www.blaupunkt.com
Car Radio | CD | USB | Bluetooth
Heidelberg 220 BT
Stuttgart 120
www.blaupunkt.com
Návod k obsluze a k montáži
1 011 200 212 / 1 011 200 213
1 011 200 202 / 1 011 200 203
Ovládací prvky
1
2
3
17 16
4
5
15
6
14
1 Tlačítko
Uvolnění odnímatelného ovládacího panelu
2 Tlačítko MENU
Krátké stisknutí: Vyvolání/ukončení nabídky
Dlouhé stisknutí: Spuštění funkce Scan
3 Tlačítko zapnuto/vypnuto
Krátké stisknutí: Zapnutí autorádia
Při provozu: Ztlumení autorádia (Mute)
Dlouhé stisknutí: Vypnutí autorádia
4 Regulátor hlasitosti
V nabídce: Změna nastavení
Režim rychlého prohlížení: Zvolit složku
a skladbu (jen Heidelberg 220 BT)
5 Otvor pro vložení CD
6 Displej
7 Tlačítko
/ V nabídce: Volba položky nabídky
Režim rádia: Spuštění hledání
Režim MP3/WMA: Přejít na následující/předchozí složku
Tlačítko /
V nabídce: Změna úrovně nabídky
Režim rádia: Nastavení stanice
Ostatní režimy: Výběr skladby
2
7
13
12
8
9
11
10
8 Tlačítko
(Eject)
Vysunutí CD
9 Mikrofon (jen Heidelberg 220 BT)
: Zdířka USB
; Přední zdířka AUX-IN
< Tlačítko
(jen Heidelberg 220 BT)
Krátké stisknutí: Přijetí hovoru, rychlá volba
Dlouhé stisknutí: Aktivovat hlasové vytáčení
= Tlačítko
(jen Heidelberg 220 BT)
Ukončení/odmítnutí hovoru
> Skupina tlačítek 1–5 (Heidelberg 220 BT)
Skupina tlačítek 1–7 (Stuttgart 120)
? Infračervený přijímač
@ Tlačítko SRC
Volba úrovně předvolby popř. audiozdroje
A Tlačítko DIS
Přepnout zobrazení
Obsah
Bezpečnostní pokyny ....................................... 4
Použité symboly......................................................... 4
Bezpečnost za jízdy................................................... 4
Všeobecné bezpečnostní pokyny........................ 4
Prohlášení o shodě.................................................... 5
Pokyny pro čistění ............................................ 5
Pokyny k likvidaci ............................................. 5
Rozsah dodávky................................................ 5
Zvláštní příslušenství
(není v rozsahu dodávky)........................................ 5
Uvedení do provozu ......................................... 5
Nasazení/sejmutí ovládacího panelu ................. 5
Nastavení oblasti příjmu ......................................... 6
Zapnutí/vypnutí ......................................................... 6
Hlasitost ........................................................................ 6
Zapnutí/vypnutí předváděcího režimu ............. 6
Dopravní vysílání.............................................. 7
Režim rádia ....................................................... 7
RDS.................................................................................. 7
Přechod do režimu rádia, resp. volba
úrovně předvolby ...................................................... 7
Nastavení stanice....................................................... 8
Uložení stanice, resp. vyvolání uložené
stanice............................................................................ 8
Přehrání ukázek stanic ............................................. 8
Automatické uložení stanice (Travelstore) ....... 8
PTY .................................................................................. 9
Přepínání zobrazení .................................................. 9
Režim CD/MP3/WMA ...................................... 10
Základní informace .................................................10
Přepnutí na režim CD/MP3/WMA ......................10
Vložení/vyjmutí CD .................................................10
Připojení/odpojení média USB ...........................11
Volba skladby ............................................................11
Volba složky (jen v režimu MP3/WMA) ............11
Rychlé hledání ..........................................................11
Přerušení přehrávání ..............................................11
Přehrání ukázek všech skladeb...........................11
Přehrání skladeb v náhodném pořadí..............12
Opakované přehrání jednotlivých skladeb
nebo adresářů...........................................................12
Přepínání zobrazení ................................................12
Režim prohlížení (jen Heidelberg 220 BT) ......12
Bluetooth® (jen Heidelberg 220 BT) ............. 13
Nabídka Bluetooth® ................................................13
Spárování a připojení přístroje ...........................14
Funkce telefonu .......................................................15
Režim Bluetooth®-Streaming ..............................17
Další funkce v nabídce Bluetooth® ....................17
Externí audiozdroje ........................................ 18
Přední zdířka AUX-IN ..............................................18
Nastavení zvuku ............................................. 19
Vyvolání a opuštění nabídky „AUDIO“..............19
Nastavení v nabídce „AUDIO“ ..............................19
Uživatelská nastavení .................................... 20
Vyvolání uživatelské nabídky a volba
nabídky........................................................................20
Nastavení v nabídce „TUNER“ ..............................20
Nastavení v nabídce „DISPLAY“...........................21
Nastavení v nabídce „VOLUME“ (hlasitost)......22
Nastavení v nabídce „CLOCK“ (čas)....................22
Nastavení v nabídce „VARIOUS“ (různé)...........23
Nastavení z výroby ......................................... 23
Užitečné informace......................................... 24
Záruka ..........................................................................24
Servis ............................................................................24
Technické údaje .............................................. 24
Montážní návod ............................................. 25
3
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnost za jízdy
Autorádio bylo vyrobeno v souladu s dnešním stavem vývoje techniky a uznávanými bezpečnostně-technickými pravidly. Přesto mohou vzniknout
určitá nebezpečí, pokud nebudete dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu.
Tento návod obsahuje důležité informace, na základě kterých lze autorádio jednoduše a bezpečně
namontovat a obsluhovat.
• Předtím než budete autorádio používat, pečlivě
si přečtěte celý tento návod.
• Uschovejte návod tak, aby byl kdykoli v dosahu
každého uživatele.
• Předávejte autorádio třetí osobě vždy s tímto
návodem.
Kromě toho se řiďte návody k dalším přístrojům,
které v souvislosti s tímto autorádiem používáte.
Dodržujte následující pokyny pro bezpečnost za
jízdy:
• Používejte přístroj tak, abyste mohli vždy
bezpečně řídit vozidlo. V případě pochybností zastavte na vhodném místě a přístroj obsluhujte, když vozidlo stojí.
• Ovládací panel snímejte a nasazujte jen tehdy, když vozidlo stojí.
• Při poslechu vždy udržujte přiměřenou
hlasitost, abyste chránili svůj sluch a slyšeli
výstražné akustické signály (např. policie). Během ztlumení (např. při změně audiozdroje)
není změna hlasitosti slyšitelná. Během této
přestávky nezvyšujte hlasitost.
Použité symboly
V tomto návodu byly použity následující symboly:
NEBEZPEČÍ!
Varuje před poraněním
POZOR!
Varuje před poškozením CD mechaniky
NEBEZPEČÍ!
Varuje před vysokou hlasitostí
Značka CE potvrzuje splnění
směrnic EU.
쏅 Označuje krok postupu
• Označuje výčet
4
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Dodržujte následující pokyny, abyste se chránili
před poraněním:
• Přístroj neotevírejte ani na něm neprovádějte změny. Přístroj je vybavený laserem třídy 1,
který může poškodit vaše oči.
• Nezvyšujte hlasitost během ztlumení, např.
při změně audiozdroje. Během ztlumení není
změna hlasitosti slyšitelná.
Použití v souladu s určením
Toto autorádio je určené pro montáž a provoz ve
vozidle s napětím palubní sítě 12 V a musí být zabudované do otvoru dle DIN. Nepřekračujte hranice výkonnosti uvedené v Technických údajích.
Opravy a případně i montáž svěřte odborníkovi.
Montážní pokyny
Autorádio můžete zabudovat jen tehdy, pokud
máte zkušenost s montáží autorádií a dobře se
vyznáte v elektroinstalaci vozidla. Řiďte se montážním návodem na konci tohoto návodu.
Bezpečnostní pokyny | Pokyny pro čistění | Pokyny k likvidaci | Rozsah dodávky | Uvedení do provozu
Prohlášení o shodě
Blaupunkt AudioVision GmbH & Co. KG prohlašuje,
že autorádio Stuttgart 120 odpovídá základním požadavkům a dalším platným předpisům směrnice
Rady 2004/108/EHS a autorádio Heidelberg 220 BT
odpovídá základním požadavkům a dalším platným předpisům směrnice Rady 1999/5/ES.
Naleznete je v Prohlášení o shodě na internetu na
adrese www.blaupunkt.com.
Pokyny pro čistění
Rozpouštědla, čisticí a abrazivní prostředky, spreje
na čištění interiéru a prostředky na údržbu plastů
mohou obsahovat látky, které by poškodily povrch
autorádia.
• K čistění autorádia používejte pouze suchý
nebo mírně vlhký hadřík.
• Kontakty ovládacího panelu v případě potřeby
čistěte měkkým hadříkem navlhčeným čisticím
alkoholem.
Pokyny k likvidaci
Starý přístroj nevyhazujte do komunálního
odpadu!
Pro likvidaci starého přístroje využijte k tomu určené služby pro odevzdání a sběr.
Rozsah dodávky
V rozsahu dodávky je:
1 autorádio
1 návod k obsluze a k montáži
1 držák
2 montážní nářadí
Rozšířený rozsah dodávky
(pouze pro 1 011 200 203 / 1 011 200 213):
1 ruční dálkové ovládání (s baterií)
1 připojovací kabel, komora A
1 připojovací kabel, komora B
1 adaptér pro připojení antény
Zvláštní příslušenství
(není v rozsahu dodávky)
Používejte jen zvláštní příslušenství schválené
firmou Blaupunkt. Informujte se u odborného
prodejce Blaupunkt nebo na internetu na adrese
www.blaupunkt.com.
