)
a následně zašle do soutěže data ze soutěžní účtenky, a to konkrétně datum a čas
nákupu, prostřednictvím soutěžní SMS zprávy:
ve formátu:
MAGGImezeraALBERTmezeraDATUMNÁKUPUmezeraČASNÁKUPU
například při nákupu 5.4.2013 ve 13:25: MAGGI ALBERT 5.4.2013 13:25
na telefonní číslo 900 88 03
(dále jen „soutěžní SMS zpráva“ či jen „SMS“)
Cena jedné odeslané SMS zprávy činí 3 Kč vč. DPH
Správcem SMS systému je BARRACUDA BS spol. s r.o.
Čas a datum nákupu uvedené na účtence mohou být soutěžícími použity kdykoli v průběh celé doby
trvání soutěže, ale pouze jednou; čas a datum nákupu na uvedené účtence musejí vždy předcházet času
odeslání odpovídající soutěžní SMS zprávy. Účtenka musí obsahovat viditelný název zakoupených
výrobků.
Každý ze soutěžících je povinen pečlivě si uschovat všechny účtenky, na základě kterých se
zúčastnil soutěže. Pořadatel soutěže si může za účelem kontroly kdykoliv v průběhu soutěže, jakož i
kdykoliv po jejím ukončení vyžádat od soutěžících účtenky odpovídající všem soutěžním SMS
zprávám, které soutěžící do soutěže zaslali; soutěžící jsou povinni na výzvu pořadatele takové účtenky
předložit, jinak mohou být vyloučeni ze soutěže, a to případně i se zpětným účinkem.
V jedné SMS může být zaslán pouze čas a datum z jednoho nákupu. Účastník soutěže je povinen
uschovat doklad o uskutečnění soutěžního nákupu, který se musí shodovat s časem a datem uvedeným
v SMS v rámci termínu soutěže.
Z jednoho telefonního čísla může být odeslán libovolný počet SMS zpráv, avšak každá identická SMS
tj. stejné datum a stejný čas nákupu ze stejného čísla bude systémem evidována pouze 1x, a to při
prvním doručení, kdy je také přiděleno platné pořadí. Zároveň nelze na základě 1 identické účtenky
posílat SMS z více telefonních čísel, tj. účtenku lze vždy použít pouze pro zaslání 1 SMS zprávy.
Vzniknou-li pochybnosti, zda soutěžící dodržel pravidla uvedená v tomto odstavci, je pořadatel
soutěže oprávněn si od daného soutěžícího vyžádat všechny doklady potřebné pro ověření uvedených
skutečností (např. účtenky, doklad totožnosti, doklad prokazující oprávněné užívání určitého
telefonního čísla apod.) V případě nesplnění těchto podmínek budou účastníci ze soutěže vyloučeni.
Soutěžící se může do soutěže zapojit opakovaně, a to s novým soutěžním nákupem (unikátní čas a
datum soutěžního nákupu) v rámci doby trvání soutěže, tj. získání nové účtenky, která splňuje výše
uvedené podmínky. V průběhu jednoho soutěžního dne se však soutěžící může zapojit do soutěže
maximálně 5x, bez ohledu na to, zda tak učiní z jednoho telefonního čísla nebo z vícero telefonních
čísel; na soutěžní vstupy učiněné nad rámec tohoto omezení nebude brán zřetel.
Soutěžní SMS zprávy je možné posílat jen prostřednictvím sítí mobilních operátorů T-Mobile Czech
Republic, Vodafone Czech Republic a Telefónica O2 Czech Republic.
Všechny SMS zprávy budou doručeny do SMS centra společnosti BARRACUDA BS spol. s r.o., se
sídlem: Praha 4, Na Jezerce 1199/7, PSČ 140 00, IČ: 497 07 418, která zajišťuje technický servis
soutěže (dále jen „SMS Centrum“); technická podpora: +420 222 360 360 nebo [email protected] Organizátor ani pořadatel soutěže nenesou odpovědnost v případě, že některý z operátorů
mobilní sítě z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup pro přijímání
SMS zpráv soutěžících na soutěžním telefonním čísle v průběhu trvání soutěžního období.
Soutěžní SMS lze posílat pouze ze standardních mobilních telefonních čísel shora uvedených
operátorů, u kterých je možné telefonní číslo identifikovat. SMS zprávy odeslané prostřednictvím
internetových SMS brán nebo pevných telefonních linek jsou ze soutěže vyloučené. Ze soutěže jsou
dále vyloučené soutěžní SMS doručené pořadateli v jiném než předepsaném tvaru SMS zprávy, SMS
neúplné, smyšlené a SMS, které jakkoliv jinak odporují těmto pravidlům.
