SBM 4715 EKMEK YAPMA MAK‹NES‹
KULLANMA KILAVUZU
TR
EN
www.sinbo.com.tr
EKMEK P‹fi‹RME MAK‹NES‹N‹N TANITIMI • KNOW YOUR BREAD MAKER
1
2
3
5
4
6
8
7
9
10
KONTROL PANEL‹N‹N TANITIMI • INTRODUCTION OF CONTROL PANEL
2
1
-1-
De¤erli Müflterimiz,
Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.
Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle güvenlik
talimatlar›na dikkat ederek okuman›z› ve devaml› suretle saklaman›z› tavsiye ederiz.
Sayg›lar›m›zla,
Sinbo Küçük Ev Aletleri
SINBO SBM 4715 EKMEK YAPMA MAK‹NES‹
KULLANMA KILAVUZU
Cihaz› kullanmaya bafllamadan önce bu k›lavuzu iyice okuyunuz ve ileride baflvurmak üzere
saklay›n›z
Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye
sahip olmadan yada kendilerinin güvenli¤inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak
için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de¤ildir.
Children being supervised not to play with the appliance.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children
should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
-2-
ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI
• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
Elektrikli cihaz kullanmadan önce, daima afla¤›daki temel önlemleri al›n›z:
1. TÜM TAL‹MATLARI OKUYUNUZ.
2. Cihaz› kullanmaya bafllamadan önce prizdeki flebeke voltaj›n›n ürünün etiketinde belirtilen
voltaj düzeyine uygun olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
3. Kablosu ya da fifli ar›zalanm›fl olan, normal flekilde çal›flmayan, ar›zal›, yere düflürülmüfl ya
da hasarl› cihaz› kullanmaya kalk›flmay›n›z. ‹nceleme, onar›m ya da elektriksel ya da mekanik
ayarlama ifllemi için cihaz› üreticiye ya da yetkili servis merkezine götürünüz.
4. S›cak yüzeylerle temas etmeyiniz.
5. Elektrik flokuna maruz kalmamak için kabloyu, fifli ya da cihaz›n gövdesini suya ya da herhangi
baflka bir s›v›ya sokmay›n›z.
6. Cihaz› kullanmad›¤›n›z zamanlarda, herhangi bir parças›n› takmadan veya ç›karmadan ya da
temizlik ifllemine giriflmeden önce cihaz›n fiflini çekiniz.
7. Kablonun masa veya s›cak bir yüzeyden sarkmas›na izin vermeyiniz.
8. Cihaz›n üreticisi taraf›ndan tavsiye edilmeyen aksesuarlar›n kullan›lmas› yaralanmaya neden
olabilir.
9. Cihaz› s›cak gazlar›n, elektrikli ocaklar›n ya da s›cak f›r›nlar›n yak›n›na veya üzerine koymay›n›z.
10. Piflirme esnas›nda makinenin hareketli ya da dönen parçalar›na temas etmeyiniz.
11. Ekmek tavas›n› malzemelerle do¤ru flekilde doldurmadan cihaz› açmay›n›z.
12. Ekmek tavas›n› ç›karmak için kesinlikle tavan›n üst k›sm›na ya da kenar›na vurmay›n›z, aksi
takdirde ekmek tavas› zarar görebilir.
13. Yang›n veya k›sa devre riskine neden olabilecekleri için metal folyolar› ya da di¤er malzemeleri
ekmek makinesine sokmay›n›z.
14. Bu cihaz, cihaz›n güvenli bir flekilde kullan›lmas›yla ilgili bilgi verebilecek ve olas› tehlikelerin
fark›nda olan bir kiflinin gözetimi olmadan 8 yafl›ndan küçük çocuklar, fiziksel, duyusal ya da
zihinsel engeli olan kifliler ve bu konuda bilgi ve deneyim sahibi olmayan kifliler taraf›ndan
kullan›lmamal›d›r. Çocuklar›n cihazla oynamas›n› engelleyiniz. Temizlik ve bak›m ifllemlerini
sizin gözetiminizde olmadan 8 yafl›ndan küçük çocuklar›n yapmas›na izin vermeyiniz.
15. Cihaz› ve kablosunu 8 yafl›ndan küçük çocuklar›n eriflemeyece¤i bir yerde saklay›n›z.
16. Ekmek makinesini kesinlikle havlu ya da baflka bir malzemeyle örtmeyiniz; makinenin
üretti¤i ›s› ve buhar serbestçe d›flar› at›labilmelidir. Cihaz örtülmesi veya yan›c› malzemelerle
temas etmesi yang›na neden olabilir.
17. Cihaz› kullan›m amac› d›fl›nda kullanmay›n›z.
18. Cihaz› daima sa¤lam, kuru ve düz bir yüzey üzerinde kullan›n›z.
19. Aç›k alanlarda kullanmay›n›z.
20. Bu cihaz› toprakl› prize tak›n›z. Prizin düzgün bir flekilde topraklanm›fl oldu¤undan emin
olunuz.
21. Bu cihaz ev içi kullan›m ya da afla¤›da belirtilen benzeri uygulamalar için tasarlanm›flt›r:
– Ma¤azalar, ofisler ve di¤er ifl yerlerindeki personel mutfaklar›;
– Çiftlik evleri;
– Otel, motel ve di¤er konaklama tesislerinde konuklar taraf›ndan;
– Oda ve kahvalt› tipi tesisler.
22. Bu cihaz› harici bir zamanlay›c› ya da uzaktan kumanda sistemi kullanarak çal›flt›rmay›n›z.
23. Cihaz›n ar›zalanmamas› için ekmek tavas›n› yerlefltirmeden cihaz› çal›flt›rmay›n›z.
-3-
EKMEK P‹fi‹RME MAK‹NES‹N‹N TANITIMI
1. Kapak, 2. Tutacak, 3. ‹zleme Penceresi, 4. Yo¤urma B›ça¤›, 5. Ekmek tavas›, 6. Kontrol Paneli
7. Kanca, 8. Gövde, 9. Ölçü kab›, 10. Ölçü Kafl›¤›
KONTROL PANEL‹N‹N TANITIMI
(Panel tasar›m›nda önceden belirtilmeksizin de¤ifliklik yap›labilir.)
1. Bu simge seçmifl oldu¤unuz program› gösterir
2. Her program›n çal›flma süresidir
ÖZELL‹KLER
* Piflirme ya¤› ile kullan›labilir, SUS3004 alüminyum ekmek tavas›,
*Paslanmaz çelik kar›flt›rma b›ça¤› ve ›s›t›c› eleman;
* LCD ekran; izleme penceresi;
* Ayarlanabilir kabul rengi: aç›k, normal, koyu;
* Galvanizli levha piflirme gövdesi;
* 6 dü¤me ve 12 dijital programl›, tam otomatik ekmek piflirme;
* 10 dakikal›k elektrik kesintisinin ard›ndan kald›¤› yerden devam etme özelli¤i.
* 60 dakika s›cak tutma özelli¤i
* 13 saatlik zamanlay›c›
* Erteleme fonksiyonu;
* Kek, reçel, hamur ve süper h›zl› ekme piflirme özelli¤i.
* Glutensiz menü seçimi;
* DC motor
* Kapasite: 900 g;
* AC220-240V, 50HZ, 550W
TAfiIMA ESNASINDA
• Ürünü düflürmeyiniz,
• Darbelere maruz kalmamas›na özen gösteriniz.
• S›k›flmamas›n›, ezilmemesine özen gösteriniz.
• Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz.
• Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz.
ÇEVRE VE ‹NSAN SA⁄LI⁄I
Çevre korumas›na siz de katk›da bulunabilirsiniz!
Lütfen yerel düzenlemelere uymay› unutmay›n: Çal›flmayan
elektrikli cihazlar›, uygun elden ç›karma merkezlerine götürün
Kullanım sırasında insan ve çevre sa¤lı¤ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz
konusu de¤ildir.