Uvedení do provozu
Pozor
Přepravní bezpečnostní šrouby
Ujistěte se, že před uvedením do provozu autorádia byly odstraněny přepravní bezpečnostní šrouby (viz kapitola „Montážní návod“).
Nasazení/sejmutí ovládacího panelu
Autorádio je pro ochranu proti krádeži vybaveno
odnímatelným ovládacím panelem. Po montáži
musíte pro uvedení rádia do provozu nejprve nasadit ovládací panel (viz oddíl „Nasazení ovládacího panelu“ v této kapitole).
Vždy když vozidlo opouštíte, vezměte ovládací
panel s sebou. Bez tohoto ovládacího panelu je
autorádio pro zloděje bezcenné.
Pozor
Poškození ovládacího panelu
Nenechte ovládací panel upadnout.
Ovládací panel přenášejte tak, aby byl chráněn
před nárazy a nemohlo dojít k ušpinění kontaktů.
Nevystavujte ovládací panel přímému slunci nebo
jiným tepelným zdrojům.
Zabraňte přímému doteku kontaktů ovládacího
panelu s pokožkou.
Nasazení ovládacího panelu
쏅 Ovládací panel zasuňte do držáku na pravém
okraji krytu.
쏅 Zatlačte ovládací panel opatrně do levého
držáku, až zaskočí.
5
Uvedení do provozu
Sejmutí ovládacího panelu
쏅 Pro uvolnění ovládacího panelu stiskněte tlačítko 1.
Levá strana ovládacího panelu se uvolní z přístroje a proti vypadnutí je zajištěna držákem.
쏅 Ovládacím panelem lehce pohybujte doleva,
až se uvolní z pravého držáku.
쏅 Opatrně vyjměte ovládací panel z levého držáku.
Upozornění:
Po sejmutí ovládacího panelu se autorádio
automaticky vypne.
Nastavení oblasti příjmu
Toto autorádio je zkonstruováno pro provoz v různých oblastech s různými frekvenčními pásmy
a technologiemi vysílačů. Standardně je nastavena oblast příjmu „EUROPE“ (Evropa). Dostupné
jsou kromě toho oblasti příjmu „USA“, „S-AMERICA“
(Jižní Amerika) a „THAILAND“ (Thajsko).
Upozornění:
Používáte-li autorádio mimo Evropu, musíte nejprve v uživatelské nabídce nastavit
vhodnou oblast příjmu (viz kapitola „Uživatelská nastavení“, oddíl „Nastavení v nabídce
„TUNER““, položka nabídky „AREA“ (oblast
příjmu)).
Zapnutí/vypnutí
Zapnutí/vypnutí tlačítkem zapnuto/vypnuto
쏅 Pro zapnutí stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto 3.
Autorádio se zapne.
쏅 Pro vypnutí držte tlačítko zapnuto/vypnuto 3 stisknuté déle než 2 sekundy.
Autorádio se vypne.
Upozornění:
Pokud autorádio zapnete při vypnutém zapalování, po 1 hodině se automaticky vypne, aby
se šetřil akumulátor vozidla.
6
Vypnutí/zapnutí zapalováním vozidla
Pokud je autorádio správně propojené se zapalováním vozidla (způsobem popsaným v montážním návodu) a nebylo vypnuté tlačítkem zapnuto/
vypnuto 3, vypíná, resp. zapíná se současně se
zapalováním vozidla.
Hlasitost
Nastavení hlasitosti
Hlasitost je možno nastavit od 0 (vypnuto) do 50
(max.).
쏅 Pro změnu hlasitosti otáčejte regulátorem
hlasitosti 4.
Upozornění (Stuttgart 120):
Je-li s autorádiem spojen telefon podle popisu v montážním návodu, je autorádio při telefonním hovoru ztlumeno. Na displeji se během ztlumení zobrazí „TELEPHONE“ (telefon).
Ztlumení autorádia (Mute)
쏅 Pro ztlumení autorádia, resp. pro opětovnou
aktivaci předchozí hlasitosti krátce stiskněte
tlačítko zapnuto/vypnuto 3.
Na displeji se během zapnutí ztlumení zobrazí
„MUTE“.
Zapnutí/vypnutí předváděcího
režimu
Předváděcí režim vám jako běžící text na displeji
zobrazuje funkce autorádia. Předváděcí režim můžete zapnout, resp. vypnout:
쏅 Případně nejprve autorádio vypněte.
Stuttgart 120
쏅 Stiskněte současně tlačítka 7 a 6 >
a stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto 3.
Heidelberg 220 BT
쏅 Stiskněte současně tlačítka 7 a =
a stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto 3.
Autorádio se zapne. Po zapnutí předváděcího
režimu se na displeji krátce zobrazí „DEMO
MODE“. Stisknutím libovolného tlačítka se
předváděcí režim přeruší a přístroj lze ovládat.
Dopravní vysílání | Režim rádia
Dopravní vysílání
V oblasti příjmu „EUROPE“ (Evropa) může stanice
FM opatřit dopravní zpravodajství signálem RDS.
Je-li zapnutá přednost dopravního zpravodajství,
tak se automaticky přepojí, i když autorádio zrovna není v režimu rádia.
Je-li přednost zapnutá, zobrazuje se na displeji
symbol zácpy
. Během probíhajícího
dopravního zpravodajství se na displeji zobrazuje
„TRAFFIC“ (provoz).
Přednost se zapíná a vypíná v uživatelské nabídce
(viz kapitola „Uživatelská nastavení“, oddíl
„Nastavení v nabídce „TUNER““, položka nabídky
„TRAFFIC“ (dopravní informace)).
Upozornění:
• Po dobu probíhajícího dopravního zpravodajství se zvýší hlasitost. Můžete nastavit
minimální hlasitost dopravního zpravodajství (viz kapitola „Uživatelská nastavení“, oddíl „Nastavení v nabídce „VOLUME“
(hlasitost)“, položka nabídky „TA VOLUME“
(hlasitost dopravních informací)).
• Pro přerušení přepnutého dopravního
zpravodajství stiskněte tlačítko DIS A.
Režim rádia
RDS
V oblasti příjmu „EUROPE“ (Evropa) vysílá velké
množství stanic FM kromě svého programu signál
RDS (Radio Data System), který umožňuje následující dodatečné funkce:
• Na displeji se zobrazí název stanice.
• Autorádio rozpozná dopravní zpravodajství
a vysílání zpráv a může na ně v ostatních režimech (např. v režimu CD) automaticky přepnout.
• Alternativní frekvence: Když je zapnutá funkce
RDS, přepne autorádio automaticky na frekvenci nastavené stanice s nejlepším příjmem.
• Regionálně: Některé stanice rozdělují v určitých
dobách svůj program do regionálních programů s odlišným obsahem. Pokud je zapnutá
funkce REGIONAL, autorádio přepne jen na alternativní frekvence, na kterých se vysílá stejný
regionální program.
Funkce RDS a REGIONAL se zapínají a vypínají
v uživatelské nabídce (viz kapitola „Uživatelská
nastavení“, oddíl „Nastavení v nabídce „TUNER““,
položka nabídky „RDS“ a „REGIONAL“).
Přechod do režimu rádia, resp. volba
úrovně předvolby
V různých oblastech příjmu máte k dispozici následující úrovně předvolby:
Oblast
EUROPE (Evropa)
USA
S-AMERICA
(Jižní Amerika)
THAILAND
(Thajsko)
Úrovně předvolby
FM1, FM2, FMT, MW (SV)
FM1, FM2, FMT, AM, AMT
FM1, FM2, FMT, AM, AMT
FM1, FM2, FMT, AM, AMT
쏅 Stiskněte tlačítko SRC @ tolikrát, dokud se
nezobrazí požadovaná úroveň předvolby.
7
Režim rádia
Upozornění:
• Na každé úrovni předvolby lze uložit až
5 stanic (Heidelberg 220 BT), resp. až 7 stanic (Stuttgart 120).
• Pomocí uživatelské nabídky můžete aktivovat, resp. deaktivovat úrovně předvolby
(viz kap. „Uživatelská nastavení“, část „Nastavení v nabídce „TUNER““, bod nabídky
„TUN BAND“ (volba pásma)). Deaktivované
úrovně předvolby budou při volbě zdroje
tlačítkem SRC @ přeskočeny.
Nastavení stanice
Uložení stanice, resp. vyvolání
uložené stanice
쏅 Zvolte požadovanou úroveň předvolby.
쏅 Resp. nalaďte požadovanou stanici.
쏅 Pro uložení aktuální stanice pod příslušné tlačítko předvolby držte asi 2 sekundy stisknuté
tlačítko předvolby >.
- resp. 쏅 Pro vyvolání stanice uložené pod příslušným
tlačítkem krátce stiskněte tlačítko předvolby
>.
Pro naladění stanice máte různé možnosti:
Přehrání ukázek stanic
Ruční nastavení stanice
쏅 Pro změnu frekvence v krocích stiskněte jednou nebo vícekrát krátce tlačítko / 7,
pro rychlou změnu frekvence stiskněte toto
tlačítko dlouze.
Pomocí funkce Scan se přehrají ukázky všech přijímatelných stanic aktuálního vlnového rozsahu.
Upozornění:
Pro oblasti příjmu „EUROPE“ (Evropa) a „USA“:
Ve vlnovém rozsahu FM se při zapnuté funkci
PTY zobrazí aktuálně zvolený typ programu,
který lze změnit (viz kapitola „PTY“).