Po doručení soutěžní SMS zprávy soutěžícího do SMS centra obdrží obratem každý soutěžící zpětnou
SMS zprávu informující jej o platnosti/neplatnosti zprávy a případně o nároku na výhru.
6. Výhry a výherci
Do soutěže byly vloženy následující výhry:
a)
Hlavní výhra:
28 x multifunkční hrnec Tefal.
Každý den v době konání soutěže se hraje o 1 hlavní výhru.
Výhercem hlavní výhry se každý den stává ten soutěžící, jehož platná soutěžní SMS bude
v příslušný den v době trvání soutěže doručena do SMS Centra jako 150. v pořadí.
V případě, že bude do SMS Centra doručeno v určitý soutěžní den méně platných vstupů, než
kolik je zapotřebí k udělení hlavní výhry dle předešlého odstavce, získává takovou
nepřidělenou hlavní výhru odesilatel 10. platné soutěžní SMS zprávy, která bude doručena
do SMS Centra v průběhu následujícího soutěžního dne.
Výherce hlavní výhry musí doložit všechny pokladní doklady, na základě kterých se zúčastnil
soutěže.
Pokladní doklady výherce hlavní ceny odešle nejpozději do 7 dnů od obdržení zpětné SMS
doporučeně společně se svým jménem, adresou, telefonním číslem, ze kterého soutěžil, na
adresu: P.O.Box 88, 140 21 Praha 4, jinak mu nemůže být uznán nárok na hlavní výhru
(vlastní potvrzení tohoto nároku předpokládá, že pořadatel ze zaslaných dokladů zjistí, že
soutěžící splnil podmínky této soutěže pro zisk hlavní výhry). Soutěžní obálku označte heslem
„MAGGI“. Pro uznání splnění podmínek soutěže je pro tyto účely rozhodující datum
poštovního razítka na obálce.
Každý účastník soutěže se může stát v průběhu soutěže výhercem hlavní výhry pouze jedenkrát.
Pokud by se měla stát výhercem hlavní výhry stejná osoba podruhé, získá výhru ten účastník,
jehož SMS byla doručena jako následující v pořadí.
b)
Vedlejší výhra:
140 x poukázka na nákup v obchodě obchodního řetězce Albert v hodnotě 500,-Kč.
Výhercem vedlejší výhry se stanou ti soutěžící, jejichž platná soutěžní SMS bude doručena do
SMS Centra jako 25. v pořadí v rámci každých celých dvou po sobě jdoucích soutěžních
hodin. Hraje se každý den od 10:00:00 hod. do 19:59:59 hod. Denně se hraje o 5 vedlejších
výher.
V případě, že bude do SMS Centra doručeno v rámci určité soutěžní dvouhodiny méně platných
vstupů, než kolik je zapotřebí k udělení vedlejší výhry dle předešlého odstavce, získává takovou
nepřidělenou vedlejší výhru odesilatel 3. platné soutěžní SMS zprávy, která bude doručena
do SMS Centra v průběhu následující soutěžní dvouhodiny.
Výherce vedlejší výhry musí doložit nejpozději do 7 dnů od obdržení zpětné SMS všechny
pokladní doklady, na základě kterých se zúčastnil soutěže. Pokladní doklady výherce vedlejší
ceny odešle doporučeně společně se svým jménem, adresou, telefonním číslem, ze kterého
soutěžil, na adresu: P.O.Box 88, 140 21 Praha 4, jinak mu nemůže být uznán nárok na
vedlejší výhru (vlastní potvrzení tohoto nároku předpokládá, že pořadatel ze zaslaných dokladů
zjistí, že soutěžící splnil podmínky této soutěže pro zisk vedlejší výhry). Soutěžní obálku
označte heslem „MAGGI“. Pro uznání splnění podmínek soutěže je pro tyto účely rozhodující
datum poštovního razítka na obálce.
Každý účastník soutěže se může stát výhercem vedlejší výhry pouze jedenkrát. Pokud by se
měla stát výhercem vedlejší výhry stejná osoba podruhé, získá výhru ten účastník, jehož SMS
byla doručena jako následující v pořadí.
