Synlabianer
časopis pro pacienty a lékaře
říjen–prosinec 2014
Čtvrtletník IX.
Zdraví národa
Synlab otevřel novou
moderní centrální
laboratoř pro jižní Čechy
Členové skupiny SYNLAB CZECH
www.synlab.cz
obsah čísla
národa
4Zdraví
Zdeněk Soudný
polymorfismu genu CYP2C19 na léčbu
6Vliv
klopidogrelem
Mgr. Jitka Scheinostová
karcinom – význam
8Kolorektální
problematiky a screeningu
MUDr. Aleš Ducháček
10
Onemocnění štítné žlázy
(Hypertyreóza koček a hypotyreóza psů)
MVDr. Petra Malinová
13
Synlab otevřel novou moderní centrální
laboratoř pro jižní Čechy
Zdeněk Soudný
14
Synlab sport team
Mgr. Anetta Franková, Bc. Ivana Beberová, Mgr. Michal Bábik
www.synlab.czSYNLABIANER říjen–prosinec 2014
2
úvodní slovo
Milí čtenáři,
redakční rada mě požádala, zda bych své zkušenosti ze světa HR (upozorňuji, že to není mezinárodní poznávací značka Chorvatska :-)) nezkusila shrnout do úvodníku našeho Synlabianeru.
Proč to nezkusit, řekla jsem si. Ale jak to uchopit? Vzhledem k tomu, že jsem milovníkem kávy,
šla jsem se svým notebookem hledat inspiraci kam jinam než do kavárny. Nedávno mi byla
doporučena jedna nová, údajně úžasná kavárna s panamskou kávou. Přicházím, vstupuji,
usedám k malému stolku v rohu, vypadá to útulně, otevírám svůj notebook. Dříve než se
ale začnu zamýšlet, bych si něco objednala, rozhlížím se po nějaké obsluze. Netrvá to dlouho a velmi rozvážným, řekla bych, až plouživým krokem ke mně přichází pan Kyselý. „Máte
vybráno?“ Nu dobrá – hosté se tu asi nevítají, anebo má za sebou perný den. V duchu mu odpouštím, že mi neopětuje
můj pokus o vřelý pozdrav. „Dala bych si espresso a vodu, stačí obyčejná z kohoutku. A ještě bych vás poprosila o heslo na
Wi‑Fi.“ „Vodu z kohoutku nedáváme, perlivou nebo neperlivou. Heslo máme napsaný tady“, a ledabyle ukáže na nápojový
lístek ležící na stole. Otevřu lístek a zadávám: „Xv9O!p763Q?poxT23“. No, pár pokusů mě to stálo, ale jsem on-line, ufff. Mezitím mi na stole přistála káva a voda. Snažím se zamyslet nad obsahem svého prvního úvodníku. Trávím tam asi hodinu,
a co 10 minut mě pan Kyselý vyruší otázkou: „Dáte si ještě něco?“ Že by třeba odnesl ty skleničky a talířky. „Dáte si ještě
něco?“… pošesté… posedmé… po-xté. Zavírám notebook a prosím o účet. Když se podívám do peněženky, dodávám
„…a kartou, prosím.“ „Karty nebereme,“ vpálil okamžitě zpět. „Ale na dveřích jsem si všimla, že máte samolepku Visa…“ pokus o return. “Dneska nám nefunguje terminál,“ tvrdá smeč zpět. Co naplat, že káva je tu věru úžasná, mě už tady neuvidí.
A co Vy, vzpomenete si na moment, kdy jste byli naposled nadšeni – z přístupu… slova, intonace, pohledu, možná i nevinného doteku? Všechno je to o lidech, přístupu lidí, jejich zázemí a motivaci, ke které musí firma vytvořit podmínky.
Lidé, ti, kteří dokáží vytvořit momentum, stojí za úspěchem; soukromým, firemním, celospolečenským. Jste to vy, každý
jednotlivec sám za sebe a v součtu my všichni, kdo rozhodují o tom, jak moc budeme úspěšní. Jsme to my „EjčÁáááár“, kdo
se bude snažit vytvořit zázemí a motivaci.
Držte si klobouky, právě začínáme. :-)
Anetta Franková
SYNLABIANER
10+11+12/2014
Vydala laboratorní skupina SYNLAB CZECH, dne 15. 10. 2014.
Periodicita
Redakce­­
Autoři
čvtrtletník
Kateřina Štolcová
Zdeněk Soudný, Mgr. Jitka Scheinostová, MUDr. Aleš Ducháček,
MVDr. Petra Malinová, Mgr. Anetta Franková,
Bc. Ivana Beberová, Mgr. Michal Bábik
DTP a grafika
Tomáš Müller
Manažer projektu Kateřina Štolcová
Kontakt
[email protected], +420 739 340 273
Zdroje fotografií archiv redakce, Shutterstock, iStock.
2014 © laboratorní skupina SYNLAB CZECH
Neprodejné, vychází pouze v elektronické podobě bez možnosti využití inzertní plochy.
www.synlab.cz
www.synlab.czSYNLABIANER říjen–prosinec 2014
3
zdraví národa
Zdraví národa:
Češi si otestovali tuky v krvi, dobře nedopadli
Autor: Zdeněk Soudný
Mimořádné čtrnáctidenní letní testování tuků v krvi v rámci preventivního programu
Zdraví národa společnosti synlab vzbudilo nečekaný zájem. Celkem 1 039 lidí navštívilo její
odběrové místnosti, aby využili jedinečné možnosti nechat si zkontrolovat hladinu lipidů
v krevním oběhu. A výsledky nejsou vůbec povzbudivé.
