INDUKČNÍ VAŘIČ
IV 30D
NÁVOD K OBSLUZE
Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte
tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto
návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.
CZ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Čtěte pozorně a uschovejte pro budoucí potřebu!
Varování: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu nezahrnují všechny možné
podmínky a situace, ke kterým může dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat
do žádného z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny
uživatelem/uživateli používajícími a obsluhujícími toto zařízení. Neodpovídáme za škody způsobené
během přepravy, nesprávným používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části
zařízení.
Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, měla by být při používání elektrických
zařízení vždy dodržována základní opatření, včetně těch následujících:
1. Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku zařízení a že je zásuvka
řádně uzemněná. Zásuvka musí být instalována podle platných bezpečnostních předpisů.
2. Nepoužívejte indukční vařič, pokud je poškozen přívodní kabel nebo je na povrchu vařiče prasklina.
Veškeré opravy, včetně výměny napájecího přívodu, svěřte odbornému servisu!
Nedemontujte ochranné kryty spotřebiče, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
3. Chraňte spotřebič před přímým kontaktem s vodou a jinými tekutinami, aby nedošlo k případnému
úrazu elektrickým proudem.
4. Nepoužívejte indukční vařič venku nebo ve vlhkém prostředí ani se nedotýkejte přívodního kabelu
nebo spotřebiče mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
5. Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte indukční vařič v blízkosti dětí.
6. Indukční vařič by neměl být ponechán během chodu bez dozoru.
7. Při manipulaci se spotřebičem dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění, např. popálení,
opaření. Nepohybujte s ním během vaření, nebo pokud je na něm položen horký hrnec/pánev.
8. Nepoužívejte indukční vařič v blízkosti vznětlivých předmětů nebo pod nimi, např. v blízkosti
záclon. Teplota povrchů v blízkosti spotřebiče je během jeho chodu vyšší než obvykle. Indukční
vařič umístěte mimo dosah ostatních předmětů tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu
potřebná k jeho správné činnosti.
9. Indukční vařič nepokládejte na horký povrch ani ho nepoužívejte v blízkosti zdroje tepla, např.
plotýnky sporáku.
10. Pokud se ze spotřebiče line neobvyklý zápach nebo kouř, okamžitě spotřebič odpojte a navštivte se
spotřebičem servisní středisko.
11. Doporučujeme nenechávat indukční vařič se zasunutým přívodním kabelem v zásuvce bez dozoru.
Před údržbou vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky. Zástrčku nevytahujte ze zásuvky taháním
za kabel. Kabel odpojte ze zásuvky uchopením za zástrčku.
12. Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré hrany.
13. Během používání a po něm se nedotýkejte indukčních zón!
14. Na indukční vařič ani do jeho blízkosti nepokládejte žádné kovové nebo magnetické předměty
např. platební karty, příbory nebo jiné předměty, které by mohly způsobit popálení, požár nebo by
poškrábaly povrch indukčních plotének, či předměty které citlivě reagují na magnetické pole, např.
rádia, televizory apod.
15. Používejte pouze nádobí určené pro vaření na indukčním vařiči. Nepoužívejte příslušenství, které
není doporučeno výrobcem, jinak se vystavujete riziku ztráty záruky.
16. Používejte indukční vařič pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Tento indukční
vařič je určen pouze pro domácí použití. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným
používáním tohoto spotřebiče.
17. Nevkládejte do větracích otvorů žádné předměty, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
18. Lidé používající stimulátor srdeční činnosti by měli používat tento výrobek až po konzultaci
a souhlasu svého lékaře.
19. Vařič není určen k vestavbě do kuchyňské linky!
1
CZ
20. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo
mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání
spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití
spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo,
že si nebudou se spotřebičem hrát.
POPIS
Přívodní kabel
Upozornění
Otvory pro odvádění vzduchu
Keramická deska
Otvory pro přívod
vzduchu
6 5
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5
4
4
3 2
6 5
1
3
2
4
3 2
1
1
Tlačítko dětské pojistky
Tlačítko zapnutí/vypnutí
Tlačítko teploty
Posuvný pruh
Tlačítko časovače
Tlačítko ohřevu
Upozornění: Nedotýkejte se keramické desky rukama, po vaření je stále horká a musí vychladnout!
2
CZ
Princip indukčního ohřevu
Indukční vařič funguje na principu elektromagnetické indukce:
Elektrický proud o vysoké frekvenci, na který se v elektrickém obvodu mění střídavé síťové napětí,
vytváří prostřednictvím indukční cívky střídavé magnetické pole. Magnetické pole proniká přes varnou
desku, působí na dno hrnce a vytváří magnetické víry, které proudí přes vnitřní elektrický odpor dna
hrnce a generují tepelnou energii, takže zde dochází k přeměně elektrické energie na tepelnou.
Hrnec
Vířivé proudy
Keramická deska
Magnetická siločára
Indukční cívka
Hlavní výhodou indukčního ohřevu je odbourání ztrát při přechodu tepla, protože ohřívá přímo dno
hrnce. Pokud používáte el. sporáky s plotýnkami či sklokeramickou varnou deskou, vždy se nejprve
ohřeje plotýnka či varná deska a teprve poté se toto teplo předává na dno hrnce. Tento přechod je
zdrojem vysokých tepelných ztrát, především pokud dno hrnce a plotna k sobě přesně nedoléhají
(mezi oběma plochami je vzduchová mezera nebo připálená potravina). Naproti tomu při indukčním
ohřevu dochází k mnohem rychlejšímu ohřátí dna hrnce, vaření tak probíhá rychleji při podstatně menší
spotřebě el. energie.
Výhody vaření na indukčním vařiči
1. Vysoká účinnost a značná úspora energie: tepelná účinnost dosahuje až 50 %, což přináší úsporu
času a praktičnost výrobku.
2. Kontrola činnosti přístroje velkokapacitním mikroprocesorem – snadno uvaříte, usmažíte či ohřejete
jakýkoliv druh pokrmu.
3. Jednoduché dotykové ovládání s displejem.
4. Rovnoměrné rozprostření tepla: Dno hrnce se ohřívá rovnoměrně.
5. Bezpečnostní kontrolní funkce: automatická kontrola velikosti dna hrnce.
ochrana proti přehřátí a přepětí.
Vhodné nádobí pro ohřev na indukčním vařiči
Před použitím se ujistěte, že hrnec, který budete používat, je ze zmagnetizovatelného vodivého materiálu
(smalt, litina, nerez) a zároveň je dno nádoby ploché a rovné s průměrem 12–24 cm. Nejjednodušším
způsobem jak zjistit zda je nádobí kompatibilní s indukčním vařičem, je přiložit k jeho dnu magnet (stačí
magnetka držící na lednici) a zkusit, zda se přichytí.
Nevhodné nádobí: keramické, skleněné, hliníkové, pánve/hrnce se zaobleným/vypouklým dnem,
nebo s průměrem menším než 12 cm.
Indukční vařič je připraven k vaření téměř okamžitě. Nikdy na sklokeramickou varnou desku nepokládejte
prázdné hrnce/pánve. Hrnec/pánev umístěte vždy do středu indukční zóny, jinak je dolní část pánve
nerovnoměrně ohřívána a jídlo v pánvi se může spálit.
Při ohřívání oleje hrnec/pánev neustále kontrolujte, aby nedošlo k jeho přehřátí nebo vznícení.
3
CZ
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ
Indukční vařič umístěte na plochý, vodorovný a nekovový povrch tak, aby otvory pro přívod a odvod
vzduchu nebyly zakryty. Vzdálenost mezi indukčním vařičem a stěnou musí být minimálně 12 cm.
Připojte napájecí kabel do elektrické zástrčky, všechny indikátory bliknou a ozve se zvukový signál.
1) Zapnutí
Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí
zapnete indukční vařič. Ozve se zvukový signál a na displeji se
zobrazí „--“. Umístěte na varnou zónu hrnec nebo pánev, kterou chcete použít. Po stisknutí tlačítka
zapnutí/vypnutí
stiskněte pro zapnutí vařiče během 1 minuty tlačítko ohřevu . Ohřev se zapne
na výchozí úroveň výkonu 6 a rozsvítí se indikátor vedle tlačítka ohřev . Zapne se ventilátor. Pokud
během 1 minuty neprovedete žádnou operaci, indukční vařič každé 2 vteřiny pípne a poté se přepne do
pohotovostního režimu. Dalším stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí
vařič znovu zapnete.
Indukční vařič automaticky detekuje, zda používáte správné nádobí na vaření. Pokud ano, tlačítko
ohřevu přestane blikat a vařič se zapne. V opačném případě se ozve zvukový signál a na displeji se
zobrazí varovné upozornění E1. Po uplynutí 30 vteřin se vařič automaticky přepne do pohotovostního
režimu.
Úroveň výkonu lze nastavit posunutím prstu po posuvném pruhu. Pro zvýšení výkonu – tah z leva do
prava, pro snížení výkonu – tah z prava do leva.
Výkon pravé indukční zóny
Zobrazení na displeji
Výkon (W):
1
2
3
4
5
6
500
(přerušovaný režim)
1000
1200
1400
1600
2000
1
2
3
4
5
6
500
(přerušovaný režim)
900
1000
1100
1300
1400
Výkon levé indukční zóny
Zobrazení na displeji
Výkon (W):
Po dokončení vaření vypněte vařič stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí . Ventilátor ještě chvíli poběží
aby se přístroj ochladil. Až se ventilátor vypne, přístroj odpojte od elektrické energie a nechejte zcela
vychladnout.
2) Nastavení teploty hrnce/pánve
Po zapnutí a nastavení výkonu, můžete nastavit teplotu. Stisknutím tlačítka teploty
zjistíte skutečnou
teplotu hrnce/pánve. Vařič se zapne na výchozí teplotu 180 °C, rozsvítí se indikátor vedle tlačítka
teploty a zapne se ventilátor.
Teplotu zvýšíte/snížíte posunutím prstu po posuvném pruhu. Rozmezí nastavení teploty je 60–240 °C,
celkem tedy 12 úrovní nastavení.
Pokud stisknete tlačítko teploty před tím, než na vařič postavíte kompatibilní nádobí, ozve se zvukový
signál a na displeji se zobrazí varovné upozornění E1. Po uplynutí 30 vteřin se vařič automaticky přepne
do pohotovostního režimu.
4
CZ
Nastavení časovače
Po zapnutí, nastavení výkonu a teploty můžete nastavit čas pro automatické vypnutí vařiče. V normálním
provozním režimu stiskněte jednou tlačítko časovače , na displeji začne blikat „00:00“. Čas lze nastavit
v rozsahu 0–235 minut. Nastavení hodin 01–03 provedete klepnutím a posunutím prstu po posuvném
pruhu ZPRAVA DOLEVA. Nastavení minut 00–55 klepnutím a posunutím prstu ZLEVA DOPRAVA. Na
displeji se bude zobrazovat nastavený čas. Pokud je čas nastaven na 00:00, funkce pro nastavení času
se na 5 vteřin rozbliká a pak se vypne.
Po uplynutí 5 vteřin od nastavení času se na displeji zobrazí zbývající čas (kontrolka zapnutí přestane
blikat) a nastavený čas se začne odpočítávat. Po vypršení zbývajícího času se vařič automaticky vypne.
Ozve se zvukový signál a vařič se vrátí zpět do pohotovostního režimu.
Pokud chcete nastavení časovače zrušit, podržte na 3 vteřiny tlačítko časovače
tlačítka zhasne a časovač je zrušen.
. Indikátor vedle
Výchozí doba vaření
Vařič disponuje funkcí automatického vypnutí, která vypne vařič po 2 hodinách vaření, jako bezpečnostní
opatření v případě, že jej zapomenete vypnout.