V případě, že daná SMS splňuje kritéria obou výher (např. je 150. v rámci soutěžního dne a 25.
v rámci dvou po sobě jdoucích hodin), získává soutěžící hlavní výhru. Vedlejší výhru pak získá
ten účastník, jehož SMS byla doručena jako následující v pořadí.
Výhra bude výherci zaslána doporučenou zásilkou České pošty na adresu uvedenou výhercem
v odpovědi na zpětnou SMS informující výherce o výhře. Pořadatel soutěže rozešle všechny vedlejší i
hlavní výhry nejpozději do 30 dnů od skončení soutěže, jako doporučenou zásilku prostřednictvím
České pošty.
Soutěžící berou na vědomí, že Pořadatel nebude doručovat výhru na adresu mimo území České
republiky. V případě, že výherce odeslanou výhru nepřevezme, ztrácí na výhru nárok a výhra
propadne ve prospěch Pořadatele, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany
Pořadatele.
Pokud výherce hlavní či vedlejší výhry nesplní podmínky soutěže, získává nárok na výhru náhradník –
odesilatel té soutěžní SMS, která přišla v příslušný soutěžní den jako další následující v pořadí.
V takovém případě bude náhradník informován telefonicky nebo prostřednictvím SMS, že se stal
dodatečně výhercem hlavní či vedlejší výhry, a vyzván k zaslání všech dokladů a kontaktních údajů na
zadanou adresu.
Jeden soutěžící může v této soutěži vyhrát maximálně 1x hlavní výhru a 1x vedlejší výhru. V případě,
že by týž soutěžící splnil opakovaně podmínky pro získání hlavní výhry nebo vedlejší výhry, nebudou
mu takové pozdější výhry předány a propadají ve prospěch náhradníků, jimiž se rozumí soutěžící,
jejichž soutěžní SMS bezprostředně následuje na dalším místě v pořadí.
7. Oznámení výher, zaslání doručovací adresy
Na konci každého soutěžního dne, tedy každý den ve 23:59:59 hod., ukončí organizátor soutěže
přijímání soutěžních SMS pro daný soutěžní den.
O výhře určené dle pořadí doručených SMS budou výherci informováni obratem, a to zpětnou SMS
zprávou.
Každý z výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje podmínky účasti v soutěži – tedy státní
občanství, trvalý pobyt, věk, a uvést číslo telefonu, které se bude shodovat s číslem telefonu, ze
kterého byla zaslána soutěžní SMS do SMS centra (na požádání je soutěžící povinen prokázat, že je
oprávněným uživatelem daného telefonního čísla); povinnost prokázat uvedené skutečnosti leží na
soutěžícím a pořadatel, resp. organizátor soutěže si vyhrazují právo výlučně posoudit, zda soutěžící
požadované skutečnosti dostatečně prokázal. Výherce musí vždy za účelem prokázání splnění
podmínek účasti v soutěži předložit organizátorovi výše popsaným způsobem pokladní doklady,
na základě kterých se zúčastnil soutěže.
Neoznámí-li výherce organizátorovi soutěže platně své kontaktní údaje, potřebné pro zaslání výhry, ve
výše uvedené lhůtě, anebo neprokáže-li splnění podmínek účasti v soutěži, tak jak je uvedeno výše
v těchto pravidlech, výhra nebude předána a propadá ve prospěch náhradníka (srov. čl. 6 výše),
původní výherce ztrácí nárok na výhru.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do
soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např.
v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá.
Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné
podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel
si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o způsobu získání účtenek ze
strany soutěžích či v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících nebo jakéhokoli jednání
ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.
8. Práva a povinnosti pořadatele soutěže
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a
odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty
třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.
Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře v případě změny,
blokace apod. telefonního čísla soutěžícím či z důvodu jakékoliv jiné skutečnosti neovlivnitelné
pořadatelem, resp. organizátorem. Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a
neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů ani za nedoručení, ztrátu či poškození výher
zasílaných prostřednictvím pošty či jiným způsobem.
Pořadatel ani organizátor neodpovídá za nedoručení výhry v případě změny bydliště výherce, pokud
mu tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena, v případě nepřítomnosti výherce na adrese,
jež mu byla výhercem oznámena, za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výhry či její doručení
po lhůtě stanovené v pravidlech této soutěže z důvodů spočívajících na straně pošty či jiného
přepravce.
9. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel
Odesláním soutěžní SMS dle těchto pravidel každý soutěžící:
a) souhlasí se zařazením všech jím sdělených osobních údajů, a to jméno, příjmení, telefonní číslo
a kontaktní adresa (dále jen „údaje“) do databáze společnosti Nestlé Česko s.r.o., se sídlem v
Praze 4, Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ: 143 20, IČ: 457 99 504, jakožto správce, a s
jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj.
nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to
na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č.
101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně
kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu
těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o
dodržování práv se může obrátit na správce. Kontrolním orgánem je Úřad pro ochranu
osobních údajů.
b) dává pořadateli soutěže v souladu s § 12 Občanského zákoníku v platném znění souhlas s
užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i
zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených
pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro
komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi
obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly
nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez
věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí
osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne;
c)
potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže.
10. Obecná ustanovení soutěže:
a)
Do soutěže budou zařazeny pouze platné SMS zprávy. Pořadatel a organizátor soutěže si
vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech obdržených soutěžních SMS zpráv a
v případě pochybnosti je bez oznámení a stanovení náhrady ze soutěže odstranit.
b)
SMS zaslané v jiném než výše uvedeném tvaru nebo doručené v jiném termínu než době konání
soutěže nemohou být do soutěže platně zařazeny.
c)
U přijatých SMS zpráv je zhotovený záznam obsahující mobilní telefonní číslo, datum a čas
přijetí, obsah přijaté SMS.
d)
Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky. Pořadatel soutěže
má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými
soutěžícími.
e)
Organizátor ani pořadatel soutěže neručí za žádné technické problémy související s účastí
soutěžícího v soutěži či uplatněním výher ani za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození
výher zasílaných prostřednictvím pošty či jiným způsobem ani za ztrátu, nedoručení, prodlení
SMS zpráv zasílaných v souvislosti se soutěží. V případě ztráty, nedoručení, prodlení nebo
poškození výhry v soutěži zahájí na písemnou žádost spotřebitele organizátor reklamační řízení
se zasílatelem
f)
Za výherce se v případě pochybností považuje osoba, která organizátorovi prokáže, že
oprávněně disponuje SIM kartou k mobilnímu číslu, z nějž byla soutěžní SMS zpráva odeslána.
g)
Organizátor ani pořadatel nejsou odpovědni za funkčnost mobilních sítí, internetu a dále pak
neodpovídají za vlastnictví užitých mobilních telefonů a vlastnictví účtenek.
h)
V případě, že se výherci nepodaří výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak
předat dle předem sjednaných pokynů a to do 30 dnů od doručení kontaktních údajů výherce
organizátorovi, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá pořadateli soutěže.
i)
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně
dodržovat.
j)
Účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou.
k)
Organizátor soutěže ani pořadatel soutěže nenesou žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí
v soutěži či v souvislosti s jakýmkoliv užíváním výher.
l)
Nebezpečí škod na věci přechází na výherce okamžikem předání této výhry k přepravě, nebo
okamžikem předáním této výhry výherci.
m)
Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v hotovosti. Veškeré
nepřevzaté výhry propadají pořadateli soutěže.
n)
Organizátor ani pořadatel soutěže neodpovídají za uvedení nesprávných či nepřesných
informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou
vadou), za jakékoli obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, či jiné případné nedostatky
vzniklé v souvislosti se soutěží.
o)
Organizátor soutěže je s předchozím písemným souhlasem pořadatele oprávněn bez náhrady
pozměnit nebo upravit pravidla této soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či
jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi
komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla
jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Konečné rozhodnutí o sporných
otázkách přísluší vždy pořadateli soutěže. Pořadatel i organizátor soutěže jsou oprávněni
kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži.
p)
Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené účastí v soutěži ani výhrami v
soutěži nebo v souvislosti s nimi. Výherce není oprávněn požadovat od organizátora ani
pořadatele soutěže žádné dodatečné nároky nad rámec poskytnuté výhry.
q)
Odesláním soutěžní SMS do soutěže dle těchto pravidel každý soutěžící schvaluje tato pravidla
a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.
V případě dotazů k pravidlům soutěže mohou účastníci volat na infolinku 800 135 135 v pracovní dny
8:00-11:30 a 13:00-16:00.
Technicky zajišťuje Barracuda BS a.s., technická podpora: + 420 222 360 360, [email protected]
V Praze, dne 27. 3. 2013
Download

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „MAGGI - Vyhrajte