Celkem 79 % z vyšetřených
účastníků testování na tuky v krvi
se dozvědělo, že měli minimálně
jeden ze sledovaných faktorů
mimo referenční mez. „Výsledky
jasně ukazují, že v průměru jsou
na tom hůře muži (81 % s nálezem
mimo referenční mez) než ženy
(78 % s nálezem mimo referenční
mez). U obou skupin se navíc ukázalo, že nebylo výjimkou mít mimo
referenční mez více sledovaných
parametrů najednou (mnohdy i 3
ze 4),“ říká k výsledkům testování
MUDr. Aleš Ducháček, praktický
lékař společnosti synlab.
Jak podotýká, v testování nejhůře dopadly ženy nad 50 let
věku, u kterých se pozitivní nález
prokázal ve více než 87 % případů.
Stejně tak překvapivé bylo, že horší
jsou ve výskytu tuků v krvi muži od
25 do 50 let, jejichž výsledky jsou
o 7 % horší než v případě kategorie mužů nad 50 let věku.
„Výsledky jsou sice vždy významně
ovlivněny geneticky, tedy vrozeným „nastavením“ metabolismu,
ale odráží hodně i špatné stravovací návyky a životosprávu české
populace. Domnívám se, že horší
výsledky v případě mladších mužů
jsou dány především špatnými
stravovacími návyky a také špatnou životosprávou obecně, problémy u starších žen jsou naopak
odrazem celkové změny jejich
fyziologie po menopauze. Mírně
horší výsledek mladších mužů
oproti těm nad 50 let mohl být dán
i tím, že starší muži mohli být pro
dyslipidémii léčeni“, hodnotí MUDr.
Ducháček.
Největší problémy se potvrdily
u vyšetření cholesterolu. Mimo
referenční mez jej mělo 57 %
vyšetřených. Překvapením přitom
je, že hůře si vedou ženy – u nich
se problémy vyskytují o deset procent častěji než u mužů. Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský
organismus potřebuje pro tvorbu
hormonů a vitamínu D. Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat
tuky, je také důležitý při tvorbě
buněčných membrán. Příliš vysoká
koncentrace v krvi však nese pro
organismus zdravotní rizika, především onemocnění srdce.
Problémy s HDL cholesterolem
(„dobrý cholesterol“) testování
Zdraví národa prokázalo u 18 %
účastníků. HDL cholesterol vrací
přebytek tuku do jater, takže brání
jeho usazování v tepnách. Vysoká hodnota poměru HDL : LDL,
značící relativně vysokou hladinu
HDL cholesterolu vzhledem k LDL
cholesterolu, chrání organismus
proti onemocněním srdce. Vyšší
hladinu HDL cholesterolu v krvi lze
podpořit fyzickou aktivitou a zdravější, vyrovnanou stravou.
Mnohem hůře dopadlo testování
na LDL cholesterol („špatný cholesterol“). Problémy s ním má totiž
61 % testovaných. LDL cholesterol
se za určitých podmínek usazuje
na stěnách arterií, tím snižuje jejich vnitřní průměr (tento pochod
se označuje jako ateroskleróza).
Tyto změny zvyšují tendenci k srážení krve. Jestliže se utvoří sražená
www.synlab.czSYNLABIANER říjen–prosinec 2014
4
zdraví národa
ZDRAVÍ NÁRODA
LIPIDOVÝ PANEL
OBJEDNÁVKA LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ
ÚDAJE O PACIENTOVI
METODY HRAZENÉ SPOLEČNOSTÍ SYNLAB CZECH
RČ
Cholesterol
LDL
PŘÍJMENÍ
HDL
Triacylglyceroly
JMÉNO
POJIŠŤOVNA
951
ÚDAJE O LÉKAŘI
PŘÍJMENÍ
Pacient svým podpisem uděluje souhlas společnosti synlab czech s. r. o., se sídlem Praha 6, U vojenské
nemocnice 1200, IČ: 496 88 804 k tomu, aby nakládala s výsledky laboratorních vyšetření biologických
vzorků odebraných pacientovi na základě této žádanky, jejichž druhy jsou vyznačeny na této žádance,
tím způsobem, že tyto výsledky zašle registrujícímu poskytovateli ambulantní péče v oboru všeobecné
praktické lékařství pacienta, jehož kontaktní údaje pacient na této žádance uvádí. Svým podpisem pacient
dále zprošťuje ve smyslu § 51 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách společnost
synlab czech s. r. o. jakožto poskytovatele zdravotních služeb v uvedeném rozsahu a za uvedených podmínek
povinné mlčenlivosti, když jí uděluje souhlas k tomu, aby uvedeným způsobem sdělila předmětné údaje,
které se jakožto poskytovatel zdravotních služeb dozvěděla v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.
JMÉNO
ADRESA
IČP LÉKAŘE
©2014 synlab czech s. r. o.
Akce platná: 11. 08. 2014 – 22. 08. 2014
ZDE NALEPTE ŠTÍTEK
DATUM
(PRO LABORATOŘ)
www.synlab.cz
www.zdravinaroda.cz
PODPIS PACIENTA
*57003*
57003
Call centrum: 800 800 234
částečka (trombus) a zablokuje
zúženou tepnu (trombóza), může
dojít u postižené osoby k infarktu
nebo mrtvici. Ačkoliv LDL je tvořen
přirozenou cestou v organismu,
u některých osob je jeho produkce
příliš vysoká. Množství LDL cholesterolu je rovněž ovlivňováno
stravou a celkovou životosprávou.
následných komplikací způsobených nedostatečným prokrvením
orgánů – především onemocnění
srdce, mozku a dolních končetin.
Vyšší hladiny triacylglycerolů v krvi
jsou časté u obézních osob, osob
s cukrovkou, alkoholiků. Extrémně
zvýšené hladiny mohou vést k těžkému zánětu slinivky břišní.
