E.ON Czech
Setkají se výzvy distribuce s očekáváním zákazníka?
Konference Mělník 2013
Globální trendy_ podněty změn energetických systémů
Zelená energie
Technologický vývoj
Globalizace





Urbanizace
Individualizace
Demografické změny
Zelená energie globálním tématem
Politická nejistota, požadavky zákazníků a ceny energií požadují flexibilnější business modely
Zvyšující se role decentralizované výroby, akumulace a řízení spotřeby
Zrychlení technologického vývoje
Informační technologie páteří energetických systémů
Makro trendy směřující k zásadnímu zvratu ve struktuře
Cenově
Čistější
energetického systému
dostupná
energie
energie
Národní
Decentralizace řízení a výroby elektrické energie
Méně
energie
Propojování energetických sítí
Power-to-Gas
CHP
Průmysl
Průmysl
Přenos VVN
Distribuce
VN/NN
Akumulace
PV
Výroba el. energie
Energetický management
Konečný
zákazník
Místní
Regionální
Konvenční zdroje
DS
elektřina
DS teplo
DS plyn
Tepelné
čerpadlo
Micro-/
Mini CHP
 Energetický management decentralizován s důrazem na aplikaci řízení spotřeby
 Energetické systémy decentralizovány na lokální úroveň
Implementací smart meteringu patrně narušíme trend
klesajících cen za distribuci v posledních 3 letech
Vývoj povolených provozních nákladů v cenách z distribuci v tis. Kč
4000000
3750000
3500000
3250000
3000000
tisczk
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Za období 2011-2013 průměrné ceny síťových tarifů společnosti E.ON Distribuce výrazně klesají
VVN o cca -2,2%, VN o cca -2,9%, NN o cca -7%
„Bezpečná“ dodávka elektrické energie
implementace nového řídícího systému SCADA pro síť 22kV a 110kV
II. etapa Inteligentní řízení sítí VN a NN s velkým podílem decentrálních zdrojů
Akční prvky pro stabilizaci napětí
a
Regulace Q u zdrojů
b
Dynamické řízení transformátoru 110/22 kV
Finální řešení – autonomní systém řídící síť VN a NN
na základě vypočtených algoritmů a informací z měřících bodů!
c
Regulační transformátor 22/0,4 kV
„Potřebné“ investice do distribuční sítě
Efektivní plánování investic do rozvoje distribuční sítě
Současný stav DS na
hladině VN a NN
Monitorování
skutečného
stavu zařízení
A
Přímé ohrožení života
B
Havarijní stav
E.ON
Distribuce
C
Povrchová koroze
D
Překročena životnost zařízení,
technický stav v pořádku
Vytvořeny manuály pro hodnocení stavu
Zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti
distribuční sítě s ohledem na investice
Technické
plánování
investic do DS
Požadavky
zákazníka
6
Životnost zařízení
 Transparentní proces hodnocení
 Přehled o aktuálním stavu zařízení
„Spolehlivá“ dodávka – za jakou cenu?
Připravovaná metodika regulace klade důraz na
kvalitu dodávky el. energie charakterizovanou
parametry SAIDI/SAIFI
1%
20%
79%
LV
MV
Realizace pilotního projektu - „Reclosery“
Možná opatření v síti VN
- práce pod napětím
- indikátory průchodu poruchového proudu
- izolované vodičů ve venkovní VN
- kabelizace
- reclosery
Výstup projektu
Podíl napěťové úrovně na SAIDI/SAIFI – největší VN síť







