Uživatelský manuál
nüvi 610/660
™
průvodce na cestách
© 2006 Garmin Ltd. a dceřiné společnosti
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. 913/397.8200 or
800/800.1020
Fax 913/397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle,
Abbey Park Industrial Estate,
Romsey, SO51 9DL, UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (mimo UK) nebo
0808 2380000 (pouze UK)
Fax 44/0870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd
Road, Shijr, Taipei
County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být rozmnožována nebo přebírána jakýmkoli prostředkem,
elektronickým či ručním, včetně fotokopírování a zaznamenávání na jakékoliv médium, za jakýmkoliv účelem bez
výslovného písemného souhlasu společnosti Garmin. Garmin dává svolení k pořízení jedné kopie, kterou si můžete
uložit na harddisk počítače nebo jiné elektronické médium a pořídit si jednu tištěnou kopii pro vlastní použití.
Takovéto kopie však musí obsahovat celý, nepozměněný, text a veškeré náležitosti ohledně autorských práv firmy
Garmin. Používat kopii pro komerční účely je přísně zakázáno.
Informace v tomto dokumentu mohou být bez upozornění měněny. Společnost Garmin si vyhrazuje právo
změnit nebo zlepšit vlastnosti svých výrobků a pozměnit obsah této příručky bez závazku upozornit na
takovéto změny nebo zlepšení. Další informace o používání a funkcích tohoto a jiných přístrojů Garmin,
naleznete na webové stránce www.garmin.com, stejně jako informace o softwaru, který je možné s
přístrojem používat.
Garmin® a MapSource® jsou registrované obchodní značky a nüvi™, myGarmin™, Garmin Lock™ a Garmin
TourGuide™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností a nesmí být používány,
pokud k tomu Garmin výslovně nedá souhlas.
Značka slova The Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv jejich použití firmou Garmin
je v souladu s licencí. Windows® je registrovaná obchodní značka Microsoft Corporation v USA a/nebo v jiných
zemích, Mac® je registrovaná obchodní značka Apple Computer, Inc. SiRF®, SiRFstar® a logo SiRF jsou registrované
obchodní značky SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII™ a SiRF™ Powered jsou ochranné známky SiRF Technology,
Inc. Audible.com® a AudibleReady® jsou registrované obchodní značky Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997-2005.
Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001 Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001
Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press and Hachette Livre 2005 Pocket Oxford-Duden
German Dictionary © Oxford University Press and Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003 Pocket Oxford
Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005 Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004
Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. RDS-TMC Traffic Information Services France ©
ViaMichelin 2006.
ÚVOD
ÚVOD
Gratulujeme Vám, že jste si vybrali přístroj Garmin® nüvi™, Vašeho nového
společníka a průvodce na cestách.Tento manuál obsahuje informace společné pro nüvi
610 a nüvi 660.
O manuálu
Je-li řečeno “stiskněte”, prstem se dotkněte obrazovky v místě ovládacího prvku.
V textu jsou použity značky malých šipek (>). Značí, že máte stisknout sérii prvků na
displeji přístroje. Například “stiskněte Kam vest? > Oblibene”, měli byste stisknout
tlačítko Kam vest? a poté stisknout Oblibene.
Kontaktujte Garmin
V případě otázek nebo problémů s nüvi se v USA obraťte na Garmin Product Support,
tel: 913/397.8200 nebo 800/800.1020, pondělí–pátek, 8:00–17:00 centrálního času;
popř. na internetu www.garmin.com/supportt a klikněte na Product Support.
V Evropě kontaktujte Garmin (Europe) Ltd. na +44 (0) 870.8501241 (mimo Spojené
království) nebo 0808 2380000 (pouze Spojené království).
V České republice pak Vašeho prodejce či oficiálního dovozce, firmu PICODAS
Praha spol. s r.o., Svatoplukova 15, 128 00 Praha 2; [email protected]; pondělí - pátek
8:30 - 17:00, tel. +420 224 936 340.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
iii
OBSAH
OBSAH
Úvod......................................................iii
O manuálu .............................................. iii
Kontaktujte Garmin ................................. iii
myGarmin™ ............................................ vi
Tipy a zkratky .......................................... vi
Začínáme ...............................................1
Co balení přístroje obsahuje? ..................1
Připevnění nüvi na čelní sklo vozidla .......2
Základní funkce ....................................3
Zapnutí a vypnutí nüvi .............................3
Nabíjení přístroje .....................................3
Vyhledání satelitů.....................................3
Změna hlasitosti, intenzity podsvícení,
uzamčení displeje ..............................4
Reset nüvi ................................................4
Smazání uživatelských dat ......................4
Zablokování (PIN) proti krádeži ...............5
Hlavní stránky .......................................6
Porozumění stránce Menu .......................6
Stránka Mapa .........................................7
Stránka Trasový počítač ..........................7
Stránka Aktivní trasa ................................8
Stránka Příští odbočka ............................8
Kam vést? ............................................9
Vyhledání cíle ..........................................9
Vyhledání adresy ...................................10
Vyhledání místa pomocí souřadnic ........10
Vyhledání místa zadáním jeho názvu ... 11
Vyhledání místa na mapě ...................... 11
Rozšířené hledání ..................................12
Vložení průjezdního bodu do Trasy .......13
Vytvoření objížďky na Trase ..................13
Ukončení navigace po Trase .................13
Oblíbené ..............................................14
Co jsou Oblíbené ...................................14
Uložení nalezených míst ........................14
Vyhledání uložených pozic ....................14
Uložení Vaší aktuální pozice ..................14
Nastavení Domovské pozice .................14
Změna uložených pozic .........................15
Cestování ...........................................16
Přehrávání MP3 souborů .......................16
Poslech knihy ( Audible Books) .............17
Prohlížení obrázků ................................20
Používání funkce Světový čas ..............21
Přepočet měny ......................................21
Převod jednotek ....................................22
Používání kalkulačky ............................22
Používání technologie Bluetooth® ....23
Volání .....................................................24
Volání na zajímavá místa (POI) .............25
Příchozí volání .......................................25
iv
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
OBSAH
Simultánní volání ...................................26
Přenos audiosouborů do telefonu ..........26
Telefonní seznam ...................................26
Historie volání ........................................27
Volání domů ...........................................27
Hlasová volba ........................................27
Stav telefonu ..........................................28
Přerušení spojení ...................................28
Odebrání telefonu ze seznamu ..............28
FM TMC dopravní informace .............29
Barevné kódy LED diod .........................30
Zobrazení dopravních událostí ..............30
Vyhnutí se dopravní kolizi ......................31
Objednání placených dopravních
informací ..........................................32
Používání FM vysílače .......................33
Poslouchání nüvi na rádiu .....................33
Přepínání mezi nüvi a rádiem ................33
Tipy pro rádio .........................................34
Soubory ve vašem nüvi .....................35
Podporované typy souborů ....................35
Nahrávání dat do nüvi ............................36
Informace o discích nüvi ........................38
Odstranění souborů z nüvi .....................38
Nastavení nüvi ....................................39
Obnovení nastavení ...............................39
Změna nastavení mapy .........................39
Změna nastavení systému .....................40
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
Změna místních nastavení ....................41
Změna nastavení displeje ......................42
Změna nastavení navigace ....................43
Změna nastavení Bluetooth ...................43
Změna nastavení dopravních
informací ..........................................44
Změna nastavení varovných bodů .........44
Dodatek ...............................................45
Aktualizace softwaru v nüvi ...................45
Objednání a nahrání mapových dat .......45
Používání radarů a bezpečnostních
kamer ...............................................46
Uživatelská zajímavá místa (POI) ..........47
Volitelné příslušenství ............................48
O družicovém (GPS) signálu .................52
Připevnění nüvi na palubní desku ..........53
Vyjmutí přístroje z držáku a odstranění
stojánku ............................................53
Vyjmutí kolébky z držáku .......................53
Péče o nüvi ...........................................54
Informace o baterii ................................55
Řešení problémů ...................................56
Prohlášení o shodě ................................59
Softwarové licenční ujednání .................59
Technické specifikace ............................60
Index ....................................................61
v
ÚVOD
myGarmin™
Navštivte http://my.garmin.com pro přístup ke službám ohledně Vašeho přístroje
Garmin. Ze stránky myGarmin můžete:
• Registrovat svůj přístroj Garmin.
• Aktivovat on-line služby pro bezpečnostní kamery (viz strana 46).
• Odblokovat další mapy.
Navštěvujte stránky myGarmin často pro nejnovější služby Garmin.
Tipy a zkratky
• Pro rychlý návrat do Menu stiskněte a podržte Back.
• Pro další možnosti stiskněte
nebo
. Pro rychlejší prohlížení možností
tlačítko stále držte.
• Pro více informací o nüvi Bluetooth® technologii nebo možnostech Cestovani
stiskněte na příslušné stránce tlačítko Napoveda.
• Pro prodloužení výdrže baterie zaklopte GPS anténu vždy, když nüvi
nevyužíváte pro navigaci. Pokud je anténa zaklopena, GPS přijímač je vypnut.
• Pro nastavení hlasitosti a podsvícení krátce zmáčkněte tlačítko Power.
Stejnou stránku nastavení vyvoláte stisknutím
na stránce Menu.
▪ Pro nastavení hlasitosti reproduktoru a jasu displeje stiskněte nebo .
▪ Abyste zabránili náhodnému přepnutí obrazovek, stiskněte Uzamknout. Pro
odemknutí displeje stiskněte tlačítko Power.
• Pro přepnutí mezi audiovýstupem nüvi a příjmu FM (pokud je dostupný)
stiskněte tlačítko Power dvakrát rychle po sobě.
vi
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
ZAČÍNÁME
ZAČÍNÁME
Co balení přístroje obsahuje?
• přístroj nüvi
• přísavku na sklo pro připevnění nüvi na čelní sklo vozidla
• pouzdro pro přenos pro ochránění nüvi před náhodným poškrábáním displeje
či jinému poškození
• 12/24 voltový adaptér pro napájení ve vozidle; nebo přijímač dopravních
informací
• napájecí kabel do sítě (pouze u nüvi 660) pro nabíjení přístroje z domácí sítě
• USB kabel pro připojení nüvi k počítači
• disk na palubní desku k připevnění přísavného držáku na palubní desku
• žlutou kartu, která obsahuje sériové číslo Vašeho přístroje, registrační číslo pro
registraci na stránkách Garmin a odblokovací kód pro pozdější použití
• Příručku rychlého nastavení pro první rychlé seznámení s přístrojem
• Uživatelský manuál s podrobnými informacemi o výrobku
GPS anténa
Zapínací tlačítko
Slot na SD kartu
USB konektor
Mikrofon
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
Přísavný držák
Konektor pro sluchátka
1
ZAČÍNÁME
Připevnění nüvi na čelní sklo vozidla
Zákony některých států zakazují použití přísavných držáků na okno během jízdy. Z toho důvodu je nutné použít jiné
držáky firmy Garmin, tj. držáky na palubní desku apod. Více informací naleznete na www.garmin.com či v příručce
Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu.
Připevnění nüvi na palubní desku viz strana 53.
Pro připevnění přísavky na sklo:
1. Připojte napájecí kabel do spodní části držáku. Druhý konec zapojte do 12/24voltové zástrčky pro zapalovač ve Vašem vozidle.
2. Pro pevné přichycení stojánku na čelní sklo jej nejprve pečlivě otřete a osušte.
Umístěte přísavku na přední sklo.
3. Přiklopte páčku přísavky směrem ke sklu.
4. Vyklopte na nüvi anténu a spodní část přístroje nasaďte na kolébku.
5. Naklopte nüvi směrem do stojánku (ke sklu) až uslyšíte zřetelné cvaknutí.
6. Pokud používáte přijímač dopravních informací, zabezpečte anténu přijímače
proti náhodnému pohybu (např. pomocí malých přísavek na čelní sklo).
➋
➌
➊
➎
Čelní sklo
➍
Konektor
mikrofonu
Pro vyjmutí přístroje z držáku stiskněte malé tlačítko na spodní části kolébky a
naklopte přístroj směrem k sobě.
