PEK ÁRNA NA CHLEBA
PCB 728 S
NÁVOD K OBSLUZE
Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte
tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto
návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.
CZ
OBSAH
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................................................................................. 2
POPIS ................................................................................................................................................ 3
OVLÁDACÍ PANEL ............................................................................................................................ 4
1. Displej – základní nastavení ............................................................................................. 4
2. Tlačítko START/STOP ......................................................................................................... 4
3. Tlačítko BARVA .................................................................................................................. 4
4. Tlačítko VELIKOST .............................................................................................................. 4
5. Tlačítko MENU.................................................................................................................... 4
6. Tlačítko ČAS ....................................................................................................................... 6
FUNKCE PEKÁRNY CHLEBA ............................................................................................................ 6
Zvukový signál ...................................................................................................................... 6
Uchování teploty .................................................................................................................... 6
Nastavení hodin ..................................................................................................................... 6
Paměť ...................................................................................................................................... 7
Bezpečnostní funkce .............................................................................................................. 7
POSTUP PEČENÍ ............................................................................................................................... 7
Příprava k použití – programovací fáze pečení chleba ...................................................... 7
Jak připravit chléb .................................................................................................................. 8
Konec naprogramovaných fází ............................................................................................. 9
Časový průběh programů .................................................................................................... 10
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA ........................................................................................................................ 12
RADY A TIPY .................................................................................................................................. 12
Po pečení se chléb lepí na nádobu. ..................................................................................... 12
Jak zabránit tvorbě děr v chlebu způsobených přítomností hnětacích háků? ....................13
Těsto překyne přes okraj nádoby ........................................................................................ 13
Chléb vykyne, ale při pečení spadne .................................................................................. 13
Kdy lze otevřít víko pekárny během provozu? .................................................................. 13
Pšeničné mouky .................................................................................................................... 13
Žitné mouky .......................................................................................................................... 14
Co je pšeničná celozrnná mouka? ....................................................................................... 14
Co se musí dělat při použití žitné mouky? ......................................................................... 14
Lze použít i doma mletou mouku? ..................................................................................... 14
Lepek v mouce ...................................................................................................................... 14
Jaké druhy mouky existují a jak se používají? ................................................................... 14
Jak lze vyrobit čerstvý chléb pro snazší trávení? ............................................................... 14
Co lze dělat, když chléb chutná po droždí? ...................................................................... 15
Proč kupovaný chléb chutná jinak než chléb pečený v domácí pekárně?...................... 15
POZNÁMKY K RECEPTŮM............................................................................................................. 15
1. Ingredience ....................................................................................................................... 15
2. Přizpůsobování dávek ..................................................................................................... 15
3. Přidávání a odměřování ingrediencí a množství .......................................................... 16
4. Hmotnosti a objemy chleba............................................................................................ 16
5. Výsledky pečení ............................................................................................................... 16
NEDOSTATKY V RECEPTECH ......................................................................................................... 17
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ........................................................................................................ 18
TECHNICKÉ ÚDAJE ........................................................................................................................ 19
RECEPTY K PEKÁRNĚ CHLEBA ...................................................................................................... 21
1
CZ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU!
Varování: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu nezahrnují všechny
možné podmínky a situace, ke kterým může dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem,
který nelze zabudovat do žádného z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a péče. Tyto
faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/uživateli používajícími a obsluhujícími toto
zařízení. Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy, nesprávným používáním,
kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.
Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, měla by být při používání
elektrických zařízení vždy dodržována základní opatření, včetně těch následujících:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku zařízení
a že je zásuvka řádně uzemněná. Zásuvka musí být instalována podle platných
bezpečnostních předpisů.
Nepoužívejte pekárnu chleba, pokud je přívodní kabel poškozen. Veškeré opravy včetně
výměny napájecího přívodu svěřte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty
zařízení, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Chraňte zařízení před přímým kontaktem s vodou a jinými tekutinami, aby nedošlo
k případnému úrazu elektrickým proudem.
Pekárna chleba by neměla být ponechána během chodu bez dozoru.
Nepoužívejte pekárnu chleba k vytápění místnosti!
Výrobek doporučujeme během pečení nevyzkoušeného receptu kontrolovat!
Pekárnu nikdy neponořujte do vody (ani částečně)!
Při manipulaci se spotřebičem postupujte tak, aby nedošlo k poranění (např. popálení, opaření).
V průběhu pečení vystupuje horká pára z větracích otvorů a povrch pekárny je horký.
Pokud z pekárny vychází kouř způsobený vznícením připravovaných surovin, nechte
víko uzavřené, pekárnu ihned vypněte a odpojte od elektrické sítě.
Doporučujeme nenechávat pekárnu chleba se zasunutým přívodním kabelem v zásuvce
bez dozoru. Před údržbou vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky. Vidlici nevytahujte
ze zásuvky taháním za kabel. Kabel odpojte ze zásuvky uchopením za vidlici.
Nepoužívejte pekárnu chleba venku nebo ve vlhkém prostředí. Nedotýkejte se
přívodního kabelu nebo pekárny chleba mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte pekárnu chleba v blízkosti dětí.
Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré hrany. Neovinujte
přívodní kabel kolem spotřebiče, prodlouží se tak jeho životnost.
Teplota povrchů v blízkosti přístroje může být během jeho chodu vyšší než obvykle.
Pekárnu chleba umístěte mimo dosah ostatních předmětů tak, aby byla zajištěna volná
cirkulace vzduchu potřebná k jeho správné činnosti.
Nikdy nezakrývejte prostor mezi pláštěm a pečicí formou a nevsunujte do tohoto
prostoru žádné předměty (např. prsty, lžíce, atd.). Prostor mezi pláštěm a pečicí formou
musí být volný.
Během použití a po něm se nedotýkejte pečicích ploch ani horkých částí výrobku,
dokud výrobek nevychladne. Dotýkat se můžete pouze madla, abyste se vyvarovali
popálení.
2
CZ
17. Pečicí plochy tohoto výrobku mají nepřilnavý povrch, takže se snadno čistí. Nepoužívejte
tedy k čištění vnitřních/vnějších částí výrobku a k manipulaci s chlebem žádné kovové
ani tvrdé předměty či nářadí, abyste povrch pečicích ploch nepoškodili.
18. Pekárnu chleba nepokládejte na horký povrch ani jej nepoužívejte v blízkosti zdroje
tepla (např. plotýnky sporáku).
19. Tento spotřebič není určen pro používání osobami ( včetně dětí ), jimž fyzická, smyslová
nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném
používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány
pro použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo
dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
20. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobném prostředí, jako např.:
- kuchyňky pro personál v obchodech, kancelářích a podobném pracovním prostředí;
- farmy;
- použití klienty hotelů, motelů a dalších typů obytných zařízení;
- zařízení nabízející ubytování se snídaní (bed & breakfast).
21. Používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Výrobce
neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství
(např. znehodnocení potravin, poranění, popálení, opaření, požár apod.).
POPIS
3
2
6
1
8
4
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3
7
Hnětací háky
Pečicí forma
Víko
Ovládací panel
Nerezový kryt
Nástroj na vyjmutí háků
Odměřovací lžíce
Odměrka
CZ
OVLÁDACÍ PANEL
1.BASIC
2.WHOLE WHEAT
3.FRENCH
4.QUICK
5.SWEET
6.CAKE
7.JAM
8.DOUGH
9.ULTRA FAST
10.BAKE
11.HOME MADE
LOAF
SIZE
COLOR
CYCLE
TIME
MENU
PAUSE
START
STOP
BASIC - KLASIK
WHOLE WHEAT - CELOZRNNÝ
FRENCH - TOUSTOVÝ
QUICK - SPRINT
SWEET - SLADKÝ
CAKE - KYPŘICÍ PRÁŠEK
JAM - DŽEM
DOUGH - TĚSTO
ULTRA FAST - SPRINT CELOZRNNÝ
BAKE - PEČENÍ
HOME MADE - VOLITELNÝ
1. Displej – základní nastavení
Po uvedení pekárny do provozu se na displeji objeví program
BASIC (KLASIK). Příklad „1 3:10“. Číslice 1 označuje, který
program byl zvolen, číslice 3:10 čas přípravy zvoleného programu.
Polohy dvou šipek informují o zvolené barvě kůrky pečeného
chleba a hmotnosti. Základní nastavení po připojení pekárny k el.
síti je (velikost II. a barva kůrky STŘEDNÍ). Během provozu můžete
na displeji sledovat průběh programu.
KNEAD (1+2) = hnětení: na displeji se zobrazí vždy v pracovní
fázi hnětení.
ADD
= přidání ingrediencí: 10x za sebou zazní
signální tón, který upozorňuje, že je možno
přidat do těsta oříšky, semínka apod.
RISE (1-3)
= kynutí: signalizuje dílčí fáze kynutí těsta. Na
začátku poslední fáze kynutí, tzn. jakmile se
na displeji objeví RISE III, lze případně odebrat
z těsta hnětač (viz též tabulka s popisem
programů).
BAKE
= pečení: chléb se peče.
COMPLETE
= hotovo: pečení je dokončeno, můžete vyndat
chléb z formy.
KEEP WARM = uchování teploty: pečený chléb lze uchovat
1 hodinu teplý.
2. Tlačítko START/STOP
Slouží k zahájení a ukončení průběhu programu. Po stisknutí
LOAF SIZE - VELIKOST
tlačítka START/STOP začnou údaje času blikat. Na displeji se
COLOR - BARVA
CYCLE - CYKLUS
zobrazí základní program BASIC (KLASIK). Pokud chcete použít
TIME - ČAS
PAUSE - PAUZA
jiný program, vyberte ho pomocí tlačítka MENU. Podržením
MENU - MENU
START/STOP - START/STOP
tlačítka STOP na přibližně 1,5 sekundy zazní zvukový signál
(pípnutí), což znamená, že se program vypnul. Tato funkce
pomáhá předcházet náhodné změně programu.
3. Tlačítko COLOR (BARVA)
Pomocí tohoto tlačítka nastavíte požadovanou barvu kůrky chleba, tj. jmenovitě: SVĚTLÝ /
STŘEDNÍ / TMAVÝ. Tato funkce nelze nastavit u programů JAM (DŽEM) a DOUGH
(TĚSTO).
4. Tlačítko LOAF SIZE (VELIKOST)
Pomocí tohoto tlačítka lze v různých programech nastavit:
Chléb s nižší hmotností = asi 1130 g.
Chléb s vyšší hmotností = asi 1350 g.
5. Tlačítko MENU
Pomocí tohoto tlačítka lze zvolit jednotlivé programy, které jsou popsány níže:
1. BASIC (KLASIK) - Standardní program pro všechny druhy chleba (bílý pšeničný, hnědý
žitný chléb, pro chléb ochucený bylinkami a rozinkami). Tento program se
používá nejvíce.
2. WHOLE WHEAT (CELOZRNNÝ) - pro přípravu celozrnného chleba.
4
CZ
3. FRENCH (TOUSTOVÝ) - lehký světlý chléb s delší dobou kynutí. Chléb pečený v tomto
programu bude mít křupavější kůrku a lehčí texturu.
4. QUICK (SPRINT) - pro rychlou přípravu světlého, pšeničného a žitného chleba. Chléb
pečený v tomto režimu je obvykle menší a hutnější.
5. SWEET (SLADKÝ) - míchání, kynutí a pečení sladkého chleba.
6. CAKE (KYPŘÍCÍ PRÁŠEK) - pro přípravu pečiva, do kterého se přidává kypřící prášek,
např. koláč z třeného těsta.
7. JAM (DŽEM) - příprava džemu z čerstvého ovoce nebo marmelády. Při časté přípravě
džemu Vám doporučujeme si obstarat druhou formu, kterou budete používat
výhradně k tomuto účelu. Kyseliny uvolňující se při vaření z ovoce by mohly
způsobit, že chléb upečený ve stejné formě se nebude dobře vyklápět.
8. DOUGH (TĚSTO) - v tomto režimu se připraví jen těsto bez pečení. Těsto po přípravě
můžete použít na chlebové rohlíky, pizzu atd. Při tomto nastavení můžete
připravit v pekárně jakékoliv těsto, které lze dále zpracovávat a upéci běžně
v troubě.
9. ULTRA FAST (SPRINT CELOZRNNÝ) - pro rychlou přípravu celozrnného chleba, který
bude díky kratší době kynutí pevnější než chléb pečený v normálním
programu WHOLE WHEAT (CELOZRNNÝ).
10. BAKE (PEČENÍ) - pro pečení hnědého chleba nebo dortů. Program s delší dobou
pečení.
11. HOME MADE (VOLITELNÝ) - pro individuální nastavení vlastního programu. Zvolte
tento program a stiskněte tlačítko CYKLUS, na displeji se zobrazí
„knead 1“ (Hnětení). Tlačítkem TIME (ČAS) zvolte požadovanou
dobu pečení. Potvrďte tlačítkem CYKLUS, jeho opětovným stisknutím
přejdete do programu „rise 1“(Kynutí). Takto můžete nastavit celý
program- hnětení 1, kynutí 1, hnětení 2, kynutí 2, kynutí 3, pečení
a uchování teploty. Pro potvrzení celého nastavení stiskněte tlačítko
START/STOP. Opětovným stisknutím pak program spustíte. Doba
pečení se zobrazí na displeji při opakovaném stisknutí tlačítka TIME
(ČAS). Cyklus „kynutí 3“ lze úplně vypnout (OFF), ostatní cykly musí
proběhnout!
DOBA PROGRAMŮ
Program
1. KLASIK
2. CELOZRNNÝ
3. FRANCOUZSKÝ
4. SPRINT
5. SLADKÝ
6. KYPŘÍCÍ PRÁŠEK*
7. DŽEM
8. TĚSTO
9. SPRINT CELOZRNNÝ
10. PEČENÍ*
11. VOLITELNÝ
Malý chléb 1130 g Velký chléb 1350 g
3:05
3:10
3:42
3:50
3:45
3:55
2:10*
2:10*
2:55
3:00
1:48*
1:48*
1:20*
1:20*
1:30*
1:30*
1:28
1:38
1:00*max
1:00*max
6:59max
6:59max
* U těchto programů je již hmotnost přednastavena a nelze ji změnit.
5
CZ
6. Tlačítko TIME (ČAS)
Pomocí tohoto tlačítka nastavíte čas přípravy pečení chleba.
Pozor: Při práci s časovou funkcí nikdy nepoužívejte ingredience podléhající zkáze jako
mléko, vajíčka, ovoce, jogurt, cibule atd.!
1. Nejdříve nastavte aktuální čas podle kapitoly Nastavení hodin.
2. Vložte všechny přísady do formy.
3. Stisknutím tlačítka MENU zvolte požadovaný program, tlačítkem LOAF SIZE
(VELIKOST) množství surovin a tlačítkem COLOR (BARVA) požadovanou barvu kůrky
chleba.
4. Stisknutím tlačítka TIME (ČAS) se na displeji zobrazí doba ukončení programu
+ 10 minut.
5. Tlačítkem TIME (ČAS) posouvejte hodiny po 10-ti minutách na dobu, kdy chcete mít
chléb hotový. Příklad:
Je 8:00 ráno a přejete si mít v 16:00 čerstvě upečený chléb.
Nastavte program tedy na 4:00 PM. Displej též ukazuje, zda program skončí ten samý
den (same day) nebo až druhý den (next day).
Max. doba odloženého startu je až 24 hodin.
6. Jakmile je požadovaný časový interval nastavený, potvrďte ho na závěr stisknutím
tlačítka START/STOP, kterým zahájíte průběh programu s odloženým startem. Pro
zobrazení aktuálního času stiskněte tlačítko TIME (ČAS).
7. Nastavení zrušíte delším stisknutím tlačítka START/STOP.
FUNKCE PEKÁRNY CHLEBA ZVUKOVÝ SIGNÁL
Zvukový signál
Zvukový signál se spustí:
• při stisknutí kteréhokoliv z programových tlačítek,
• během druhého hnětacího cyklu při programech BASIC (KLASIC), WHOLE WHEAT
(CELOZRNNÝ), FRENCH (TOUSTOVÝ), SWEET (SLADKÝ) pro signalizaci, že cereálie,
ovoce, ořechy nebo jiné ingredience mohou být přidány,
• když je program u konce,
• během přihřívání na konci pečícího postupu zvukový signál zazní opakovaně.
Uchování teploty
Chléb bude automaticky udržován teplý ještě po dobu 1 hodiny po dopečení. Pokud byste
chtěli chléb vyjmout, vypněte program stisknutím tlačítka START/STOP.
Nastavení hodin
Jakmile zasunete vidlici přívodní šňůry do zásuvky, objeví se na displeji 12:00. Stisknutím
tlačítka PAUSE (PAUZA) hodiny začnou blikat. Tlačítkem TIME (ČAS) nastavíte hodiny. Pozor
na označení AM = dopoledne a PM = odpoledne. Dalším stisknutím tlačítka PAUSE (PAUZA)
můžete nastavit minuty. Pro potvrzení opět stiskněte tlačítko PAUSE (PAUZA), nebo vyčkejte
5 sekund.
6
CZ
Paměť
V případě přerušení dodávky energie během procesu přípravy chleba bude program
automaticky pokračovat, přestože nestisknete tlačítko START/STOP, pokud dojde k obnovení
dodávky energie do 10 minut. Pokud by přerušení trvalo déle než 10 minut, údaje nezůstanou
v paměti a pak musíte použít nové přísady a pekárnu znovu zapnout. Pokud těsto ve chvíli
přerušení dodávky energie nedosáhlo fáze kynutí, můžete rovnou stisknout tlačítko START/
STOP a spustit tak program od začátku.
Bezpečnostní funkce
1. Jestliže je teplota pekárny ještě příliš vysoká (nad 40 °C) např. po předchozím použití,
na displeji se objeví nápis H:HH, při opětovném stisknutí tlačítka START/STOP se ozve
zvukový signál. Držte tlačítko START/STOP stisknuté, dokud nápis H:HH není vymazán
a základní nastavení se neobjeví na displeji. Vyjměte pečicí formu a vyčkejte, než pekárna
zchladne a bude se nacházet znovu na začátku původně zvoleného programu.
2. Pokud se na displeji po stisknutí tlačítka START/STOP zobrazí E:EE došlo k závadě na
topném tělese. V takovém případě se obraťte na odborný servis.
POSTUP PEČENÍ
Domácí pekárnu používejte jen v místnostech s teplotou nad 18 °C a výše. Pokud byste
pekárnu umístili do chladnější místnosti, těsto by vám špatně vykynulo.
Příprava k použití – programovací fáze pečení chleba
1. Před prvním použitím umyjte části, které přijdou do styku s potravinami, v horké vodě
s přídavkem saponátu. Důkladně opláchněte čistou vodou a vytřete do sucha, případně
nechte oschnout.
2. Nastavte pekárnu na program BAKE (PEČENÍ) a asi 10 minut pečte na prázdno, poté
nechte pekárnu vychladnout a znovu očistěte všechny demontované části. Případné
krátké, mírné zakouření není na závadu. Umístěte pekárnu na rovný a suchý povrch.
Vidlici napájecího přívodu připojte k elektrické síti.
3. Pečicí formu uchopte oběma rukama, zasuňte ji do pekárny a dotlačte tak, aby byla
dobře vložena ve středu pečicího prostoru. Následně zasuňte dva hnětací háky na hřídele
v pečicí formě. Do formy vložte ingredience v pořadí předepsaném příslušným receptem.
Uzavřete víko pekárny. Na ovládacím panelu nastavte požadovaný program MENU/LOAF
SIZE (VELIKOST)/COLOR (BARVA)/TIME (ČAS). Nakonec stiskněte tlačítko START.
4. Pekárna automaticky míchá a hněte těsto, dokud se nedocílí správné konzistence. Po
ukončení posledního cyklu hnětení se pekárna ohřeje na optimální teplotu pro vykynutí
těsta. Následně pekárna automaticky nastaví teplotu a čas pečení chleba.
5. Je-li chléb na konci pečicího programu příliš světlý, použijte program BAKE (PEČENÍ)
pro jeho další zhnědnutí. Stiskněte tlačítko START/STOP, potom navolte program BAKE
(PEČENÍ) a zapněte pekárnu. Po ukončení pečení zazní zvukový signál, chléb můžete
vyjmout z pekárny. Následně se zapne jednohodinové přihřívání.
7
CZ
Jak připravit chléb
1. Vložte pečicí formu do pekárny, potom ji dotlačte tak, až zacvakne na své místo. Na
hřídele nasaďte hnětací háky. Hnětací háky otočte ve směru hodinových ručiček, až
zacvaknou na své místo. Doporučujeme před nasazením hnětacích háků vložit do formy
margarín na pečení, abyste předešli přichycení těsta na háky. Navíc takto budete moci
vyjmout hnětací háky z bochníku snáze.
2. Vložte do pečicí formy přísady. Dodržte pořadí uvedené v receptu. Obvykle jsou nejdřív
přidávány tekuté přísady nebo voda, následuje cukr, sůl a mouka, jako poslední vždy
přidávejte kvasnice nebo prášek do pečiva.
Kvasnice nebo soda
Suché přísady
Voda nebo jiné tekutiny
3. V mouce vytvořte malý důlek, do něj vložte kvasnice a ujistěte se, že nepřijdou do styku
s tekutinami nebo solí.
4. Jemně zavřete víko a zapojte napájecí kabel do zásuvky.
5. Zapněte vypínač na boku pekárny.
6. Stiskněte opakovaně tlačítko MENU, dokud nezvolíte požadovaný program.
7. Stisknutím tlačítka COLOR (BARVA) zvolte požadovanou barvu kůrky.
8. Stisknutím tlačítka LOAF SIZE (VELIKOST) zvolte požadovanou hmotnost chleba (1,1 kg
nebo 1,3 kg).
9. Odložený start nastavte stisknutím tlačítka TIME (ČAS) ▲ nebo TIME (ČAS) ▼. Tento
krok můžete přeskočit, pokud chcete začít s přípravou chleba okamžitě.
10. Stisknutím tlačítka START/STOP spustíte přípravu.
11. U programů BASIC (KLASIC), WHOLE WHEAT (CELOZRNNÝ), FRENCH (TOUSTOVÝ),
SWEET (SLADKÝ) zazní během přípravy dlouhé pípnutí. To je upozornění, že můžete
přidat přísady. Otevřete víko a vložte požadované přísady. Větracími otvory může během
pečení unikat pára.
12. Po dokončení procesu se ozve jedno pípnutí. Stisknutím a podržením tlačítka START/
STOP po dobu asi 3 sekund proces zastavíte a můžete chléb vyjmout. Otevřete víko a za
použití kuchyňských chňapek pevně uchopte pečicí formu a vyjměte ji z pekárny.
13. Upozornění: pečicí forma i chléb mohou být velmi horké! Dávejte proto vždy
pozor.
14. Před vyjmutím bochníku nechte pečicí formu vychladnout. Potom pomocí nepřilnavé
špachtle jemně oddělte strany bochníku od formy.
15. Formu otočte vzhůru nohama na mřížku nebo čistou pracovní desku a jemně s ní zatřeste,
až se bochník zcela uvolní.
16. Než chléb nakrájíte, nechte ho asi 20 minut vychladnout. Doporučujeme krájet chléb
elektrickým kráječem nebo nožem na pečivo, nikoliv nožem na ovoce nebo kuchyňským
nožem. V opačném případě by se chléb mohl zdeformovat.
8
CZ
17. Pokud nemáte prostor nebo jste nestiskli tlačítko START/STOP po dokončení procesu,
chléb bude po dobu 1 hodiny udržován automaticky v teple. Po uplynutí této doby se
ozve 10x pípnutí a následně se pekárna automaticky vypne.
18. Pokud pekárnu nepoužíváte nebo nechcete proces dokončit, vypněte ji a odpojte
napájecí kabel od zdroje energie.
Poznámka: Než bochník nakrájíte, vyjměte pomocí nástroje hnětací háky z jeho spodní
části. Bochník je horký, nikdy proto nevyjímejte hnětací háky rukama.
Poznámka: Pokud chléb nesníte celý, doporučujeme vám uložit zbytek do plastového
sáčku nebo nádoby. Chléb můžete skladovat až 3 dny při pokojové teplotě. Jestliže
ho potřebujete uskladnit na delší dobu, vložte ho do plastového sáčku nebo nádoby
a následně do mrazničky. Skladujte max. 10 dní. Protože doma vyrobený chléb neobsahuje
žádné konzervanty, jeho skladovací doba obecně není delší než skladovací lhůta pro chléb
zakoupený v obchodě.
Konec naprogramovaných fází
Po ukončení programu tahem vyjměte pečicí formu, položte ji na tepelně odolnou pevnou
podložku (např. prkénko). Pokud chléb nevypadne z formy na podložku, hýbejte hnětacími
hřídelemi několikrát sem a tam, dokud se chléb neuvolní. Poté můžete chléb snadno
rozřezat a úplně vyjmout hnětací háky.
9
Krok 2 TK=137°C
(MEDIUM)
topení ON/OFF (22s/ 8s)
KEEPWARM
Uchování
68 °C ohřev ON / OFF
teploty
BAKE
Pečení
Krok 1 TK=122°C
topení ON/OFF (22s/ 8s)
Motor ON / OFF 29 s / 1 s
Kneading 2 Pokračuje hnětení
Hnětení 2
ON / OFF 29 s / 1 s
ohřev ON / OFF
5 s / 25 s
RISE2
Pohyb hnětacího nože
Kynutí 2
Motor: ON
ohřev ON / OFF
5 s / 25 s
ohřev ON / OFF
RISE3
5 s / 25 s
Kynutí 3
bez hnětení
Nastavitelná velikost (hmotnost chleba)
Celkový čas
Motor ON / OFF 1 s / 1 s
Kneading 1 Motor ON / OFF 29 s / 1 s
Hnětení 1
Pokračuje hnětení bez
zahřívání
ohřev ON / OFF
RISE1
5 s / 25 s
Kynutí 1
bez hnětení
Program
14,5
45
14,5
45
60
40
60
38
22
0,5
0,5
25
20
20
20
20
5
5A
5
4
4
5
5A
5
1130 g
3:05
2
4
1350 g
3:10
2
4
1. KLASIK
ČASOVÝ PRŮBĚH PROGRAMŮ (v minutách)
60
40
25
65
24,5
0,5
20
5
5A
10
25
4
1350 g
3:50
2
4
60
38
22
65
24,5
0,5
20
3
5A
10
25
3
1130 g
3:42
2
4
2. CELOZRNNÝ
60
40
30
50
14,5
0,5
20
2
10A
10
40
12
1350 g
3:55
2
4
60
38
27
50
14,5
0,5
20
2
7A
10
40
10
1130 g
3:45
2
4
3. TOUSTOVÝ
60
40
30
30
-
-
-
5A
5
10
5
2:10
2
3
4. SPRINT
60
35
27
40
19,5
0,5
23
5
5A
10
5
4
1350 g
3:00
2
4
60
35
23
40
19,5
0,5
22
5
5A
10
5
4
1130 g
2:55
2
4
5. SLADKÝ
60
35/
TK=11
3°C
45/
TK=12
3°C
-
-
-
-
5A
8
9
2
1:48
2
2
6. KYPŘICÍ
PRÁŠEK
CZ
10
11
ohřev ON / OFF
5 s / 25 s
bez hnětení
Krok 2 TK=137°C
(MEDIUM)
topení ON/OFF (22s/ 8s)
Krok 1 TK=122°C
topení ON/OFF (22s/ 8s)
ohřev ON / OFF
5 s / 25 s
bez hnětení
KEEPWARM
Uchování
68 °C ohřev ON / OFF
teploty
BAKE
Pečení
RISE 3
Kynutí 3
Motor ON / OFF 29 s / 1 s
Kneading 2 Pokračuje hnětení
Hnětení 2
ON / OFF 29 s / 1 s
ohřev ON / OFF
5 s / 25 s
RISE 2
Pohyb hnětacího nože
Kynutí 2
Motor: ON
ohřev ON / OFF
5 s / 25 s
RISE1
Kynutí 1
Program
Nastavitelná velikost (hmotnost chleba)
Celkový čas
Motor ON / OFF 1 s / 1 s
Kneading 1 Motor ON / OFF 29 s / 1 s
Hnětení 1
Pokračuje hnětení bez
zahřívání
-
Zbytek 20
-
45 hnětení,
TK=107°C
Jestliže t<105°C
topení ON/OFF
(15s/15s)
-
-
-
-
-
60
45 TK=143°C
Jestliže t<142°C
topení ON/OFF
50 TK=143°C
Jestliže t<142°C
topení ON/OFF
(22s/ 8s)
Jestliže t>143°C
topení OFF
60
25 TK=51°C
topení ON/OFF
-
-
-
30 TK=51°C
Jestliže t<50°C
topení
ON/OFF (5s/ 25s)
-
9,5
40
-
0,5
-
20
-
13 TK=51°C
-
13 TK=51°C
Motor:
ON/ 29s, OFF/ 1s
-
-
-
-
-
-
-
9. SPRINT CELOZRNNÝ
1350 g
1130 g
1:38
1:28
2
2
3
3
-
15 TK=113°C
Jestliže t<112°C
topení ON/OFF
(15s/ 15s)
14
1:30
2
4
1:20
-
8. TĚSTO
7. DŽEM
ČASOVÝ PRŮBĚH PROGRAMŮ (v minutách)
60
10-60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0:10
-
10. PEČENÍ
0-60
T=127°C
0-80
0-120
4,5
0,5
0-115
5
0-15A
-
20-60
0-8
3:00
2
4
11. VOLITELNÝ
CZ
CZ
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před každou údržbou odpojte výrobek od elektrické sítě! Čištění provádějte vždy
na vychladnutém spotřebiči a pravidelně po každém použití!
Po použití nechte pekárnu vždy nejprve zchladnout, než ji začnete čistit nebo ukládat.
Pekárnu lze po zchladnutí, které trvá asi půl hodiny, bezprostředně znovu použít k pečení
či přípravě těsta.
K čištění používejte jemné čisticí prostředky, v žádném případě chemické čističe, benzín
či čisticí prostředky na trouby nebo hrubé písky, které by mohly povrch spotřebiče
poškrábat.
Vlhkou textilií odstaňte všechny zbylé suroviny a drobky z víka, pečícího prostoru i celé
pekárny. Pekárnu nikdy neponořujte do vody! Nikdy nenalévejte vodu do prostoru
určeného k pečení!
Formu na pečení otřete z vnějšku navlhčenou textilií. Uvnitř lze vypláchnout teplou vodou.
Pokud na formě ulpí zbytky těsta, nalijte do ní horkou vodu a nechte působit asi 30 min., až
se zbytky uvolní. Používání čisticích prostředků v zásadě není potřeba, příp. použijte jemný
čisticí prostředek. Formu nenechávejte ve vodě ponořenou déle, aby nezhrubla těsnicí
hmota na dně formy.
Hnětač i hnací hřídel omyjte vždy ihned po použití. Pokud hnětač zůstane ve formě, je těžké
ho později vyjmout. V daném případě nalijte do formy asi na 30 min. teplou vodu, hnětač
pak půjde snáze vyjmout.
Pečicí forma je opatřena kvalitním nepřilnavým povrchem. K jejímu čištění proto nepoužívejte
kovové předměty, které by mohly povrch poškodit. Běžné je, že se po čase změní barva
povrchové úpravy, její funkčnost však zůstává beze změny.
Po každém použití pekárny otřete vlhkou textilií také průzor ve víku. Pokud je silně znečištěný,
použijte přípravek na čištění skel a poté průzor otřete a osušte měkkou textilií.
Před odložením pekárny k uskladnění se vždy ujistěte, že zcela zchladla, je čistá a suchá.
Víko zavřete.
Poznámka: Doporučujeme nerozebírat víko za účelem jeho vyčištění.
RADY A TIPY
Po pečení se chléb lepí na nádobu.
Po ukončení pečení nechte chléb asi 10 minut zchladnout a následně obraťte formu dnem
nahoru. Podle potřeby po pečení pohybujte hřídelemi hnětacích háků zleva doprava. Pro
další pečení celou formu včetně hnětacích háků vymastěte.
12
CZ
Jak zabránit tvorbě děr v chlebu způsobených přítomností hnětacích háků?
Hnětací háky můžete vyjmout prsty pokrytými moukou před poslední fází kynutí těsta.
Těsto překyne přes okraj nádoby.
To se stává, zejména když se užívá pšeničná mouka, a je to následek vyššího obsahu
lepku.
a) Snižte množství mouky a přizpůsobte ostatní ingredience. Hotový chléb bude mít ještě
stále dostatečný objem.
b) Na těsto rozestřete polévkovou lžíci horkého roztaveného margarínu.
Chléb vykyne, ale při pečení spadne.
a)
b)
Jestliže se uprostřed chleba vytvoří rýha tvaru V, mouka neobsahuje dost lepku. To
značí, že mouka obsahuje příliš málo proteinu (což se stává zejména za deštivého léta),
nebo že je mouka příliš vlhká.
Opatření: přidejte polévkovou lžíci pšeničného lepku na každých 500 g mouky.
Jestliže je chléb uprostřed zúžený, může příčina spočívat v jednom z následujících
důvodů: teplota vody byla příliš vysoká, bylo použito nadměrné množství vody, nebo
byla mouka chudá na lepek.
Kdy lze otevřít víko pekárny během provozu?
