Obchodní podmínky prodeje zájezdů
I.Úvod
Cestovní agentura Win&Sun (dále jen CA) provádí autorizovaný prodej zájezdů cestovních kanceláří
(dále jen CK), se kterými má řádnou smlouvu o prodeji zájezdů. Všechny zastoupené CK jsou pojištěny
proti úpadku a jsou prověřeny několika letou zkušeností v oboru. Doklad o pojištění obdrží klient
společně s cestovní smlouvou. I přes velmi častou aktualizaci volných míst, však CA v momentě
objednání neví jistě, zda-li je daný zájezd volný či nikoli, jelikož mohl být v tu samou dobu vyprodán.
CA si vyhrazuje právo po objednávce na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při
přepisu zájezdu do databáze serveru.
II.Cena, sleva, bonus
Win&Sun prodává zájezdy za stejnou cenu jako pořádající CK a to společně se slevami, věrnostními
bonusy, akčními výhodami apod. Vzhledem k vysokému objemu zadávaných dat CA nezaručuje
stoprocentní správnost a přesnost všech vystavených informací. Pro zákazníka jsou závazné
informace, které obdrží na cestovní smlouvě a cestovní pokyny zaslané pořádající CK. Všechny služby
zájezdu se řídí podle katalogu pořádající CK.
III. Objednávky
Každý zákazník si může nezávazně objednat libovolný zájezd z nabízených zájezdů, případně i více
zájezdů pro možnost náhrady za první požadovaný zájezd nebo jen učinit nezávaznou poptávku
nevztahující se k žádnému konkrétnímu zájezdu. Pokud nedojde k jiné dohodě nebo zákazník
v poznámce zájezdu neurčí prioritu po sobě jdoucích objednávek, tak CA zarezervuje zájezdy podle
došlého pořadí a při první úspěšné rezervaci činnost skončí. Po obdržení nezávazné objednávky
pracovník CA ověří, zda je zájezd volný a pokud volný je,vytvoří u pořádající CK předběžnou rezervaci
na zákazníkovo jméno, které uvedl v objednávce. Doba předběžné rezervace je zpravidla několik dní,
u zájezdů last minute zpravidla několik hodin. Okamžitě po vytvoření rezervace kontaktuje pracovník
CA zákazníka a sdělí mu, do kdy je zájezd rezervován a celou celkovou cenu zájezdu. Je potřeba, aby
se zákazník do vypršení rezervace rozhodnul kladně či nikoli. Pokud se zákazník rozhodl kladně a
zájezd si koupí, sdělí pracovníkovi CA všechny potřebné údaje k vyplnění cestovní smlouvy.
Vyplněnou cestovní smlouvu pošle CA zákazníkovi mailem nebo poštou, spolu s potvrzením o
pojištění CK proti úpadku, všeobecnými obchodními podmínkami CK a způsobem platby. Smlouva
zaslaná mailem má ze zákona stejnou platnost jako originál zaslaný poštou. Z8kazník si smlouvu
překontroluje, případně doplní data o spolucestujících a podepsanou smlouvu odešle mailem do CA
spolu s dokladem o uhrazení platby. Svým podpisem zákazník stvrzuje správnost údajů na cestovní
smlouvě, souhlas s obchodními podmínkami CA a souhlas s tím, že obdržel všechny přílohy, které jsou
nedílnou součástí cestovní smlouvy. Po obdržení podepsané cestovní smlouvy a dokladu o provedení
platby, zasílá CA cestovní smlouvu k potvrzení pořádající CK. Smlouva se stává závaznou v okamžiku
jejího potvrzení ze strany pořádající CK. U last minute zájezdů musí být zpravidla během několika
hodin podepsaná a zaslaná cestovní smlouva. Pokud cestovní smlouva nebude podepsána a
doručena do konce rezervace zájezdu zákazníka, může dojít ze strany CK/CA ze stornování rezervace
zájezdu.
Pokud ve zcela výjimečném případě stane, že CK smlouvu nepotvrdí, vrátí CA zákazníkovi neprodleně
všechny jeho uhrazené platby. Zákazník nemá nárok na náhradu škody.