2
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
ZÁKLADNÍ FUNKCE
ZÁKLADNÍ FUNKCE
Zapnutí a vypnutí nüvi
Pro zapnutí a vypnutí nüvi podržte tlačítko
Power v horní části přístroje.
Nabíjení přístroje
Pro nabití přístroje použijte jeden z těchto způsobů:
● vložte nüvi do přísavného držáku a zapojte 12/24V adaptér do vozidla
● připojte k přístroji USB kabel a ten zapojte do USB portu
● připojte k přístroji nabíječku a tu zapojte do zásuvky (nüvi 660).
Vyhledání satelitů
Aby nüvi mohlo vyhledat cestu, po které Vás bude navigovat, je nutné nejprve provést
nasledující kroky:
1. Vyjděte/vyjeďte ven na volné prostranství mimo stromy a
vysoké budovy.
2. Vyklopte GPS anténu v zadní části přístroje tak, aby byla
vodorovně s povrchem, kde stojíte.
3. Zapněte nüvi. Vyhledání satelitů může trvat i několik
minut.
Vyklopená GPS anténa
(rovnoběžná s vozovkou)
Sloupce
v levém horním rohu indikují sílu signálu.
Pokud jsou sloupky zelené, nüvi již nalezl signál satelitů; můžete najít svůj cíl a vydat
se k němu. Pro použití přístroje v místnosti GPS anténu zaklopte.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
3
ZÁKLADNÍ FUNKCE
Změna hlasitosti, intenzity podsvícení, uzamčení displeje
1. Krátce stiskněte tlačítko
Power nebo na stránce Menu stiskněte
.
2. Stisknutím
nebo nastavte požadovanou hlasitost nebo podsvícení.
Pro zamezení náhodným dotykům obrazovky stiskněte Uzamknout. Pro
odemknutí displeje stiskněte tlačítko Power.
Reset nüvi
Pokud u přístroje dojde k neočekávanému “zamrznutí” (či jiné podobné závadě),
stiskněte tlačítko Power a přístroj vypněte. Pak jej zkuste znovu zapnout. Pokud to
nepomůže, proveďte reset následujícím způsobem:
1.
2.
3.
4.
Odpojte nüvi od externího napájení.
Vyklopte anténu.
Stiskněte tlačítko Reset.
Připojte nüvi na externí napájení. Přístroj by se
měl automaticky zapnout a začít pracovat.
➋
➌
Smazání uživatelských dat
VAROVÁNÍ: Použijete-li tuto funkci, smažete veškerá uživatelská data, která byla
do přístroje vložena.
1. Podržte prst v pravém dolním rohu displeje přístroje a zmáčkněte spouštěcí
tlačítko. Držte prst stále na displeji, dokud se neobjeví okno s dotazem na
smazání uživatelských uložených dat.
2. Volbou Ano data nenávratně smažete. Přístroj takto bude uveden do původního továrního nastavení. Veškerá Vaše data (naposledy hledaná místa, uložené
pozice, záložky v nahraných knihách, atd.) budou smazána.
4
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
ZÁKLADNÍ FUNKCE
Zablokování (PIN) proti krádeži
Garmin Lock™ je vlastnost přístroje, která zabraňuje jeho využití nepovolanou
osobou. Můžete si nastavit čtyřciferný kód (PIN - osobní identifikační číslo),
který musí být vždy při zapnutí nüvi zadán. Zapište si Váš PIN a uschovejte jej
na bezpečném místě. Dále si můžete nastavit bezpečnostní pozici, která slouží pro
případy, že PIN zapomenete. V takovémto případě se na tuto bezpečnostní pozici
přesuňte a přístroj se automaticky odemkne.
Pro další ochránění nüvi před krádeží si na vnitřní stranu okna ve vozidle nalepte
samolepku Garmin Lock a proveďte následující:
1. Vyklopte GPS anténu.
2.
3.
4.
5.
6.
Na stránce Menu page, stiskněte Nastaveni > System.
Stiskněte tlačítko na řádku Garmin Lock a pak OK.
Zadejte čtyřciferný PIN a stiskněte Ano pro jeho potvrzení.
Stiskněte OK. Přesuňte se na bezpečnostní pozici a stiskněte Nastavit.
Pokaždé, když nüvi zapnete, budete dotázáni na tento čtyřciferný PIN nebo
bude nutné, abyste se přemístili na Vaši bezpečnostní pozici (s vyklopenou
anténou).
POZNÁMKA: Pokud zapomenete PIN i bezpečnostní pozici, Garmin (ani nikdo z
prodejců) nemůže odblokovat Váš přístroj přes telefon. V takovém případě musíte
přístroj poslat do firmy Garmin pro odblokování.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
5
HLAVNÍ STRÁNKY
HLAVNÍ STRÁNKY
Porozumění stránce Menu
Stav baterie
Kvalita GPS
signálu
Nastavení
Rychlé nastavení
Telefon
Doprava
Stránka Menu
• Kvalita GPS signálu—znázorňuje kvalitu satelitních signálů, které přijímá Váš
nüvi. Pokud jsou zobrazeny zelené pruhy, síla signálů je vysoká.
• Stav baterie—
baterie—ukazuje stav a nabíjení baterie. Symbol blesku signalizuje nabíjení
baterie.
• Nastavení—zpřístupňuje nastavení voleb Vašeho nüvi.
• Rychlé nastavení—zpřístupňuje nastavení hlasitosti, jasu a zámku displeje.
• Telefon—objeví se, pokud je nüvi spojen s telefonem (přes Bluetooth); zpřístupňuje
funkce telefonu.
• Doprava—objeví se, pokud připojíte FM přijímač dopravních informací (TMC);
zpřístupňuje nabídky dopravních informací.
6
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
HLAVNÍ STRÁNKY
Stránka Mapa
Pro otevření stránky Mapa stiskněte na stránce Menu tlačítko
vozidla představuje Vaše aktuální stanoviště.
Stiskem mapu zmenšíte.
Sledujte směr, který
ukazuje fialová čára.
Stiskem se přesunete
na stránku Menu.
Mapa. Ikona
Stiskem textové lišty otevřete
stránku Aktivní trasa.
Stiskem mapu přiblížíte.
Stiskem otevřete
přehrávač.
Stiskem otevřete stránku
Stiskem otevřete
Trasový počítač.
stránku Příští odbočka.
Stránka Mapa během navigace po Trase
Stránka Trasový počítač
Stránka Trasový počítač zobrazuje nejen Vaši aktuální rychlost, ale i spoustu dalších
užitečných informací o průběhu trasy. Pro zobrazení stránky Trasový počítač stiskněte
na stránce Mapa Rychlost nebo Prijezd-cil.
Aktuální směr
jízdy.
Vzdálenost do
cíle.
Stránka Trasový počítač
Vynulování informací o trase
Před každou jízdou stiskněte Smaz data pro smazání informací o trase. Pokud budete
mít během cesty více zastávek a ponecháte nüvi zapnuté, bude výsledný čas na cestě
maximálně odpovídat skutečnosti. Pokud chcete vymazat maxmální rychlost, stiskněte
Smaz Max.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
7
HLAVNÍ STRÁNKY
Stránka Aktivní trasa
Stránku Aktivni trasa si zobrazíte stisknutím zeleného navigačního textu v horní části
stránky Mapa. Zobrazuje podrobné textové i obrázkové informace o jednotlivých
změnách směru jízdy, které Vás na trase čekají. Prvotní informací na stránce je
vzdálenost mezi jednotlivými odbočkami, pokud jednu z nich stisknete, zobrazí se i
grafické zpracování průjezdu křižovatkou (stránka Příští odbočka). Stiskem Mapa si
celou trasu zobrazíte nad mapou.
Směr změny
směru jízdy
Vzdálenost
do odbočky
Stránka Příští odbočka
Stránka Aktivní trasa
Stránka Příští odbočka zobrazuje průhěh odbočky na mapě s textovým doprovodem,
jak daleko od Vás odbočka je a za jaký čas (odhadovaný dle aktuální rychlosti) k ní
přijedete. Pro její zobrazení stiskněte na stránce Mapa Odboč za nebo ji vyberte ze
seznamu.
Pro zobrazení dalších odboček stiskněte šipku nahoru
nebo
dolů. Pro
návrat na předchozí stránku stiskněte Zpet.
Příští odbočka
Vzdálenost do další odbočky
Stránka Příští odbočka
8
Odhadovaný čas, za který k odbočce přiijedete.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
KAM VEST?
KAM VEST?
Vyhledání cíle
Vyklopte u nüvi anténu, aby mohl začít přijímat satelitní signál. Pak jej použijte pro
vyhledání cílového místa, kam se chcete navigovat.
1.
2.
3.
4.
Na stránce Menu stiskněte
Kam vest?
Zvolte kategorii. (Další kategorie se zobrazí stisknutím šipek.)
Zvolte kategorii. (Další kategorie se zobrazí stisknutím šipek.)
Stiskněte Go.
Navigace po trase
K cíli se snadno dostanete, pokud budete sledovat trasu zobrazenou na stránce Mapa.
Jak se budete pohybovat, nüvi Vás bude hlasově upozorňovat na jednotlivé změny
směru jízdy a v mapě je bude vykreslovat šipkami. Pokud z trasy odbočíte, nüvi
ji automaticky přepočítá a příslušně pozmění jednotlivé odbočky, kudy Vás nově
povede.
•
•
•
•
Ikona vozidla značí Vaši aktuální pozici.
Vaše trasa je značena fialovou barvou.
Změny směru jízdy jsou značeny šipkami.
Cíl je označen šachovnicovým praporkem.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
9
KAM VEST?
Vyhledání adresy
1. Na stránce Menu stiskněte Kam vest? >
Adresy.
2. Vyberte stát a město, pokud je to nezbytné. Pokud si nejste jisti názvem,
zadejte Vyhledat vse.
3. Napište popisné číslo a stiskněte OK.
4. Napište jméno ulice, až se objeví v seznamu.
5. Vyberte ulici. Pokud je na výběr více možností, zvolte tu, kterou potřebujete.
6. Stiskněte Start.
TIP: Město můžete vyhledávat i pomocí poštovního směrovacího čísla, ovšem ne
všechna města v databázi přístroje mají tento kód přiřazen.
TIP: Vyhledání křižovatky je velmi podobné hledání adresy. Stiskněte Krizovatky a
zadejte názvy protínajících se ulic.
Vyhledání místa pomocí souřadnic
Místo můžete nalézt i zadáním jeho zeměpisných souřadnic. Tato možnost je užitečná
zejména v případě, že např. hrajete hru zvanou geocaching.
1. Na stránce Menu stiskněte Kam vest? >
Souradnice.
2. Zadejte souřadnice cílového místa a stiskněte Dalsi.
3. Stiskněte Start.
10
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
KAM VEST?
Vyhledání místa zadáním jeho názvu
1. Na stránce Menu stiskněte Kam vest? >
Zadejte nazev.
2. Pomocí klávesnice zobrazené na displeji zadejte jednotlivá písmena názvu
místa. Stiskněte
pro zadávání číslic, pro smazání naposledy
napsaného znaku stiskněte
; pokud stisknete a podržíte
, smažete celý
vložený text.
3. Pak stiskněte OK.
4. Zvolte místo, kam chcete jet.
5. Stiskněte Start.
TIP: Pokud cílové místo v seznamu nálezů nevidíte, nebo si přejete kritérium pro
vyhledávání blíže specifikovat, stiskněte Zadejte nazev a zadejte název místa, nebo
alespoň jeho část.
Vyhledání místa na mapě
Stiskněte
Kam vest? >
Prochazet mapu.
Tipy pro prohlížení mapy
• tažením prstu po mapě si můžete zobrazit jiný výřez, než jaký momentálně
máte k dispozici v okolí Vaší pozice
• pomocí ikon
a můžete měnit měřítko mapy
• pokud se některého objektu v mapě dotknete, objeví se u něj označující šipka
• stisknutím Start se k místu můžete rovnou začít navigovat
• stiskem Uloz uložíte pozice tohoto místa mezi oblíbená místa Oblibene.
• pokud je příjem GPS signálu vypnut, stiskem Pozice? nastavíte výchozí
pozici na aktuálně vybrané místo.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
11
KAM VEST?