Všeobecně řečeno lze víko pekárny otevřít vždy během fáze hnětení. Během této fáze
mohou být ještě přidána malá množství mouky nebo tekutiny. Má-li chléb mít po dopečení
určité aspekty, postupujte takto:
Před poslední fází kynutí odklopte víko a opatrně nařízněte tvořící se kůrku chleba ostrým
předehřátým nožem, rozptylte na něj cereálie nebo rozestřete na kůrku směs bramborové
mouky a vody za účelem docílení lesklé povrchové úpravy. To je však naposledy, kdy může
být víko otevřeno, protože jinak prostředek chleba poklesne.
Pšeničné mouky
00
Pšeničná mouka hladká světlá
T 400 Pšeničná výběrová polohrubá
T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší,
a tedy “nejmíň” celozrnná
T 450 Pšeničná hrubá (krupice)
T 512 Pšeničná pekařská speciál
T 530 Pšeničná mouka hladká světlá – pekařská speciál
T 550 Pšeničná mouka polohrubá světlá
T 650 Pšeničná mouka hladká polosvětlá, pro pečení chleba jsou vhodnější mouky
s T 650.
T 700 Pšeničná mouka světlá, chlebová
T 1000 Pšeničná mouka hladká tmavá (chlebová)
T 1050 Pšeničná mouka chlebová, je hladká, tmavá
T 1150 Chlebová mouka
T 1800 Pšeničná celozrnná, hrubá; celozrnná, jemná
13
CZ
Žitné mouky
T 960 Žitná chlebová
T 1700 Žitná celozrnná
Co je pšeničná celozrnná mouka?
Celozrnná mouka se vyrábí ze všech druhů cereálií (obilovin), včetně pšenice. Termín
„celozrnný“ značí, že mouka byla umleta z celých zrn a proto má vyšší obsah nestravitelných
částic a tmavší barvu. Užití celozrnné mouky ale nedává chlebu tmavší zabarvení, jak se
obecně věří.
Co se musí dělat při použití žitné mouky?
Žitná mouka neobsahuje lepek a chléb sotva vykyne. Aby se chléb stal lehce stravitelným,
musí se připravit celozrnný žitný chléb s kvasnicemi.
Lze použít i doma mletou mouku?
Pro přípravu chleba lze použít i doma mletou mouku. Podíl otrub by však neměl přesahovat
50%, zbylá mouka musí být velmi jemně umletá a prosátá. Ideální je směs ze 30% otrub
a 70% mouky. Mějte prosím na paměti, že při použití doma mleté mouky bude možná
potřeba přidat do těsta více tekutiny.
Lepek v mouce
Čím vyšší je typové číslo mouky, tím nižší je podíl lepku v mouce a tím méně těsto kyne.
Nejvyšší podíl lepku obsahuje pšeničná mouka T 550.
Jaké druhy mouky existují a jak se používají?
a)
b)
c)
d)
Kukuřičná, rýžová a bramborová mouka je vhodná pro osoby alergické na lepek nebo
pro ty, kteří trpí maloabsorpčním syndromem nebo břišními nemocemi. Viz příslušné
recepty v receptáři.
Mouka z pšenice špaldy je drahá, ale neobsahuje chemické přísady, protože
pšenice roste na velmi chudé půdě a nevyžaduje žádné hnojivo. Špaldová mouka je
obzvláště vhodná pro alergiky. Lze ji použít ve všech receptech popsaných v receptáři
a obsahujících mouku typu 405, 550 a 1050.
Mouka z prosa je obzvláště vhodná pro osoby trpícími mnoha alergiemi. Lze ji použít ve
všech receptech předepisujících mouku typu 405, 550 a 1050, jak popsáno v receptáři.
Mouka z tvrdé pšenice (Durum) je vhodná na bagety díky své konzistenci a může být
nahrazena krupicí z tvrdé pšenice.
Jak lze vyrobit čerstvý chléb pro snazší trávení?
Přidáním mačkaného vařeného bramboru do mouky a následným hnětením těsta se učiní
čerstvý chléb snáze stravitelným.
14
CZ
Co lze dělat, když chléb chutná po droždí?
a) Tato chuť je často odstraňována přidáním cukru. Přidání cukru uděluje chlebu světlejší
barvu.
b) Přidejte do vody 1 polévkovou lžíci octu pro malé bochníky chleba a 2 polévkové lžíce
pro velké bochníky.
c) Namísto vody použijte podmáslí nebo kefír. To platí pro všechny recepty a doporučuje
se pro zlepšení svěžesti chleba.
Proč chléb pečený v klasické peci chutná odlišně od chleba vyrobeného v pekárně chleba?
Závisí to na rozdílném stupni vlhkosti: chléb pečený v klasické peci je sušší z důvodu většího
pečicího prostoru, zatímco chléb zhotovený v zařízení na pečení chleba je vlhčí.
Proč kupovaný chléb chutná jinak než chléb pečený v domácí pekárně?
Příčinou je různá vlhkost: Chléb pečený v klasické peci je sušší z důvodu většího pečicího
prostoru, zatímco chléb pečený v domácí pekárně je vlhčí.
POZNÁMKY K RECEPTŮM
1.
Ingredience
Jelikož každá ingredience hraje specifickou roli pro úspěšné pečení chleba, je odměřování
stejně důležité jako pořadí, ve kterém se ingredience přidávají.
•
Nejdůležitější ingredience jako tekutina, mouka, sůl, cukr a droždí (lze použít buď
suché, nebo čerstvé droždí) ovlivňují úspěšný výsledek přípravy těsta a chleba. Vždy
použijte správné množství ve správném poměru.
•
Použijte teplé ingredience, jestliže se těsto má připravit ihned. Přejete-li si nastavit
funkci časování programových fází, doporučuje se použít studené ingredience, aby se
předešlo stavu, kdy droždí začne kynout příliš brzy.
•
Margarín, máslo a mléko ovlivňují chuť a vůni chleba.
•
Aby kůrka byla světlejší a tenčí, lze snížit množství cukru o 20 % bez ovlivnění úspěšného
výsledku pečení. Dáváte-li přednost měkčí a světlejší kůrce, nahraďte cukr medem.
•
Přejete-li si přidat cereální zrna, nechte je přes noc namáčet. Snižte množství mouky
a tekutiny (až o 1/5). U žitné mouky jsou kvasnice nepostradatelné.
•
Jestliže chcete obzvláště lehký chléb, bohatý na stravu pro povzbuzení činnosti střev,
přidejte do těsta pšeničné otruby. Příslušné dávkování je 1 polévková lžíce na 500 g
mouky a zvyšte množství tekutiny o 1 polévkovou lžíci.
2.
Přizpůsobování dávek
Mají-li dávky být zvýšeny nebo sníženy, zajistěte, aby byly dodrženy poměry původních
receptů. Pro docílení perfektních výsledků se řiďte dále uvedenými základními pravidly pro
přizpůsobení dávek ingrediencí:
•
Tekutiny/mouka: Těsto by mělo být měkké (ale ne příliš) a snadno hnětené, aniž by
se stalo vláknitým. Lehkým hnětením by se měla vytvořit koule. To ale není případ
těžkých těst jako z celozrnného žita nebo s cereálním chlebem. Zkontrolujte těsto 5
minut po prvém hnětení. Je-li příliš vlhké, přidáním mouky po malých dávkách se docílí
správné konzistence těsta. Je-li těsto příliš suché, přidávejte během hnětení vodu po
lžících.
15
CZ
•
Nahrazování tekutin: Při používání receptem předepsaných ingrediencí obsahujících
tekutinu (např. tvaroh, jogurt atd.) se musí snížit množství tekutiny na předpokládané
celkové množství. Pokud používáte vajíčka, je třeba je ušlehat v odměřovacím poháru
a doplnit pohár další požadovanou tekutinou na předpokládané množství. Žijete-li na
vysoko položeném místě (nad 750 m nad mořem), těsto vykyne rychleji. V takovém
případě lze množství droždí snížit až o 1/4 až 1/2 kávové lžičky pro poměrné snížení jeho
vykynutí. Totéž platí zvláště o měkké vodě.
3. Přidávání a odměřování ingrediencí a množství
• Vždy vložte v první řadě tekutinu, droždí až nakonec. Pro zpomalení kynutí (zejména při
použití funkce časování) by se mělo zabránit styku droždí s tekutinou.
• Pro měření užijte vždy stejné měrné jednotky. Hmotnosti v gramech musí být přesně
odměřeny.
• Pro mililitrové označení lze použít dodaný odměřovací pohár, který má dílky stupnice od
50 do 300 ml.
• Ovocné, ořechové nebo cereální ingredience: Přejete-li si přidat další ingredience,
můžete tak učinit pomocí zvláštních programů po zaznění zvukového signálu. Přidáte-li
ingredience příliš brzy, budou během hnětení rozdrceny.
4. Hmotnosti a objemy chleba
• Přes přesné hmotnostní údaje mohou nastat malé rozdíly. Skutečná hmotnost chleba
hodně závisí na vlhkosti místnosti v době přípravy.
• Všechny chleby s podstatným podílem pšenice dosahují velkého objemu a přesahují
hranu nádoby po posledním vykynutí v případě nejvyšší hmotnostní třídy. Chléb se ale
nerozlije. Část chleba vně formy snáze zhnědne v porovnání s chlebem uvnitř formy.
• Kde je pro sladké chleby navržen program QUICK (SPRINT), můžete použít ingredience
v menších množstvích (platí také pro program CAKE (KYPŘÍCÍ PRÁŠEK) pro výrobu
lehčího pečiva).
5. Výsledky pečení
• Výsledek pečení závisí na místních podmínkách (měkká voda / vysoká relativní vlhkost
vzduchu / vysoká nadmořská výška / konzistence ingrediencí atd.). Proto údaje v receptech
tvoří referenční body, které mohou být vhodně upraveny. Jestliže jeden nebo jiný recept
nevyjde napoprvé, nenechte se odradit. Snažte se najít důvod a zkuste to znovu obměnou
podílů.
• Je-li chléb po pečení příliš bledý, můžete ho nechat zhnědnout v rámci programu
pečení.
• Doporučujeme upéct zkušební chléb před nastavením funkce pro použití přes noc, takže
v případě nutnosti budete moct provést potřebné změny.
16
CZ
NEDOSTATKY V RECEPTECH
Problém
Příčina
Řešení
Chléb příliš rychle vykyne.
Příliš mnoho droždí, příliš mnoho mouky, nedostatek soli
(nebo několik těchto příčin).
Vůbec žádné nebo příliš málo droždí.
Staré nebo prošlé droždí.
Tekutina byla příliš horká.
Droždí se dostalo do styku s tekutinou.
Nesprávný typ mouky nebo prošlá mouka.
Příliš mnoho nebo nedostatek tekutiny.
Nedostatek cukru.
Je-li voda příliš měkká, droždí více kvasí.
Příliš mnoho mléka ovlivní kvašení droždí.
Objem těsta je větší než forma a chléb se sníží.
Kvašení je příliš krátké, nebo není dosti dlouhé z důvodu
nadměrné teploty vody nebo pečicího prostoru nebo
nadměrné vlhkosti.
Tekutiny je příliš mnoho.
a/b
Příliš mnoho mouky nebo nedostatek tekutiny.
Nedostatek droždí nebo cukru.
Příliš mnoho ovoce, hrubé mouky nebo jedné z ostatních
ingrediencí.
Stará nebo prošlá mouka.
Příliš mnoho nebo nedostatek tekutiny.
Recept obsahuje vlhké ingredience.
Příliš mnoho vody.
Žádná sůl.
Vysoká vlhkost, voda příliš horká.
Příliš mnoho tekutiny.
Objem je příliš velký vůči pečicí formě.
Nadměrné množství mouky, zejména pro bílý chléb.
Příliš moc droždí a málo soli.
Příliš moc cukru.
Sladké ingredience navíc k cukru.
Chléb nebyl dostatečně vychlazen (pára neunikla).
a/b
a/b
Chléb vůbec nevykyne nebo
jen nedostatečně.
Chléb příliš vykyne a rozlije
se na pečicí formu.
Střed chleba se snižuje.
Po dokončení pečení je
v chlebu prohlubeň.
Struktura chleba je těžká
a hrudkovitá.
Střed chleba není upečen.
Otevřená nebo hrubá
struktura chleba nebo příliš
mnoho děr.
Chléb je na povrchu
nedopečený.
Krajíce jsou nerovnoměrné
nebo hrudkovité.
Usazeniny mouky na kůrce.
a/b
d
c
d
d
a/b/f
a/b
e
c
c/g
c/g
a/b
b
d
a/b/f
f
f
b
g
c
a/e
b
a/b
a/b
b
g
Mouka nebyla během hnětení na bocích dobře zpracována. e
Řešení problémů:
a)
b)
c)
17
Ingredience správně odměřte.
Nastavte dávkování ingrediencí.
Použijte jinou tekutinu, nebo ji nechte zchladnout na teplotu pokoje. Ingredience
předepsané receptem přidejte ve správném pořadí. Utvořte malou prohloubeninu
uprostřed mouky a vložte do ní rozdrobené droždí nebo suché droždí. Vyvarujte se
přímému styku droždí s tekutinou.
CZ
d)
e)
f)
g)
Používejte jen čerstvé a správně skladované ingredience.
Opravte množství tekutiny. Používají-li se ingredience obsahující vodu, dávka přidávané
vody se musí náležitě snížit.
V případě velmi vlhkého počasí snižte množství vody o 1 až 2 polévkové lžíce.
Vyjměte chléb z formy ihned po upečení a před rozřezáním ho nechte nejméně
15 minut zchladnout na vhodné podložce (např. dřevěném prkénku).
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
Jestliže se během používání pekárny chleba setkáte s nějakým problémem, projděte si
prosím předtím, než se obrátíte na servisní středisko, následující informace:
Problém
Kouř vychází z pečicího
prostoru nebo
z ventilačních otvorů.
Příčina
Ingredience lnou na pečicí
prostor nebo na vnější
stranu pečicí formy.
Střed chleba klesá a naspodu je vlhký.
Chléb zůstal po ukončení
pečení a příhřevu příliš
dlouho v pečicí formě.
Spodní strana bochníku
je přilepena na hnětacích
hácích.
Chléb se obtížně vyndává
z pečicí formy.
Ingredience nejsou
správně míchány a chléb
se nepeče správně.
Nesprávné nastavení
programu.
Během provozu pekárny
došlo ke stisknutí tlačítka
START/ STOP.
Během provozu pekárny
bylo víko několikrát
otevřeno.
Dlouhodobý výpadek
el. sítě během provozu
pekárny.
Řešení
Odpojte napájecí přívod od
el. instalace a vyčistěte vnější
části pečicí formy nebo pečicí
prostor.
Vyndejte chléb z pečicí formy
před ukončením přihřívací fáze.
Hýbejte hřídelí sem a tam,
dokud chléb nevypadne. Po
pečení vyčistěte hnětací háky
a hřídele. Podle potřeby naplňte
pečicí formu na 30 minut teplou
vodou. Poté lze snadno vyjmout
hnětací háky a vyčistit je.
Zkontrolujte zvolený program
a ostatní nastavení.
Viz. kapitola Funkce pekárny
chleba.
Neotevírejte víko po posledním
vykynutí.
Viz. kapitola Funkce pekárny
chleba.
18
CZ
Problém
Pečicí forma se během
hnětení nadzvedává.
Pekárnu nelze spustit.
Displej zobrazuje H:HH.
Příčina
Řešení
Otáčení hnětacích háků je Zkontrolujte, zda hnětací
zablokováno.
háky nejsou zablokovány zrny
apod. Vyndejte pečicí formu
a zkontrolujte, zda se hřídele
volně otáčejí. Není-li tomu tak,
obraťte se na zákaznický servis.
Těsto je příliš husté.
Otevřete víko a do těsta přidejte
trochu tekutiny. Poté víko opět
Hnětací háky jsou
uzavřete.
zablokovány a pečicí
forma je vytlačována
nahoru.
Držte tlačítko
Pekárna je ještě horká
tlačítkoSTART/STOP
START/STOP
stisknuté,
z předchozího pečicího
stisknuté, dokud
dokudse
sena
nadispleji
displeji
neobjeví
cyklu.
neobjeví základní
základnínastavení
nastaveníBASIC
(KLASIK).
Odstraňte pečicí
pečicí formu
KLASIK. Odstraňte
a nechte
nechte pekárnu
pekárnuvychladnout.
vychladnout.
Poté vraťte
vraťte pečicí
pečicíformu
formuna
nasvé
své
místo,
místo, nastavte
nastavteznovu
znovuprogram
program
a zapněte
zapněte pekárnu.
pekárnu.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Plně automatická příprava (míchání, kynutí, pečení)
2 hnětací háky
11 programů pro přípravu chleba
Volba stupně propečení kůrky
Odložený start až 24 hodin
Akustický signál pro vložení dalších přísad
Max. hmotnost chleba 1350 g
Podsvícený LCD displej
Víko se skleněným průzorem
Forma na chléb s nepřilnavým povrchem (vhodná k mytí v myčce)
Vhodná pro přípravu bezlepkových směsí
Nerezové provedení
Příslušenství: formy, 2 hnětací háky, pomůcka pro vyjmutí háku, odměrky, návod k obsluze
s recepty
Jmenovité napětí: 230 V ~ 50 Hz
Jmenovitý příkon: 800 W
19
CZ
VYUŽITÍ A LIKVIDACE OBALU
Balící papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných kontejnerů na plasty.
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být
nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci
elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním
vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních
zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace
pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.
20
CZ
RECEPTY K PEKÁRNĚ CHLEBA
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
21
Klasický bílý chléb
Celozrnný chléb
Sladký chléb
Super rychlý chléb
Obyčejný chléb
Kynutý chléb
Sezamový chléb
Kávový chléb
Banánový chléb
Francouzský chléb
Ořechový chléb
Rozinkový chléb
Kokosový chléb
Chléb s kešu oříšky
Medový chléb
Piškotový chléb
Smetanový piškotový chléb
Džem
CZ
1 šálek = 250 ml, 1 lžíce = 3 lžičky, 1 lžíce = 15 ml, 1 lžička = 5 ml, 1 sáček sušeného
droždí = 8 g
1.
KLASICKÝ BÍLÝ CHLÉB
VELIKOST BOCHNÍKU
Voda
Máslo nebo margarín
Sůl
Chlebová mouka
Cukr
Sušené mléko
Sušené droždí
Program: KLASIK
2.
1130 g
400 ml
2 1/2 lžíce
1 1/3 lžičky
4 2/3 šálku
1 1/3 lžíce
2 1/2 lžíce
1 3/4 lžičky
1350 g
460 ml
4 lžíce
2 lžičky
3 1/3 šálku
2 1/3 šálku
3 lžíce
4 lžíce
2 lžičky
1130 g
380 ml
4 lžíce
2 1/2 lžičky
3 1/3 šálku
1 1/3 šálku
3 lžíce
4 lžíce
2 lžičky
1350 g
440 ml
4 lžíce
1 1/2 lžičky
5 1/2 šálku
8 lžic
1 1/4 lžíce
3 lžíce
1 kus
1130 g
380 ml
4 lžíce
1 3/4 lžičky
4 1/2 šálku
6 lžic
1 1/4 lžíce
2 1/2 lžíce
1 kus
CELOZRNNÝ CHLÉB
VELIKOST BOCHNÍKU
Voda
Máslo nebo margarín
Sůl
Celozrnná pšeničná mouka
Chlebová mouka
Cukr
Sušené mléko
Sušené droždí
Program: CELOZRNNÝ
3.
1350 g
460 ml
4 lžíce
2 lžičky
5 1/2 šálku
3 lžíce
4 lžíce
1 3/4 lžičky
SLADKÝ CHLÉB
VELIKOST BOCHNÍKU
Voda
Máslo nebo margarín
Sůl
Chlebová mouka
Cukr
Sušené droždí
Sušené mléko
Vejce
Program: SLADKÝ
22
CZ
4.
SUPER RYCHLÝ CHLÉB
VELIKOST BOCHNÍKU
1350 g
Voda (48°C)
440 ml
Vejce
1 kus
Máslo nebo margarín
3 lžíce
Sůl
1 1/2 lžičky
Cukr
5 lžic
Chlebová mouka
5 1/2 šálku
Sušené droždí
3 1/2 lžičky
Program: SPRINT CELOZRNNÝ
5.
OBYČEJNÝ CHLÉB
VELIKOST BOCHNÍKU
Voda
Máslo nebo margarín
Sůl
Chlebová mouka
Cukr
Sušené droždí
Program: TĚSTO
6.
1350 g
460 ml
4 lžíce
2 lžičky
5 1/2 šálku
3 lžíce
2 lžičky
1130 g
400 ml
3 lžíce
1 1/4 lžičky
4 2/3 šálku
2 1/2 lžíce
1 3/4 lžičky
1350 g
260 ml
3 lžíce
4 kusy
3 1/2 šálku
1 1/2 šálku
1/3 šálku
2 lžičky
8 lžiček
1130 g
230 ml
2 1/2 lžíce
3 kusy
3 šálku
1 1/4 šálku
1/4 šálku
1 1/2 lžičky
6 lžiček
KYNUTÝ CHLÉB
VELIKOST OBCHNÍKU
Mléko
Máslo nebo margarín
Vejce
Chlebová mouka
Kukuřičná mouka
Cukr
Sůl
Prášek do pečiva
Program: SPRINT
23
1130 g
370 ml
1 kus
3 lžíce
1 1/2 lžičky
4 lžíce
4 2/3 šálku
3 lžičky
CZ
7.
SEZAMOVÝ CHLÉB
VELIKOST BOCHNÍKU
Voda
Olej
Sušené mléko
Sezamová semínka
Chlebová mouka
Cukr
Sůl
Droždí
Program: KLASIK
8.
1350 g
450 ml
4 lžíce
4 lžíce
4 lžíce
5 1/2 šálku
4 lžíce
1 3/4 lžičky
1 3/4 lžičky
1130 g
380 ml
5 lžíce
5 lžíce
4 lžíce
4 2/3 šálku
4 lžíce
1 1/2 lžičky
1 1/2 lžičky
1350 g
400 ml
2 kusy
4 lžíce
4 lžíce
4 malé sáčky
2 lžíce
5 1/2 šálku
4 lžíce
1 1/2 lžičky
1 3/4 lžičky
1130 g
300 ml
1 kus
3 lžíce
2 lžíce
4 malé sáčky
2 lžíce
4 1/2 šálku
4 lžíce
1 1/3 lžičky
1 1/4 lžičky
KÁVOVÝ CHLÉB
VELIKOST BOCHNÍKU
Voda
Vejce
Olej
Sušené mléko
Instantní mletá káva
Med
Chlebová mouka
Cukr
Sůl
Sušené droždí
Program: KLASIK
24
CZ
9.
BANÁNOVÝ CHLÉB
VELIKOST BOCHNÍKU
1350 g
Voda
400 ml
Vejce
1 kus
Olej
4 lžíce
Sušené mléko
4 lžíce
Banán
1 1/2 šálku
Med
2 lžíce
Chlebová mouka
5 šálku
Cukr
4 lžíce
Sůl
1 3/4 lžičky
Droždí
1 3/4 lžičky
Banán nakrájejte na malé kousky a přidejte
ingredienci.
Program: SLADKÝ
1130 g
280 ml
1 kus
4 lžíce
1/2 šálku
1 šálku
2 lžíce
4 1/3 šálku
1/2 šálku
1 1/2 lžičky
1 1/4 lžičky
jako poslední
10. FRANCOUZSKÝ CHLÉB
VELIKOST BOCHNÍKU
Voda
Sůl
Cukr
Chlebová mouka
Máslo nebo margarín
Sušené droždí
Program: TOUSTOVÝ
25
1350 g
450 ml
2 lžičky
2 lžíce
5 1/2 šálku
4 lžičky
1 3/4 lžičky
1130 g
390 ml
1 1/2 lžičky
1 1/2 lžíce
4 2/3 šálku
3 lžičky
1 3/4 lžičky
CZ
11. OŘECHOVÝ CHLÉB
VELIKOST BOCHNÍKU
1350 g
Voda
400 ml
Vejce
2 kusy
Olej
4 lžíce
Sušené mléko
4 lžíce
Med
2 lžíce
Ořechy
1/2 šálku
Chlebová mouka
5 šálků
Cukr
4 lžíce
Sůl
1 1/2 lžičky
Droždí
1 3/4 lžičky
Kousky ořechů přidejte během míchání.
Program: KLASIK
1130 g
350 ml
1 kus
4 lžíce
3 lžíce
2 lžíce
1/3 šálku
4 1/2 šálku
4 lžíce
1 1/2 lžičky
1 1/2 lžičky
12. ROZINKOVÝ CHLÉB
VELIKOST BOCHNÍKU
Voda
Vejce
Olej
Sušené mléko
Rozinky
Med
Chlebová mouka
Cukr
Sůl
Droždí
Program: SLADKÝ
1350 g
400 ml
2 kusy
4 lžíce
4 lžíce
2/3 šálku
2 lžíce
5 šálků
4 lžíce
1 1/2 lžičky
1 3/4 lžičky
1130 g
340 ml
1 kus
4 lžíce
3/4 šálku
1/2 šálku
2 lžíce
4 1/2 šálku
1/2 šálku
1 1/2 lžičky
1 1/2 lžičky
26
CZ
13. KOKOSOVÝ CHLÉB
VELIKOST BOCHNÍKU
1350 g
1130 g
Voda
420 ml
350 ml
Vejce
1 kus
1 kus
Olej
4 lžíce
4 lžíce
Sušené mléko
4 lžíce
2/3 šálku
Med
2 lžíce
2 lžíce
Kokos
2/3 šálku
1/2 šálku
Chlebová mouka
5 šálků
4 1/3 šálku
Cukr
4 lžíce
1/2 šálku
Sůl
1 3/4 lžičky
1 1/2 lžičky
Droždí
1 3/4 lžičky
1 1/2 lžičky
Přidejte polovinu strouhaného kokosu při druhém míchání
a druhou polovinu po ukončení míchání.
Program: SLADKÝ
14. CHLÉB S KEŠU OŘÍŠKY
VELIKOST BOCHNÍKU
1350 g
1130 g
Voda
350 ml
200 ml
Olej
4 lžíce
4 lžíce
Sušené mléko
4 lžíce
5 lžíce
Bread improver
2 lžíce
2 lžíce
Kešu oříšky
1 šálku
2/3 šálku
Chlebová mouka
5 šálků
4 1/3 šálku
Cukr
4 lžíce
1/2 šálku
Sůl
1 3/4 lžičky
1 1/2 lžičky
Droždí
1 3/4 lžičky
1 1/2 lžičky
200 – 300 g kešu oříšků nakrájejte na malé kousky, zpařte
a rozmixujte.
Program: KLASIK
27
CZ
15. MEDOVÝ CHLÉB
VELIKOST BOCHNÍKU
Vejce
6 kusů pro 1350 g / 7 kusů pro 1130 g
Cukr
200 g
Sůl
1 lžička
Med
6 lžic
Mléko
4 lžíce
Mouka
250 g
Olivový olej
4 lžíce
Olej na vymazání formy
30 g
Kypřící prášek
1 lžíce
1. Do mísy přidejte vejce, cukr, sůl a šlehejte, dokud se nevytvoří
pěna.
2. Poté přidejte med, olivový olej, kypřící prášek a dále šlehejte.
3. Přidejte mléko, zapracujte do těsta a nalijte do pečící formy
vymazané olejem.
Program: KYPŘÍCÍ PRÁŠEK
16. PIŠKOTOVÝ CHLÉB
VELIKOST BOCHNÍKU
Vejce
6 kusů pro 1350 g / 7 kusů pro 1130 g
Rostlinný olej
60g
A
Cukr
200g
Olej na vymazání formy
30g
Mouka
250g
Rostlinný olej
60g
B
Pudinkový prášek
1 lžička
Kypřící prášek
1/2 lžičky
1. A - Smíchejte vejce, rostlinný olej s cukrem a vše ušlehejte ručním
mixérem, dokud se cukr neozpustí.
2. B ingredience přidejte do směsi a šlehejte zhruba 4 minuty, dokud se
nevytvoří pěna. Nalijte směs do pečicí formy vymazané olejem a můžete
péct.
Program: KYPŘÍCÍ PRÁŠEK
28
CZ
17. SMETANOVÝ PIŠKOTOVÝ CHLÉB
VELIKOST BOCHNÍKU
Vejce
6 kusů pro 1350 g / 7 kusů pro 1130 g
Cukr
200 g
Mouka
250 g
Smetana
60 g
Kypřící prášek
1 lžička
Olej
30 g
1. V nádobě smíchejte vejce, cukr a rozšlehejte ručním mixérem,
poté přidejte smetanu a důkladně prošlehejte.
2. Přisypte kypřící a pudinkový prášek, dále šlehejte.
3. Do směsi přidejte olej a stále šlehejte.
4. Nalijte směs do pečicí formy vymazané olejem a spusťte
program.
Program: KYPŘÍCÍ PRÁŠEK
18. DŽEM
Nakrájené jahody/ananas
Cukr
Citrónový džus
Kypřící prášek
Program: DŽEM
29
4 šálky
10 lžic
4 lžíce
3/4 šálku
PEK ÁREŇ NA CHLIEB
PCB 728 S
NÁVOD NA OBSLUHU
Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte
tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode
obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.
SK
OBSAH
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.............................................................................................................. 32
POPIS .............................................................................................................................................. 33
OVLÁDACÍ PANEL .......................................................................................................................... 34
1. Displej – základné nastavenie ........................................................................................ 34
2. Tlačidlo ŠTART/STOP ....................................................................................................... 34
3. Tlačidlo FARBA ................................................................................................................. 34
4. Tlačidlo VEĽKOSŤ ............................................................................................................. 34
5. Tlačidlo MENU .................................................................................................................. 34
6. Tlačidlo ČAS ..................................................................................................................... 35
FUNKCIE PEKÁRNE NA CHLIEB ..................................................................................................... 36
Zvukový signál .................................................................................................................... 36
Uchovanie teploty ................................................................................................................ 36
Nastavenie hodín ................................................................................................................. 36
Pamäť .................................................................................................................................... 36
Bezpečnostná funkcia .......................................................................................................... 36
POSTUP PEČENIA ........................................................................................................................... 37
Príprava na použitie – programovacia fáza pečenia chleba ............................................ 37
Ako pripraviť chlieb.............................................................................................................. 37
Koniec naprogramovaných fáz ........................................................................................... 38
Časový priebeh programov ................................................................................................. 39
ČISTENIE A ÚDRŽBA ...................................................................................................................... 41
RADY A TIPY .................................................................................................................................. 41
Po pečení sa chlieb lepí na nádobu. .................................................................................... 41
Ako zabrániť tvorbe dier v chlebe spôsobených prítomnosťou hnetacích hákov?.....................41
Cesto prekysne cez okraj nádoby ....................................................................................... 42
Chlieb vykysne, ale pri pečení spadne ................................................................................ 42
Kedy je možné otvoriť veko pekárne počas prevádzky? .................................................. 42
Pšeničné múky ...................................................................................................................... 42
Ražné múky .......................................................................................................................... 42
Čo je pšeničná celozrnná múka? ......................................................................................... 42
Čo sa musí robiť pri použití žitnej múky? ........................................................................... 43
Je možné použiť aj doma mletú múku?.............................................................................. 43
Lepok v múke ....................................................................................................................... 43
Aké druhy múky existujú a ako sa používajú? .................................................................. 43
Ako je možné vyrobiť čerstvý chlieb pre ľahšie trávenie?................................................. 43
Čo je možné robiť, keď chlieb chutí po droždí? ................................................................ 43
Prečo kupovaný chlieb chutí inak než chlieb pečený v domácej pekárni?..................... 43
POZNÁMKY K RECEPTOM ............................................................................................................ 44
1. Ingrediencie ......................................................................................................................44
2. Prispôsobovanie dávok ...................................................................................................44
3. Pridávanie a odmeriavanie ingrediencií a množstiev ..................................................44
4. Hmotnosti a objemy chleba............................................................................................44
5. Výsledky pečenia .............................................................................................................44
NEDOSTATKY V RECEPTOCH ........................................................................................................ 45
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV ................................................................................................... 47
TECHNICKÉ ÚDAJE ........................................................................................................................ 47
RECEPTY K PEKÁRNI CHLEBA ....................................................................................................... 49
31
SK
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCU POTREBU!
Varovanie: Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky možné
podmienky a situácie, ku ktorým môže dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné
zabudovať do žiadneho z výrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť. Tieto faktory teda musia
byť zaistené používateľom/používateľmi používajúcimi a obsluhujúcimi toto zariadenie.Nezodpovedáme
za škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním napätia alebo zmenou či úpravou
akejkoľvek časti zariadenia.
Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom, mali by byť pri používaní elektrických
zariadení vždy dodržiavané základné opatrenia vrátane tých nasledujúcich:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Uistite sa, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na štítku zariadenia a
že je zásuvka riadne uzemnená. Zásuvka musí byť inštalovaná podľa platných bezpečnostných
predpisov.
Nepoužívajte pekáreň na chlieb, ak je prívodný kábel poškodený. Všetky opravy vrátane výmeny
napájacieho kábla zverte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty zariadenia, hrozí
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Chráňte zariadenie pred priamym kontaktom s vodou a inými tekutinami, aby nedošlo
k prípadnému úrazu elektrickým prúdom.
Pekáreň na chlieb by nemala byť ponechaná počas chodu bez dozoru.
Nepoužívajte pekáreň chleba na vykurovanie miestnosti!