C‹HAZIN KULLANIMI
• Ba¤lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca¤ını Gösterir fiema ile Ba¤lantı veya Montajın Kimin
Tarafından Yapılaca¤ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler
C‹HAZ F‹fiE TAKILDIKTAN SONRA
Ekmek makinesi güç kayna¤›na tak›ld›ktan sonra, bir bip sesi iflitilir ve k›sa bir süre sonra
ekranda "3:00" mesaj› görüntülenir. Ancak "3" ve "00" aras›ndaki iki nokta sabit kal›r. Ok iflareti
900 g ve ORTA KIZARMIfi iflaretlerini gösterir. Bu varsay›lan ayard›r.
-4-
BAfiLATMA/DURDURMA
Seçili piflirme program›n› bafllatmak ve durdurmak için bu dü¤me kullan›l›r.
Program› bafllatmak için, BAfiLAT/DURDUR dü¤mesine bir kez bas›n›z. K›sa bir bip sesi iflitilir
ve LCD ekranda iki nokta yan›p sönmeye bafllad›ktan, çal›flma ›fl›¤› yand›ktan sonra program
bafllar. Program bafllad›ktan sonra BAfiLAT/DURDUR dü¤mesi d›fl›nda di¤er hiçbir dü¤me
çal›flmaz. Bu özellik sayesinde, program›n yanl›fll›kla durdurulmas› önlemifl olur.
Program› durdurmak için BAfiLAT/DURDUR dü¤mesine yaklafl›k 2 saniye boyunca bas›n›z. Bip
sesinin duyulmas› ve ›fl›¤›n sönmesi program›n kapat›ld›¤› anlam›na gelir.
DURAKLATMA fonksiyonu
Piflirme ifllemi bafllat›ld›ktan sonra, BAfiLAT/DURDUR dü¤mesine bir kez basarak ifllemi
istedi¤iniz zaman yar›da kesebilirsiniz. Piflirme ifllemi duraklat›l›r ancak ayar belle¤e kaydedilir
ve kalan çal›flma süresi LCD ekranda yan›p söner. Program›n devam etmesi için tekrar
BAfiLAT/DURDUR dü¤mesine bas›n›z veya 10 dakika boyunca hiçbir dü¤meye dokunmay›n›z.
MENÜ
Farkl› programlar ayarlamak için kullan›l›r. Dü¤meye her bas›ld›¤›nda (k›sa bir bip sesi iflitilir)
program de¤iflir. Dü¤meye sürekli bas›ld›¤›nda, LCD ekran üzerinde s›ras›yla 12 adet menü
görüntülenir. ‹stedi¤iniz program› seçiniz. Afla¤›da 12 menünün fonksiyonuyla ilgili bilgi
verilmektedir.
1. Basit: Normal ekmek yo¤urma, mayalama ve piflirme. Ekme¤in lezzetini artt›racak malzemeler
de ekleyebilirsiniz.
2. Frans›z ekme¤i: Mayalama süresidaha uzun tutularak yo¤urma, mayalama ve piflirme. Bu
menü kullan›larak piflirilen ekmek genellikle daha gevrek bir kabu¤a ve hafif bir dokuya sahip
olur.
3. Tam bu¤day ekme¤i: Tam bu¤day ekme¤ini yo¤urma, mayalama ve piflirme. Sonuç kötü
olabilece¤inden erteleme fonksiyonunun kullan›lmaz tavsiye edilmez.
4. H›zl› ekmek: Temel ekmek program›na göre daha k›sa sürede yo¤urma, mayalama ve piflirme.
Ancak bu ayarda piflirilen ekmek genellikle daha küçük olur ve daha yo¤un bir dokuya sahiptir.
5. Paskalya çöre¤i: Paskalya çöre¤i yo¤urma, mayalama ve piflirme. Ekme¤in lezzetini artt›racak
malzemeler de ekleyebilirsiniz.
6. Glutensiz ekmek: Glutensiz ekmek yo¤urma, mayalama ve piflirme. Ekme¤in lezzetini
artt›racak malzemeler de ekleyebilirsiniz.
7. Çok h›zl›: Programlar içinde en k›sa sürede yo¤urma, mayalama ve piflirme. Bu programla
piflirilen ekmek H›zl› ekmek program›yla piflirilen ekme¤e göre genellikle daha küçük ve sert
olur.
8. Hamur: Piflirme yap›lmadan yo¤urma ve mayalama. Hamuru ç›kararak, pide, pizza, vb. yapmak
için flekillendiriniz.
9. Reçel: reçel ve marmelat kaynatma. Ekmek tavas›na koymadan önce meyve veya sebzeleri
do¤ray›n›z.
10. Kek: Kabartma ifllemi için karbonat ya da kabartma tozunun kullan›ld›¤› yo¤urma, mayalama
ve piflirme.
11. Sandviç ekme¤i: Sandviç ekme¤i yo¤urma, mayalama ve piflirme. ‹nce kabuklu ve hafif
dokulu ekmek piflirmek için uygundur.
12. Fırınlama: Yo¤urma ya da mayalama yapmadan sadece piflirme. Seçili ayarlarda piflirme
süresini artt›rmak için de kullan›l›r
-5-
RENK
Bu dü¤meyi kullanarak ekme¤in kabu¤unun AZ KIZARMIfi, ORTA KIZARMIfi ya da ÇOK KIZARMIfi
olmas›n› seçebilirsiniz. ‹stedi¤iniz k›zar›kl›k derecesini ayarlamak için bu dü¤meye bas›n›z.
Hamur ve Reçel programlar›nda bu dü¤me çal›flmaz.
SOMUN BÜYÜKLÜ⁄Ü
Ekme¤in büyüklü¤ünü seçmek için bu dü¤meye bas›n›z. Somun büyüklü¤üne ba¤l› olarak toplam
çal›flma süresinin de¤iflebilece¤ini unutmay›n›z. H›zl› ekmek, Hamur, Reçel, Kek ve Piflirme
programlar›nda bu dü¤me çal›flmaz.
ERTELEME fonksiyonu
Cihaz›n hemen çal›flmaya bafllamas›n› istemiyorsan›z, bu dü¤meyi kullanarak erteleme süresini
ayarlayabilirsiniz.
Erteleme süresini belirlemek için + veya - dü¤melerini kullanabilirsiniz. Erteleme süresinin
piflirme süresini de içerdi¤ini unutmay›n›z. Bu sayede erteleme süresinin tamamlanmas›ndan
sonra taze piflmifl ekmek s›cak bir flekilde servis edilebilir. ‹lk olarak program ve k›zarma
derecesi seçilmeli, daha sonra “+” veya “ –” dü¤meleri kullan›larak erteleme süresi 10 dakikal›k
aral›klarlaartt›r›lmal› ya da azalt›lmal›d›r. Maksimum erteleme süresi 13 saattir.
Örnek: Saat flu anda 20:30. Ekme¤inizin yar›n sabah 07:00'da, yani 10 saat 30 dakika sonra haz›r
olmas›n› istiyorsunuz. Menüyü, k›zarma derecesini, somun büyüklü¤ünü seçtikten sonra, LCD
ekranda 10:30 yaz›s› görünene kadar “+” veya “–” dü¤mesine bas›n›z. Daha sonra bu erteleme
program›n› seçmek için BAfiLAT/DURDUR dü¤mesine bas›n›z. Yan›p sönen nokta iflareti
görüntülenir ve LCD ekranda kalan süre görüntülenecek flekilde geri say›m bafllar. Sabah saat
07:00'da ekme¤iniz taze ve s›cak flekilde haz›r olur. Ekme¤i hemen yemek istemiyorsan›z, 1
saatlik s›cak tutma süresi bafllar.