Zobrazení místa na mapě
1. Stiskněte Ukaz mapu.
2. Tažením prstu po displeji můžete mapu libovolným směrem posunovat, můžete
si změnit i měřítko, pokud si budete přát. Pro ukončení prohlížení stiskněte
Zpet.
Rozšířené hledání
1. Na stránce Menu stikněte Kam vest? > Nejblize....
2. Vyberte možnost:
U aktualni pozice—vyhledá místa v blízkosti Vaší aktuální pozice.
U jineho mesta—vyhledá místa v okolí města, které zadáte.
U aktivni trasy—vyhledá místa v blízkosti trasy, po které se právě navigujete.
U cile—vyhledá místa v okolí cílového místa.
3. Stiskněte OK.
POZNÁMKA: pokud vyhledávání nijak nespecifikujete, nüvi automaticky vyhledá
místa v blízkosti Vaší aktuální pozice.
12
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
KAM VEST?
Vložení průjezdního bodu do Trasy
Do trasy si můžete vložit bod (též nazýván “lomový”, “průjezdní” či “via point”), přes
který chcete, aby Vás nüvi do cíle vedlo.
1.
2.
3.
4.
Pokud máte aktivovanou Trasu, stiskněte na stránce Menu Kam vest?.
Vyhledejte průjezdní bod.
Stiskněte Start.
Pro přidání bodu do trasy (před cílové místo) stiskněte Ano. Stisknutím Ne bod
nahradí Váš aktuálně zvolený cíl..
Vytvoření objížďky na Trase
Pokud při navigaci na aktivní trase vznikne potřeba objížďky, postupujte následovně:
1. Na stránce Mapa stiskněte
pro návrat na stránku Menu.
2. Stiskem Prekazka nüvi vytvoří objížďku (pokud ji lze vytvořit).
nüvi se Vás po vytvoření objížďky bude snažit co nejrychleji dostat zpět na původní
trasu. Někdy se ale může stát, že výpočet objížďky není možný, popř. by se jednalo
o příliš velkou zajížďku. V těchto situacích nüvi oznámí, že alternativní cestu do cíle
nelze vypočítat.
Ukončení navigace po Trase
Pokud chcete navigaci po momentálně aktivní trase ukončit, vraťte se na stránku
Menu a stiskněte Stop.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
13
OBLIBENE
OBLIBENE
Co jsou Oblibene
Mezi svá oblíbená místa
Oblibene si můžete uložit až 500 vlastních bodů.
Uložení nalezených míst
1. Až místo naleznete, stiskněte Uloz.
2. Stiskněte OK. Pozice je uložena do
Vyhledání uložených pozic
Oblibene.
1. Na stránce Menu stiskněte Kam vest? >
2. Zvolte místo, které chcete navštívit.
3. Stiskněte Go.
Oblibene.
Uložení Vaší aktuální pozice
1. Na stránce Mapa se dotkněte ikony vozidla .
2. Stiskněte Uloz. Pozice je uložena do
Oblibene.
Nastavení Domovské pozice
Jako Domovskou pozici si můžete nastavit třeba místo, kam se nejčastěji vracíte. Tato
pozice se Vám uloží do kategorie Oblibene.
1. Na stránce Menu stiskněte
2. Vyberte možnost.
14
Kam vest? > Jed DOMU.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
OBLIBENE
Pokud již domovskou pozici máte nastavenou a chcete ji změnit, postupujte podle
instrukcí v bodu “Změna uložených pozic” níže na této stránce.
Navigace Domů
Jakmile jste si jednou Domovskou pozici nastavili, můžete se k ní začít kdykoliv
navigovat, pokud stisknete Kam vest? > Jed DOMU.
Změna uložených pozic
I když jste si pozici již uložili, můžete u ní kdykoliv změnit název a symbol, jakým se
v mapě bude zobrazovat.
1.
2.
3.
4.
Na stránce Menu stiskněte Kam vest? >
Oblibene.
Zvolte místo, které chcete pozměnit.
Stiskněte Edituj.
Stiskněte tlačítko pro příslušnou změnu, nebo pro smazání položky.
Smazání uložených míst
1. Na stránce Menu stiskněte Kam vest? >
2. Zvolte místo, které chcete vymazat.
3. Stiskněte Edituj > Vymaz > Ano.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
Oblibene.
15
CESTOVÁNÍ
POUŽÍVÁNÍ FUNKCE CESTOVÁNÍ
Funkce Cestovani obsahuje celou řadu užitečných funkcí, které oceníte zejména na
cestách. Chcete-li se o funkcích Cestovani dozvědět více, stiskněte tlačítko Napoveda.
1. Na stránce Menu stiskněte
Cestovani.
2. Vyberte funkci, kterou chcete použít.
Chcete-li si přikoupit další příslušenství funkce Cestovani, navštivte internetové
stránky firmy Garmin www.garmin.com/products/nuvi610 nebo www.garmin.
com/products/nuvi660, kde klikněte na položku Accessories nebo kontaktujte Vašeho
prodejce produktů Garmin.
Přehrávání MP3 souborů
1. Na stránce Menu stiskněte
Cestovani >
MP3 prehravac >
Prochazet.
2. Zvolte kategorii.
3. Pro přehrání skladeb od začátku seznamu stiskněte Prehrat; stiskem
konkrétní skladby spustíte přehrávání od ní..
4. Stiskem Zpet MP3 přehrávač opustíte a zobrazíte si další stránky, např. mapu.
Hlasitost upravíte tlačítkem
.
je pro posun na začátek skladby; podržením tlačítka aktivujete rychlejší posun.
je pro posun na konec skladby; podržením tlačítka aktivujete rychlejší posun.
je pro pauzu ve skladbě.
16
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
CESTOVÁNÍ
je pro cyklické přehrávání;
aktivuje náhodný výběr.
Pro přepnutí audiovýstupu mezi nüvi a rádiem (pokud je tato funkce dostupná),
zmáčkněte dvakrát rychle po sobě tlačítko Power.
POZNÁMKA: nüvi dokáže přehrávat pouze MP3 soubory, iTunes M4A/M4P apod.
nejsou podporovány.
Poslech knihy ((Audible Books)
nüvi obsahuje několik audio ukázek s namluvenými knihami (Audible books), vždy se
jedná pouze o výňatky z daných knih. Pro poslech celé knihy je nutné si ji objednat na
www.garmin.audible.com.
1. Na stránce Menu stiskněte
Cestovani >
2. Stiskněte Projit.
3. Zvolte kategorii a vyberte název knihy.
Stiskněte
Cteni knih.
pro nastavení hlasitosti.
Stiskem
se přesunete zpět. Stiskem
se přesunete dopředu. Podržením
takovéto klávesy aktivujete rychlý posun kupředu či zpět.
Stiskněte
pro pauzu při poslechu.
Pokud stisknete obal knihy, zobrazíte si informace o dané knize.
Pro přepnutí audiovýstupu mezi nüvi a rádiem (pokud je tato funkce dostupná),
zmáčkněte dvakrát rychle po sobě tlačítko Power.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
17
CESTOVÁNÍ
Používání Záložek
Pro vytvoření záložky stiskněte
a pak tlačítko Zalozka. Pro zobrazení záložek
stiskněte
a pak zvolte konkrétní záložku. Pro pokračování předčítání od tohoto
místa stiskněte Play.
Nahrání Audio knihy do nüvi
Pro objednání knihy navštivte stránky www.garmin.audible.com a zde si
vytvořte vlastní účet. Jakmile tak učiníte, stáhněte si do Vašeho počítače program
AudibleManager, pomocí něhož si můžete knihu snadno objednat a nahrát do nüvi.
Krok 1: Aktivace nüvi pro AudibleManager
Ještě předtím, než budete moci ve Vašem nüvi poslouchat knihu staženou
z Audible. com, musíte si pro tuto službu Váš přístroj aktivovat. Proces aktivace je
jednorázový, v budoucnu při dalším připojení, již nebude nutný.
1. Dvojitým kliknutím na ikonu Bezpečně odebrat hardware , odpojte nüvi
od počítače (ikonu naleznete vedle systémových hodin vpravo dole). Zvolte
Velkokapacitní paměťové zařízení USB a klikněte na Ukončit. Vyberte disky
nüvi, klikněte na OK a pak odpojte USB kabel od nüvi.
2. Na ploše počítače dvakrát klikněte na ikonu AudibleManager, čímž jej
spustíte.
3. V okně “Choose your device” klikněte na “Garmin - nüvi” (do políčka umístíte
zatržítko) a klikněte na Next.
4. Zadejte Vaše platné uživatelské jméno a heslo a klikněte na Next.
5. Pomocí USB kabelu opět nüvi připojte k počítači. Počkejte několik vteřin než
AudibleManager Vaše nüvi nalezne.
6. Zvolte Activate my player(s) a klikněte na Next.
7. Vyčkejte, až AudibleManager Váš přístroj aktivuje. Po úspěšném dokončení
aktivace se na displeji objeví potvrzující zpráva. Klikněte na Finish.
18
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
CESTOVÁNÍ
POZNÁMKA: Pokud nejste schopni se připojit k internetu, nebo máte s aktivací
nüvi problémy, nahlédněte do nápovědy programu Audible Manager - zvolte menu
Help a zde klikněte na Help.
Krok 2: Stažení knihy do počítače
Informace o postupu stažení knihy do počítače a její nahrání do nüvi naleznete v
nápovědě programu AudibleManager.
1. Připojte nüvi k počítači.
2. Na Vašem počítači si spusťte program AudibleManager - na ploše počítače
klikněte na jeho ikonu.
3. V horní střední části programu klikněte na tlačítko Go to My Library Online
Otevře se Vaše složka u Audible.com, kde naleznete knihy, které jste
si objednali.
4. Pro jejich stažení do Vašeho počítače klikněte na Get it Now.
5. Zvolte formát a klikněte na Download.
Krok 3: Přenesení knihy do nüvi
Informace o postupu stažení knihy do počítače a její nahrání do nüvi naleznete v
nápovědě programu AudibleManager. Před vlastním nahráním knih je zapotřebí Vaše
nüvi aktivovat.
1. Připojte nüvi k počítači.
2. Spusťte AudibleManager.
3. Ve spodní části okna zvolte Internal Drive nebo External Drive (SD karta).
(Pokud chcete knihy nahrát na SD kartu, je nutné ji vložit do slotu přístroje.)
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
19
CESTOVÁNÍ
4. Vyberte název knihy a klikněte na Add to Garmin - nüvi
v levém
horním rohu.
5. Zvolte, jak velkou část knihy si chcete nahrát. Chcete-li ušetřit paměť, můžete
si nahrát menší část knihy. Klikněte na OK. AudibleManager poté přenese
knihu do nüvi.
6. Až bude přenos dokončen, dvakrát klikněte na ikonu Bezpečně odebrat
hardware
. Pak klikněte na Ukončit a následně na OK.
Prohlížení obrázků
Pomocí programu Prohlizec obrazku si můžete na displeji prohlížet obrázky uložené v
paměti nüvi. Více o nahrání obrázků do nüvi naleznete na straně 35.
1. Na stránce Menu stiskněte
Cestovani >
Prohlizec obrazku.
2. Stisknutím obrázku si jej zobrazíte na celý displej.
TIP: Stiskem Otocit otočíte obrázek o 90°.
Zobrazení prezentace
Stiskem Prezentace spustíte prezentaci, která Vám vždy na několik okamžiků zobrazí
jeden snímek a automaticky pak přejde na další. Podržením prstu na displeji si můžete
obrázek zvětšovat či zmenšovat nebo posunovat. Ťuknete-li kamkoliv na displej,
prezentace se ukončí.
20
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
CESTOVÁNÍ
Používání funkce Světový čas
1.
2.
3.
4.
5.
Na stránce Menu stiskněte
Cestovani >
Svetovy cas.
Pro zobrazení času jiného města ťukněte na název města.
Zadejte novou časovou zónu (nebo město) a stiskněte OK.
Pro zobrazení mapy stiskněte Svetova mapa.
Zastíněné oblasti zobrazují území, kde je právě noc. Stiskem Svetovy cas se
přesunete zpět na hodiny, stiskem Zpet aplikaci zavřete.