Výrobok odporúčame počas pečenia nevyskúšaného receptu kontrolovať!
Pekáreň nikdy neponárajte do vody (ani čiastočne)!
Pri manipulácii so spotrebičom postupujte tak, aby nedošlo k poraneniu (napr. popáleniu, opareniu).
V priebehu pečenia vystupuje horúca para z vetracích otvorov a povrch pekárne je horúci.
Ak z pekárne vychádza dym spôsobený vznietením pripravovaných surovín, nechajte veko
uzatvorené, pekáreň ihneď vypnite a odpojte od elektrickej siete.
Odporúčame nenechávať pekáreň na chlieb so zasunutým prívodným káblom v zásuvke bez
dozoru. Pred údržbou vytiahnite prívodný kábel zo sieťovej zásuvky. Vidlicu nevyťahujte zo
zásuvky ťahaním za kábel. Kábel odpojte od zásuvky uchopením za vidlicu.
Nepoužívajte pekáreň na chlieb vonku alebo vo vlhkom prostredí. Nedotýkajte sa prívodného
kábla alebo pekárne na chlieb mokrými rukami. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom.
Dbajte na zvýšenú pozornosť, ak používate pekáreň na chlieb v blízkosti detí.
Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí ani viesť cez ostré hrany. Neovinujte prívodný
kábel okolo spotrebiča, predĺži sa tak jeho životnosť.
Teplota povrchov v blízkosti prístroja môže byť počas jeho chodu vyššia než obvykle. Pekáreň
na chlieb umiestnite mimo dosahu ostatných predmetov tak, aby bola zaistená voľná cirkulácia
vzduchu potrebná na jeho správnu činnosť.
Nikdy nezakrývajte priestor medzi plášťom a formou na pečenie a nevsúvajte do tohto priestoru
žiadne predmety (napr. prsty, lyžice, atď.). Priestor medzi plášťom a formou na pečenie musí byť
voľný.
Počas použitia a po ňom sa nedotýkajte plôch na pečenie ani horúcich častí výrobku, pokým
výrobok nevychladne. Dotýkať sa môžete iba držadla, aby ste sa vyvarovali popáleniu.
Opekacie plochy tohto výrobku majú nepriľnavý povrch, takže sa ľahko čistia. Nepoužívajte teda
na čistenie vnútorných/vonkajších častí výrobku a na manipuláciu s chlebom žiadne kovové ani
tvrdé predmety či náradie, aby ste povrch plôch na pečenie nepoškodili.
Pekáreň na chlieb neklaďte na horúci povrch ani ju nepoužívajte v blízkosti zdroja tepla (napr.
platničky sporáka).
Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová
32
SK
alebo mentálne neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom
používaní spotrebiča, ak na ne nebude dohliadané alebo ak neboli inštruované pre použitie
spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Na deti by sa malo dozerať, aby sa zaistilo,
že sa nebudú so spotrebičom hrať.
20. Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosťech a podobnom prostrediu, ako napríklad:
- kuchyňky pre personál v obchodoch, kancelárou a podobnom pracovním prostrediu;
- farmy;
- použittie klienty hotela, motela a dialších typů obývajúcích zarízení;
- zarízení nabízejúcí ubytovánie so snídaňou (bed & breakfast).
21. Používajte iba v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. Výrobca nezodpovedá za škody
spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča a príslušenstva (napr. znehodnotenie potravín,
poranenie, popálenie, oparenie, požiar a pod.).
POPIS
3
2
6
1
8
4
5
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
33
Hnetacie háky
Forma na pečenie
Veko
Ovládací panel
Kryt z nehrdzavejúcej ocele
Nástroj na vybratie hákov
Odmerná lyžica
Odmerka
SK
OVLÁDACÍ PANEL
1.BASIC
2.WHOLE WHEAT
3.FRENCH
4.QUICK
5.SWEET
6.CAKE
7.JAM
8.DOUGH
9.ULTRA FAST
10.BAKE
11.HOME MADE
LOAF
SIZE
COLOR
CYCLE
TIME
MENU
PAUSE
START
STOP
BASIC - KLASIK
WHOLE WHEAT - CELOZRNNÝ
FRENCH - HRIANKOVÝ
QUICK - SPRINT
SWEET - SLADKÝ
CAKE - KYPRIACI PRÁŠOK
JAM - DŽEM
DOUGH - CESTO
ULTRA FAST - SPRINT CELOZRNNÝ
BAKE - PEČENIE
HOME MADE - VOLITEĽNÝ
LOAF SIZE - VEĽKOST
COLOR - FARBA
CYCLE - CYKLUS
TIME - ČAS
PAUSE - PAUZA
MENU - MENU
START/STOP - ŠTART/STOP
1. Displej – základné nastavenie
Po uvedení pekárne do prevádzky sa na displeji objaví program BASIC
(KLASIK). Príklad „1 3:10“. Číslica 1 označuje, ktorý program bol
zvolený, číslica 3:10 čas prípravy zvoleného programu. Polohy dvoch
šípok poskytujú informáciu o zvolenej farbe korky pečeného chleba
a hmotnosti. Základné nastavenie po pripojení pekárne k el. sieti je
(veľkosť II. a farba korky STREDNÝ). Počas prevádzky je možné na displeji
sledovať priebeh postupu programu.
KNEAD (1+2)
= hnetenie: na displeji sa zobrazí vždy v pracovnej
fáze hnetenia.
ADD
= pridanie ingrediencií: 10 × za sebou zaznie
signálny tón, ktorý upozorňuje, že je možné pridať
do cesta oriešky, semienka a pod.
RISE (1-3)
= kysnutie: signalizuje čiastkové fázy kysnutia
cesta. Na začiatku poslednej fázy kysnutia, tzn.
hneď ako sa na displeji objaví RISE III, je možné
prípadne odobrať z cesta hnetač (pozrite tiež
tabuľku s popisom programov).
BAKE
= pečenie: chlieb sa pečie.
COMPLETE
= hotovo: pečenie je dokončené, môžete vybrať
chlieb z formy.
KEEP WARM
= uchovanie teploty: pečený chlieb je možné
uchovať 1 hodinu teplý.
2. Tlačidlo START/STOP
Slúži na začatie a ukončenie priebehu programu. Po stlačení tlačidla
START/STOP začnú údaje času blikať. Na displeji sa zobrazí základný
program BASIC (KLASIK). Ak chcete použiť iný program, vyberte ho
pomocou tlačidla MENU. Podržaním tlačidla STOP na približne 1,5
sekundy zaznie zvukový signál (pípnutie), čo znamená, že sa program
vypol. Táto funkcia pomáha predchádzať náhodnej zmene programu.
3. Tlačidlo COLOR (FARBA)
Pomocou tohto tlačidla nastavíte požadovanú farbu kôrky chleba, t. j. menovite: SVETLÝ / STREDNÝ /
TMAVÝ. Tuto funkciu nemožete nastaviť u programov JAM (DŽEM) a DOUGH (CESTO).
4. Tlačidlo LOAF SIZE (VEĽKOSŤ)
Pomocou tohto tlačidla je možné v rôznych programoch nastaviť:
Chlieb s nižšou hmotnosťou = asi 1130 g.
Chlieb s vyššou hmotnosťou = asi 1350 g.
5. Tlačidlo MENU
Pomocou tohto tlačidla je možné zvoliť jednotlivé programy, ktoré sú popísané nižšie:
1. BASIC (KLASIK) - Štandardný program pre všetky druhy chleba (biely pšeničný, hnedý žitný
chlieb, pre chlieb ochutený bylinkami a hrozienkami). Tento program sa používa najviac.
2. WHOLE WHEAT (CELOZRNNÝ) - na prípravu celozrnného chleba.
3. FRENCH (HRIANKOVÝ) - ľahký svetlý chlieb s dlhším časom kysnutia. Chlieb pečený v tomto
programe bude mať chrumkavejšiu kôrku a ľahšiu textúru.
4. QUICK (SPRINT) - na rýchlu prípravu svetlého, pšeničného a žitného chleba. Chlieb pečený
v tomto režime je obvykle menší a hutnejší.
34
SK
5. SWEET (SLADKÝ) - miešanie, kysnutie a pečenie sladkého chleba.
6. CAKE (KYPRIACI PRÁŠOK) - na prípravu pečiva, do ktorého sa pridáva kypriaci prášok, napr.
koláč z treného cesta.
7. JAM (DŽEM) - príprava džemu z čerstvého ovocia alebo marmelády. Pri častej príprave džemu
vám odporúčame si obstarať druhú formu, ktorú budete používať výhradne na tento účel.
Kyseliny uvoľňujúce sa pri varení z ovocia by mohli spôsobiť, že chlieb upečený v rovnakej
forme sa nebude dobre vyklápať.
8. DOUGH (CESTO) - v tomto režime sa pripraví len cesto bez pečenia. Cesto po príprave môžete
použiť na chlebové rožky, pizzu atď. Pri tomto nastavení môžete pripraviť v pekárni
akékoľvek cesto, ktoré je možné ďalej spracovávať a upiecť bežne v rúre.
9. ULTRA FAST (SPRINT CELOZRNNÝ) - na rýchlu prípravu celozrnného chleba, ktorý bude vďaka
kratšiemu času kysnutia pevnejší než chlieb pečený v normálnom programe
CELOZRNNÝ.
10. BAKE (PEČENIE) - na pečenie hnedého chleba alebo tort. Program s dlhším časom pečenia.
11. HOME MADE (VOLITEĽNÝ) - na individuálne nastavenie vlastného programu. Zvoľte tento
program a stlačte tlačidlo CYKLUS, na displeji sa zobrazí „knead 1“ (Hnetenie).
Tlačidlom ČAS si zvolíte požadovaný čas pečenia. Potvrďte tlačidlom CYKLUS,
jeho opätovným stlačením prejdete do programu „rise 1“(Kysnutie). Takto
môžete nastaviť celý program – hnetenie 1, kysnutie 1, hnetenie 2, kysnutie
2, kysnutie 3, pečenie a uchovanie teploty. Na potvrdenie celého nastavenia
stlačte tlačidlo START/ STOP. Opätovným stlačením potom program spustíte. Čas
pečenia sa vám zobrazí na displeji pri opakovanom stlačení tlačidla ČAS. Cyklus
„kysnutie 3“ je možné úplne vypnúť (OFF), ostatné cykly musia prebehnúť!
ČAS PROGRAMOV
Program
1. KLASIK
2. CELOZRNNÝ
3. HRIANKOVÝ
4. SPRINT
5. SLADKÝ
6. KYPRIACI PRÁŠOK*
7. DŽEM
8. CESTO
9. SPRINT CELOZRNNÝ
10. PEČENIE*
11. VOLITEĽNÝ
Malý chlieb 1130 g
3:05
3:42
3:45
2:10*
2:55
1:48*
1:20*
1:30*
1:28
1:00*max
6:59max
Veľký chlieb 1350 g
3:10
3:50
3:55
2:10*
3:00
1:48*
1:20*
1:30*
1:38
1:00*max
6:59max
* U těchto programov je již hmotnosť prednastavena a niemožete ju zmenit.
6. Tlačidlo TIME (ČAS)
Pomocou tohto tlačidla nastavíte čas pečenia chleba.
Pozor: Pri práci s časovou funkciou nikdy nepoužívajte ingrediencie podliehajúce skaze ako mlieko,
vajíčka, ovocie, jogurt, cibuľa atď.!
1. Najskôr nastavte aktuálny čas podľa kapitoly Nastavenie hodín.
2. Vložte všetky prísady do formy.
3. Stlačením tlačidla MENU zvoľte požadujúcí program, tlačidlom LOAF SIZE (VEĽKOSŤ)
množstvo surovín a tlačidlom COLOR (FARBA) požadovanú farbu korky chleba.
4. Stlačením tlačidla TIME (ČAS) sa na displeji zobrazí čas ukončenia programu + 10 minút.
35
SK
5. Tlačidlom TIME (ČAS) posúvajte hodiny po 10 minútach na čas, keď chcete mať chlieb hotový.
Príklad:
Je 8:00 ráno a prajete si mať o 16:00 čerstvo upečený chlieb.
Nastavte program teda na 4:00 PM. Displej tiež ukazuje či program skončí v ten deň (same day)
alebo druhý deň (next day).
Max. čas odloženého štartu je až 24 hodín.
6. Tlačidlom START/STOP sa funkcia aktivuje a na displeji sa zobrazí nastavený čas. Na zobrazenie
aktuálneho času stlačte tlačidlo TIME (ČAS).
7. Nastavenie zrušíte dlhším stlačením tlačidla START/STOP.
FUNKCIE PEKÁRNE NA CHLIEB
Zvukový signál
Zvukový signál sa spustí:
• pri stlačení ktoréhokoľvek z programových tlačidiel,
• počas druhého hnetacieho cyklu pri programoch BASIC (KLASIK), WHOLE WHEAT (CELOZRNNÝ),
FRENCH (HRIANKOVÝ), SWEET (SLADKÝ) pre signalizáciu, že cereálie, ovocie, orechy alebo iné
ingrediencie môžu byť pridané,
• keď je program pri konci,
• počas prihrievania na konci postupu pečenia zvukový signál zaznie opakovane.
Uchovanie teploty
Chlieb bude automaticky udržiavaný teplý ešte počas 1 hodiny po dopečení. Ak by ste chceli chlieb
vybrať, vypnite program stlačením tlačidla START/STOP.
Nastavenie hodín
Ako zasunete vidlicu prívodnej šňůry do zástrčky, objeví sa na displeji 12:00. Stlačením tlačidla PAUSE
(PAUZA) hodiny začnú blikať. Tlačidlom TIME (ČAS) nastavíte hodiny. Pozor na označenie AM =
dopoludnie a PM = popoludnie. Ďalším stlačením tlačidla PAUSE (PAUZA) môžete nastaviť minúty. Na
potvrdenie opäť stlačte tlačidlo PAUSE (PAUZA), alebo vyčkajte 5 sekúnd.
Pre toto nastavenie musí byť prívodný kábel zapojený v zásuvke.
Pamäť
V prípade prerušenia dodávky energie počas procesu prípravy chleba bude program automaticky
pokračovať, hoci nestlačíte tlačidlo START/STOP, ak dôjde k obnoveniu dodávky energie do 10 minút.
Ak by prerušenie trvalo dlhšie než 10 minút, údaje nezostanú v pamäti, a potom musíte použiť nové
prísady a pekáreň znovu zapnúť. Ak cesto vo chvíli prerušenia dodávky energie nedosiahlo fázu kysnutia,
môžete rovno stlačiť tlačidlo “START/STOP” a spustiť tak program od začiatku.
Bezpečnostná funkcia
1. Ak je teplota pekárne ešte príliš vysoká (nad 40 °C) napr. po predchádzajúcom použití, na displeji
sa objaví nápis H:HH, pri opätovnom stlačení tlačidla START/STOP sa ozve zvukový signál.
Držte tlačidlo START/STOP stlačené, pokým nápis H:HH nie je vymazaný a základné nastavenie
sa neobjaví na displeji. Vyberte formu na pečenie a vyčkajte, než pekáreň vychladne a bude sa
nachádzať znovu na začiatku pôvodne zvoleného programu.
2. Pokiaľ sa na displeji po stlačení tlačidla START/STOP zobrazí E:EE došlo k poruche na vykurovacom
telese. V takom prípade sa obráťte na odborný servis.
36
SK
POSTUP PEČENIA
Domácu pekáreň používajte len v miestnostiach s teplotou 18 °C a viac. Ak by ste pekáreň umiestili do
chladnejšej miestnosti, tiesto by Vám špatne vykysnulo.
Príprava na použitie – programovacia fáza pečenia chleba
1. Pred prvým použitím umyte časti, ktoré prídu do styku s potravinami, v teplej vode s prídavkom
saponátu. Dôkladne opláchnite čistou vodou a vytrite do sucha, prípadne nechajte oschnúť.
2. Nastavte pekáreň na program BAKE (PEČENIE) a asi 10 minút pečte na prázdno, potom nechajte
pekáreň vychladnúť a znovu očistite všetky demontované časti. Prípadné krátke, mierne dymenie sa
nepovažuje za poruchu. Umiestnite pekáreň na rovný a suchý povrch. Vidlicu napájacieho prívodu
pripojte k elektrickej sieti.
3. Formu na pečenie uchopte oboma rukami, zasuňte ju do pekárne a dotlačte tak, aby bola dobre
vložená v strede priestoru na pečenie. Následne zasuňte dva hnetacie háky na hriadele vo forme
na pečenie. Do formy vložte ingrediencie v poradí predpísanom príslušným receptom. Uzavrite
veko pekárne. Na ovládacom paneli nastavte požadovaný program MENU/LOAF SIZE (VEĽKOSŤ)/
COLOR (FARBA)/TIME (ČAS). Nakoniec stlačte tlačidlo START.
4. Pekáreň automaticky mieša a hnetie cesto, pokým sa nedocieli správna konzistencia. Po ukončení
posledného cyklu hnetenia sa pekáreň ohreje na optimálnu teplotu pre vykysnutie cesta. Následne
pekáreň automaticky nastaví teplotu a čas pečenia chleba.
5. Ak je chlieb na konci programu pečenia príliš svetlý, použite program BAKE (PEČENIE) pre jeho
ďalšie zhnednutie. Stlačte tlačidlo START/STOP, potom navoľte program BAKE (PEČENIE) a zapnite
pekáreň. Po ukončení pečenia zaznie zvukový signál, chlieb môžete vybrať z pekárne. Následne sa
zapne jednohodinové prihrievanie.
Ako pripraviť chlieb
1. Vložte formu na pečenie do pekárne, potom ju dotlačte tak, až zacvakne na svoje miesto. Na
hriadele nasaďte hnetacie háky. Hnetacie háky otočte v smere hodinových ručičiek, až zacvaknú
na svoje miesto. Odporúčame pred nasadením hnetacích hákov vložiť do formy margarín na
pečenie, aby ste predišli prichyteniu cesta na háky. Navyše takto budete môcť vybrať hnetacie háky
z bochníka ľahšie.
2. Vložte do formy na pečenie prísady. Dodržte poradie uvedené v recepte. Obvykle sú najskôr
pridávané tekuté prísady alebo voda, nasleduje cukor, soľ a múka, ako posledné vždy pridávajte
kvasnice alebo prášok do pečiva.
Kvasnice alebo sóda
Suché prísady
Voda alebo iné tekutiny
3. V múke vytvorte malú jamku, do nej vložte kvasnice a uistite sa, že neprídu do styku s tekutinami
alebo soľou.
37
SK
4.
5.
6.
7.
8.
Jemne zavrite veko a zapojte napájací kábel do zásuvky.
Zapnite vypínač na boku pekárne.
Stlačte opakovane tlačidlo MENU, kým nezvolíte požadovaný program.
Stlačením tlačidla COLOR (FARBA) zvoľte požadovanú farbu kôrky.
Stlačením tlačidla LOAF SIZE (VEĽKOSŤ) zvoľte požadovanú hmotnosť chleba (1,1 kg alebo
1,3 kg).
9. Odložený štart nastavte stlačením tlačidla TIME (ČAS) ▲ alebo TIME (ČAS) ▼. Tento krok môžete
preskočiť, ak chcete začať s prípravou chleba okamžite.
10. Stlačením tlačidla START/STOP spustíte prípravu.
11. Pri programoch BASIC (KLASIK, WHOLE WHEAT (CELOZRNNÝ), FRENCH (HRIANKOVÝ), SWEET
(SLADKÝ) zaznie počas prípravy dlhé pípnutie. To je upozornenie, že môžete pridať prísady. Otvorte
veko a vložte požadované prísady. Vetracími otvormi môže počas pečenia unikať para.
12. Po dokončení procesu sa ozve jedno pípnutie. Stlačením a podržaním tlačidla START/STOP
počas asi 3 sekúnd proces zastavíte a môžete chlieb vybrať. Otvorte veko a použitím kuchynských
chňapiek pevne uchopte formu na pečenie a vyberte ju z pekárne.
13. Upozornenie: forma na pečenie aj chlieb môžu byť veľmi horúce! Dávajte preto vždy
pozor.
14. Pred vybratím bochníka nechajte formu na pečenie vychladnúť. Potom pomocou nepriľnavej
špachtle jemne oddeľte strany bochníka od formy.
15. Formu otočte hore nohami na mriežku alebo čistú pracovnú dosku a jemne s ňou zatraste, až sa
bochník úplne uvoľní.
16. Než chlieb nakrájate, nechajte ho asi 20 minút vychladnúť. Odporúčame krájať chlieb elektrickým
krájačom alebo nožom na pečivo, nie nožom na ovocie alebo kuchynským nožom. V opačnom
prípade by sa chlieb mohol zdeformovať.
17. Ak nemáte priestor alebo ste nestlačili tlačidlo START/STOP po dokončení procesu, chlieb bude
počas 1 hodiny udržiavaný automaticky v teple. Po uplynutí tohto času sa ozve 10x pípnutie
a následne sa pekáreň automaticky vypne.
18. Ak pekáreň nepoužívate alebo nechcete proces dokončiť, vypnite ju a odpojte napájací kábel od
zdroja energie.
Poznámka: Než bochník nakrájate, vyberte pomocou nástroja hnetacie háky z jeho spodnej časti.
Bochník je horúci, nikdy preto nevyberajte hnetacie háky rukami.
Poznámka: Ak chlieb nezjete celý, odporúčame vám uložiť zvyšok do plastového vrecka alebo nádoby.
Chlieb môžete skladovať až 3 dni pri izbovej teplote. Ak ho potrebujete uskladniť na dlhší čas, vložte
ho do plastového vrecka alebo nádoby a následne do mrazničky. Skladujte max. 10 dní. Pretože doma
vyrobený chlieb neobsahuje žiadne konzervačné látky, jeho skladovací čas všeobecne nie je dlhší než
skladovací čas pre chlieb zakúpený v obchode.
Koniec naprogramovaných fáz
Po ukončení programu ťahom vyberte formu na pečenie, položte ju na tepelne odolnú pevnú podložku
(napr. dosku). Pokiaľ chlieb nevypadne z formy na podložku, hýbte hnetacími hriadeľmi niekoľkokrát
sem a tam, kým sa chlieb neuvoľní. Potom môžete chlieb ľahko rozrezať a úplne vybrať hnetacie háky.
38
39
Krok 1 TK = 122 °C
ohrev ON/OFF (22 s/8 s)
Krok 2 TK = 137 °C
(MEDIUM)
ohrev ON/OFF (22 s/8 s)
KEEPWARM
Uchovanie 68 °C ohrev ON / OFF
teploty
BAKE
Pečenie
Motor ON / OFF 29 s / 1 s
Kneading 2 Pokračuje hnetenie
Hnetenie 2
ON / OFF 29 s / 1 s
ohrev ON/OFF
5 s / 25 s
RISE2
Pohyb hnetacieho noža
Kysnutie 2 Motor: ON
ohrev ON/OFF
5 s / 25 s
ohrev ON/OFF
RISE3
s / 25 s
Kysnutie 3 5
bez hnetenia
Nastaviteľná veľkosť (hmotnosť chleba)
Celkový čas
Motor ON / OFF 1 s / 1 s
Kneading 1 Motor ON / OFF 29 s / 1 s
Hnetenie 1 Pokračuje hnetenie bez
zahrievania
ohrev ON/OFF
RISE1
s / 25 s
Kysnutie 1 5
bez hnetenia
Program
14,5
45
14,5
45
60
40
60
38
22
0,5
0,5
25
20
20
20
20
5
5A
5
4
4
5
5A
5
1130 g
3:05
2
4
1350 g
3:10
2
4
1. KLASIK
ČASOVÝ PRIEBEH PROGRAMOV (v minútach)
60
40
25
65
24,5
0,5
20
5
5A
10
25
4
1350 g
3:50
2
4
60
38
22
65
24,5
0,5
20
3
5A
10
25
3
1130 g
3:42
2
4
2. CELOZRNNÝ
60
40
30
50
14,5
0,5
20
2
10A
10
40
12
1350 g
3:55
2
4
60
38
27
50
14,5
0,5
20
2
7A
10
40
10
1130 g
3:45
2
4
3. HRIANKOVÝ
60
40
30
30
-
-
-
5A
5
10
5
2:10
2
3
4. SPRINT
60
35
27
40
19,5
0,5
23
5
5A
10
5
4
1350 g
3:00
2
4
60
35
23
40
19,5
0,5
22
5
5A
10
5
4
1130 g
2:55
2
4
5. SLADKÝ
60
45/TK =
123 °C
35/TK =
113 °C
-
-
-
-
5A
8
9
2
1:48
2
2
6.
KYPRIACI
PRÁŠOK
SK
ohrev ON/OFF
5 s / 25 s
bez hnetenia
Krok 2 TK = 137 °C
(MEDIUM)
ohrev ON/OFF (22 s/8 s)
Krok 1 TK = 122 °C
ohrev ON/OFF (22 s/8 s)
ohrev ON/OFF
5 s / 25 s
bez hnetenia
KEEPWARM
Uchovanie 68 °C ohrev ON / OFF
teploty
BAKE
Pečenie
RISE 3
Kysnutie 3
Motor ON / OFF 29 s / 1 s
Kneading 2 Pokračuje hnetenie
Hnetenie 2
ON / OFF 29 s / 1 s
ohrev ON/OFF
5 s / 25 s
RISE 2
Pohyb hnetacieho noža
Kysnutie 2 Motor: ON
ohrev ON/OFF
5 s / 25 s
RISE1
Kysnutie 1
Program
Nastaviteľná veľkosť (hmotnosť chleba)
Celkový čas
Motor ON / OFF 1 s / 1 s
Kneading 1 Motor ON / OFF 29 s / 1 s
Hnetenie 1 Pokračuje hnetenie bez
zahrievania
-
Zvyšok 20
-
45 hnetenie, TK =
107 °C
Ak t < 105 °C
ohrev ON/OFF
(15 s/15 s)
-
-
-
-
60
45 TK = 143 °C
Ak t < 142 °C
ohrev ON/OFF
50 TK = 143 °C
Ak t < 142 °C
ohrev ON/OFF (22
s/8 s)
Ak t > 143 °C
ohrev OFF
60
25 TK = 51 °C
ohrev ON/OFF
-
-
-
-
30 TK = 51 °C Ak
t < 50 °C ohrev
ON/OFF (5 s/25 s)
-
9,5
40
-
0,5
-
20
-
13 TK = 51 °C
-
13 TK = 51 °C
Motor:
ON/ 29 s, OFF/ 1 s
-
-
-
-
-
-
-
9. SPRINT CELOZRNNÝ
1350 g
1130 g
1:38
1:28
2
2
3
3
-
15 TK = 113 °C Ak
t < 112 °C ohrev
ON/OFF (15 s/
15 s)
14
1:30
2
4
1:20
-
8. CESTO
7. DŽEM
ČASOVÝ PRIEBEH PROGRAMOV (v minútach)
60
10 – 60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0:10
-
10. PEČENIE
0 – 60
T = 127 °C
0 – 80
0 – 120
4,5
0,5
0 – 115
5
0 – 15 A
-
20 – 60
0 – 60
3:00
2
4
11. VOLITEĽNÝ
SK
40
SK
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pred každou údržbou odpojte výrobok od elektrickej siete! Čistenie vykonávajte vždy na
vychladnutom spotrebiči a pravidelne po každom použití!
Po použití nechajte pekáreň vždy najprv vychladnúť, než ju začnete čistiť alebo ukladať. Pekáreň
je možné po vychladnutí, ktoré trvá asi pol hodiny, bezprostredne znovu použiť na pečenie alebo
prípravu cesta.
Na čistenie používajte jemné čistiace prostriedky, v žiadnom prípade chemické čističe, benzín alebo
čistiace prostriedky na rúry alebo hrubé piesky, ktoré by mohli povrch spotrebiča poškriabať.
Vlhkou textíliou odstaňte všetky zvyšné suroviny a omrvinky z veka, priestoru na pečenie aj celej
pekárne. Pekáreň nikdy neponárajte do vody! Nikdy nenalievajte vodu do priestoru určeného
na pečenie!
Formu na pečenie utrite z vonkajšku navlhčenou textíliou. Vnútro je možné vypláchnuť teplou vodou.
Pokiaľ na forme zostanú zvyšky cesta, nalejte do nej horúcu vodu a nechajte pôsobiť asi 30 min., až
sa zvyšky uvoľnia. Používanie čistiacich prostriedkov v zásade nie je potrebné, príp. použite jemný
čistiaci prostriedok. Formu nenechávajte vo vode ponorenú dlhšie, aby nezhrubla tesniaca hmota na
dne formy.
Hnetač aj hnací hriadeľ umyte vždy ihneď po použití. Pokiaľ hnetač zostane vo forme, je ťažké ho
neskôr vybrať. V danom prípade nalejte do formy asi na 30 min. teplú vodu, hnetač potom pôjde
ľahšie vybrať.
Forma na pečenie je vybavená kvalitným nepriľnavým povrchom. Na jeho čistenie preto nepoužívajte
kovové predmety, ktoré by mohli povrch poškodiť. Bežné je, že sa po čase zmení farba povrchovej
úpravy, jej funkčnosť však zostáva bezo zmeny.
Po každom použití pekárne utrite vlhkou textíliou tiež priezor vo veku. Ak je silne znečistený, použite
prípravok na čistenie skiel a potom priezor utrite a osušte mäkkou textíliou.
Pred odložením pekárne na uskladnenie sa vždy uistite, že celkom vychladla, je čistá a suchá. Veko
zavrite.
Poznámka: Odporúčame nerozoberať veko za účelom jeho vyčistenia.
RADY A TIPY
Po pečení sa chlieb lepí na nádobu.
Po ukončení pečenia nechajte chlieb asi 10 minút vychladnúť a následne obráťte formu dnom hore.
Podľa potreby po pečení pohybujte hriadeľmi hnetacích hákov zľava doprava. Pre ďalšie pečenie celú
formu vrátane hnetacích hákov vymastite.
Ako zabrániť tvorbe dier v chlebe spôsobených prítomnosťou hnetacích hákov?
Hnetacie háky môžete vybrať prstami pokrytými múkou pred poslednou fázou kysnutia cesta.
41
SK
Cesto prekysne cez okraj nádoby.
To sa stáva, najmä keď sa používa pšeničná múka, a je to následok vyššieho obsahu lepku.
a)
Znížte množstvo múky a prispôsobte ostatné ingrediencie. Hotový chlieb bude mať ešte stále
dostatočný objem.
b)
Na cesto roztrite polievkovú lyžicu horúceho roztaveného margarínu.
Chlieb vykysne, ale pri pečení spadne
a)
b)
Ak sa uprostred chleba vytvorí ryha tvaru V, múka neobsahuje dosť lepku. To určuje, že múka
obsahuje príliš málo proteínu (čo sa stáva najmä za daždivého leta) alebo že je múka príliš vlhká.
Opatrenie: pridajte polievkovú lyžicu pšeničného lepku na každých 500 g múky.
Ak je chlieb uprostred zúžený, môže príčina spočívať v jednom z nasledujúcich dôvodov: teplota
vody bola príliš vysoká, bolo použité nadmerné množstvo vody alebo bola múka chudobná na
lepok.
Kedy je možné otvoriť veko pekárne počas prevádzky?
Všeobecne povedané je možné veko pekárne otvoriť vždy počas fázy hnetenia. Počas tejto fázy môžu
byť ešte pridané malé množstvá múky alebo tekutiny. Ak má mať chlieb po dopečení určité aspekty,
postupujte takto:
Pred poslednou fázou kysnutia odklopte veko a opatrne narežte tvoriacu sa kôrku chleba ostrým
predhriatym nožom, rozptýľte naň cereálie alebo roztrite na kôrku zmes zemiakovej múky a vody
za účelom docielenia lesklej povrchovej úpravy. To je však naposledy, keď môže byť veko otvorené,
pretože inak prostriedok chleba poklesne.
Pšeničné múky
00
T 400
T 405
Pšeničná múka hladká svetlá
Pšeničná výberová polohrubá
je umletá zo zrna, ktoré má odstránený klíček a obal (otrubu) a je vlastne najsvetlejšia, a teda
“najmenej” celozrnná
T 450 Pšeničná hrubá (krupica)
T 512
Pšeničná pekárska špeciál
T 530 Pšeničná múka hladká svetlá – pekárska špeciál
T 550 Pšeničná múka polohrubá svetlá
T 650 Pšeničná múka hladká polosvetlá, na pečenie chleba sú vhodnejšie múky s T 650.
T 700 Pšeničná múka svetlá, chlebová
T 1000 Pšeničná múka hladká tmavá (chlebová)
T 1050 Pšeničná múka chlebová, je hladká, tmavá
T 1150 Chlebová múka
T 1800 Pšeničná celozrnná, hrubá; celozrnná, jemná
Ražné múky
T 960 Ražná chlebová
T 1700 Ražná celozrnná
Čo je pšeničná celozrnná múka?
Celozrnná múka sa vyrába zo všetkých druhov cereálií (obilnín), vrátane pšenice. Termín „celozrnný“
určuje, že múka bola umletá z celých zŕn a preto má vyšší obsah nestráviteľných častíc a tmavšiu
farbu. Použitie celozrnnej múky ale nedáva chlebu tmavšie zafarbenie, ako sa všeobecne verí.
42
SK
Čo sa musí robiť pri použití žitnej múky?
Žitná múka neobsahuje lepok a chlieb sotva vykysne. Aby sa chlieb stal ľahko stráviteľným, musí sa
pripraviť celozrnný ražný chlieb s kvasnicami.