Spuštění vyhledávání stanice
쏅 Pro spuštění hledání stanice stiskněte tlačítko
/ 7.
Naladí se nejbližší dostupná stanice.
Upozornění:
• Pro oblast příjmu „EUROPE“ (Evropa): Ve vlnovém rozsahu FM se při zapnuté přednosti dopravního vysílání (
) naladí pouze
stanice s dopravním hlášením.
• Pro oblasti příjmu „EUROPE“ (Evropa)
a „USA“: Ve vlnovém rozsahu FM se při zapnuté funkci PTY naladí nejbližší stanice
s aktuálně zvoleným typem programu (viz
kapitola „PTY“).
• Lze nastavit citlivost vyhledávání (viz kapitola „Uživatelská nastavení“, oddíl „Nastavení v nabídce „TUNER““, položka nabídky
„SEEK SENS“ (citlivost)).
8
Upozornění:
U každé stanice můžete nastavit délku přehrání ukázky (viz kapitola „Uživatelská nastavení“,
oddíl „Nastavení v nabídce „VARIOUS“ (různé)“,
položka nabídky „SCAN TIME“ (délka přehrání
ukázek)).
쏅 Pro spuštění přehrání ukázky stiskněte tlačítko MENU 2 asi na 2 sekundy.
Během přehrávání ukázek se na displeji střídavě zobrazuje „SCAN“ a aktuální frekvence
a dále úroveň předvolby, resp. název stanice.
쏅 Pro další poslech aktuálně nastavené stanice
krátce stiskněte tlačítko MENU 2.
Automatické uložení stanice
(Travelstore)
Pomocí funkce Travelstore můžete automaticky hledat 5 nejsilnějších stanic oblasti (Heidelberg 220 BT),
resp. 7 nejsilnějších stanic oblasti (Stuttgart 120)
a uložit je na jedné úrovni předvolby. Stanice dříve
uložené na této úrovni předvolby budou vymazány.
Pomocí funkce Travelstore můžete ve všech
oblastech příjmu uložit 5, resp. 7 stanic FM na
úrovni předvolby FMT. V oblastech příjmu „USA“,
„S-AMERICA“ (Jižní Amerika) a „THAILAND“ (Thajsko) můžete kromě toho uložit na úrovni předvolby AMT 5 resp. 7 stanic AM.
Režim rádia
쏅 Zvolte úroveň předvolby požadovaného vlnového rozsahu, např. FM1 nebo AM.
쏅 Stiskněte tlačítko SRC @ asi na 2 sekundy.
Tuner spustí automatické vyhledávání stanic;
na displeji se zobrazí „FM TSTORE“, resp. „AM
TSTORE“. Když je ukládání ukončeno, začne
poslech stanice uložené na předvolbě 1 úrovně FMT, resp. AMT.
Upozornění:
• Pro oblast příjmu „EUROPE“ (Evropa): Při
zapnuté přednosti dopravního vysílání
(
) se uloží pouze stanice s dopravním
hlášením.
• Je-li úroveň předvolby FMT, resp. AMT deaktivována (viz kapitola „Uživatelská nastavení“, oddíl „Nastavení v nabídce „TUNER““,
položka nabídky „TUN BAND“ (volba pásma)), bude po zapnutí funkce Travelstore
automaticky znovu aktivována.
PTY
V oblastech příjmu „EUROPE“ (Evropa) a „USA“
může stanice FM předávat informace o aktuálním
typu programu, např. KULTURA, POP, JAZZ, ROCK,
SPORT nebo VĚDOMOSTI. Pomocí funkce PTY tak
můžete cíleně hledat vysílání určitého typu programu, např. rockovou hudbu nebo sportovní pořady. Upozorňujeme, že funkci PTY nepodporují
všechny stanice.
Upozornění:
Funkce PTY je dostupná jen tehdy, je-li zapnutá (viz kapitola „Uživatelská nastavení“,
oddíl „Nastavení v nabídce „TUNER““, položka
nabídky „PTY“).
Volba typu programu
쏅 Stiskněte krátce tlačítko / 7.
Krátce se zobrazí aktuálně zvolený typ programu a můžete zvolit jiný typ programu.
쏅 Stiskněte příp. tlačítko / 7 tolikrát, dokud není zvolen požadovaný typ programu.
Upozornění:
V oblasti příjmu „EUROPE“ (Evropa) můžete
nastavit jazyk, ve kterém se budou zobrazovat
typy programů (viz kapitola „Uživatelská nastavení“, oddíl „Nastavení v nabídce „TUNER““,
položka nabídky „PTY LANG“ (jazyk PTY)).
Vyhledávání stanic
쏅 Stiskněte tlačítko / 7.
Během hledání se na displeji zobrazí aktuálně
zvolený typ programu.
Jakmile bude nalezena stanice s hledaným
typem programu, zůstane naladěna.
Upozornění:
• Pokud není nalezena žádná stanice se zvoleným typem programu, zobrazí se krátce
„PTY NONE“ a ozve se 1 pípnutí. Naladí se
naposledy přehrávaná stanice.
• Pokud nastavená nebo jiná stanice ze skupiny stanic vysílá později požadovaný typ
programu, přepne se autorádio automaticky z aktuální stanice na stanici s požadovaným typem programu. Upozorňujeme, že
tuto funkci nepodporují všechny stanice.
Přepínání zobrazení
쏅 Pro přepínání mezi těmito dvěma zobrazeními stiskněte tlačítko DIS A:
Zobrazení
ABCDEF
resp.
FM1 102.90
FM1 18:30
Význam
Název vysílače
resp.
Úroveň předvolby/
frekvence
Úroveň předvolby/čas
9
Režim CD/MP3/WMA
Režim CD/MP3/WMA
Základní informace
Na tomto autorádiu můžete přehrávat audio CD
(CDDA) a CD-R/RW se soubory audio, MP3 nebo
WMA, a dále i soubory MP3 nebo WMA na médiích USB.
Upozornění:
• Pro bezchybnou funkci používejte pouze
CD s logem Compact Disc.
• Společnost Blaupunkt nemůže zaručit
bezchybnou funkci CD chráněných proti
kopírování a dále všech CD nosičů a médií
USB dostupných na trhu.
Při přípravě datového média s MP3/WMA dodržujte následující pokyny:
• Pojmenování skladeb a složek:
– Max. 32 znaků bez koncovky souboru
„.mp3“, resp. „.wma“ (při více znacích se
zmenšuje počet skladeb a složek, které autorádio rozpozná)
– Žádné přehlásky, znaky s diakritikou
a zvláštní znaky
• Formáty CD: Audio CD (CDDA), CD-R/RW,
Ø: 12 cm
• Formáty dat na CD: ISO 9669 Level 1 a 2, Joliet
• Rychlost vypalování CD: Max. 16násobná (doporučená)
• Formát USB/souborový systém: Mass Storage
Device (velkokapacitní paměť) / FAT16/32
• Přípona audiosouborů:
– .MP3 pro soubory MP3
– .WMA pro soubory WMA
• Soubory WMA jen bez správy digitálních dat
(DRM) a vytvořené pomocí programu Windows
Media Player od verze 8
• Tagy MP3 ID3: Verze 1 a 2
• Rychlost datového toku pro vytváření audiosouborů:
– MP3: 32 až 320 kb/s
– WMA: 32 až 192 kb/s
• V závislosti na datové struktuře lze na médiu
USB spravovat maximálně 20 000 položek.
10
Přepnutí na režim CD/MP3/WMA
쏅 Stiskněte tlačítko SRC @ tolikrát, dokud se
nezobrazí požadovaný audiozdroj:
• „CD“: Vložené CD
• „USB“: Připojené médium USB
• „AUX“: Připojený externí audiozdroj
Upozornění:
• Příslušný audiozdroj lze zvolit pouze tehdy, pokud je vloženo odpovídající médium
resp. je připojen odpovídající přístroj.
• Pokud autorádio musí před přehráváním
nejprve načíst data připojeného přístroje
nebo datového média, zobrazuje se během této doby na displeji „READING“ (načítání). Doba načítání závisí na množství dat
a konstrukci přístroje, resp. datového média. Pokud je přístroj vadný, datové médium poškozené nebo přenášená data nelze
přehrát, zobrazí se na displeji odpovídající
hlášení (např. „USB ERROR“ (chyba USB)).
Vložení/vyjmutí CD
Vložení CD
Nebezpečí zničení CD mechaniky!
Tvarovaná CD, která nemají tvar kruhu
(shape CD), a CD o průměru 8 cm (mini
CD) se nesmí používat.
Na poškození CD mechaniky způsobené nevhodnými CD se záruka nevztahuje.
Upozornění:
Nebraňte automatickému vtažení CD a ani
mu nepomáhejte.
쏅 Vsuňte CD potištěnou stranou nahoru do
otvoru pro vložení CD 5, dokud neucítíte
odpor.
CD bude automaticky vtaženo a jeho údaje
budou zkontrolovány. Poté začne přehrávání
v režimu CD, resp. MP3.
Režim CD/MP3/WMA
Upozornění:
Pokud nelze vložené CD přehrát, zobrazí se
krátce „CD ERROR“ (chyba CD) a CD se asi po
2 sekundách automaticky vysune.
Vyjmutí CD
Upozornění:
Nebraňte vysunování CD a ani mu nepomáhejte.
쏅 Pro vysunutí vloženého CD stiskněte tlačítko 8.
Upozornění:
• Vysunuté CD, které neodeberete, se asi po
10 sekundách automaticky zasune zpět.
• CD můžete také vysunout, když je autorádio vypnuté nebo když je aktivní jiný audiozdroj.