Přepočet měny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Na stránce Menu stiskněte
Cestovani >
Konverze men.
Stiskem tlačítka s měnou změníte měnu.
Zvolte jinou měnu a stiskněte OK.
Stiskněte prázdné pole pod měnou, ze které chcete peníze přepočítat.
Zadejte částku, kterou chcete přepočítat a stiskněte OK.
Pro přepočítání jiné částky stiskněte Smazat.
Aktualizace převodních kurzů
nüvi Vám umožňuje manuálně aktualizovat kurzovní lístek, abyste měli zajištěno, že
je převod mezi měnami správný.
1. Na stránce Menu stiskněte
Cestovani >
Konverze men.
2. Stiskněte Obnovit.
3. Stiskněte převodní poměr, který chcete aktualizovat.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
21
CESTOVÁNÍ
4. Pro smazání aktuálního převodního poměru stiskněte
stiskněte OK.
5. Pro dokončení stiskněte Ulozit.
, zadejte nový a
TIP: Pro obnovení původního kurzu pro přepočítávání stiskněte Obnovit.
TIP: Pro smazání celého přepočítávacího poměru podržte
.
Převod jednotek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Na stránce Menu stiskněte
Cestovani >
Konverze jednotek.
Vyberte typ měření (Oblast) a stiskněte OK.
Vyberte jednotku, ve které chcete přepočítávat.
Zvolte jednotku a stiskněte OK. V případě potřeby postup opakujte.
Stiskněte prázdné pole pro zadání hodnoty.
Zadejte hodnotu a stiskněte OK.
Pro změnu hodnoty stiskněte Vymazat.
Používání Kalkulačky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
22
Na stránce Menu stiskněte
Cestovani >
Zadejte první číslo výpočtu.
Stiskněte početní operátor (÷, x, -, nebo +).
Zadejte druhé číslo výpočtu.
Stiskněte =.
Pro nový výpočet stiskněte
.
Kalkulacka.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
POUŽÍVÁNÍ TECHNOLOGIE BLUETOOTH
POUŽÍVÁNÍ TECHNOLOGIE BLUETOOTH®
Pokud vlastníte telefon, který podporuje technologii pro bezdrátový přenos dat
Bluetooth, a je-li tento telefon na seznamu nüvi podporovaných zařízení (viz
www.garmin.com/bluetooth), můžete používat nüvi jako handsfree sadu do vozidla.
Možnosti handsfree nüvi je možné používat pouze s telefony, které Bluetooth
technologii podporují (např. telefonní seznam, hlasové vytáčení, přidržení hovoru,
atp.). Hovořit je pak třeba zepředu nüvi, hovor uslyšíte prostřednictvím reproduktoru
nüvi. Abyste mohli nüvi používat jako handsfree, je třeba jej nejprve propojit
(spárovat) s telefonem. Proces spárování lze spustit jak na telefonu, tak na nüvi.
Potřebujete-li více informací, obraťte se na dokumentaci telefonu.
Spárování pomocí telefonu:
1. Na telefonu běžte do menu Nastavení (Settings).
2. Zvolte položku Nastavení Bluetooth (Bluetooth technology settings), ta se
někdy nachází v menu Bluetooth, Connections nebo Hands-free.
3. Začněte vyhledávat zařízení (Search for devices). Vaše nüvi musí být zapnuto
a ve vzdálenosti menší 10-ti metrů od telefonu.
4. Ze seznamu zařízení vyberte nüvi.
5. Na telefonu napište PIN (personal identification number) 1234.
Spárování pomocí nüvi:
1. Ověřte si, zda-li je Váš telefon podporuje nüvi na www.garmin.com/bluetooth.
2. Na stránce Menu stiskněte Nastaveni > Bluetooth.
3. Ověřte, že políčko Bluetooth je ve stavu Zapnuto.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
23
POUŽÍVÁNÍ TECHNOLOGIE BLUETOOTH
4. Stiskněte Pridat pro vyhledání dostupných zařízení, případně Zmenit, pokud
chcete připojit zařízení, které je již na seznamu.
5. Pokud telefon přidáváte, nastavte na něm viditelný režim Find Me/Discoverable mode a stiskněte OK. Až budete dotázáni, napište na telefonu heslo 1234.
NEBO
Pokud měníte připojený telefon, zvolte jej a stiskněte OK nebo stiskněte Pridat
zarizeni a OK.
6. Pokud proběhlo párování uspěšně, zobrazí se na nüvi ikona telefon .
Po zapnutí se pak nüvi snaží znovu spojit s telefonem, se kterým bylo naposledy
spárováno. Po prvotním spárování je možné na některých telefonech nastavit
automatické párování po zapnutí se zvoleným zařízením.
Povolení / Zakázání technologie Bluetooth:
1. Na stránce Menu stiskněte Settings > Bluetooth.
2. Chcete-li Bluetooth povolit, nastavte políčko Bluetooth do stavu Zapnuto. Poté
musíte spárovat nüvi s telefonem. Pokud je Bluetooth povoleno, zobrazí se na
stránce Menu ikona Bluetooth .
Chcete-li nüvi odpojit od telefonu, případně zabránit párování s telefonem,
stiskněte Vypnuto.
Volání
1.
2.
3.
4.
24
Ověřte si, že je nüvi spárováno s telefonem.
Na stránce Menu stiskněte Telefon >
Vytocit.
Vložte požadovaná data a stiskněte Vytočit.
Chcete-li zavěsit, stiskněte a poté Ukoncit.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
POUŽÍVÁNÍ TECHNOLOGIE BLUETOOTH
Voláte-li číslo, které vyžaduje během hovoru zadání dalších informací pomocí
klávesnice (např. heslo pro Vaši hlasovou schránku), pokračujte takto:
1 Během hovoru stiskněte > Volby volani > Ton klaves.
2. Vložte požadovaná data a dvakrát stiskněte Zpet.
3. Chcete-li zavěsit, stiskněte Ukoncit.
Volání na zajímavá místa (POI - point of interest):
1. Ověřte si, že je nüvi spárováno s telefonem.
2.
3.
4.
5.
Na stránce Menu stiskněte Telefon >
Jidlo, Ubytovani.
Vyberte místo, kam chcete volat.
Stiskněte Zavolat.
Chcete-li zavěsit, stiskněte a pak Ukoncit.
POZNÁMKA: Na libovolné místo můžete zavolat i pomocí vyhledání přes Kam
vest?.
Příchozí volání
1. Ověřte si, že je nüvi spárováno s telefonem.
2. Máte-li příchozí hovor, na displeji se objeví “Prichozi hovor”. Stiskněte
Prijmout.
3. Chcete-li zavěsit, stiskněte a pak Ukoncit.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
25
POUŽÍVÁNÍ TECHNOLOGIE BLUETOOTH
Simultánní volání
Pokud Váš telefon podporuje současně probíhající (simultánní) volání a pokud
během právě probíhajícího hovoru dojde k dalšímu příchozímu volání, zobrazí nüvi
na displeji „Prichozi hovor“. Stiskněte Prijmout. První hovor bude automaticky
přidržen.
Přepínání mezi hovory:
1. Stiskněte
. Otevře se nabídka volání.
2. Stiskněte Prepnout.
3. Pro přidržení hovoru stiskněte Ukoncit; právě probíhající hovor bude podržen.
Přenos audiosouborů do telefonu
Tato funkce je užitečná tehdy, pokud používáte handsfree volání přes nüvi a chcete
např. telefonovat mimo vozidlo bez přerušení vlastního hovoru.
Pro přenos audia do telefonu:
1. Během hovoru stiskněte > Volby volani > Prenest audio do telefonu.
2. Hovor pak můžete vést přes Váš mobilní telefon.
Telefonní seznam
Pokud Váš telefon podporuje přenos telefonního seznamu, dojde po spárování k
automatickému nahrání telefonního seznamu do nüvi. Může trvat až několik minut
po úspěšném spárování, než bude seznam plně k dispozici. Volat pak můžete pomocí
Vašeho telefonního seznamu - na stránce Menu stiskněte Telefon > Telefonni
seznam.
26
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
POUŽÍVÁNÍ TECHNOLOGIE BLUETOOTH
Historie volání
Volba Volana cisla volani nabízí seznam volaných čísel, přijatých hovorů i ztracených
volání.
Volání domů
1. Stiskem Volat domu nastavíte, příp. změníte Vaši domovskou informaci, takže
budete moci rychle volat domů. Při prvním použití této funkce vyplňte potřebné
informace a stiskněte Ulozit.
2. Chcete-li volat domů, postupujte jako při obvyklém volání, ale stiskněte OK.
nüvi začne vytáčet Vaše domovské číslo.
Změna čísla pro volání Domů
Pokud již jste číslo Vaší domovské pozice zadali a chcete jej změnit, postupujte
následovně:
1.
2.
3.
4.
Na stránce Menu stiskněte Kam vest? >
Stiskněte DOMOV.
Stiskněte Edituj.
Stiskněte Zmenit telefonni cislo.
Oblibene.
Hlasová volba
Pokud chcete používat hlasovou volbu na nüvi, musí ji podporovat Váš telefon. Na
stránce Menu stiskněte Telefon > Hlasove vytaceni.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
27
POUŽÍVÁNÍ TECHNOLOGIE BLUETOOTH
Stav telefonu
Volba Telefon > Stav Vám zobrazí informace o síle telefonního signálu, nabití
baterie telefonu a názvu telefonního operátora.
Přerušení spojení
1.
2.
3.
4.
Na stránce Menu stiskněte Nastaveni > Bluetooth.
Stiskněte Zmenit.
Zvolte zařízení, které chcete odpojit, a zvolte Ukoncit.
Pro potvrzení stiskněte Ano. Pokud budete chtít příště používat handsfree
funkce tohoto telefonu s nüvi, nebudete muset tato zařízení znovu párovat.
Odebrání telefonu ze seznamu
1.
2.
3.
4.
28
Na stránce Menu stiskněte Nastaveni > Bluetooth.
Stiskněte Zmenit.
Zvolte zařízení, které chcete odebrat a zvolte Vymaz.
Pro potvrzení stiskněte Ano. Pokud budete chtít příště používat handsfree
funkce tohoto telefonu s nüvi, nebudete muset tato zařízení znovu párovat.
Přístroj si jej bude pamatovat.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
DOPRAVNÍ INFORMACE
FM TMC DOPRAVNÍ INFORMACE
Pomocí volitelného Garmin FM TMC přijímače dopravních informací může Vaše
nüvi přes FM Radio Data System (RDS) přijímat hlášení o dopravě. Jakmile je zpráva
přijata, okamžitě se zobrazí na mapě a přístroj na jejím základě dokáže automaticky
změnit naplánovanou trasu, aby Vás dokázal vést např. mimo uzavírku ulice v
důsledku nehody. Informace o poskytovatelích dopravních hlášení naleznete na
www.garmin.com/fmtraffic.
POZNÁMKA: Aby jste mohli přijímat dopravní informace, musí být jak přijímač,
tak i nüvi v dosahu signálu stanice, která data o dopravě vysílá.
POZNÁMKA: Garmin není zodpovědný za přesnost vysílaných dopravních
informací. FM přijímač jednoduše přijme signál z dopravního vysílání poskytovatele
a zobrazí je na displeji nüvi.
POZNÁMKA: Dopravní informace můžete přijímat pouze tehdy, je-li přijímač
připojený k nüvi.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
29
DOPRAVNÍ INFORMACE
Barevné kódy LED diod
Jakmile kabel připojíte k externímu napájení, rozsvítí se zeleně LED kontrolka
napájení. Stavová LED kontrolka zobrazuje stav přijímaného dopravního signálu.
12-ti voltový adaptér do cigaretového zapalovače vozidla
Kontrolka napájení
Napájecí konektor
pro připojení k nüvi
Kontrolka stavu
blikající žlutá - představuje zemi, ve které se právě nacházíte.
trvale svítící žlutá - vyhledávání signálu.
trvale svítící červená - dočasná ztráta spojení.
trvale svítící zelená - normální příjem dopravních dat.
Zobrazení dopravních událostí
1. Na stránce Menu stiskněte
pro zobrazení dopravních událostí.