spínání ON / OFF zkratových proudů
automatické rozdělení VN linek
automatické obnovení provozu nepostižené části
VN linek
řešení problémů bez nutnosti omezení dodávky
zákazníkům
dlouhé VN linky – automatické rozpojení linek s
poruchou
automatické spínání důležitých zákazníků
funkce ochran – nadproudová, ochrana proti zkratu,
zemní ochrana, podpěťová ochrana
 Získání teoretických a provozních zkušeností s novým prvkem soustavy
 Ověření vlivu technického opatření na ukazatele kvality
 Vytvoření metodiky pro efektivní využití těchto prvků
Smart metering v rámci skupiny E.ON Czech
•
první pilotní projekt → testovaní funkcionalit využitelných z pohledu distributora
• technologické nedostatky
PLC
2007
GPRS
• interoperabilita
(proprietární systémy, významnost IT)
•vysoké náklady CAPEX, OPEX
•
pilotní projekt zaměřený na koncového zákazníka → má pro něj SM přidanou hodnotu?
I. fáze – zobrazení dat o spotřebě a ceně
→ krátkodobá přidaná hodnota!
II. fáze – „virtuální tarif super levný,
super drahý”
2011
→ nízká motivace zákazníka přesunout svou
spotřebu i při vysoké cenové diferenciaci!
•
pilotní projekt „Broadband power line“
→ využití rychlé technologie PLC na komunikaci v síti NN a VN
2013
→ testování možné náhrady systému HDO
→ komunikační modul implementovatelný do libovolného elektroměru (interoperabilita)
Strategie v oblasti Smart meteringu
→ jednotná koordinace napříč celou skupinou E.ON
Klíčové body:
Pillotní projekty
≈ 1M
Rollout
•best practice & výměna know-how a zkušeností
• kontinuální analýza benefitů a jejich aplikace
• nalezení nových obchodních příležitostí
≈ 8,3M
• podpora standardizace
≈ 6,2M
≈ 1,5M
≈0,2M
≈ 1M
• unifikace a podpora společných řešení
• cílená realizace specifických pilotních projektů
≈ 1,2M
• kompetenční centrum – E.ON Innovation Centres
≈ 0,7M
Koncernový roll-out smart meteringu je z pohledu investic, technologie, obchodních
změn, změn IT systémů a politicko/regulativního pozadí jedna z největších výzev a
otázek pro E.ON během následujících let
Elektromobilita
elektromobilita jako nedílná součást Smart Grids
 demand side management
 akumulace
 nový segment spotřeby vs. vlivem DZ a
energetických úspor nebude dlouhodobě
spotřeba růst =>nižší využití sítí
=>vodárenský efekt
varianty nabíjení a jejich dopad na DS
příkon
rychlost nabíjení
info
AC pomalé nabíjení
3,7 kW
8h
dle pilotních projektů 80-90% nabíjení probíhá doma
AC rychlé nabíjení
22 kW
3h
doplňkové nabíjení v POI (t>1h)
DC ultrarychlé nabíjení
50 kW
1h
meziměstská doprava
DC superrychlé nabíjení
120 kW
20 min / 3h jízdy
srovnatelné s konvenčním pohonem, 20 min na 3h jízdy
akční kroky
10
 aktivně se zabývat elektromobilitou
 koordinovat rozvoj. podporovat
standardizaci roaming
 dokud nebude SM, alokace EV do
samostatných distribučních tarifů
 analyzovat dopady NS a EV na DS s
ohledem na kvalitu
Závěr
→ Budoucnost je 10 let stará! Evropa je již uprostřed transformace energetických systémů.
→ „Rychlá“ změna celého energetického systému je urychlená hlavně razantním rozvojem
decentrálních zdrojů, který je výrazně podporován za účelem naplnění enviromentnálněpolitických cílů.
→ Distributor bude nadále regulovaný subjekt, nicméně přístup služeb třetích stran v oblasti
“energetických řešení” bude narůstat.
→ E.ON bude pokračovat v testování nových technologií v pilotních projektech za účelem hledání
nejlepšího technicko-ekonomického řešení pro budoucí potřeby DS.
…vždy bude mít na prvním místě koncového zákazníka!
Energy sources are changing
New grid technology
Costumers are
changing
how they use energy
Automation & Integration
2030
Děkuji za pozornost!
Download

Setkají se výzvy distributorů s přáními zákazníků?