Je možné použiť aj doma mletú múku?
Na prípravu chleba je možné použiť aj doma mletú múku. Podiel otrúb by však nemal presahovať
50 %, zvyšná múka musí byť veľmi jemne umletá a preosiata. Ideálna je zmes z 30 % otrúb a 70 %
múky. Majte, prosím, na pamäti, že pri použití doma mletej múky bude možno potrebné pridať do
cesta viac tekutiny.
Lepok v múke
Čím vyššie je typové číslo múky, tým nižší je podiel lepku v múke a tým menej cesto kysne. Najvyšší
podiel lepku obsahuje pšeničná múka T 550.
Aké druhy múky existujú a ako sa používajú?
a)
b)
c)
d)
Kukuričná, ryžová a zemiaková múka je vhodná pre osoby alergické na lepok alebo pre tých,
ktorí trpia maloabsorpčným syndrómom alebo brušnými chorobami. Pozrite príslušné recepty
v receptári.
Múka zo špaldovej pšenice je drahá, ale neobsahuje chemické prísady, pretože pšenica rastie
na veľmi chudobnej pôde a nevyžaduje žiadne hnojivo. Špaldová múka je obzvlášť vhodná pre
alergikov. Je možné ju použiť vo všetkých receptoch popísaných v receptári a obsahujúcich múku
typu 405, 550 a 1050.
Múka z prosa je obzvlášť vhodná pre osoby trpiace mnohými alergiami. Je možné ju použiť vo
všetkých receptoch predpisujúcich múku typu 405, 550 a 1050, ako je popísané v receptári.
Múka z tvrdej pšenice (Durum) je vhodná na bagety vďaka svojej konzistencii a môže byť
nahradená krupicou z tvrdej pšenice.
Ako je možné vyrobiť čerstvý chlieb pre ľahšie trávenie?
Pridaním popučeného vareného zemiaka do múky a následným hnetením cesta sa stane čerstvý chlieb
ľahšie stráviteľným.
Čo je možné robiť, keď chlieb chutí po droždí?
a)
b)
c)
Táto chuť je často odstraňovaná pridaním cukru. Pridanie cukru dáva chlebu svetlejšiu farbu.
Pridajte do vody 1 polievkovú lyžicu octu pre malé bochníky chleba a 2 polievkové lyžice pre
veľké bochníky.
Namiesto vody použite cmar alebo kefír. To platí pre všetky recepty a odporúča sa pre zlepšenie
sviežosti chleba.
Prečo chlieb pečený v klasickej peci chutí odlišne od chleba vyrobeného v pekárni na chlieb? Závisí to
od rozdielneho stupňa vlhkosti: chlieb pečený v klasickej peci je suchší z dôvodu väčšieho priestoru na
pečenie, zatiaľ čo chlieb zhotovený v zariadení na pečenie chleba je vlhkejší.
Prečo kupovaný chlieb chutí inak než chlieb pečený v domácej pekárni?
Príčinou je rôzna vlhkosť: Chlieb pečený v klasickej peci je suchší z dôvodu väčšieho priestoru na
pečenie, zatiaľ čo chlieb pečený v domácej pekárni je vlhkejší.
43
SK
POZNÁMKY K RECEPTOM
1.
Ingrediencie
Keďže každá ingrediencia hrá špecifickú rolu pre úspešné pečenie chleba, je odmeriavanie rovnako
dôležité ako poradie, v ktorom sa ingrediencie pridávajú.
•
Najdôležitejšie ingrediencie ako tekutina, múka, soľ, cukor a droždie (je možné použiť buď
suché, alebo čerstvé droždie) ovplyvňujú úspešný výsledok prípravy cesta a chleba. Vždy použite
správne množstvo v správnom pomere.
•
Použite teplé ingrediencie, ak sa cesto má pripraviť ihneď. Ak si želáte nastaviť funkciu časovania
programových fáz, odporúča sa použiť studené ingrediencie, aby sa predišlo stavu, keď droždie
začne kysnúť príliš skoro.
•
Margarín, maslo a mlieko ovplyvňujú chuť a vôňu chleba.
•
Aby kôrka bola svetlejšia a tenšia, je možné znížiť množstvo cukru o 20 % bez ovplyvnenia úspešného
výsledku pečenia. Ak dávate prednosť mäkšej a svetlejšej kôrke, nahraďte cukor medom.
•
Ak si želáte pridať cereálne zrná, nechajte ich cez noc namáčať. Znížte množstvo múky a tekutiny
(až o 1/5). Pri žitnej múke sú kvasnice nenahraditeľné.
•
Ak chcete obzvlášť ľahký chlieb, bohatý na stravu pre povzbudenie činnosti čriev, pridajte do
cesta pšeničné otruby. Príslušné dávkovanie je 1 polievková lyžica na 500 g múky a zvýšte
množstvo tekutiny o 1 polievkovú lyžicu.
2.
Prispôsobovanie dávok
Ak majú dávky byť zvýšené alebo znížené, zaistite, aby boli dodržané pomery pôvodných receptov. Pre
docielenie perfektných výsledkov sa riaďte ďalej uvedenými základnými pravidlami pre prispôsobenie
dávok ingrediencií:
•
Tekutiny/múka: Cesto by malo byť mäkké (ale nie príliš) a jednoducho hnetené bez toho, aby sa
stalo vláknitým. Ľahkým hnetením by sa mala vytvoriť guľa. To ale nie je prípad ťažkých ciest ako
z celozrnného žita alebo s cereálnym chlebom. Skontrolujte cesto 5 minút po prvom hnetení.
Ak je príliš vlhké, pridaním múky po malých dávkach sa docieli správna konzistencia cesta. Ak je
cesto príliš suché, pridávajte počas hnetenia vodu po lyžiciach.
•
Nahradzovanie tekutín: Pri používaní receptom predpísaných ingrediencií obsahujúcich tekutinu
(napr. tvaroh, jogurt atď.) sa musí znížiť množstvo tekutiny na predpokladané celkové množstvo.
Pokiaľ používate vajíčka, je potrebné ich ušľahať v odmeriavacom pohári a doplniť pohár ďalšou
požadovanou tekutinou na predpokladané množstvo. Ak žijete na vysoko položenom mieste
(nad 750 m nad morom), cesto vykysne rýchlejšie. V takom prípade je možné množstvo droždia
znížiť až o 1/4 až 1/2 kávovej lyžičky pre pomerné zníženie jeho vykysnutia. To isté platí obzvlášť
o mäkkej vode.
3.
Pridávanie a odmeriavanie ingrediencií a množstiev
•
Vždy vložte v prvom rade tekutinu, droždie až nakoniec. Pre spomalenie kysnutia (najmä pri
použití funkcie časovania) by sa malo zabrániť styku droždia s tekutinou.
Na meranie použite vždy rovnaké merné jednotky. Hmotnosti v gramoch musia byť presne
odmerané.
Pre mililitrové označenie je možné použiť dodaný odmerný pohár, ktorý má dieliky stupnice od
50 do 300 ml.
Ovocné, orechové alebo cereálne ingrediencie: Ak si želáte pridať ďalšie ingrediencie, môžete tak
urobiť pomocou zvláštnych programov po zaznení zvukového signálu. Ak pridáte ingrediencie
príliš skoro, budú počas hnetenia rozdrvené.
•
•
•
44
SK
4.
Hmotnosti a objemy chleba
•
Napriek presným hmotnostným údajom môžu nastať malé rozdiely. Skutočná hmotnosť chleba
veľmi závisí od vlhkosti miestnosti v čase prípravy.
Všetky chleby s podstatným podielom pšenice dosahujú veľký objem a presahujú hranu nádoby
po poslednom vykysnutí v prípade najvyššej hmotnostnej triedy. Chlieb sa ale nerozleje. Časť
chleba mimo formy ľahšie zhnedne v porovnaní s chlebom vo vnútri formy.
Kde je pre sladké chleby navrhnutý program SPRINT, môžete použiť ingrediencie v menších
na výrobuPRÁŠOK)
ľahšieho pečiva).
množstvách (platí tiež pre program TORTA
CAKE (KYPRIACÍ
na výrobu ľahšieho pečiva).
•
•
5.
Výsledky pečenia
•
Výsledok pečenia závisí od miestnych podmienok (mäkká voda / vysoká relatívna vlhkosť
vzduchu / vysoká nadmorská výška / konzistencia ingrediencií atď.). Preto údaje v receptoch
tvoria referenčné body, ktoré môžu byť vhodne upravené. Ak jeden alebo iný recept nevyjde na
prvýkrát, nenechajte sa odradiť. Snažte sa nájsť dôvod a skúste to znovu obmenou podielov.
Ak je chlieb po pečení príliš bledý, môžete ho nechať zhnednúť v rámci programu pečenia.
Odporúčame upiecť skúšobný chlieb pred nastavením funkcie na použitie cez noc, takže
v prípade nutnosti budete môcť vykonať potrebné zmeny.
•
•
NEDOSTATKY V RECEPTOCH
Problém
Chlieb príliš rýchlo vykysne.
Príčina
Príliš veľa droždia, príliš veľa múky, nedostatok soli
(alebo niekoľko týchto príčin).
Chlieb vôbec nevykysne
Vôbec žiadne alebo príliš málo droždia.
alebo len nedostatočne.
Staré alebo droždie po záruke.
Tekutina bola príliš horúca.
Droždie sa dostalo do styku s tekutinou.
Nesprávny typ múky alebo múka po záruke.
Príliš veľa alebo nedostatok tekutiny.
Nedostatok cukru.
Chlieb príliš vykysne a rozleje Ak je voda príliš mäkká, droždie viac kvasí.
sa na formu na pečenie.
Príliš veľa mlieka ovplyvní kvasenie droždia.
Stred chleba sa znižuje.
Objem cesta je väčší než forma a chlieb sa zníži.
Kvasenie je príliš krátke alebo nie je dosť dlhé z dôvodu
nadmernej teploty vody alebo priestoru na pečenie
alebo nadmernej vlhkosti.
Po dokončení pečenia je
Tekutiny je príliš veľa.
v chlebe priehlbeň.
Štruktúra chleba je ťažká
Príliš veľa múky alebo nedostatok tekutiny.
a hrudkovitá.
Nedostatok droždia alebo cukru.
Príliš veľa ovocia, hrubej múky alebo jednej z ostatných
ingrediencií.
Stará alebo múka po záruke.
Stred chleba nie je upečený. Príliš veľa alebo nedostatok tekutiny.
Recept obsahuje vlhké ingrediencie.
45
Riešenia
a/b
a/b
d
c
d
d
a/b/f
a/b
e
c
c/g
c/g
a/b
a/b
a/b
b
d
a/b/f
f
SK
Problém
Otvorená alebo hrubá
štruktúra chleba alebo príliš
veľa dier.
Chlieb je na povrchu
nedopečený.
Krajce sú nerovnomerné
alebo hrudkovité.
Usadeniny múky na kôrke.
Príčina
Príliš veľa vody.
Žiadna soľ.
Vysoká vlhkosť, voda príliš horúca.
Príliš veľa tekutiny.
Objem je príliš veľký voči forme na pečenie.
Nadmerné množstvo múky, najmä pre biely chlieb.
Príliš veľa droždia a málo soli.
Príliš veľa cukru.
Sladké ingrediencie navyše k cukru.
Chlieb nebol dostatočne vychladený (para neunikla).
Riešenia
f
b
g
c
a/e
b
a/b
a/b
b
g
Múka nebola počas hnetenia na bokoch dobre
spracovaná.
e
Riešenia problémov:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Ingrediencie správne odmerajte.
Nastavte dávkovanie ingrediencií.
Použite inú tekutinu alebo ju nechajte vychladnúť na izbovú teplotu. Ingrediencie predpísané
receptom pridajte v správnom poradí. Utvorte malú prehĺbeninu uprostred múky a vložte do nej
rozdrobené droždie alebo suché droždie. Vyvarujte sa priamemu styku droždia s tekutinou.
Používajte len čerstvé a správne skladované ingrediencie.
Opravte množstvo tekutiny. Ak sa používajú ingrediencie obsahujúce vodu, dávka pridávanej
vody sa musí náležite znížiť.
V prípade veľmi vlhkého počasia znížte množstvo vody o 1 až 2 polievkovej lyžice.
Vyberte chlieb z formy ihneď po upečení a pred rozrezaním ho nechajte najmenej 15 minút
vychladnúť na vhodnej podložke (napr. drevenom lopáriku).
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
Ak sa počas používania pekárne na chlieb stretnete s nejakým problémom, prejdite si,
prosím, pred tým, ako sa obrátite na servisné stredisko, nasledujúce informácie:
Problém
Dym vychádza z priestoru na
pečenie alebo z ventilačných
otvorov.
Stred chleba klesá
a naspodku je vlhký.
Chlieb sa náročne vyberá
z formy na pečenie.
Príčina
Ingrediencie sa prilepujú na
priestor na pečenie alebo na
vonkajšiu stranu formy na
pečenie.
Chlieb zostal po ukončení
pečenia a prihrievaní príliš
dlho vo forme na pečenie.
Spodná strana bochníka
je prilepená na hnetacích
hákoch.
Riešenia
Odpojte napájací prívod od
el. inštalácie a vyčistite vonkajšie
časti formy na pečenie alebo
priestor na pečenie.
Vyberte chlieb z formy na pečenie
pred ukončením prihrievacej fázy.
Hýbte hriadeľom sem a tam, pokým
chlieb nevypadne. Po pečení
vyčistite hnetacie háky a hriadele.
Podľa potreby naplňte formu na
pečenie na 30 minút teplou vodou.
Potom je možné jednoducho vybrať
hnetacie háky a vyčistiť ich.
46
SK
Problém
Ingrediencie nie sú správne
miešané a chlieb sa nepečie
správne.
Príčina
Nesprávne nastavenie
programu.
Riešenia
Skontrolujte zvolený program
a ostatné nastavenia.
Počas prevádzky pekárne
došlo k stlačeniu tlačidla
ŠTART/ STOP.
Počas prevádzky pekárne
bolo veko niekoľkokrát
otvorené.
Dlhodobý výpadok el. siete
počas prevádzky pekárne.
Otáčanie hnetacích hákov je
zablokované.
Pozri kapitolu Funkcie pekárne na
chlieb.
Neotvárajte veko po poslednom
vykysnutí.
Pozri kapitolu Funkcie pekárne na
chlieb.
Skontrolujte, či hnetacie háky nie sú
zablokované zrnami a pod. Vyberte
formu na pečenie a skontrolujte, či sa
hriadele voľne otáčajú. Ak to tak nie
je, obráťte sa na zákaznícky servis.
Forma na pečenie sa počas
Cesto je príliš husté. Hnetacie Otvorte veko a do cesta pridajte
hnetenia nadvihuje.
háky sú zablokované a forma trochu tekutiny. Potom veko opäť
uzavrite.
na pečenie je vytlačovaná
hore.
Držte tlačidlo START/STOP
Pekáreň nie je možné spustiť. Pekáreň je ešte horúca
ŠTART/STOP stlačené,
stlačené,
sa na
displeji
Displej zobrazuje H:HH.
z predchádzajúceho cyklu
pokým sapokým
na displeji
neobjaví
neobjaví
nastavenie
pečenia.
základnézákladné
nastavenie
KLASIK.
BASIC
(KLASIK).
Odstráňte
formuOdstráňte
na pečenieformu
na
pečenie pekáreň
a nechajte
pekáreň
a nechajte
vychladnúť.
vychladnúť.
formu na
Potom vráťtePotom
formuvráťte
na pečenie
pečenie
svoje nastavte
miesto, nastavte
na svoje na
miesto,
znovu
znovu
program
a zapnite
pekáreň.
program
a zapnite
pekáreň.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Plne automatická príprava (miesenie, kynutie, pečenie)
2 miešací háky
11 programov na prípravu chleba
Voľba stupňa prepečenia kôrky
Odložený štart až 24 hodín
Akustický signál pre vloženie ďalších prísad
Max. hmotnosť chleba 1350 g
Podsvietený LCD displej
Veko so skleným priezorom
Forma na chlieb s antiadhézným povlakom (vhodné pre umývanie v umývačke)
Vhodná pre prípravu bezlepkových zmesí
Antikorové provedenie
Príslušenstvo: formy, 2 miešací háky, pomôcka na vybratie háka, odmerky, návod na obsluhu s recepty
Menovité napätie: 230 V ~ 50 Hz
Menovitý príkon: 800W
47
SK
VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV
Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové
diely – vyhadzujte do kontajnerov na plasty.
LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ
a ďalších európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)
Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako s
domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné
prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii
tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo
predajné miesto, kde ste produkt kúpili.
48
SK
RECEPTY K PEKÁRNI CHLEBA
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
49
Klasický biely chlieb
Celozrnný chlieb
Sladký chlieb
Super rýchly chlieb
Obyčajný chlieb
Kysnutý chlieb
Sezamový chlieb
Kávový chlieb
Banánový chlieb
Francúzsky chlieb
Orechový chlieb
Hrozienkový chlieb
Kokosový chlieb
Chlieb s kešu orieškami
Medový chlieb
Piškótový chlieb
Smotanový piškótový chlieb
Džem
SK
1 šálka = 250 ml, 1 lyžica = 3 lyžičky, 1 lyžica = 15 ml, 1 lyžička = 5 ml, 1 vrecúško sušeného
droždia = 8 g
1.
KLASICKÝ BIELY CHLIEB
VEĽKOSŤ BOCHNÍKA
1350 g
1130 g
Voda
460 ml
400 ml
Maslo alebo margarín
4 lyžice
2 1/2 lyžice
Soľ
2 lyžičky
1 1/3 lyžičky
Chlebová múka
5 1/2 šálky
4 2/3 šálky
Cukor
3 lyžice
1 1/3 lyžice
Sušené mlieko
4 lyžice
2 1/2 lyžice
Sušené droždie
1 3/4 lyžičky
1 3/4 lyžičky
Program: KLASIK
2.
Celozrnný chlieb
VEĽKOSŤ BOCHNÍKA
1350 g
1130 g
Voda
460 ml
380 ml
Maslo alebo margarín
4 lyžice
4 lyžice
Soľ
2 lyžičky
2 1/2 lyžičky
Celozrnná pšeničná múka
3 1/3 šálky
3 1/3 šálky
Chlebová múka
2 1/3 šálky
1 1/3 šálky
Cukor
3 lyžice
3 lyžice
Sušené mlieko
4 lyžice
4 lyžice
Sušené droždie
2 lyžičky
2 lyžičky
Program: CELOZRNNÝ
3.
SLADKÝ CHLIEB
VEĽKOSŤ BOCHNÍKA
1350 g
1130 g
Voda
440 ml
380 ml
Maslo alebo margarín
4 lyžice
4 lyžice
Soľ
1 1/2 lyžičky
1 3/4 lyžičky
Chlebová múka
5 1/2 šálky
4 1/2 šálky
Cukor
8 lyžíc
6 lyžíc
Sušené droždie
1 1/4 lyžice
1 1/4 lyžice
Sušené mlieko
3 lyžice
2 1/2 lyžice
Vajcia
1 kus
1 kus
Program: SLADKÝ
50
SK
4.
SUPER RÝCHLY CHLIEB
VEĽKOSŤ BOCHNÍKA
1350 g
1130 g
Voda (48 °C)
440 ml
370 ml
Vajcia
1 kus
1 kus
Maslo alebo margarín
3 lyžice
3 lyžice
Soľ
1 1/2 lyžičky
1 1/2 lyžičky
Cukor
5 lyžíc
4 lyžice
Chlebová múka
5 1/2 šálky
4 2/3 šálky
Sušené droždie
3 1/2 lyžičky
3 lyžičky
Program: SPRINT CELOZRNNÝ
5.
OBYČAJNÝ CHLIEB
VEĽKOSŤ BOCHNÍKA
1350 g
1130 g
Voda
460 ml
400 ml
Maslo alebo margarín
4 lyžice
3 lyžice
Soľ
2 lyžičky
1 1/4 lyžičky
Chlebová múka
5 1/2 šálky
4 2/3 šálky
Cukor
3 lyžice
2 1/2 lyžice
Sušené droždie
2 lyžičky
1 3/4 lyžičky
Program: CESTO
6.
KYSNUTÝ CHLIEB
VEĽKOSŤ BOCHNÍKA
1350 g
1130 g
Mlieko
260 ml
230 ml
Maslo alebo margarín
3 lyžice
2 1/2 lyžice
Vajcia
4 kusy
3 kusy
Chlebová múka
3 1/2 šálky
3 šálky
Kukuričná múka
1 1/2 šálky
1 1/4 šálky
Cukor
1/3 šálky
1/4 šálky
Soľ
2 lyžičky
1 1/2 lyžičky
Prášok do pečiva
8 lyžičiek
6 lyžičiek
Program: SPRINT
51
SK
7.
SEZAMOVÝ CHLIEB
VEĽKOSŤ BOCHNÍKA
1350 g
1130 g
Voda
450 ml
380 ml
Olej
4 lyžice
5 lyžica
Sušené mlieko
4 lyžice
5 lyžica
Sezamové semienka
4 lyžice
4 lyžice
Chlebová múka
5 1/2 šálky
4 2/3 šálky
Cukor
4 lyžice
4 lyžice
Soľ
1 3/4 lyžičky
1 1/2 lyžičky
Droždie
1 3/4 lyžičky
1 1/2 lyžičky
Program: KLASIK
8.
KÁVOVÝ CHLIEB
VEĽKOSŤ BOCHNÍKA
1350 g
1130 g
Voda
400 ml
300 ml
Vajcia
2 kusy
1 kus
Olej
4 lyžice
3 lyžice
Sušené mlieko
4 lyžice
2 lyžice
Instantná mletá káva
Med
4 malé
vrecúška
2 lyžice
4 malé
vrecúška
2 lyžice
Chlebová múka
5 1/2 šálky
4 1/2 šálky
Cukor
4 lyžice
4 lyžice
Soľ
1 1/2 lyžičky
1 1/3 lyžičky
Sušené droždie
1 3/4 lyžičky
1 1/4 lyžičky
Program: KLASIK
52
SK
9.
BANÁNOVÝ CHLIEB
VEĽKOSŤ BOCHNÍKA
1350 g
1130 g
Voda
400 ml
280 ml
Vajcia
1 kus
1 kus
Olej
4 lyžice
4 lyžice
Sušené mlieko
4 lyžice
1/2 šálky
Banán
1 1/2 šálky
1 šálky
Med
2 lyžice
2 lyžice
Chlebová múka
5 šálky
4 1/3 šálky
Cukor
4 lyžice
1/2 šálky
Soľ
1 3/4 lyžičky
1 1/2 lyžičky
Droždie
1 3/4 lyžičky
1 1/4 lyžičky
Banán nakrájajte na malé kúsky a pridajte ako poslednú
ingredienciu.
Program: SLADKÝ
10. FRANCÚZSKY CHLIEB
VEĽKOSŤ BOCHNÍKA
1350 g
1130 g
Voda
450 ml
390 ml
Soľ
2 lyžičky
1 1/2 lyžičky
Cukor
2 lyžice
1 1/2 lyžice
Chlebová múka
5 1/2 šálky
4 2/3 šálky
Maslo alebo margarín
4 lyžičky
3 lyžičky
Sušené droždie
1 3/4 lyžičky
1 3/4 lyžičky
Program: HRIANKOVÝ
53
SK
11.
ORECHOVÝ CHLIEB
VEĽKOSŤ BOCHNÍKA
1350 g
1130 g
Voda
400 ml
350 ml
Vajcia
2 kusy
1 kus
Olej
4 lyžice
4 lyžice
Sušené mlieko
4 lyžice
3 lyžice
Med
2 lyžice
2 lyžice
Orechy
1/2 šálky
1/3 šálky
Chlebová múka
5 šálok
4 1/2 šálky
Cukor
4 lyžice
4 lyžice
Soľ
1 1/2 lyžičky
1 1/2 lyžičky
Droždie
1 3/4 lyžičky
1 1/2 lyžičky
Kúsky orechov pridajte počas miešania.
Program: KLASIK
12. HROZIENKOVÝ CHLIEB
VEĽKOSŤ BOCHNÍKA
1350 g
1130 g
Voda
400 ml
340 ml
Vajcia
2 kusy
1 kus
Olej
4 lyžice
4 lyžice
Sušené mlieko
4 lyžice
3/4 šálky
Hrozienka
2/3 šálky
1/2 šálky
Med
2 lyžice
2 lyžice
Chlebová múka
5 šálok
4 1/2 šálky
Cukor
4 lyžice
1/2 šálky
Soľ
1 1/2 lyžičky
1 1/2 lyžičky
Droždie
1 3/4 lyžičky
1 1/2 lyžičky
Program: SLADKÝ
54
SK
13. KOKOSOVÝ CHLIEB
VEĽKOSŤ BOCHNÍKA
1350 g
1130 g
Voda
420 ml
350 ml
Vajcia
1 kus
1 kus
Olej
4 lyžice
4 lyžice
Sušené mlieko
4 lyžice
2/3 šálky
Med
2 lyžice
2 lyžice
Kokos
2/3 šálky
1/2 šálky
Chlebová múka
5 šálok
4 1/3 šálky
Cukor
4 lyžice
1/2 šálky
Soľ
1 3/4 lyžičky
1 1/2 lyžičky
Droždie
1 3/4 lyžičky
1 1/2 lyžičky
Pridajte polovicu strúhaného kokosu pri druhom miešaní a druhú
polovicu po ukončení miešania.
Program: SLADKÝ
14. CHLIEB S KEŠU ORIEŠKAMI
VEĽKOSŤ BOCHNÍKA
1350 g
1130 g
Voda
350 ml
200 ml
Olej
4 lyžice
4 lyžice
Sušené mlieko
4 lyžice
5 lyžica
Bread improver
2 lyžice
2 lyžice
Kešu oriešky
1 šálky
2/3 šálky
Chlebová múka
5 šálok
4 1/3 šálky
Cukor
4 lyžice
1/2 šálky
Soľ
1 3/4 lyžičky
1 1/2 lyžičky
Droždie
1 3/4 lyžičky
1 1/2 lyžičky
200 – 300 g kešu orieškov nakrájajte na malé kúsky, sparte a
rozmixujte.
Program: KLASIK
55
SK
15. MEDOVÝ CHLIEB
VEĽKOSŤ BOCHNÍKA
Vajcia
6 kusov na 1350 g / 7 kusov na 1130 g
Cukor
200 g
Soľ
1 lyžička
Med
6 lyžíc
Mlieko
4 lyžice
Múka
250 g
Olivový olej
4 lyžice
Olej na vymazanie formy
30 g
Kypriaci prášok
1 lyžica
1.
2.
3.
Do misy pridajte vajcia, cukor, soľ a šľahajte, kým sa nevytvorí pena.
Potom pridajte med, olivový olej, kypriaci prášok a ďalej šľahajte.
Pridajte mlieko, zapracujte do cesta a nalejte do formy na pečenie
vymazanej olejom.
Program: KYPRIACI PRÁŠOK
16. PIŠKÓTOVÝ CHLIEB
VEĽKOSŤ BOCHNÍKA
A
B
Vajcia
6 kusov na 1350 g / 7 kusov na 1130 g
Rastlinný olej
60 g
Cukor
200 g
Olej na vymazanie formy
30 g
Múka
250 g
Rastlinný olej
60 g
Pudingový prášok
1 lyžička
Kypriaci prášok
1/2 lyžičky
1.
A – Zmiešajte vajcia, rastlinný olej s cukrom a všetko ušľahajte ručným mixérom,
kým sa cukor nerozpustí.
2.
B ingrediencie pridajte do zmesi a šľahajte zhruba 4 minúty, kým sa nevytvorí
pena. Nalejte zmes do formy na pečenie vymazanej olejom a môžete piecť.
Program: KYPRIACI PRÁŠOK
56
SK
17.
SMOTANOVÝ PIŠKÓTOVÝ CHLIEB
VEĽKOSŤ BOCHNÍKA
Vajcia
6 kusov na 1350 g / 7 kusov na 1130 g
Cukor
200 g
Múka
250 g
Smotana
60 g
Kypriaci prášok
1 lyžička
Olej
30 g
1.
V nádobe zmiešajte vajcia, cukor a rozšľahajte ručným mixérom, potom
pridajte smotanu a dôkladne prešľahajte.
2.
Prisypte kypriaci a pudingový prášok, ďalej šľahajte.
3.
Do zmesi pridajte olej a stále šľahajte.
4.
Nalejte zmes do formy na pečenie vymazanej olejom a spustite
program.
Program: KYPRIACI PRÁŠOK
18. DŽEM
Nakrájané jahody/ananás
4 šálky
Cukor
10 lyžíc
Citrónový džús
4 lyžice
Kypriaci prášok
3/4 šálky
Program: DŽEM
57
BROTBACK AUTOMAT
PCB 728 S
BEDIENUNGSANLEITUNG
Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung
und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die
Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein.
DE
INHALT
SICHERHEITSHINWEISE ................................................................................................................. 60
BESCHREIBUNG ............................................................................................................................. 61
BEDIENFELD ................................................................................................................................... 62
1. Display - Basiseinstellung ............................................................................................... 62
2. Taste START/STOP ............................................................................................................ 62
3. Taste FARBE ...................................................................................................................... 62
4. Taste TEIGMENGE ............................................................................................................ 62
5. Taste MENU ...................................................................................................................... 62
6. Taste ZEIT .......................................................................................................................... 63
FUNKTIONEN DES BROTBACKAUTOMATEN ................................................................................ 64
Akustisches Signal ..............................................................................................................64
Warmhalten .......................................................................................................................... 64
Zeit einstellen ....................................................................................................................... 64
Speicher................................................................................................................................. 64
Sicherheitsfunktionen .......................................................................................................... 65
PROGRAMMABLAUF BEIM BACKEN ............................................................................................ 65
Vorbereitung – Programmphasen beim Brotbacken ........................................................ 65
Zubereitung von Brot .......................................................................................................... 65
Ende der Programmphasen ................................................................................................. 67
Programmablauf ................................................................................................................... 68
REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG ........................................................................................... 70
TIPPS ZUM BACKEN....................................................................................................................... 70
Nach dem Backen klebt das Brot am Behälter. ................................................................. 70
Wie lassen sich die Löcher im Brot (durch Knethaken) verhindern? ....................................71
Der Teig quillt über den Rand der Backform ...................................................................... 71
Das Brot geht auf, fällt aber beim Backen ein ................................................................... 71
Wann darf der Deckel des Brotbackautomaten während
des Backvorgangs geöffnet werden? ................................................................................. 71
Weizenmehl .......................................................................................................................... 71
Roggenmehl.......................................................................................................................... 71
Was ist Weizen-Vollkornmehl? ............................................................................................ 72
Was ist bei der Verwendung von Roggenmehl zu beachten? .......................................... 72
Kann auch zu Hause gemahlenes Mehl verwendet werden? ........................................... 72
Kleberanteil im Mehl............................................................................................................ 72
Welche unterschiedlichen Mehlsorten gibt es und wie werden sie verwendet? ....................... 72
Wie ist frisches Brot besser verträglich? ............................................................................. 72
Was tun, wenn das Brot nach Hefe schmeckt? ................................................................. 72
Warum schmeckt gekauftes Brot anders als im Brotbackautomaten
gebackenes Brot? ................................................................................................................. 73
ANMERKUNGEN ZU DEN REZEPTEN ............................................................................................ 73
1. Zutaten.............................................................................................................................. 73
2. Anpassen der Mengen .................................................................................................... 73
3. Zugeben und Abmessen der Zutaten und Mengen ..................................................... 73
4. Brotgewichte und Volumen............................................................................................ 74
5. Backergebnisse ................................................................................................................ 74
MÄNGEL IN DEN REZEPTEN .......................................................................................................... 74
PROBLEMBEHENUNG .................................................................................................................... 75
TECHNISCHE DATEN ...................................................................................................................... 77
REZEPTE FÜR DEN BROTBACKAUTOMATEN ................................................................................ 78
59
DE
SICHERHEITSHINWEISE
BITTE LESEN SIE DIESE HINWEISE AUFMERKSAM DURCH UND HEBEN SIE SIE GUT AUF!
Warnung: Die in dieser Anleitung enthaltenen Sicherheitshinweise decken nicht alle möglichen
Bedingungen und Situationen ab.Der Benutzer muss sich dessen bewusst sein, dass sich gesunder
Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt in kein Produkt einbauen lassen. Diese Faktoren müssen
somit von den Personen gewährleistet werden, die dieses Produkt verwenden und bedienen. Wir
übernehmen keine Haftung für Schäden, die beim Transport, durch unsachgemäße Anwendung,
Spannungsschwankungen oder durch Änderung oder Abwandlung von Bestandteilen dieses Gerätes
entstehen.
Zur Vermeidung von Bränden oder Stromschlägen sollten beim Einsatz elektrischer Geräte immer
einige grundsätzliche Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, dazu gehören:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Vergewissern Sie sich, dass Ihre Steckdose die Spannung aufweist, die auf dem Typenschild des
Gerätes angegeben ist, und dass die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist. Die Steckdose muss
gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften installiert sein.
Benutzen Sie den Brotbackautomaten nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Vertrauen Sie
alle Reparaturarbeiten, einschließlich Austausch des Netzkabels, qualifiziertem Servicepersonal an!
Nicht die Schutzabdeckungen des Gerätes demontieren, es besteht die Gefahr eines Stromschlags!
Schützen Sie das Gerät vor direktem Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten, um
Stromschläge zu vermeiden.