2. Vyberte položku pro zobrazení podrobností.
3. Vyberte možnost.
30
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
DOPRAVNÍ INFORMACE
Značky dopravních událostí
Severoamerické
Význam
Mezinárodní
Podmínky
Práce na silnici
Dopravní zácpa
Nehoda
Jiná událost
Informace
Závažnost dle barev
Barva sloupků nalevo od značek dopravních událostí značí jejich vážnost.
zelená = nízká; provoz plynulý.
žlutá = střední; provoz hustý.
červená = vysoká; provoz silně omezený nebo zastavený.
Vyhnutí se dopravní kolizi
Pokud se na Vaší trase nebo silnici, po které právě jedete, nachází dopravní událost
(kolize), je v mapě označena symbolem
nebo
umístěném v pravém dolním
rohu displeje. Pokud se události chcete vyhnout:
1. Na stránce Mapa stiskněte
nebo
.
2. Zvolte položku pro zobrazení podrobností.
3. Stiskněte Vyhnuti.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
31
DOPRAVNÍ INFORMACE
Objednání placených dopravních informací
Pokud Vaše předplacené služby vyprší, můžete je obnovit na stránkách
www.garmin.com/fmtraffic.
POZNÁMKA: Není potřeba aktivovat předplatné, které jste dostali s Vaším FM
přijímačem (pokud jste dostali jeden). Předplatné se aktivuje automaticky poté, co
nüvi přijme signál ze satelitů a data poskytovatele.
Přidání předplatného
1. Na stránce Menu stiskněte Nastaveni >
Doprava > Pridat.
2. Zapište si identifikační číslo (ID) FM přijímače. Jděte na
www.garmin.com/fmtraffic pro zakoupení předplatného a získání přístupového
kódu.
3. Poté, co obdržíte 25-ti místný kód, stiskněte Dalsi a zadejte kód.
4. Stiskněte OK.
Nový kód je nutné si vyžádat pokaždé, když Vaši službu aktualizujete. Pokud vlastníte
více FM dopravních přijímačů, je nutné tak učinit u každého z nich.
32
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
POUŽÍVÁNÍ FM VYSÍLAČE
POUŽÍVÁNÍ FM VYSÍLAČE
Pokud na Vašem nüvi 660 máte dostupný FM vysílač, můžete Vaše audio soubory
poslouchat přes rádio.
POZNÁMKA: Pokud budete na nüvi používat FM vysílač, a zároveň nüvi bude
spárované s telefonem, může být každý z hovorů odposloucháván pomocí rádia ve
vozidlech ve Vašem blízkém okolí.
Poslouchání nüvi na rádiu
1. Na stránce Menu stiskněte
> Audio vystup > FM vysilac > OK.
2. Pokud používáte přijímač dopravních informací, stiskněte Autoladeni. Pak
rádio nalaďte na požadovanou frekvenci.
NEBO
Nalaďte FM kanál na rádio s dobrým pokrytím signálu (a nízkým číslem
frekvence) a pak stejný kanál navolte na nüvi.
Přepínání mezi nüvi a rádiem
1. Na stránce Menu stiskněte
> Audio vystup.
2. Zvolte režim výstupu a stiskněte OK.
Pro přepnutí mezi audiovýstupem nüvi a rádiem (pokud je dostupné), dvakrát rychle
po sobě stiskněte tlačítko Power.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
33
POUŽÍVÁNÍ FM VYSÍLAČE
Tipy pro rádio
FM vysílač je určen pro přenos audiosouborů z nüvi do rádia.
Neměňte nastavení rádia, pokud zároveň řídíte vozidlo.
Pokud na rádiu hledáte vhodnou frekvenci, snažte se najít nepoužitou, která má pevný,
trvalý příjem. Pokud uslyšíte nepatrný šum či zvuky na pozadí, zkuste naladit jinou.
Během jízdy se může stát, že budete nuceni stávající frekvenci změnit, jelikož
frekvence, která není používána ve Vašem okolí, může být využita jiným rádiem v
jiné oblasti.
Během jízdy se může stát, že dojde ke zhoršení příjmu i přesto, že v dané oblasti
žádné z rádií tuto frekvenci nepoužívá. Může to být způsobeno hlavně při jízdě
křižovatkami, kde jsou používány určité typy semaforů či jiná elektronická zařízení,
využívaná pro řízení městské dopravy. Stát se to však může i při změnách v rozložení
okolního terénu, kdy může dojít k příjmu vzdálené stanice, která v původním místě
naladění rádia nebyla dostupná. Tyto a další zdroje elektrického rušení mohou být
důvodem pro změnu stávající naladěné frekvence.
Na hladinu šumu může mít vliv i vzdálenost mezi 12-ti voltovým adaptérem, nüvi a
anténou rádia. Vozidla, která mají anténu umístěnu na vzdáleném místě, např. v zadní
části, mohou být daleko více rušeny vnějšími vlivy, než vozy s anténou umístěnou
v přední části.
34
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
SOUBORY VE VAŠEM NÜVI
SOUBORY VE VAŠEM NÜVI
Vaše nüvi obsahuje interní paměť (a volitelnou SD kartu), na které můžete ukládat
soubory (jako např. JPEG obrázky, MP3 soubory apod.).
POZNÁMKA: nüvi není schopné spolupracovat se systémy Windows® 95,
Windows 98 a Windows Me z důvodu omezení většiny Velkokapacitních
paměťových zařízení USB.
Podporované typy souborů
•
•
•
•
•
•
MP3 audio soubory
JPG obrázky
AA audio knihy
GPI soubory se zajímavými místy (POI) z programu Garmin POI Loader
GPX trasové soubory z programu MapSource
Mapy z programu MapSourceMP3 music files
POZNÁMKA: nüvi nepodporuje soubory iTunes M4A/M4P.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
35
SOUBORY VE VAŠEM NÜVI
Nahrávání dat do nüvi
Krok 1: Vložení (volitelné) SD karty
Slot na SD kartu naleznete z boku nüvi. Pro vložení nebo vyjmutí karty na ni stačí
zatlačit, až se ozve zřetelné cvaknutí.
Vložení SD karty
Připojení USB kabelu
Krok 2: Připojení USB kabelu
1. Připojte menší konec USB kabelu ke konektoru z boku nüvi.
2. Větší konec USB kabelu připojte do neobsazeného USB portu Vašeho
počítače.
Po připojení nüvi k počítači se v seznamu dostupných disků objeví jedna nebo
dvě položky označené jako Vyměnitelný disk: “nüvi ” nebo v případě volitelné
karty “nüvi sd”. “nuvi” je úložná vnitřní paměť přístroje, “nüvi sd” je paměť
vložené SD karty. Pokud kartu v přístroji vloženou mít nebudete, možnost “nüvi
sd” se nebude zobrazovat.
POZNÁMKA: Je možné, že některé operační systémy Windows nepojmenují disky
nüvi automaticky. Pro více informací o Windows nahlédněte do nápovědy Vašeho
operačního systému.
36
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
SOUBORY VE VAŠEM NÜVI
Krok 3: Přenos souborů do nüvi
Pro Windows:
1. Připojte nüvi k počítači jak popisuje předchozí strana.
2.
3.
4.
5.
6.
Na ploše počítače dvakrát klikněte na ikonu
Tento počítač.
Vyhledejte adresář se soubory, které chcete do nüvi nakopírovat.
Soubory označte a zvolte funkci Úpravy > Kopírovat.
Otevřete si disk “nüvi” nebo “ nüvi sd”
Zvolte Úpravy > Vložit. Soubory se objeví na seznamu paměti nüvi nebo SD
karty.
Pro Macintosh:
1. Připojte nüvi k počítači tak, jak je popsáno na předchozí stránce. nüvi by se
mělo přidat na plochu jako dvousložkové (dvoudiskové) - “nuvi” a “nuvi sd”.
2. Zkopírování souborů do nüvi nebo na SD kartu provedene přetažením souborů
nebo složek do ikony těchto disků. Dvojitým kliknutím na ikonu disku jej
otevřete. Pro uspořádání souborů a složek stiskněte kombinaci kláves
ENTER + Shift + N .
Krok 4: Odpojení
Pro Windows PC:
1. Až bude přenos dat dokončen, dvakrát klikněte v okolí systémových hodin
Vašeho počítače (vpravo dole) na ikonu Bezpečně odebrat hardware
.
2. Zvolte “Velkokapacitní paměťové zařízení USB” a klikněte na Ukončit.
3. Zvolte disky nüvi a klikněte na OK. Pak můžete nüvi od počítače odpojit.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
37
SOUBORY VE VAŠEM NÜVI
Pro Macintosh:
1. Po ukončení přenosu dat přesuňte ikonu disku nüvi do Koše
ikonu Odpojení ).
2. Nyní můžete nüvi odpojit od počítače.
(změní se na
Informace o discích nüvi
Soubory, které do přístroje přenášíte ručně, jako jsou MP3 nebo JPEG soubory,
můžete ukládat kamkoliv na disk “nuvi” nebo “nuvi sd”. Pokud používáte jiné
programy pro přenášení, např. POI Loader, jsou takovéto soubory ukládány do
určitých adresářů, kde by měly být ponechány pro jejich správné fungování.
Odstranění souborů z nüvi
Mazat soubory v nüvi můžete stejně snadno, jako ve Vašem počítači. Připojte nüvi
k počítači a klikněte na Tento počítač. Otevřete disk “nüvi” nebo “nüvi sd”. Označte
soubor, který si přejete smazat, a stiskněte na klávesnici počítače Delete.
VAROVÁNÍ: Pokud si nejste jisti účelem, ke kterému soubor slouží, NEMAŽTE
jej. Paměť nüvi obsahuje důležitá mapová data, která NESMÍ být odstraněna.
Zvláště se pak vyvarujte smazání jakéhokoliv souboru z adresáře “Garmin.”
38
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
NASTAVENÍ NÜVI
NASTAVENÍ NÜVI
Obnovení nastavení
Pro úplné navrácení všech změn na původní hodnoty:
Nastaveni > Obnovit.
Pro částečné obnovení původního nastavení v konkrétní kategorii (např. Mapa) se do
ní přesuňte a tlačítko stiskněte Obnovit pouze tam.
Změna nastavení Mapy
Pro změnu nastavení mapy stiskněte na stránce Menu
Nastaveni > Mapa.
Detail mapy — nastavujete množství detailů, které se v mapě budou zobrazovat. Čím
vyšší úroveň nastavíte, tím pomaleji se bude mapa překreslovat.
Zobrazeni mapy — mění perspektivu zobrazení stránky Mapa.
• Celem — zobrazuje mapu v dvourozměrném režimu (2D) s orientací ve směru
Vašeho pohybu směrem vzhůru.
• K severu — zobrazuje mapu v režimu 2D, sever je stále orientován s horním
okrajem displeje.
• 3D zobrazeni — zobrazuje mapu v režimu 3D s orientací Celem. Toto
zobrazení je v přístroji nastaveno jako výchozí.
Typ prostredku — zde si můžete zvolit symbol dopravního prostředku na mapě,
výchozí nastavení je . Více informací na www.garmin.com/vehicles.
Map. hranice — zapíná a vypíná pomocné čáry na mapě.
Map Info — zobrazuje mapové sady, které máte v přístroji nahrány, a jejich verzi.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
39
NASTAVENÍ NÜVI
Změna nastavení Systému
Pro změnu nastavení systému stiskněte na stránce Menu
Nastaveni > System.
WAAS/EGNOS — zapíná a vypíná WAAS/EGNOS. Více informací o tom, co je
WAAS, naleznete na www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Bezpecnostni mod — zapíná a vypíná bezpečnostní režim v přístroji, který zajišťuje
větší bezpečnost během řízení. Pokud je funkce zapnutá a vozidlo je v pohybu,
Bezpecnostni mod automaticky blokuje všechny funkce, které vyžadují velkou
pozornost operátora a mohly by tedy řidiče rozptylovat při řízení.
Garmin Lock — zapíná a vypíná Garmin Lock™, který umožňuje uzamčení Vašeho
nüvi. Pro použití této funkce je nutné otevřít anténu pro příjem GPS signálu. Napište
4-ciferný kód (PIN) a nastavte bezpečnostní místo. Při každém zapnutí přístroje
budete dotázáni na tento 4 místný PIN, nebo musíte nüvi dopravit na bezpečnostní
místo pro odemčení.