Not: 1. Çok h›zl› ekmek, Reçel ve Piflirme programlar›nda bu dü¤me çal›flmaz.
2. Ertelemeli piflirme özelli¤ini kullan›yorken, yumurta, süt, meyve, so¤an gibi kolay bozulabilir
malzemeler eklemeyiniz.
SICAK TUTMA
Ekmek piflirme iflleminin ard›ndan otomatik olarak 60 dakika boyunca s›cak tutulabilir. Ekme¤i
makineden ç›karmak istiyorsan›z, BAfiLAT/DURDUR dü¤mesine basarak program› durdurunuz.
BELLEK
Ekmek piflirme ifllemi s›ras›nda elektrik kesintisi meydana geldi¤i takdirde ekmek yapma ifllemi
BAfiLAT/DURDUR dü¤mesine bas›lmas›na gerek olmaks›z›n 10 dakika sonra otomatik olarak
devam eder. Kesinti süresinin 10 dakikadan fazla olmas› durumunda bellekteki kay›t silinir ve
ekmek makinesinin yeniden çal›flt›r›lmas› gerekir. Ancak hamur elektrik kesintisi oldu¤u anda
henüz yo¤urma aflamas›ndaysa do¤rudan "BAfiLAT/DURDUR" dü¤mesine basarak programa
bafl›ndan devam edebilirsiniz.
ORTAM
Makine çok çeflitli s›cakl›klarda sorunsuz çal›flabilir, ancak çoks›cak ortamlar ve çok so¤uk
ortamlarda somun büyüklü¤ü farkl›l›k gösterebilir. Cihaz›n 15 C ve 34C aras›ndaki oda
s›cakl›klar›nda kullan›lmas›n› tavsiye ederiz.
-6-
UYARI EKRANI:
1. Program bafllat›ld›ktan sonra ekranda "HHH" mesaj› görüntüleniyorsa (5 bip sesi bu mesaja
efllik eder), cihaz›n içindeki s›cakl›k çok yüksek demektir. Program› durdurunuz. Cihaz›n kapa¤›n›
aç›p 10 ile 20 dakika aras›nda bir süre so¤umas›n› bekleyiniz.
2. BAfiLAT/DURDUR dü¤mesine bast›ktan sonra (P‹fi‹RME programlar› haricinde) ekranda
“LLL” mesaj› görüntüleniyorsa (5 bip sesi de iflitilir), cihaz›n içindeki s›cakl›k çok düflük demektir.
Program› durdurmak için BAfiLAT/DURDUR dü¤mesine bas›n›z, cihaz›n kapa¤›n› açarak
makinenin 10-20 dakika boyunca so¤umas›n› ve oda s›cakl›¤›na gelmesini bekleyiniz.
3. BAfiLAT/DURDUR dü¤mesine bast›ktan sonra ekranda “EE0” mesaj› görüntüleniyorsa, s›cakl›k
sensörü devre d›fl› kalm›fl demektir. Sensörün Yetkili servis taraf›ndan iyice kontrol edilmesini
sa¤lay›n›z.
‹lk kullan›mdan önce
1. Tüm parçalar›n ve aksesuarlar›n eksiksiz ve hasars›z olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
2. Tüm parçalar› k›lavuzun “Temizlik ve Bak›m” bölümünde belirtildi¤i flekilde temizleyiniz
3. Ekmek makinesi piflirme moduna ayarlay›n›z ve 10 dakika boyunca makineyi içi bofl olarak
çal›flt›r›n›z. Cihaz so¤uduktan sonra bir kez daha temizleyiniz.
4. Tüm parçalar› iyice kurulay›p yerine takt›ktan sonra, cihaz kullan›ma haz›rd›r.
Ekmek Yapma
1. Tavay› yerine yerlefltiriniz ve yerine oturanakadar saat yönünde çeviriniz. Yo¤urma b›ça¤›n›
motor miline tak›n›z. Yo¤urma b›ça¤›n›n yap›flmamas› ve ekmekten kolayca ayr›labilmesi için,
yo¤urma b›ça¤›n› takmadan önce delikleri ›s›ya dayan›kl› margarinle doldurman›z› tavsiye ederiz.
2. Malzemeleri ekmek tavas›na koyunuz. Tarifteki s›raya uyunuz.
Genellikle su ya da s›v›lar ilk önce konulmal›d›r; daha sonra fleker, tuz ve un eklenmelidir; maya
ya da kabartma tozu mutlaka en son konmal›d›r.
Not: Kullan›lacak maksimum un veya maya miktar› için, tarife bak›n›z.
Maya ya da kabartma tozu
Kuru malzemeler
Su veya di¤er s›v›lar
NOT: Maksimum un ya da maya miktar› s›ras›yla 490 g ve 6g'd›r.
3. Parma¤›n›zla unun bir taraf›nda küçük bir delik aç›n›z. Mayay› bu deli¤e yerlefltiriniz,
Mayan›n s›v› malzemeler veya tuzla temas etmesini engelleyiniz.
4. Cihaz›n kapa¤›n› nazikçe kapatarak güç kablosunu prize tak›n›z.
5. ‹stedi¤iniz program› seçmek için Menü dü¤mesine bas›n›z.
6. ‹stedi¤iniz k›zarma derecesini seçmek için KIZARMA dü¤mesine bas›n›z.
7. ‹stedi¤iniz boyutu seçmek için (750g veya 900g) SOMUN BÜYÜKLÜ⁄Ü dü¤mesine bas›n›z.
8. Erteleme süresini seçmek için + veya - dü¤mesine bas›n›z. Ekmek makinesinin derhal
çal›flmas›n› istiyorsan›z bu ad›m› atlayabilirsiniz.
9. Cihaz› çal›flt›rmak için BAfiLAT/DURDUR dü¤mesine bast›¤›n›zda, cihaz›n ›fl›¤› yanar.
-7-
10. Temel, Frans›z ekme¤i, Tam bu¤day ekme¤i, H›zl› ekmek, Paskalya çöre¤i, Çok h›zl› ekmek,
Kek ve Sandviç ekme¤iprogramlar› seçildi¤inde, çal›flt›rma s›ras›nda 10 bip sesi iflitilir. Bunun
amac› malzemelerin eklenmesi için kullan›c›y› uyarmakt›r. Cihaz›n kapa¤›n› aç›p malzemeleri
ekleyiniz. Piflirme ifllemi s›ras›nda kapaktaki havaland›rma deliklerinden buhar ç›kabilir. Bu
normal bir durumdur.
11. ‹fllem tamamland›ktan sonra 10 kez bip sesi iflitilir ve cihaz›n ›fl›¤› söner. ‹fllemi sonland›rmak
ve ekme¤i makineden ç›karmak için BAfiLAT/DURDUR dü¤mesine yaklafl›k 2 saniye basabilirsiniz.
Kapa¤› aç›n›z ve f›r›n eldivenikullanarak, ekmek tavas›n›n sap›n› s›k›ca kavray›n›z. Tavay› saat
yönünün tersinde çevirerek yukar› do¤ru nazikçe çekiniz ve makineden ç›kar›n›z.
12. Ekme¤in kenarlar›n› tavadan ay›rmak için yap›flmaz ›spatula kullan›n›z.
Dikkat: Ekmek tavas› ve ekmek çok s›cak olabilir! Mutlaka çok dikkatli olunuz ve f›r›n eldiveni
kullan›n›z.
13. Ekmek tavas›n› temiz bir yüzey üzerine çeviriniz ve ekmek tavadan ç›kana kadar nazikçe
sallay›n›z.
14. Ekme¤i dikkatli bir flekilde tavadan ç›kar›n›z ve dilimlemeden önce yaklafl›k 20 dakika
so¤umas›n› bekleyiniz.