Der Brotbackautomat sollte nicht ohne Aufsicht betrieben werden.
Benutzen Sie den Backautomaten nicht zum Heizen von Räumen!
Wir empfehlen, das Produkt beim Backen unerprobter Rezepte zu kontrollieren!
Den Brotbackautomaten niemals in Wasser tauchen (auch nicht teilweise)!
Achten Sie beim Umgang mit dem Gerät darauf, dass es nicht zu Verletzungen kommt (z. B.
Verbrennungen, Verbrühungen). Während des Backvorgangs tritt aus den Lüftungsöffnungen heißer
Dampf aus, und die Oberfläche des Backautomaten wird heiß.
Tritt aus dem Backautomaten Rauch aus, der durch Entzünden der verwendeten Rohstoffe
verursacht wird, lassen Sie den Deckel geschlossen, schalten Sie das Gerät sofort aus und
ziehen Sie den Netzstecker.
Der Brotbackautomat sollte nicht ohne Aufsicht bleiben, wenn das Netzkabel in der Steckdose
steckt. Ziehen Sie vor Instandhaltungsarbeiten den Netzstecker aus der Steckdose. Zum
Herausziehen des Netzsteckers nicht am Kabel ziehen,sondern direkt am Stecker anfassen.
Benutzen Sie den Brotbackautomaten nicht im Freien oder in feuchter Umgebung. Berühren
Sie das Netzkabel oder den Brotbackautomaten nicht mit nassen Händen. Es besteht die
Gefahr eines Stromschlags.
Lassen Sie erhöhte Vorsicht walten, wenn Sie den Brotbackautomaten in der Nähe von Kindern
benutzen.
Das Netzkabel von heißen Oberflächen fernhalten und nicht über scharfe Kanten führen. Wickeln
Sie das Netzkabel nicht um das Gerät, das würde die Lebensdauer des Kabels verkürzen.
Die Temperatur von Oberflächen in der Nähe des Gerätes kann während seiner Benutzung
ansteigen. Stellen Sie den Brotbackautomaten in ausreichendem Abstand zu anderen
Gegenständen auf, um die für den einwandfreien Betrieb notwendige Luftzirkulation zu
gewährleisten.
Decken Sie den Raum zwischen Gehäuse und Backform niemals ab und schieben Sie keine
Gegenstände in diesen Raum (z. B. Finger, Löffel usw.). Der Raum zwischen Gehäuse und
Backform muss immer frei bleiben.
60
DE
16.
Berühren Sie während und nach der Benutzung nicht die Backflächen oder die noch heißen
Teile des Gerätes, lassen Sie das Gerät erst abkühlen. Um Verbrennungen zu vermeiden, nur
am Griff anfassen.
17. Die Backform ist antihaftbeschichtet und lässt sich dadurch leicht reinigen. Verwenden Sie
zum Reinigen der inneren/äußeren Teile des Produktes und zum Hantieren mit dem Brot keine
metallenen oder harten Gegenstände oder Werkzeuge, um die Oberfläche der Backflächen
nicht zu beschädigen.
18. Stellen Sie den Brotbackautomaten nicht auf heiße Oberflächen und benutzen Sie ihn nicht in
der Nähe von Wärmequellen (z. B. Herdplatten).
19. Dieses Gerät darf nicht durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen oder Kenntnissen
betrieben werden, bei denen eine sichere Benutzung des Gerätes nicht gewährleistet ist, sofern
keine Aufsicht bzw. Einweisung in den Betrieb des Gerätes durch eine für deren Sicherheit
verantwortliche Person erfolgt. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie
das Gerät nicht als Spielzeug benutzen.
20. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch oder zur Benutzung in ähnlicher Umgebung
bestimmt, wie z. B.:
- in Personalküchen von Läden, Büros oder ähnlichen Arbeitsstätten;
- auf Bauernhöfen;
- zur Benutzung durch Gäste in Hotels, Motels und anderen Beherbergungseinrichtungen;
- für Anbieter von Übernachtungsleistungen mit Frühstück (bed & breakfast).
21. Benutzen Sie das Gerät nur nach den in dieser Anleitung enthaltenen Hinweisen. Der Hersteller
haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät oder dessen
Zubehör verursacht werden (z. B. unbrauchbar gewordene Lebensmittel, Verletzungen,
Verbrennungen, Verbrühungen, Brand u. ä.).
BESCHREIBUNG
3
2
6
1
8
5
61
4
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Knethaken
Backform
Deckel
Bedienfeld
Edelstahlgehäuse
Hakenspieß zum
Entfernen der
Knethaken
Messlöffel
Messbecher
DE
BEDIENFELD
1.BASIC
2.WHOLE WHEAT
3.FRENCH
4.QUICK
5.SWEET
6.CAKE
7.JAM
8.DOUGH
9.ULTRA FAST
10.BAKE
11.HOME MADE
LOAF
SIZE
COLOR
CYCLE
TIME
MENU
PAUSE
START
STOP
BASIC - KLASSIK
WHOLE WHEAT - VOLLKORN
FRENCH - SANDWICH
QUICK - SPRINT
SWEET - SÜSSES BROT
CAKE - BACKPULVER
JAM - MARMELADE
DOUGH - TEIG
ULTRA FAST - SPRINT VOLLKORN
BAKE - BACKEN
HOME MADE - WAHLPROGRAMM
1. Display - Basiseinstellung
Nach der Inbetriebnahme des Backautomaten wird auf dem Display das
Programm BASIC (KLASSIK) angezeigt. Beispiel „1 3:10“. Die Ziffer
1 zeigt an, welches Programm gewählt wurde, die Angabe 3:10 die
Zeitdauer des gewählten Programms. Die Positionen der beiden Pfeile
zeigen den gewählten Bräunungsgrad des Brotes und sein Gewicht an.
Die Basiseinstellung nach dem Anschluss des Backautomaten ans Netz
ist (Teigmenge II. und Bräunungsgrad MITTEL). Während des Betriebes
kann der Programmfortschritt auf dem Display abgelesen werden.
KNEAD (1+2)
= Kneten: wird auf dem Display während der Phase
des Knetens angezeigt.
ADD
= Zutaten hinzufügen: es ertönt 10x
hintereinander ein Signalton, dieser zeigt an, dass
dem Teig Nüsse, Körner u.ä. beigefügt werden
können.
RISE (1-3)
= Aufgehen: zeigt die Teilphasen beim Aufgehen
des Teiges an. Zu Beginn der letzten Phase, d. h.
sobald auf dem Display RISE III angezeigt wird,
können gegebenenfalls die Knethaken aus dem
Teig entfernt werden (siehe auch Tabelle zur
Programmbeschreibung).
BAKE
= Backen: das Brot wird gebacken.
COMPLETE
= Fertig: der Backvorgang ist beendet, das Brot
kann aus der Form herausgenommen werden.
KEEP WARM
= Warmhalten: das gebackene Brot kann 1 Stunde
lang warmgehalten werden.
2. Taste START/STOP
Die Taste dient zum Starten und Beenden des Programmablaufs.
Nach dem Drücken der Taste START/STOP beginnt die Zeitangabe
zu blinken. Auf dem Display erscheint das Basisprogramm BASIC
(KLASSIK). Wenn Sie ein anderes Programm benutzen möchten,
wählen Sie es mithilfe der Taste MENU aus. Bleibt die Taste STOP für
etwa 1,5 Sekunden gedrückt, ertönt ein Piepton. Er zeigt an, dass das
Programm abgeschaltet wurde. Mit dieser Funktion kann eine zufällige
Programmänderung verhindert werden.
3. Taste COLOR (FARBE)
Mithilfe dieser Taste stellen Sie den gewünschten Bräunungsgrad der Brotkruste ein, d.h.:
HELL/MITTEL/DUNKEL. Diese Funktion gibt es nicht in den Programmen JAM (MARMELADE) und
DOUGH (TEIG).
4. Taste LOAF SIZE (TEIGMENGE)
Mithilfe dieser Taste kann in den verschiedenen Programmen eingestellt werden:
Brot mit geringerem Gewicht = etwa 1130 g.
Brot mit höherem Gewicht = etwa 1350 g.
5. Taste MENU
Mithilfe dieser Taste können die nachfolgend beschriebenen Programme ausgewählt werden:
1. BASIC (KLASSIK) - Standardprogram für alle Arten von Brot (weißes Weizenbrot, braunes
Roggenbrot, Kräuterbrot und Rosinenbrot). Dieses Programm wird am häufigsten verwendet.
2. WHOLE WHEAT (VOLLKORN) - für die Zubereitung von Vollkornbrot.
LOAF SIZE - TEIGMENGE
COLOR - FARBE
CYCLE - ZYKLUS
TIME - ZEIT
PAUSE - PAUSE
MENU - MENÜ
START/STOP - START/STOPP
62
DE
3. FRENCH (SANDWICH) - leichtes helles Brot mit längerer Aufgehzeit. Das mit diesem Programm
gebackene Brot hat eine knusprigere Kruste und eine leichtere Textur.
4. QUICK (SPRINT) - zur schnellen Zubereitung von hellem Weizen- und Roggenbrot. Das in
diesem Modus gebackene Brot ist meist kleiner und kompakter.
5. SWEET (SÜSSES BROT) - Kneten, Aufgehen und Backen von süßem Brot.
6. CAKE (BACKPULVER) - für die Zubereitung von Gebäck, dem Backpulver beigegeben wird,
z. B. Kuchen aus Rührteig.
7. JAM (MARMELADE) - Zubereitung von Konfitüre aus Frischobst oder Marmelade. Wenn Sie
häufig Konfitüre zubereiten, empfiehlt sich die Anschaffung einer zweiten Form, die
ausschließlich zu diesem Zweck benutzt wird. Die beim Kochen von Obst freiwerdenden
Säuren könnten dazu führen, dass sich das in derselben Form gebackene Brot nicht gut
aus der Form kippen lässt.
8. DOUGH (TEIG) - in diesem Modus wird Teig nur zubereitet, ohne zu backen. Nach der
Zubereitung kann der Teig für Hörnchen, Pizza usw. verwendet werden. Bei dieser
Einstellung können Sie beliebigen Teig im Automaten zubereiten, der weiter
verarbeitet und im normalen Backofen gebacken werden kann.
9. ULTRA FAST (SPRINT VOLLKORN) - zur schnellen Zubereitung von Vollkornbrot, das aufgrund
der kürzeren Aufgehzeit fester wird als im Normalprogramm WHOLE WHEAT
(SPRINT VOLLKORN) gebackenes Brot.
10. BAKE (BACKEN) - zum Backen von braunem Brot oder Kuchen. Programm mit längerer Backdauer.
11. HOME MADE (WAHLPROGRAMM) - zur individuellen Einstellung eigener Programme.
Wählen Sie das Programm aus und drücken Sie die Taste ZYKLUS, auf dem Display erscheint
„knead 1“ (Kneten). Mit der Taste ZEIT stellen Sie die gewünschte Backzeit ein. Bestätigen
Sie mit der Taste ZYKLUS, durch erneutes Drücken der Taste wechseln Sie in das Programm
„rise 1“ (Aufgehen). So können Sie sich ein komplettes Programm einstellen - Kneten 1,
Aufgehen 1, Kneten 2, Aufgehen 2, Aufgehen 3, Backen und Warmhalten. Zum Bestätigen
der Gesamteinstellung drücken Sie die Taste START/STOP. Durch erneutes Drücken wird das
Programm gestartet.
Die Backzeit wird durch erneutes Drücken der Taste TIME (ZEIT) auf dem Display angezeigt.
Der Zyklus „Aufgehen 3“ kann komplett abgeschaltet werden (OFF), die übrigen Zyklen müssen
durchlaufen werden!
PROGRAMMDAUER
Programm
1. KLASSIK
2. VOLLKORN
3. SANDWICH
4. SPRINT
5. SÜSSES BROT
6. BACKPULVER
7. MARMELADE
8. TEIG
9. SPRINT VOLLKORN
10. BACKEN
11. WAHLPROGRAMM
Kleines Brot 1130 g
3:05
3:42
3:45
2:10*
2:55
1:48*
1:20*
1:30*
1:28
1:00*max
6:59max
Großes Brot 1350 g
3:10
3:50
3:55
2:10*
3:00
1:48*
1:20*
1:30*
1:38
1:00*max
6:59max
* Bei diesen Programmen ist die Teigmenge bereits voreingestellt und kann nicht geändert
werden.
6. Taste TIME (ZEIT)
Mithilfe dieser Taste stellen Sie die Zeit zum Brotbacken ein.
Achtung: Verwenden Sie bei Benutzung der Zeitfunktion niemals verderbliche Zutaten wie
Milch, Eier, Früchte, Joghurt, Zwiebeln usw.!
63
DE
1. Stellen Sie zuerst die aktuelle Zeit ein, wie im Kapital Zeit einstellen beschrieben.
2. Legen Sie alle Zutaten in die Form.
3. Durch Drücken der Taste MENU wählen Sie das gewünschte Programm, mit der Taste
LOAF SIZE (TEIGMENGE) die Menge der Rohstoffe und mit der Taste COLOR (FARBE) die
gewünschte Bräunung der Brotkruste.
4. Beim Drücken der Taste TIME (ZEIT) erscheint auf dem Display die Zeit des Programmendes
+ 10 Minuten.
5. Mit der Taste TIME (ZEIT) verschieben Sie die Zeit in 10-Minuten-Schritten bis zur der
gewünschten Zeit, zu der das Brot fertig sein soll. Beispiel:
Es ist 8:00 Uhr morgens, und Sie möchten um 16:00 Uhr frisch gebackenes Brot haben.
Stellen Sie das Programm auf 4:00 PM. Das Display zeigt auch an, ob das Programm am
selben Tag (same day) oder erst am nächsten Tag (next day) endet.
Der max. Zeitvorlauf für den Backbeginn ist 24 Stunden.
6. Nachdem das gewünschte Zeitintervall eingestellt ist, abschließend durch Drücken der Taste
START/STOP bestätigen, damit startet der Programmablauf mit verzögertem Start. Zum
Anzeigen der aktuellen Zeit drücken Sie die Taste TIME (ZEIT).
7. Die Einstellung kann durch längeres Drücken der Taste START/STOP gelöscht werden.
FUNKTIONEN DES BROTBACKAUTOMATEN AKUSTISCHES SIGNAL
Das akustische Signal ertönt:
•
•
•
•
beim Drücken einer beliebigen Programmtaste,
während des zweiten Knetvorgangs bei den Programmen BASIC (KLASSIK), WHOLE WHEAT
(VOLLKORN), FRENCH (SANDWICH), SWEET (SÜSSES BROT) zur Information, dass Körner,
Früchte, Nüsse oder andere Zutaten hinzugegeben werden können,
zum Programmende,
während des Warmhaltens zum Ende des Backvorgangs ertönt das Signal mehrmals.
Warmhalten
Das Brot wird nach dem Ende des Backvorgangs automatisch noch eine Stunde lang warmgehalten.
Wenn Sie das Brot herausnehmen wollen, schalten Sie das Programm durch Drücken der Taste
START/STOP ab.
Zeit einstellen
Sobald Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose stecken, erscheint auf dem Display die
Anzeige 12:00. Durch Drücken der Taste PAUSE beginnt die Stundenanzeige zu blinken. Mit der Taste
TIME (ZEIT) stellen Sie die Stunden ein. Beachten Sie die Kennzeichnungen AM = Vormittag und PM
= Nachmittag. Nach dem erneuten Drücken der Taste PAUSE können Sie die Minuten einstellen. Zum
Bestätigen erneut die Taste PAUSE drücken oder 5 Sekunden warten.
Speicher
Wird die Energiezufuhr während des Zubereitungsvorgangs unterbrochen, wird das Programm auch
ohne Drücken der Taste START/STOP automatisch fortgesetzt, wenn die Energiezufuhr innerhalb von
10 Minuten wieder aufgenommen wird. Dauert die Unterbrechung länger als 10 Minuten, werden
die Angaben nicht gespeichert, und Sie müssen neue Zutaten nehmen und den Automaten erneut
einschalten. Hat der Teig zum Zeitpunkt der Unterbrechung der Energiezufuhr noch nicht
die Aufgehphase erreicht, können Sie gleich die Taste START/STOP drücken und das Programm von
Anfang an laufen lassen.
64
DE
Sicherheitsfunktionen
1. Ist die Temperatur des Backautomaten noch zu hoch (über 40 °C), z. B. nach einer Benutzung,
erscheint auf dem Display die Anzeige H:HH, bei erneutem Drücken der Taste START/STOP
ertönt ein Signal. Halten Sie die Taste START/STOP gedrückt, bis die Aufschrift H:HH gelöscht
und die Basiseinstellung angezeigt wird. Nehmen Sie die Backform heraus und warten Sie, bis
sich der Backautomat abgekühlt hat und sich wieder am Anfang des ursprünglich gewählten
Programms befindet.
2. Erscheint auf dem Display nach dem Drücken der Taste START/STOP die Anzeige E:EE, ist ein
Defekt an der Heizung aufgetreten. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an den Kundendienst.
PROGRAMMABLAUF BEIM BACKEN
Benutzen Sie den Brotbackautomat nur in Räumen mit Temperaturen über 18 °C. Bei der Aufstellung
in einem kühleren Raum würde der Teig schlecht aufgehen.
Vorbereitung – Programmphasen beim Brotbacken
1. Vor der ersten Benutzung alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berühung kommen, in heißem
Wasser unter Zugabe von Geschirrspülmittel reinigen. Gründlich mit klarem Wasser abspülen und
abtrocknen beziehungsweise trocknen lassen.
2. Stellen Sie den Backautomaten auf das Programm BAKE (BACKEN) ein und lassen Sie das
Programm für etwa 10 Minuten leer laufen, anschließend den Automaten abkühlen lassen
und alle abgebauten Teile erneut reinigen. Eine eventuelle kurze, leichte Rauchentwicklung ist
unschädlich. Stellen Sie den Backautomaten auf eine gerade und trockene Oberfläche. Stecken
Sie das Netzkabel in die Steckdose.
3. Fassen Sie die Backform mit beiden Händen, setzen Sie sie mittig in den Backautomaten ein
und drücken Sie sie an. Anschließend die beiden Knethaken auf die Antriebswellen in der
Backform setzen. Die Zutaten in der vom jeweiligen Rezept vorgeschriebenen Reihenfolge in
die Form einfüllen. Schließen Sie den Deckel des Backautomaten. Stellen Sie am Bedienfeld das
gewünschte Programm ein MENU/LOAF SIZE (TEIGMENGE)/COLOR (FARBE)/TIME (ZEIT). Zum
Schluss die Taste START drücken.
4. Der Backautomat rührt und knetet automatisch den Teig, bis er die richtige Konsistenz erreicht
hat. Nach dem letzten Kneten wird der Automat auf die optimale Temperatur zum Aufgehen des
Teiges erwärmt. Anschließend stellt der Backautomat automatisch Temperatur und Backzeit ein.
5. Sollte das Brot nach Beendigung des Backprogramms noch zu hell sein, können Sie das
Programm BAKE (BACKEN) zum weiteren Bräunen benutzen. Drücken Sie die Taste START/
STOP, wählen Sie anschließend das Programm BAKE (BACKEN) und schalten Sie den Automaten
ein. Nach Beendigung des Backvorgangs ertönt ein Signal, das Brot kann herausgenommen
werden. Anschließend schaltet sich die einstündige Warmhaltephase ein.
Zubereitung von Brot
1. Setzen Sie die Backform in den Automaten ein und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet.
Setzen Sie die Knethaken auf die Antriebswellen. Die Knethaken in Uhrzeigerrichtung drehen, bis
sie einrasten. Wir empfehlen, vor dem Einsetzen der Knethaken Margarine in die Form zu geben,
um ein Anbacken des Teiges an den Haken zu verhindern. Außerdem können die Knethaken so
besser aus dem Brot herausgenommen werden.
2. Füllen Sie die Zutaten in die Backform. Dabei die im Rezept angegebene Reihenfolge einhalten.
Normalerweise werden zuerst die flüssigen Zutaten oder Wasser eingefüllt, anschließend Zucker,
Salz und Mehl, zuletzt werden Sauerteig oder Backpulver hinzugegeben.
65
DE
Sauerteig oder Soda
Trockene Zutaten
Wasser oder sonstige Flüssigkeiten
3. Drücken Sie eine kleine Vertiefung ins Mehl, geben Sie den Sauerteig hinein und achten Sie
darauf, dass er nicht mit den Flüssigkeiten oder dem Salz in Berührung kommt.
4. Vorsichtig den Deckel schließen und das Netzkabel in die Steckdose stecken.
5. Den Schalter an der Seite des Backautomaten einschalten.
6. Drücken Sie wiederholt die Taste MENU, bis das gewünschte Programm erscheint.
7. Durch Drücken der Taste COLOR (FARBE) wählen Sie die gewünschte Bräunung.
8. Durch Drücken der Taste LOAF SIZE (TEIGMENGE) wählen Sie das gewünschte Brotgewicht
(1,1 kg oder 1,3 kg).
9. Die gewünschte Zeit für den verzögerten Programmstart durch Drücken der Taste ZEIT ▲ oder
ZEIT ▼ einstellen. Dieser Schritt kann übersprungen werden, wenn Sie sofort mit dem Backen
beginnen möchten.
10. Starten Sie den Vorgang durch Drücken der Taste START/STOP.
11. Bei den Programmen BASIC (KLASSIK), WHOLE WHEAT (VOLLKORN), FRENCH (SANDWICH),
SWEET (SÜSSES BROT) ertönt während des Programms ein langer Piepton. Das dient als Hinweis,
dass Zutaten zugegeben werden können. Öffnen Sie den Deckel und fügen Sie die gewünschten
Zutaten hinzu. Durch die Lüftungsöffnungen kann während des Backens Dampf entweichen.
12. Nach Beendigung des Programms ertönt ein Piepton. Durch Drücken und Halten der
Taste START/STOP für etwa 3 Sekunden wird der Vorgang angehalten und das Brot kann
herausgenommen werden. Öffnen Sie den Deckel, greifen Sie die Backform mit Topflappen und
nehmen Sie sie aus dem Automaten heraus.
13. HINWEIS: Backform und Brot können sehr heiß sein! Seien Sie deshalb immer vorsichtig.
14. Vor dem Herausnehmen des Brotes die Backform abkühlen lassen. Lösen Sie dann mithilfe eines
nicht haftenden Hebers vorsichtig das Brot an den Seiten von der Form.
15. Stellen Sie die Backform mit der Unterseite nach oben auf ein Gitter oder eine saubere
Arbeitsplatte und schütteln Sie sie leicht, bis sich das Brot völlig vom Rand löst.
16. Lassen Sie das Brot vor dem Anschneiden etwa 20 Minuten abkühlen. Wir empfehlen, das Brot
mit einer elektrischen Brotschneidemaschine oder einem Brotmesser zu schneiden, keinesfalls mit
einem Obst- oder Küchenmesser. Anderenfalls könnte sich das Brot verformen.
17. Wenn Sie gerade keinen Platz haben oder nach Beendigung des Programms nicht die Taste
START/STOP gedrückt haben, wird das Brot für 1 Stunde automatisch warmgehalten. Nach
Ablauf dieser Zeit ertönt 10x hintereinander ein Piepton, danach schaltet sich der Automat
automatisch aus.
18. Wenn Sie den Automaten nicht benutzen oder den Vorgang nicht beenden möchten, schalten Sie
ihn aus und ziehen Sie den Netzstecker.
Anmerkung: Vor dem Anschneiden des Brotes ziehen Sie mithilfe des Hakenspießes die Knethaken
aus dem unteren Teil des Brotes heraus. Das Brot ist heiß, entfernen Sie deshalb die Knethaken
niemals mit den Händen.
66
DE
Anmerkung:Wenn das Brot nicht aufgegessen wird, empfehlen wir die Aufbewahrung in
einer Plastiktüte oder einer Dose. Das Brot kann bis zu 3 Tage bei Zimmertemperatur gelagert
werden. Wollen Sie es länger aufbewahren, legen Sie es in eine Plastiktüte oder eine Dose und
anschließend in den Gefrierschrank. Höchstens 10 Tage lagern. Da zu Hause gebackenes Brot keine
Konservierungsstoffe enthält, ist seine Lagerzeit im Allgemeinen nicht länger als die von gekauftem
Brot
Ende der Programmphasen
Nach Beendigung des Programms nehmen Sie die Backform heraus und legen Sie sie auf eine
wärmebeständige feste Unterlage (z. B. ein Brettchen). Wenn das Brot nicht aus der Form auf
die Unterlage fällt, bewegen Sie die Antriebswellen der Knethaken einige Male hin und her, bis
sich das Brot löst. Anschließend können Sie das Brot leicht einschneiden und die Knethaken ganz
herausnehmen.
67
Einstellbare Teigmenge (Brotgewicht)
Gesamtzeit
Motor ON / OFF 1s / 1s
Kneading 1 Motor ON / OFF 29 s / 1s
Hnětení 1
Kneten wird fortgesetzt
ohne Heizen
RISE1
Heizen ON / OFF
Aufgehen
5 s / 25 s
1
ohne Kneten
Motor ON / OFF 29 s / 1s
Kneading 2 Kneten wird fortgesetzt
Hnětení 2
ON / OFF 29 s / 1s
Heizen ON / OFF
5 s / 25 s
RISE2
Bewegung des
Aufgehen
Knetmessers
2
Motor: ON
Heizen ON / OFF
5 s / 25 s
RISE3
Heizen ON / OFF
Aufgehen
5 s / 25 s
3
ohne Kneten
Schritt 1, T=122°C
Heizung ON/OFF (22s/8s)
BAKE
Schritt 2, T=137°C
Backen
(MEDIUM)
Heizung ON/OFF (22s/8s)
KEEPWARM 68 °C Heizen ON / OFF
Warmhalten
Programm
PROGRAMMABLAUF (in Minuten)
1130 g
3:05
2
4
4
20
5
5A
5
20
0,5
14,5
45
22
38
60
1350 g
3:10
2
4
4
20
5
5A
5
20
0,5
14,5
45
25
40
60
1. KLASSIK
60
40
25
65
24,5
0,5
20
5
5A
10
25
4
1350 g
3:50
2
4
60
38
22
65
24,5
0,5
20
3
5A
10
25
3
1130 g
3:42
2
4
2. VOLLKORN
60
40
30
50
14,5
0,5
20
2
10A
10
40
12
1350 g
3:55
2
4
60
38
27
50
14,5
0,5
20
2
7A
10
40
10
1130 g
3:45
2
4
3. SANDWICH
60
40
30
30
-
-
-
5A
5
10
5
2:10
2
3
60
35
27
40
19,5
0,5
23
5
5A
10
5
4
1350 g
3:00
2
4
60
35
23
40
19,5
0,5
22
5
5A
10
5
4
1130 g
2:55
2
4
4 SPRINT 5. SÜSSES BROT
60
45/
T=123°C
35/
T=113°C
-
-
-
-
5A
8
9
2
1:48
2
2
6. BACKPULVER
DE
68
69
7.
MARMELADE
Schritt 1, T=122°C
Heizung ON/OFF (22s/ 8s)
Schritt 2, T=137°C
(MEDIUM)
Heizung ON/OFF (22s/ 8s)
KEEPWARM 68 °C Heizen ON / OFF
Warmhalten
BAKE
Backen
Heizen ON / OFF
RISE 3
s / 25 s
Aufgehen 3 5
ohne Kneten
Heizen ON / OFF
5 s / 25 s
-
Rest 20
-
45 Kneten,
T=107°C
Wenn t<105°C
Heizung ON/OFF
(15s/15s)
Einstellbare Teigmenge (Brotgewicht)
Gesamtzeit
1:20
Motor ON / OFF 1s / 1s
Kneading 1 Motor ON / OFF 29 s / 1s
Hnětení 1
Kneten wird fortgesetzt
ohne Heizen
15 T=113°C Wenn
RISE1
Heizen ON / OFF
t<112°C Heizung
Aufgehen
5 s / 25 s
ON/OFF (15s/ 15s)
1
ohne Kneten
Motor ON / OFF 29 s / 1s
Kneading 2 Kneten wird fortgesetzt
Hnětení 2
ON / OFF 29 s / 1 s
Heizen ON / OFF
5 s / 25 s
Bewegung des
RISE 2
Aufgehen 2 Knetmessers
Motor: ON
Programm
PROGRAMMABLAUF (in Minuten)
-
20
0,5
-
-
-
40
25 T=51°C
Heizung ON/OFF
-
-
-
-
60
60
50 T=143°C Wenn
t<142°C Heizung 45 T=143°C Wenn
ON/OFF (22s/ 8s) t<142°C Heizung
Wenn t>143°C
ON/OFF
Heizung OFF
30 T=51°C Wenn
t<50°
C Heizung ON/
OFF (5s/ 25s)
-
-
13 T=51°C Motor:
ON/ 29s, OFF/ 1s
-
9,5
13 T=51°C
-
-
-
-
14
1130 g
1:28
2
3
1350 g
1:38
2
3
9. SPRINT VOLLKORN
1:30
2
4
8. TEIG
60
10-60
-
-
-
-
-
-
-
-
0:10
-
10. BACKEN
0-60
T=127°C
0-80
0-120
4,5
0,5
0-115
0-15A
5
20-60
0-8
3:00
2
4
11. WAHLPROGRAMM
DE
DE
REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG
Vor allen Instandhaltungsarbeiten den Netzstecker ziehen! Reinigen Sie das Gerät immer
im abgekühlten Zustand und regelmäßig nach jeder Benutzung!
Nach der Benutzung den Backautomaten erst abkühlen lassen, ehe Sie mit der Reinigung beginnen
oder den Automaten wegräumen. Nach dem Abkühlen, das etwa eine halbe Stunde dauert, kann
der Backautomat unmittelbar weiter zum Backen oder zur Zubereitung von Teig genutzt werden.
Zum Reinigen milde Reingiungsmittel verwenden, keinesfalls chemische Reinigungsmittel, Benzin,
Backofenreiniger oder Scheuersand, das könnte die Oberfläche zerkratzen.
Entfernen Sie mit einem feuchten Tuch alle Reste und Krümel von Deckel, Backkammer und dem
gesamten Backautomaten. Den Brotbackautomaten niemals in Wasser tauchen! Kein Wasser
in die Backkammer gießen!
Wischen Sie die Backform außen mit einem feuchten Tuch ab. Der Innenraum kann mit warmem
Wasser ausgespült werden. Wenn Teigreste an der Form kleben, füllen Sie sie mit heißem Wasser
und lassen Sie es etwa 30 min. einwirken, bis sich die Reste gelöst haben. Im Prinzip ist die
Verwendung von Reinigungsmitteln nicht notwendig, ggf. können Sie ein mildes Reinigungsmittel
verwenden. Tauchen Sie die Form nicht für längere Zeit in Wasser, damit das Dichtungsmaterial am
Boden der Form nicht angegriffen wird.
Knethaken und Antriebswellen sofort nach dem Benutzen abwaschen. Bleiben die Knethaken in der
Form, können sie später nur schwer herausgenommen werden. In diesem Fall füllen Sie die Form für
etwa 30 min. mit warmem Wasser, dann lassen sich die Knethaken leichter herausnehmen.
Die Backform ist mit einer hochwertigen Antihaftbeschichtung versehen. Reinigen Sie diese nicht mit
Metallgegenständen, sie könnten die Oberfläche beschädigen. Es ist normal, dass sich die Farbe der
Beschichtung mit der Zeit verändert, ihre Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt.
Nach jeder Benutzung des Backautomaten auch das Sichtfenster im Deckel mit einem feuchten Tuch
abwischen. Bei starken Verschmutzungen benutzen Sie einen Glasreiniger, anschließend wischen Sie
das Sichtfenster mit einem weichen Tuch trocken.
Vergewissern Sie sich, bevor sie den Backautomaten wegräumen, dass er völlig abgekühlt, sauber
und trocken ist. Schließen Sie den Deckel.
Anmerkung: Wir empfehlen, den Deckel zum Reinigen nicht auseinander zu nehmen.
TIPPS ZUM BACKEN
Nach dem Backen klebt das Brot am Behälter.
Lassen Sie das Brot nach Beendigung des Backvorgangs etwa 10 Minuten auskühlen und drehen Sie
anschließend die Form mit der Unterseite nach oben. Wenn nötig, bewegen Sie nach dem Backen
die Antriebswellen der Knethaken von links nach rechts. Für den nächsten Backvorgang die gesamte
Form einschließlich Knethaken einfetten.
70
DE
Wie lassen sich die Löcher im Brot (durch Knethaken) verhindern?
Sie können vor der letzten Aufgehphase die Knethaken mit bemehlten Fingern entnehmen.
Der Teig quillt über den Rand der Backform
Das passiert insbesondere bei der Verwendung von Weizenmehl aufgrund des höheren
Kleberanteils.
a)
Reduzieren Sie die Mehlmenge und gleichen Sie die übrigen Zutaten an. Das fertige Brot hat
nach wie vor ein ausreichendes Volumen.
b)
Streichen Sie den Teig mit einem Esslöffel heißer, flüssiger Margarine ein.
Das Brot geht auf, fällt aber beim Backen ein
a)
b)
Wenn in der Mitte des Brotes eine V-förmige Kuhle entsteht, fehlt dem Mehl Kleber. Das
liegt daran, dass das Mehl nicht genug Eiweiß enthält (kommt insbesondere in verregneten
Sommern vor), oder dass das Mehl zu feucht war.