Připojení/odpojení média USB
Připojení média USB
쏅 Autorádio vypněte, aby bylo datové médium
správně přihlášeno.
쏅 Vytáhněte ochranný kryt zdířky USB : tak,
aby byl celý venku ze zdířky USB, a odklopte
jej dolů.
쏅 Připojte médium USB.
쏅 Zapněte autorádio.
Je-li médium USB vybráno poprvé jako audiozdroj, nejprve se načtou údaje.
Upozornění:
• Pokud připojené médium USB nelze přehrát, zobrazí se krátce „USB ERROR“ (chyba
USB).
• Čas potřebný pro načtení závisí na druhu
a velikosti média USB.
Vyjmutí média USB
쏅 Autorádio vypněte, aby bylo datové médium
správně odhlášeno.
쏅 Médium USB vytáhněte.
쏅 Uzavřete ochranný kryt zdířky USB :.
Volba skladby
쏅 Pro přepnutí na předchozí/následující skladbu krátce stiskněte tlačítko / 7.
Upozornění:
Pokud aktuální skladba hraje déle než
3 sekundy, spustí se jedním stisknutím 7
tato skladba znovu.
Volba složky
(jen v režimu MP3/WMA)
쏅 Pro přechod do předchozí/následující složky
stiskněte tlačítko / 7.
Rychlé hledání
쏅 Držte stisknuté tlačítko / 7, dokud nedosáhnete požadovaného místa.
Přerušení přehrávání
쏅 Pro přerušení přehrávání („PAUSE“), resp. pokračování stiskněte tlačítko 3 >.
Přehrání ukázek všech skladeb
Pomocí funkce Scan se přehrají ukázky všech skladeb, které jsou k dispozici.
쏅 Pro spuštění přehrání ukázek držte asi
2 sekundy stisknuté tlačítko MENU 2,
resp. krátce stiskněte toto tlačítko pro další
poslech stanice, jejíž ukázka se aktuálně přehrává.
Během přehrávání ukázek se na displeji střídavě zobrazuje „SCAN“ a aktuální číslo skladby, resp. název souboru.
Upozornění:
Délku přehrání ukázek lze nastavit (viz kapitola „Uživatelská nastavení“, oddíl „Nastavení
v nabídce „VARIOUS“ (různé)“, položka nabídky „SCAN TIME“ (délka přehrání ukázek)).
11
Režim CD/MP3/WMA
Přehrání skladeb v náhodném pořadí
Přepínání zobrazení
쏅 Pro přechod mezi jednotlivými režimy přehrávání stiskněte tlačítko 5 MIX >:
쏅 Pro přepínání mezi těmito dvěma zobrazeními jednou nebo vícekrát stiskněte tlačítko
DIS A:
Režim
CD
MP3/
WMA
Všeob.
Zobrazení
MIX ALL
MIX DIR
MIX ALL
MIX OFF
Význam
Mixování skladeb
Mixování skladeb
aktuální složky
Mixování skladeb
datového média
Normální přehrávání
Je-li zapnutá funkce MIX, zobrazí se na displeji
symbol MIX (smíchat všechny skladby), resp.
MIX (smíchat skladby aktuální složky).
Opakované přehrání jednotlivých
skladeb nebo adresářů
쏅 Pro přechod mezi jednotlivými režimy přehrávání stiskněte tlačítko 4 RPT >:
Režim
CD
MP3/
WMA
Zobrazení
RPT TRACK
RPT TRACK
RPT DIR
Všeob.
RPT OFF
Význam
Opakování skladby
Opakování skladby
Opakování složky
Normální přehrávání
Je-li zapnutá funkce RPT, na displeji se zobrazí symbol (opakování skladby), resp. (opakování složky).
Režim
Zobrazení
T01 00:15
CD
T01 03:37
T01 18:30
MP3/
WMA
FILE
ARTIST
ALBUM
SONG
PLAY 00:15
TOTAL03:37
CLOCK18:30
Význam
Číslo skladby
a hrací doba
Číslo skladby
a její trvání
Číslo skladby
a čas
Název souboru
Interpret*
Název alba*
Název skladby*
Hrací doba
Doba skladby
Čas
* Název skladby, interpret a název alba musejí
být uloženy jako ID3 tagy, aby je bylo možno zobrazit.
Režim prohlížení
(jen Heidelberg 220 BT)
V režimu prohlížení můžete cíleně hledat a zvolit
určitou skladbu na MP3/WMA médiu, aniž byste
museli přerušovat probíhající přehrávání.
Vyvolání režimu prohlížení
쏅 Pro vyvolání režimu prohlížení stiskněte tlačítko 1 LIST >.
. Dodatečně se
Na displeji bliká symbol
objeví symbol
(složka), resp. (skladba).
Zobrazí se první, resp. aktuální složka média.
Upozornění:
• První složka se zobrazí jen tehdy, pokud
bude režim prohlížení vyvolán poprvé po
vložení, resp. připojení média. Pak se při
vyvolání režimu prohlížení objeví vždy aktuální složka.
12
Režim CD/MP3/WMA | Bluetooth®
• Režim prohlížení můžete kdykoli opustit
stisknutím tlačítka 1 LIST >.
쏅 Pro volbu další složky stiskněte jednou nebo
vícekrát tlačítko / 7.
쏅 Pro zobrazení skladeb vybrané složky stiskněte tlačítko 7.
Na displeji se zobrazí první skladba složky.
Upozornění:
Stisknutím tlačítka 7 se znovu vrátíte do
seznamu složky.
쏅 Pro volbu další skladby stiskněte jednou nebo
vícekrát tlačítko / 7.
쏅 Pro přehrávání skladby stiskněte tlačítko
7.
Začne přehrávání. Opustili jste režim prohlížení.
Rychlá volba skladby (Fast-Browsing)
Fast-Browsing vám umožní rychlejší přístup ke
skladbě. Místo tlačítek se šipkami 7 používejte
pro volbu položek v seznamech regulátor hlasitosti 4:
Funkce
Volba položek
v seznamech
Režim
prohlížení
/
7
Režim
rychlého
prohlížení
Regulátor
hlasitosti 4
Potvrzení
položek
7
7
Návrat do vyšší
úrovně
7
7
Fast-Browsing zapnete resp. vypnete v uživatelské
nabídce (viz kapitola „Uživatelská nastavení“, oddíl
„Nastavení v nabídce „VARIOUS“ (různé)“, položka
nabídky „BROWSE“ (rychlá volba)).
Upozornění:
Se zapnutou funkcí Fast-Browsing není možné v režimu prohlížení měnit hlasitost. Režim
prohlížení proto nejprve opusťte stisknutím
tlačítka 1 LIST > nebo spuštěním přehrávání skladby.
Bluetooth®
(jen Heidelberg 220 BT)
Autorádio můžete přes Bluetooth® spojit s jinými přístroji podporujícími Bluetooth®, jako
jsou mobilní telefony nebo MP3 přehrávače. Tak
můžete autorádio s integrovaným mikrofonem
používat jako hands-free pro připojené mobilní
telefony, ovládat zvukový výstup jiných přístrojů
Bluetooth® a poslouchat ho přes reproduktory autorádia (Bluetooth®-Streaming).
Bluetooth® je technologie bezdrátového spojení s krátkým dosahem. Proto se musí přístroje
Bluetooth® pro navázání a udržení spojení nacházet v blízkosti autorádia (ve vozidle).
Aby bylo navázání spojení Bluetooth®, musíte nejprve autorádio a přístroj Bluetooth® spárovat. Po
spárování přístrojů se automaticky vytvoří spojení
Bluetooth®. Toto spojení trvá tak dlouho, dokud je
přístroj Bluetooth® v dosahu. Je-li spojení přerušeno, např. protože se s mobilním telefonem pohybujete mimo dosah, bude spojení automaticky
obnoveno, jakmile budete znovu v dosahu.
S autorádiem můžete spárovat vždy jeden mobilní telefon a jeden přístroj s funkcí Streaming. Když
s autorádiem spojíte nový přístroj, případné spojení s aktuálně připojeným přístrojem se automaticky přeruší. Autorádio lze ale spárovat až s 5 různými přístroji Bluetooth® a každý z těchto přístrojů
můžete rychle a pohodlně spojit s autorádiem.
Nabídka Bluetooth®
V nabídce Bluetooth® naleznete všechny funkce pro spárování, spojování a správu přístrojů
Bluetooth®.
Vyvolání nabídky Bluetooth®
쏅 Pro otevření uživatelské nabídky krátce stiskněte tlačítko MENU 2.
쏅 Stiskněte tlačítko / 7 tolikrát, dokud
není zvolená položka nabídky „BLUETOOTH“.
쏅 Pro otevření nabídky Bluetooth® stiskněte
tlačítko 7.
쏅 Stiskněte tlačítko / 7 tolikrát, dokud
není zvolená požadovaná položka nabídky.
13
Bluetooth®
쏅 Proveďte nastavení (viz následující oddíly).
쏅 Pro opuštění nabídky krátce stiskněte tlačítko
MENU 2.
Upozornění:
• Nabídka Bluetooth® bude asi 30 sekund
po posledním stisknutí tlačítka opuštěna
a vrátíte se zpět na displej aktuálního audiozdroje.
• V nabídce se stisknutím tlačítka 7 pokaždé dostanete do vyšší úrovně nabídky.
• Když probíhá proces spojení Bluetooth®
(např. obnovování spojení s naposledy
připojeným přístrojem), jsou funkce nabídky Bluetooth® zablokované. Pokud se
během této doby pokusíte otevřít nabídku
Bluetooth®, na displeji se zobrazí „LINK
BUSY“ (spojení obsazeno). Chcete-li přerušit proces spojení Bluetooth® a otevřít
nabídku Bluetooth®, stiskněte tlačítko
=.