Dětská pojistka
Stisknutím tlačítka dětské pojistky
zapnete zámek ovládacího panelu. Indikátor vedle tlačítka se
rozsvítí a zámek je nastaven. Po dobu zapnutí zámku nelze manipulovat s tlačítky na ovládacím panelu
kromě tlačítka zapnutí/vypnutí . Pro zrušení zámku stiskněte tlačítko dětské pojistky
alespoň po
dobu 3 vteřin, kontrolka zhasne a funkce je zrušena.
5
CZ
VAROVNÁ UPOZORNĚNÍ
Pokud není něco v pořádku, ozve se zvukový signál a na displeji se objeví kód:
E0–chyba interní součástky nebo elektrického připojení
E1–na indukční zóně není hrnec/pánev nebo je z nevhodného materiálu a nebo je průměr hrnce/
pánve menší než 12 cm
E2–ochrana IGBT (komponent základní desky) před přehřátím
E3–napětí je větší než 265 V
E4–napětí je menší než 160 V
E5–zkrat teplotního čidla
E6–zkrat IGBT
E7–ochrana teplotního čidla před přehřátím
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před čištěním a při jakékoliv manipulaci s indukčním vařičem vytáhněte vidlici přívodního kabelu ze
zásuvky a nechte vařič vychladnout!
Po dobu, kdy bude vařič chladnout, ho držte z dosahu dětí!
Po vychladnutí očistěte sklokeramický povrch a ovládací panel vařiče hadrem a na znečištěnější místa
použijte mírně navlhčenou utěrku s přípravkem na mytí nádobí.
Nepoužívejte hrubé houbičky ani čisticí prášek. Indukční vařič ani přívodní kabel nesmějí být ponořeny
do vody!
Povrch vařiče udržujte neustále čistý, aby se zabránilo usazování nečistot v oblasti ventilátoru a jeho
následné poruše. Utírejte prach z oblastí u otvorů pro přívod a odvádění vzduchu pomocí vatových
tyčinek nebo zubního kartáčku s malým množstvím čisticího přípravku, který není agresivní, a pečlivě
odstraňte olejové skvrny.
Zbytky čisticích prostředků pečlivě otřete z desky vlhkou utěrkou, jinak se mohou při zapnutí vařiče
připálit.
6
CZ
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
Jestliže se během používání indukčního vařiče setkáte s nějakým problémem, projděte si prosím
předtím, než se obrátíte na servisní středisko, následující informace:
Problém
Indukční vařič nefunguje
(kontrolka zapnutí nesvítí).
Možná příčina
Přívodní kabel není připojen
do síťové zásuvky.
Řešení
Zkontrolujte dodávku elektrické
energie (připojení kabelu do síťové
zásuvky).
Použijte vhodnou pánev.
Hrnec je příliš malý, průměr
dna je menší než 12 cm.
Hrnec není umístěn uprostřed Přesuňte pánev doprostřed oblasti
indukční zóny.
ohřevu.
Nevhodný hrnec/pánev.
Pořiďte si pánev, která je vhodná
pro indukční vaření.
Indukční vařič je nefunkční.
Odpojte indukční vařič od zdroje
elektrické energie a obraťte se na
servisní středisko.
Indukční vařič funguje, ale
Nedostatečné ochlazování
Zkontrolujte, zda je dodržena
nedostatečně (kontrolka
vzduchem.
požadovaná vzdálenost od okolních
zapnutí svítí).
stěn a zda nejsou otvory pro přívod
a odvádění vzduchu zakryty.
Závada.
Okolní teplota je příliš vysoká Zkontrolujte, zda není ventilátorem
nasáván horký vzduch.
(chladicí systém nedokáže
Snižte okolní teplotu – indukční
udržet vařič v normálních
vařič přemístěte.
provozních podmínkách1).
Teplota vzduchu musí být nižší než
40 °C.
Závada vařiče.
Odpojte indukční vařič od zdroje
elektrické energie a obraťte se na
servisní středisko.
Ohřev se v rámci minut zapíná Přívod nebo odvod vzduchu
Zkontrolujte, zda je dodržena
a vypíná, ventilátor se zapnul. není plně funkční.
požadovaná vzdálenost od okolních
stěn a zda nejsou otvory pro přívod
a odvádění vzduchu zakryty.
Ohřev se v rámci minut
Závada ventilátoru.
Odpojte indukční vařič od zdroje
zapíná a vypíná, ventilátor se
Závada ovládání ventilátoru.
elektrické energie a obraťte se na
nezapnul.
servisní středisko.
Po delší době nepřetržitého
Přehřátá cívka, indukční zóna Vypněte indukční vařič, hrnec
provozu se ohřev v rámci
je příliš horká.
sundejte z vařiče a počkejte, dokud
minut vypíná a zapíná.
indukční zóna nevychladne.
Prázdný hrnec.
Hrnec s přehřátým olejem.
Malé kovové předměty (např. Detekce hrnce není nastavena Odpojte indukční vařič od zdroje
lžíce) se ohřívají v indukční
správně.
elektrické energie a obraťte se na
zóně.
servisní středisko.
1) Systém chlazení (ventilátor) se zapne, pokud teplota ohřevu přesáhne 55 ºC. Při teplotě ohřevu
vyšší než 70 ºC regulátor automaticky sníží výkon, aby jednotka zůstala v normálním provozním
stavu.
7
CZ
TECHNICKÉ ÚDAJE
Keramická varná deska
2 indukční plotýnky
Použití s nádobím z vodivého materiálu (smalt, litina, nerez)
Příkon 1400 W a 2000 W
Úspora energie a času (až 50%)
Plynulá regulace výkonu
Dotykové ovládání „Magic Finger Slide“
Časovač do 235 minut
Dobře čitelný displej
Automatické vypnutí při odstavení nádobí
Pojistka proti přehřátí a přepětí
Světelné kontrolky zapnutí
Dětská pojistka
Protiskluzové nožičky
Hlučnost: 65 dB
Hmotnost: 7,85 kg
Rozměry: 700 x 58 x 400 mm
Jmenovité napětí: 230 V~ 50 Hz
Jmenovitý příkon: 3400 W
VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU
Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do
sběrných kontejnerů na plasty.
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU
a dalších evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno
jako s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických
a elektronických zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví
a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci
tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo
prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.
8
9
CZ
INDUKČNÝ VARIČ
IV 30D
NÁVOD NA OBSLUHU
Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte
tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode
obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.
SK
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Čítajte pozorne a uschovajte pre budúcu potrebu!
Varovanie: Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky možné
podmienky a situácie, ku ktorým môže dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je
možné zabudovať do žiadneho z výrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť. Tieto faktory
teda musia byť zaistené používateľom/používateľmi používajúcimi a obsluhujúcimi toto zariadenie.
Nezodpovedáme za škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním napätia
alebo zmenou či úpravou akejkoľvek časti zariadenia.
Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom, mali by sa pri používaní elektrických
zariadení vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane tých nasledujúcich:
1. Uistite sa, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na štítku zariadenia a že je
zásuvka riadne uzemnená. Zásuvka musí byť inštalovaná podľa platných bezpečnostných predpisov.
2. Nepoužívajte indukčný varič, pokiaľ je poškodený prívodný kábel alebo je na povrchu variča
prasklina. Všetky opravy, vrátane výmeny napájacieho prívodu, zverte odbornému
servisu! Nedemontujte ochranné kryty spotrebiča, hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom!
3. Chráňte spotrebič pred priamym kontaktom s vodou a inými tekutinami, aby nedošlo k prípadnému
úrazu elektrickým prúdom.
4. Nepoužívajte indukčný varič vonku alebo vo vlhkom prostredí ani sa nedotýkajte prívodného kábla
alebo spotrebiča mokrými rukami. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
5. Dbajte na zvýšenú pozornosť, pokiaľ používate indukčný varič v blízkosti detí.
6. Indukčný varič by nemal byť ponechaný počas chodu bez dozoru.
7. Pri manipulácii so spotrebičom dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k poraneniu, napr.
popáleniu, opareniu. Nepohybujte s ním počas varenia, alebo keď je na ňom položený horúci
hrniec/panvica.
8. Nepoužívajte indukčný varič v blízkosti zápalných predmetov alebo pod nimi, napr. v blízkosti
záclon. Teplota povrchov v blízkosti spotrebiča je počas jeho chodu vyššia než obvykle. Indukčný
varič umiestnite mimo dosahu ostatných predmetov tak, aby bola zaistená voľná cirkulácia vzduchu
potrebná na jeho správnu činnosť.
9. Indukčný varič neklaďte na horúci povrch ani ho nepoužívajte v blízkosti zdroja tepla, napr. platničky
sporáka.
10. Pokiaľ sa zo spotrebiča šíri neobvyklý zápach alebo dym, okamžite spotrebič odpojte a navštívte so
spotrebičom servisné stredisko.
11. Odporúčame nenechávať indukčný varič so zasunutým prívodným káblom v zásuvke bez dozoru.
Pred údržbou vytiahnite prívodný kábel zo sieťovej zásuvky. Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky
ťahaním za kábel. Kábel odpojte zo zásuvky uchopením za zástrčku.
12. Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí ani viesť cez ostré hrany.
13. Počas používania a po ňom sa nedotýkajte indukčných zón!
14. Na indukčný varič ani do jeho blízkosti neklaďte žiadne kovové alebo magnetické predmety, napr.
platobné karty, príbory alebo iné predmety, ktoré by mohli spôsobiť popálenie, požiar alebo by
poškriabali povrch indukčných platničiek, či predmety ktoré citlivo reagujú na magnetické pole,
napr. rádiá, televízory a pod.
15. Používajte iba riad určený na varenie na indukčnom variči. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je
odporúčané výrobcom, inak sa vystavujete riziku straty záruky.
16. Používajte indukčný varič iba v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. Tento indukčný
varič je určený iba na domáce použitie. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym
používaním tohto spotrebiča.
17. Nevkladajte do vetracích otvorov žiadne predmety, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom!
11
SK
18. Ľudia používajúci stimulátor srdcovej činnosti by mali používať tento výrobok až po konzultácii
a súhlase svojho lekára.
19. Varič nie je určený na vstavanie do kuchynskej linky!
20. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo
mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní
spotrebiča, pokiaľ na ne nebude dozerané alebo pokiaľ neboli inštruované ohľadne použitia
spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Na deti by sa malo dozerať, aby sa zaistilo, že
sa nebudú so spotrebičom hrať.
POPIS
Prívodný kábel
Upozornenie
Otvory na odvádzanie vzduchu
Keramická doska
Otvory na prívod
vzduchu
6 5
6
1.
2.
3.
4.
5.
5
4
4
3 2
6 5
1
3
2
4
3 2
1
1
Tlačidlo detskej poistky
Tlačidlo zapnutia/vypnutia
Tlačidlo teploty
Posuvný pruh
Tlačidlo času
12
SK
6. Tlačidlo ohrevu
Upozornenie: Nedotýkajte sa keramickej dosky rukami, po varení je stále horúca a musí vychladnúť!
Princíp indukčného ohrevu
Indukčný varič funguje na princípe elektromagnetickej indukcie:
Elektrický prúd s vysokou frekvenciou, na ktorý sa v elektrickom obvode mení striedavé sieťové napätie,
vytvára prostredníctvom indukčnej cievky striedavé magnetické pole. Magnetické pole preniká cez
varnú dosku, pôsobí na dno hrnca a vytvára magnetické víry, ktoré prúdia cez vnútorný elektrický odpor
dna hrnca a generujú tepelnú energiu, takže tu dochádza k premene elektrickej energie na tepelnú.
Hrniec
Vírivé prúdy
Keramická doska
Magnetická siločiara
Indukčná cievka
Hlavnou výhodou indukčného ohrevu je odbúranie strát pri prechode tepla, pretože ohrieva priamo dno
hrnca. Ak používate el. sporáky s platničkami či sklokeramickou varnou doskou, vždy sa najskôr ohreje
platnička či varná doska a až potom sa toto teplo odovzdáva na dno hrnca. Tento prechod je zdrojom
vysokých tepelných strát, predovšetkým pokiaľ dno hrnca a platňa k sebe presne nedoliehajú (medzi
obomi plochami je vzduchová medzera alebo pripálená potravina). Naproti tomu pri indukčnom ohreve
dochádza k omnoho rýchlejšiemu ohriatiu dna hrnca, varenie tak prebieha rýchlejšie pri podstatne
menšej spotrebe el. energie.
