Podmínky používání aplikace SendDoc, obchodní podmínky
Preambule
Tyto podmínky upravují možnosti používání aplikace SendDoc. Aplikace SendDoc nabízí svým
uživatelům jednoduchým a bezpečným způsobem tvořit, upravovat a odesílat daňové
doklady dalším uživatelům, sdílet dokumenty s ostatními uživateli. Hlavním cílem tvůrců
platformy SendDoc je především nahrazení složitých operací s účetními doklady
prostřednictvím e-mailu uživatelsky jednoduchou a intuitivní aplikací, která v důsledku svým
uživatelům ušetří čas, náklady a starosti o bezpečnost jejich účetních dokumentů zasílaných
prostřednictvím internetové sítě.
I.
Vymezení pojmů, závaznost podmínek
1.
„Obchodní podmínky“ – Obchodními podmínkami se míní Podmínky používání aplikace
SendDoc, obchodní podmínky.
2.
„Provozovatel“ – Provozovatelem se má na mysli provozovatel aplikace Sendoc na
webových stránkách http://www.senddoc.cz, společnost SendDoc, s.r.o., IČ: 015
58 765, se sídlem Mezibranská 1579/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zápis v obchodním
rejstříku, sp.zn.: C 208369 vedená u Městského soudu v Praze.
3.
„Webové stránky“ – webovými stránkami se má na mysli webové stránky provozované
Provozovatelem na adrese http://www.senddoc.cz.
4.
„Aplikace“ – aplikací se má na mysli platforma SendDoc, což je software, který umožňuje
elektronickou výměnu účetních dokumentů mezi uživateli. Aplikace dále umožňuje
vytváření dokumentů, workflow a správy účetních dokumentů v rozsahu podle nabídky
zpřístupněné veřejnosti na internetové stránce a určené společnosti.
5.
„Uživatel“ – uživatelem se má na mysli fyzická nebo právnická osoba, která si stáhne
Aplikaci, zaregistruje se a získá uživatelský účet.
6.
„Registrace“ – registrací se má na mysli stažení Aplikace do počítače Uživatele, její
instalace Uživatelem, vyplnění registračního formuláře a potvrzení Obchodních podmínek
a přijetí registračního e-mailu, který Uživatel obdrží v návaznosti na výše uvedené kroky
od Provozovatele.
Tyto Obchodní podmínky jsou pro Uživatele závazné od okamžiku potvrzení
registrace Uživatelem.
II.
Podmínky Užívání Aplikace
1.
Uživatel bere na vědomí, že okamžikem registrace a potvrzením těchto Obchodních
podmínek dochází mezi Uživatelem a Provozovatelem k uzavření Smlouvy o poskytování
služeb s tím, že obsah vzájemných práv a povinností Uživatele a Provozovatele je
upraven těmito Obchodními podmínkami.
2.
Provozovatel prohlašuje, že funkcí aplikace je přenášení účetních dokumentů
elektronickou formou s tím, že ostatní služby poskytované v rámci Aplikace představují
nadstavbu k původní základní funkci Aplikace.
3.
Provozovatel prohlašuje, že dokumenty vytvořené Uživatelem, mohou být pro účely
technického zajištění přenosu těchto dokumentů dočasně ukládány na zabezpečených
datových úložištích, prostřednictvím platformy Windows Azure nebo jiných datových
úložištích přístupných společnosti veřejnosti prostřednictvím internetové stránky.
Poskytovatel v této souvislosti prohlašuje, že dočasné ukládání dokumentů není archivací
dokumentů ve smyslu ustanovení zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
III.
Udělení Licence
1.
Aplikace je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění jeho pozdějších
novelizací (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem.
2.
Poskytovatel tímto uděluje Uživateli nepřenosnou, nevýhradní licenci k Aplikaci.
Uživatel:
- je oprávněn užívat Aplikaci výhradně v souladu s těmito Obchodními podmínkami
- není oprávněn Aplikaci jakkoli měnit, upravovat, rozmnožovat.
IV.
Práva a povinnosti Uživatelů Aplikace
1.
Uživatel je oprávněn užívat funkce Aplikace zdarma, vyjma funkce odesílání dokumentů,
která je poskytnuta k dispozici Uživatelům zdarma pouze pro omezené množství
dokumentů s omezenou velkostí souborů. Konkrétní podmínky užívání funkce odesílání
dokumentů je upravena v ceníku Provozovatele, který je umístěn na webových
stránkách. Provozovatel si vyhrazuje právo některé funkce Aplikace v budoucnu
zpoplatnit. Uživatel má právo začít s využíváním Aplikaci až po zaplacení ceny. V případě,
že uživatel využívá aplikaci a má v úmyslu využívat službu i po skončení období, za
kterou už cenu za poskytnutí aplikaci zaplatil, je povinný zaplatit cenu za další období
předem tak, aby v prvý den nového období byla cena za následující období zaplacená.
Cena se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání na účet společnosti.
2.
Uživatel užívá Aplikaci prostřednictvím svého uživatelského účtu. Do svého účtu vstupuje
Uživatel zadáním jím zvoleného uživatelského jména a hesla. Heslo si Uživatel zvolí
v okamžiku registrace. Heslo může Uživatel v průběhu užívání Aplikace měnit.