Abhilfe: einen Esslöffel Weizenkleber auf 500 g Mehl hinzufügen.
Wenn das Brot in der Mitte einfällt, kann das daran liegen, dass die Wassertemperatur zu hoch
war, zuviel Wasser verwendet wurde oder dem Mehl Kleber fehlt.
Wann darf der Deckel des Brotbackautomaten während des Betriebs geöffnet werden?
Grundsätzlich kann der Deckel des Backautomaten immer während der Knetphasen geöffnet
werden. In dieser Zeit können noch geringe Mengen Mehl oder Flüssigkeit ergänzt werden. Wenn
das Brot nach dem Backen ein bestimmtes Aussehen haben soll, gehen Sie wie folgt vor:
Vor dem letzten Aufgehen den Deckel öffnen und vorsichtig die sich bildende Brotkruste mit
einem scharfen, vorgewärmten Messer einritzen, Körner darauf streuen oder die Brotkruste mit
Kartoffelmehl und Wasser bestreichen, damit sie nach dem Backen glänzt. Das ist allerdings das
letzte Mal, dass der Deckel geöffnet werden darf, da sonst das Brot zusammenfällt.
Weizenmehl
00
T 400
T 405
Glattes helles Weizenmehl
Halbgriffiges Weizen-Auszugsmehl
wird aus Korn gemahlen, bei dem Keimling und Randschichten (Kleie) entfernt wurden. Es
ist das hellste angebotene Mehl, da ihm die dunklen Kornbestandteile fehlen, sozusagen
“am wenigsten Vollkorn".
T 450 Griffiges Weizenmehl (Gries)
T 512
Backweizenmehl Spezial
T 530 Glattes helles Weizenmehl - Bäckermehl Spezial
T 550 Halbgriffiges helles Weizenmehl
T 650 Glattes halbhelles Weizenmehl, eignet sich am besten zum Brotbacken.
T 700 Glattes helles Weizenmehl, Brotmehl
T 1000 Glattes dunkles Weizenmehl (Brotmehl)
T 1050 Weizenbrotmehl, ist glatt und dunkel
T 1150 Brotmehl
T 1800 Weizenvollkornmehl, griffig; Vollkornmehl, fein
Roggenmehl
T 960 Roggenbrotmehl
T 1700 Roggenvollkornmehl
71
DE
Was ist Weizen-Vollkornmehl?
Vollkornmehl lässt sich aus allen Getreidesorten herstellen, d.h. auch aus Weizen. Die Bezeichnung
„Vollkorn“ bedeutet, dass das Mehl aus dem ganzen Korn gemahlen wurde und deshalb mehr
Ballaststoffe enthält und etwas dunkler ist. Die Verwendung von Vollkornmehl gibt aber dem Brot
keine dunklere Färbung, wie allgemein angenommen wird.
Was ist bei der Verwendung von Roggenmehl zu beachten?
Roggenmehl enthält keinen Kleber und das Brot geht deshalb kaum auf. Zur besseren Verträglichkeit
muss Roggenvollkornbrot mit Sauerteig hergestellt werden.
Kann auch zu Hause gemahlenes Mehl verwendet werden?
Für die Zubereitung von Brot kann man auch selbst gemahlenes Mehl verwenden. Der Kleieanteil sollte
jedoch 50% nicht überschreiten, das restliche Mehl muss sehr fein gemahlen und gesiebt werden.
Ideal ist ein Gemisch aus 30% Kleie und 70% Mehl. Bedenken Sie bitte, dass bei der Verwendung von
selbst gemahlenem Mehl dem Teig möglicherweise mehr Flüssigkeit zugegeben werden muss.
Kleberanteil im Mehl
Je höher die Zahl der Typenbezeichnung des Mehls, desto geringer ist der Kleberanteil im Mehl und
desto weniger geht der Teig auf. Den höchsten Kleberanteil besitzt Weizenmehl T 550.
Welche unterschiedlichen Mehlsorten gibt es und wie werden sie verwendet?
a)
b)
c)
d)
Mais-, Reis- oder Kartoffelmehl sind für Menschen mit einer Glutenallergie oder solche, die
am Malabsorptionssyndrom oder an Erkrankungen im Bauchraum leiden, geeignet. Siehe
entsprechende Rezepte im Rezeptverzeichnis.
Dinkelmehl ist teuer, aber frei von chemischen Zusätzen, da Dinkel auf sehr kargen Böden
wächst und keinen Dünger benötigt. Dinkelmehl ist besonders für Allergiker geeignet. Es
kann für alle Rezepte im Rezeptverzeichnis, die die Mehltypen 405, 550 und 1050 enthalten,
verwendet werden.
Hirsemehl eignet sich besonders für Mehrfachallergiker. Es kann für alle Rezepte im
Rezeptverzeichnis, die die Mehltypen 405, 550 und 1050 enthalten, wie in der Anleitung
beschrieben verwendet werden.
Mehl aus Hartweizen (Durum) eignet sich aufgrund seiner Konsistenz für Baguettebrote, es
kann auch durch Hartweizengrieß ersetzt werden.
Wie ist frisches Brot besser verträglich?
Durch Zugabe einer zerdrückten gekochten Kartoffel ins Mehl und anschließendes Kneten wird
frisches Brot besser verträglich.
Was tun, wenn das Brot nach Hefe schmeckt?
a)
b)
c)
Dieser Geschmack wird oft durch Zugabe von Zucker beseitigt. Durch Zugabe von Zucker erhält
das Brot eine hellere Farbe.
Dem Wasser 1 Esslöffel Essig für ein kleines Brot und 2 Esslöffel für ein großes Brot zugeben.
Anstelle Wasser Buttermilch oder Kefir verwenden. Das gilt für alle Rezepte und empfiehlt sich
zur Verbesserung der Frische des Brotes.
Warum schmeckt Brot aus dem Backofen anders als Brot aus dem Backautomaten? Das liegt am
unterschiedlichen Feuchtigkeitsgrad: Im klassischen Backofen gebackenes Brot ist trockener, da der
Backraum größer ist, während Brot aus dem Backautomaten feuchter ist.
72
DE
Warum schmeckt gekauftes Brot anders als im Brotbackautomaten gebackenes Brot?
Das liegt an der unterschiedlichen Feuchtigkeit: Im klassischen Backofen gebackenes Brot ist trockener,
da der Backraum größer ist, während Brot aus dem Backautomaten feuchter ist.
ANMERKUNGEN ZU DEN REZEPTEN
1.
Zutaten
Da jede Zutat eine bestimmte Rolle beim Gelingen des Brotes spielt, ist das Abmessen ebenso
wichtig wie die Reihenfolge, in der die Zutaten hinzugegeben werden.
•
Die wichtigsten Zutaten wie Flüssigkeit, Mehl, Salz, Zucker und Hefe (es kann sowohl
Trocken- als auch Frischhefe verwendet werden) beeinflussen das erfolgreiche Ergebnis bei
der Zubereitung von Teig und Brot. Verwenden Sie immer die richtigen Mengen im richtigen
Verhältnis.
•
Verwenden Sie warme Zutaten, wenn der Teig sofort zubereitet werden soll. Wenn Sie das
Programm zeitverzögert starten wollen, sollten die Zutaten kalt sein, damit die Hefe nicht zu
früh treibt.
•
Margarine, Butter und Milch beeinflussen Geschmack und Duft des Brotes.
•
Damit die Kruste heller und dünner wird, kann die Zuckermenge um 20 % reduziert werden,
ohne dass das Backergebnis beeinträchtigt wird. Falls Sie Sie eine weichere und hellere Kruste
bevorzugen, ersetzen Sie den Zucker durch Honig.
•
Wenn Sie Getreidekörner hinzugeben wollen, weichen Sie diese vorher über Nacht ein.
Verringern Sie Mehl- und Flüssigkeitsmenge (bis zu 1/5 weniger). Bei Roggenmehl ist die
Verwendung von Sauerteig unentbehrlich.
•
Wollen Sie Ihr Brot besonders leicht und ballastreich, fügen Sie dem Teig Weizenkleie hinzu.
Nehmen Sie 1 Esslöffel auf 500 g Mehl und erhöhen Sie die Flüssigkeitsmenge um 1 Esslöffel.
2.
Anpassen der Mengen
Sollen die Mengen erhöht oder vermindert werden, beachten Sie, dass die Mengenverhältnisse der
Originalrezepte eingehalten werden. Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, richten Sie sich nach
folgenden Grundregeln für die Anpassung der Zutatenmengen:
•
Flüssigkeiten/Mehl: Der Teil sollte weich sein (aber nicht zu weich), sich gut kneten lassen, aber
keine Fäden ziehen. Beim leichten Kneten sollte sich eine Kugel bilden. Das gilt jedoch nicht für
schwere Teige wie für Roggenvollkorn- oder Körnerbrot. Prüfen Sie den Teig 5 Minuten nach dem
ersten Kneten. Ist er zu feucht, geben Sie kleine Mengen Mehl hinzu, bis der Teig die richtige
Konsistenz erreicht hat. Ist er zu trocken, geben Sie während des Knetens löffelweise Wasser hinzu.
•
Ersetzen von Flüssigkeiten: Falls Sie bei einem Rezept Zutaten einsetzen, die Flüssigkeit
enthalten (z. B. Quark, Joghurt usw.), muss die Flüssigkeitsmenge im Verhältnis zur
Gesamtmenge entsprechend reduziert werden. Bei der Verwendung von Eiern müssen diese
im Messbecher geschlagen und der Becher mit der übrigen geforderten Flüssigkeit bis zur
vorgeschriebenen Menge aufgefüllt werden.Falls Sie in großer Höhe wohnen (ab 750 m über
dem Meeresspiegel), geht der Teig schneller auf. In diesem Fall kann die Hefemenge um 1/4
bis 1/2 Teelöffel verringert werden, um übermäßiges Aufgehen zu vermeiden. Dasselbe gilt vor
allem bei weichem Wasser.
3.
Zugeben und Abmessen der Zutaten und Mengen
•
Immer zuerst die Flüssigkeit einfüllen, die Hefe erst zum Schluss zugebenDamit die Hefe nicht
zu schnell aufgeht (insbesondere bei Verwendung der Zeitvorwahl), ist ein Kontakt zwischen
Hefe und Flüssigkeit zu vermeiden.
73
DE
•
•
•
Verwenden Sie beim Abmessen immer die gleichen Messeinheiten. Grammangaben müssen
genau abgemessen werden.
Bei Milliliter-Angaben kann der mitgelieferte Messbecher, der über eine Skala von 50 bis 300
ml verfügt, benutzt werden.
Zugabe von Früchten, Nüssen oder Körnern: Bei einigen Programmen können Sie weitere
Zutaten hinzufügen, sobald der Signalton zu hören ist. Wenn Sie die Zutaten zu früh
hinzugeben, werden sie von den Knethaken zermahlen.
4.
Brotgewichte und Volumen
•
Trotz genauer Gewichtsangaben können geringfügige Unterschiede auftreten. Das tatsächliche
Brotgewicht hängt stark von der Luftfeuchtigkeit ab, die bei der Zubereitung im Raum
herrscht.
Alle Brote mit überwiegendem Weizenanteil erreichen ein größeres Volumen und übersteigen
in der höchsten Gewichtsklasse nach dem letzten Aufgehen den Behälterrand. Sie laufen
aber nicht über. Der Teil des Brotes über dem Behälterrand wird leichter braun als das Brot im
Behälter.
Wenn bei süßen Broten das Programm SPRINT vorgeschlagen wird, können die Zutaten in
geringeren Mengen verwendet werden (das gilt auch für das Programm BACKPULVER zur
Herstellung von leichterem Gebäck).
•
•
5.
Backergebnisse
•
Das Backergebnis hängt von den Bedingungen vor Ort ab (weiches Wasser / hohe relative
Luftfeuchtigkeit / Höhe über dem Meeresspiegel / Beschaffenheit der Zutaten usw.). Deshalb
sind die die Angaben in den Rezepten nur Anhaltspunkte, die entsprechend angepasst werden
können. Wenn das eine oder andere Rezept nicht beim ersten Mal gelingt, verlieren Sie nicht
den Mut. Versuchen Sie, den Grund herauszufinden, und probieren Sie es mit geänderten
Mengenverhältnissen noch einmal.
Ist das Brot nach dem Backen zu hell, können Sie es im Backprogramm nachbräunen lassen.
Wir empfehlen, bevor Sie Brot mit der Zeitvorwahl über Nacht backen, erst einmal ein
Versuchsbrot zu backen, damit Sie im Bedarfsfall noch die erforderlichen Änderungen
vornehmen können.
•
•
MÄNGEL IN DEN REZEPTEN
Problem
Brot geht zu schnell auf.
Brot geht nicht oder nur
ungenügend auf.
Brot geht zu sehr auf und
läuft über die Backform.
Ursache
Zu viel Hefe, zu viel Mehl, zu wenig Salz (oder mehrere
dieser Ursachen).
Keine oder zu wenig Hefe.
Alte oder überlagerte Hefe.
Flüssigkeit zu heiß.
Hefe ist mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen.
Falsche Mehlsorte oder zu altes Mehl.
Zu viel oder zu wenig Flüssigkeit.
Zu wenig Zucker.
Wenn das Wasser zu weich ist, treibt die Hefe stärker.
Zu viel Milch beeinflusst die Hefegärung.
Lösung
a/b
a/b
d
c
d
d
a/b/f
a/b
e
c
74
DE
Problem
Brot fällt in der Mitte
zusammen.
Brot hat nach dem Backen
eine Delle.
Schwere und klumpige
Struktur des Brotes.
Ursache
Das Teigvolumen ist größer als die Form und das Brot fällt
zusammen.
Zu kurze Gärung oder nicht ausreichende Gärung
aufgrund zu hoher Temperatur des Wassers oder der
Backkammer oder aufgrund zu hoher Feuchtigkeit.
Zu viel Flüssigkeit.
Zu viel Mehl oder zu wenig Flüssigkeit.
Zu wenig Hefe oder Zucker.
Zu viel Früchte, grobes Mehl oder sonstige Zutaten.
Altes oder überlagertes Mehl.
Brot in der Mitte nicht
Zu viel oder zu wenig Flüssigkeit.
durchgebacken.
Rezept beinhaltet feuchte Zutaten.
Offene, grobe oder zu
Zu viel Wasser.
löchrige Brotstruktur.
Kein Salz.
Zu hohe Feuchtigkeit, zu heißes Wasser.
Zu viel Flüssigkeit.
Brot an der Oberfläche nicht Volumen größer als Backform.
richtig gebacken.
Zu hohe Mehlmenge, insbesondere bei Weißbrot.
Zu viel Hefe oder zu wenig Salz.
Zu viel Zucker.
Süße Zutaten zusätzlich zum Zucker.
Scheiben sind ungleichmäßig Brot nicht ausreichend abgekühlt (Dampf nicht
oder klumpig.
entwichen).
Mehlrückstände an der
Mehl wurde während des Knetvorgangs an den Seiten nicht
Kruste.
richtig untergearbeitet.
Lösung
c/g
c/g
a/b
a/b
a/b
b
d
a/b/f
f
f
b
g
c
a/e
b
a/b
a/b
b
g
e
Problembehebung:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Messen Sie die Zutaten korrekt ab.
Stellen Sie die Zutatenmenge richtig ein.
Verwenden Sie eine andere Flüssigkeit oder lassen Sie die Flüssigkeit auf Zimmertemperatur
abkühlen. Geben Sie die vorgeschriebenen Zutaten in der richtigen Reihenfolge hinzu. Drücken
Sie eine kleine Vertiefung in die Mitte des Mehls und geben Sie die zerbröckelte Hefe oder die
Trockenhefe hinein. Vermeiden Sie den direkten Kontakt zwischen Hefe und Flüssigkeit.
Verwenden Sie nur frische und richtig gelagerte Zutaten.
Korrigieren Sie die Flüssigkeitsmenge. Bei der Verwendung wasserhaltiger Zutaten muss die
Menge des Wassers entsprechend verringert werden.
Bei sehr feuchtem Wetter die Wassermenge um 1 bis 2 Esslöffel verringern.
Nehmen Sie das Brot sofort nach dem Backen aus der Form und lassen Sie es vor dem
Anschneiden mindestens 15 Minuten auf einer geeigneten Unterlage (z. B. einem
Holzbrettchen) abkühlen.
PROBLEMBEHEBUNG
Treten während der Benutzung des Brotbackautomaten Probleme auf, lesen Sie vor dem
Hinzuziehen des Kundendienstzentrums folgende Informationen durch:
75
DE
Problem
Rauch entweicht aus der
Backkammer oder den
Lüftungsöffnungen.
Brot fällt in der Mitte
zusammen und ist an der
Unterseite feucht.
Ursache
Zutaten kleben an der
Backkammer oder an der
Außenseite der Backform.
Brot ist nach dem Backen
und Warmhalten zu lange in
der Backform geblieben.
Lösung
Netzstecker ziehen und die äußeren
Teile der Backform oder die
Backkammer reinigen.
Brot vor Beendigung der
Warmhaltephase aus der Backform
nehmen.
Brot lässt sich schwer aus der Die Unterseite des Brotes
Antriebswellen hin und her
Backform entnehmen.
hängt an den Knethaken fest. bewegen, bis das Brot herunterfällt.
Nach dem Backen Knethaken
und Antriebswellen reinigen.
Wenn nötig, Backform für 30
Minuten mit warmem Wasser
füllen. Anschließend lassen sich die
Knethaken leicht entnehmen und
reinigen.
Zutaten sind nicht richtig
Falsche Programmeinstellung. Prüfen Sie das gewählte Programm
gemischt und Brot ist nicht
und die übrigen Einstellungen.
richtig durchgebacken.
Während des Betriebs des
Siehe Kapitel "Funktionen des
Backautomaten wurde die
Brotbackautomaten".
Taste START/ STOP gedrückt.
Während des Betriebs des
Deckel nach dem letzten Aufgehen
Backautomaten wurde der
nicht mehr öffnen.
Deckel mehrfach geöffnet.
Längerer Stromausfall
Siehe Kapitel "Funktionen des
während des Betriebs.
Brotbackautomaten".
Die Rotation der Knethaken
Prüfen Sie, ob die Knethaken durch
ist blockiert.
Körner u. ä. blockiert sind. Nehmen
Sie die Backform heraus und
prüfen Sie, ob die Antriebswellen
frei beweglich sind. Ist das nicht
der Fall, wenden Sie sich an den
Kundendienst.
Backform hebt sich während Der Teig ist zu fest. Die
Öffnen Sie den Deckel und fügen
des Knetvorgangs.
Knethaken sind blockiert und Sie dem Teig etwas Flüssigkeit zu.
die Form wird nach oben
Anschließend den Deckel wieder
gedrückt.
schließen.
Gerät lässt sich nicht starten. Das Gerät ist vom vorherigen Halten Sie die Taste START/STOP
Display zeigt H:HH an.
Backvorgang noch zu heiß.
gedrückt, bis auf dem Display
die Basiseinstellung KLASSIK
angezeigt wird. Nehmen Sie die
Backform heraus und lassen Sie
das Gerät abkühlen. Anschließend
die Backform wieder einsetzen,
Programm erneut einstellen und das
Gerät starten.
76
DE
TECHNISCHE DATEN
Vollautomatische Zubereitung (Kneten, Aufgehen, Backen)
2 Knethaken
11 Programme für die Zubereitung von Brot
Einstellung der Bräunungsstufe der Kruste
Verzögerter Start bis zu 24 Stunden
Akustisches Signal für die Zugabe weiterer Zutaten
Max. Brotmenge 1350 g
Beleuchtetes LCD-Display
Deckel mit Sichtfenster
Brotform mit Antihaftbeschichtung (spülmaschinenfest)
Geeignet für die Zubereitung von glutenfreien Backmischungen
Edelstahlausführung
Zubehör: Formen, 2 Knethaken, Hakenspieß zum Entfernen der Haken, Messzubehör,
Bedienungsanleitung mit Rezepten
Nennspannung: 230 V ~ 50 Hz
Nennleistung: 800 W
VERWERTUNG UND ENTSORGUNG DER VERPACKUNG
Packpapier und Wellpappe – bei Wertstoffsammelstellen abgeben. Plastikfolie, PE-Beutel, Kunststoffteile – in Kunststoffmüll-Sammelcontainern entsorgen.
ENTSORGUNG DES PRODUKTS NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER
Entsorgung gebrauchter elektrischer und elektronischer Geräte (gilt in den EU-Mitgliedsstaaten und anderen europäischen Ländern mit Mülltrennungssystem).
Das auf dem Produkt oder auf der Verpackung abgebildete Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht
mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Geben Sie das Produkt an einer entsprechenden Recycling-Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte ab. Durch die richtige Entsorgung des
Produkts verhindern Sie negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.
Wertstoff-Recycling trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei. Nähere Informationen zum
Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung, einer HausmüllEntsorgungsorganisation oder bei der Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.
77
DE
REZEPTE FÜR DEN BROTBACKAUTOMATEN
INHALTSVERZEICHNIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Klassisches Weißbrot
Vollkornbrot
Süßes Brot
Superschnelles Brot
Normales Brot
Hefebrot
Sesambrot
Kaffeebrot
Bananenbrot
Französisches Brot
Nussbrot
Rosinenbrot
Kokosbrot
Brot mit Cashew-Nüssen
Honigbrot
Biskuitbrot
Sahnebiskuitbrot
Konfitüre
78
DE
1 Tasse = 250 ml, 1 Esslöffel = 3 Teelöffel, 1 Esslöffel = 15 ml, 1 Teelöffel = 5 ml, 1 Tüte
Trockenhefe = 8 g
1.
KLASSISCHES WEISSBROT
BROTMENGE
1350 g
1130 g
Wasser
460 ml
400 ml
Butter oder Margarine
4 Esslöffel
2 1/2 Esslöffel
Salz
2 Teelöffel
1 1/3 Teelöffel
Brotmehl
5 1/2 Tassen
4 2/3 Tassen
Zucker
3 Esslöffel
1 1/3 Esslöffel
Trockenmilch
4 Esslöffel
2 1/2 Esslöffel
Trockenhefe
1 3/4 Teelöffel
1 3/4 Teelöffel
Programm: KLASSIK
2.
VOLLKORNBROT
BROTMENGE
1350 g
1130 g
Wasser
460 ml
380 ml
Butter oder Margarine
4 Esslöffel
4 Esslöffel
Salz
2 Teelöffel
2 1/2 Teelöffel
Weizenvollkornmehl
3 1/3 Tassen
3 1/3 Tassen
Brotmehl
2 1/3 Tassen
1 1/3 Tassen
Zucker
3 Esslöffel
3 Esslöffel
Trockenmilch
4 Esslöffel
4 Esslöffel
Trockenhefe
2 Teelöffel
2 Teelöffel
Programm: VOLLKORN
3.
SÜSSES BROT
BROTMENGE
1350 g
1130 g
Wasser
440 ml
380 ml
Butter oder Margarine
4 Esslöffel
4 Esslöffel
Salz
1 1/2 Teelöffel
1 3/4 Teelöffel
Brotmehl
5 1/2 Tassen
4 1/2 Tassen
Zucker
8 Esslöffel
6 Esslöffel
Trockenhefe
1 1/4 Esslöffel
1 1/4 Esslöffel
Trockenmilch
3 Esslöffel
2 1/2 Esslöffel
Eier
1 Stück
1 Stück
Programm: SÜSSES BROT
79
DE
4.
SUPERSCHNELLES BROT
BROTMENGE
1350 g
1130 g
Wasser (48°C)
440 ml
370 ml
Eier
1 Stück
1 Stück
Butter oder Margarine
3 Esslöffel
3 Esslöffel
Salz
1 1/2 Teelöffel
1 1/2 Teelöffel
Zucker
5 Esslöffel
4 Esslöffel
Brotmehl
5 1/2 Tassen
4 2/3 Tassen
Trockenhefe
3 1/2 Teelöffel
3 Teelöffel
Programm: SPRINT VOLLKORN
5.
NORMALES BROT
BROTMENGE
1350 g
1130 g
Wasser
460 ml
400 ml
Butter oder Margarine
4 Esslöffel
3 Esslöffel
Salz
2 Teelöffel
1 1/4 Teelöffel
Brotmehl
5 1/2 Tassen
4 2/3 Tassen
Zucker
3 Esslöffel
2 1/2 Esslöffel
Trockenhefe
2 Teelöffel
1 3/4 Teelöffel
Programm: TEIG
6.
Hefebrot
BROTMENGE
1350 g
1130 g
Milch
260 ml
230 ml
Butter oder Margarine
3 Esslöffel
2 1/2 Esslöffel
Eier
4 Stück
3 Stück
Brotmehl
3 1/2 Tassen
3 Tassen
Maismehl
1 1/2 Tassen
1 1/4 Tassen
Zucker
1/3 Tasse
1/4 Tasse
Salz
2 Teelöffel
1 1/2 Teelöffel
Backpulver
8 Teelöffel
6 Teelöffel
Programm: SPRINT
80
DE
7.
SESAMBROT
BROTMENGE
1350 g
1130 g
Wasser
450 ml
Öl
4 Esslöffel
380 ml
5 Esslöffel
Trockenmilch
4 Esslöffel
5 Esslöffel
Sesamkörner
4 Esslöffel
4 Esslöffel
Brotmehl
5 1/2 Tassen
4 2/3 Tassen
Zucker
4 Esslöffel
4 Esslöffel
Salz
1 3/4 Teelöffel
1 1/2 Teelöffel
Hefe
1 3/4 Teelöffel
1 1/2 Teelöffel
Programm: KLASSIK
8.
KAFFEEBROT
BROTMENGE
1350 g
1130 g
Wasser
400 ml
300 ml
Eier
2 Stück
1 Stück
Öl
4 Esslöffel
3 Esslöffel
Trockenmilch
4 Esslöffel
2 Esslöffel
gemahlener Instantkaffee
4 kleine Beutel 4 kleine Beutel
Honig
2 Esslöffel
2 Esslöffel
Brotmehl
5 1/2 Tassen
4 1/2 Tassen
Zucker
4 Esslöffel
4 Esslöffel
Salz
1 1/2 Teelöffel
1 1/3 Teelöffel
Trockenhefe
1 3/4 Teelöffel
1 1/4 Teelöffel
Programm: KLASSIK
81
DE
9.
BANANENBROT
BROTMENGE
1350 g
1130 g
Wasser
400 ml
280 ml
Eier
1 Stück
1 Stück
Öl
4 Esslöffel
4 Esslöffel
Trockenmilch
4 Esslöffel
1/2 Tasse
Banane
1 1/2 Tassen
1 Tasse
Honig
2 Esslöffel
2 Esslöffel
Brotmehl
5 Tassen
4 1/3 Tassen
Zucker
4 Esslöffel
1/2 Tasse
Salz
1 3/4 Teelöffel
1 1/2 Teelöffel
Hefe
1 3/4 Teelöffel
1 1/4 Teelöffel
Die Bananen in kleine Stückchen schneiden und zuletzt hinzugeben.
Programm: SÜSSES BROT
10. FRANZÖSISCHES BROT
BROTMENGE
Wasser
1350 g
450 ml
1130 g
390 ml
Salz
2 Teelöffel
1 1/2 Teelöffel
Zucker
2 Esslöffel
1 1/2 Esslöffel
Brotmehl
5 1/2 Tassen
4 2/3 Tassen
Butter oder Margarine
4 Teelöffel
3 Teelöffel
Trockenhefe
1 3/4 Teelöffel
1 3/4 Teelöffel
Programm: SANDWICH
82
DE
11.
NUSSBROT
BROTMENGE
1350 g
1130 g
Wasser
400 ml
350 ml
Eier
2 Stück
1 Stück
Öl
4 Esslöffel
4 Esslöffel
Trockenmilch
4 Esslöffel
3 Esslöffel
Honig
2 Esslöffel
2 Esslöffel
Nüsse
1/2 Tasse
1/3 Tasse
Brotmehl
5 Tassen
4 1/2 Tassen
Zucker
4 Esslöffel
4 Esslöffel
Salz
1 1/2 Teelöffel
1 1/2 Teelöffel
Hefe
1 3/4 Teelöffel
1 1/2 Teelöffel
Die Nussstückchen während des Rührens hinzugeben.
Programm: KLASSIK
12. ROSINENBROT
BROTMENGE
1350 g
1130 g
Wasser
400 ml
340 ml
Eier
2 Stück
1 Stück
Öl
4 Esslöffel
4 Esslöffel
Trockenmilch
4 Esslöffel
3/4 Tasse
Rosinen
2/3 Tasse
1/2 Tasse
Honig
2 Esslöffel
2 Esslöffel
Brotmehl
5 Tassen
4 1/2 Tassen
Zucker
4 Esslöffel
1/2 Tasse
Salz
1 1/2 Teelöffel
1 1/2 Teelöffel
Hefe
1 3/4 Teelöffel
1 1/2 Teelöffel
Programm: SÜSSES BROT
83
DE
13. KOKOSBROT
BROTMENGE
1350 g
1130 g
Wasser
420 ml
350 ml
Eier
1 Stück
1 Stück
Öl
4 Esslöffel
4 Esslöffel
Trockenmilch
4 Esslöffel
2/3 Tasse
Honig
2 Esslöffel
2 Esslöffel
Kokos
2/3 Tasse
1/2 Tasse
Brotmehl
5 Tassen
4 1/3 Tassen
Zucker
4 Esslöffel
1/2 Tasse
Salz
1 3/4 Teelöffel
1 1/2 Teelöffel
Hefe
1 3/4 Teelöffel
1 1/2 Teelöffel
Geben Sie eine Hälfte geriebenen Kokos beim zweiten Rühren
hinzu, die andere Hälfte nach dem Rühren.
Programm: SÜSSES BROT
14. BROT MIT CASHEW-NÜSSEN
BROTMENGE
1350 g
1130 g
Wasser
350 ml
200 ml
Öl
4 Esslöffel
4 Esslöffel
Trockenmilch
4 Esslöffel
5 Esslöffel
Brotverbesserer
2 Esslöffel
2 Esslöffel
Cashew-Nüsse
1 Tasse
2/3 Tasse
Brotmehl
5 Tassen
4 1/3 Tassen
Zucker
4 Esslöffel
1/2 Tasse
Salz
1 3/4 Teelöffel
1 1/2 Teelöffel
Hefe
1 3/4 Teelöffel
1 1/2 Teelöffel
200 – 300 g Cashew-Nüsse in kleine Stückchen schneiden,
abbrühen und im Mixer zerkleinern.
Programm: KLASSIK
84
DE
15. HONIGBROT
BROTMENGE
Eier
6 Stück für 1350 g / 7 Stück für 1130 g
Zucker
200 g
Salz
1 Teelöffel
Honig
6 Esslöffel
Milch
4 Esslöffel
Mehl
250 g
Olivenöl
4 Esslöffel
Öl zum Einfetten der Form
30 g
Backpulver
1 Esslöffel
1.
2.
3.
Eier, Zucker und Salz in eine Schüssel geben und alles schaumig schlagen.
Anschließend Honig, Ölivenöl und Backpulver zugeben und weiter schlagen.
Milch zugießen, alles zu einem Teig verarbeiten und in die mit Öl eingefettete
Backform gießen.
Programm: BACKPULVER
16. BISKUITBROT
BROTMENGE
A
B
1.
Eier
6 Stück für 1350 g / 7 Stück für 1130 g
Pflanzenöl
60 g
Zucker
200 g
Öl zum Einfetten der Form
30 g
Mehl
250 g
Pflanzenöl
60 g
Puddingpulver
1 Esslöffel
Backpulver
1/2 Esslöffel
A - Eier, Pflanzenöl und Zucker verrühren und alles mit dem Handmixer
schlagen, bis sich der Zucker aufgelöst hat.
2.
B - Die Zutaten in die Masse geben und etwa 4 Minuten schaumig schlagen.
Die Masse in die mit Öl eingefettete Backform gießen und backen.
Programm: BACKPULVER
85
DE
17.
SAHNEBISKUITBROT
BROTMENGE
Eier
6 Stück für 1350 g / 7 Stück für 1130 g
Zucker
200 g
Mehl
250 g
Sahne
60 g
Backpulver
1 Teelöffel
Öl
30 g
1.
Eier und Zucker in einem Gefäß verrühren und mit dem Handmixer
schlagen, anschließend Sahne zugeben und gründlich durchschlagen.
2.
Back- und Puddingpulver hinzugeben und weiter schlagen.
3.
Öl in die Masse geben und weiter schlagen.
4.
Die Masse in die mit Öl eingefettete Backform gießen und das
Programm starten.
Programm: BACKPULVER
18. KONFITÜRE
Geschnittene Erdbeeren/
Ananas
Zucker
4 Tassen
10 Esslöffel
Zitronensaft
4 Esslöffel
Backpulver
3/4 Tasse
Programm: MARMELADE
86
DE
87
BREADMAKER
PCB 728 S
OPER ATING MANUAL
Always read the safety&use instructions carefully before
using your appliance for the first time. The user´s manual
must be always included.