15. Piflirme ifllemi sona erdi¤inde cihaz›n bafl›nda de¤ilseniz veya BAfiLAT/DURDUR dü¤mesine
basmad›ysan›z, ekmek 1 saat boyunca otomatik olarak s›cak tutulur. Ekme¤i ç›karmak isterseniz,
program› BAfiLAT/DURDUR dü¤mesine basarak sonland›r›n›z.
16. Cihaz› tekrar kullanmayacaksan›z, fifli prizden ç›kar›n›z.
Not: Ekme¤i dilimlemeden önce kancay› kullanarak ekme¤in alt›nda kalm›fl olan yo¤urma
b›ça¤›n› ç›kar›n›z. Ekmek s›cakt›r, yo¤urma b›ça¤›n› kesinlikle ç›plak elle ç›karmay›n›z.
Özel Aç›klama
1. H›zl› ekmek program›
H›zl› ekmek yaparken nem ve ›s› sayesinde etkisini gösteren kabartma tozu ve karbonat kullan›l›r.
H›zl› ekmek program›ndan en iyi sonucu elde etmek için tüm s›v› malzemeleri ekmek tavas›n›n
alt›na kuru malzemeleri de üste koyman›z› öneririz. H›zl› ekmek program›n›n ilk yo¤urma ifllemi
s›ras›nda?ya¤, yumurta, un karfl›m› ve kuru malzemeler tavan›n köflelerinde birikebilir.
Topaklanmay› önlemek için plastik bir ›spatula yard›m›yla hamurun yo¤rulmas›na yard›mc›
olunuz.
2. Çok h›zl› ekmek program›
Ekmek makinesi çok h›zl› programla 1 saat içinde ekmek piflirebilir. Ekme¤i 58 dakikada pifliren
bu ayar, dokunun biraz daha yo¤un olmas›na neden olur. Kullan›lan suyun s›cakl›¤›n›n 48—50C
aral›¤›nda olmas› önemlidir, s›cakl›¤› ölçmek için bir yiyecek termometresi kullan›n›z. Su s›cakl›¤›
piflirme performans›aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r. Su s›cakl›¤› çok düflük oldu¤unda
ekmek beklenen boyut kadar kabarmaz; su s›cakl›¤› çok yüksek oldu¤unda ise maya kabarmaya
bafllamadan bozulur ve piflirme performans› bu durumdan önemli ölçüde etkilenir.
Ekmek malzemelerinintan›t›m›
1. Ekmeklik un
Ekmeklik un yüksek miktarda gluten içerir (yüksek miktarda protein içeren bol-glutenli un
olarak da bilinir), elastik yap›dad›r ve kabarma sonras›nda ekme¤in boyutunun korunmas›n›
sa¤lar. Gluten içeri¤i normal undan fazla oldu¤u için büyük boyutlu ve iç dokusu daha iyi olan
ekmekler yapmak için kullan›l›r. Ekmeklik un ekmek yap›m›ndaki en önemli malzemedir.
-8-
2. Sade un
Kabartma tozu içermedi¤inden, klasik ekmek yap›m›nda kullan›lmas› uygundur.
3. Tam bu¤day unu
Tam bu¤day unu tam bu¤day›n ö¤ütülmesinden elde edilir. Kepek ve gluten içerir. Tam bu¤day
unu normal undan daha a¤›r ve daha besleyicidir. Tam bu¤day unu kullan›larak piflirilen ekmekler
genellikle daha küçük olur. Birçok tarifte, en iyi sonucu almak için tam bu¤day unu ve ekmeklik
un bir arada kullan›l›r.
4. Kara bu¤day unu
"Kaba un" olarak da adland›r›lan kara bu¤day unu, tam bu¤day unu gibi yüksek lif oran›na sahip
bir un türüdür. Kabarma sonras›nda büyük bir boyut elde etmek için büyük oranda ekmeklik
unla kar›flt›r›lmas› gerekir.
5. Kendi kendine kabaran un
Kabartma tozu içeren bu un türü özellikle kek yap›m›nda kullan›l›r.
6. M›s›r unu ve yulaf unu
M›s›r unu ve yulaf unu, m›s›r›n ve yulaf›n ö¤ütülmesiyle elde edilir. Her ikisi de tam tah›ll› ekmek
malzemesi olarak kullan›lmakla birlikte, lezzeti ve dokuyu artt›r›rlar.
7. fieker
fieker ekme¤e tat ve renk katan çok önemli bir malzemedir. Ekme¤in mayalanmas›n› kolaylaflt›r›r
ve besleyici de¤er katar. Genellikle beyaz fleker tercih edilir. ‹ste¤e göre esmer fleker, pudra
flekeri ya da pamuk fleker de kullan›labilir.
8. Maya
Hamurun kabart›lmas› için kullan›lan maya karbon karbondioksit üretir. Karbondioksit ekme¤in
kabarmas›n› ve iç dokusunun yumuflak olmas›n› sa¤lar. Ancak, mayan›n h›zl› bir flekilde aktif
hale gelmesi için fleker ve undaki karbonhidrata ihtiyac› vard›r.
1 çay kafl›¤› aktif kuru maya=3/4 çay kafl›¤› haz›r yafl maya
1,5 çay kafl›¤› aktif kuru maya=1 çay kafl›¤› haz›r yafl maya
2 çay kafl›¤› aktif kuru maya=1,5 çay kafl›¤› haz›r yafl maya
Maya yüksek s›cakl›kta bozuldu¤u için buzdolab›nda muhafaza edilmelidir. Mayay› kullanmadan
önce son kullanma tarihini kontrol ediniz. Her kullan›mdan sonra derhal buzdolab›na kald›r›n›z.
Ekme¤in mayalanmamas› genellikle mayan›n bozulmas›ndan kaynaklan›r.
Afla¤›da aç›klanan yöntemleri uygulayarak mayan›n taze ve aktif olup olmad›¤›n› kontrol
edebilirsiniz.
(1) Ölçü kab›na 1/2 fincan s›cak su (45-50C) koyunuz.
(2) Kaba 1 çay kafl›¤› beyaz fleker koyup kar›flt›r›n›z, daha sonra suyun üstüne 2 çay kafl›¤› maya
serpiniz.
(3) Ölçü kab›n› yaklafl›k 10 dakika boyunca s›cak bir yere b›rak›n›z. Suyu kar›flt›rmay›n›z.
(4) Köpük 1 fincan seviyesine yükselmelidir. Aksi takdirde maya bozulmufltur ya da aktif de¤ilidir.
9. Tuz
Ekme¤in lezzetini artt›ran ve kabu¤unun daha k›zar›k olmas›n› sa¤layan tuzdur. Ancak tuz
mayan›n kabarmas›n› engelleyebilir. Tarifte çok fazla tuz kullanmay›n›z. Tuz eklenmemifl bir
ekmek daha fazla kabar›r.
10. Yumurta
Yumurta ekme¤in dokusunu gelifltirir, ekme¤i daha besleyici k›lar ve boyutunun daha büyük
olmas›n› sa¤lar. Yumurtan›n k›r›ld›ktan sonra iyice ç›rp›lmas› gerekir.
-9-
11. Margarin, tereya¤› ve bitkisel ya¤
Margarin ekme¤in daha yumuflak olmas›n› sa¤larken, kullan›m ömrünü de artt›r›r. Tereya¤›
kullan›lmadan önce eritilmeli veya küçük parçalar halinde kesilmelidir.
12. Kabartma tozu
Kabartma tozu Çok H›zl› programda piflirilen ekmekleri ve kekleri kabartmak için kullan›l›r.
Mayalanma süresi gerektirmez ve kimyasal etkiyle gaz üreterek ekme¤in içerisinde baloncuklar
oluflturarak ekme¤in dokusunu yumuflat›r.
13. Karbonat
Kabartma tozuna benzer özellikler tafl›r. Kabartma tozuyla birlikte de kullan›labilir.