Triacylglyceroly vyšly hůře mužům
– v průměru 35 % testovaných je
nemá v pořádku. U žen to bylo
jen 23 %. Průměrně mělo 27 %
testovaných triacylglyceroly mimo
referenční mez. Triacylglyceroly
jsou tuky uložené v tukové tkáni,
zejména v podkoží, a slouží jako
zásobárna energie. Přijímáme
je potravou, dále jsou tvořeny
v játrech, tukové tkáni a tenkém
střevě. Zvýšená hladina triacylglycerolů v krvi je jedním z rizikových
faktorů rozvoje aterosklerózy (procesu ukládání tukových látek ve
stěnách tepen, ztlušťování jejich
stěn, zužování lumen cév) a jejích
Z hlediska tuků v krvi jsou neohroženější skupinou ženy nad 50
let věku a muži mezi 25 a 50 lety
věku. Naopak nejlépe dopadli
mladí muži.
www.synlab.czSYNLABIANER říjen–prosinec 2014
5
věda a poznání
Vliv polymorfismu genu CYP2C19
na léčbu klopidogrelem
Autor: Mgr. Jitka Scheinostová
Gen CYP2C19 kóduje klíčový enzym pro bioaktivaci léčiva klopidogrel. Klopidogrel
se využívá k prevenci výskytu krevních trombů a odlišná aktivita enzymu CYP2C19
může způsobit rozdílnou odpověď pacienta na léčbu, od snížení účinku klopidogrelu
a vzniku trombů až po riziko hemorragických událostí. Genetické testování aktivity genů
podílejících se na metabolismu léčiv může velmi přispět ke zpřesnění dávkování léčiva.
Gen CYP2C19 je lokalizován na
chromozomu 10q24 a kóduje enzym ze skupiny cytochromů P450.
Cytochromy P450 (CYP) patří
mezi klíčové enzymy v metabolismu většiny xenobiotik. Xenobiotika
jsou cizorodé umělé sloučeniny,
které nejsou vytvářeny přírodními
procesy, jsou tělu cizí (léčiva, jedy,
průmyslové chemikálie) a jsou
vylučovány z těla ven.
Cytochromy P450 se v lidském
těle vyskytují především v játrech,
nicméně významné jsou i jejich
hladiny v plicích, ledvinách, sliznici
tenkého střeva, mozku, nadledvinkách, pohlavních žlázách a dalších
orgánech. V buňkách jsou lokalizovány především v membránách
hladkého endoplazmatického
retikula a mitochondrií.
Pro zjednodušení bylo navrženo
nové systematické názvosloví, ve
kterém se formy P450 označují
zkratkou CYP (CYtochrome P450),
za níž pak následují označení rodin
a subrodin podle určených kritérií.
Výsledné označení příslušného
enzymu je pak např. pro cytochrom
P450 1A2 zkracováno na CYP1A2.
Cytochromy patří mezi enzymy,
kterým je v poslední době věnována pozornost a které jsou
stále intenzivněji studovány.
Značný počet studií sleduje jejich
účinnost v metabolismu léčiv.
Léčivo je preferenčně metabolizováno na farmakologicky účinný
produkt některým z cytochromů
P450. Aktivita jednotlivých forem
těchto enzymů odpovídá za
reakci pacienta na podané léčivo.
V případě deficience či naopak
zvýšené aktivity enzymu u různých pacientů je účinnost léčby
značně rozdílná.
Za většinu biotransformací léčiv
u člověka zodpovídají především
členové rodiny CYP 1, CYP 2 a CYP 3.
GENETICKÝ POLYMORFISMUS
Každý člen rodiny CYP je kódován
svým genem. Tyto geny kódující
jednotlivé enzymy cytochromového komplexu jsou polymorfní.
To znamená, že u různých jedinců
se vyskytují různé podoby genu,
které se vzájemně mírně liší pořadím nukleotidů, a tím i odlišnou
aktivitou kódovaného enzymu.
Každý jedinec nese 2 alely příslušného genu.
CYP
1
A
2
Cytochrom P450
Rodina
enzym subrodina
(podskupina)
(isoenzym)
Příklad zjednodušeného názvosloví, CYP 1A2
www.synlab.czSYNLABIANER říjen–prosinec 2014
6
věda a poznání
V populaci se tak vyskytují alely,
u jejichž nositelů můžeme
předpokládat:
Nízkou aktivitu enzymu
pomalí metabolizátoři
(poor metaboliser)
Mírně sníženou
aktivitu enzymu
střední metabolizátoři
(intermediate metaboliser)
Normálně vysokou
aktivitu enzymu
rychlí metabolizátoři
(extensive metaboliser)
Extrémně vysokou
aktivitu enzymu
ultrarychlí metabolizátoři
(ultrarapid metaboliser)
V současnosti se při zjišťování
genetického polymorfismu
nejčastěji zaměřujeme na geny:
CYP2C9
ovlivňuje rychlost
biotransformace léku warfarinu
CYP2D6
mezi jeho substráty patří
beta blokátory, antiarytmika,
antidepresiva, neuroleptika, opiáty
a antiemetika (tamoxifen, kodein)
CYP2C19
je klíčový při bioaktivaci
léčiva klopidogrel
CYP2C19 – KLÍČOVÝ ENZYM PŘI
BIOAKTIVACI KLOPIDROGELU
Klopidogrel je antiagregační léčivo
využívané v prevenci výskytu krevních trombů, například u pacientů
po implantaci koronárního stentu,
po infarktu myokardu či cévní
mozkové příhodě.