Výhody varenia na indukčnom variči
1. Vysoká účinnosť a značná úspora energie: tepelná účinnosť dosahuje až 50 %, čo prináša úsporu
času a praktickosť výrobku.
2. Kontrola činnosti prístroja výkonným mikroprocesorom – ľahko uvaríte, vypražíte či ohrejete
akýkoľvek druh pokrmu.
3. Jednoduché dotykové ovládanie s displejom.
4. Rovnomerné rozprestretie tepla: Dno hrnca sa ohrieva rovnomerne.
5. Bezpečnostné kontrolné funkcie: automatická kontrola veľkosti dna hrnca,
ochrana proti prehriatiu a prepätiu.
Vhodný riad pre ohrev na indukčnom variči
Pred použitím sa uistite, že hrniec, ktorý budete používať, je zo zmagnetizovateľného vodivého
materiálu (smalt, liatina, nehrdzavejúca oceľ) a zároveň je dno nádoby ploché a rovné s priemerom
12 – 24 cm. Najjednoduchším spôsobom ako zistiť či je riad kompatibilný s indukčným varičom, je
priložiť k jeho dnu magnet (stačí magnet držiaci na chladničke) a skúsiť, či sa prichytí.
Nevhodný riad: keramické, sklenené, hliníkové, panvice/hrnce so zaobleným/vypuklým dnom, alebo
s priemerom menším než 12 cm.
Indukčný varič je na varenie pripravený takmer okamžite. Nikdy na sklokeramickú varnú dosku
neukladajte prázdne hrnce/panvice. Hrniec/panvicu umiestnite vždy do stredu indukčnej zóny, inak je
dolná časť panvice nerovnomerne ohrievaná a jedlo v panvici sa môže spáliť.
Pri ohrievaní oleja hrniec/panvicu neustále kontrolujte, aby nedošlo k jeho prehriatiu alebo vznieteniu.
13
SK
POKYNY NA POUŽÍVANIE
Indukčný varič umiestnite na plochý, vodorovný a nekovový povrch tak, aby otvory na prívod a odvod
vzduchu neboli zakryté. Vzdialenosť medzi indukčným varičom a stenou musí byť minimálne 12 cm.
Pripojte napájací kábel do elektrickej zástrčky, všetky indikátory bliknú a ozve sa zvukový signál.
1) Zapnutie
Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia
zapnite indukčný varič. Ozve sa zvukový signál a na displeji sa
zobrazí „--“. Umiestnite na varnú zónu hrniec alebo panvicu, ktorú chcete použiť. Po stlačení tlačidla
zapnutia/vypnutia
stlačte pre zapnutie variča v priebehu 1 minúty tlačidlo ohrevu . Ohrev sa
zapne na východiskovú úroveň výkonu 6 a rozsvieti sa indikátor vedľa tlačidla ohrev
. Zapne sa
ventilátor. Ak v priebehu 1 minúty nevykonáte žiadnu operáciu, indukčný varič každé 2 sekundy pípne
a potom sa prepne do pohotovostného režimu. Ďalším stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia
varič
znovu zapnete.
Indukčný varič automaticky deteguje, či používate správny riad na varenie. Ak áno, tlačidlo ohrevu
prestane blikať a varič sa zapne. V opačnom prípade sa ozve zvukový signál a na displeji sa zobrazí
varovné upozornenie E1. Po uplynutí 30 sekúnd sa varič automaticky prepne do pohotovostného
režimu.
Úroveň výkonu je možné nastaviť posunutím prsta po posuvnom pruhu. Pre zvýšenie výkonu – ťah
zľava doprava, pre zníženie výkonu – ťah sprava doľava.
Výkon pravej indukčnej zóny
Zobrazenie na displeji
Výkon (W):
1
2
3
4
5
6
500
(prerušovaný režim)
1000
1200
1400
1600
2000
1
2
3
4
5
6
500
(prerušovaný režim)
900
1000
1100
1300
1400
Výkon ľavej indukčnej zóny
Zobrazenie na displeji
Výkon (W):
Po dokončení varenia vypnite varič stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia
. Ventilátor ešte chvíľu
pobeží, aby sa prístroj ochladil. Až sa ventilátor vypne, prístroj odpojte od elektrickej energie a nechajte
úplne vychladnúť.
2) Nastavenie teploty hrnca/panvice
Po zapnutí a nastavení výkonu môžete nastaviť teplotu. Stlačením tlačidla teploty
zistíte skutočnú
teplotu hrnca/panvice. Varič sa zapne na východiskovú teplotu 180 °C, rozsvieti sa indikátor vedľa
tlačidla teploty a zapne sa ventilátor.
Teplotu zvýšite/znížite posunutím prsta po posuvnom pruhu. Rozmedzie nastavenia teploty je 60 –
240 °C, celkom teda 12 úrovní nastavenia.
Ak stlačíte tlačidlo teploty pred tým, než na varič postavíte kompatibilný riad, ozve sa zvukový signál
a na displeji sa zobrazí varovné upozornenie E1. Po uplynutí 30 sekúnd sa varič automaticky prepne do
pohotovostného režimu.
14
SK
Nastavenie časovača
Po zapnutí, nastavení výkonu a teploty môžete nastaviť čas pre automatické vypnutie variča.
V normálnom prevádzkovom režime stlačte raz tlačidlo časovača , na displeji začne blikať „00:00“.
Čas je možné nastaviť v rozsahu 0 – 235 minút. Čas zvýšite klepnutím a posunutím prsta po posuvnom
pruhu zľava doprava v 5-minútových prírastkoch v rozmedzí 0 – 55. Potom klepnite a posunutím prsta
po posuvnom pruhu sprava doľava nastavte hodiny 01 – 03. Na displeji sa bude zobrazovať nastavený
čas. Ak je čas nastavený na 00:00, funkcia na nastavenie času sa na 5 sekúnd rozbliká a potom sa
vypne.
Po uplynutí 5 sekúnd od nastavenia času sa na displeji zobrazí zostávajúci čas (kontrolka zapnutia
prestane blikať) a nastavený čas sa začne odpočítavať. Po vypršaní zostávajúceho času sa varič
automaticky vypne. Ozve sa zvukový signál a varič sa vráti späť do pohotovostného režimu.
Ak chcete nastavenie časovača zrušiť, podržte na 3 sekundy tlačidlo časovača
tlačidla zhasne a časovač je zrušený.
. Indikátor vedľa
Východiskový čas varenia
Varič disponuje funkciou automatického vypnutia, ktorá vypne varič po 2 hodinách varenia, ako
bezpečnostné opatrenie v prípade, že ho zabudnete vypnúť.
Detská poistka
Stlačením tlačidla detskej poistky
zapnete zámok ovládacieho panela. Indikátor vedľa tlačidla
sa rozsvieti a zámok je nastavený. Počas zapnutia zámku nie je možné manipulovať s tlačidlami na
ovládacom paneli okrem tlačidla zapnutia/vypnutia
. Pre zrušenie zámku stlačte tlačidlo detskej
aspoň na 3 sekundy, kontrolka zhasne a funkcia je zrušená.
poistky
VAROVNÉ UPOZORNENIA
Ak nie je niečo v poriadku, ozve sa zvukový signál a na displeji sa objaví kód:
E0–chyba internej súčiastky alebo elektrického pripojenia
E1–na indukčnej zóne nie je hrniec/panvica alebo je z nevhodného materiálu a/alebo je priemer
hrnca/panvice menší než 12 cm
E2–ochrana IGBT (komponent základnej dosky) pred prehriatím
E3–napätie je väčšie než 265 V E4–napätie je menšie než 160 V E5–skrat teplotného senzora
E6–skrat IGBT
E7–ochrana teplotného senzora pred prehriatím
15
SK
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pred čistením a pri akejkoľvek manipulácii s indukčným varičom vytiahnite vidlicu prívodného kábla zo
zásuvky a nechajte varič vychladnúť!
V čase, keď bude varič chladnúť, držte ho mimo dosahu detí!
Po vychladnutí očistite sklokeramický povrch a ovládací panel variča handrou a na znečistenejšie miesta
použite mierne navlhčenú utierku s prípravkom na umývanie riadu.
Nepoužívajte hrubé hubky ani čistiaci prášok. Indukčný varič ani prívodný kábel nesmú byť ponorené
do vody!
Povrch variča udržujte neustále čistý, aby sa zabránilo usadzovaniu nečistôt v oblasti ventilátora a jeho
následnej poruche. Utierajte prach z oblastí pri otvoroch pre prívod a odvádzanie vzduchu pomocou
vatových tyčiniek alebo zubnej kefky s malým množstvom čistiaceho prípravku, ktorý nie je agresívny
a dôkladne odstráňte olejové škvrny.
Zvyšky čistiacich prostriedkov dôkladne pretrite z dosky vlhkou utierkou, inak sa môžu po zapnutí variča
pripáliť.
16
SK
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
Ak sa počas používania indukčného variča stretnete s nejakým problémom, prejdite si, prosím, pred
tým, než sa obrátite na servisné stredisko, nasledujúce informácie:
Problém
Indukčný varič nefunguje
(kontrolka zapnutia nesvieti).
Možná príčina
Prívodný kábel nie je
pripojený do sieťovej
zásuvky.
Hrniec je príliš malý, priemer
dna je menší než 12 cm.
Hrniec nie je umiestnený
uprostred indukčnej zóny.
Nevhodný hrniec/panvica.
Riešenia
Skontrolujte dodávku elektrickej
energie (pripojenie kábla do sieťovej
zásuvky).
Použite vhodnú panvicu.
Presuňte panvicu doprostred oblasti
ohrevu.
Zaobstarajte si panvicu, ktorá je
vhodná pre indukčné varenie.
Indukčný varič je nefunkčný. Odpojte indukčný varič od zdroja
elektrickej energie a obráťte sa na
servisné stredisko.
Indukčný varič funguje, ale
Nedostatočné
Skontrolujte, či je dodržaná
nedostatočne (kontrolka
ochladzovanie vzduchom.
požadovaná vzdialenosť od okolitých
zapnutia svieti).
stien a či nie sú zakryté otvory pre
prívod a odvádzanie vzduchu.
Skontrolujte, či nie je ventilátorom
Porucha.
Okolitá teplota je príliš
nasávaný horúci vzduch.
vysoká (chladiaci systém
Znížte okolitú teplotu – indukčný
nedokáže varič udržať
v normálnych prevádzkových varič premiestnite.
Teplota vzduchu musí byť nižšia než
podmienkach1).
40 °C.
Porucha variča.
Odpojte indukčný varič od zdroja
elektrickej energie a obráťte sa na
servisné stredisko.
Ohrev sa v rámci minút zapína Prívod alebo odvod vzduchu Skontrolujte, či je dodržaná
a vypína, ventilátor sa zapol.
nie je úplne funkčný.
požadovaná vzdialenosť od okolitých
stien a či nie sú zakryté otvory pre
prívod a odvádzanie vzduchu.
Ohrev sa v rámci minút zapína Porucha ventilátora.
Odpojte indukčný varič od zdroja
a vypína, ventilátor sa nezapol. Porucha ovládania
elektrickej energie a obráťte sa na
ventilátora.
servisné stredisko.
Prehriata cievka, indukčná
Po dlhšom čase nepretržitej
Vypnite indukčný varič, hrniec
prevádzky sa ohrev v rámci
zóna je príliš horúca.
dajte dole z variča a počkajte, kým
minút vypína a zapína.
Prázdny hrniec.
indukčná zóna nevychladne.
Hrniec s prehriatym olejom.
Malé kovové predmety (napr. Detekcia hrnca nie je
Odpojte indukčný varič od zdroja
lyžice) sa ohrievajú v indukčnej správne nastavená.
elektrickej energie a obráťte sa na
zóne.
servisné stredisko.
