ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „TWIXUJ a hraj o 2x víkend v Římě a o 222 originálních hrnků!“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „TWIXUJ a
hraj o víkend v Římě a o originální hrnek!“ (dále jen „soutěž“). Zkrácené znění
pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat
v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze
formou písemných dodatků.
Organizátorem soutěže je:
PROMOANGEL s.r.o.
Se sídlem: Šestajovice, Šípková 988, okres Praha – Východ, PSČ 250 92
IČ: 290 24 463
(dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“)
Zadavatelem soutěže je:
Wrigley, s.r.o.
Se sídlem: Praha 9 – Vysočany, Sokolovská 270/201, PSČ 190 00
IČ: 284 66 489
(dále jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“)
Soutěž technicky zabezpečuje:
BARRACUDA BS, spol. s r.o.
Se sídlem: Praha 4, Na Jezerce 1199/7, PSČ 140 00
IČ: 497 07 418
1. Termín a místo konání soutěže
Soutěž bude probíhat v termínu od 15. 1. 2012 do 29. 2. 2012 včetně (dále jen „doba
konání soutěže“) na území České republiky.
Soutěž se uskuteční v prodejních sítích v ČR , dále jen „soutěžní místo“.
2. Soutěžní výrobek
Soutěž se vztahuje na výrobky zadavatele prodávané pod obchodní značkou Twix®, tj.
Twix® 51g, Twix®Xtra a Twix®Bonus Pack na soutěžních místech (dále jen „soutěžní
výrobek“).
3. Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm a s
adresou pro doručování na území České republiky (dále také „účastník", „účastník
soutěže“ nebo „soutěžící"). Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se
souhlasem svého zákonného zástupce.
Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k
organizátorovi, zadavateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám
blízké ve smyslu § 116 občanského zákoníku.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže
nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání
výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a
nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá organizátorovi soutěže, který
je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým
účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít
oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany
některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání
výhry.
4. Výhry v soutěži a jejich předání
Druhotnou výhrou je 222 originálních hrnků (dále jen „druhotná výhra“).
Hlavní výhrou je poukaz (voucher) na zájezd do Říma na víkend pro dvě osoby od CK
Čedok v hodnotě 30.000 Kč (dále jen „hlavní výhra“). Výherce se zavazuje respektovat
pravidla daného voucheru, který je platný do 31. 12. 2012. Po tomto datu neuplatněné
právo s voucherem spojené bez náhrady zaniká. Do soutěže jsou vloženy celkem dvě
hlavní výhry.
Výherci druhotných a hlavních výher budou o své výhře informováni SMS zprávou,
zaslanou na telefonní číslo, ze kterého zaslali soutěžní SMS, a to do 24 hodin od
vyhodnocení příslušného soutěžního dne /období.
Druhotné a hlavní výhry budou odeslány prostřednictvím České pošty, s.p. jako
doporučená zásilka, na adresu na území České republiky, kterou uvede účastník v zásilce
s doklady o soutěžním nákupu (viz níže). Druhotné a hlavní výhry budou účastníkům
odeslány nejpozději do 8 týdnů od skončení soutěže.
Organizátor, ani zadavatel nenesou jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních
zásilek, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
V případě, že výherce druhotné či hlavní výhry nezašle potřebné doklady a kontaktní
údaje v 7 denní lhůtě podle následujícího odstavce, výhra bez náhrady propadá ve
prospěch organizátora soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí,
popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.
Výherci druhotných a hlavních výher jsou povinni předložit originály či kopie dokladů o
nákupu soutěžních výrobků, a to zasláním originálu či kopie dokladu o soutěžním
nákupu na adresu P.O. Box 6, 149 01 Praha 4, s označením hesla na obálce „Twixuj a
vyhraj víkend v Římě“, a to nejpozději do 7 dnů od obdržení potvrzující SMS o výhře
(rozhodující je datum na poštovním razítku). Ze zaslaných dokladů musí být patrno, že
počet soutěžícím do soutěže zaslaných SMS zpráv odpovídá počtu uskutečněných
soutěžních nákupů, jak stanoví tato pravidla.