Spárování a připojení přístroje
Upozornění:
S tímto autorádiem můžete spárovat až
5 přístrojů Bluetooth®. Pokud spárujete šestý,
smaže se ten přístroj Bluetooth®, který byl
spárován jako první.
Spárování a připojení mobilního telefonu
Upozornění:
Je-li aktuálně připojen mobilní telefon, bude
toto připojení automaticky přerušeno, pokud
spárujete a připojíte další mobilní telefon.
쏅 V nabídce Bluetooth® zvolte položku nabídky
„PAIRING“ (přihlášení).
쏅 Pro spárování mobilního telefonu stiskněte
tlačítko 7.
Na displeji se zobrazí „PAIRING“ (přihlášení)
a bliká symbol Bluetooth® . Autorádio může
být nyní po dobu asi 2 minut rozpoznáno mobilním telefonem Bluetooth® a spojeno s ním.
14
쏅 Vyhledejte svým mobilním telefonem autorádio (název Bluetooth®: „BLAUPUNKT“).
Jakmile mobilní telefon nalezne autorádio
a má se s ním spojit, zobrazí se na displeji
krátce „ENTER PIN“ (zadejte PIN) a aktuálně
uložený PIN (standardně „1234“).
쏅 Vytvořte ze svého mobilního telefonu spojení.
Zadejte PIN zobrazený na autorádiu.
Na displeji se zobrazí „PAIRED“ (přihlášeno)
a pak „CONNECTED“ (spojeno), jakmile budou autorádio a mobilní telefon spárovány
a spojeny.
Upozornění:
• Pokud nelze vytvořit spojení, zobrazí se
krátce „CONNECT FAILED“ (spojení selhalo).
• Pokud po zapnutí autorádia nebude nalezen naposledy připojený telefon, pokusí se
autorádio připojit některý z dalších spárovaných telefonů. Nebude-li nalezen žádný
z telefonů, na displeji se krátce objeví „NO
DEVICE“ (žádný přístroj).
Spárování a připojení přístroje Bluetooth®Streaming
Upozornění:
Je-li aktuálně připojen přístroj s funkcí
Streaming, bude toto spojení automaticky
přerušeno, pokud spárujete a spojíte další přístroj s funkcí Streaming.
쏅 V nabídce Bluetooth® zvolte položku nabídky
„PAIRING“ (přihlášení).
쏅 Pro spárování přístroje s funkcí Streaming
stiskněte tlačítko 7.
Na displeji se zobrazí aktuálně uložený PIN
(standardně „1234“). V případě potřeby zadejte PIN přístroje s funkcí Streaming:
쏅 Pro volbu číslice otáčejte u každého místa regulátorem hlasitosti 4.
쏅 Pro postoupení k dalšímu nebo předchozímu
místu stiskněte tlačítko nebo 7.
Bluetooth®
쏅 Pro potvrzení zadaného PIN stiskněte tlačítko 7 tolikrát, až se dostanete za poslední
místo.
Upozornění:
Všechny přístroje s funkcí Streaming nevyžadují zadání PIN. U některých přístrojů s funkcí
Streaming musíte místo toho zadat PIN autorádia. U těchto přístrojů pouze stiskněte tlačítko 7 tolikrát, až se dostanete za poslední
místo, a tak potvrdíte aktuální PIN. Tento PIN
pak zadejte do přístroje s funkcí Streaming.
Na displeji se zobrazí „PAIRING“ (přihlášení)
a bliká symbol Bluetooth® . Autorádio může
být nyní po dobu asi 2 minut rozpoznáno přístrojem s funkcí Streaming a spojeno s ním.
쏅 Vyhledejte svým přístrojem s funkcí
Streaming autorádio (název Bluetooth®:
„BLAUPUNKT“) a vytvořte spojení. Resp. zadejte PIN autorádia.
Jakmile je autorádio s přístrojem s funkcí
Streaming spárováno a spojeno, zobrazí se
na displeji, resp. „PAIRED“ (přihlášeno) a poté
„CONNECTED“ (spojeno).
Upozornění:
• Pokud nelze vytvořit spojení, zobrazí se
krátce „CONNECT FAILED“ (spojení selhalo).
• Po zapnutí se autorádio pokusí znovu
automaticky spojit s naposledy připojeným přístrojem. Pokud se pokus o spojení
nezdaří, na displeji se krátce objeví „DISCONNECTED“ (nespojeno). Pokuste se
znovu navázat spojení z přístroje s funkcí
Streaming.
• Pokud po zapnutí autorádia nebude nalezen naposledy připojený přístroj, pokusí se
resp. autorádio připojit některý z dalších
spárovaných přístrojů. Nebude-li nalezen
žádný z přístrojů, na displeji se krátce objeví „NO DEVICE“ (žádný přístroj).
Funkce telefonu
Přijetí/odmítnutí příchozího hovoru
Při příchozím hovoru se na displeji zobrazuje střídavě „IN CALL“ (příchozí hovor) a číslo volajícího.
Aktuální audiozdroj se ztlumí a z reproduktorů
autorádia zní vyzváněcí tón.
Upozornění:
Pokud je číslo volajícího skryté, zobrazí se
místo čísla „IN CALL“ (příchozí hovor). Pokud
je číslo volajícího uložené v autorádiu se jménem, zobrazí se jméno kontaktu a číslo (viz
oddíl „Uložení telefonního čísla do autorádia“
v této kapitole).
<.
쏅 Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko
Na displeji se zobrazí „CALL“ (hovor) a délka
hovoru.
쏅 Pro odmítnutí hovoru, resp. ukončení probí=.
hajícího hovoru stiskněte tlačítko
Na displeji se zobrazí „END CALL“ (ukončení
hovoru).
Upozornění:
• Během hovoru můžete regulátorem hlasitosti 4 hlasitost měnit nebo krátkým
stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto 3
přístroj ztlumit.
• V uživatelské nabídce můžete nastavit hlasitost pro přehrávání hovoru (viz kapitola
„Uživatelská nastavení“, „Nastavení v nabídce „VOLUME“ (hlasitost)“, „TEL VOLUME
(hlasitost hands-free)“).
Volání
쏅 V nabídce Bluetooth® zvolte položku nabídky
„DIAL NEW NUMBER“ (volba nového čísla).
쏅 Pro otevření nabídky vkládání stiskněte tlačítko 7.
Nyní můžete zadat až 20místné telefonní číslo:
쏅 Pro volbu číslice otáčejte u každého místa regulátorem hlasitosti 4.
쏅 Pro postoupení k dalšímu nebo předchozímu
místu stiskněte tlačítko nebo 7.
15
Bluetooth®
Upozornění:
• Na další místo se můžete dostat i stisknutím
tlačítka zapnuto/vypnuto 3.
• Během zadávání telefonního čísla není
možné měnit hlasitost nebo autorádio ztišit (mute)
쏅 Pro volání zadaného čísla stiskněte tlačítko
<.
Na displeji se střídavě zobrazuje „CALLING“
(volání) a zvolené číslo.
Jakmile volaný hovor přijme, na displeji se
zobrazuje „CALL“ (hovor) a doba hovoru.
Při ukončení hovoru se krátce zobrazí „END
CALL“ (konec hovoru).
Volání hlasovým vytáčením (Voice Dial)
Upozornění:
Tato funkce je dostupná jen tehdy, pokud
připojený mobilní telefon podporuje hlasové
vytáčení.
쏅 V nabídce Bluetooth® zvolte položku nabídky
„VOICE DIAL“ (hlasové vytáčení).
쏅 Pro aktivaci ovládání hlasem stiskněte tlačítko
7.
- nebo 쏅 Pro aktivaci ovládání hlasem pomocí rychlé
volby držte asi 2 sekundy stisknuté tlačítko
<.
Autorádio se ztiší a na displeji se zobrazí
„SPEAK NOW“ (nyní hovořte).
쏅 Vyslovte jméno požadovaného účastníka hovoru.
Upozornění:
• Není-li při aktivaci ovládání hlasem k dispozici žádné spojení Bluetooth®, zobrazí se
krátce „VOICE DIAL FAILED“ (hlasové vytáčení selhalo).
• Pokud nebude rozpoznáno vyslovené jméno nebo už vypršel čas pro ovládání hlasem, krátce se zobrazí „VOICE DIAL FAILED“
(hlasové vytáčení selhalo).
= můžete ovlá• Stisknutím tlačítka
dání hlasem přerušit.
16
• Dbejte na to, že trvání ovládání hlasem je
omezeno a závisí na konkrétním mobilním
telefonu.
Uložení telefonního čísla do autorádia
Pět telefonní čísla můžete do autorádia uložit
a můžete na ně volat pomocí rychlé volby (viz následující oddíl).
쏅 Zadejte telefonní číslo tak, jak je popsáno
v oddílu „Volání“.
쏅 Pro uložení čísla držte cca 2 sekundy stisknuté
tlačítko předvolby 1–5 >.
Nyní můžete zadat až 15místné jméno:
쏅 Pro volbu znaku otáčejte u každého místa regulátorem hlasitosti 4.
쏅 Pro postoupení k dalšímu nebo předchozímu
místu stiskněte tlačítko nebo 7.
Upozornění:
Na další místo se můžete dostat i stisknutím
tlačítka zapnuto/vypnuto 3.
쏅 Pro uložení čísla a jména držte cca 2 sekundy
stisknuté tlačítko předvolby 1–5 >.
Na displeji se krátce zobrazí „NUMBER
SAVED“ (číslo uloženo). Pak se vraťte do nabídky Bluetooth®, položka nabídky „DIAL NEW
NUMBER“ (volba nového čísla).