Ton klaves — zapíná/vypíná tón, který se ozve, stisknete-li tlačítko na displeji.
Simulator — zapíná a vypíná režim simulace. Pokud je nastaven na Zapnuto, můžete
si nasimulovat jízdu po trase.
SysInfo—zobrazuje verzi softwaru Vašeho nüvi, jeho vnitřní číslo (ID) a audio verzi
(hlasové soubory). Tyto infomace jsou užitečné zejména pokud si systém aktualizujete
nebo si potřebujete aktivovat další mapy.
40
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
NASTAVENÍ NÜVI
Změna místních nastavení
Pro změnu místních nastavení stiskněte na stránce Menu
Nastaveni > Umisteni.
Prohlédněte si Vaše místní nastavení, jako např. nastavení jazyka a časové zóny.
Stiskněte Zmenit vse pro změnu nastavení. Na každé obrazovce poté vyberte
požadované nastavení a stiskněte OK.
Jazyk textu — přepne všechny textové popisy přístroje do zvoleného jazyka. Změna
jazyka ovládání nemá vliv na popis mapových dat, např. na změnu názvu ulic, míst
nebo uživatelsky vložených dat.
Jazyk hlasu — změní jazyk pro všechna hlasová upozornění a zprávy. nüvi obsahuje
dva odlišné typy hlasů: text-to-speech a přednahrané.
Jazyky, které v názvu obsahují název osoby (např. American English-Jill) jsou
tzv. text-to-speech (TTS) hlasy. Takovýto hlas “čte” a “vyslovuje” slova, která
se právě zobrazují na displeji nüvi. TTS hlasy mají rozsáhlou databázi slov a
dokáží tak vyslovit např. i název ulice, ke které se právě blížíte.
Přednahrané hlasy mají omezený výrazový slovník a nedokáží proto názvy ulic
vyslovit..
Casovy format — zvolte 12 hodinový, 24 hodinový, nebo UTC formát zápisu času.
Jednotky — zvolte jednotky - kilometry (metrická soustava) nebo míle
(anglosaské).
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
41
NASTAVENÍ NÜVI
Změna nastavení Displeje
Pro změnu nastavení displeje stiskněte na stránce Menu
Nastaveni > Displej.
Barevny mod — volba Denni nabízí jasnější a světlejší pozadí, zatímco Nocni
používá černé pozadí, vhodné zejména při nočních jízdách. Volba Automaticky mezi
nimi přepíná v závislosti na denní době.
Prodleva podsvic. — nastavuje, jak dlouho bude displej podsvícen, pokud dojde k
odpojení přístroje od externího zdroje. Kratší doba podsvícení prodlouží provozní
dobu baterie přístroje.
Dotyk. displej — překalibruje (přenastaví) dotykový displej tak, aby správně
reagoval na Vaše dotyky. Stiskněte Prekalibrovat a pak postupujte podle instrukcí na
displeji.
Snimani obrazovky — umožňuje pořídit Vám obrázek displeje, pokud rychle
stisknete tlačítko
Power. Sejmutý displej se ukládá do adresáře “Screenshot” na
disku “nuvi”.
POZNÁMKA: Pokud je funkce Snimani obrazovky nastavena na Zapnuto, není
možné vyvolat krátkým stiskem tlačítka Power stránku Rychle nastaveni.
Uvodni obrazek — vyberte si obrázek, který se bude zobrazovat při spuštění nüvi.
Kromě ukázkových obrázků můžete použít i vlastní obrázky nahrané do vnitřní
paměti, nebo na SD kartě.
42
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
NASTAVENÍ NÜVI
Změna nastavení Navigace
Pro změnu nastavení navigace stiskněte na stránce Menu
Nastaveni > Navigace.
Nastaveni tras — nastavuje způsob výpočtu trasy. Možností Rychlejsi cas docílíte
rychlejšího spojení, v některých případech ale za cenu delší výsledné trasy. Naopak
volbou Kratsi vzdalenost docílíte kratší trasy, ale Vaše jízdní doba může být delší.
Typ prostredku — nastavuje typ prostředku, pro který má být trasa optimalizována.
Objizdky — slouží pro výběr typů silnic, které si nepřejete zahrnout do své trasy,
tj. chcete se jim vyhnout. nüvi bude tyto silnice používat, jen když by jejich objetí
bylo velkou zajížďkou, nebo když není jiná možnost. Pokud máte připojen FM
TMC přijímač dopravních informací, můžete se rovněž pomocí něj snadno vyhnout
dopravním kolizím.
Varovny ton—zapíná a vypíná varovný tón.
Hlasova navigace—
navigace—nastavuje hlasový výstup pro navigační hlášení a stavová hlášení.
Změna nastavení Bluetooth
Pro změnu nastavení Bluetooth stiskněte na stránce Menu
Nastaveni > Bluetooth.
Propojeni — slouží k výběru zařízení, se kterým chcete propojit nüvi. Zvolte Pridat
pro vyhledání Bluetooth mobilního telefonu. Telefon nastavte do režimu Viditelný
(Find Me, Discoverable nebo Visible) a stiskněte OK. nüvi vyhledá a vypíše všechny
Bluetooth zařízení. Vyberte Váš telefon ze seznamu a stiskněte OK. Na telefonu
zadejte PIN nüvi.
POZNÁMKA: PIN nüvi je 1234.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
43
NASTAVENÍ NÜVI
Odpojit — odpojení nüvi od telefonu.
Odebrat — odstraní zařízení ze seznamu. Zvolte zařízení, které chcete odebrat,
a poté stiskněte Odebrat.
Bluetooth — povoluje a zakazuje použití technologie Bluetooth.
Prezdivka — umožňuje nastavit identifikační název Vašeho nüvi pro ostatní
Bluetooth zařízení. Po ukončení editace stiskněte OK.
Obnovit — obnoví tovární nastavení Bluetooth, ale nesmaže informace o spárování.
Změna nastavení dopravních informací
Pro změnu nastavení dopravních informací stiskněte na stránce Menu
Doprava.
Nastaveni >
Změna nastavení Varovných bodů
Pro změnu nastavení varovných bodů stiskněte na stránce Menu Nastaveni >
Varovne body. S tímto nastavením se dají změnit pouze ty pložky, které jste si do
nüvi sami nahráli.
Alarmy—stisknutím Zmenit si můžete zvolit, zda-li Vás přístroj bude upozorňovat v
případech, že se přiblížíte k varovnému bodu či radaru/kameře. Stisknutím Audio si
nastavíte, jakou podobu bude mít audio upozornění na takovýto bod. Výběr potvrdíte
stisknutím OK.
TourGuide—nastavuje, zda-li chcete mít aktivován audiovýstup pro Garmin
TourGuide™.
44
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
DODATEK
DODATEK
Aktualizace softwaru v nüvi
Pro aktualizaci softwaru nüvi použijte aplikaci WebUpdater, kterou si můžete zdarma
stáhnout na www.garmin.com/products/webupdater.
Po stažení této aplikace připojte nüvi k počítači, spusťte WebUpdater a postupujte
podle instrukcí. Pokud potvrdíte, že chcete provést aktualizaci přístroje, WebUpdater
ji začne automaticky stahovat a nainstaluje ji do nüvi.
Pokud chcete zasílat informace o aktualizacích softwaru a map, zaregistrujte své nüvi
na http://my.garmin.com.
Aktualizaci softwaru si rovněž můžete stáhnout na
www.garmin.com/products/nuvi610 nebo www.garmin.com/products/nuvi660,
kde klikněte na odkaz Software Updates. Pak klikněte na Download vedle verze
softwaru. Odsouhlasením uvedených informací se přesunete na další stránku,
kde klikněte na Download. Zvolte Run (nebo Open). Váš software pak bude
aktualizován.
Objednání a nahrání mapových dat
Pokud chcete zjistit, jakou verzi mapy máte v nüvi dohránu, stiskněte na stránce Menu
Nastaveni >
Mapa > MapInfo. Pro odemknutí dalších map je nutné, abyste
znali Vaše interní číslo (unit ID) a sériové číslo přístroje.
Více informací o aktuálně dostupných mapách naleznete na
www.garmin.com/unlock/update.jsp.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
45
DODATEK
Přes stránky Garminu si můžete objednat i další doplňkové mapy, které si pak můžete
nahrát buď do paměti Vašeho přístroje, nebo na SD datovou kartu.
Pro nahrání map nebo bodů do paměti nüvi nebo na SD kartu zvolte disk Garmin
či SD karty. Více o nahrání map a bodů do nüvi nahlédněte do nápovědy programu
MapSource. Body, které si do přístroje z prostředí MapSource nahráváte, si můžete v
přístroji zobrazit v Kam vest? > Oblibene.
Používání radarů a bezpečnostních kamer
Na některých místech jsou umístěny kamery, jejichž seznam naleznete na
http://my.garmin.com. nüvi může obsahovat stovky takovýchto míst a dokáže Vás
včas upozornit ve chvíli, kdy se k takovémuto bodu blížíte, či např. překračujete
povolenou rychlost. Datové soubory jsou obnovovány minimálně jedenkrát týdně,
takže máte zaručeno, že Vaše informace jsou vždy aktuální.
Pro získání informací o bezpečnostních kamerách:
1. Otevřete si stránku http://my.garmin.com.
2. Zaregistrujte se pro získání dopravních informací.
Nový region si můžete objednat kdykoliv, stejně jako si můžete kdykoliv prodloužit
příjem dopravních informací. Každý z regionů má vlastní dobu platnosti.
46
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
DODATEK
Uživatelská zajímavá místa (POI - Points of Interest)
Do nüvi si můžete nahrávat databáze zajímavých míst (POI), které poskytuje na
Internetu celá řada společností. Uživatelské POI mohou obsahovat např. varování na
policejní radary či zóny v okolí škol, kde je omezena rychlost. nüvi Vás při přiblížení
k takovémuto bodu dokáže včas varovat.
Pokud si takovouto databázi bodů stáhnete, použijte pro její instalaci do přístroje
software Garmin POI Loader. Program naleznete na www.garmin.com/poiloader, kde
klikněte na odkaz Updates and Download.
Program POI Loader ukládá uživatelské POI body do interní paměti nüvi nebo
na SD kartu. Nastavení varování na každý jednotlivý bod si v programu můžete
volně uživatelsky nastavit. Více informací o tomto nastavení naleznete v nápovědě
programu (stiskem F1).
Pro zobrazení jednotlivých nahraných POI bodů stiskněte v Hlavním menu
vest? >
Ruzne > Uzivatelske body.
Kam
VAROVÁNÍ: Garmin nepřebírá zodpovědnost za následky, které mohou vzniknout
chybnou nebo chybně uloženou databází POI či nepřesností jednotlivých bodů v
pozici (např. radarů).
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
47
DODATEK
Volitelné příslušenství
Pro více informací o volitelném příslušenství Vašeho nüvi navštivte webové stránky
www.garmin.com/products/nuvi610 nebo www.garmin.com/products/nuvi660
a klikněte na odkaz Accessories, či kontaktujte svého prodejce. Volitelným
příslušenstvím může být např.:
• FM přijímač dopravních informací
• Externí anténa
• Externí mikrofon
• Příslušenství funkce Cestování
Garmin Travel Guide™
Garmin Cestovni pruvodce obsahuje stejné informace, jaké můžete nalézt v tištěných
průvodcích, tzn. informace o různých zajímavých lokalitách, restauracích, hotelech,
atd. Základní vybavení nüvi však obsahuje pouze část takovýchto údajů (ukázkovou
verzi). Objednání plné verze můžete provést např. na www.garmin.com/extras.
Pro použití funkce Travel Guide:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
48
Vložte SD kartu do nüvi.
Stiskněte Kam vest? >
Ruzne.
Stiskněte Cestovani.
Zvolte kategorii, popř. podkategorii, pokud je to nezbytné.
Ze seznamu zvolte umístění.
Pro přesun na tuto pozici stiskněte Start .