1) Systém chladenia (ventilátor) sa zapne, pokiaľ teplota ohrevu presiahne 55 ºC. Pri teplote
ohrevu vyššej než 70 ºC regulátor automaticky zníži výkon, aby jednotka zostala v normálnom
prevádzkovom stave.
17
SK
TECHNICKÉ ÚDAJE
Keramická varná doska
2 indukčné platničky
Použitie s riadom z vodivého materiálu (smalt, litina, nehrdzavejúca oceľ)
Príkon 1400 W a 2000 W
Úspora energie a času
Plynulá regulácia výkonu
Dotykové ovládanie „Magic Finger Slide“
Časovač do 235 minút
Dobre čitateľný displej
Automatické vypnutie pri odstavení riadu
Poistka proti prehriatiu a prepätiu
Svetelné kontrolky zapnutia
Detská poistka
Protišmykové nožičky
Hlučnosť: 65 dB
Hmotnosť: 7,85 kg
Rozmery: 700 x 58 x 400 mm
Menovité napätie: 230 V~ 50 Hz
Menovitý príkon: 3400 W
VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV
Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové
diely – vyhadzujte do kontajnerov na plasty.
LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ
a ďalších európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)
Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako
s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné
prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii
tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo
predajné miesto, kde ste produkt kúpili.
18
19
SK
INDUKTIONSKOCHFELD
IV 30D
BEDIENUNGSANLEITUNG
Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung
und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die
Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein.
DE
SICHERHEITSHINWEISE
Bitte aufmerksam lesen und gut aufbewahren!
Warnung: Die Sicherheitsvorkehrungen und Hinweise, die in dieser Anleitung aufgeführt sind,
umfassen nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen, zu denen es kommen kann. Der
Anwender muss begreifen, dass der gesunde Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt Faktoren sind,
die sich nicht in ein Produkt einbauen lassen. Diese Faktoren müssen also bei der Verwendung und
Bedienung dieses Geräts durch den bzw. die Anwender gewährleistet werden. Wir haften nicht für
Schäden, die durch Transport, eine unsachgemäße Verwendung, Spannungsschwankungen oder eine
Modifikation des Geräts entstehen.
Damit es zu keinem Brand oder Unfall durch elektrischen Strom kommt, müssen bei der Verwendung
von elektrischen Geräten immer die Grundvorsichtsmaßnahmen eingehalten werden - einschließlich
der folgenden:
1. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung an Ihrer Steckdose der Spannung auf dem Etikett des
Geräts entspricht, und dass die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist. Die Steckdose muss gemäß
den geltenden Sicherheitsvorschriften installiert sein.
2. Verwenden Sie das Induktionskochfeld nicht, falls das Stromversorgungskabel oder die
Oberfläche des Kochfeldes zerbrochen sind. Lassen Sie bitte alle Reparaturen, einschließlich
des Austausches des Stromversorgungskabels, von einem Fachservice ausführen.
Demontieren Sie niemals die Schutzabdeckung des Geräts. Es könnte zu einem Unfall
durch elektrischen Strom kommen!
3. Schützen Sie das Gerät vor dem direkten Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten, damit es
nicht zu einem etwaigen Unfall durch elektrischen Strom kommt.
4. Verwenden Sie das Induktionskochfeld nicht im Außenbereich oder in einer feuchten Umgebung.
Berühren Sie das Anschlusskabel oder das Gerät nicht mit nassen Händen. Es droht Unfallgefahr
durch elektrischen Strom.
5. Lassen Sie bitte insbesondere Vorsicht walten, falls Sie das Induktionskochfeld in der Nähe von
Kindern verwenden!
6. Das Induktionskochfeld sollte während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.
7. Bei der Bedienung des Gerätes lassen Sie bitte erhöhte Vorsicht walten, damit es nicht zu einer
Verletzung, z.B. einer Verbrennung durch Hitze oder durch Dampf, kommt. Bewegen Sie das
Kochfeld nicht während des Kochens, oder falls auf diesem ein heißer Topf oder eine heiße Pfanne
stehen.
8. Verwenden Sie das Induktionskochfeld nicht in der Nähe von entzündlichen Gegenständen
oder unter diesen, z.B. in der Nähe von Gardinen. Die Temperatur der Oberflächen in der Nähe
des Geräts können sich während seines Betriebes ungewöhnlich erwärmen. Stellen Sie das
Induktionskochfeld außerhalb der Reichweite von anderen Gegenständen auf, so dass eine freie
Luftzirkulation gewährleistet ist, dies ist für seinen ordnungsgemäßen Betrieb wichtig.
9. Stellen Sie das Induktionskochfeld nicht auf eine heiße Oberfläche, und verwenden Sie es auch
nicht in der Nähe einer Wärmequelle (z.B. einer Herdplatte).
10. Wenn aus dem Gerät ein ungewöhnlicher Geruch oder Rauch austreten, schalten Sie es sofort ab
und suchen Sie mit dem Gerät das nächste Servicezentrum auf.
11. Wir empfehlen, das Induktionskochfeld nicht mit dem eingesteckten Stromversorgungskabel in der
Steckdose ohne Aufsicht zu lassen. Ziehen Sie vor der Wartung das Stromversorgungskabel bitte
aus der Steckdose. Ziehen Sie den Stecker nicht durch Ziehen am Kabel aus der Steckdose. Damit
Sie das Kabel aus der Steckdose ziehen können, ziehen Sie bitte am Stecker.
12. Das Stromversorgungskabel darf weder mit heißen Teilen in Berührung kommen noch über scharfe
Kanten führen.
13. Während der Verwendung und danach berühren Sie bitte nicht die Induktionszonen!
21
DE
14. Auf das Induktionskochfeld und auch nicht in dessen Nähe legen Sie bitte keine metallischen oder
magnetischen Gegenstände, z.B. Kreditkarten, Essbestecke oder andere Gegenstände, die eine
Verbrennung, einen Brand bewirken oder die Oberfläche der Induktionskochplatte zerkratzen
könnten, oder Gegenstände, die auf das magnetische Feld empfindlich reagieren könnten, z. B.
Radios, Fernseher u.ä.
15. Verwenden Sie bitte nur Geschirr, das für das Kochen auf dem Induktionskochfeld geeignet ist.
Verwenden Sie bitte kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde. Sie können sonst
die Garantie verlieren.
16. Verwenden Sie das Induktionskochfeld nur gemäß den in dieser Anleitung aufgeführten
Hinweisen. Dieses Induktionskochfeld ist nur für private Haushalte bestimmt. Der Hersteller ist
nicht verantwortlich für Schäden, die durch eine unsachgemäße Anwendung dieses Gerätes
hervorgerufen wurden.
17. Legen Sie bitte auf die Lüftungsöffnungen keine Gegenstände; es droht die Gefahr eines Unfalls
durch elektrischen Strom.
18. Personen, die einen Herzschrittmacher tragen, sollten dieses Produkt erst nach einer Konsultation
und der Zustimmung ihres Arztes verwenden.
19. Das Kochfeld ist nicht für den Einbau in eine Küchenzeile bestimmt.
20. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen bestimmt (einschließlich Kindern), deren
körperliches, sinnliches oder mentales Unvermögen bzw. ein Mangel an Erfahrung oder Kenntnissen
sie an der sicheren Verwendung des Geräts hindern könnte, sofern sie nicht von einer für ihre
Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von einer solchen nicht hinsichtlich
der Verwendung des Geräts instruiert wurden. Es muss gewährleistet werden, dass Kinder mit dem
Gerät nicht spielen.
22
DE
BESCHREIBUNG

Stromversorgungskabel
HINWEIS
Öffnungen für Luftableitung
Keramikplatte
Öffnungen für die
Luftzufuhr
6 5
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5
4
4
3 2
6 5
1
3
2
4
3 2
1
1
Kindersicherungstaste
Taste Anschalten/Ausschalten
Temperaturtaste
Leistungsregler
Taste TIME
Erhitzen-Taste
Hinweis: Berühren Sie bitte die Keramikplatte nicht mit den Händen. Nach dem Kochen ist sie stets
heiß und muss abkühlen.
23
DE
Prinzip der induktiven Erwärmung
Das Induktionskochfeld funktioniert nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion:
Elektrischer Strom, dessen Spannung sich mit hoher Frequenz ändert, bildet mit Hilfe einer
Induktionsspule ein magnetisches Wechselfeld. Das Magnetfeld durchdringt die Kochplatte, wirkt
auf den Boden des Topfes ein und ruft dort magnetische Wirbel hervor, die aufgrund des inneren
elektrischen Widerstand des Topfbodens Wärme erzeugen, d. h., die elektrische Energie wird direkt im
Topfboden in Wärmeenergie umgewandelt.
Topf
Wirbelströme
Keramikfeld
Magnetfeldlinie
Induktionsspule
Der Hauptvorteil der induktiven Erwärmung besteht in der verlustarmen Energieübertragung, da
die Hitze direkt im Boden des Topfes entsteht. Bei herkömmlichen elektrischen Kochplatten oder
Glaskeramikherden wird immer zuerst die Platte oder das Kochfeld erwärmt, und erst dann geht die
Wärme auf den Topfboden über. Diese Übertragung ist mit großen Wärmeverlusten behaftet, vor allem,
wenn der Topfboden nicht exakt auf der Platte aufliegt (zwischen den Flächen sind Luftschichten oder
angebrannte Speisereste vorhanden). Bei der induktiven Erwärmung wird der Topfboden hingegen
viel schneller aufgeheizt, so dass das Kochen schneller und mit deutlich geringerem Energieverbrauch
stattfindet.
Vorteile des Kochens auf einem Induktionskochfeld
1. Hoher Wirkungsgrad und erhebliche Energieeinsparung: Die Wirkungsgrad der Wärmeerzeugung
beträgt bis zu 50%, und dies bedeutet Zeitersparnis und hohe Praxistauglichkeit des Produkts.
2. Funktionssteuerung des Geräts durch Hochkapazitäts-Mikroprozessor – Speisen aller Art einfach
kochen, braten oder erwärmen.
3. Berührungsempfindliches Bedienfeld mit Display.
4. Gleichmäßige Wärmeverteilung: Der Boden des Kochtopfes erwärmt sich gleichmäßig.
5. Sicherheits-Kontrollfunktion: automatische Kontrolle der Topfbodengröße.
Schutz vor Überhitzung und Vorspannung.
Geeignete Kochgefäße für das Induktionskochfeld
Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Kochtopf, den Sie verwenden werden, aus einem
magnetisierenden, leitenden Material besteht (Emaille, Gusseisen, Edelstahl) und muss der Boden des
Geschirrs glatt und gerade mit einem Durchmesser von 12 - 24 cm sein. Die einfachste Art und Weise,
festzustellen, ob ein Geschirr mit dem Induktionskochfeld kompatibel ist, ist es, einen Magneten auf
seinen Boden zu legen (es reicht ein Haftmagnet für den Kühlschrank) und zu versuchen, ob er haftet.
Ungeeignete Gefäße: Gefäße aus Keramik, Glas, Aluminium sowie Pfannen/Töpfe mit abgerundetem/
gewölbtem Boden oder mit einem Durchmesser von weniger als 12 cm.
Das Induktionskochfeld ist nahezu ohne Verzögerung kochbereit. Stellen Sie niemals leere Kochgefäße
auf das Glaskeramik-Kochfeld. Stellen Sie das Kochgefäß immer in die Mitte der Induktionszone,
andernfalls wird der untere Teil des Kochgefäßes ungleichmäßig erhitzt, und das Gargut könnte
anbrennen. Beim Erhitzen von Öl muss das Kochgefäß permanent überwacht werden, damit das Öl
nicht überhitzt wird oder sich entzündet.