Podstatou účinnosti klopidogrelu
je, že brání ADP zprostředkované
aktivaci povrchového destičkového
glykoproteinového komplexu IIb/IIIa,
čímž zabraňuje aktivaci a agregaci
trombocytů. Klopidogrel je proléčivo,
což znamená, že před svým působením musí být v organismu metabolizován na aktivní metabolit. Hlavní roli
při bioaktivaci klopidogrelu sehrává
právě enzym CYP2C19.
Vzhledem k tomu, že 80–90 % proléčiva je primárně hydrolyzováno
esterázami na inaktivní metabolity,
je konverze na klíčový meziprodukt
(2-oxo-klopidogrel) dosaženo jen
u malé frakce (10–20 %) proléčiva.
Díky rychlé biodegradaci klopidogrelu esterázami v enterocytech či
v játrech je výsledná nabídka aktivního metabolitu závislá na rychlosti
konverze isoenzymem CYP2C19
v prvních krocích biotransformace.
Z důvodu genového polymorfismu může být u jednotlivých osob
funkce isoenzymu CYP2C19 různá,
a tudíž i bioaktivace klopidogrelu
se může u jednotlivců lišit.
POMALÍ METABOLIZÁTOŘI:
Nositelé pomalých alel – CYP2C19
* 2, CYP2C19 * 3, CYP2C19 * 4,
CYP2C19 * 5, CYP2C19 * 6, CYP2C19
* 7, CYP2C19 * 8.
Setkáváme se u nich s oslabením
až selháním účinku klopidogrelu.
ULTRARYCHLÍ
METABOLIZÁTOŘI:
Nositelé alely CYP2C19 * 17 s extrémně vysokou aktivitou enzymu.
U těchto pacientů při léčbě s obvyklým dávkováním klopidogrelu hrozí
v souvislosti s jeho zvýšeným účinkem riziko hemorragických událostí.
Podíl slabých a ultrarychlých metabolizátorů v populaci se liší podle etnika:
Četnost pomalých alel CYP2C19
* 2, CYP2C19 * 3 je u kavkazské
populace 2–6 %, u asijské populace
15–20 % (u Japonců až 23 %)
Četnost ultrarychlé alely CYP2C19
* 17 je u kavkazské populace 22
%, u Afroameričanů 21 %, naopak u asijské populace je výskyt
ultrarychlé alely poměrně nižší
(Japonci 1,3 %).
INTERAKCE KLOPIDOGRELU
S INHIBITORY
PROTONOVÉ PUMPY
Cytochrom CYP 2C19 je v poslední
době často diskutován v souvislosti
s riziky vzniklými ze společného
užívání klopidogrelu a inhibitorů
protonové pumpy.
Inhibitory protonové pumpy (PPIs)
jsou léčiva používaná pro prevenci
a léčbu pálení žáhy a žaludečních
vředů a mohou být dostupná bez
lékařského předpisu. Vzhledem
k tomu, že v souvislosti s léčbou
klopidogrelem se může objevit pálení žáhy a žaludeční vředy, pacienti
užívající klopidogrel často současně
užívají PPIs, aby předešli výskytu
těchto obtíží.
V poslední době vzrůstá podezření,
že některé PPIs mohou cytochrom
CYP2C19 inhibovat a tím zpomalovat metabolickou aktivaci
klopidogrelu, což může snižovat
jeho účinek a vést ke zvýšenému
riziku trombotických příhod včetně
infarktu myokardu.
Interakce mezi klopidogrelem
a PPIs může být u pacientů nesoucích alely snižující funkci CYP2C19
výraznější. Studie naznačují, že
riziko je nejvyšší pro omeprazol
a esomeprazol.
SHRNUTÍ
Jednou z hlavních úloh klinické
farmakologie je zajistit účinnou
a přitom bezpečnou farmakoterapii u pacientů. Nezbytným
předpokladem tohoto ideálního
stavu je přítomnost léčiva v cílových tkáních v takových koncentracích, jež vedou k žádanému
terapeutickému efektu a zároveň
nepřekročí hranici, za níž se projeví
jeho toxické účinky. Ke zpřesnění dávkování léčiva může velmi
přispět genetické testování aktivity
genů podílejících se na metabolismu těchto léčiv. Vyšetření
polymorfismu genu CYP2C19 je
pro upřesnění dávek podávaného
léčiva zcela jistě přínosem.
www.synlab.czSYNLABIANER duben–červen 2014
7
informace pro lékaře a pacienty
Kolorektální karcinom
– význam problematiky a screeningu
Autor: MUDr. Aleš Ducháček
Kolorektální karcinom patří mezi
nejčastější maligní onemocnění
v zemích Evropské Unie a Česká
republika (spolu s Maďarskem
a Slovenskem) zaujímá dlouhodobě nepříznivé přední postavení ve
statistikách incidence a mortality
této malignity. Podle nejnovějších
dat GLOBOCAN z roku 2012 stojí
česká populace mužů v evropském přehledu na 3. místě za
Slovenskem a Maďarskem, u žen
potom obsazujeme 10. nejvyšší
pozici v Evropě. Ročně je v ČR
nově diagnostikováno kolem
8000 pacientů s tímto karcinomem a zhruba 4000 pacientů na
něj zemře. U mužů je incidence
i mortalita kolorektálního karcinomu vyšší než u žen. Většina
případů kolorektálního karcinomu
(80–85 %) tvoří tzv. sporadická forma (jejíž riziko stoupá především
obecně s věkem) a zbytek vzniká
na základě vrozené predispozice
nebo v souvislosti s jinými střevními onemocněními (např. ulcerosní
kolitidou aj.).