Výherce druhotné či hlavní výhry je povinen do výše uvedené zásilky vložit též text
obsahující kontaktní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo,
z nějž byla zaslána soutěžní SMS, kontaktní telefonní číslo (liší-li se od telefonního čísla,
z nějž byla zaslána soutěžní SMS), e-mail a doručovací adresa na území České republiky,
na níž má být zaslána výhra.
Zásilky s výše uvedeným obsahem musí být soutěžícími zaslány doporučeně.
V případě, že soutěžící nesplní výše uvedené podmínky ve stanovených termínech,
propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch organizátora soutěže.
5. Mechanika soutěže o druhotné a hlavní výhry
Soutěže o druhotné a hlavní výhry se může účastnit ten, kdo v době konání soutěže na
soutěžním místě zakoupil byť i jediný soutěžní výrobek, a o tomto nákupu si uschoval
doklad - účtenku (dále jen „soutěžní nákup“).
Do soutěže o druhotné a hlavní výhry se soutěžící zapojí tak, že v den realizace
soutěžního nákupu anebo nejpozději následující den zašle SMS zprávu na číslo 900 88
03 v tomto formátu:
„SOUTEZmezeraDATUMNAKUPUmezeraCASNAKUPU” (dále jen „soutěžní SMS”)
Příklad soutěžní SMS při soutěžním nákupu provedeném dne 2. 2. 2012 v 13:49 hod zní:
SOUTEZ 02.02.2012 13:49.
Datum a čas nákupu zjistí účastník z účtenky, kterou obdržel jako doklad o provedení
soutěžního nákupu.
Účastník se může do soutěže zapojit tolikrát (tedy odeslat tolik soutěžních SMS), kolik
zakoupil jednotlivých soutěžních výrobků – bez ohledu na to, zda tak učinil jedním nebo
vícero soutěžními nákupy.
Druhotné výhry získávají ti soutěžící, kteří zašlou soutěžní SMS v době konání soutěže
v časech, které se nejvíc blíží tzv. „šťastným chvilkám“. Šťastné chvilky jsou:
-
-
v období 15. 1. 2012 - 25. 2. 2012 včetně v časech 10:00:00, 14:00:00, 19:00:00 a
22:00:00 hod.,
v období 26. 2. 2012 - 28. 2. 2012 včetně v časech 07:00:00, 08:00:00, 09:00:00,
10:00:00, 11:00:00, 12:00:00, 13:00:00, 14:00:00, 15:00:00, 16:00:00, 18:00:00,
20:00:00 a 22:00:00 hod.,
a dne 29. 2. 2012 v časech 07:00:00, 08:00:00, 09:00:00, 10:00:00, 11:00:00,
12:00:00, 13:00:00, 14:00:00, 15:00:00, 16:00:00, 17:00:00, 18:00:00, 19:00:00,
20:00:00 a 22:00:00 hod.
V každé „šťastné chvilce se hraje o jednu druhotnou výhru. To znamená, že v období od
15. 1. 2012 do 25. 2. 2012 se soutěží o čtyři druhotné výhry denně, v období od 26. 2.
2012 do 28. 2. 2012 se soutěží o třináct druhotných výher denně a dne 29. 2. 2012 se
soutěží o patnáct druhotných výher.
Výherci druhotných výher jsou organizátorem určováni průběžně k jednotlivým
„šťastným chvilkám“, které se vyskytnou v průběhu příslušného soutěžního dne.
Ke konkrétní „šťastné chvilce“ jsou přiřazeny pouze ty platné soutěžní SMS, které přišly
v rozmezí 25 minut před danou soutěžní chvilkou a 25 minut po dané soutěžní chvilce
ze všech platných soutěžních SMS došlých organizátorovi v průběhu celého soutěžního
dne.