24
DE
HINWEISE ZUR BENUTZUNG
Das Induktionskochfeld stellen Sie bitte auf eine glatte, waagerechte und nicht-metallische Oberfläche
so, dass die Öffnungen für den Lufteintritt- und -austritt nicht verdeckt werden. Die Entfernung
zwischen dem Induktionskochfeld und der Wand muss mindestens 12 cm betragen. Wenn Sie das
Stromversorgungskabel an die Steckdose anschließen, blinken alle Indikatoren und ein Tonsignal ertönt.
1) Anschalten
Durch das Drücken der Taste ON / OFF
schalten Sie das Induktionskochfeld an. Es ertönt ein
Tonsignal und auf dem Display erscheint „--“. Stellen Sie auf die Kochzone einen Kochtopf oder eine
Pfanne, die Sie verwenden möchten. Nach dem Drücken der Taste ON / OFF
drücken Sie bitte
für das Anschalten des Kochfeldes innerhalb 1 Minute die Taste Erhitzen . Das Erhitzen wird auf
dem Basis-Leistungsniveau 6 angeschaltet, und es leuchtet ein Indikator neben der Taste Erhitzen
. Es schaltet sich der Lüfter an. Falls Sie während 1 Minute kein weiteres Bedienen des Gerätes
vornehmen, ertönt bei dem Induktionskochfeld alle 2 Sekunden ein Piepton, und danach schaltet es in
den Bereitschaftsmodus. Durch ein erneutes Drücken der Taste ON / OFF
schaltet sich das Kochfeld
erneut an.
Das Induktionskochfeld erkennt automatisch, ob Sie das richtige Kochgeschirr verwenden. Falls ja, dann
hört die Taste Erhitzen auf, zu blinken, und das Kochfeld schaltet sich an. Im umgekehrten Fall ertönt
ein Tonsignal, und auf dem Display erscheint der Warnhinweis E1. Nach dem Ablauf von 30 Sekunden
schaltet das Kochfeld automatisch in den Bereitschaftsmodus.
Das Leistungsniveau lässt sich durch das Schieben mit dem Finger auf dem Leistungsregler einstellen.
Für die Erhöhung der Leistung ziehen Sie von links nach rechts. Für das Senken der Leistung ziehen Sie
von rechts nach links.
Die Leistung der rechten Induktionszone
Abbildung auf
dem Display
1
2
3
4
5
6
Leistung (W):
500
(Wärme-Unterbrechungsmodus)
1000
1200
1400
1600
2000
Die Leistung der linken Induktionszone
Abbildung auf
dem Display
1
2
3
4
5
6
Leistung (W):
500
(Wärme-Unterbrechungsmodus)
900
1000
1100
1300
1400
Nach der Beendigung des Kochvorganges schalten Sie bitte das Kochfeld durch das Drücken der Taste
ON / OFF aus . Der Lüfter dreht sich noch eine Weile, damit das Gerät sich abkühlt. Nachdem der
Lüfter sich ausgeschaltet hat, nehmen Sie das Gerät bitte aus der Steckdose und lassen Sie es ganz
abkühlen.
2) Die Einstellung der Temperatur des Kochtopfes/der Pfanne
Nach dem Anschalten und dem Einstellen der Leistung können Sie die Temperatur einstellen. Durch das
Drücken der Taste Temperatur
stellen Sie die tatsächliche Temperatur des Kochtopfes/der Pfanne
25
DE
fest. Das Kochfeld schaltet sich auf der Basistemperatur von 180°C an, es leuchtet der Indikator neben
der Taste, und es schaltet sich der Lüfter ein.
Die Temperatur erhöhen/senken Sie durch das Schieben des Fingers auf dem Leistungsregler. Das
Intervall der eingestellten Temperatur ist 60 - 240°C, es sind insgesamt also 12 Einstellungsstufen.
Falls Sie die Taste Temperatur zuvor gedrückt haben, bevor Sie auf das Kochfeld das kompatible Geschirr
stellen, ertönt ein Tonsignal, und auf dem Display erscheint der Warnhinweis E1. Nach dem Ablauf von
30 Sekunden schaltet das Kochfeld automatisch in den Bereitschaftsmodus um.
Die Einstellung der Timer
Nach dem Anschalten, dem Einstellen der Leistung und der Temperatur können Sie die Zeit für das
automatische Ausschalten des Kochfeldes einstellen. Im normalen Betriebsmodus drücken Sie einmal
die Taste Timer , auf dem Display beginnt „00:00“ zu blinken. Sie erhöhen die Zeit durch das Tippen
und Schieben des Fingers auf dem Leistungsregler von links nach rechts 5minütig steigend im Intervall
von 0 - 55. Danach tippen und schieben Sie den Finger entlang des Leistungsreglers von rechts nach
links und stellen die Stunden 01 - 03 ein. Die Zeit lässt sich im Umfang von 0 - 235 Minuten einstellen.
Falls die Zeit nicht auf 0 eingestellt ist, erscheint auf dem Display die eingestellte Zeit. Falls die Zeit auf
00:00 eingestellt ist, blinkt die Funktion für die Einstellung der Zeit auf 5 Sekunden und schaltet sich
danach aus.
Nach dem Ablauf von 5 Sekunden seit der Zeiteinstellung erscheint die verbleibende Zeit auf dem
Display (die Kontroll-Leuchte für das Anschalten hört auf zu blinken), und die eingestellte Zeit beginnt,
abzulaufen. Nach dem Verstreichen der eingestellten Zeit schaltet sich das Kochfeld automatisch aus.
Es ertönt ein Tonsignal, und das Kochfeld kehrt zurück in den Bereitschaftsmodus.
Falls Sie die Einstellung des Timers löschen möchten, halten Sie für 3 Sekunden die Taste des Timers
gedrückt . Der Indikator neben der Taste erlischt, und der Timer ist gelöscht.
Die Basiszeit des Kochens
Das Kochfeld verfügt über eine automatische Ausschalt-Funktion, die das Kochfeld nach 2 Stunden
des Kochens ausschaltet, als Schutzmaßnahme im Falle dessen, dass Sie es vergessen, auszuschalten.
Kinderschutzsicherung
Durch das Drücken der Taste Kinderschutzsicherung
schalten Sie das Schloss des Bedienpaneels ein.
Der Indikator neben der Taste leuchtet, und das Schloss ist eingestellt. Für die Zeit des Anschaltens des
Schlosses lässt sich die Taste auf dem Bedienpaneel nicht bedienen mit Ausnahme der Taste Anschalten/
für mindestens
Ausschalten . Für das Löschen des Schlosses drücken Sie die Taste Kindersicherung
3 Sekunden, die Kontroll-Leuchte erlischt und die Funktion ist gelöscht.
WARNHINWEIS
Falls etwas nicht in Ordnung sein sollte, ertönt ein Tonsignal, und auf dem Display erscheint der Code:
E0–Fehler der internen Bauelemente oder der elektrischen Stromzufuhr
E1–auf der Induktionszone ist kein Kochtopf / keine Pfanne, oder es ist aus einem ungeeigneten
Material oder der Durchmesser des Kochtopfes / der Pfanne ist kleiner als 12 cm
E2–der Überhitzungsschutz IGBT (eine Komponente der Basisplatte)
E3–die Spannung ist größer als 265 V
E4–die Spannung ist kleiner als 160 V
E5–ein Kurzschluss des Temperatursensors
E6–ein Kurzschluss des IGBT
E7–Überhitzungsschutz des Temperatursensors
26
DE
REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG
Ziehen Sie vor der Reinigung und vor allen Instandhaltungsarbeiten des Kochfelds den Netzstecker aus
der Steckdose und lassen Sie das Kochfeld abkühlen!
Halten Sie das Kochfeld während des Abkühlens fern von Kindern!
Nach dem Abkühlen reinigen Sie die Glaskeramik-Oberfläche und das Bedienfeld des Kochfelds mit
einem Lappen. Für stärker verschmutzte Stellen verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch mit
Geschirrspülmittel.
Verwenden Sie keine groben Schwämme und kein Reinigungspulver. Das Induktionskochfeld und das
Netzkabel dürfen nicht in Wasser eingetaucht werden!
Halten Sie die Oberfläche des Kochfelds immer sauber, damit sich im Bereich der Lüftung keine
Verunreinigungen absetzen und die Lüftung beeinträchtigen. Entfernen Sie Staub im Bereich der
Be- und Entlüftungsöffnungen mit Hilfe von Wattestäbchen oder einer Zahnbürste mit einer kleinen
Menge an nicht aggressivem Reinigungsmittel und beseitigen Sie alle Fettflecken gründlich.
Wischen Sie die Reste des Reinigungsmittels auf dem Kochfeld gründlich mit einem feuchten Tuch ab.
Andernfalls können sie beim Einschalten des Kochfelds anbrennen.
BEHEBUNG VON PROBLEMEN
Sollten bei der Verwendung des Induktionskochfelds Probleme auftreten, lesen Sie bitte zunächst die
folgenden Informationen, bevor Sie sich an ein Kundendienstzentrum wenden:
Problem
Mögliche Ursache
Das Induktionskochfeld
Der Netzstecker ist nicht in
funktioniert nicht (Einschaltdie Steckdose gesteckt.
Kontrollleuchte leuchtet nicht).
Der Topf ist zu klein, der
Durchmesser des Topfbodens
ist kleiner als 12 cm.
Der Topf steht nicht in der
Mitte der Induktionszone.
Ungeeignetes Kochgeschirr.
Das Induktionskochfeld
funktioniert nicht.
Das Induktionskochfeld
funktioniert nur unzureichend
(Einschalt-Kontrollleuchte
leuchtet).
27
Unzureichende Luftkühlung.
Lösung
Kontrollieren Sie die
Stromversorgung (Anschluss des
Kabels an die Steckdose).
Verwenden Sie einen geeigneten
Topf.
Schieben Sie den Topf in die Mitte
des Erhitzungsbereichs.
Besorgen Sie sich Kochgeschirr,
das sich für Induktionskochfelder
eignet.
Trennen Sie das Induktionskochfeld
vom Stromnetz und wenden Sie
sich an ein Kundendienstzentrum.
Vergewissern Sie sich, dass
der erforderliche Abstand von
umgebenden Wänden eingehalten
wird und dass die Be- und
Entlüftungsöffnungen frei sind.
DE
Problem
Fehler.
Mögliche Ursache
Die Umgebungstemperatur
ist zu hoch (Kühlsystem
kann normale
Betriebsbedingungen
des Kochfelds nicht
aufrechterhalten1).
Fehler am Lüfter.
Fehler an der
Lüftersteuerung.
Lösung
Vergewissern Sie sich, dass der
Lüfter keine heiße Luft ansaugt.
Verringern Sie die
Umgebungstemperatur – wählen
Sie einen anderen Standort für das
Kochfeld.
Die Umgebungstemperatur muss
unter 40 °C liegen.
Trennen Sie das Induktionskochfeld
vom Stromnetz und wenden Sie
sich an ein Kundendienstzentrum.
Vergewissern Sie sich, dass
der erforderliche Abstand von
umgebenden Wänden eingehalten
wird und dass die Be- und
Entlüftungsöffnungen frei sind.
Trennen Sie das Induktionskochfeld
vom Stromnetz und wenden Sie
sich an ein Kundendienstzentrum.
Überhitzung der Spule. Die
Induktionszone ist zu heiß.
Leeres Kochgefäß. Kochgefäß
mit überhitztem Öl.
Schalten Sie das Induktionskochfeld
aus, nehmen Sie das Kochgeschirr
vom Kochfeld und warten Sie, bis
die Induktionszone abgekühlt ist.
Die Kochgeschirr-Erkennung
ist nicht richtig eingestellt.
Trennen Sie das Induktionskochfeld
vom Stromnetz und wenden Sie
sich an ein Kundendienstzentrum.
Fehler am Kochfeld.
Die Hitze schaltet sich
Die Be- oder Entlüftung
innerhalb von Minuten ein
funktioniert nicht richtig.
und wieder aus, der Lüfter hat
sich eingeschaltet.
Die Hitze schaltet sich
innerhalb von Minuten ein
und wieder aus, der Lüfter hat
sich nicht eingeschaltet.
