Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon“) uděluje Uživatel dobrovolně oprávnění shromažďovat,
uchovávat a dále předat jeho osobní údaje společnosti SendDoc, s.r.o., se sídlem
Mezibranská 1579/4, IČ: 01558765.
Správce osobních údajů: Společnost SendDoc, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, IČ:
01558765.
Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, IČ, DIČ, datum a místo
narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, tel. spojení domů do zaměstnání, bankovní
spojení, zaměstnavatel nebo předmět podnikání, pracovní pozice a další údaje
požadované správcem provozu aplikace.
2. Účel zpracování osobních údajů: Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci
Uživatelů Aplikace. Osobní údaje jsou dále zpracovávány pro účely nabídek nových služeb
pro Uživatele. Uživatel uděluje souhlas k tomu, aby Provozovatel předal údaje pro účely
poskytování účetních služeb.
3. Období, pro které účastník soutěže souhlasí se shromažďováním, uchováváním
a zpracováním poskytnutých osobních údajů: Od data udělení souhlasu až do písemného
odvolání souhlasu. Uživatel bere na vědomí, že v případě odvolání souhlasu se
zpracováním osobním údajů ztrácí možnost užívat Aplikaci.
4. Prostředky a způsob zpracování osobních údajů: Osobní údaje jsou od Uživatele získávány
na základě elektronického formuláře, kterým se subjekt údajů registruje k užívání
Aplikace.
5. Způsob zpracování: Osobní údaje Uživatele budou zpracovány ve shora uvedeném
rozsahu v elektronické databázi správce (nebo jím pověřenou třetí osobou) nebo
zpracovatelem, se kterým správce uzavře(l) příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou
ukládána v digitální formě.
6. Rozsah zpracování: Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá výše uvedeným účelům
jejich zpracování, jedná se tak zejména o zpracování adresných a identifikačních osobních
údajů, popřípadě dalších nezbytných údajů potřebných ke splnění daného účelu.
7. Subjekty zpracovávající osobní údaje Uživatele: Poskytnuté osobní údaje budou
zpracovány správcem a dále zpracovateli, se kterými správce uzavře smlouvu
o zpracování osobních údajů dle § 6 zákona. O konkrétním zpracovateli bude Uživatel
vždy informován. Veškeré závazky týkající se ochrany osobních údajů se vždy vztahují i na
zpracovatele.
8. Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li Uživatel o informaci
o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto
informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
9. Ochrana práv účastníka soutěže dle § 21 Zákona: Každý Uživatel, který zjistí nebo se
domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu
s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména
jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, muže požádat správce
nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil
takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).
Uživatel má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim
správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může
Uživatel obrátit i přímo.
10. Kontakt na správce anebo zpracovatele osobních údajů za účelem aktualizace osobních
údajů Uživatele umístěn na webových stránkách.
Kontakt na správce anebo zpracovatele osobních údajů za účelem využití svých práv na
informaci dle § 12 a 21 zákona umístěn na webových stránkách.
Kontakt na správce anebo zpracovatele osobních údajů za účelem žádosti o likvidaci svých
osobních údajů umístěn na webových stránkách.
Download

Souhlas se zpracováváním osobních údajů