(Příklad určení výherce druhotné výhry: Dne 15. 1. 2012 přijde organizátorovi soutěže
dopoledne 5 soutěžních SMS: První v 09:00:05, druhá v 9:35:25, třetí v 10:02:01, čtvrtá
v 10:15:36 a pátá v 11:47:21. Výhercem druhotné výhry se stává soutěžící, který zaslal
soutěžní SMS zprávu v čase 10:02:01, neboť tato zpráva se nejvíce přiblížila „šťastné
chvilce“, která je dne 15. 1. 2012 dopoledne pouze v 10:00:00 hod. Soutěžní SMS, které
organizátorovi přišly v 09:00:05 a v 11:47:21 nebudou do soutěže zařazeny, neboť
nepřišly nejdříve 25 minut před „šťastnou chvilkou“ ani nejpozději 25 minut po ní; nelze
je přitom v daném případě vztáhnout ani k nejbližší předcházející či nejbližší následující
„šťastné chvilce“.)
V případě, že by nejblíže „šťastné chvilce“ přišlo v identický čas více soutěžních SMS,
vyhrazuje si organizátor právo vybrat z jejich odesilatelů konečného výherce
prostřednictvím doplňující soutěžní otázky, kterou jim položí.
V soutěži se hraje o dvě hlavní výhry. První výherce hlavní výhry je vybrán
prostřednictvím všech platných soutěžních SMS došlých organizátorovi v období 15. 1.
2012 – 6. 2. 2012 včetně (dále jen „první soutěžní období“). Druhý výherce hlavní výhry
je vybrán prostřednictvím všech platných soutěžních SMS došlých organizátorovi v
období 7. 2. 2012 – 29. 2. 2012 včetně (dále jen „druhé soutěžní období“).
Výhercem hlavní výhry v prvním soutěžním období se stane ten soutěžící, jehož
soutěžní SMS došla organizátorovi v průběhu tohoto období jako 300 (třístý) v pořadí.
Pro případ, že by organizátorovi přišlo v prvním soutěžním období méně než třista
soutěžních SMS, stává se výhercem hlavní výhry v tomto období ten soutěžící, jehož
soutěžní SMS přišla organizátorovi jako poslední.
Výhercem hlavní výhry v druhém soutěžním období se stane ten soutěžící, jehož
soutěžní SMS došla organizátorovi v průběhu tohoto období jako 300 (třístý) v pořadí.
Pro případ, že by organizátorovi přišlo v druhém soutěžním období méně než třista
soutěžních SMS, stává se výhercem hlavní výhry v tomto období ten soutěžící, jehož
soutěžní SMS přišla organizátorovi jako poslední.
Soutěžní SMS lze odesílat pouze z mobilních telefonů registrovaných u mobilních
operátorů v ČR (Vodafone, T-Mobile, O2).
Cena soutěžní SMS zprávy je 3 Kč včetně DPH. Potvrzující SMS není účtována žádnou
sazbou. Počet soutěžních SMS na jednoho účastníka není limitován za splnění dále
uvedených podmínek.
Z jednoho telefonního čísla se může účastnit soutěže pouze jeden soutěžící.
Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní SMS zprávy zaslané v jiném než předepsaném
tvaru, odeslané jinak než z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů
v ČR (např. prostřednictvím internetových bran), SMS zprávy odeslané mimo území ČR a
SMS zprávy doručené organizátorovi mimo dobu trvání soutěže či SMS zprávy jinak
nesplňující stanovené podmínky. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného
posouzení správnosti zaslaných soutěžních SMS zpráv.
Každá koupě soutěžního výrobku opravňuje k zaslání 1 soutěžní SMS, bez ohledu na to,
zda soutěžní výrobky byly koupeny jedním nebo vícero soutěžními nákupy: tzn. počet
soutěžních výrobků = počet možných soutěžních SMS. Pokud soutěžící nedoloží doklad/y
o uskutečnění shodného počtu zakoupených soutěžních výrobků s počtem zaslaných
SMS, ztrácí nárok na výhru. Doklad o soutěžním nákupu (účtenka) musí být datován
vždy před zasláním SMS zprávy.
Soutěže se může účastník zúčastnit opakovaně s každým dalším zakoupeným soutěžním
výrobkem po dobu trvání soutěže.