Cílem tohoto textu je především
upozornit na princip screeningu tohoto onemocnění – tedy
metod včasného záchytu nemoci v raných, dobře léčitelných
stadiích. Jde stále o nedoceněnou
věc. Přitom vzhledem k relativně
dlouhému času kancerogeneze, tedy faktu, že u většiny typů
těchto nádorů uplyne od vzniku
prvních patologických změn (typicky slizničních polypů) do vývoje
zhoubného nádoru řada let, lze
říci, že naprosté většině (!) případů
tohoto nádoru by bylo možné
zcela předejít, nebo je alespoň
odhalit v časných stadiích. V současnosti je pouze přibližně 40–45
% onemocnění diagnostikováno
v časnějších stadiích. To samozřejmě výrazně zhoršuje dosažitelné
výsledky léčby – zatímco pětileté
relativní přežití pacienta léčeného pro kolorektální karcinom ve
stadiu 1 je 86,0 %, ve stadiu 4 je
to již pouze 12,5 % (analýza z let
2003–2005 v ČR).
Screening hraje zásadní roli
i proto, že způsoby, jak významně
a spolehlivě ovlivnit samotné riziko vzniku nemoci, nemáme zatím
k dispozici. Ovlivnitelné rizikové
faktory byly předmětem mnoha
prací, jejichž výsledky však nejsou
jednotné.
ZÁKLADNÍ FAKTORY ZVYŠUJÍCÍ
RIZIKO KOLOREKTÁLNÍHO
KARCINOMU:
• denní konzumace „červeného
masa“
• úprava potravin smažením,
pečením a grilováním
• vyšší podíl živočišných tuků
v potravě
• kouření cigaret
• zvýšená konzumace alkoholu
Dalším samostatným rizikovým
faktorem je abdominální obezita.
NAOPAK MEZI PROTEKTIVNÍ
FAKTORY PATŘÍ:
• pravidelná konzumace rybího
masa a tuku
• příprava pokrmů vařením
• dostatečný příjem kalcia
a vitaminu D v potravě
www.synlab.czSYNLABIANER říjen–prosinec 2014
8
Zařazení vyššího podílu ovoce,
zeleniny a vlákniny do jídelníčku
prokazatelně nesníží riziko kolorektálního karcinomu. Jejich příznivý
vliv lze z hlediska prevence shledat
jen v podpoře příjmu kyseliny
listové (protektivní množství je
400 μg/den).
Mezi základní screeningové
metody patří testy na okultní
krvácení a kolonoskopie. Národní
program screeningu kolorektálního karcinomu v ČR byl zahájen
v roce 2000. Zprvu používanou
metodou byl guajakový test na
okultní krvácení do stolice jednou
za dva roky u osob nad 50 let
věku, následován kolonoskopií
v případě jeho pozitivity. Počátkem roku 2009 došlo k zásadní
úpravě programu zavedením
primární screeningové kolonoskopie a imunochemických testů
na okultní krvácení. Osobám
ve věku od 50 do 54 let je nově
nabídnut test okultního krvácení
každoročně (praktickým lékařem,
u žen event. i gynekologem,
obvykle ve vazbě na preventivní
prohlídku, ale není to podmínkou). V případě pozitivity tohoto
testu je indikována screeningová
kolonoskopie. Od věku 55 let byla
zavedena možnost volby, a to
buď opakovaný test okultního
krvácení ve dvouletém intervalu,
nebo jako alternativní metoda
primární screeningová kolonoskopie, která může být v intervalu
deseti let zopakována.
Nejpřesnější metodou stanovení
okultního krvácení je kvantitativní stanovení hemoglobinu ve
stolici, přičemž za vhodnou pro
screening je považována cut-off
hodnota (tedy hranice, od které je
test považován za pozitivní) 75 ng
Hb/ml. Takto je test zpracováván
i v synlabu.
Osoby symptomatické a osoby
s vysokým rizikem vzniku nádorů
kolorekta (genetická vloha, střevní
onemocnění apod.) vyžadují
samozřejmě individuální přístup,
výše popsané schéma platí pro
zdravé, asymptomatické jedince.
Tento rok bylo novinkou ve
screeningu zavedení tzv. adresného zvaní – osoby příslušného
věku, u kterých jejich zdravotní
pojišťovny neevidovaly proběhlé screeningové vyšetření, byly
ve dvou fázích přímo osloveny
dopisem vysvětlujícím princip
screeningu a vyzývajícím k jeho
absolvování. Lze jen doufat, že
to splní účel zvýšení ochoty lidí
vyšetření podstoupit – adherence
ke screeningu v ČR se dosud pohybovala asi mezi 25–30 % (celoevropsky se nicméně udává kolem
15 %). Proto (i přesto, že např.
jen v letech 2000–2009 provedli
praktičtí lékaři vyšetření okultního
krvácení u více než 700 000 osob,
bylo provedeno více než 2 miliony
testů a na základě pozitivních
testů bylo provedeno 100 000
kolonoskopií a u desítek tisíc
osob byly odhaleny a odstraněny
polypy, které se mohly změnit
v nádor, a u tisíců osob byl zjištěn
karcinom) zůstaly zatím výsledky
screeningu za očekáváním.
Závěrem tedy opět upozornění –
je-li vám nad 50 let, váš praktický
lékař (event. u žen gynekolog)
by vám měl nabídnout příslušný screeningový test. Pokud
se tak nestane, požadujte ho
sami. Je-li vám nad 55 let, zvažte
absolvování kolonoskopie. Říci,
že vám tato vyšetření mohou
zachránit život, není nadsázka.
Zájemcům o bližší informace
doporučuji webové stránky
http://www.kolorektum.cz a také
http://www.linkos.cz/pro-pacienty.