Stisknutím Mapa si prvek zobrazíte na mapě.
Stisknutím Uloz si pozici ulozite do kategorie
Oblibene.
Stisknutím Vice si zobrazíte další informace o tomto místě.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
DODATEK
SaversGuide
SaversGuide® je volitelné příslušenství dostupné pouze v Severní Americe. SD karta
s funkcemi SaversGuide společně s členskou kartou vytvoří z Vašeho nüvi digitální
poukázkovou knížku, která Vás upozorní na zařízení poblíž Vaší aktuální pozice, kde
můžete uplatnit slevu (restaurace, hotely, čistírny, kina, autoopravny apod.).
Garmin Jazykový průvodce
Garmin Jazykovy pruvodce je volitelné příslušenství a jedná se o obsáhlý pětijazyčný
výkladový slovník, který je obdobou klasického knižního vydání Oxford. V přístroji
máte dohránu zkušební verzi.
POZNÁMKA: Hlasový překlad slov a frází v Jazykovém průvodci umožňuje
pouze model nüvi 660. Model nüvi 610 tyto informace zobrazuje pouze na displeji.
Nahrání Jazykového průvodce
Pokud jste obdrželi SD kartu Garmin Language Guide, musíte z ní nejdříve data
dohrát do nüvi. Postupujte podle instrukcí obsažených v balení karty nebo podle
nápovědy, kterou naleznete přímo v nüvi.
Veškerý obsah slovníků, slova i fráze, jsou chráněny autorskými právy - © Oxford
University Press. Hlasové soubory jsou © Scansoft © Oxford University Press.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
49
DODATEK
Překlad slov a frází
1.
2.
3.
4.
6.
7.
Na stránce Menu stiskněte
Cestovani >
Jazykovy pruvodce.
Stiskněte Slova a fraze > Jazyk.
Zvolte odkud (Od) a kam (Do) chcete překládat a stiskněte Zpet.
Zvolte kategorii.
Vyhledejte frázi a stiskněte ji.
Pro poslech překladu stiskněte
.
Tipy pro překlad slov a frází
• Stiskem Slova a fráze vyhledáte veškeré fráze, které zadané slovo obsahují.
• Pro zadání slova stiskněte Najit.
• Stiskem podtrženého slova vyvoláte nabídku jeho možných nahrazení.
• Stiskem Vice moznosti změníte slovo ve frázi nebo Vám bude nabídnuta jiná
varianta překladu.
• Pokud jste v kategorii Slova a fráze nic nenalezli, zkuste Slovnik.
50
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
DODATEK
Používání Slovníků
Garmin Jazykovy pruvodce obsahuje celkem pět dvojjazyčných slovníků, pomocí
nichž můžete snadno překládat slova a přehrát si jejich správnou výslovnost.
1.
2.
3.
4.
Na stránce Menu stiskněte
Cestovani >
Jazykovy pruvodce.
Stiskněte Slovnik.
Zvolte překladový slovník, v případě nutnosti stiskněte Do anglictiny.
Najděte a zvolte slovo pro překlad.
5. Pro poslech přeloženého slova stiskněte
.
Tipy pro Slovník
• Stiskem Najit zadáte celé slovo (nebo jeho část) pro překlad.
• Stiskem Legenda si zobrazíte informace o zvoleném jazyce, jako jsou např.
použité zkratky, vysvětlivky a pravidla výslovnosti pro daný jazyk.
Garmin TourGuide™
Garmin TourGuide umožňuje v nüvi přehrávat cestovní audiosoubory vytvořené
třetími stranami. Takovýmito soubory mohou být např. trasy vedoucí historickými
cestami a místy, lokalitami se zajímavým původem, atp. Jak kolem takovýchto míst
projíždíte, přístroj přehrává audioinformaci, která se k dané pozici vztahuje, a která je
definována GPS signálem.
Pokud jste si do nüvi nahráli soubory TourGuide, stiskněte na stránce Menu
vest? >
Ruzne > Uzivatelske body.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
Kam
51
DODATEK
O družicovém (GPS) signálu
Aby Vás nüvi mohlo navigovat, musí mít zajištěn příjem družicového (GPS) signálu.
Pokud se nacházíte ve vnitřních prostorách, v blízkosti vysokých budov či pod hustým
příkrovem vegetace, popř. v prostorách krytého parkoviště, nüvi pravděpodobně
nebude schopno družicový signál přijímat. Přemístěte se proto na prostranství s
dobrým výhledem na oblohu, nebo anténu zaklopte a přístroj používejte v režimu
simulace.
Pokud nüvi satelitní signál přijímá, zobrazuje se v levé horní části stránky Menu
zelená lišta
, značící sílu přijímaného signálu. Pokud se signál ztratí, lišta
zčervená
. nebo úplně zmizí. Dotknete-li se této ikony, zobrazí se stránka GPS
informace. Pro návrat zpět na stránku Menu se opět displeje kdekoliv dotkněte.
Rychlost
Stav GPS signálu
Směr pohybu
Výška
Orientace ke
světovým stranám
Intenzita přijímaného signálu
Aktuální pozice
Znázornění oblohy zobrazuje rozmístění jednotlivých přijímaných satelitů nad Vaší
pozicí. Na pravé straně displeje je zobrazena intenzita přijímaného signálu pro každý
jednotlivý satelit.
Více informací o GPS naleznete na stránkách firmy Garmin
www.garmin.com/aboutGPS.
52
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
DODATEK
Připevnění nüvi na palubní desku
Pro připevnění nüvi na palubní desku použijte přiložený samolepící disk.
Důležité: Jakmile disk přilepíte na palubní desku, je velmi obtížné jej odstranit.
Pro připevnění disku:
1. Očistěte a osušte místo, kam chcete disk
připevnit.
2. Ze spodní části disku odstraňte ochrannou
lepící fólii a přitiskněte jej na vybrané místo.
Páčka
3. Na horní stranu disku přiložte stojánek
přísavky
přístroje.
Přísavkový
držák
Disk
4. Přiklopte páčku přísavky směrem k disku a stojánek tak zajistěte.
Vyjmutí přístroje z držáku a odstranění stojánku
1. Pro odstranění přístroje z držáku stiskněte tlačítko ve spodní části kolébky a
přístroj naklopte směrem k sobě.
2. Vytáhněte přístroj z kolébky.
3. Pro odstranění přísavky z čelního skla na ní nejprve uvolněte pojistku (vyklopte
ji směrem k sobě).
4. Zatáhněte (směrem od skla) za výstupek na přísavce, aby pod ní mohl
vniknout vzduch a mohli jste ji snáze ze skla odejmout.
Vyjmutí kolébky z držáku
Pro vyjmutí kolébky z ramene držáku jí točte jedním směrem. Až se kolébka dostane
do nejzazší pozice, sama vyklouzne z kulového čepu. Pro umístění kolébky zpět na
rameno jí na něj nejprve nasaďte a pak jemně zatlačte.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
53
DODATEK
Péče o nüvi
nüvi obsahuje citlivé elektronické součásti, které mohou být trvale poškozeny, pokud
by byly vystaveny nadměrným nárazům či vibracím. Pro snížení rizika poškození
se vyvarujte pádům přístroje a jeho používáním v prostředí, kde by hrozila možnost
nárazu či otřesů.
Údržba přístroje
nüvi je vyrobeno z velmi kvalitních materiálů nevyžadujících jakoukoli údržbu
kromě běžného čištění. Tělo přístroje (kromě dotykového displeje) čistěte měkkou
látkou navlhčenou v mírném roztoku čistícího prostředku a poté jej vytřete do sucha.
Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, které by mohly poškodit plastový kryt
přístroje.
Čištění dotykového displeje
Dotykový displej by měl být čištěn pouze měkkou, čistou látkou, netvořící
chuchvalce. V případě potřeby můžete k čištění použít i vodu nebo líh - látku v
tekutině navlhčete a jemně očistěte displej přístroje.
Ochrana nüvi
• Nevystavujte přístroj dlouho trvajícím vysokým teplotám (např. v letních
měsících na palubní desce vozidla), mohlo by dojít k jeho trvalému poškození.
• Neumisťujte nüvi do míst, kde hrozí nebezpečí kontaktu s vodou, mohlo by
dojít k poruše přístroje.
• Displeje se nikdy nedotýkejte ostrými nebo tvrdými předměty, které by jej
mohly poškodit. Použít můžete Stylus od PDA zařízení, ale přístroj s ním nikdy
neovládejte za jízdy.
• Pokud přístroj nepoužíváte, uložte jej do ochranného koženého pouzdra.
54
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
DODATEK
Ochrana před krádeží
• Pokud opouštíte vozidlo, nikdy v něm nenechávejte přístroj volně ležet. Vždy
si jej vezměte s sebou, nebo jej alespoň umístěte do bezpečné schránky, kde jej
nebude možné odcizit.
• Používejte funkci Garmin Lock™.
Výměna pojistky
Odšroubujte
Čas od času se můžete setkat s potřebou výměny pojistky
kroužek
umístěné v konektoru cigaretového zapalovače na kabelu
Vašeho přístroje. Odšroubujte černý kroužek a vyměňte pojistku (AGC/3AG 2 A).
Informace o baterii
Váš přístroj obsahuje vnitřní (neodnímatelnou) lithium-ion baterii. Pro její správnou
likvidaci kontaktujte místní úřady zodpovědné za ekologickou likvidaci nebezpečného
odpadu.
Tipy pro baterii
• baterie nüvi by měla vydržet v rozmezí 3 až 7 hodin, v závislosti na používání
přístroje. Indikátor baterie značí její aktuální nabití.
• Pro prodloužení výdrže baterie zkraťte dobu podsvícení displeje. V Hlavním
menu stiskněte Nastaveni > Displej > Prodleva podsvic.
• Pro prodloužení výdrže baterie vždy, když nepotřebujete přijímat družicový
signál, zaklopte anténu.
• Pro maximální prodloužení životnosti Li-Ion baterie neponechávejte přístroj na
přímém slunečním světle a vyvarujte se jeho vystavování vysokým teplotám.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
55
DODATEK
Nabití baterie
Ikonu stavu nabití vnitřní baterie naleznete v pravém horním rohu stránky Menu. Čas
od času se Vám stane, že si všimnete, že indikátor stavu baterie neukazuje správné
hodnoty. Pro zvýšení přesnosti stavu nabití baterie ji nejprve úplně vybijte a pak (bez
přerušení) naplno nabijte. Pro nejlepší výsledky nüvi od napaječe neodpojujte, ani jej
nezapínejte.
Nabíjení baterie nebo je baterie připojena na externí zdroj
Plná kapacita baterie
Řešení problémů
Problém/Dotaz
Řešení/Odpověď
nüvi nepřijímá signál.
Umístěte jej na otevřenou plochu mimo dosah
velkých budov či vysokých stromů.
Zdá se, že se nesprávně
zobrazuje kapacita baterie.
Nechte přístroj úplně vybít a pak jej (bez
přerušování) naplno nabijte.
Obrazovka na dotyk
nereaguje správně.
Znovu ji nakalibrujte - v Hlavním menu stiskněte
Nastaveni > Displej a pak Prekalibrovat a
postupujte dle instrukcí na displeji.
Nemohu můj mobilní telefon
s nüvi propojit.
Ověřte si, že máte pole Bluetooth Zapnuto.
Ujistěte se, že máte telefon zapnutý a není od
nüvi vzdálen více jak 10 metrů.
Další informace na www.garmin.com/bluetooth.
56
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
DODATEK
Problém/Dotaz
Řešení/Odpověď
Jak zjistím, že je nüvi
rozpoznáno jako
Velkokapacitní paměťové
zařízení USB?
Jakmile je nüvi v režimu Velkokapacitního
paměťového zařízení USB, objeví se na jeho
displeji nüvi obrázek propojení s PC. Pokud
kliknete na Vašem počítači na ikonu Tento počítač,
objeví se tam Vyměnitelné disky nüvi.
Můj počítač nerozpoznává,
že mám nüvi připojeno.
1. Odpojte USB kabel od počítače.
2. nüvi vypněte a znovu zapněte.