14. Su ve di¤er s›v›lar
Su ekmek yap›m›nda kullan›lan temel bir malzemedir. Genel olarak su s›cakl›¤›n›n 20C-25C
olmas› gerekir. Suyun yerine taze süt ya da %2 oran›nda süt tozu kar›flt›r›lm›fl su kullan›labilir.
Bu sayede, ekme¤in lezzeti artar ve kabu¤u daha iyi k›zar›r. Baz› tariflerde ekme¤i tatland›rmak
için elma suyu, portakal suyu ya da limon suyu gibi meyve sular›n›n kullan›lmas› tavsiye edilebilir.
MALZEME ÖLÇÜLER‹
Kaliteli bir ekmek yapman›n en önemli ad›mlar›ndan biri malzeme miktar›n›n do¤ru
ayarlanmas›d›r. Malzeme miktar›n› hassas bir flekilde ayarlamak için ölçü kab›n› veya ölçü
kafl›¤›n› kullanman›z tavsiye edilir; aksi takdirde ekme¤in kalitesi önemli ölçüde etkilenir.
1. S›v› malzemelerin ölçülmesi
Su, taze süt ya da süt tozu kar›fl›m› ölçü kab›yla ölçülmelidir. Ölçüm yaparken, seviyenin göz
hizan›zda olmas›na dikkat ediniz. S›v› ya¤› ya da di¤er malzemeleri ölçmeden önce ölçü kab›n›
iyice temizleyiniz.
2. Kuru malzemelerin ölçümü
Kuru malzemeleri kafl›kla ölçü kab›na al›n›z ve kab›n üstünü b›çakla düzlefltiriniz. Haddinden
fazla dolu olan ölçü kaplar›ndaki malzemeyi kafl›kla boflalt›n›z ya da gerekli miktar› dökünüz.
Bu fazlal›k tarifin ayar›n› bozabilir. Kuru malzemeleri azar azar tartarken, ölçü kafl›¤›
kullan›lmal›d›r. Ölçümler ayar›nda yap›lmal›, gere¤inden fazla malzeme konulmamal›d›r. Küçük
bir fark dahi ekme¤in tarife uygun piflmesini engelleyebilir.
3. Malzemelerin s›ralamas›
Malzemeleri makineye ilave ederken genellikle izlenecek s›ralama s›v›, yumurta, tuz ve süt
tozu, vb. fleklinde olmal›d›r. Malzemeleri eklerken, unun tamam› ›slat›lmamal›d›r. Maya yaln›zca
kuru un üzerine ilave edilmelidir. Mayan›n tuzla kesinlikle temas etmemesi gerekir. Erteleme
ifllevini uzun süreye ayarlad›ysan›z yumurta ve meyve gibi malzemeler kullanmaktan kaç›n›n›z.
KULLANIM HATALARINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal›flt›r›n›z. Bulundu¤unuz yerin voltaj›n›n uygun olup olmad›¤›n›
kontrol ediniz.
Güç kablosunun ar›zalanmas› durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis
merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir. Ar›za durumunda cihaz›
kendiniz sökmeye kalk›flmay›n›z, bak›m merkezimiz ya da sat›fl sonras› hizmet merkezimiz ile
ba¤lant›ya geçiniz.
Cihaz› kendiniz onarmaya kalk›flmay›n›z. Meydana gelebilecek ar›zalardan firmam›z kesinlikle
sorumlu de¤ildir, ve cihaz›n›z garanti kapsam› d›fl›nda ifllem görecektir.
- 10 -
TEM‹ZL‹K VE BAKIM
• Tüketicinin Kendi Yapabilece¤i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli¤ine ‹liflkin Bilgiler
Temizleme iflleminden önce cihaz›n fiflini prizden ç›kar›n›z ve so¤umas›n› bekleyiniz.
1. Ekmek tavas›: ‹ç ve d›fl k›sm›n› nemli bir bezle siliniz. Yap›flmaz kaplaman›nzarar görmemesi
için keskin cisim ya da afl›nd›r›c› temizlik maddelerikullanmay›n›z. Tava yerine geri tak›lmadan
önce tamamen kurulanmal›d›r.
2. Yo¤urma b›ça¤›: Yo¤urma b›ça¤› yerinden kolayca ç›km›yorsa, Hazneyi ›l›k suyla doldurup
yaklafl›k 30 dakika bekleyiniz. Bu ifllemin ard›ndan yo¤urma b›ça¤› temizlik ifllemi için kolayca
ç›kar›labilir. Ayr›ca yo¤urma b›ça¤›n› nemli bir pamuklu bez yard›m›yla silerek temizleyiniz.
Ekmek tavas› ve yo¤urma b›ça¤› bulafl›k makinesinde y›kanabilir parçalard›r.
3. Kapak ve pencere: Kapa¤›n iç ve d›fl k›sm›n› hafif nemli bir bezle silerek temizleyiniz.
4. Gövde: Gövdenin d›fl yüzeyini nemli bir bezle yavaflça siliniz. Yüzeyin cilas›n›n bozulmamas›
için temizlik ifllemi s›ras›nda afl›nd›r›c› temizlik maddeleri kullanmay›n›z. Cihaz›n gövdesini
kesinlikle suya sokarak temizlemeye kalk›flmay›n›z.
5. Ekmek makinesi muhafaza edilmek üzere kald›r›lmadan önce tamamen so¤umal›d›r, temiz
ve kuru olmal›d›r; kafl›k ve yo¤urma b›ça¤› çekmeceye kald›r›lmal›ve cihaz›n kapa¤› kapat›lmal›d›r.
BAKIM
• Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca¤ı Zaman Aralıkları
ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti¤ine ‹liflkin Bilgiler
Cihaz periyodik bak›m gerektirmez.
Her kullan›mdan sonra temizli¤inin yap›lmas›nda fayda vard›r.
SAKLAMA
• Cihaz› prizden ç›kar›n. Cihaz› çocuklardan uzakta kuru ve serin bir yerde muhafaza edin.
Hasardan sak›nmak için cihaz›n üzerine a¤›r nesneler koymay›n.
BU KILAVUZU SAKLAYIN
- 11 -
SORUN G‹DERME
- 12 -
ENGLISH
SINBO SBM 4715 BREADMAKER
INSTRUCTION MANUAL
Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference
IMPORTANT SAFEGUARDS
Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be followed:
1. READ ALL INSTRUCTIONS.
2. Before using check that the voltage of wall outlet corresponds to that shown on the rating
plate.
3. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions,
or it is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to manufacturer or the nearest
authorized service agent for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
4. Do not touch hot surfaces.
5. To protect against electric shock, do not immerse cord, plugs, or housing in water or other
liquid.
6. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
7. Do not let cord hang over edge of table or hot surface.
8. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may
cause injuries.
9. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
10. Do not touch any moving or spinning parts of the machine when baking.
11. Never switch on the appliance without properly placed bread pan filled with ingredients.
12. Never beat the bread pan on the top or edge to remove the pan as this may damage the
bread pan.
13. Metal foils or other materials must not be inserted into the bread maker as this can give
rise to the risk of a fire or short circuit.
14. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
15. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
16. Never cover the bread maker with a towel or any other material, heat and steam must be
able to escape freely. A fire can be caused if it is covered by, or comes into contact with
combustible material.
17. Do not operate the appliance for other than its intended use.
18. Always use the appliance on a secure, dry level surface.
19. Do not use outdoors.
20. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet
in your house is well earthed.
21. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
– Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
– Farm houses;
– By clients in hotels, motels and other residential type environments;
– Bed and breakfast type environments.
- 13 -
22. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate
remote-control system.
23. Do not operate the unit without bread pan placed in the chamber to avoid damaging the
appliance.