Zdroje:
Epidemiologie, etiologie, screening a diagnostika kolorektálního
karcinomu, včetně diagnostickoterapeutických zákroků na tlustém
střevě, Suchánek S. et. al., Onkologie 2011; 5(5): 261–265
Změny ve screeningu kolorektálního karcinomu – krok správným
směrem?, Král N. et. al., Onkologie 2010; 4(4): 251–255
www.synlab.czSYNLABIANER říjen–prosinec 2014
9
veterinární medicína
Onemocnění štítné žlázy
(Hypertyreóza koček a hypotyreóza psů)
Autor: MVDr. Petra Malinová
Stejně jako u lidí, i u našich čtyřnohých společníků se může objevit onemocnění
štítné žlázy. Příznaků onemocnění si zpočátku nemusíme vůbec všimnout,
často je totiž připisujeme vyššímu věku našeho zvířecího kamaráda.
Stejně jako u lidí, i u našich čtyřnohých společníků se může objevit
onemocnění štítné žlázy. Příznaků
onemocnění si zpočátku nemusíme vůbec všimnout, často je totiž
připisujeme vyššímu věku našeho
zvířecího kamaráda.
Stavebním kamenem biosyntézy
tyroxinu a trijodtyroninu je jod.
Denní potřeba jodu pro dospělého
psa o hmotnosti 10–15 kg činí 140
µg, pro dospělou kočku 150–400
µg (Nemoci psa a kočky, Prof. MVDr.
Miroslav Svoboda, CSc. a kol.).
Štítná žláza je důležitou součástí
hormonálního řízení organismu. Je
tvořena dvěma samostatnými laloky, ležícími po stranách průdušnice. Základní funkční jednotkou
je folikul, ten je vyplněn koloidem,
který obsahuje glykoprotein
tyreoglobulin. Tyreoglobulin
je zásobní formou tyroidálních
hormonů.
HYPERTYREÓZA
Jedná se o multisystémové onemocnění vyplývající ze zvýšené produkce
a sekrece hormonu T4 a T3 štítnou
žlázou, obvykle v důsledku neoplastického (benigního) procesu.
Obrázek č. 1 Lokalizace štítné žlázy
Hormony
štítné žlázy:
L-tyroxin T4
L-trijodtyronin T3
Kalcitonin
Průměrný věk koček postižených
hypertyreózou je kolem 12,5 roku
(Nemoci psa a kočky, Prof. MVDr.
Miroslav Svoboda, CSc. a kol.). Je
prokázaná dědičná dispozice, vliv
pohlaví se neuplatňuje. Nejčastěji
postiženými plemeny jsou domestikované krátkosrsté a dlouhosrsté
kočky. Zvýšené riziko výskytu
hypertyreózy je u siamských
a himalájských koček (R. W. Nelson,
Sborník XIX. výroční konference
ČAVLMZ).
Hypertyreózní kočka je vyhublý
jedinec s vysokou aktivitou, polyfagií a polyurií, více vnímavý vůči
stresorům (fixace, veterinární prostředí). Dalšími klinickými příznaky
jsou změny na srsti (alopecie,
rozcuchané chlupy, ztráta péče
o srst), polydipsie, zvracení,
agresivní chování. Méně typickými příznaky jsou apatie, slabost,
nechutenství, anorexie.
Obrázek č. 2 Kachexie, změny na srsti
Obrázek č. 3 Ztráta hmotnosti, alopecie
Prvním krokem při diagnostice by
měla být pozorná palpace ventrální strany krku, je nezbytné pečlivě
prozkoumat prostor po obou
stranách průdušnice.
Velmi jednoduchou a významnou
diagnostickou metodou je stanovení hladiny celkového tyroxinu.
Hypertyreózní zvířata mají hodnoty celkového T4 v plazmě nebo
v séru vyšší, než je horní hranice
fyziologického rozmezí, tj. víc než
46–50 nmol/l.
U zvířat trpících současně jiným
onemocněním s hypotyreózním
efektem mohou být výsledky hla-
www.synlab.czSYNLABIANER říjen–prosinec 2014
10
veterinární medicína
Rozhodující klinické příznaky
Lokalizace postižení
Méně časté klinické příznaky
Hubnutí i přes zvýšenou chuť
k přijmu krmiva.
Metabolismus
Mírná hypertermie, anorexie.
Zježená a neupravená srst,
nadměrné lízání srsti.
Srst a kůže
Asymetrická hypotrichóza.
Tachypnoe, tachykardie, palpitace,
hypertrofie levé komory (USG).
Kardiovaskulární a respirační
systém
Dušnost, šelesty na srdci, srdeční
arytmie, (městnavé) srdeční
selhání.
Zvýšený objem trusu.
GIT
Průjem, zvracení (po větším jídle).
PU/PD
(nízká poměrná hustota moči).
Uropoetický systém
(Mírná) elevace hladin močoviny
a kreatininu.
Neklid, předrážděnost.
Nervový a pohybový systém
Celková slabost, apatie.
Neutrofie, eozinopenie
a lymfopenie,
elevace ALT, ALP a LDH.
Krev a krevní plazma
Zvýšený hematokrit,
hyperfosfatémie.
Obrázek č. 4 Klinické příznaky hypertyreózy koček (upraveno podle Rijnberka, 1996)
(Nemoci psa a kočky, Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc. a kol.)
diny T4 ve fyziologickém rozmezí,
pokud však klinické příznaky přetrvávají, je doporučeno opakované
vyšetření v intervalu 2–4 týdnů.
Z dynamických funkčních testů
se u koček uplatňuje tyroninový
supresní test.
V LÉČBĚ SE UPLATŇUJÍ TŘI
TERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY:
1. Destrukce nádoru radioaktivním
jodem,
2. Chirurgická extirpace štítné
žlázy, resp. neoplasticky
změněné tkáně,
3. Léčba přípravky
s antityroidálním účinkem.
HYPOTYREÓZA
Podstatou onemocněni je nedostatek hormonů štítné žlázy. Postihuje
především psy, u koček je mimořádně vzácná. Rozlišujeme hypotyreózu mláďat a dospělých zvířat.