Jedna účtenka může sloužit jako společný doklad o zakoupení několika soutěžních
výrobků.
Za účastníka soutěže se v pochybnostech považuje osoba, která vlastní účtenku k
soutěžnímu nákupu a oprávněně užívá a drží mobilní telefon se SIM kartou, na kterou
je registrováno telefonní číslo, ze kterého byla odeslána soutěžní SMS - za předpokladu,
že veškeré údaje ze soutěžní SMS a předmětné účtenky se shodují. Povinnost věrohodně
prokázat uvedené skutečnosti leží na soutěžícím.
Soutěžící je povinen uschovat originál účtenky za účelem ověření platné účasti v soutěži
a za účelem vydání výhry. Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání organizátorovi účtenku
splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodným datem a časem, které byly zadány do
soutěžní SMS, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli
náhrady ve prospěch organizátora soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci
v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.
Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího
podmínky těchto pravidel lze použít pouze doklady o zaplacení z elektronické
registrační pokladny, ze kterých bude jednoznačně vyplývat nákup příslušného počtu
soutěžních výrobků. V případě, že elektronická pokladna neuvádí vypsané názvy
výrobků, je nutné k prokázání soutěžního nákupu doložit společně s tímto dokladem o
zaplacení také prodavačem ručně vyplněný doklad s vypsáním názvů všech zakoupených
soutěžních výrobků a razítkem dané prodejny.
K prokázání soutěžního nákupu nelze použít samostatný doklad s ručně vyplněnými
údaji. Soutěžní nákup musí být vždy doložen také dokladem o zaplacení z elektronické
pokladny.
Všichni soutěžící, kteří vstoupí do soutěže, obdrží od organizátora soutěže SMS zprávu
potvrzující účast v soutěži, a to na telefonní číslo, z nějž soutěžící odeslal soutěžní SMS
zprávu. Nedoručení SMS potvrzení od organizátora znamená, že vstup do soutěže
neproběhl správně.
V případě, že soutěžní SMS bude výherní stran druhotné výhry, pak účastník obdrží do
24 hod od vyhodnocení příslušného soutěžního dne SMS zprávu s informací o této
výhře.
V případě, že soutěžní SMS bude výherní stran hlavní výhry, pak účastník obdrží od
organizátora SMS zprávu s informací o této výhře do 24 hodin od vyhodnocení
příslušného soutěžního období.
6. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy
Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů
(dále jen údaje) do databáze společnosti Wrigley, s.r.o., se sídlem: Praha 9 – Vysočany,
Sokolovská 270/201, PSČ 190 00, IČ: 284 66 489 jakožto správce (dále jen „Společnost“),
a s jejich zpracováním prostřednictvím společnosti PROMOANGEL s.r.o., se sídlem:
Šestajovice, Šípková 988, okres Praha – Východ, PSČ 250 92, IČ: 290 24 463 jakožto
zpracovatele pro účely realizace soutěže a předání výhry a dále pro marketingové účely
Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných
akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou,
respektive do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21
zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může
bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním
údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních
údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností Společností
se může obrátit na Společnost, případně s podnětem i přímo na Úřad pro ochranu
osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.
Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel soutěže je oprávněn užít
v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku,
bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu),
propagačních a reklamních materiálech zadavatele v souvislosti s touto soutěží a jeho
výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i
zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení
soutěže.
7. Závěrečná ustanovení
Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech
týkajících se této soutěže. Organizátor je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit,
zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám
v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na
internetových stránkách: www.twixujsvetpocka.cz.
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo
nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit
podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly
být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání
účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.
Organizátor soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí
svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
Organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat
elektronickými prostředky.
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato
pravidla bezvýhradně dodržovat.
Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže uložen u advokátní kanceláře KMVS,
advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Hellichova 1, 118 00 Praha 1, v sídle společnosti
PROMOANGEL s.r.o., a na internetových stránkách www.twixujsvetpocka.cz.
V Praze dne 14. 1. 2012
Download

Pravidla soutěže