Upozornění:
Číslo, které bylo pod tlačítkem předvolby uložené dříve, bude nahrazeno.
Rychlá volba pro libovolné telefonní číslo
nebo pro naposledy volané či uložené číslo
Pomocí rychlé volby můžete volat, aniž byste museli zvolit odpovídající funkci nejprve v nabídce
Bluetooth®.
Pro volání na posledně zvolené číslo
쏅 stiskněte tlačítko
<.
Na displeji se zobrazí naposledy zvolené číslo.
Upozornění:
Pokud aktuálně není spojený žádný mobilní
telefon, otevře se nabídka Bluetooth®. Je zvolena položka nabídky „PAIRING“ (přihlášení).
Bluetooth®
쏅 Pro volání čísla stiskněte tlačítko
<.
Na displeji se střídavě zobrazuje „CALLING“
(volání) a zvolené číslo.
Pro volání uloženého čísla
쏅 stiskněte tlačítko
<.
쏅 Pro vyvolání zde uloženého čísla stiskněte tlačítko předvolby 1–5 >.
Upozornění:
Není-li pod zvoleným tlačítkem předvolby
uloženo žádné číslo, zobrazí se krátce „NO
NUMBER“ (žádné číslo).
쏅 Pro volání čísla stiskněte tlačítko
<.
Na displeji se střídavě zobrazuje „CALLING“
(volání) a zvolené číslo.
Pro volání libovolného čísla
<.
쏅 stiskněte tlačítko
쏅 Pro otevření nabídky vkládání a pro zadání
čísla stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto 3
(telefonní číslo zadávejte tak, jak je popsáno
v oddílu „Volání“).
<.
쏅 Pro volání čísla stiskněte tlačítko
Na displeji se střídavě zobrazuje „CALLING“
(volání) a zvolené číslo.
Režim Bluetooth®-Streaming
Spuštění režimu Bluetooth®-Streaming
쏅 Stiskněte tlačítko SRC @ tolikrát, dokud se
na displeji nezobrazí „BT-STREAM“.
Začne přehrávání.
Upozornění:
• Režim Bluetooth®-Streaming lze zvolit jen
tehdy, je-li spojený vhodný přístroj s funkcí
Streaming.
• Pokud se během reprodukce spojení s přístrojem s funkcí Streaming přeruší, zobrazí
se krátce „DISCONNECTED“ (spojení přerušeno) a autorádio se přepne na předchozí
audiozdroj.
Volba skladby
쏅 Pro přepnutí na předchozí/následující skladbu krátce stiskněte tlačítko / 7.
Přerušení přehrávání
쏅 Pro přerušení přehrávání („PAUSE“), resp. pokračování stiskněte tlačítko 3 >.
Další funkce v nabídce Bluetooth®
Změna PIN Bluetooth®
Autorádio má z výroby nastavený PIN Bluetooth®
„1234“, který musíte zadat např. při spárování mobilního telefonu do tohoto mobilního telefonu.
Tento PIN můžete změnit.
쏅 V nabídce Bluetooth® zvolte položku nabídky
„PIN EDIT“ (změna PIN).
쏅 Pro otevření nabídky vkládání stiskněte tlačítko 7.
Nyní můžete zadat PIN:
쏅 Pro volbu číslice otáčejte u každého místa regulátorem hlasitosti 4.
쏅 Pro postoupení k dalšímu nebo předchozímu
místu stiskněte tlačítko nebo 7.
Upozornění:
Během zadávání čísla PIN není možné měnit
hlasitost.
쏅 Pro potvrzení zadaného PIN a pro návrat do
nabídky Bluetooth® stiskněte tlačítko 7
tolikrát, až se dostanete za poslední místo.
Správa spárovaných přístrojů
V nabídce Bluetooth® můžete spravovat spárované přístroje Bluetooth® (mobilní telefony a přístroje s funkcí Streaming a dále MP3 přehrávače).
V seznamech přístrojů pro mobilní telefony a přístroje s funkcí Streaming se zobrazují názvy, resp.
adresy Bluetooth® spárovaných přístrojů. Zde můžete:
• Zrušit spojení s aktuálně spojeným přístrojem
Bluetooth®
• Vytvořit spojení s jedním se spárovaných přístrojů Bluetooth®
• Zrušit spárování s přístrojem Bluetooth®
17
Bluetooth® | Externí audiozdroje
쏅 V nabídce Bluetooth® zvolte položku nabídky „PHONE LIST“ (telefonní seznam), resp.
„STREAMING LIST“ (seznam přístrojů s funkcí
Streaming).
쏅 Pro otevření zvoleného seznamu stiskněte
tlačítko 7.
Zobrazí se první přístroj v seznamu.
Upozornění:
Není-li spárován žádný přístroj, zobrazí se
krátce „NO DEVICE“ (žádný přístroj).
쏅 Pro volbu jiného přístroje jednou nebo vícekrát stiskněte tlačítko / 7.
쏅 Pro volbu mezi následujícími možnostmi
stiskněte tlačítko 7:
Pro spojení se zvoleným přístrojem
쏅 stiskněte tlačítko / 7 tolikrát, dokud
není zvolená položka nabídky „CONNECT
DEVICE …“ (připojit přístroj…).
쏅 Pro spojení s přístrojem stiskněte tlačítko
7.
Jakmile je přístroj spojený, zobrazí se krátce
„CONNECTED“ (spojeno) a vrátíte se do nabídky Bluetooth®.
Upozornění:
Pokud nelze vytvořit spojení, zobrazí se
krátce „CONNECT FAILED“ (spojení selhalo).
Jakmile je přístroj připojen, zobrazí se krátce
„CONNECTED“ (spojeno).
Pro přerušení spojení se zvoleným přístrojem
쏅 stiskněte tlačítko / 7 tolikrát, dokud
není zvolená položka nabídky „DISCONNECT
DEVICE …“ (odpojit přístroj…).
쏅 Pro přerušení spojení s přístrojem stiskněte
tlačítko 7.
Na displeji se krátce zobrazí „DISCONNECTED“
(spojení zrušeno) a vrátíte se do nabídky
Bluetooth®.
18
Pro zrušení spárování se zvoleným přístrojem
쏅 stiskněte tlačítko / 7 tolikrát, dokud
není zvolená položka nabídky „DELETE
DEVICE …“ (smazat přístroj…).
쏅 Pro zrušení spárování s přístrojem stiskněte
tlačítko 7.
Na displeji se krátce zobrazí „DELETED“ (zrušeno) a vrátíte se do nabídky Bluetooth®.
Zrušení spárování všech spárovaných přístrojů
쏅 V nabídce Bluetooth® zvolte položku nabídky
„DELETE ALL PAIRED DEVICES“ (smazat všechny přístroje).
쏅 Pro zrušení spárování všech mobilních telefonů a přístrojů s funkcí Streaming stiskněte
tlačítko 7.
Na displeji se krátce zobrazí „ALL DEVICES
DELETED“ (všechny přístroje smazány).
Externí audiozdroje
Přední zdířka AUX-IN
Nebezpečí!
Zvýšené nebezpečí poranění
konektorem.
V případě nehody může dopředu vyčnívající konektor v přední zásuvce AUX-IN spolujezdce poranit. Při používání rovných konektorů nebo adaptérů hrozí zvýšené riziko poranění.
Z tohoto důvodu doporučujeme používat zalomené konektory JACK, např. kabel Blaupunkt, který
lze obdržet jako příslušenství (7 607 001 535).
Jakmile je do přední zdířky AUX-IN ; připojený
externí audiozdroj, např. přenosný MP3 přehrávač,
lze ho zvolit tlačítkem SRC @. Na displeji se pak
zobrazí „AUX“.
Nastavení zvuku
Nastavení zvuku
V nabídce „AUDIO“ můžete provádět následující
nastavení zvuku:
• Nastavení úrovně basů a výšek
• Nastavení rozdělení hlasitosti vlevo/vpravo
(Balance), resp. vpředu/vzadu (Fader)
• Přidání basů při nízké hlasitosti (X-Bass)
• Volba zvukového profilu (Presets)
Vyvolání a opuštění nabídky
„AUDIO“
쏅 Pro otevření uživatelské nabídky krátce stiskněte tlačítko MENU 2.
쏅 Stiskněte tlačítko / 7 tolikrát, dokud
není zvolená položka nabídky „AUDIO“.
쏅 Pro otevření nabídky „AUDIO“ stiskněte tlačítko 7.
쏅 Stiskněte tlačítko / 7 tolikrát, dokud
není zvolená požadovaná položka nabídky.
쏅 Proveďte nastavení (viz následující oddíl).
쏅 Pro opuštění nabídky krátce stiskněte tlačítko
MENU 2.
Upozornění:
• Nabídka bude asi 16 sekund po posledním
stisknutí tlačítka opuštěna a vrátíte se zpět
na displej aktuálního audiozdroje.
• V nabídce se stisknutím tlačítka 7 pokaždé dostanete do vyšší úrovně nabídky.
Nastavení v nabídce „AUDIO“
BASS
Úroveň basů. Nastavení: -7 až +7.
쏅 Pro otevření podnabídky stiskněte tlačítko
7.
쏅 Pro nastavení otáčejte regulátorem hlasitosti 4.
TREBLE
Úroveň výšek. Nastavení: -7 až +7.
쏅 Pro otevření podnabídky stiskněte tlačítko
7.
쏅 Pro nastavení otáčejte regulátorem hlasitosti 4.
BALANCE
Rozdělení hlasitosti vlevo/vpravo. Nastavení:
L9 (vlevo) až R9 (vpravo).