Provozovatel v zájmu ochrany dat Uživatele doporučuje Uživateli, aby nikomu nesděloval
své uživatelské jméno a heslo.
3.
Uživatel je oprávněn prostřednictvím Aplikace ukládat a evidovat elektronické
dokumenty, tisknout, importovat či exportovat data a dokumenty do nebo z Aplikace, a
to v rozsahu, v jakém to Aplikace rozsahem svých funkcí umožňuje.
4.
Provozovatel je oprávněn omezit nebo zcela zamezit možnost užívání Aplikace Uživateli,
případně smazat Uživateli jeho účet, a to v případě, že se důvodně domnívá, že Uživatel
užívá Aplikaci v rozporu s těmito Obchodními podmínkami. Uživateli nevzniká nárok na
jakoukoli náhradu či kompenzaci v souvislosti s výše uvedeným jednáním Provozovatele.
5.
Provozovatel prohlašuje, že v souvislosti se správou dokumentů vytvořených v rámci
Aplikace Uživatelem nebo poskytnutých Uživatelem odpovídá za jejich ztrátu, zničení
nebo poškození pouze v případě, že ztráta, zničení nebo poškození těchto dokumentů
bylo způsobeno zaviněným jednání Poskytovatele. V případě, že byla ztráta, zničení nebo
poškození dokumentů způsobeno zejména:
- protiprávním jednáním třetí osoby;
- vyšší mocí (například: živelné pohromy, zásah blesku);
- jednáním, nejednáním, či opomenutím třetích osob, zejména poskytovatelů platformy
Windows Azure nebo poskytovatelů jiných datových center, které poskytují služby
Provozovateli;
Provozovatel za ztrátu, zničení nebo poškození dokumentů neodpovídá.
6.
Uživatel bere na vědomí, že Aplikace nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s
ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele,
popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Stejně tak
Aplikace nemusí být dále dostupná zejména v případě přírodních katastrof,
protiprávního jednání třetích osob. Případná nedostupnost Aplikace se nepovažuje za
pochybení na straně Provozovatele a Uživateli na základě této skutečnosti nevznikají
vůči Provozovateli jakékoli nároky.
7.
V případě ukončení spolupráce je Uživatel povinen převzít si veškerá data, která
Uživatel poskytl Provozovateli, a to nejpozději do 90 dnů ode dne ukončení spolupráce.
V případě, že Uživatel dokumenty od Provozovatele nepřevezme, vyzve Provozovatel
Uživatele k jejich převzetí a stanoví Uživateli přiměřenou lhůtu k jejich převzetí s tím, že
zároveň Uživatele upozorní na skutečnost, že nedojde-li ve stanovené lhůtě k převzetí
dokumentů, budou dokumenty smazány. V případě, že si Uživatel nepřevezme
dokumenty ani v dodatečně stanovené lhůtě, je Provozovatel oprávněn veškerá data
týkající se konkrétního Uživatele smazat.
V.
Zabezpečení Aplikace a vytvořených dokumentů Uživateli
1.
Provozovatel prohlašuje, že poskytuje Uživatelům Aplikace nejvyšší možnou ochranu
proti ztrátě či zneužití dat vytvořených v rámci Aplikace.
2.
Dokumenty vytvořené uživateli v rámci Aplikace jsou primárně ukládány na počítači
Uživatele. Veškerý přenos dokumentů mezi Uživateli Aplikace, v rámci Aplikace, probíhá
prostřednictvím zabezpečeného HTTPS spojení. Zabezpečení Aplikace je vykonávána s
dalšími opatřeními zpřístupněné veřejnosti na internetové stránce a určené společnosti.
3.
Provozovatel rovněž provádí pravidelné kontroly proti případnému nepovolenému
průniku.
4.
Každý dokument je podepsán digitálním podpisem osoby, která dokument vytvořila,
a časovou značkou přidělenou nezávislým serverem, který jednoznačně spojuje
dokument s datem a časem.
VI.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Provozovatel prohlašuje, souhlas se zpracováním osobních údajů je uveden v
samostatném souhlasu se zpracováním osobních údajů, který Uživatel odsouhlasí v rámci
registrace účtu Uživatele.
VII.
Závěrečná ustanovení
1.
Veškerá komunikace mezi Provozovatelem a Uživatelem bude realizována
prostřednictvím e-mailu či telefonu, který je umístěn na webových stránkách.
2.
Uživatel je povinen uvádět své kontaktní údaje ke dni přijetí těchto Obchodních
podmínek. Každá strana může změnit své kontaktní údaje prostřednictvím oznámení
doručeného na základě tohoto ustanovení.
3.
Obchodní podmínky mohou být jednostranně měněny a doplňovány Provozovatelem s
tím, že taková změna nabude účinnosti ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění takové
změny na webu. V případě, že Uživatel nebude souhlasit s jakoukoli takovou změnu, je
povinen tuto skutečnost Provozovateli sdělit ve lhůtě 15 dnů od uveřejnění.
4.
Tyto Podmínky jsou účinné od 08.10.2013
Download

Obchodní podmínky pro užívání programu