Hypotyreóza mláďat může být
vrozená (poruchy vývoje štítné
žlázy) nebo získaná v postnatálním
období (nedostatek jodu). Projevuje
se zaostáváním v růstu a vývoji postiženého jedince. Při úplné atyreóze
se první příznaky objevují ve stáři
2–3 měsíců. Mezi úvodní symptomy
patří poruchy v sání mléka, snížená
motorická aktivita, hypotermie.
S přibývajícím věkem se objevují
disproporce v růstu a vývoji těla.
Obrázek č. 5 Vrozená hypotyreóza kotěte:
A – kulatá hlava, malé uši, perzistující bleděmodrá duhovka,
B – zdravý jedinec ze stejného vrhu
(Nemoci psa a kočky, Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc. a kol.)
Hypotyreóza dospělých psů
se z hlediska lokalizace dělí na
primární (progresivní autoimunitní
proces, který vede k lymfocytární
infiltraci a postupné destrukci
tyroidální tkáně, až 95 % zvířat
(Nemoci psa a kočky, Prof. MVDr.
Miroslav Svoboda, CSc. a kol.)),
sekundární (nádorový proces hypofýzy nebo okolních tkání, nanejvýš 5 % zvířat (Nemoci psa a kočky,
Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc.
a kol.)) a terciární. Disponovaní
jsou především psi o hmotnosti
vyšší než 20–30 kg, není prokázaná
pohlavní predispozice. Nejčastěji se diagnostikuje u plemen
německý ovčák, boxer, retrívr,
z malých a středních plemen jsou
to jezevčíci, buldočci a kokršpanělé. Nejčastěji se objevuje u zvířat
mladšího a středního věku (1–7 let
(Nemoci psa a kočky, Prof. MVDr.
Miroslav Svoboda, CSc. a kol.)).
Nejčastější klinické příznaky jsou
změny chování a aktivity, sklony
k tloustnutí, snížená chuť k jídlu,
kožní příznaky (alopecie symetrické nebo asymetrické, seborea,
suchá matná srst, tvorba lupů).
www.synlab.czSYNLABIANER říjen–prosinec 2014
11
veterinární medicína
Rozhodující klinické příznaky
Lokalizace postižení
Méně časté klinické příznaky
Snížená chuť k příjmu krmiva,
zvyšování tělesné hmotnosti,
vyhledávání tepla, špatná
snášenlivost chladu.
Metabolismus
Snížená rektální teplota, chladné
periferní části těla.
Suchá lomivá srst matné barvy,
zvýšené vypadávání srsti, chlupy
v telogenní fázi, nesvědivá
symetrická alopecie začínající
v místech otírání, hyperkatóza
(drsná kůže).
Srst a kůže
Hyperpigmentace, mazotok
(zvýšená tvorba lupů), zesílení
kůže (myxedém), ceruminózní
otitis exerna, sekundární
pyodermie, alopecie koncové části
ocasu.
Bradykardie, slabý úder srdečního
hrotu, změny na EKG (nízká voltáž
a negativní vlna T).
Kardiovaskulární a respirační
systém
Poruchy periferní cirkulace, slabý
pulz, srdeční arytmie, méně
prokrvená (chladná) kůže.
Chronické obstipace.
GIT
Průjmy, megaezofagus.
Zkracování až vynechávání říje
(tichá říje), ztráta libida.
Pohlavní systém
Atrofie varlat, neplodnost samců,
gynekomastie, galaktorea.
Letargie, slabost, somnolence,
toporná chůze, (zvýšená aktivita
kreatinkinázy).
Nervový a pohybový systém
Naklánění hlavy, vestibulární
ataxie, paralýze n. facialis, kulhání.
Normochromní,
normocytární hystoplastická
anémie, hyperlipidémie
(hypercholesterolémie).
Krev a krevní plazma
Koagulopatie.
Obrázek č. 6 Klinické příznaky primární hypotyreózy dospělých zvířat (podle Svobody, 1993 a Rijnberka, 1996),
(Nemoci psa a kočky, Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc. a kol.)
Z diagnostických metod se využívá stanovení hladin tyroidálních
hormonů a dynamické funkční
testy. Stanovení hladiny T3 má
minimální diagnostickou hodnotu.
Stanovení celkového T4 má větší
význam, jeho fyziologické rozmezí
je 20–46 nmol/l, s přibývajícím věkem však hodnoty T4 fyziologicky
mírně klesají (Nemoci psa a kočky,
Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc.
a kol.). Krev odebíráme nalačno
po 12hod. hladovce, k vyšetření
posíláme krev nebo sérum.
Léčba probíhá L-tyroxinem a je celoživotní. Z preventivního hlediska
je důležité nekrmit zvířata výlučně
masem nebo vnitřnostmi, ale
zařadit i komerční krmivo.
Obrázek č. 7 Sklony k tloustnutí
Zdroje:
Svoboda M. a kol., 2001, Nemoci psa a kočky II. díl, Česká asociace
veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ)
Nelson R. W., Sborník XIX. Výroční konference ČAVLMZ, 2011.
Endokrinologie – to, co opravdu musíte znát!, Prion, s.r.o.
Obrázek č. 8 Symetrická alopecie
www.synlab.czSYNLABIANER říjen–prosinec 2014
12
aktuálně
Synlab otevřel novou moderní centrální
laboratoř pro jižní Čechy
Autor: Zdeněk Soudný
Novou, zmodernizovanou centrální laboratoř pro jižní Čechy otevřela v těchto dnech
společnost synlab czech s.r.o. v Českých Budějovicích. Nejvýznamnější investiční akce
tohoto roku povede k otevření možností dalšího rozšiřování laboratoře přímo v srdci
regionu. Každý rok realizuje společnost synlab v regionu více než 57 000 odběrů, vyšetří
přitom více než 313 000 vzorků.