Nach längerem
ununterbrochenem Betrieb
schaltet sich die Hitze
innerhalb von Minuten aus
und ein.
Kleine Metallgegenstände
(z. B. Löffel) werden in der
Induktionszone erhitzt.
1) Das Kühlsystem (Lüfter) schaltet sich ein, wenn die Heiztemperatur mehr als 55 ºC beträgt. Bei einer
Heiztemperatur von mehr als 70 ºC verringert der Regler automatisch die Leistung, damit das Gerät
im normalen Betriebszustand verbleibt.
28
DE
TECHNISCHE DATEN
Keramikkochplatte
2 Induktionskochplatten
Verwendung mit Geschirr aus leitenden Material (Emaille, Gusseisen, Edelstahl)
Anschlusswert 1400 W und 2000 W
Einsparung von Energie und Zeit (bis zu 50%)
Stufenlose Regulierung der Leistung
Touch-Bedienung „Magic Finger Slide“
Timer bis 235 Minuten
Gut lesbarer Display
Automatisches Ausschalten beim Abstellen des Geschirrs
Schutzsicherung gegen Überhitzung und Überspannung
Kontroll-Leuchte für das Einschalten
Kindersicherung
Antirutsch-Füße
Geräuschentwicklung: 65 dB
Gewicht: 7,85 kg
Umfang: 700 x 58 x 400 mm
Nennspannung: 230 V~ 50 Hz
Anschlusswert: 3400 W
VERWENDUNG UND ENTSORGUNG DER VERPACKUNG
Verpackungspapier und Wellpappe – zum Altpapier geben. Verpackungsfolie, PET-Beutel, Plastikteile
– in den Sammelcontainer für Plastik.
ENTSORGUNG DES PRODUKTES NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER
Die Entsorgung der verwendeten elektrischen und elektronischen Geräte (gültig in den
Mitgliedsländern der EU und weiteren europäischen Ländern mit dem eingeführten System
der Abfalltrennung)
Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Produkt nicht
als Hausmüll abgegeben werden soll. Das Produkt geben Sie an einem Ort ab, der für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten bestimmt ist. Die richtige Entsorgung des Produktes schützt
Sie vor negativen Einflüssen auf die menschliche Gesundheit und des Lebensraumes.
Das Recycling des Materials trägt zum Schutz der Naturressourcen bei. Mehr Informationen über das
Recycling dieses Produktes gibt Ihnen die Kommunalbehörde, Organisationen für die Bearbeitung von
Hausabfall oder die Verkaufsstelle, in der Sie das Produkt erworben haben.
29
INDUC TION HOTPL ATE
IV 30D
OPER ATING MANUAL
Always read the safety&use instructions carefully before
using your appliance for the first time. The user´s manual
must be always included.
EN
SAFETY INSTRUCTIONS
Read carefully and save for future use!
Warning: The safety measures and instructions, contained in this manual, do not include all conditions
and situations possible. The user must understand that common sense, caution and care are factors
that cannot be integrated into any product. Therefore, these factors shall be ensured by the user/s using
and operating this appliance. We are not liable for damages caused during shipping, by incorrect use,
voltage fluctuation or the modification or adjustment of any part of the appliance.
To protect against a risk of fire or electric shock, basic precautions shall be taken while using electrical
appliances, including the following:
1. Make sure the voltage in your outlet corresponds to the voltage provided on the appliance label
and that the socket is properly grounded. The outlet must be installed according to valid safety
instructions.
2. Do not use the induction stove if the power cord is damaged or if the surface of the stove is
cracked. All repairs including cord replacements shall be performed by a professional
service centre! Do not remove protective covers of the appliance, risk of electric shock!
3. Protect the appliance against direct contact with water and other liquids, to prevent potential
electric shock.
4. Do not operate the induction stove outdoors or in a moist environment and do not touch the cord
or appliance with wet hands. Risk of electric shock.
5. Close supervision is necessary for operating the induction stove near children!
6. Do not leave the induction stove running unattended.
7. Pay close attention when handling the appliance to prevent injury, for example, burning, scalding.
Do not move the stove while cooking or if there is a hot pot/pan sitting on it.
8. Do not use the induction stove near inflammable items or underneath them, for example, near
curtains. The temperature of surfaces near the operating appliance is hotter than usual. Place
the induction stove out of reach of other objects to ensure sufficient air circulation needed for its
proper operation.
9. Keep the induction stove away from hot surfaces and sources of heat, for example, hot plates.
10. If an unusual smell or smoke begins to come from the appliance, disconnect the appliance
immediately and visit a service centre.
11. Leaving the induction stove cord connected to outlet unattended is not recommended. Disconnect
the cord from the electrical outlet prior to performing maintenance. Do not pull the cord from the
outlet by yanking the cable. Unplug the cable from the outlet by grasping the plug.
12. Do not allow the cord to touch hot surfaces or lead the cord over sharp edges.
13. Do not touch the induction zones during or after use!
14. Do not place any metal or magnetic objects on or near the induction stove. This includes for
example debit cards, silverware or other objects, which could cause burning, fires or could scratch
the surface of induction plates, or objects which sensitively react to the magnetic field, for example,
radios, televisions etc.
15. Only use dishes specified for cooking on an induction stove. Use accessories only advised by the
manufacturer, otherwise you risk losing the warranty.
16. Use the induction stove only in accordance with the instructions given in this manual. This induction
stove is intended for domestic use only. The manufacturer is not liable for damages caused by the
improper use of this appliance.
17. Do not place any objects into vents. Risk of injury by shock!
18. People using a heart stimulator should only use this product upon consulting with their doctors.
19. The cooker is not designed for installation into a kitchen unit!
20. This appliance shall not be used by persons (including children), whose physical, sense or mental
inability or insufficient experience and skills prevent him from safely using the appliance, if they are
31
EN
not supervised or if they have not been instructed regarding the use of the appliance by a person
responsible for their safety. Child supervision is essential to prevent them from playing with the
appliance.
DESCRIPTION

Attention
Power cable
Air vents
Ceramic plate
Air intake
openings
6 5
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5
4
4
3 2
6 5
1
3
2
4
3 2
1
1
CHILD LOCK button
ON/OFF button
TEMPERATURE button
Movable slide
TIMER button
POWER button
Warning: The ceramic plate is hot after cooking; please do not touch with your hand.
32
EN
Principle of induction heating
The induction hotplate works on the principle of electromagnetic induction:
A high frequency electrical current to which the electrical circuit changes the alternate voltage in the
mains, using an induction coil, creates an alternating magnetic field. The magnetic field goes through
the hotplate and affects the bottom of the pot creating magnetic whirls, which flow through the
internal electrical resistance of the pot and thereby generate heat energy, meaning that electrical
energy is converted into heat energy.
Pot
Whirling currents
Ceramic hob
Magnetic flux line
Induction coil
The main advantage of induction heating is the reduction of losses during heat transfer because the
bottom of the pot is heated directly. When using an electric stove with hotplates or a ceramic hob,
the hotplate or hob is heated first and only then is this heat transferred to the bottom of the pot. This
transfer is the source of high heat losses, especially if the bottom of the pot and the hotplate are not
in full contact (there is an air gap or burned food between the two surfaces). On the other hand with
induction heating the bottom of the pot is heated a lot faster and cooking is therefore faster with a
substantially lower electrical energy consumption.
Advantages of cooking on an induction hotplate
1. The high efficiency and the significant energy saving: heat efficiency achieves up to 50%, which
saves time and makes the product more useful.
2. High capacity microprocessor controlled activity of the product - you can easily cook, fry or heat
any kind of food.
3. Easy touch controls with display.
4. Uniform heating: The bottom of the pot heats uniformly.
5. Safety control functions: automatic monitoring of the size of the bottom of the pot.
protection against overheating or overvoltage.
Appropriate pots and pans for use on an induction hotplate
Before using the appliance, make sure the pot you intend to use is made of magnetized conducting
material (enamel, cast iron, stainless steel) and also that the bottom of the cookware is flat and straight
with a diameter ranging between 12-24 cm. The easiest way to ensure the cookware is compatible with
the induction stove, is to place a magnet on the bottom (a refrigerator magnet is sufficient) and try
whether or not it becomes attached.
Inappropriate pots and pans: ceramic, glass, aluminium, pots/pan with a curved/boulging bottom,
or with a diameter smaller than 12 cm.
The induction hotplate is ready for cooking almost immediately. Never place empty pots/pans on an
glass ceramic hob. Always place pots/pans in the centre of the induction zone otherwise the lower part
of the pan will be unevenly heated and food in the pan may be burnt.
When heating oil, constantly monitor the pot/pan to prevent it from over heating or catching on fire.
33
EN
OPERATING INSTRUCTIONS
Place the induction stove on a flat, level and non-metallic so that the air inlet/outlet vents are not
covered. The distance between the induction stove and wall must be at least 12 cm. Connect the cable
into the electrical outlet, all indicators will flash and a sound can be heard.
1) ON
By pressing the ON/OFF button
you will switch on the induction cooker. You will hear a beep and
the display will show „--“. Place a pot or pan on the cooking zone you intend to use. After pressing the
on/off button , press the for heating button
within 1 minute. The heating will switch on to the
default power level of 6 along with an indicator light next to the heating button . The fan will switch
on. If you do not take any action within 1 minute, the induction cooker will beep every 2 seconds and
then it will switch to a standby mode. By pressing the on/off button
again you will switch the cooker
back on.
The induction cooker detects automatically if you are using proper cookware. If yes, the heating button
will stop flashing and the cooker will switch on. Otherwise, a beep will sound and a warning sign E1
will appear on the display. After 30 seconds, the cooker will automatically switch to standby mode.
Moving a finger along the finger slide can set the output level. To increase the output – move from left
to right, to lower the output – move from right to left.
Right induction zone power
Displayed
Power (W):
1
2
3
4
5
6
500
(interrupted mode)
1000
1200
1400
1600
2000
1
2
3
4
5
6
500
(interrupted mode)
900
1000
1100
1300
1400
Left induction zone power
Displayed
Power (W):
After you are finished with cooking, switch the cooker off by pressing the on/off button . The fan
will continue to work for a while longer to cool the appliance. When the fan stops, disconnect the
appliance from the power outlet and let it cool entirely.
2) Setting the temperature of pot/pan.
After switching it on and setting the output level, you can set the temperature. You can find the real
temperature of the pot/pan by pressing the temperature button . The cooker will start with the
default temperature of 180°C, the indicator next to the button will light up and the fan will start
working.
You will lower/increase the temperature by moving a finger along the finger slide. The range of
temperature settings is between 60-240°C, altogether there are 12 setting levels.
If you will press the temperature button before you would put compatible cookware on the cooker,
a beep will sound and a warning sign E1 will appear on the display. After 30 seconds, the cooker will
automatically switch to standby mode.
34
EN
Setting of timer
After switching on, setting of output and temperature, you can set the timer for an automatic shutdown.
In the normal operating mode, press the timer button
once, the display will flash “00:00”. Increase
the time by tapping and moving your finger along the finger slide from the left to the right in 5 minute
increments ranging between 0-55. Then tap and slide your finger along the finger slide from the left
to right in order to set the time 01-03. The time can be set between 0-235. If the timer is not set to 0,
the display will show set time. If the timer is set to 00:00, the time setting function begins to flash for
5 seconds and then switched off.
5 seconds after setting the timer, the display will show the remaining time (the light will stop flashing)
and the timer will start a countdown. When the set time will run out, the cooker will automatically shut
down. A beep will sound and the cooker will switch to a standby mode.
To cancel the timer setting, press the timer button
button will go out and the timer setting is cancelled.
for 3 seconds. The indicator light next to the
Default cooking time
There is a default setting for an automatic shut down of the cooker after 2 hours of cooking as a
precaution, in case you forget to switch it off.