KNOW YOUR BREAD MAKER
1. Lid, 2. Handle, 3. Viewing Window, 4. Kneading Blade, 5. Blade Pan, 6. Control Panel, 7. Hook
8. Housing, 9. Measuring Cup, 10. Measuring Spoon
INTRODUCTION OF CONTROL PANEL
(The silkscreen is subject to change without prior notice.)
1. This indicates the program you have chosen
2. The operation time for each program
FEATURES
* SUS3004 aluminum alloy bread pan with non-stick spray oil,
* Stainless steel mixing blade & heating element;
* LCD display; PC viewing window;
* Adjustable crust control: light, medium or dark;
* Galvanized plate oven body;
* 6 buttons and with 12digital programs, full auto process control bread making ;
* 10 minutes electric power cut off memory function.
* 60 minutes warm-keeping
* 13 hours programmable
* Delay timer function;
* Can make cake, jam, dough and ultra-fast bread.
* With gluten free menu;
* DC motor
* Capacity: 2.0LB
* AC220-240V, 50HZ, 550W
AFTER POWER-UP
As soon as the bread maker is plugged into the power supply, a beep will be heard and “3:00”
appears in the display after a short time. But the two dots between the “3” and “00” don’t flash
constantly. The arrow points to 2.0lb and MEDIUM. It is the default setting.
START/STOP
The button is used for starting and stopping the selected baking program.
To start a program, press the START/STOP button once. A short beep will be heard and the two
dots in the LCD begin to flash, the working light illuminates and the program starts. Any other
button is inactivated except the START/STOP button after a program has begun. This feature
will help to prevent any unintentional disruption to the operation of program.
To stop the program, press the START/STOP button for approx. 2 seconds, then a beep will be
heard, the working light will be extinguished, it means that the program has been switched off.
- 14 -
PAUSE function
After procedure starts up, you can press START/STOP button once to interrupt at any time, the
operation will be paused but the setting will be memorized, the working time will be flashed
on the LCD. Touch START/STOP button again or within 10 min without touching any button, the
program will continue.
MENU
It is used to set different programs. Each time it is pressed (accompanied by a short beep) the
program will vary. Press the button continuously, the 12 menus will be cycled to show on the
LCD display. Select your desired program. The functions of 12 menus will be explained as below.
1. Basic: kneading, rise and baking normal bread. You may also add ingredients to increase
flavor.
2. French: kneading, rise and baking within a longer rise time. The bread baked in this menu
usually will have a crisper crust and light texture.
3. Whole wheat: kneading, rise and baking of whole wheat bread. It is not advised to use the
delay function as this can produce poor results.
4. Quick: kneading, rise and baking loaf within the time less than Basic bread. But the bread
baked on this setting is usually smaller with a dense texture.
5. Sweet: kneading, rise and baking sweet bread. You may also add ingredients to add flavor.
6. Gluten free: kneading, rise and baking gluten free bread. You may also add ingredients to
add flavor.
7. Ultra fast: kneading, rise and baking in a shortest time. Usually the bread made is smaller
and rougher than that made with Quick program.
8. Dough: kneading and rise, but without baking. Remove the dough and use for making bread
rolls, pizza, steamed bread, etc.
9. Jam: boiling jams and marmalades. Fruit or vegetables must be chopped before putting them
into the bread pan.
10. Cake: kneading, rise and baking rise with soda or baking powder.
11. Sandwich: kneading, rise and baking sandwich. For baking light texture bread with a thinner
crust.
12. Bake: only baking, no kneading and rise. Also used to increase the baking time on selected
settings
COLOR
With the button you can select a LIGHT, MEDIUM or DARK color for the crust. Press this button
to select your desired color. This button is not applicable for the programs Dough and Jam.
LOAF SIZE
Press this button to select the Loaf size of the bread. Please note the total operation time may
vary with the different loaf size. This button is not applicable for the program Quick, Dough,
Jam, Cake and Bake.
DELAY function
If you want the appliance do not start working immediately you can use this button to set the
delay time.
You must decide how long it will be before your bread is ready by pressing the + or -. Please
- 15 -
note the delay time should include the baking time of program. That is, at the completion of
delay time, there is hot bread can be serviced. At first the program and degree of browning
must be selected, then pressing “+” or “ –” to increase or decrease the delay time at the
increment of 10 minutes. The maximum delay is 13 hours.
Example: Now it is 8:30p.m, if you would like your bread to be ready in the next morning at 7
o’clock, i.e. in 10 hours and 30 minutes. Select your menu, color, loaf size then press the “+”
or “–” to add the time until 10:30 appears on the LCD. Then press the STOP/START button to
activate this delay program. You can see the dot flashed and LCD will count down to show the
remaining time. You will get fresh bread at 7:00 in the morning, if you don’t want to take out
the bread immediately, the keeping warm time of 1hour starts.
Note: 1.This button is not applicable for the programs Ultra fast, Jam and Bake.
2. For time delayed baking, do not use any easily perishable ingredients such as eggs, fresh
milk, fruits, onions, etc.
KEEP WARM
Bread can be automatically kept warm for 60 minutes after baking. If you would like to take the
bread out, switch the program off with the START/STOP button.
MEMORY
If the power supply has been broken off during the course of bread making, the process of bread
making will be continued automatically within 10 minutes, even without pressing Start/stop
button. If the break time exceeds 10 minutes the memory cannot be kept and the bread maker
must be restarted. But if the dough is no further than the kneading phase when the power
supply breaks off, you can press the “START/STOP” straight to continue the program from the
beginning .
ENVIRONMENT
The machine may work well in a wide range of temperatures, but there could be a difference
in loaf size between a very warm room and a very cold room. We suggest the room temperature
should be between 15 C and 34C.
WARNING DISPLAY:
1. If the display shows “HHH” after the program has been started, the temperature inside is
still too high?accompanied by 5 beep sounds?. Then the program has to be stopped. Open the
lid and let the machine cool down for 10 to 20 minutes.
2. If the display shows “LLL” after pressing the START/STOP button ( except the programs
BAKE), it means the temperature inside is too low?accompanied by 5 beep sounds?, stop sound
by pressing the START/STOP button, open the lid and let the machine rest for 10 to 20 minutes
to return to room temperature.
3. If the display shows “EE0” after you have pressed START/STOP, the temperature sensor is
disconnected please check the sensor carefully by Authorized expert.
For the first use
1. Please check if all parts and accessories are complete and free of damage.
2. Clean all the parts according to the latter section “Cleaning and Maintenance”
3. Set the bread maker in baking mode and bake empty for about 10 minutes. After cooling it
down clean once more.
- 16 -
4. Dry all parts thoroughly and assembly them, so the appliance is ready for using.
How to make bread
1. Place the pan in position and turn it clockwise until it clicks in correct position. Insert the
kneading blade onto the drive shaft. It is recommended to fill holes with heat-resisting margarine
prior to placing the kneaders, this avoids the dough to stick below the kneaders and the kneaders
could be removed from bread easily.
2. Place ingredients into the bread pan. Please keep to the order mentioned in the recipe.
Usually the water or liquid substance should be put firstly, then add sugar, salt and flour, always
add yeast or baking powder as the last ingredient.
Note: The maximum quantities of the flour and yeast which may be used refer to the recipe.
Yeast or soda
Dry ingrediants
Water or liquid
NOTE: The maximum quantity of flour and yeast separately is 490g and 6g.
3. With finger make a small indentation on one side of the flour. Add yeast to indentation,
Make sure it does not come into contact with the liquid ingredients or salt.
4. Close the lid gently and plug the power cord into a wall outlet.
5. Press the Menu button until your desired program is selected.
6. Press the COLOR button to select the desired crust color.
7. Press the LOAF button to select the desired size (1.5lb or 2.0lb).
8. Set the delay time by pressing + or - button. This step may be skipped if you want the bread
maker to start working immediately.