EN
CONTENTS
SAFETY INSTRUCTIONS ................................................................................................................. 90
DESCRIPTION ................................................................................................................................. 91
CONTROL PANEL ........................................................................................................................... 92
1. Display - basic setup ........................................................................................................ 92
2. START/STOP button ......................................................................................................... 92
3. COLOUR button ............................................................................................................... 92
4. SIZE button ....................................................................................................................... 92
5. MENU button ................................................................................................................... 92
6. TIME button ..................................................................................................................... 93
BREADMAKER FUNCTIONS ........................................................................................................... 94
Sound signal ......................................................................................................................... 94
Maintaining temperature ................................................................................................... 94
Setting the time ................................................................................................................... 94
Memory ................................................................................................................................ 94
Safety functions ................................................................................................................... 94
BAKING PROCEDURE..................................................................................................................... 95
Preparation for operation – programming phase of baking bread ................................ 95
How to prepare bread ......................................................................................................... 95
End of programming phase ................................................................................................ 96
Program time schedule ....................................................................................................... 97
CLEANING AND MAINTENANCE ................................................................................................... 99
ADVICE AND TIPS .......................................................................................................................... 99
After baking the bread sticks to the container. ............................................................... 99
How to prevent the creation of holes in the bread caused by the presence
of the kneading hooks? ...................................................................................................... 99
Dough rises over the edge of the container ...................................................................100
The bread rises, but collapses during baking .................................................................100
When can the lid of the breadmaker be opened during operation? ...........................100
Wheat flours.......................................................................................................................100
Rye flours ............................................................................................................................100
What is whole grain wheat flour? ...................................................................................100
What must be done when using rye flour? .................................................................... 101
Can milled flour be used at home? .................................................................................. 101
Gluten in flour .................................................................................................................... 101
What kind of flours are there and how are they used? ................................................ 101
How to make fresh bread for better digestion?............................................................. 101
What can be done when bread tastes like yeast? .......................................................... 101
Why does bread from the shop tasted differently to the bread baked in the
breadmaker? ...................................................................................................................... 101
NOTES TO RECIPES ..................................................................................................................... 102
1. Ingredients ..................................................................................................................... 102
2. Adjusting dosages ......................................................................................................... 102
3. Adding and measuring ingredients and amounts ..................................................... 102
4. Weights and bread volumes ......................................................................................... 103
5. Baking results................................................................................................................. 103
SHORTCOMINGS OF RECIPES ..................................................................................................... 103
TROUBLESHOOTING.................................................................................................................... 105
TECHNICAL DETAILS .................................................................................................................... 106
RECIPES FOR THE BREADMAKER................................................................................................ 108
89
EN
SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND STORE FOR FUTURE USE!
Warning: The safety steps and instructions in this user's manual do not include all the possible
conditions and situations which may arise. The user must understand that a factor that cannot be
built into any product is common sense, caution and care. These factors must therefore come from
the user/s using and operating this product. We do not take responsibility for damages caused during
transport, by incorrect use, by voltage fluctuations or a change or modification of any part of the
product.
To prevent the danger of a fire occurring or injury by electric shock, basic provisions should be adhered
to when using electric products, including the following:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Make sure that the voltage in your power socket corresponds to the voltage on the product's label
and that the power socket is properly earthed. The power socket must be installed according to
valid safety regulations.
Do not use the breadmaker i f the power cord is damaged. Have all repairs including power cord
replacement done in an authorised service! Do not remove protective covers from the product
as there exists a danger of injury by electric shock!
To avoid potential injury by electric shock, protect the product from direct contact with water
and other liquids.
The breadmaker should not be left in operation without supervision.
Do not use the breadmaker to heat the room!
It is recommended to monitor the product when baking an untested recipe!
Never submerge the breadmaker under water (even partially)!
Pay careful attention when handling the product to avoid injury, (e.g. burns, scalding). While
baking steam comes out of the ventilation openings and the surface of the breadmaker is hot.
If smoke comes out of the breadmaker caused by the combustion of the prepared ingredients,
leave the lid closed and immediately disconnect the breadmaker from the power grid.
We recommend that you do not leave the breadmaker with the power cord inserted in the
power socket without supervision. Before carrying out maintenance pull the power cord out of
the power socket. Do not pull the plug out of the power socket by pulling on the cord. Pull the
cord out of the power socket by holding the power plug.
Do not use the breadmaker outdoors or in a wet environment. Do not touch the power cord of
the breadmaker with wet hands. There is a danger of injury by electric shock.
Pay extra attention if using the breadmaker near children.
The power cord must not touch any hot parts or go over sharp edges. Do not wind the power
cord around the product, this will prolong its lifetime.
The surface temperature of the product may be higher than usual during operation. Place the
breadmaker away from other objects to ensure free circulation of air necessary for its proper
function.
Never cover the area between the wall of the breadmaker and the baking container and do not
insert any objects into this area (e.g.: fingers, spoons, etc.). The area between the wall of the
breadmaker and the baking container must be free.
During operation and afterwards, do not touch the baking areas or hot parts of the product until
the product cools down. Only touch the handle so as to prevent burns.
The baking surfaces of this product have a non-stick surface so they are easy to clean. Do not use
any metal or other hard objects or utensils for cleaning or handling the inside/outside parts of
the product or to handle the bread, this is to prevent the baking surface from being damaged.
Do not place the breadmaker on a hot surface or use it near a heat source (e.g. hot plates).
This product may not be used by any persons (including children) with mental disabilities, weak
strength or by inexperienced persons, unless they have been properly trained or schooled in
90
EN
the safe use of the product, or unless they are properly supervised by a qualified person who is
responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with
the product.
20. This product is designed for household and similar environments, such as:
- employee kitchens in stores, offices and similar work environments;
- farms
- for use by hotel, motel and other accommodation clients;
- bed and breakfast accommodation facilities.
21. Use only in accordance with the instructions included in this user's manual. The manufacturer
takes no responsibility for damages caused by the incorrect use of this product and its accessories
(e.g. injuries, burns, scalding, fire, food spoilage, etc.).
Description
3
2
6
1
8
4
5
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
91
Kneading hooks
Baking container
Lid
Control panel
Stainless steel cover
Hook removal tool
Measuring spoon
Measuring cup
EN
OVLÁDACÍ PANEL
1.BASIC
2.WHOLE WHEAT
3.FRENCH
4.QUICK
5.SWEET
6.CAKE
7.JAM
8.DOUGH
9.ULTRA FAST
10.BAKE
11.HOME MADE
LOAF
SIZE
COLOR
CYCLE
TIME
MENU
PAUSE
START
STOP
1. Display – basic setup
After putting the breadmaker into operation the BASIC program will
appear on the display. Example "1 3:10". Digit 1 identifies the selected
program, digit 3:10 shows the preparation time of the program. The
positions of two arrows give information about the selected crust colour
of the baked bread and its weight. The default setting after connection
to the el. power source is (size II and crust colour MEDIUM). During
operation it is possible to view the progress of the program.
KNEAD (1+2)
= kneading: is always shown on the display in the
operational stage of kneading.
ADD
= adding of ingredients: A tone will be heard 10x ,
indicating that it is possible to add nuts, seeds, etc.
to the dough.
RISE (1-3)
= Rising: indicates the partial dough rising stage. At
the beginning of the final stage of rising, i.e. as
soon as the display shows RISE III it is possible to
remove the kneading hook from the dough (also
see the table with program description).
BAKE
= baking: the bread is being baked.
COMPLETE
= finished: the baking is finished, you may remove
the bread from the baking container.
KEEP WARM
= maintaining temperature: the baked bread can
be kept warm for 1 hour.
2. START/STOP button
For starting and finishing the progress of programs. After pressing the START/STOP button the
details will start to flash. The display will show the basic program BASIC. If you want to use a
different program, select it using the MENU button. If the STOP button is held down for approx
1.5 seconds a sound will be heard (beep) meaning that the program has finished. This function
helps prevent accidentally changing a program.
3. COLOR button
Using this button set the desired crust colour of the bread, i.e. namely: LIGHT/MEDIUM/DARK This
function cannot be set for the program JAM and DOUGH.
4. LOAF SIZE button
Using this button it is possible in various programs to set:
Bread with a lower weight = approx. 1130 g.
Bread with a higher weight = approx. 1350 g.
5. MENU button
Using this button it is possible to select individual programs, as described below:
1. BASIC - Standard program for all types of bread (white wheat; brown rye bread, bread flavoured
with herbs and raisins. This program is used the most.
2. WHOLE WHEAT - for making of whole grain bread.
3. FRENCH - light white bread with a longer rising time. Bread baked in this program will have a
crunchier crust and a lighter texture.
4. QUICK - for rapid preparation of white, wheat and rye bread. Bread baked in this mode is usually
smaller and denser.
5. SWEET - mixing, rising and baking of sweet bread.
6. CAKE - for preparing baked goods prepared with baking powder, e.g. cakes from batter
dough.
7. JAM - preparation of jam from fresh fruit or marmalade. When making jam frequently it is
recommended to purchase a second baking container, which will be used exclusively for
this purpose. Acids released from fruit during baking could make a bread baked in the
same baking container difficult to tip out.
92
EN
8. DOUGH - in this mode dough is prepared without baking. After the dough is prepared it can
be used to make bread rolls, pizza, etc. Using this setting you can prepare and kind
of dough in the breadmaker, that is subsequently further processed and baked in an
oven as usual.
9. ULTRA FAST - for the rapid preparation of whole wheat bread, because of the shorter rising
time, it will be a firmer loaf then if baked in the WHOLE WHEAT program.
10. BAKE - for baking brown bread or cakes. Program with a longer baking period.
11. HOME MADE - for an individual setting of one's own program. Select this program and press
the button CYCLE, the display will show "knead 1" (kneading). Using the TIME
button, select the desired backing time. Confirm with the CYCLE button, by
pressing it again you will go to program "rise 1" (Rising). In this way you can
set the entire program - kneading 1, rising 1, kneading 2, rising 2, rising 3,
baking and maintaining temperature. To confirm the entire setup press the
START/STOP button. Pressing it again will start the program. Baking time will
be shown on the display when the TIME button is pressed repeatedly. The
"rising 3" cycle can be turned off (OFF), other cycles must run their course!
PROGRAM DURATION
Program
1. BASIC
2. WHOLE WHEAT
3. FRENCH
4. QUICK
5. SWEET
6. CAKE
7. JAM
8. DOUGH
9. ULTRA FAST
10. BAKE
11. HOME MADE
Small loaf 1130 g
3:05
3:42
3:45
2:10*
2:55
1:48*
1:20*
1:30*
1:28
1:00*max
6:59max
Large loaf 1350 g
3:10
3:50
3:55
2:10*
3:00
1:48*
1:20*
1:30*
1:38
1:00*max
6:59max
* With these programs the weight is already pre-set and cannot be changed.
6. TIME button
Using this button set the bread baking preparation time.
Attention: When working with the time function never use ingredients that spoil such as milk,
eggs, fruit, yoghurt, onion, etc.!
1. First set the current time according to the chapter Setting the time.
2. Insert all ingredients into the baking container.
3. Press the MENU button to select the desired program, the LOAF SIZE button to select the
amount of ingredients and the COLOR button to select the crust colour of the bread
4. Pressing the TIME button will display the remaining program time + 10 minutes.
5. Using the TIME button change the time in 10 minute intervals to the time when you want to
have the bread finished. Example:
It is 08:00 am and you wish to have a freshly baked bread at 4:00 pm.
So set the program to 4:00 PM. The display also shows whether the program will end the same
day (same day) or next day (next day).
Max. period of a delayed start is 24 hours.
93
EN
6. As soon as the desired time interval is set, confirm it by pressing the START/STOP button,
which will start the program with the delayed start. To show the current time press the TIME
button.
7. You can cancel the setting by holding down the START/STOP button.
BREADMAKER FUNCTIONS
Sound signal
The sound signal is heard:
•
•
•
•
when any of the programmed buttons are pressed,
during the second kneading cycle in the programs BASIC, WHOLE WHEAT, FRENCH, SWEET to
indicate that cereals, fruit, nuts, or other ingredients can be added,
when the program has ended,
when heating at the end of the baking process a repeated sound will be heard.
Maintaining temperature
The bread will automatically be kept warm for another 1 hour after baking has finished. If you want to
remove the bread, turn of the program by pressing the START/STOP button.
Setting the time
As soon as you plug in the power plug into the power socket, 12:00 will appear on the display. When
the PAUSE button is pressed the hours will start to flash. Use the TIME button to set the time. Be
careful, AM = morning and PM = afternoon. By pressing the PAUSE button you can set the minutes.
To confirm press the PAUSE button again, or wait 5 seconds.
Memory
If electricity supply is interrupted during the bread preparation process, the program will automatically
continue, even if you do not press the "START/STOP" button, if energy supply is renewed within
10 minutes. If the interruption lasted longer than 10 minutes, the data will be removed from memory
and you must use new ingredients and turn on the breadmaker again. If at the time of the power
interruption the dough han not reached the rising stage, you can directly press the "START/STOP"
button and so start the program from the beginning.
Safety functions
1. If the temperature of the breadmaker is still to high (above 40°C) e.g. after previous use, the
display will show H:HH, when the START/STOP button is pressed again a sound will be heard.
Hold down the START/STOP button until H:HH is deleted and the default setting appears on the
display. Remove the baking container and wait until the breadmaker cools down and finds itself
again at the beginning of the initially selected program.
2. If after pressing the "START/STOP" button “E:EE” is shown on the display the temperature sensor
has malfunctioned. If this happens contact an expert service centre.
94
EN
BAKING PROCEDURE
Use the breadmaker only in a room with a temperature above 18 . If you located the breadmaker in
a cooler room, the dough would not rise properly.
Preparation for operation – programming phase of baking bread
1. Before first use wash all parts that will come into contact with ingredients, in hot water using
a detergent. Thoroughly rinse out with clean water and wipe dry, or allow it to dry.
2. Set the breadmaker to the BAKE program and bake empty for about 10 minutes, then allow the
breadmaker to cool down and again clean all the removed parts. If a small amount of smoke is
emitted this is not a defect. Place the breadmaker on an even and dry surface. Connect the power
plug to the power socket.
3. Hold the baking container in both hands and insert into the breadmaker and press down so that it
is well inserted in the centre of the baking area. Subsequently insert the two kneading hooks on to
the shaft in the baking container. Place the ingredients into the baking container in the sequence
prescribed in the relevant recipe. Close the lid of the breadmaker. Set the desired program in the
control panel (MENU/LOAF SIZE/COLOR/TIME). To finish off press the START button.
4. The breadmaker automatically mixes and kneads the dough until the correct consistency is
achieved. After the completion of the last kneading cycle the breadmaker will heat up to the
optimal temperature for the rising of the dough. Subsequently the breadmaker will automatically
set the temperature and the bread baking time.
5. If at the end of the baking program the bread is too light, use the BAKE program to make it
more brown. Press the START/STOP button, then select the BAKE program and turn on the
breadmaker. After baking has finished a sound will be made, you can take the bread out of the
breadmaker. Subsequently heating for one hour will commence.
How to prepare bread
1. Insert the baking container into the breadmaker, then press it down until it clicks into place. Place
the kneading hooks onto the shaft. Turn the kneading hooks clockwise until the click into place. It
is recommended to put margarine into the baking container before attaching the kneading hooks
to prevent dough sticking to the hooks. Furthermore it will be easier to remove the kneading hooks
from the loaf.
2. Place ingredients into the baking container. Follow the sequence described in the recipe. Usually
the liquid ingredients or water are added fi rst, followed by sugar, salt and fl our; always add yeast
or baking powder last.
Yeast or soda
Dry ingredients
Water or other liquids
95
EN
3. Create a small pit in the fl our, place the yeast into it, ensure that it does not come in contact with
liquids or salt.
4. Gently close the lid and connect the power cord into the power socket.
5. Turn on the switch at the side of the breadmaker.
6. Repeatedly press the MENU button until you select the desired program.
7. Press the COLOR button to select the desired crust colour.
8. Press the LOAF SIZE button to select the desired loaf weight (1.1 kg or 1.3 kg).
9. Set the delayed start by pressing the TIME button ▲ or TIME ▼. You can skip this step if you wish
to start preparing the bread immediately.
10. Start preparation by pressing the START/STOP button.
11. For programs BASIC, FRENCH, WHOLE WHEAT, SWEET a long beep will be made during
preparation. This is an alert that you can add ingredients. Open the lid and place the desired
ingredients inside. Steam may come out of the ventilation openings.
12. A beep will be made at the end of the process. Pressing and holding down the START/STOP
button for about 3 seconds you will stop the process and can remove the bread. Open the lid and
using baking gloves firmly hold the baking container and take it out of the breadmaker.
13. Caution: the baking container and the bread may be very hot! So be very careful.
14. Before taking out the loaf allow the baking container to cool down. Then using a non stick spatula
gently separate the sides of the loaf from the baking container.
15. Turn the baking container upside down onto a grate or a clean workbench and gently shake it until
the loaf is fully released.
16. Before slicing the bread, allow it to cool for about 20 minutes. It is recommended to slice the bread
using an electrical knife or a bread knife and not using a fruit or kitchen knife. Otherwise the bread
may become deformed.
17. If you do not have enough space or you have not pressed the START/STOP button at the end of
the process, the bread will be kept warm for a period of 1 hour. At the end of this time there will
be 10 beeps and subsequently the breadmaker will turn itself off automatically.
18. If you are not using the breadmaker or do not want to fi nish the process, turn it off and disconnect
the power cord from the power source.
Note: Before slicing the loaf, using the tool remove the kneading hooks from its underside. The loaf is
hot, never remove the kneading hooks using your hands.
Note: If you will not eat the entire bread, it is recommended to place the rest into a plastic bag or
container. The bread can be stored for 3 days at room temperature. If you need to store it for a longer
period of time, place it into a plastic bag or container and subsequently into a freezer. Store for a max.
of 10 days. Because home made bread does not contain any preservatives, its storage life is generally
not longer than the storage life of bread bought in a shop.
End of programmed phases
When the program has fi nished take out the baking container, place it on a fi rm heat resistant
underlay (e.g. cutting board). If the bread does not fall out of the baking container on to the underlay,
move the kneading shafts several times back and forward until the bread comes free. Then you can
easily slice the bread and fully remove the kneading hooks.
96
97
heating ON/OFF (22s/ 8s)
heating ON/OFF (22s/ 8s)
Step 2 TK=137°C
(MEDIUM)
Motor: ON
heating ON/OFF
5 s / 25 s
heating ON/OFF
5 s / 25 s
without kneading
Step 1 TK=122°C
KEEPWARM
Maintaining 68 °C heating ON / OFF
temperature
BAKE
Baking
RISE3
Rising 3
RISE2
Rising 2
5 s / 25 s
Movement of the
kneading knife
Possible size (bread weight)
Total time
Motor ON / OFF 1 s / 1 s
Kneading 1 Motor ON / OFF 29 s / 1 s
Continues kneading
without heating
heating ON/OFF
RISE1
5 s / 25 s
Rising 1
without kneading
Motor ON / OFF 29 s / 1 s
Kneading 2 Kneading continues
ON / OFF 29 s / 1 s
heating ON/OFF
Program
20
5
5A
5
20
20
5
5A
5
20
60
60
38
22
25
40
45
14.5
45
14.5
0.5
4
4
0.5
1130 g
3:05
2
4
1350 g
03:10
2
4
1. BASIC
PROGRAM TIME SCHEDULE (in minutes)
60
40
25
65
24.5
0.5
20
5
5A
10
25
4
1350 g
03:50
2
4
60
38
22
65
24.5
0.5
20
3
5A
10
25
3
1130 g
03:42
2
4
2. WHOLE
WHEAT
60
40
30
50
14.5
0.5
20
2
10A
10
40
12
1350 g
03:55
2
4
60
38
27
50
14.5
0.5
20
2
7A
10
40
10
1130 g
03:45
2
4
3. FRENCH
60
40
30
30
-
-
-
5A
5
10
5
02:10
2
3
4.
QUICK
60
35
27
40
19.5
0.5
23
5
5A
10
5
4
1350 g
03:00
2
4
60
35
23
40
19.5
0.5
22
5
5A
10
5
4
1130 g
02:55
2
4
5. SWEET
60
35/
TK=11
3°C
45/
TK=12
3°C
-
-
-
-
5A
8
9
2
01:48
2
2
6. CAKE
EN
BAKE
Baking
KEEPWARM
Maintaining 68 °C heating ON / OFF
temperature
Step 1 TK=122°C
heating ON/OFF (22s/ 8s)
Step 2 TK=137°C
(MEDIUM)
heating ON/OFF (22s/ 8s)
RISE 3
Rising 3
5 s / 25 s
heating ON/OFF
5 s / 25 s
without kneading
RISE 2
Rising 2
ON / OFF 29 s / 1 s
heating ON/OFF
5 s / 25 s
Movement of the
kneading knife
Motor: ON
heating ON/OFF
-
Remaining 20
-
If t<105
heating ON/OFF
(15s/ 15s)
45 kneading,
TK=107
-
-
-
-
-
25, TK=51°C
heating ON/OFF
-
-
-
-
60
60
45, TK=143°C If
t<142°C heating
ON/OFF
If t>143°C heating
OFF
50, TK=143°C If
t<142°C heating
ON/OFF (22s/ 8s)
30 TK=51 If t<50
heating
ON/OFF (5s/ 25s)
-
9.5
40
-
-
20
0.5
-
-
13 TK=51
13, TK=51°C
Motor:
ON/ 29s, OFF/ 1s
-
Kneading 2 Kneading continues
-
-
-
-
-
-
14
1130 g
01:28
2
3
9. ULTRA FAST
1350 g
01:38
2
3
8. DOUGH
01:30
2
4
7. JAM
Possible size (bread weight)
Total time
01:20
Motor ON / OFF 1 s / 1 s
Kneading 1 Motor ON / OFF 29 s / 1 s
Continues kneading
without heating
heating ON/OFF
15 min, TK=113°C
RISE1
If t<112°C heating
5 s / 25 s
Rising 1
ON/OFF (15s/ 15s)
without kneading
Motor ON / OFF 29 s / 1 s
-
Program
PROGRAM TIME SCHEDULE (in minutes)
60
10-60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:10
-
10. BAKE
0-60
T=127°C
0-80
0-120
4.5
0.5
0-115
5
0-15A
-
20-60
0-8
03:00
2
4
11.
HOME MADE
EN
98
EN
CLEANING AND MAINTENANCE
Before any maintenance disconnect the product from the electric grid! Always clean the
product once it has cooled down and after every use!
After use, always allow the breadmaker to cool down before cleaning or storage. After the oven has
cooled down, which lasts about half an hour, it is immediately possible to use the breadmaker again
for baking or for preparing dough.
Use gentle cleaning agents for cleaning, under no condition should you use chemical agents, petrol or
oven cleaning agents or coarse sands, which could scratch the surface of the product.
Using a damp cloth, remove all remaining ingredients and crumbs from the the lid, the baking area
and from the entire breadmaker. Never submerge the breadmaker under water! Never pour
water into the baking area!
Open the baking container from the outside using a damp cloth. The inside can be flushed out with
warm water. If dough remains stuck to the baking container, pour hot water into it and allow it to take
effect for 30 minutes until the remains come loose. In fact it is not necessary to use cleaning agents,
if necessary use gentle cleaning agents. Do not leave the form submerged under water too long, so
that the sealing material on the bottom of the container does not turn rough.
Always wash the kneader and the kneading shaft after use. If the kneader stays in the baking container,
it is hard to take it out later. In such a case pour warm water into the container for about 30 minutes,
the kneader will then be easier to remove.
The baking container is equipped with a quality non stick surface. So for cleaning it, do not use metal
objects, which could damage the surface. It is normal for the surface treatment colour to change over
time, its function however remains unchanged.
After each baking also wipe the lid of the breadmaker with a damp cloth. If it is very dirty, use a glass
cleaning agent and then wipe and dry the viewing window with a soft cloth.
Before putting the breadmaker away, always check that it has cooled down, it is clean an dry. Close
the lid.
Note: It is recommended not to disassemble the lid for cleaning purposes.
ADVICE AND TIPS
After baking the bread sticks to the container.
After finishing baking allow the bread to cool down for at least 10 minutes and then turn the baking
container upside down. Depending on need move the shafts of the kneading hoods from left to right.
For the next baking grease the entire baking container including the kneading hooks.
How to prevent the creation of holes in the bread caused by the presence of the
kneading hooks?
You can remove the kneading hooks using fingers covered in flour before the final dough rising phase.
99
EN
Dough rises over the edge of the container.
This happens namely when wheat flour is used, and it is the result of higher gluten content.
a)
b)
Reduce the amount of flour and adjust the other ingredients appropriately. The final bread will
still have sufficient volume.
Using a table spoon, spread hot melted margarine on the dough.
The bread rises, but collapses during baking.
a)
b)
If a V shaped gap forms in the middle of the bread, the flour does not contain enough gluten.
This means that the flour does not contain enough proteins (which happens namely during a
rainy summer), or that the flour is too damp.
Solution: add a tablespoon of wheat gluten for every 500 g of flour.
If the bread is narrowed in the middle, this could be the result of one of the following reasons: the water
temperature was too hight, too much water was used, or the flour did not contain enough gluten.
When can the lid of the breadmaker be opened during operation?
It is generally true that the lid of the breadmaker can always be opened during the kneading stage.
During this stage additional small amounts of flour or liquid may be added. If after being baked the
bread should have certain aspects, do the following:
Before the last rising stage open the lid and carefully cut open the bread crust being formed using a
sharp preheated knife, spread cereals over it or a mix of potato flour and water to achieve a shiny crust
surface. This is, however, the last time that the lid may be opened, because otherwise the centre of
the bread will collapse.
Wheat flours
00
T400
T-405
Light fine ground wheat flour
Medium ground wheat flour
is ground from grains, where the germ and bran have been removed and is actually the
lightest, i.e. the "least" whole grain
T 450 Wholemeal wheat flour (semolina)
T 512
Special baker's wheat flour
T-530 Fine light wheat flour - barker's - special
T 550 Light medium ground wheat flour
T 650 semi-light fine wheat flour, for bread baking T 650 flours are more appropriate.
T 700 Light breadmaking wheat flour
T 1000 Fine dark breadmaking flour
T 1050 wheat breadmaking flour is fine, dark
T 1150 Breadmaking flour
T 1800 Whole grain wheat, wholemeal; whole grain, fine
Rye flours
T 960 Rye breadmaking flour
T 1700 Rye whole grain breadmaking flour
What is whole grain wheat flour?
Whole grain flour is made from all types of cereals (grains), including wheat. The term "whole grain"
means that the flour was ground from whole grains and so has a higher content of indigestible
particles and is darker in colour. The use of whole grain flour does not give the bread a darker colour,
as is generally believed.
100
EN
What must be done when using rye flour?
Rye flour does not contain gluten and the bread hardly rises. For the bread to become easily digestible
a whole grain rye bread with yeast must be prepared.
Can milled flour be used at home?
Milled flour can also be used to make bread at home. The share of bran should, however, not exceed
50%, the remaining flour must be very finely ground and sieved. The ideal mix is 30% bran and 70%
flour. Please remember that when using home milled flour it may be necessary to add more liquid to
the dough.
Gluten in flour
The higher the flour's type number, the lower the gluten content in the flour and the less the dough
rises. The highest gluten content is in the wheat flour T 550.
What kind of flours are there and how are they used?
a)
b)
c)
d)
Corn, rice and potato flour is appropriate for people allergic to gluten or for those, who suffer
from a malabsorptive disorder or stomach illnesses. See respective recipes in the recipe book.
Flour from spelt wheat is expensive, but it does not contain chemical additives, because the
wheat grows in a very poor soil and does not require any fertiliser. Spelt flour is especially
appropriate for people with allergies. It can be used in all recipes described in the recipe book
and containing flour type 405, 550 and 1050.
Flour from millet is especially appropriate for people suffering from many allergies. It can be used
in all recipes described in the recipe book prescribing flour type 405, 550 and 1050.
Flour from hard wheat (durum) is appropriate for baguettes thanks to its consistency and can be
substituted by semolina from hard wheat.
How to make fresh bread for better digestion?
Adding squashed cooked potato to the flour and subsequently kneading the dough the fresh bread
becomes more easily digestible.
What can be done when bread tastes like yeast?
a)
b)
c)
This taste is frequently removed by adding sugar. Adding sugar gives the bread a lighter colour.
Add 1 tablespoon of vinegar for small bread loaves and 2 tablespoons for large loaves.
Instead of water use buttermilk or kefir. This applies to all recipes and is recommended for the
improvement of the bread's freshness.
Why does bread baked in a standard oven taste differently to the bread baked in the breadmaker? This
depends on the different level of humidity: bread baked in a standard oven is drier because there is
more room, whereas bread baked in the bread maker is more damp.
Why does bread from the shop tasted differently to the bread baked in the
breadmaker?
The cause is moisture variation: Bread baked in a standard oven is drier because of the larger baking
area, whereas bread baked in a breadmaker is moister.
101
EN
NOTES TO RECIPES
1.
Ingredients
As every ingredient plays a specific role for successful bread baking, the measurement is just as
important as the sequence in which the ingredients are added.
•
The most important ingredients such as liquids, flour, salt, sugar and yeast (can be either dried
or fresh) affect the successful result of dough preparation and the bread. Always use the correct
amount in the correct ratio.
•
Use warm ingredients if the dough is to be prepared straight away. If you wish to set the function
of timing of the program stages, it is recommended to use cold ingredients, to prevent the yeast
from rising too early.
•
Margarine, butter and milk affect the taste and smell of the bread.
•
To make the crust lighter and thinner, it is possible to reduce the sugar amount by 20% without
affecting the successful results of baking. If you prefer a softer and lighter crust, use honey
instead of sugar.
•
If you wish to add cereal grains, allow them to soak over night. Reduce the amount of flour
and liquids (by up to 1/5. With rye flour the yeast is essential.
•
If you want an especially light bread, rich in nutrients to stimulate intestinal activity, add wheat
bran to the dough. Appropriate dosage is 1 tablespoon per 500 g of flour and increase the
amount of liquids by 1 tablespoon.
2.
Adjusting dosages
If the dosages are to be increased of decreased, ensure that the ratios of the original recipes are
maintained. To achieve perfect results follow the here described basic rules for adjusting ingredient
dosages:
•
Liquids/flour: The dough should be soft (but not too soft) and easy to knead, without becoming
fibrous. Through easy kneading a ball should form. This is however not the case with heavy
doughs such as from whole grain rye or with cereal breads. Check the dough 5 minutes after
the first kneading. If it is too moist, add flour in small dosages to achieve the correct dough
consistency. If the dough is too dry, add water during kneading by tablespoon dosages.
•
Substitution of liquids: When using ingredients prescribed in a recipe containing liquids (e.g.
cottage cheese, yoghurt, etc.) the amount of liquid must be reduced to the expected total amount.
If you are using eggs, it is necessary to whip them in a measuring cup and to fill the cup with
another required liquid to the expected amount. If you life in a location high above the sea level
(over 750 m) dough will rise faster. In such a case the amount of yeast can be reduced by up to 1/4
to 1/2 of a teaspoon to relatively reduce its rising. The same applies to particularly soft water.
3.
Adding and measuring ingredients and amounts
•
Always add liquids first, and yeast last. To slow down the rising of dough (especially when using
the timing function) the contact of the yeast with liquids should be prevented.
When measuring, always use the same measuring units. Weights in grams should be measured
exactly.
For millilitre measurements the supplied measuring cup can be used, having a scale from 50 to
300 ml.
Fruit, nut and cereal ingredients: If you wish to add further ingredients you can do so using
special programs after a sound signal is made. If- you add the ingredients too early, the will be
crushed during kneading.
•
•
•
102
EN
4.
Weights and bread volumes
•
Despite exact weight details, small differences may result. The real weight of the be bread very
much depends on the humidity in the room at the time of preparation.
All breads with a substantial share of wheat achieve large volumes and exceed the edge of the
baking container after the last rising in the case of the highest weight category. The bread will
not spill over however. The part of the bread outside of the baking container will turn brown
more easily compared to the bread inside the baking container.
Where the QUICK program is selected for sweet breads, you can use ingredients in smaller
amounts (also applies to the CAKE program for baking of lighter baked goods).
•
•
5.
Baking results
•
Baking results depend on local conditions (soft water / high relative air humidity / high altitude
/ consistency of the ingredients etc.). So the details in the recipes form reference points, which
may need to be adjusted. If one or another recipe does not work out the first time, do not let
yourself be discouraged. Try and find out the reason and try it again with adjusted amounts.
If the bread after baking is too light in colour, you can allow it to go brown using the baking
program.
It is recommended to bake a test bread before setting the overnight function, so that if necessary
it will be possible to carry out the necessary changes.
•
•
SHORTCOMINGS OF RECIPES
Problem
The bread rises too soon.
Cause
Too much yeast, too much flour, not enough salt (or
several of these causes).
The bread does not rise at all Almost no or not enough yeast.
or not sufficiently.
Old or spoilt yeast.
The liquid was too hot.
The yeast came into contact with the liquid.
Incorrect type of flour or spoilt flour.
Too much or not enough liquids.
Not enough sugar.
The bread rises too much
If the water is too soft, the yeast rises more.
and spills on to the baking
Too much milk affects the fermentation of the yeast.
container.
The centre of the bread is
The amount of dough is larger than the container, the
going down.
bread goes down.
The rising is too short, or isn't long enough because of
excessive water or baking area temperature or it is too
humid.
After baking there is a cavity There is too much liquid.
in the bread.
The structure of the bread is Too much flour or not enough liquids.
heavy and lumpy.
Not enough yeast or sugar.
Too much fruit, coarse flour or one of the other
ingredients.
Old or spoilt flour.
103
Solution
a/b
a/b
d
c
d
d
a/b/f
a/b
e
c
c/g
c/g
a/b
a/b
a/b
b
d
EN
Problem
The centre of the bread is
not baked.