CA nenese odpovědnost za následky pozdního obdržení podepsané cestovní smlouvy, nebo na
následky vzniklé vyplněním chybných údajů v cestovní smlouvě.
CA si vyhrazuje právo nepřijmout neúplné, či matoucí objednávky (například špatné telefonní číslo
nebo chybná e-mailová adresa) a to i bez odpovědi zákazníkovi.
IV.Platba
Nikdy nic neplatíte před podepsáním cestovní smlouvy!
Informace o platbě jsou uvedeny v cestovní smlouvě. Zpravidla u zájezdů objednávaných více jak dní
před odjezdem, platí zákazník zálohu dle podmínek CK (většinou 50% z celké ceny zájezdu) v den
podpisu cestovní smlouvy a doplatek nejpozději 30 dní před odjezdem. U zájezdů objednávaných
méně jak 30 dní před odjezdem platí zákazník celkovou cenu zájezdu jednorázově v den podepsání
cestovní smlouvy. Platby je možné provést bankovním převodem na účet CA nebo CK, složenkou,
složením v hotovosti na pobočce banky nebo na pobočce CK. Konkrétní způsob závisí na podmínkách
pořádající CK a je vždy specifikován v cestovní smlouvě. Platba se požaduje za uhrazenou v době
připsání částky na daný účet. Zákazník si jako doklad o platbě musí ponechat výpis z účtu, případně
doklad o zaplacení vydaný bankou. V případě že zákazník složí platbu na pobočce CK, CA neodpovídá
za stornování zájezdu ze strany CK v důsledku nedohledání platby k příslušnému zájezdu (variabilní
symbol může být odlišný).
VI.Doklady k cestě
Potřebné doklady –pokyny, vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA nebo pořádající CK.Datum
dodání těchto dokumentů závisí na termínu a na zemi, kterou chce zákazník navštívit. Pokyny na
cestu CK zasílají cca týden před odjezdem a letenky jsou zákazníkovi zpravidla předány před odletem
na letišti. CA nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu zákazníkovi ze strany CK, je mu
však vždy nápomocna v jejich získání.
V. Storno podmínky
Před podepsáním smlouvy a zaplacením zálohy nebo celého zájezdu, může zákazník zájezd stornovat
bez stornopoplatků. Poté se vše řídí storno podmínkami. Storno podmínky se řídí storno podmínkami
pořádané CK, u které byl zájezd rezervován a která jej pořádá.
VI. Vrácení přeplatků
Pokud dojde ze změně smlouvy, resp.ceny služeb pro zákazníka nebo dojde k nesprávnému zaslání
platby od zákazníka, pak CA postupuje následovně:
- Do částky 100Kč vrací přeplatek pouze na vyžádání zákazníkem
- Nad částku 100Kč je přeplatek zaslán zákazníkovi bankovním převodem
VII. Reklamace
CA ze zákona neodpovídá za kvalitu poskytovaných služeb ze strany CK a také za ni nemůže
reklamace vyřizovat. Zákazník však může reklamaci předat CA nebo CK písemně mailem, delegátovi
v destinaci nebo na pobočce příslušné CK. CA bude zákazníkovi nápomocna s jejím vyřízením. Lhůta
pro uplatnění reklamace je do 3 měsíců od skončení zájezdu, popřípadě ode dne, kdy měl zájezd
skončit. CK je povinna se k reklamaci vyjádřit ve lhůtě stanovené zákonem, která je zpravidla 30 dní
ode dne podání reklamace.
IX. Ochrana osobních údajů
CA prohlašuje, že ochrání údaje svých zákazníků,které v souvislosti se svou činností získá a zaručuje
jejich plnou ochranu v rámci těchto obchodních podmínek a platných právních předpisů. Odesláním
nezávazné objednávky, či podepsáním cestovní smlouvy dává zákazník CA souhlas se zpracováním a
uchováním osobních údajů na dobu neurčitou.
Download

Všeobecné obchodní podmínky