Pravidla soutěže
Fotomaják
Pořadatel soutěže:
Olympus Czech group, s.r.o., člen koncernu, Evropská 176/16, 160 41 Praha 6, IČ: 270 68 641,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 93921.
Název soutěže:
Foto maják
Místo průběhu soutěže:
Soutěž probíhá společně na území České republiky
http://www.fotomajak.cz (dále jen „místo konání soutěže“).
prostřednictvím
webové
stránky
Organizátor soutěže:
Olympus Czech group, s.r.o., člen koncernu, Evropská 176/16, 160 41 Praha 6, IČ: 270 68 641
Zpracovatel osobních údajů:
Zaraguza CZ s.r.o., IČ: 242 12 491, sídlo: Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5 IČ 24212491.
Trvání soutěže:
22. 5. 2014 – 26. 6. 2014
Podmínky účasti v soutěži:
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České
republiky. Další podmínkou je udělení souhlasu s pravidly soutěže a udělení souhlasu se zpracováním
osobních údajů e-mail, jméno, příjmení.
Pravidla soutěže a způsob určení vítězů:
1 výherce získá sadu fotoaparátu Olympus OM-D E-M10, objektivy a příslušenství v hodnotě 50.000
Kč.
V rámci soutěže získají všichni účastníci, kteří vyplní své kontaktní údaje a udělí souhlas s pravidly
soutěže a se zpracováním osobních údajů, 5% slevový kód pro nákup zboží, které není označeno jako
„Akce“ na stránce http://www.olympusobchod.cz/.
V rámci místa konání soutěže mají uživatelé možnost vybrat si z 7 fotografií a určit, které z nich byli
pořízeny zrcadlovkou. Po jejich zodpovězení dostane uživatel možnost zodpovědět soutěžní tipovací
otázku následujícího znění: „Tipněte si, kolik fotoaparátů Olympus se v ČR prodalo od 1. 10 do 31. 12.
2013.“ Po jejím zodpovězení vyplní uživatel v kontaktním formuláři svůj e-mail, jméno a příjmení a
souhlas se zpracováním osobních údajů. Odesláním svého tipu a osobních informací se uživatel stává
účastníkem v soutěži.
Výherce bude určen následovně:
Výhercem se stane ten účastník v soutěži, jehož odpověď na tipovací otázku bude nejblíže správné
odpovědi.
V případě, že vítěznou odpověď zodpoví vícero účastníků v soutěži stejně, vítězem se stane ten
účastník, který zodpověděl správně jako první v pořadí.
Komunikace projektu a výsledků
Soutěž končí 26. 6. 2014 v 17:00. Výherce soutěže – jehož odpověď na soutěžní otázku bude nejblíže
skutečně dosaženému množství prodaných fotoaparátů OLYMPUS v ČR od 1. 10. 2013 do 31. 12.
2013. - bude informován prostřednictvím e-mailu do jednoho týdne po skončení soutěže.
Pokud si výherce výhru nepřevezme do uplynutí jednoho kalendářního měsíce od kontaktování,
výhra bude předána soutěžícímu, který se umístil se správnou odpovědí jako druhý v pořadí.
Výhra
Výherce získá sadu fotoaparátu Olympus OM-D E-M10, objektivy a příslušenství v hodnotě cca 50.000
Kč.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Odesláním odpovědi na tipovací otázku účastník soutěže schvaluje tato pravidla soutěže a zavazuje
se je plně dodržovat.
Soutěžící vstupem do soutěžní aplikace souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu
poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze společnosti Olympus Czech group, s.r.o.,
člen koncernu, Evropská 176/16, 160 41 Praha 6, IČ: 270 68 641, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 93921 (dále jen „společnost“), jakožto
správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj.
nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních
sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu nezbytně
nutnou, popř. do odvolání souhlasu. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména že poskytnutí údajů je
dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo
přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich
likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na
Úřad pro ochranu osobních údajů.
Zpracovávané osobní údaje: e-mail, jméno, příjmení.
Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci účastníků soutěže a k následnému výběru vítěze.
Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě formuláře na místě konání soutěže,
prostřednictvím kterého se subjekt údajů přihlásí do soutěže.
Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické
databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data
jsou ukládána v digitální formě.
Subjekt souhlasí s tím, aby správce či zpracovatel zveřejnil jeho jméno a příjmení v případě, že se
stane vítězem soutěže. Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je
mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce
má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života
účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na
účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby
správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo
likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na
správce, a pokud jim správce nevyhoví tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však
muže účastník soutěže obrátit i přímo.
Tento souhlas může účastník kdykoliv odvolat.
Další důležité podmínky Soutěže:
Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího
trvání, promoční akci zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel
bude vždy k dispozici na www.fotomajak.cz.
Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
Organizátor a pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného
typu a hodnoty.
O případných námitkách s průběhem soutěže bude rozhodovat organizátor soutěže. Lze je zaslat
písemně na organizátorovu poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od
ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže
zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru a
výhra bude předána soutěžícímu, který se umístil se správnou odpovědí jako druhý v pořadí.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže.
Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci. Pořadatel dále
neručí za doručení zprávy (e-mailu), kterým bude zasílána informace o výhře a za doručení výhry
zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a
ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich
zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnanců blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane
výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
V Praze dne 9. 6. 2014
Poznámka:
Změna v bodu Komunikace projektu a výsledků
Původné znění:
Soutěž končí 26. 6. 2014 v 17:00. Výherce soutěže – jehož odpověď na soutěžní otázku bude nejblíže
skutečně dosaženému množství vyrobených fotoaparátů OLYMPUS od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013. bude informován prostřednictvím e-mailu do jednoho týdne po skončení soutěže.
Upravené znění:
Soutěž končí 26. 6. 2014 v 17:00. Výherce soutěže – jehož odpověď na soutěžní otázku bude nejblíže
skutečně dosaženému množství prodaných fotoaparátů OLYMPUS v ČR od 1. 10. 2013 do 31. 12.
2013. - bude informován prostřednictvím e-mailu do jednoho týdne po skončení soutěže.
Download

Pravidla soutěže Fotomaják Pořadatel soutěže: Olympus Czech