Open or rough bread
structure or too many holes.
The surface of the bread is
not baked fully.
The slices are uneven or
lumpy.
Flour deposits of the crust.
Cause
Too much or not enough liquids.
The recipe contains wet ingredients.
Too much water.
No salt.
High humidity, water is too hot.
Too many liquids.
The volume is too large relative to the baking container.
Excessive amounts of flour, namely for white bread.
Too much yeast and not enough salt.
Too much sugar.
Sweet ingredients in addition to sugar.
The bread was insufficiently cooled down (the steam
did not escape).
The flour on the sides was not processed well during
the kneading.
Solution
a/b/f
f
f
b
g
c
a/e
b
a/b
a/b
b
g
e
Solutions to problems:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Measure the ingredients correctly.
Set the dosage of the ingredients.
Use another liquid, or allow it to cool down to room temperature. Add the ingredients prescribed
in the recipe in the right order. Create a small pocket in the middle of the flour and put crumbled
yeast or dry yeast inside. Prevent the yeast from coming in contact with liquids.
Use only fresh and properly stored ingredients.
Correct the amount of liquids. If ingredients containing water are used, the added water dosage
must be reduced accordingly.
if the weather is very wet reduce the amount of water by 1 to 2 tablespoons.
Take the bread out of the form immediately after baking and before slicing allow it to cool down
for at least 15 minutes on an appropriate underlay (e.g. wooden cutting board).
104
EN
TROUBLESHOOTING
If while using the breadmaker you come across a problem, first read through the following information
before contacting a service centre:
Problem
Smoke coming out of the
baking area or from the
ventilation openings.
Solution
Disconnect the power cord from
the power socket and clean out the
outside parts of the baking container
or the baking area.
The centre of the bread
The bread was left for too long Remove the bread from the baking
is collapsing and is damp in the baking container after
container before the end of the
underneath.
the end of baking.
heating up stage.
It is difficult to remove the The underside of the loaf is
Move the shaft back and forward until
stuck to the kneading hooks.
the bread falls out. After baking clean
bread from the baking
container.
the kneading hooks and the shafts.
Depending on need, fill the baking
container with warm water for 30
minutes. Then it is easy to remove the
kneading hooks and to clean them.
Incorrect program settings.
Check the selected program and
The ingredients are not
mixed properly and
other settings.
the bread is not baking
correctly.
During the operation of the
See chapter breadmaker functions.
breadmaker the START/STOP
button was pressed.
During operation of the
Do not open the lid after the final
breadmaker the lid was
rising.
opened several times.
Long term electricity outage
See chapter breadmaker functions.
during the operation of the oven.
The rotation of the kneading
Check whether the kneading hooks
hooks is blocked.
are blocked by seeds, etc. Take out the
baking container and check whether
the shafts turn freely. If this is not the
case, contact customer service.
The baking container lifts The dough is too thick. The
Open the lid and add some liquid to
up during the kneading.
kneading hooks are blocked
the dough. Then close the lid again.
and the baking container is
pushed upwards.
The breadmaker cannot
The breadmaker is still hot
Hold down the START/STOP button
be turned on. The display from the previous baking cycle. until the standard CLASSIC setting
appears. Remove the baking container
shows H:HH.
and allow the breadmaker to cool
down. Then return the baking
container to its place and set the
program again and turn on the
breadmaker.
105
Cause
Ingredients stick to the baking
area or to the outside of the
baking container.
EN
TECHNICAL INFORMATION
Fully automatic preparation (kneading, rising, baking)
2 kneading hooks
11 programs for preparing bread
Selection of crust baking level
Delayed start up to 24 hours
Acoustic signal for addition of additional ingredients
Max. bread weight 1350 g
Backlit LCD display
Lid with a glass window
Non-stick bread baking container (dishwasher washable)
Suitable for the preparation of gluten-free mixes
Stainless steel design
Accessories: baking containers, 2 kneading hooks, tool for removing hooks, measuring tools, user's
manual with recipes
Rated voltage: 230 V ~ 50 Hz
Rated power input: 800 W
106
EN
USE AND DISPOSAL OF WASTE
Wrapping paper and cardboard - take to waste collection point. Wrapping foil, PE bags, plastic parts
- take to plastic recycling bins.
DISPOSAL OF PRODUCTS AT END OF LIFETIME
The disposal of used electric and electronic devices (valid in EU member states and other
European countries with an implemented system for sorting waste).
The displayed symbol on the product or the packaging means that the products should not be handled as household waste. Hand over the product to a location designated for the recycling of electric
and electronic devices. By correctly disposing of the product you will prevent negative effects on human health and the environment. The recycling of material helps to protect natural resources. You can
receive more information about the recycling of this product at the town council, at the organisation
for the processing of household waste or at the store where you purchased this product.
107
EN
RECIPES FOR THE BREADMAKER
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Standard white bread
Whole grain bread
Sweet bread
Rapid bread
Ordinary bread
Yeast bread
Sesame seed bread
Coffee bread
Banana bread
French bread
Nut bread
Raisin bread
Coconut bread
Bread with cashew nuts
Honey bread
Sponge cake bread
Creamy sponge cake bread
Jam
108
EN
1 cup = 250 ml, 1 spoon = 3 spoons 1 spoon = 15 ml, 1 spoon = 5 ml, 1 satchel of dried yeast = 8 g
1.
STANDARD WHITE BREAD
LOAF SIZE
1350 g
1130 g
Water
460 ml
400 ml
Butter or margarine
4 tablespoons
2 1/2 tablespoons
Salt
Bread flour
2 teaspoons
5 1/2 cups
1 1/3 teaspoons
4 2/3 cups
Sugar
3 tablespoons
1 1/3 tablespoons
Dried milk
4 tablespoons
2 1/2 tablespoons
Dried yeast
1 3/4 teaspoons
1 3/4 teaspoons
Program: BASIC
2.
WHOLE GRAIN BREAD
LOAF SIZE
1350 g
1130 g
Water
460 ml
Butter or margarine
4 tablespoons
380 ml
4 tablespoons
Salt
2 teaspoons
2 1/2 teaspoons
Whole grain wheat flour
3 1/3 cups
3 1/3 cups
Bread flour
2 1/3 cups
1 1/3 cups
Sugar
3 tablespoon
3 stablespoons
Dried milk
4 tablespoon
4 tablespoons
Dried yeast
2 teaspoons
2 teaspoons
Program: WHOLE WHEAT
3.
SWEET BREAD
LOAF SIZE
Water
1350 g
440 ml
1130 g
380 ml
Butter or margarine
4 tablespoons
4 tablespoons
Salt
1 1/2 teaspoons
1 3/4 teaspoons
Bread flour
5 1/2 cups
4 1/2 cups
Sugar
8 tablespoons
6 tablespoons
Dried yeast
1 1/4 tablespoons 1 1/4 tablespoons
Dried milk
3 tablespoons
2 1/2 tablespoons
Eggs
1 pc
1 pc
Program: SWEET
109
EN
4.
RAPID BREAD
LOAF SIZE
1350 g
1130 g
Water (48°C)
440 ml
370 ml
Eggs
1 pc
1 pc
Butter or margarine
3 tablespoons
3 tablespoons
Salt
1 1/2 teaspoons 1 1/2 teaspoons
Sugar
5 tablespoons
4 tablespoons
Bread flour
5 1/2 cups
4 2/3 cups
Dried yeast
3 1/2 teaspoons 3 teaspoons
Program: ULTRA FAST
5.
ORDINARY BREAD
LOAF SIZE
Water
1350 g
460 ml
1130 g
400 ml
Butter or margarine
4 tablespoons
3 tablespoons
Salt
2 teaspoons
1 1/4 teaspoons
Bread flour
5 1/2 cups
4 2/3 cups
Sugar
3 tablespoons
2 1/2 tablespoons
Dried yeast
2 teaspoons
1 3/4 teaspoons
Program: DOUGH
6.
YEAST BREAD
LOAF SIZE
Milk
1350 g
1130 g
260 ml
230 ml
Butter or margarine
3 tablespoons
2 1/2 tablespoons
Eggs
4 pieces
3 pieces
Bread flour
3 1/2 cups
3 cups
Corn flour
1 1/2 cups
1 1/4 cups
Sugar
1/3 cup
1/4 cup
Salt
2 teaspoons
1 1/2 teaspoons
Baking powder
8 teaspoons
6 teaspoons
Program: QUICK
110
EN
7.
SESAME SEED BREAD
LOAF SIZE
1350 g
1130 g
Water
450 ml
Oil
4 tablespoons
380 ml
5 tablespoons
Dried milk
Sesame seeds
4 tablespoons
4 tablespoons
5 tablespoons
4 tablespoons
Bread flour
5 1/2 cups
4 2/3 cups
Sugar
4 tablespoons
4 tablespoon
Salt
1 3/4 teaspoons
1 1/2 teaspoons
Yeast
1 3/4 teaspoons
1 1/2 teaspoons
Program: BASIC
8.
COFFEE BREAD
LOAF SIZE
Water
1350 g
400 ml
1130 g
300 ml
Eggs
2 pieces
1 piece
Oil
4 tablespoons
3 tablespoons
Dried milk
4 tablespoons
2 tablespoons
Instant coffee
4 small satchels
4 small satchels
Honey
2 tablespoons
2 tablespoons
Bread flour
5 1/2 cups
4 1/2 cups
Sugar
4 tablespoons
4 tablespoons
Salt
1 1/2 teaspoons
1 1/3 teaspoons
Dried yeast
1 3/4 teaspoons
1 1/4 teaspoons
Program: BASIC
111
EN
9.
BANANA BREAD
LOAF SIZE
1350 g
1130 g
Water
400 ml
280 ml
Eggs
1 piece
1 piece
Oil
4 tablespoons
4 tablespoons
Dried milk
4 tablespoons
1/2 cup
Banana
1 1/2 cups
1 cups
Honey
2 tablespoons
2 tablespoons
Bread flour
5 cups
4 1/3 cups
Sugar
4 tablespoons
1/2 cup
Salt
1 3/4 teaspoons
1 1/2 teaspoons
Yeast
1 3/4 teaspoons
1 1/4 teaspoons
Cut the banana into small pieces and add as the last ingredient.
Program: SWEET
10. FRENCH BREAD
LOAF SIZE
1350 g
1130 g
Water
450 ml
390 ml
Salt
2 teaspoons
1 1/2 teaspoons
Sugar
2 tablespoons
1 1/2 tablespoons
Bread flour
5 1/2 cups
4 2/3 cups
Butter or margarine
4 teaspoons
3 teaspoons
Dried yeast
1 3/4 teaspoons
1 3/4 teaspoons
Program: FRENCH
112
EN
11.
NUT BREAD
LOAF SIZE
1350 g
1130 g
Water
400 ml
Eggs
2 pieces
350 ml
1 piece
Oil
4 tablespoons
4 tablespoons
Dried milk
4 tablespoons
3 tablespoons
Honey
2 tablespoons
2 tablespoons
Nuts
1/2 cup
1/3 cup
Bread flour
5 cups
4 1/2 cups
Sugar
4 tablespoons
4 tablespoons
Salt
1 1/2 teaspoons
1 1/2 teaspoons
Yeast
1 3/4 teaspoons
1 1/2 teaspoons
Add nut pieces during the mixing stage.
Program: BASIC
12. RAISIN BREAD
LOAF SIZE
Water
1350 g
400 ml
1130 g
340 ml
Eggs
2 pieces
1 piece
Oil
4 tablespoons
4 tablespoons
Dried milk
4 tablespoons
3/4 cup
Raisins
2/3 cup
1/2 cup
Honey
2 tablespoons
2 tablespoons
Bread flour
5 cups
4 1/2 cups
Sugar
4 tablespoons
1/2 cup
Salt
1 1/2 teaspoons
1 1/2 teaspoons
Yeast
1 3/4 teaspoons
1 1/2 teaspoons
Program: SWEET
113
EN
13. COCONUT BREAD
LOAF SIZE
1350 g
1130 g
Water
420 ml
350 ml
Eggs
1 piece
1 piece
Oil
4 tablespoons
4 tablespoons
Dried milk
4 tablespoons
2/3 cup
Honey
2 tablespoons
2 tablespoon
Coconut
2/3 cup
1/2 cup
Bread flour
5 cups
4 1/3 cups
Sugar
4 tablespoons
1/2 cup
Salt
1 3/4 teaspoons
1 1/2 teaspoons
Yeast
1 3/4 teaspoons
1 1/2 teaspoons
Add half the grated coconut during the second mixing and the second
half after mixing has finished.
Program: SWEET
14. BREAD WITH CASHEW NUTS
LOAF SIZE
1350 g
1130 g
Water
350 ml
Oil
4 tablespoons
200 ml
4 tablespoons
Dried milk
4 tablespoons
5 tablespoons
Bread improver
2 tablespoons
2 tablespoons
Cashew nuts
1 cups
2/3 cup
Bread flour
5 cups
4 1/3 cups
Sugar
4 tablespoons
1/2 cup
Salt
1 3/4 teaspoons
1 1/2 teaspoons
Yeast
1 3/4 teaspoons
1 1/2 teaspoons
Cut 200 – 300 g of cashew nuts into small pieces, steam and blend.
Program: BASIC
114
EN
15. HONEY BREAD
LOAF SIZE
Eggs
6 pieces for 1350 g / 7 pieces for 1130 g
Sugar
200 g
Salt
1 teaspoon
Honey
6 tablespoons
Milk
4 tablespoons
Flour
250 g
Olive oil
4 tablespoons
Oil for greasing the container
30 g
Baking powder
1 tablespoon
1.
2.
3.
Add an egg, sugar, salt into a bowl and whisk until a foam forms.
Then add honey, olive oil, baking powder and continue whisking.
Add mild, work into the dough and pour into the baking container greased with
oil.
Program: CAKE
16. SPONGE CAKE BREAD
LOAF SIZE
A
B
1.
2.
Eggs
6 pieces for 1350 g / 7 pieces for 1130 g
Vegetable oil
60g
Sugar
200g
Oil for greasing the container
30g
Flour
250g
Vegetable oil
60g
Pudding powder
1 teaspoon
Baking powder
1/2 teaspoon
A - Mix the eggs, vegetable oil with sugar and whisk all with a hand blender, until
the sugar dissolves.
B add the ingredients to the mix and whisk for about 4 minutes, until a foam
forms. Pour the mix into the baking container greased with oil and you can bake.
Program: CAKE
115
EN
17.
CREAMY SPONGE CAKE BREAD
LOAF SIZE
Eggs
6 pieces for 1350 g / 7 pieces for 1130 g
Sugar
200 g
Flour
250 g
Cream
60 g
Baking powder
1 teaspoon
Oil
30 g
1.
2.
3.
4.
In a container, mix eggs, sugar and mix using a hand mixer, then add
cream and whisk thoroughly.
Add baking and pudding powder, continue whisking.
Add oil to the mix and continue whisking.
Pour the mix into the baking container greased with oil and launch the
program.
Program: CAKE
18. JAM
Cut up strawberries/pineapple
4 cups
Sugar
10 tablespoons
Lemon juice
4 tablespoons
Baking powder
3/4 cup
Program: JAM
116
¢
,#1SPHSFTBTE¹MFKFO,#
* 0
4ÅEMP6&YQFSUV,MÅÀBOZPLS1SBIBWÕDIPE[BQTBO¹
W0CDIPEOÅNSFKTUÐÅLVV.ÄTUTLÁIPTPVEVW1SB[FPEEÅM#WMPxLB
¾%µ¹.¯:Ĩ­ª¶·
0[OBÀFOÅWÕSPCLV
/¹[FW
7ÕSPCOÅÀÅTMP
%BUVNQSPEFKF
3B[ÅULPQSPEFKOZ
QSPE¹WBKÅDÅIP
JUFMOÕQPEQJT
QSPE¹WBKÅDÅIP
7¹xFOÕ[¹LB[OÅLV
EÄLVKFNFxFKTUFTFSP[IPEM[BLPVQJUTJWÕSPCFLJNQPSUPWBOÕOBtÅċSNPV B xF KTUF UBL VÀJOJM
QPQFÀMJWÁN[W¹xFOÅKBLÁN¹UFDIOJDLÁQBSBNFUSZBQSPKBLÕÒÀFMKFKCVEFUFQPVxÅWBU%PWPMUF
BCZDIPNQÐJTQÄMJL7BtÅQP[EÄKtÅTQPLPKFOPTUJTF[BLPVQFOÕNWÕSPCLFNO¹TMFEVKÅDÅNJJOGPSNBDFNJ
p 1ÐFEQSWOÅNVWFEFOÅNWÕSPCLVEPQSPWP[VTJQFÀMJWÄQÐFÀUÄUFQÐJMPxFOÕÀFTLÕO¹WPELKFIP
PCTMV[FBEÑTMFEOÄIPEPESxVKUF
p 7
¹NJ[BLPVQFOÕWÕSPCFLKFVSÀFOQSPCÄxOÁEPN¹DÅQPVxÅW¹OÅ1SPQSPGFTJPO¹MOÅQPVxJUÅKTPV
VSÀFOZWÕSPCLZTQFDJBMJ[PWBOÕDIċSFN
%BMtÅJOGPSNBDF7¹NQPTLZUOF
*OGPMJOLB,#
5FM1P1¹IPE
GBYFNBJMTFSWJDF!LCFYQFSUD[
;¹SVÀOÅQPENÅOLZ
,#PEQPWÅE¹LVQVKÅDÅNV[BUPxFQSPEBO¹WÄDKFQÐJQÐFW[FUÅLVQVKÅDÅNWFTIPEÄTLVQOÅTNMPVWPV[FKNÁOBxFKFCF[
WBE
;¹SVLBTFOFW[UBIVKFOBWBEZW[OJLMÁ[EÑWPEVPQPUÐFCFOÅWÄDJ[QÑTPCFOÁKFKÅNQPVxÅW¹OÅN
;¹SVLBTFOFW[UBIVKFOBWBEZWÄDJW[OJLMÁ[EÑWPEVPQPUÐFCFOÅTPVÀ¹TUÅWÄDJIMBWOÅSFTQKFKÅIPQÐÅTMVtFOTUWÅ[QÑTPCFOÁ
KFKJDIQPVxÅW¹OÅNKBLPKTPVOBQÐCBUFSJFx¹SPWLZQSPQPKPWBDÅtÊÑSZTÅwPWÁOBQ¹KFDÅtÊÑSZLPOFLUPSZ[¹TVWLZBQPE
6WÄDÅQSPE¹WBOÕDI[BOJxtÅDFOVTF[¹SVLBOFW[UBIVKFOBWBEZQSPLUFSÁCZMBOJxtÅDFOBTKFEO¹OB
;¹SVLBTFOFW[UBIVKFOBWBEZWÄDJ[QÑTPCFOÁQPSVDIBNJQÐJNJNPйEOÕDIQSPWP[OÅDIQPENÅOL¹DI[FKNÁOBWQSPTUÐFEÅ
QSBtOÁNWMILÁNNJNPйEOÄDIMBEOÁNÀJNJNPйEOÄUFQMÁNQÑTPCFOÅNDIFNJDLÕDIM¹UFLQSPVEPWÕNQÐFQÄUÅNWMJWFN
FMFLUSPNBHOFUJDLÁIPQPMFOFTQS¹WOPVQPMBSJ[BDÅOFWIPEOÕNVNÅTUÄOÅNOFCPKFIPVMPxFOÅN[NÄOPVQPWSDIPWÁÒQSBWZ
[QÑTPCFOÁWOÄKtÅNWMJWFNOFCP[QÑTPCFOÁxJWFMOÅQPISPNPV
;¹SVLBTFOFW[UBIVKFOBWBEZWÄDJ[QÑTPCFOÁÒNZTMOÕNQPtLP[FOÅNNFDIBOJDLÕNQPtLP[FOÅNOFPECPSOÕNVWFEFOÅN
EPQSPWP[VOFTQS¹WOPVNPOU¹xÅQPVxJUÅNWBEOÕDIQPtLP[FOÕDIOFCPOFTQS¹WOÕDIPQUJDLÕDINBHOFUJDLÕDIQBNÄwPWÕDI
BKJOÕDINÁEJÅ[BOFECBOPVÒESxCPVOFTQS¹WOÕNÀJtUÄOÅNNB[¹OÅNTFÐJ[PW¹OÅN[BQPKPW¹OÅNQSPQPKPW¹OÅN[¹WBEBNJ
TZTUÁNVEPLUFSÁIPCZMBWÄD[BQPKFOBBQSPWP[PW¹OBOBENÄSOÕNQÐFUÄxPW¹OÅNWÕLPOPWÕDIQBSBNFUSÑBQPE
/¹SPLOBQSPWFEFOÅ[¹SVÀOÅPQSBWZ[BOJL¹WQÐÅQBEÄ[KJtUÄOÅxFWÄDCZMBPQSBWPW¹OBOFBVUPSJ[PWBOÕNTFSWJTFNCZMTFKNVU
PDISBOOÕLSZUCZMZQPtLP[FOZQMPNCZNPOU¹xOÅtSPVCZOFCPxFCZMZQSPWFEFOZNPEJċLBDF OFCP BEBQUBDF L SP[tÅÐFOÅ
GVOLDÅBQBSBNFUSÑWÄDJOFCPKFKÅÒQSBWZQSPNPxOPTUQSPWP[VWKJOÁ[FNJOFxQSPLUFSPVCZMBOBWSxFOBWZSPCFOB
BTDIW¹MFOB
/¹SPLOB[¹SVÀOÅPQSBWVWÄDJKFNPxOPVQMBUOJUQPV[FQPQÐFEMPxFOÅ[¹SVÀOÅIPMJTUVTQS¹WOÄBÒQMOÄWZQMOÄOÁIPWPLBNxJLV
QSPEFKFBPSJHJO¹MVEPLMBEVP[BQMBDFOÅLVQOÅDFOZWÄDJTUZQPWÕNP[OBÀFOÅNWÕSPCLVEBUFNBNÅTUFNQSPEFKF/BLPQJF
[¹SVÀOÅIPMJTUVBÒÀUFOLZOFCPOB[¹SVÀOÅMJTUÀJÒÀUFOLVTDIZCÄKÅDÅNJOFCPQP[EÄKJEPQMÊPWBOÕNJBNÄOÄOÕNJÒEBKJOFCVEF
CS¹O[ÐFUFM/¹SPLM[FVQMBUÊPWBUVQSPEFKDFVLUFSÁIPCZMWÕSPCFL[BLPVQFOOFCPQÐÅNPVOÄLUFSÁIP[BVUPSJ[PWBOÕDI
TFSWJTÑKFKJDIxBLUV¹MOÅTF[OBNQPTLZUVKFJOGPMJOLB,#
;¹SVÀOÅEPCBQPÀÅO¹CÄxFUPEQÐFW[FUÅWÄDJLVQVKÅDÅNOFCPPEFEOFVWFEFOÅWÄDJEPQSPWP[VQPLVELVQVKÅDÅPCKFEOBM
VWFEFOÅEPQSPWP[VOFKQP[EÄKJEPUÐÅUÕEOÑPEQÐFW[FUÅWÄDJBйEOÄBWÀBTQPTLZUMLQSPWFEFOÅTMVxCZQPUÐFCOPVTPVÀJOOPTU
+EFMJPWBEVLUFSPVM[FPETUSBOJUN¹LVQVKÅDÅQS¹WPBCZCZMBCF[QMBUOÄWÀBTBйEOÄPETUSBOÄOBB,#KFQPWJOOBWBEV
CF[[CZUFÀOÁIPPELMBEVPETUSBOJU[QSBWJEMBEPEOÑTFTPVIMBTFNLVQVKÅDÅIPWFMIÑUÄEPIPEOVUÁ/FOÅMJUPW[IMFEFN
LQPWB[FWBEZOFÒNÄSOÁNÑxFLVQVKÅDÅQPxBEPWBUWÕNÄOVWÄDJOFCPUÕL¹MJTFWBEBKFOTPVÀ¹TUÅWÄDJWÕNÄOVTPVÀ¹TUJ
/FOÅMJUBLPWÕQPTUVQNPxOÕNÑxFLVQVKÅDÅx¹EBUQÐJNÄÐFOPVTMFWV[DFOZWÄDJOFCPPETNMPVWZPETUPVQJU
+EFMJPWBEVLUFSPVOFM[FPETUSBOJUBLUFS¹CS¹OÅUPNVBCZWÄDNPIMBCÕUйEOÄVxÅW¹OBKBLPWÄDCF[WBEZN¹LVQVKÅDÅ
QS¹WPOBWÕNÄOVWÄDJOFCPN¹QS¹WPPETNMPVWZPETUPVQJU5¹xQS¹WBQÐÅTMVtÅLVQVKÅDÅNVKEFMJTJDFPWBEZPETUSBOJUFMOÁ
KFTUMJxFWtBLLVQVKÅDÅOFNÑxFQSPPQÄUPWOÁWZTLZUOVUÅWBEZQPPQSBWÄOFCPQSPWÄUtÅQPÀFUWBEWÄDйEOÄVxÅWBU
+EFMJPKJOÁWBEZOFPETUSBOJUFMOÁBOFQPxBEVKFMJWÕNÄOVWÄDJN¹LVQVKÅDÅQS¹WPOBQÐJNÄÐFOPVTMFWV[DFOZWÄDJOFCP
NÑxFPETNMPVWZPETUPVQJU
1S¹WB[PEQPWÄEOPTUÅ[BWBEZNVTÅLVQVKÅDÅVQMBUOJUV,#CF[[CZUFÀOÁIPPELMBEV1S¹WP[PEQPWÄEOPTUJ[BWBEZVQMBUOÅ
LVQVKÅDÅWSFLMBNBÀOÅNÐÅ[FOÅLEFQÅTFNOPVGPSNPVWZULOFWBEZLUFSÁWÄDN¹UKP[OBÀÅWBEOÁWMBTUOPTUJOFCPQPQÅtF
KBLTFWBEBQSPKFWVKFWÄDQÐFE¹LQPTPV[FOÅBTPVÀBTOÄTEÄMÅKBLÕ[QÑTPCPETUSBOÄOÅWBEZQPxBEVKF,VQVKÅDÅKFQPWJOFO
OFQSPEMFOÄQPWÕTLZUVSFLMBNPWBOÁWBEZQÐFTUBUWÄDVxÅWBUBCZCZMPNPxOPDPOFKPCKFLUJWOÄKJQPTPVEJUSFLMBNPWBOPV
WBEVBEÑWPEZKFKÅIPW[OJLV1S¹WB[PEQPWÄEOPTUÅ[BWBEZWÄDJQSPLUFSÁQMBUÅ[¹SVÀOÅEPCB[BOJLOPVOFCZMBMJVQMBUOÄOB
W[¹SVÀOÅEPCÄ
%PCBPEVQMBUOÄOÅQS¹WB[PEQPWÄEOPTUJ[BWBEZBxEPEPCZLEZLVQVKÅDÅQPTLPOÀFOÅPQSBWZCZMQPWJOFOWÄDQÐFW[ÅUTFEP
[¹SVÀOÅEPCZOFQPÀÅU¹
/¹LMBEZOBQÐFQSBWVSFLMBNPWBOÁWÄDJ[NÅTUBKFKÅIPQSPWP[PW¹OÅEPNÅTUBVQMBUOÄOÅSFLMBNBDFISBEÅLVQVKÅDÅ/¹LMBEZ
[¹SVÀOÅPQSBWZISBEÅ,#7QÐÅQBEÄ[KJtUÄOÅxFTFKFEO¹POFPQS¹WOÄOPVSFLMBNBDJISBEÅO¹LMBEZTQPKFOÁTSFLMBNBDÅ
LVQVKÅDÅ
;¹SVÀOÅEPCBKFNÄTÅDÑ1PUVUPEPCVPEQPWÅE¹QSPE¹WBKÅDÅLVQVKÅDÅNVxFQSPEBO¹WÄDCZMBQÐJQÐFW[FUÅWFTIPEÄTLVQOÅ
TNMPVWPV1ÐFEQPLM¹E¹TFxFWÄD[CPxÅKFWFTIPEÄTLVQOÅTNMPVWPVKFTUMJxF
p TPVIMBTÅTQPQJTFNQSPE¹WBKÅDÅIPBN¹WMBTUOPTUJTQPUÐFCOÅIP[CPxÅLUFSÁQSPE¹WBKÅDÅTQPUÐFCJUFMJQÐFEWFEMWFGPSNÄ
W[PSLV
p IPEÅTFLÒÀFMÑNLFLUFSÕNTF[CPxÅUPIPUPESVIVPCWZLMFQPVxÅW¹
p WZLB[VKFLWBMJUVBWMBTUOPTUJLUFSÁKTPVPCWZLMÁV[CPxÅUPIPUPESVIVBLUFSÁNÑxFLVQVKÅDÅSP[VNOÄTPIMFEFNOB
DIBSBLUFSTQPUÐFCOÅIP[CPxÅ[FKNÁOBLWFÐFKOÁNVWZK¹EÐFOÅWSFLMBNÄOFCPOBFUJLFU¹DIQSPE¹WBKÅDÅIPWÕSPCDFOFCP
KFIP[¹TUVQDFPLPOLSÁUOÅDIWMBTUOPTUFDI[CPxÅPÀFL¹WBU
0
SP[QPS[CPxÅTFTNMPVWPVTFOFKFEO¹WQÐÅQBEÄxFLVQVKÅDÅWPLBNxJLVV[BWÐFOÅTNMPVWZPSP[QPSVWÄEÄMOFCPPOÄN
NVTFMWÄEÄU
3P[QPSTLVQOÅTNMPVWPVLUFSÕTFQSPKFWÅCÄIFNNÄTÅDÑPEFEOFQÐFW[FUÅWÄDJTFQPWBxVKF[BSP[QPSFYJTUVKÅDÅQÐJKFKÅN
QÐFW[FUÅQPLVEUPOFPEQPSVKFQPWB[FWÄDJOFCPQPLVETFOFQSPL¹xFPQBL
/BE[¹LPOFNTUBOPWFOÕMJNJUWÅDFWJ[CPE
QPTLZUVKF,#QSPEMPVxFOPVMIÑUVCÄIFNLUFSÁTFQPWBxVKF[BSP[QPS
FYJTUVKÅDÅQÐJKFKÅNQÐFW[FUÅBUP
p WJEFPSFLPSEFSZ%7%3BEJPNBHOFUPGPOZNJLSPWMOOÁUSPVCZ NÄTÅDÑ
p UFMFWJ[OÅQÐJKÅNBÀF&$( NÄTÅDÑ
p 0SJPODFMÕTPSUJNFOU
NÄTÅDÑ
,VQVKÅDÅQSPIMBtVKFxFLVQOÅTNMPVWVV[BWÐFMQP[SBMÁÒWB[FxFWÕtFTQFDJċLPWBOPV WÄD QSPIMÁEM WZ[LPVtFM
KFKÅGVOLÀOPTUTF[O¹NJMTFTKFKÅPCTMVIPVVWFEFOÅNEPQSPWP[VB[¹SVÀOÅNJQPENÅOLBNJBxFQSPEBO¹WÄDKF
QÐJQÐFW[FUÅWFTIPEÄTLVQOÅTNMPVWPVBxFKFCF[WBE
1PEQJTLVQVKÅDÅIP
6QP[PSOÄOÅQSPQSPEFKDF
1SPQÐÅQBEOÁVQMBUOÄOÅSFLMBNBDFKFtUÄQÐFEQSPEFKFNWÕSPCLVTQPUÐFCJUFMJQÐFEQSPEFKOÅ[¹SVLB
QPxBEVKF
ċSNB ,# LPNQMFUOÅ OFQPVxÅWBOÕ WÕSPCFL W PSJHJO¹MOÅN OFQPtLP[FOÁN PCBMV йEOÄ WZQMOÄOÕ SFLMBNBÀOÅ
QSPUPLPMLPQJJEPLMBEVQSPLB[VKÅDÅIPQÐFW[FUÅWÕSPCLVQSPEFKDFNBUFOUP[¹SVÀOÅMJTU1ÐFEQSPEFKOÅ[¹SVÀOÅ
EPCBOBUFOUPWÕSPCFLKFKFEFOSPLPEOBCZUÅWÕSPCLVQSPEFKDFNPEEPEBWBUFMF,#QÐFCÅS¹[BQSPEFKDF
PEQPWÄEOPTU[BWBEZQSPEBOÁIPWÕSPCLVTQPUÐFCJUFMJWFWÕtFVWFEFOÁNSP[TBIV[BQPENÅOFLVWFEFOÕDIOB
UPNUP[¹SVÀOÅNMJTUÄQPV[FUFIEZCZMMJUFOUPWÕSPCFLQSPE¹OTQPUÐFCJUFMJWEPCÄUSW¹OÅQÐFEQSPEFKOÅ[¹SVLZ
Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.
Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na použitie výrobku.
Der Importeur haftet nicht für Druckfehler in der Bedienungsanleitung des Produkts.
The importer takes no responsibility for printing errors contained in the product’s user’s manual.
Výhradní zastoupení značky ECG pro ČR:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany
Distribútor pre SR:
K+B Elektro – Media, s.r.o.
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava
tel.: +420 272 122 111
www.ecg.cz
e-mail: [email protected]
zelená linka: 800 121 120
tel.: +421 232 121 110
www.ecg.cz
e-mail: [email protected]
zelená linka: 800 121 120
Distributor für DE:
K+B E-Tech GmbH & Co. KG
Barbaraweg 2
DE-93413 Cham
Download

ECG PCB 728 S