Children lockout
When you press the children safety button you will switch on the control panel lockout. The indicator
light will come on and the lock is set. When the lock is set, none of the buttons on the control panel
work, except for the on/off button . To cancel the children lockout, press the children safety button
for at least 3 seconds, the light will go out and the function is cancelled.
Warnings
If there is something wrong, a beep will sound and a code will appear on the display:
E0–internal component or electrical connection error
E1–there is not pot/pan on the induction zone or the cookware is made of unsuitable material or the
diameter of the pot/pan is less than 12 cm
E2–IGBT protection (motherboard component) against overheating
E3–voltage is greater than 265 V
E4–voltage is less than 160 V
E5–heat sensor short circuit
E6–IGBT short circuit
E7–temperature sensor protection against overheating
35
EN
CLEANING AND MAINTENANCE
Before cleaning or any other handling of the induction hotplate pull out the plug of the power cord
from the power socket and allow the hotplate to cool down!
While the hotplate is cooling down keep it out of reach of children!
After it has cooled down clean the glass ceramic surface and the control panel with a cloth and for dirty
areas use a slightly damp cloth dipped in dish washing detergent.
Do not use abrasive sponges or cleaning powders. Neither the induction hotplate nor the power cord
may be submerged in water!
Keep the surface of the hotplate clean at all times to prevent the accumulation of dirty materials in the
area of the fans and its subsequent malfunction. To wipe dust from the air inflow and outflow areas
use cotton buds or a toothbrush with a small amount of cleaning agent, which is not aggressive and
carefully remove oil stains.
Carefully wipe away remains of cleaning agents from the hotplate using a damp cloth, otherwise then
may burn to the hotplate when it is turned on.
TROUBLESHOOTING
If while using the induction hotplate you discover a problem, please read the following information
before contacting a service centre:
Problem
The induction hotplate is not
working (the On light is not
on).
The induction hotplate is
working but not sufficiently
(the On light is on).
Possible cause
The power cord is not
connected to the power
socket.
The pot is too small, the
diameter of the bottom is
smaller than 12 cm.
The pot is not located in the
centre of the induction zone.
Inappropriate type of pot/
pan.
The induction hotplate is not
functioning.
Insufficient cooling by air.
Solution
Check the electricity supply (by
connecting a cord to the power
socket).
Use an appropriate pan.
Move the pan to the centre of the
heating zone.
Purchase a pan that is appropriate
for induction cooking.
Disconnect the induction hotplate
from the electrical power supply
and contact a service centre.
Check that the required distance
from surrounding walls is adhered
to and whether the air inflow and
outflow openings are not covered.
36
EN
Problem
Problem.
Possible cause
The ambient temperature
is too high (the cooling
system cannot maintain the
hotplate in normal operating
conditions1).
Solution
Check whether the fan is not
sucking in hot air.
Lower the ambient temperature move the hotplate elsewhere.
Air temperature must be lower than
40 °C.
Problem with the hotplate.
Disconnect the induction hotplate
from the electrical power supply
and contact a service centre.
The heating is turning on and The air inflow or outflow is
Check that the required distance
off every couple of minutes,
not fully functional.
from surrounding walls is adhered
the fan is on.
to and whether the air inflow and
outflow openings are not covered.
Disconnect the induction hotplate
The heating is turning on and Problem with the fan.
off every couple of minutes,
Problem with the fan control. from the electrical power supply
the fan is not on.
and contact a service centre.
After a longer period of
The coil is overheated, the
Turn off the induction hotplate,
continuous operation the
induction zone is too hot.
remove the pot from the hotplate
and wait until the induction zone
heating turns on and off every Empty pot.
cools down.
couple of minutes.
Pot with overheated
contents.
Small metal objects (e.g.
Pot detection is not set
Disconnect the induction hotplate
spoons) are being heated in
correctly.
from the electrical power supply
the induction zone.
and contact a service centre.
1) Cooling system (fan) turns on if the heating temperature exceeds 55°C. At temperatures over 70°C
the regulator automatically lowers power output so that the unit remains in normal operating
condition.
37
EN
TECHNICAL INFORMATION
Ceramic stove
2 induction plates
Use with cookware from conduction material (enamel, cast iron, stainless steel)
Power 1400 W and 2000 W
Energy and time saving (up to 50%)
Continuous power control
“Magic Finger Slide“ touch control
235 minute timer
Easy to read display
Automatically switches OFF when dish is removed
Overheating and surge protection
ON indicator light
Child safety
Anti-skid plates
Noise level: 65 dB
Weight: 7,85 kg
Dimensions: 700 x 58 x 400 mm
Nominal voltage: 230 V~ 50 Hz
Nominal input power: 3400 W
USE AND DISPOSAL OF WASTE
Wrapping paper and corrugated paperboard – deliver to scrapyard. Packing foil, PE bags, plastic
elements – throw into plastic recycling containers.
DISPOSAL OF PRODUCTS AT THE END OF LIFETIME
Disposal of electric and electronic equipment (valid in EU member countries and other
European countries with an implemented recycling system)
The represented symbol on the product or package means the product shall not be treated as domestic
waste. Hand over the product to the specified location for recycling electric and electronic equipment.
Prevent negative impacts on human health and the environment by properly recycling your product.
Recycling contributes to preserving natural resources. For more information on the recycling of this
product, refer to your local authority, domestic waste processing organization or store, where you
purchased the product.
38
39
EN
¢
,#1SPHSFTBTE¹MFKFO,#
* 0
4ÅEMP6&YQFSUV,MÅÀBOZPLS1SBIBWÕDIPE[BQTBO¹
W0CDIPEOÅNSFKTUÐÅLVV.ÄTUTLÁIPTPVEVW1SB[FPEEÅM#WMPxLB
¾%µ¹.¯:Ĩ­ª¶·
0[OBÀFOÅWÕSPCLV
/¹[FW
7ÕSPCOÅÀÅTMP
%BUVNQSPEFKF
3B[ÅULPQSPEFKOZ
QSPE¹WBKÅDÅIP
JUFMOÕQPEQJT
QSPE¹WBKÅDÅIP
7¹xFOÕ[¹LB[OÅLV
EÄLVKFNFxFKTUFTFSP[IPEM[BLPVQJUTJWÕSPCFLJNQPSUPWBOÕOBtÅċSNPV B xF KTUF UBL VÀJOJM
QPQFÀMJWÁN[W¹xFOÅKBLÁN¹UFDIOJDLÁQBSBNFUSZBQSPKBLÕÒÀFMKFKCVEFUFQPVxÅWBU%PWPMUF
BCZDIPNQÐJTQÄMJL7BtÅQP[EÄKtÅTQPLPKFOPTUJTF[BLPVQFOÕNWÕSPCLFNO¹TMFEVKÅDÅNJJOGPSNBDFNJ
p 1ÐFEQSWOÅNVWFEFOÅNWÕSPCLVEPQSPWP[VTJQFÀMJWÄQÐFÀUÄUFQÐJMPxFOÕÀFTLÕO¹WPELKFIP