쏅 Pro otevření podnabídky stiskněte tlačítko
7.
쏅 Pro nastavení otáčejte regulátorem hlasitosti 4.
FADER
Rozdělení hlasitosti vpředu/vzadu. Nastavení:
R9 (vzadu) až F9 (vpředu).
쏅 Pro otevření podnabídky stiskněte tlačítko
7.
쏅 Pro nastavení otáčejte regulátorem hlasitosti 4.
X-BASS
Přidání basů při nízké hlasitosti. Nastavení:
OFF (vyp), 1, 2, 3 (největší přidání).
쏅 Pro otevření podnabídky stiskněte tlačítko
7.
쏅 Pro nastavení otáčejte regulátorem hlasitosti 4.
PRESETS (zvukový profil)
Volba přednastavení ekvalizéru. Nastavení: POP,
ROCK, CLASSIC (klasika), EQ OFF (zvukový profil
vypnutý; přednastavení nedostupné).
쏅 Pro otevření podnabídky stiskněte tlačítko
7.
쏅 Pro nastavení otáčejte regulátorem hlasitosti 4.
19
Uživatelská nastavení
Uživatelská nastavení
Vyvolání uživatelské nabídky a volba
nabídky
쏅 Pro otevření uživatelské nabídky krátce stiskněte tlačítko MENU 2.
V uživatelské nabídce naleznete uživatelská nastavení v těchto nabídkách:
• TUNER
• AUDIO (viz kapitola „Nastavení zvuku“)
• DISPLAY
• VOLUME (hlasitost)
• CLOCK (čas)
• VARIOUS (různé)
• BLUETOOTH (jen Heidelberg 220 BT, viz kapitola „Bluetooth®“)
쏅 Stiskněte tlačítko / 7 tolikrát, dokud
není zvolená požadovaná nabídka.
쏅 Pro otevření zvolené nabídky stiskněte tlačítko 7.
쏅 Stiskněte tlačítko / 7 tolikrát, dokud
není zvolená požadovaná položka nabídky.
쏅 Proveďte nastavení (viz následující oddíly).
쏅 Pro opuštění nabídky krátce stiskněte tlačítko
MENU 2.
Upozornění:
• Nabídka bude asi 16 sekund po posledním
stisknutí tlačítka opuštěna a vrátíte se zpět
na displej aktuálního audiozdroje.
• V nabídce se stisknutím tlačítka 7 pokaždé dostanete do vyšší úrovně nabídky.
Nastavení v nabídce „TUNER“
RDS
Zapnutí nebo vypnutí funkce RDS. Nastavení:
ON (zap), OFF (vyp).
쏅 Pro otevření podnabídky stiskněte tlačítko
7.
쏅 Pro přechod mezi nastaveními otáčejte regulátorem hlasitosti 4.
20
TRAFFIC (dopravní informace)
(jen oblast příjmu EUROPE (Evropa))
Toto nastavení je možné pouze v režimu rádia FM:
Zapnutí nebo vypnutí přednosti dopravního hlášení. Nastavení: ON (zap), OFF (vyp).
쏅 Pro otevření podnabídky stiskněte tlačítko
7.
쏅 Pro přechod mezi nastaveními otáčejte regulátorem hlasitosti 4.
Je-li zapnutá přednost dopravního vysílání, zobra.
zuje se na displeji symbol TUN BAND (volba pásma)
Aktivace, resp. deaktivace úrovně předvolby.
Deaktivovatelné úrovně předvolby:
Oblast
EUROPE (Evropa)
USA
S-AMERICA
(Jižní Amerika)
THAILAND (Thajsko)
Úrovně předvolby
FM2, FMT, MW (SV)
FM2, FMT, AM, AMT
FM2, FMT, AM, AMT
FM2, FMT, AM, AMT
Nastavení pokaždé: ON (zap), OFF (vyp).
쏅 Pro otevření podnabídky stiskněte tlačítko
7.
쏅 Stiskněte tlačítko / 7 tolikrát, až se zobrazí požadovaná úroveň předvolby.
쏅 Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko 7.
쏅 Pro přechod mezi nastavením ON (zap; aktivace úrovně předvolby) a OFF (vyp; deaktivace
úrovně předvolby) otáčejte regulátorem hlasitosti 4.
Deaktivované úrovně předvolby budou při volbě
zdroje tlačítkem SRC @ přeskočeny.
Upozornění:
• Z výroby jsou všechny úrovně předvolby
AM deaktivovány.
• Bude-li úroveň předvolby deaktivována,
bude stanice, která je uložená na této úrovni předvolby, zachována.
Uživatelská nastavení
REGIONAL
(jen oblast příjmu EUROPE (Evropa))
Toto nastavení je možné pouze v režimu rádia FM:
Zapnutí nebo vypnutí funkce REGIONAL. Nastavení: ON (zap), OFF (vyp).
쏅 Pro otevření podnabídky stiskněte tlačítko
7.
쏅 Pro přechod mezi nastaveními otáčejte regulátorem hlasitosti 4.
SEEK SENS (citlivost)
Nastavení citlivosti vyhledávání stanice. Nastavení: LO1 (nejnižší) – HI6 (nejvyšší).
쏅 Pro otevření podnabídky stiskněte tlačítko
7.
쏅 Pro přechod mezi nastaveními otáčejte regulátorem hlasitosti 4.
PTY
Zapnutí nebo vypnutí funkce PTY. Nastavení:
ON (zap), OFF (vyp).
쏅 Pro otevření podnabídky stiskněte tlačítko
7.
쏅 Pro přechod mezi nastaveními otáčejte regulátorem hlasitosti 4.
PTY LANG (jazyk PTY)
(jen oblast příjmu EUROPE (Evropa))
Volba jazyka pro zobrazení typů programu. Nastavení: ENGLISH (anglicky), DEUTSCH (německy),
FRANCAIS (francouzsky).
쏅 Pro otevření podnabídky stiskněte tlačítko
7.
쏅 Pro volbu jazyka otáčejte regulátorem hlasitosti 4.
AREA (oblast příjmu)
Volba oblasti příjmu pro příjem rádia. Nastavení:
EUROPE (Evropa), USA, S-AMERICA (Jižní Amerika),
THAILAND (Thajsko).
쏅 Pro otevření podnabídky stiskněte tlačítko
7.
쏅 Pro volbu oblasti příjmu stiskněte tlačítko
/ 7.
쏅 Pro nastavení oblasti příjmu stiskněte tlačítko
7.
쏅 Pro potvrzení zvolené oblasti příjmu stiskněte
tlačítko 7.
Nastavení v nabídce „DISPLAY“
DIM DAY/DIM NIGHT
Nastavení jasu displeje pro den (DIM DAY), resp.
pro noc (DIM NIGHT). Nastavení: 1–16.
쏅 Pro otevření podnabídky stiskněte tlačítko
7.
쏅 Pro nastavení otáčejte regulátorem hlasitosti 4.
Je-li vaše autorádio připojeno tak, jak je popsáno
v montážním návodu, a má-li odpovídající přípojku, přepíná se jas displeje pro den a noc zapnutím
nebo vypnutím osvětlení vozidla.
SCROLL (rolování)
Pro zobrazení běžícího textu na displeji (např.
u zobrazení názvů souborů MP3) lze zvolit mezi
jednorázovým zobrazením nebo opakováním.
Nastavení: 1X (jednorázové zobrazení), ON (zap;
opakování).
쏅 Pro otevření podnabídky stiskněte tlačítko
7.
쏅 Pro přechod mezi nastaveními otáčejte regulátorem hlasitosti 4.
21
Uživatelská nastavení
Nastavení v nabídce „VOLUME“
(hlasitost)
ON VOLUME (hlasitost při zapnutí)
Nastavení hlasitosti při zapnutí. Nastavení: 1–50.
쏅 Pro otevření podnabídky stiskněte tlačítko
7.
쏅 Pro nastavení požadované hlasitosti při zapnutí otáčejte regulátorem hlasitosti 4.
LAST VOL (poslední hlasitost)
Při nastavení LAST VOL se při zapnutí znovu aktivuje hlasitost, kterou jste slyšeli před vypnutím.
Nastavení: ON (zap), OFF (vyp).
Nebezpečí!
Velká hlasitost
Hlasitost při zapnutí může být nečekaně vysoká, je-li zvoleno nastavení LAST VOL (poslední hlasitost) a při posledním vypnutí rádia byla
nastavena velká hlasitost.
Vždy nastavujte přiměřenou hlasitost.
쏅 Pro otevření podnabídky stiskněte tlačítko
7.
쏅 Pro přechod mezi nastaveními otáčejte regulátorem hlasitosti 4.
TA VOLUME (hlasitost dopravních informací)
(jen oblast příjmu EUROPE (Evropa))
Nastavení minimální hlasitosti pro dopravní zpravodajství. Nastavení: 1–50.
쏅 Pro otevření podnabídky stiskněte tlačítko
7.
쏅 Pro nastavení otáčejte regulátorem hlasitosti 4.
22
TEL VOLUME (hlasitost hands-free)
(jen pro Heidelberg 220 BT a s připojeným
mobilním telefonem)
Nastavení hlasitosti hands-free. Nastavení: 1–40.
쏅 Pro otevření podnabídky stiskněte tlačítko
7.
쏅 Pro nastavení otáčejte regulátorem hlasitosti 4.
Upozornění:
Během telefonního hovoru můžete měnit hlasitost přímo regulátorem hlasitosti 4.
BEEP
Zapnutí nebo vypnutí potvrzovacího tónu. Nastavení: ON (zap), OFF (vyp).
쏅 Pro otevření podnabídky stiskněte tlačítko
7.
쏅 Pro nastavení otáčejte regulátorem hlasitosti 4.