9. Press the START/STOP button to start working, and the working light comes on.
10. For the program of Basic, French, Whole wheat, Quick, Sweet, Ultra fast, Cake and Sandwich,
10 beep sound will be heard during operation. This is to prompt you to add ingredients. Open
the lid and put in some ingredients. It is possible that steam will escape through the vent slits
in the lid during baking. This is normal.
11. Once the process has been completed 10 beeps sound will be heard, and the working light
will extinguish. You can press START/STOP button for approx. 2 seconds to stop the process
and take out the bread. Open the Lid and while using oven mitts, firmly grasp the bread pan
handle. Turn the pan anti-clockwise and gently pull the pan straight up and out of the machine.
12. Use non-stick spatula to gently loosen the sides of the bread from the pan.
Caution: the Bread pan and bread may be very hot! Always handle with care and use oven mitts.
13. Turn bread pan upside down onto a clean cooking surface and gently shake until bread falls
out onto rack.
14. Remove the bread carefully from the pan and cool for about 20 minutes before slicing.
15. If you are out of the room or have not pressed START/STOP button at the end of operation,
the bread will be kept warm automatically for 1 hour, if you would like to take the bread out,
switch the program off with the START/STOP button.
16. When do not use or completely operation, unplug the power cord.
- 17 -
Note: Before slicing the loaf, use the hook to remove out the kneading blade hidden on the
bottom of loaf. The loaf is hot, never use hand to remove the kneading blade.
Special introduction
1. For Quick breads
Quick breads are made with baking powder and baking soda that activated by moisture and
heat. For perfect quick breads, it is suggested that all liquids be placed in the bottom of the
bread pan, dry ingredients on top. During the initial mixing of quick bread?batters and dry
ingredients may collect in the corners of the pan, it may be necessary to help machine mix to
avoid flour clumps. If so, use a rubber spatula.
2. About Ultra fast program
The bread maker can bake loaf within 1 hour with ultra fast program. This setting can bake
bread in 58 minutes?the bread is a little more dense in texture. Please noted ingredient of water
should be hot water in the range of 48—50C, you must use a cooking thermometer to measure
the temperature. The water temperature is very critical to the performance of baking. If the
water temperature is too low the bread will not be rise to expected size; if the water temperature
is too high it will kill the yeast prior to rising, which also will largely affect the baking performance.
Cleaning and Maintenance
Disconnect the machine from the power and let it cool down prior to cleaning.
1. Bread pan: Rub inside and outside with a damp cloth. Do not use any sharp or abrasive agents
for the consideration of protecting the non-stick coating. The pan must be dried completely
prior to installing.
2. Kneading blade: If the kneading bar is difficult to remove from the axle, in such an event fill
the Container with warm water and allow it to soak for approx.30minutes.The kneader can then
be easily removed for cleaning. Also wipe the blade carefully with a cotton damp cloth, Please
note both the bread pan and kneading blade are dishwashing safe components.
3. Lid and window: clean the lid inside and outside with a slightly damp cloth.
4. Housing: gently wipe the outer surface of housing with a wet cloth. Do not use any abrasive
cleaner to clean as this would degrade the high polish of the surface. Never immerse the
housing into water for cleaning.
5. Before the bread maker is packed away for storage, ensure that it has completely cooled
down, is clean and dry, and put the spoon and the kneading blade in the drawer, and the lid is
closed.
Introduction of bread ingredients
1. Bread flour
Bread flour has high content of high gluten (so it can be also called high-gluten flour which
contains high protein), it has good elastic and can keep the size of the bread from collapsing
after rise. As the gluten content is higher than the common flour, so it can be used for making
bread with large size and better inner fiber. Bread flour is the most important ingredient of
making bread.
2. Plain flour
Flour that contains no baking powder, it is applicable for making ex-touch bread.
3. Whole-wheat flour
Whole-wheat flour is ground from grain. It contains wheat skin and gluten. Whole-wheat flour
- 18 -
is heavier and more nutrient than common flour. The bread made by whole-wheat flour is
usually small in size. So many recipes usually combine the whole -wheat flour or bread flour
to achieve the best result.
4. Black wheat flour
Black wheat flour, also named as “rough flour”, it is a kind of high fiber flour, and it is similar
with whole-wheat flour. To obtain the large size after rising, it must be used in combination
with high proportion of bread flour.
5. Self-rising flour
A type of flour that contains baking powder, it is used for making cakes specially.
6. Corn flour and oatmeal flour
Corn flour and oatmeal flour are ground from corn and oatmeal separately. They are the additive
ingredients of making rough bread, which are used for enhancing the flavor and texture.
7. Sugar
Sugar is very important ingredient to increase sweet taste and color of bread. And it is also
considered as nourishment in the yeast bread. White sugar is largely used. Brown sugar, powder
sugar or cotton sugar may be called by special requirement.
8. Yeast
After yeasting process, the yeast will produce carbon dioxide. The carbon dioxide will expand
bread and make the inner fiber soften. However, yeast fast breeding needs carbohydrate in
sugar and flour as nourishment.
1 tsp. active dry yeast =3/4 tsp. instant yeast
1.5 tsp. active dry yeast =1 tsp. instant yeast
2 tsp. active dry yeast =1.5 tsp. instant yeast
Yeast must be stored in the refrigerator, as the fungus in it will be killed at high temperature,
before using, check the production date and storage life of your yeast. Store it back to the
refrigerator as soon as possible after each use. Usually the failure of bread rising is caused by
the bad yeast.
The ways described below will check whether your yeast is fresh and active.
(1) Pour 1/2 cup warm water (45-500C) into a measuring cup.
(2) Put 1 tsp. white sugar into the cup and stir, then sprinkle 2 tsp. yeast over the water.
(3) Place the measuring cup in a warm place for about 10min. Do not stir the water.
(4) The froth should be up to 1 cup. Otherwise the yeast is dead or inactive.
9. Salt
Salt is necessary to improve bread flavor and crust color. But salt can also restrain yeast from
rising. Never use too much salt in a recipe. But bread would be larger if without salt.
10. Egg
Eggs can improve bread texture, make the bread more nourish and large in size, the egg must
be peeled and stirred evenly.
11. Grease, butter and vegetable oil
Grease can make bread soften and delay storage life. Butter should be melted or chopped to
small particles before using.
12. Baking powder
Baking powder is used for rising the Ultra Fast bread and cake. As it does not need rise time,
and it can produce the air, the air will form bubble to soften the texture of bread utilizing
chemical principle.
13. Soda
It is similar with baking powder. It can also used in combination with baking powder.
- 19 -
14. Water and other liquid
Water is essential ingredient for making bread. Generally speaking, water temperature between
20C and 25C is the best. The water may be replaced with fresh milk or water mixed with 2%
milk powder, which may enhance bread flavor and improve crust color. Some recipes may call
for juice for the purpose of enhancing bread flavor, e.g. apple juice, orange juice, lemon juice
and so on.
INGREDIENTS MEASUREMENT
One of important step for making good bread is proper amount of ingredients. It is strongly
suggested that use measuring cup or measuring spoon to obtain accurate amount, otherwise
the bread will be largely influenced.
1. Weighing liquid ingredients
Water, fresh milk or milk powder solution should be measured with measuring cups. Observe
the level of the measuring cup with your eyes horizontally. When you measure cooking oil or
other ingredients, clean the measuring cup thoroughly without any other ingredients.
2. Dry measurements
Dry measuring must be done by gently spooning ingredients into the measuring cup and then
once filled, leveling off with a knife. Scooping or tapping a measuring cup with more than is
required. This extra amount could affect the balance of the recipe. When measuring small
amounts of dry ingredients, the measuring spoon must be used. Measurements must be level,
not heaped as this small difference could throw out the critical balance of the recipe.