PCTMV[FBEÑTMFEOÄIPEPESxVKUF
p 7
¹NJ[BLPVQFOÕWÕSPCFLKFVSÀFOQSPCÄxOÁEPN¹DÅQPVxÅW¹OÅ1SPQSPGFTJPO¹MOÅQPVxJUÅKTPV
VSÀFOZWÕSPCLZTQFDJBMJ[PWBOÕDIċSFN
%BMtÅJOGPSNBDF7¹NQPTLZUOF
*OGPMJOLB,#
5FM1P1¹IPE
GBYFNBJMTFSWJDF!LCFYQFSUD[
;¹SVÀOÅQPENÅOLZ
#PEQPWÅE¹LVQVKÅDÅNV[BUPxFQSPEBO¹WÄDKFQÐJQÐFW[FUÅLVQVKÅDÅNWFTIPEÄTLVQOÅTNMPVWPV[FKNÁOBxFKFCF[
,
WBE
;¹SVLBTFOFW[UBIVKFOBWBEZW[OJLMÁ[EÑWPEVPQPUÐFCFOÅWÄDJ[QÑTPCFOÁKFKÅNQPVxÅW¹OÅN
¹SVLBTFOFW[UBIVKFOBWBEZWÄDJW[OJLMÁ[EÑWPEVPQPUÐFCFOÅTPVÀ¹TUÅWÄDJIMBWOÅSFTQKFKÅIPQÐÅTMVtFOTUWÅ[QÑTPCFOÁ
;
KFKJDIQPVxÅW¹OÅNKBLPKTPVOBQÐCBUFSJFx¹SPWLZQSPQPKPWBDÅtÊÑSZTÅwPWÁOBQ¹KFDÅtÊÑSZLPOFLUPSZ[¹TVWLZBQPE
6WÄDÅQSPE¹WBOÕDI[BOJxtÅDFOVTF[¹SVLBOFW[UBIVKFOBWBEZQSPLUFSÁCZMBOJxtÅDFOBTKFEO¹OB
;¹SVLBTFOFW[UBIVKFOBWBEZWÄDJ[QÑTPCFOÁQPSVDIBNJQÐJNJNPйEOÕDIQSPWP[OÅDIQPENÅOL¹DI[FKNÁOBWQSPTUÐFEÅ
QSBtOÁNWMILÁNNJNPйEOÄDIMBEOÁNÀJNJNPйEOÄUFQMÁNQÑTPCFOÅNDIFNJDLÕDIM¹UFLQSPVEPWÕNQÐFQÄUÅNWMJWFN
FMFLUSPNBHOFUJDLÁIPQPMFOFTQS¹WOPVQPMBSJ[BDÅOFWIPEOÕNVNÅTUÄOÅNOFCPKFIPVMPxFOÅN[NÄOPVQPWSDIPWÁÒQSBWZ
[QÑTPCFOÁWOÄKtÅNWMJWFNOFCP[QÑTPCFOÁxJWFMOÅQPISPNPV
;¹SVLBTFOFW[UBIVKFOBWBEZWÄDJ[QÑTPCFOÁÒNZTMOÕNQPtLP[FOÅNNFDIBOJDLÕNQPtLP[FOÅNOFPECPSOÕNVWFEFOÅN
EPQSPWP[VOFTQS¹WOPVNPOU¹xÅQPVxJUÅNWBEOÕDIQPtLP[FOÕDIOFCPOFTQS¹WOÕDIPQUJDLÕDINBHOFUJDLÕDIQBNÄwPWÕDI
BKJOÕDINÁEJÅ[BOFECBOPVÒESxCPVOFTQS¹WOÕNÀJtUÄOÅNNB[¹OÅNTFÐJ[PW¹OÅN[BQPKPW¹OÅNQSPQPKPW¹OÅN[¹WBEBNJ
TZTUÁNVEPLUFSÁIPCZMBWÄD[BQPKFOBBQSPWP[PW¹OBOBENÄSOÕNQÐFUÄxPW¹OÅNWÕLPOPWÕDIQBSBNFUSÑBQPE
/¹SPLOBQSPWFEFOÅ[¹SVÀOÅPQSBWZ[BOJL¹WQÐÅQBEÄ[KJtUÄOÅxFWÄDCZMBPQSBWPW¹OBOFBVUPSJ[PWBOÕNTFSWJTFNCZMTFKNVU
PDISBOOÕLSZUCZMZQPtLP[FOZQMPNCZNPOU¹xOÅtSPVCZOFCPxFCZMZQSPWFEFOZNPEJċLBDF OFCP BEBQUBDF L SP[tÅÐFOÅ
GVOLDÅBQBSBNFUSÑWÄDJOFCPKFKÅÒQSBWZQSPNPxOPTUQSPWP[VWKJOÁ[FNJOFxQSPLUFSPVCZMBOBWSxFOBWZSPCFOB
BTDIW¹MFOB
/¹SPLOB[¹SVÀOÅPQSBWVWÄDJKFNPxOPVQMBUOJUQPV[FQPQÐFEMPxFOÅ[¹SVÀOÅIPMJTUVTQS¹WOÄBÒQMOÄWZQMOÄOÁIPWPLBNxJLV
QSPEFKFBPSJHJO¹MVEPLMBEVP[BQMBDFOÅLVQOÅDFOZWÄDJTUZQPWÕNP[OBÀFOÅNWÕSPCLVEBUFNBNÅTUFNQSPEFKF/BLPQJF
[¹SVÀOÅIPMJTUVBÒÀUFOLZOFCPOB[¹SVÀOÅMJTUÀJÒÀUFOLVTDIZCÄKÅDÅNJOFCPQP[EÄKJEPQMÊPWBOÕNJBNÄOÄOÕNJÒEBKJOFCVEF
CS¹O[ÐFUFM/¹SPLM[FVQMBUÊPWBUVQSPEFKDFVLUFSÁIPCZMWÕSPCFL[BLPVQFOOFCPQÐÅNPVOÄLUFSÁIP[BVUPSJ[PWBOÕDI
TFSWJTÑKFKJDIxBLUV¹MOÅTF[OBNQPTLZUVKFJOGPMJOLB,#
;¹SVÀOÅEPCBQPÀÅO¹CÄxFUPEQÐFW[FUÅWÄDJLVQVKÅDÅNOFCPPEFEOFVWFEFOÅWÄDJEPQSPWP[VQPLVELVQVKÅDÅPCKFEOBM
VWFEFOÅEPQSPWP[VOFKQP[EÄKJEPUÐÅUÕEOÑPEQÐFW[FUÅWÄDJBйEOÄBWÀBTQPTLZUMLQSPWFEFOÅTMVxCZQPUÐFCOPVTPVÀJOOPTU
+EFMJPWBEVLUFSPVM[FPETUSBOJUN¹LVQVKÅDÅQS¹WPBCZCZMBCF[QMBUOÄWÀBTBйEOÄPETUSBOÄOBB,#KFQPWJOOBWBEV
CF[[CZUFÀOÁIPPELMBEVPETUSBOJU[QSBWJEMBEPEOÑTFTPVIMBTFNLVQVKÅDÅIPWFMIÑUÄEPIPEOVUÁ/FOÅMJUPW[IMFEFN
LQPWB[FWBEZOFÒNÄSOÁNÑxFLVQVKÅDÅQPxBEPWBUWÕNÄOVWÄDJOFCPUÕL¹MJTFWBEBKFOTPVÀ¹TUÅWÄDJWÕNÄOVTPVÀ¹TUJ
/FOÅMJUBLPWÕQPTUVQNPxOÕNÑxFLVQVKÅDÅx¹EBUQÐJNÄÐFOPVTMFWV[DFOZWÄDJOFCPPETNMPVWZPETUPVQJU
+EFMJPWBEVLUFSPVOFM[FPETUSBOJUBLUFS¹CS¹OÅUPNVBCZWÄDNPIMBCÕUйEOÄVxÅW¹OBKBLPWÄDCF[WBEZN¹LVQVKÅDÅ
QS¹WPOBWÕNÄOVWÄDJOFCPN¹QS¹WPPETNMPVWZPETUPVQJU5¹xQS¹WBQÐÅTMVtÅLVQVKÅDÅNVKEFMJTJDFPWBEZPETUSBOJUFMOÁ
KFTUMJxFWtBLLVQVKÅDÅOFNÑxFQSPPQÄUPWOÁWZTLZUOVUÅWBEZQPPQSBWÄOFCPQSPWÄUtÅQPÀFUWBEWÄDйEOÄVxÅWBU
+EFMJPKJOÁWBEZOFPETUSBOJUFMOÁBOFQPxBEVKFMJWÕNÄOVWÄDJN¹LVQVKÅDÅQS¹WPOBQÐJNÄÐFOPVTMFWV[DFOZWÄDJOFCP
NÑxFPETNMPVWZPETUPVQJU
1S¹WB[PEQPWÄEOPTUÅ[BWBEZNVTÅLVQVKÅDÅVQMBUOJUV,#CF[[CZUFÀOÁIPPELMBEV1S¹WP[PEQPWÄEOPTUJ[BWBEZVQMBUOÅ
LVQVKÅDÅWSFLMBNBÀOÅNÐÅ[FOÅLEFQÅTFNOPVGPSNPVWZULOFWBEZLUFSÁWÄDN¹UKP[OBÀÅWBEOÁWMBTUOPTUJOFCPQPQÅtF
KBLTFWBEBQSPKFWVKFWÄDQÐFE¹LQPTPV[FOÅBTPVÀBTOÄTEÄMÅKBLÕ[QÑTPCPETUSBOÄOÅWBEZQPxBEVKF,VQVKÅDÅKFQPWJOFO
OFQSPEMFOÄQPWÕTLZUVSFLMBNPWBOÁWBEZQÐFTUBUWÄDVxÅWBUBCZCZMPNPxOPDPOFKPCKFLUJWOÄKJQPTPVEJUSFLMBNPWBOPV
WBEVBEÑWPEZKFKÅIPW[OJLV1S¹WB[PEQPWÄEOPTUÅ[BWBEZWÄDJQSPLUFSÁQMBUÅ[¹SVÀOÅEPCB[BOJLOPVOFCZMBMJVQMBUOÄOB
W[¹SVÀOÅEPCÄ
%PCBPEVQMBUOÄOÅQS¹WB[PEQPWÄEOPTUJ[BWBEZBxEPEPCZLEZLVQVKÅDÅQPTLPOÀFOÅPQSBWZCZMQPWJOFOWÄDQÐFW[ÅUTFEP
[¹SVÀOÅEPCZOFQPÀÅU¹
/¹LMBEZOBQÐFQSBWVSFLMBNPWBOÁWÄDJ[NÅTUBKFKÅIPQSPWP[PW¹OÅEPNÅTUBVQMBUOÄOÅSFLMBNBDFISBEÅLVQVKÅDÅ/¹LMBEZ
[¹SVÀOÅPQSBWZISBEÅ,#7QÐÅQBEÄ[KJtUÄOÅxFTFKFEO¹POFPQS¹WOÄOPVSFLMBNBDJISBEÅO¹LMBEZTQPKFOÁTSFLMBNBDÅ
LVQVKÅDÅ
;¹SVÀOÅEPCBKFNÄTÅDÑ1PUVUPEPCVPEQPWÅE¹QSPE¹WBKÅDÅLVQVKÅDÅNVxFQSPEBO¹WÄDCZMBQÐJQÐFW[FUÅWFTIPEÄTLVQOÅ
TNMPVWPV1ÐFEQPLM¹E¹TFxFWÄD[CPxÅKFWFTIPEÄTLVQOÅTNMPVWPVKFTUMJxF
p TPVIMBTÅTQPQJTFNQSPE¹WBKÅDÅIPBN¹WMBTUOPTUJTQPUÐFCOÅIP[CPxÅLUFSÁQSPE¹WBKÅDÅTQPUÐFCJUFMJQÐFEWFEMWFGPSNÄ
W[PSLV
p IPEÅTFLÒÀFMÑNLFLUFSÕNTF[CPxÅUPIPUPESVIVPCWZLMFQPVxÅW¹
p WZLB[VKFLWBMJUVBWMBTUOPTUJLUFSÁKTPVPCWZLMÁV[CPxÅUPIPUPESVIVBLUFSÁNÑxFLVQVKÅDÅSP[VNOÄTPIMFEFNOB
DIBSBLUFSTQPUÐFCOÅIP[CPxÅ[FKNÁOBLWFÐFKOÁNVWZK¹EÐFOÅWSFLMBNÄOFCPOBFUJLFU¹DIQSPE¹WBKÅDÅIPWÕSPCDFOFCP
KFIP[¹TUVQDFPLPOLSÁUOÅDIWMBTUOPTUFDI[CPxÅPÀFL¹WBU
0SP[QPS[CPxÅTFTNMPVWPVTFOFKFEO¹WQÐÅQBEÄxFLVQVKÅDÅWPLBNxJLVV[BWÐFOÅTNMPVWZPSP[QPSVWÄEÄMOFCPPOÄN
NVTFMWÄEÄU
3P[QPSTLVQOÅTNMPVWPVLUFSÕTFQSPKFWÅCÄIFNNÄTÅDÑPEFEOFQÐFW[FUÅWÄDJTFQPWBxVKF[BSP[QPSFYJTUVKÅDÅQÐJKFKÅN
QÐFW[FUÅQPLVEUPOFPEQPSVKFQPWB[FWÄDJOFCPQPLVETFOFQSPL¹xFPQBL
/BE[¹LPOFNTUBOPWFOÕMJNJUWÅDFWJ[CPE
QPTLZUVKF,#QSPEMPVxFOPVMIÑUVCÄIFNLUFSÁTFQPWBxVKF[BSP[QPS
FYJTUVKÅDÅQÐJKFKÅNQÐFW[FUÅBUP
p WJEFPSFLPSEFSZ%7%3BEJPNBHOFUPGPOZNJLSPWMOOÁUSPVCZ NÄTÅDÑ
p UFMFWJ[OÅQÐJKÅNBÀF&$( NÄTÅDÑ
p 0SJPODFMÕTPSUJNFOU
NÄTÅDÑ
,VQVKÅDÅQSPIMBtVKFxFLVQOÅTNMPVWVV[BWÐFMQP[SBMÁÒWB[FxFWÕtFTQFDJċLPWBOPV WÄD QSPIMÁEM WZ[LPVtFM
KFKÅGVOLÀOPTUTF[O¹NJMTFTKFKÅPCTMVIPVVWFEFOÅNEPQSPWP[VB[¹SVÀOÅNJQPENÅOLBNJBxFQSPEBO¹WÄDKF
QÐJQÐFW[FUÅWFTIPEÄTLVQOÅTNMPVWPVBxFKFCF[WBE
1PEQJTLVQVKÅDÅIP
6QP[PSOÄOÅQSPQSPEFKDF
1SPQÐÅQBEOÁVQMBUOÄOÅSFLMBNBDFKFtUÄQÐFEQSPEFKFNWÕSPCLVTQPUÐFCJUFMJQÐFEQSPEFKOÅ[¹SVLB
QPxBEVKF
ċSNB ,# LPNQMFUOÅ OFQPVxÅWBOÕ WÕSPCFL W PSJHJO¹MOÅN OFQPtLP[FOÁN PCBMV йEOÄ WZQMOÄOÕ SFLMBNBÀOÅ
QSPUPLPMLPQJJEPLMBEVQSPLB[VKÅDÅIPQÐFW[FUÅWÕSPCLVQSPEFKDFNBUFOUP[¹SVÀOÅMJTU1ÐFEQSPEFKOÅ[¹SVÀOÅ
EPCBOBUFOUPWÕSPCFLKFKFEFOSPLPEOBCZUÅWÕSPCLVQSPEFKDFNPEEPEBWBUFMF,#QÐFCÅS¹[BQSPEFKDF
PEQPWÄEOPTU[BWBEZQSPEBOÁIPWÕSPCLVTQPUÐFCJUFMJWFWÕtFVWFEFOÁNSP[TBIV[BQPENÅOFLVWFEFOÕDIOB
UPNUP[¹SVÀOÅNMJTUÄQPV[FUFIEZCZMMJUFOUPWÕSPCFLQSPE¹OTQPUÐFCJUFMJWEPCÄUSW¹OÅQÐFEQSPEFKOÅ[¹SVLZ
Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.
Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na použitie výrobku.
Der Importeur haftet nicht für Druckfehler in der Bedienungsanleitung des Produkts.
The importer takes no responsibility for printing errors contained in the product’s user’s manual.
Výhradní zastoupení značky ECG pro ČR:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany
Distribútor pre SR:
K+B Elektro – Media, s.r.o.
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava
tel.: +420 272 122 111
www.ecg.cz
e-mail: [email protected]
zelená linka: 800 121 120
tel.: +421 232 121 110
www.ecg.cz
e-mail: [email protected]
zelená linka: 800 121 120
Distributor für DE:
K+B E-Tech GmbH & Co. KG
Barbaraweg 2
DE-93413 Cham
Download

Návod k obsluze