Nastavení v nabídce „CLOCK“ (čas)
CLK DISP (trvalé zobrazení času)
Zapnutí/vypnutí trvalého zobrazení času na displeji. Nastavení: ON (zap), OFF (vyp).
쏅 Pro otevření podnabídky stiskněte tlačítko
7.
쏅 Pro nastavení otáčejte regulátorem hlasitosti 4.
Je-li zapnuto trvalé zobrazení času, zobrazuje se
na displeji čas. Teprve při stisknutí tlačítka se na
displeji ukáže příslušný audiozdroj. Asi 16 sekund
po posledním stisknutí tlačítka se znovu zobrazí
čas.
HOUR MODE (formát hodin)
Volba 12, resp. 24 hodinového časového formátu.
Nastavení: 12–24.
쏅 Pro otevření podnabídky stiskněte tlačítko
7.
쏅 Pro nastavení otáčejte regulátorem hlasitosti 4.
Uživatelská nastavení | Nastavení z výroby
CLOCK SET (nastavení času)
Nastavení času.
쏅 Pro otevření podnabídky stiskněte tlačítko
7.
쏅 Pro přechod mezi minutami a hodinami stiskněte tlačítko / 7.
Zvolené zobrazení minut, resp. hodin bliká.
쏅 Pro nastavení minut resp. hodin otáčejte regulátorem hlasitosti 4.
쏅 Pro potvrzení zadaného času a pro opuštění
uživatelské nabídky krátce stiskněte tlačítko
MENU 2.
Nastavení z výroby
Důležitá nastavení z výroby v uživatelské nabídce:
Položka nabídky
Nastavení z výroby
AREA
EUROPE
FM1 / FM2 / FMT
ON
MW*
OFF
AM** / AMT**
OFF
RDS
ON
REGIONAL*
OFF
Nastavení v nabídce „VARIOUS“
(různé)
TRAFFIC*
OFF
SEEK SENS
HI6
SCAN TIME (délka přehrání ukázek)
Nastavení délky přehrání ukázek v krocích po
5 sekundách. Nastavení: 5–30.
쏅 Pro otevření podnabídky stiskněte tlačítko
7.
쏅 Pro nastavení otáčejte regulátorem hlasitosti 4.
PTY
OFF
ON VOLUME
20
BROWSE (rychlá volba)
Zapnutí nebo vypnutí rychlé volby skladby v režimu prohlížení pomocí regulátoru hlasitosti 4.
Nastavení: ON (zap), OFF (vyp).
쏅 Pro otevření podnabídky stiskněte tlačítko
7.
쏅 Pro nastavení otáčejte regulátorem hlasitosti 4.
NORMSET (nastavení na výchozí hodnoty)
Obnovení původních výrobních nastavení autorádia.
쏅 Pro otevření podnabídky stiskněte tlačítko
7.
쏅 Pro potvrzení obnovení výrobních nastavení
stiskněte tlačítko 7.
Autorádio se vypne a zresetuje se na nastavení z výroby.
TA VOLUME*
20
BEEP
ON
BROWSE
ON
SCAN
10 SEC
SCROLL
1X
HOUR MODE
24
CLOCK SET
00:00
* Jen v oblasti příjmu „EUROPE“ (Evropa)
** Jen v oblastech příjmu „USA“, „S-AMERICA“
(Jižní Amerika) a „THAILAND“ (Thajsko)
Původní výrobní nastavení autorádia můžete
obnovit v uživatelské nabídce (viz kapitola „Uživatelská nastavení“, oddíl „Nastavení v nabídce
„VARIOUS“ (různé)“, položka nabídky „NORMSET“
(nastavení na výchozí hodnoty)).
23
Užitečné informace | Technické údaje
Užitečné informace
Záruka
Pro výrobky zakoupené v Evropské unii poskytujeme záruku výrobce. Pro přístroje zakoupené
mimo území Evropské unie platí záruční podmínky, které byly stanoveny našimi příslušnými obchodními zástupci v jednotlivých zemích. Záruční
podmínky jsou uvedené na internetové adrese
www.blaupunkt.com.
Servis
Společnost Blaupunkt nabízí v některých státech
opravárenský servis včetně vyzvednutí a dodání.
Na adrese www.blaupunkt.com se můžete informovat, zda je tento servis dostupný ve vašem
státě.
Pokud chcete tento servis využít, můžete si přes
internet vyžádat vyzvednutí a dodání svého autorádia.
Technické údaje
Napájecí napětí
Provozní napětí:
Odběr proudu
Při provozu:
10 sekund po vypnutí:
Zesilovač
Výstupní výkon:
10,8–15,6 V
< 10 A
< 2 mA
(Heidelberg 220 BT)
< 4 mA
(Stuttgart 120)
Tuner
Vlnové rozsahy Evropa/Thajsko:
FM (VKV):
87,5–108 MHz
AM (SV):
531–1 602 kHz
Vlnové rozsahy USA:
FM (VKV):
AM (SV):
Vlnové rozsahy Jižní Amerika:
FM (VKV):
87,5–107,9 MHz
AM (SV):
530–1 710 kHz
FM – přenosový rozsah: 30–15 000 Hz
CD
Přenosový rozsah:
20–20 000 Hz
Pre-amp Out
2 kanály:
2 V při THD < 1 %
Vstupní citlivost
Přední AUX-IN:
300 mV / 10 kΩ
Rozměry a hmotnost
Š x V x H:
Hmotnost:
178 x 51 x 158 mm
1,475 kg
4x 20 W sinus při
14,4 V, 4 Ω
při 10 % THD.
4x 45 W max. výkon
Změny vyhrazeny
24
87,7–107,9 MHz
530–1 710 kHz
Návod k montáži
Návod k montáži
Bezpečnostní pokyny
Během montáže a připojení dodržujte
prosím následující bezpečnostní pokyny.
• Odpojte záporný pól akumulátoru! Přitom dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce vozidla.
• Při vrtání otvorů dbejte na to, abyste nepoškodili žádné díly vozidla.
• Průřez kabelu plus a minus pólu musí být minimálně 1,5 mm².
• Konektory od vozidla nepřipojujte k rádiu!
Adaptérový kabel potřebný pro vaše vozidlo obdržíte ve specializované prodejně
BLAUPUNKT.
• V závislosti na konstrukci se může postup u vašeho vozidla od zde popsaného postupu lišit.
Za škody způsobené montáží nebo připojením nepřebíráme žádné ručení.
Pokud zde uvedené pokyny pro montáž neodpovídají vašemu vozidla, obraťte se na specializovaného prodejce Blaupunkt, výrobce
vozidla nebo naši horkou linku.
Při montáži zesilovače, předtím než budou konektory zapojeny do zdířek Line-out, musí být nejprve
bezpodmínečně připojeny kostry přístrojů.
Kostry jiných přístrojů nesmí být připojeny na
kostru autorádia (kryt přístroje).
25
Návod k montáži
Přiložené montážní díly a přípojné svorky
Přiložené montážní díly a přípojné svorky
1 011 200 202 / 1 011 200 212:
1 011 200 203 / 1 011 200 213:
26
Návod k montáži
1.
A
Jako zvláštní příslušenství můžete obdržet
12V
7 607 621 …
2.
Montážní soupravy
7 608 … …
3.
0° - 30°
+/– 10°
+/– 10°
27
Návod k montáži
4.
6. Demontáž
1.
1 011 200 202 / 1 011 200 212:
Antenna connection
2.
1 011 200 203 / 1 011 200 213:
1.
Antenna
2.
3.
Antenna connection
5.
182
165
53
1-20
7.
12V
28
Návod k montáži
C-1
1
C-2
7 10
4
6
3
2
C-3
13 16 19
9 12
8 11
5
15 18
14 17 20
1
3
5
7
2
4
6
8
1
3
5
7
2
4
6
8
*
C
Aut. antenna +12V
Amplifier +12V
Remote Control +12V
Switched Ext. Supply +12V
B
10 Ampere
max. 200 mA
A
A
1
2
3
4
5
6
7
8
NC
Radio Mute
NC
Permanent +12V
Aut. antenna +12V *
Illumination
Kl.15/Ignition
Ground
B
1
2
3
4
5
6
7
8
C1
1
2
3
4
5
6
NC
NC
Line Out GND
Line Out Left
Line Out Right
Line Out +12V *
Speaker Out RR+
Speaker Out RR–
Speaker Out RF+
Speaker Out RF–
Speaker Out LF+
Speaker Out LF–
Speaker Out LR+
Speaker Out LR–
C2
7
8
9
10
11
12
NC
NC
Radio Mute
Remote Control +12V *
Remote Control IN
Remote Control GND
C3
13 Uart Communication RX
14 Uart Communication TX
15 Battery Connection Fused **
16 Switched Ext. Supply +12V *
17
Battery GND
18
NC
19
NC
20
NC
** Battery voltage 12V
29
Návod k montáži
Relais
+12V
7
1 35
Kl. 15 +12V
6 8
2 4
Radio Mute
4 Ohm
4 Ohm
4 Ohm
4 Ohm
Změny vyhrazeny!
30
+12V
12V
Vyplněný dokument o přístroji prosím bezpečně uschovejte!
© 2012 All rights reserved by Blaupunkt. This material may be reproduced, copied or distributed for
personal use only.
This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such
technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
31
Passport
Name:
......................................................................................................................
Type:
......................................................................................................................
Serial no.:
BP ...............................................................................................................
1 011 200 _ _ _
Blaupunkt AudioVision GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 200
D-31139 Hildesheim
http://www.blaupunkt.com
05/12
Download

Heidelberg 220 BT / Stuttgart 120