3. Připojte USB kabel k počítači. nüvi se
automaticky zapne a přepne do režimu
Velkokapacitního paměťového zařízení
USB.
nüvi není schopné spolupracovat se systémy
Windows® 95, Windows 98 a Windows Me.
Vyzkoušejte jednu z možností uvedených výše.
V seznamu disků nemohu
najít ani jeden disk s názvem
“nüvi”.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
Pokud máte na Vašem PC více disků, je možné,
že Windows mají problém s přiřazením disků nüvi,
jelikož písmena těchto disků jsou již obsazena.
Pro přiřazení písmen diskům postupujte podle
instrukcí, které obsahuje další strana.
57
DODATEK
Problém/Dotaz
Při odpojení USB kabelu
se objevila zpráva
“Nebezpečné odpojení
zařízení”.
Řešení/Odpověď
Pokud chcete nüvi od PC odpojit, dvakrát u
systémových hodin klikněte na ikonu Bezpečně
odebrat hardware , zvolte “Velkokapacitní
paměťové zařízení USB” a klikněte na Ukončit.
Zvolte disky nüvi, klikněte na OK a nüvi odpojte.
Jak mohu přejmenovat disky
nüvi?
1. Otevřete Tento počítač.
2. Vyberte disk, který chcete přejmenovat.
3. Klikněte na něj pravým tlačítkem myši a
zvolte Přejmenovat.
4. Napište nové jméno a stiskněte Enter.
Jak namapuji disky nüvi ve
Windows?
1. Vypněte nüvi.
2. Propojte jej USB kabelem s počítačem. nüvi
se automaticky zapne.
3. Klikněte na Start > Nastavení > Ovládací
panely > Nástroje pro správu > Správa
počítače > Úložiště > Správa disků.
4. Klikněte na vyměnitelný disk nüvi (je jedno,
jestli pro vnitřní paměť či SD kartu). Pravým
tlačítkem myši zvolte Změnit písmeno
jednotky a cestu….
5. Zvolte Změnit…, a ze seznamu vyberte
jedno z písmen. Klikněte na OK.
58
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
DODATEK
Prohlášení o shodě
Garmin prohlašuje, že nüvi 610/660 je
ve shodě s příslušnými požadavky a
dodatečnými ustanoveními Směrnice
1999/5/EC.
Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na
www.garmin.com/products/nuvi610// nebo
www.garmin.com/products/nuvi660/. Zde
klikněte na odkaz Manuals a pak zvolte
Declaration of Conformity.
Softwarové licenční
ujednání
POUŽITÍM PŘÍSTROJE nüvi 610/660
DÁVÁTE SOUHLAS S NÍŽE UVEDENÝM
LICENČNÍM UJEDNÁNÍM. PROSÍM,
ČTĚTE PROTO TYTO ŘÁDKY POZORNĚ.
Použitím přístroje berete na vědomí, že
Software je majetkem společnosti Garmin
a jako takový je chráněn jak autorskými
právy USA, tak i mezinárodními autorskými
právy. Dále berete na vědomí, že struktura,
organizace, zápis, kódy a všechny zdrojové
kódy Software jsou obchodním tajemstvím
firmy Garmin. V rámci této licence
se zavazujete neprovádět na Software
jakoukoliv dekompilaci, demontáž,
modifikaci, revizní montáž, reverzní
inženýrství, redukci Software nebo jeho částí
do běžně čitelných formátů, případně netvořit
na základě Software jakákoliv odvozená díla
nebo práce. Souhlasíte s tím, že jakoukoliv
část Software nevyvezete do zemí, u kterých
platí vývozní omezení USA.
Garmin uživateli garantuje udělení
omezené licence pro použití programového
vybavení obsaženého nebo přiloženého k
produktu (dále jen “Software”) v binárním,
spustitelném tvaru, pro běžné použítí s
přístrojem. Název, vlastnická a autorská
práva Software zůstávají nadále majetkem
společnosti Garmin.
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
59
DODATEK
Technické specifikace
Rozměr: 12.4 x 7.4 x 2.3 cm (š x v x h)
Hmotnost: 190 g
Displej: 4.3” diagonálně, 480 x 272
pixelů; WQVGA TFT antireflexní,
dotykový, širokoúhlý displej, bílé
podsvícení
Pouzdro: není vodotěsné; IPXO
Provozní teplota: 0°C až 60°C
Uložení dat: vnitřní paměť a volitelná,
výjimatelná SD karta. Uložení dat není
časově omezeno.
Propojení s PC: Velkokapacitní
paměťové zařízení USB, plug-and-play
Vstupní napájení: 12/24 stejnosměrně
Příkon: 15 W max. @ 13.8 stejnosměrně
Výdrž baterie: 3 až 7 hodin v závislosti
na použití přístroje
Typ baterie: nevyměnitelná lithium-ion
Připojení na sluchátka: standardní 3.5
mm
60
Pro kompletní specifikaci přístroje
navštivte stránky firmy Garmin
www.garmin.com/products/nuvi610 nebo
www.garmin.com/products/nuvi660.
Specifikace GPS přijímače
Přijímač: vysocecitlivý přijímač
SiRF Star III
Čas výpočtu polohy*:
Teplý: <1 s
Studený: <38 s
Tovární nastavení: < 45 sec
*průměrný pro nepohybující se přijímač
s nerušeným výhledem na oblohu
Obnova načítání: 1/sec, kontinuální
GPS přesnost:
Pozice: <10 metrů (95% měření)
Rychlost: 0.5 m/s, stabilně trvale
GPS (WAAS/EGNOS) přesnost:
Pozice: <5 metrů, (95% měření)
Rychlost: 0.5 m/s, stabilně trvale
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
INDEX
Index
Symboly
2D zobrazení 39
3D zobrazeni 39
A
Adresa, vyhledání 10
Aktualizace softwaru 45
Alarmy 44
AudibleManager 18
přenesení knihy do nüvi 19
stažení knihy do počítače 19
Audible Books 17
B
Balení přístroje
obsah 1
Barevné kódy 30
Barevný mód 42
Baterie 55
nabití 56
Bezpečně odebrat hardware 18
Bezpečnostní mód 40
Bezpečnostní pozice 5
Bluetooth 23
kompatibilita s telefony 23
odebrat 44
odpojit 44
PIN 43
povolení / zakázání 24
propojeni 43
spárování pomocí nüvi 23
spárování pomocí
telefonu 23
C, Č
Časový formát 41
Čelem 39
Cestování 16
Cestovní průvodce 48
Čištění displeje 54
D
Detail mapy 39
Displej 60
Domovská pozice 14
Domů 15
Doprava
přidání předplatného 32
závažnost dle barev 31
Dopravní Informace 29
Dotykový displej 42
Družicový signál 52
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
F
FM vysílač 33
poslouchání nüvi 33
přepínání mezi nüvi a rádiem
33
tipy 34
Garmin Lock™ 5, 40
Garmin v ČR iii
GPS přesnost 60
GPS přijímač 60
GPS signál 52
H
Hlasitost 4
Hlasová navigace 43
I
ID číslo 40
Ikona vozidla 7, 9
Informace o discích nüvi 38
J
Jazyk
hlasu 41
textu 41
Jazykový průvodce 49
Jednotky 41
61
INDEX
K
N
Kalibrace displeje 42
Kalkulačka 22
Kam vést? 9
Kontaktujte Garmin iii
Konverze jednotek 22
Konverze měn 21
K severu 39
Nalezená místa
smazání 15
uložení 14
vyhledání 14
změna 15
Nastavení
displeje 42
navigace 43
obnovení 39
tras 43
změna nastavení Mapy 39
Nastavení dopravních
informací, změna 44
Nastavení varovných bodů,
změna 44
Navigace Domů 15
Navigace po trase 9
Název místa, vyhledání 11
L
Language Guide 49
Lomový bod 13
M
MapInfo 39, 45
Mapové hranice 39
Místní nastavení, změna 41
MP3 16
myGarmin vi
Nabíjení přístroje 3
Nahrání audio knihy 18
Nahrávání dat do nüvi 36
odstranění souborů
z nüvi 38
62
O
Objednání dopravních
informací 32
Objednání mapových dat 45
Objížďka 13, 43
Oblibene 14
Ochrana nüvi 54
Ochrana před krádeží 55
Odebrání telefonu
ze seznamu 28
Odstranění souborů z nüvi 38
O manuálu iii
P
Péče o nüvi 54
PIN 5, 23
Podsvícení 4
POI Loader 47
Pojistka 55
Poslech knihy 17
Prekazka 13
Přenos souborů do nüvi 37
Přepočet měny 21
aktualizace kurzů 21
Převod jednotek 22
Přezdívka telefonu 44
Přijímač 60
Připevnění nüvi
na čelní sklo 2
na palubní desku 53
Prodleva podsvícení 42
Prohlášení o shodě 59
Prohlížení mapy 11
Prohlížení obrázků 20
Prezentace 20
Provozní teplota 60
Průjezdní bod 13
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
INDEX
R
T
Radary 46
RDS 29
Reset nüvi 4
Rozšířené hledání 12
Řešení problémů 56
Technické specifikace 60
Telefonní seznam 26
Text-to-speech 41
Tipy a zkratky vi
Tón kláves 40
TourGuide 44, 51
Travel Guide 48
TTS 41
Typ baterie 60
Typ prostředku 39, 43
S
Satelity, vyhledání 3
SaversGuide 49
Simulátor 40
Slova a fráze 50
Slovník 51
Smazání uživatelských dat 4
Snímání obrazovky 42
Softwarové licenční ujednání 59
Soubory v nüvi 35
podporované typy 35
Souřadnice, vyhledání 10
Spárování 23
Stránka
Aktivní trasa 8
Mapa 7
Menu 6
Příští odbočka 8
Trasový počítač 7
Světový čas 21
Systémové informace 40
U, Ú
Ukončení navigace po Trase 13
Uložení aktuální pozice 14
Uvodní obrázek 42
Uzamčení displeje 4
Uživatelská zajímavá místa
(POI) 47
Uživatelské body 47
Údržba přístroje 54
V
Varovné body 44
Varovný tón 43
Verze mapy 45
Via point 13
Vložení bodu do Trasy 13
Vnitřní číslo (ID) 40
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
Volání 24
domů 27
historie 27
hlasová volba 27
na zajímavá místa (POI) 25
odebrání telefonu
ze seznamu 28
přenos audiosouborů 26
přerušení spojení 28
příchozí 25
simultánní 26
stav telefonu 28
telefonní seznam 26
změna čísla Domů 27
Volitelné příslušenství 48
Výdrž baterie 60
Vyhledání
adresy 10
cíle 9
místa na mapě 11
místa pomocí souřadnic 10
místa zadáním jeho názvu
11
satelitů 3
u aktivní trasy 12
u aktuální pozice 12
u cíle 12
u jiného města 12
vše 10
Vyhnutí se dopravní kolizi 31
63
INDEX
Vynulování informací o trase 7
Vytvoření objížďky na Trase 13
W
WAAS/EGNOS 40
Z
Zablokování proti krádeži 5
Záložky knih 18
Zamrznutí nüvi 4
Zapnutí a vypnutí 3
Žlutá karta 1
Změna místních nastavení 41
Značky dopravních událostí 31
Zobrazení dopravních
událostí 30
Zobrazení mapy 39
Zobrazení místa na mapě 12
64
nüvi 610/660 Uživatelský manuál
Toto je česká verze originální anglické uživatelské příručky pro nüvi 610/660 (Garmin part number 19000668-00, revision B). V případě potřeby nebo pochybností nahlédněte do nejnovější verze anglického
manuálu.
FIRMA GARMIN NEPŘEBÍRÁ ZODPOVĚDNOST ZA BEZCHYBNOST TÉTO ČESKÉ PŘÍRUČKY
A VYVAZUJE SE Z JAKÝCHKOLIV ZÁVAZKŮ Z TOHO VZNIKLÝCH.
Pro aktualizaci softwaru přístroje (nikoliv mapových podkladů)
využijte stránky firmy Garmin www.garmin.com. www.garmin.com.
© 2006 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL, UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Česká verze: PICODAS PRAHA, spol. s r.o., Svatoplukova 15, 128 00 Praha 2
www.garmin.cz
Download

Uživatelský manuál (CZ, PDF)