Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková
organizace, Středoškolská 3, Ostrava-Zábřeh
Vás zve na ojedinělý třídenní kurz na téma:
Termín konání: 23. – 25. 5. 2012
Časový rozvrh: 21 vyučovacích hodin (3 x 7 hod.), začátek bude vždy v 8:00 hod.,
konec pak v 14:15 hod.
Cílem kurzu je získání základní orientace v oblasti oceňování
staveb. Kurz není určen pro rozpočtáře, ale pro ty, kteří se
setkávají ve své práci s oceňováním staveb a danému
problému nerozumí.

Slibujeme vám, že vás naučíme oceňovat stavební práce.

Nabízíme vám individuální přístup a přátelské prostředí.
Cena kurzu je 3 000 Kč
1
Vstupní předpoklady uchazečů
Nutným předpokladem úspěšného absolvování je základní znalost práce s PC a
orientace ve výkresech stavební projektové dokumentace.
Místo konání: budova Střední průmyslové školy stavební v Ostravě-Zábřehu,
Středoškolská 3, Ostrava-Zábřeh, učebna č. 319.
Naše škola sídlí na úplném konci ulice Středoškolská. Nejbližší zastávky městské
hromadné dopravy jsou:




Tylova (tram),
Karpatská (tram, bus),
Obchodní centrum (tram, bus),
Kpt. Vajdy (tram).
Výsledky vzdělávání
Absolvent kurzu je připravován tak, aby:
1) získal základní orientaci v problematice cen stavebních prací
2) zvládl konstrukci rozpočtu stavebních prací klasickým způsobem i pomocí
výpočetní techniky
3) byl schopen vytvořit jednoduchý rozpočet a stanovit na této úrovni ceny
stavebních prací
2
Časový rozvrh kurzu
Termín
Téma
Přednášející
Středa
23. 5. 2012
Úvod do rozpočtování, objemová kalkulace, úvod
do odbytové kalkulace
Mgr. Petr Seidler
Čtvrtek
24. 5. 2012
Odbytová kalkulace, výpočet ceny stavebního
objektu pomocí položkového rozpočtu
Ing. Norbert
Hanzlík
Pátek
25. 5. 2012
Individuální konzultace
Prezentace programu BUILDpower (RTS, a.s.)
Mgr. Petr Seidler
a Ing. Aleš Zlý
Podmínky účasti: Účastníci jsou do kurzu zařazováni dle došlého pořadí. Přihlášku
nám odešlete i v případě platby v hotovosti. V případě nezařazení
nebo zrušení kurzu bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí
přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně.
Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (3 pracovní dny
před konáním kurzu – rozhodující je den doručení). Při vrácení
platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při
neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce poplatek nevracíme.
Organizace má právo vyslat náhradníka.
Termín podání přihlášek: nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu, a to
e-mailem ([email protected]), faxem (595 781 532),
nebo poštou k rukám paní Sylvie Honové. Účastnický
poplatek uhraďte na účet vedený u KB č.ú. 7439761/0100,
v.s. 23052012.
Kurz bude otevřen, pokud se přihlásí minimálně 8 zájemců. Občerstvení zajištěno.
Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
3
Download

pozvánka - Střední průmyslová škola stavební, Ostrava