3. Adding sequence
The sequence of adding ingredients should be abided, generally speaking, the sequence is:
liquid ingredient, eggs, salt and milk powder etc. When adding the ingredient, the flour can't
be wetted by liquid completely. The yeast can only be placed on the dry flour. And yeast can't
touch with salt. When you use the delay function for a long time, never add the perishable
ingredients such as eggs, fruit ingredient.
Environment friendly disposal
You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments
to an appropriate waste disposal center.
- 20 -
TROUBLE SHOOTHING
- 21 -
MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹
De¤erli Müflterimiz,
En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan› s›ra; en iyi hizmeti vermenin de
önemli oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak›n
olabilmek için, internet adresimizdeki eriflim formlar›n›n yan› s›ra, tüketici
dan›flma hattımızı da hizmetinize açm›fl durumday›z.
TÜKET‹C‹
DANIfiMA HATTI
444 66 86
www.sinbo.com.tr
Tüketici Dan›flma Hattımızı,
- Hafta içi her gün 08.00-18.00 saatleri aras›nda arayabilir; istek, öneri ve
flikayetlerinizi firmam›za iletebilirsiniz.
Tüketicinin Dikkatine:
Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için afla¤›daki önerilere
uyman›z› rica ederiz:
1. Ürünü ald›¤›n›zda Garanti Belgesini mutlaka yetkili sat›c›n›za onaylatt›r›n›z.
2. Ürünü kullanma k›lavuzunda belirtilen hususlara göre kullan›n›z.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu¤unda yukar›daki telefon
numaralar›ndan, Tüketici Danıflma Hattına baflvurunuz.
KAPIDAN KAPIYA
10 GÜNDE
TESL‹MAT
GARANT‹S‹
ÜCRETS‹Z
S E R V ‹ S
(*)
Kap›dan Kap›ya Ücretsiz Servis Kampanyam›z dâhilinde Yurtiçi Kargo Firmas› ile iflbirli¤i içerindeyiz. Tüketicimiz
taraf›ndan sat›n al›nan ürünün fiyat› ne olursa olsun, Tüketicimiz ürün ile ilgili garanti kapsam›na giren herhangi
bir problem yaflad›¤›nda, 444 66 86 numaral› Tüketici Danıflma Hattımızı aramas› ve kay›t b›rakmas› yeterlidir.
Bu süreçten sonra Tüketicimizin ürünü ücretsiz olarak Yurtiçi Kargo taraf›ndan Tüketicimizin bulundu¤u adresten
al›n›p, 10* ifl günü içerisinde ürün çal›fl›r bir vaziyette, yine Tüketicimize Yurtiçi Kargo arac›l›¤› ile adresine teslim
edilmektedir. 10 ifl günü içerisinde sorunu çözülemeyen ürünler ise, yenisi ve/veya bir üst modeli ile de¤ifltirilmektedir.
Tüm bu süreçte Tüketicilerimizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.
(*Ürünün servis garanti süresi, Yurtiçi Kargo ürünü Sinbo Fabrikas›’na teslim ettikten sonra bafllar.)
- 22 -
- G A R A N T ‹ fi A R T L A R I 1) Garanti süresi, mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 (‹ki) y›ld›r. (Bu süre 2 y›ldan az olamaz)
2) Mal›n bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› garanti kapsam›ndad›r.
3) Mal›n ay›pl› oldu¤unun anlafl›lmas› durumunda tüketici, 6502 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleflmeden dönme,
b- Sat›fl bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onar›lmas›n› isteme,
ç- Sat›lan›n ay›ps›z bir misli ile de¤ifltirilmesini isteme,
haklar›ndan birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onar›m hakk›n› seçmesi durumunda sat›c›; iflçilik masraf›, de¤ifltirilen
parça bedeli ya da baflka herhangi bir ad alt›nda hiçbir ücret talep etmeksizin mal›n onar›m›n› yapmak
veya yapt›rmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onar›m hakk›n› üretici veya ithalatç›ya karfl› da kullanabilir.
Sat›c›, üretici ve ithalatç› tüketicinin bu hakk›n› kullanmas›ndan müteselsilen sorumludur.
5) Tüketicinin, ücretsiz onar›m hakk›n› kullanmas› halinde mal›n;
- Garanti süresi içinde tekrar ar›zalanmas›,
- Tamiri için gereken azami sürenin afl›lmas›,
- Tamirinin mümkün olmad›¤›n›n, yetkili servis istasyonu, sat›c›, üretici veya ithalatç› taraf›ndan bir
raporla belirlenmesi durumlar›nda;
tüketici mal›n bedel iadesini, ay›p oran›nda bedel indirimini veya imkân varsa mal›n ay›ps›z misli ile
de¤ifltirilmesini sat›c›dan talep edebilir. Sat›c›, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine
getirilmemesi durumunda sat›c›, üretici ve ithalatç› müteselsilen sorumludur.
6) Mal›n tamir süresi 20 ifl gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 ifl gününü geçemez. Bu
süre, garanti süresi içerisinde mala iliflkin ar›zan›n yetkili servis istasyonuna veya sat›c›ya bildirimi
tarihinde, garanti süresi d›fl›nda ise mal›n yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren bafllar.
Mal›n ar›zas›n›n 10 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatç›; mal›n tamiri
tamamlan›ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka bir mal› tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek
zorundad›r. Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir.
7) Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan ar›zalar garanti
kapsam› d›fl›ndad›r.
8) Tüketici, garantiden do¤an haklar›n›n kullan›lmas› ile ilgili olarak ç›kabilecek uyuflmazl›klarda
yerleflim yerinin bulundu¤u veya tüketici iflleminin yap›ld›¤› yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya
Tüketici Mahkemesine baflvurabilir.
9) Sat›c› taraf›ndan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›
Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurabilir.
ÜRET‹C‹ / ‹THALATÇI F‹RMA
DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER ‹NfiAAT SPOR MALZEMELER‹ ‹MALAT SAN. VE T‹C. A.fi.
Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - ‹stanbul - Türkiye
Ça¤rı Merkezi: 444 66 86
www.sinbo.com.tr - [email protected]
- 23 -
- SBM 4715 EKMEK YAPMA MAK‹NES‹ -GARANT‹ BELGES‹ ÜRET‹C‹ veya ‹THALATÇI F‹RMANIN,
Ünvanı
: DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MALZ.
‹MALAT SAN. ve T‹C. A.fi.
Adresi
: Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avc›lar / ‹STANBUL
Telefonu
: Ça¤rı Merkezi: 444 66 86
E-Posta
: [email protected]
Yetkilinin ‹mzası
:
Yönetim Kurulu Baflkan›
MALIN,
Cinsi
Markası
Modeli
Garanti Süresi
Azami Tamir Süresi
Bandrol ve Seri No:
Kullanım Ömrü
:
:
:
:
:
:
:
EKMEK YAPMA MAK‹NES‹
S‹NBO
SBM 4715
2 yıldır
20 ‹fl Günü
Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 7 y›ld›r.
(Ürünün fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)
SATICI F‹RMANIN,
Ünvanı
Adresi
Telefonu
Faks
E-Posta
Fatura Tarih ve Sayısı
Teslim Tarihi ve Yeri
Yetkilinin ‹mzası
Firmanın Kaflesi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
- 24 -
- TEDAR‹KÇ‹ F‹RMA / EXPORTER United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.
- UYGUNLUK BEYANI / CE Intertek Testing Services Shenzhen Ltd.
Guangzhou Branch
Block E, No. 7-2, Guangdong Software
Science Park, Caipin Road, Guangzhou
Science City, GETDD, Guangzhou, China
EEE Yönetmeli¤ine uygundur.
AEEE Yönetmeli¤ine uygundur.
Made in P.R.C.
‹mal Y›l› : 2014
Download

SBM 4715 EKMEK YAPMA MAK‹NES‹ KULLANMA KILAVUZU