„Nově otevřená laboratoř
v Českých Budějovicích nabízí to
nejmodernější vybavení a také
špičkový odborný personál, vše
pod jednou střechou. Dojde tak
k naplnění konceptu koncentrace všech odborností na jednom
místě s cílem poskytování celostní
laboratorní diagnostiky. Ta bude
výhledově doplněna i o zcela novou odbornost, a to genetiku,“ říká
MUDr. Kateřina Kotrčová, Ph.D.,
výkonná ředitelka společnosti
synlab czech s.r.o. „Nově bude
součástí laboratoře i školicí centrum,mající za cíl těsné propojení
poznatků laboratorní diagnostiky
a klinické praxe,“ doplňuje zároveň.
„V rámci celého procesu došlo
k sestěhování několika našich
místních původních působišť do
jednoho, což má pozitivní dopad
na logistiku, ale také na samotná
vyšetření. Investovali jsme také do
samotného vybavení laboratoře,“
říká dále MUDr. Kotrčová.
Pro lékaře z regionu znamená
otevření nového konceptu laboratoře užší spolupráci s odborníky
a také další možnost vzájemné
konzultace a vzdělávání. České
Budějovice si společnost synlab
pro svou laboratoř nevybrala
náhodně. „Hlavním důvodem je,
že zde laboratoř biochemie působí
více než dvacet let a laboratoř
mikrobiologie více než deset let.
Za tu dobu byla navázána výrazná
spolupráce s lékaři a zdravotnickými zařízeními regionu, včetně vý-
„Nová centrální laboratoř pro jižní Čechy poskytuje komplexní laboratorní
diagnostiku a plně naplňuje ambice naší společnosti – být důvěryhodným
partnerem v systému péče o zdraví lidí žijících v České republice. Rozhodnutím
vybudovat svým pojetím zcela novou centrální laboratoř neoddiskutovatelně
potvrzujeme náš trvalý zájem o těsnou spolupráci s lékaři v jižních Čechách,“
říká MUDr. Kateřina Kotrčová, výkonná ředitelka společnosti synlab czech.
znamné spolupráce s Jihočeskou
univerzitou,“ vysvětlila u příležitosti
slavnostního otevření laboratoře
MUDr. Jarmila Bečvářová, vedoucí laboratoří společnosti synlab.
„Spolupráce s Jihočeskou univerzitou je postavena na poskytování
zázemí pro vzdělávání studentů,
které se v nových prostorách ještě
zkvalitní a vytvořením zázemí pro
zavedení dalších nových technologií bude obohaceno o nové možnosti. Dlouhodobě se soustředíme
na vývoj v oblasti laboratorního
vyšetření, díky čemuž společnost
synlab poskytuje mnoho unikátních vyšetřovacích metod. Věříme,
že prohloubením spolupráce
s místní univerzitou se posuneme
opět o mnoho dále. Můžeme se
přitom opřít o fakt, že synlab patří
do mezinárodní skupiny laboratoří, se kterými spolupracujeme ať
již v oblasti předávání zkušeností
a vyhodnocování statistických
dat, tak především ve vzájemném
poskytování know–how na poli
zavádění nových metod vyšetření,“
doplnila MUDr. Bečvářová.
Nová laboratoř poskytuje služby
pro všechna odběrová místa, která
společnost v regionu provozuje
(odběrová místa: 2× České Budějovice, Písek, Trhové Sviny, Blatná,
Český Krumlov; laboratoře: Pacov
a Vimperk). Odbornosti, kterým se
laboratoř věnuje, jsou: mikrobiologie, biochemie, hematologie,
imunologie a nově také genetika.
www.synlab.czSYNLABIANER říjen–prosinec 2014
13
ze světa synlabu
synlab sport team
Autoři: Mgr. Anetta Franková, Bc. Ivana Beberová, Mgr. Michal Bábik
Pohyb je velmi důležitý, někdo dokáže denně uběhnout několik kilometrů, jiný zvedá
činky neskutečné váhy a mnoho z nás považuje za vrchol své sportovní kariéry, když si
třeba v autobuse, v metru či tramvaji nesedne a chvilku jen tak postojí… Nestůjte…
synlab je v pohybu… připojte se do synlab sport teamu.
Po úvodním výstřelu se dal
peloton nesměle do pohybu a až
dlouho po startu se přehoupl
do opravdového běhu. První
kilometry připomínaly spíše
překážkovou dráhu nežli běh.
Hlavním cílem se zdálo být
nesrazit všechny ty stovky běžců
kolem sebe.
Nemusíte aspirovat na druhého
Emila Zátopka nebo Romana
Šebrleho, úplně stačí, když vás
to baví a máte chuť své nadšení
sdílet v barvách synlabu. Stěžejní
disciplínou je v současné době
běh, ale naše ambice jsou větší
a rádi podpoříme i příznivce dalších
sportovních aktivit. Probuďte
v sobě sportovního ducha.
BIRELL NIGHT RUN
V sobotu, dne 6. 9. 2014 se
šestičlenný synlab sport team ve
složení Anetta Franková, Lenka
Hortová, Honza Linhart, Přemek
Valeček, Michal Bábik a Jirka Štika
zúčastnil prozatím největšího
běžeckého závodu noční Prahou
na deset kilometrů „Birell night run“
a překročil tak pověstný Rubikon.
Už není cesty zpět.
Ve srovnání s dosavadními závody,
které místy připomínaly spíše
orientační běh, ve kterých i ti
nejšikovnější běžci mohli zabloudit,
byl Birell night run pro naše
závodníky skutečný křest ohněm.
V závodu, kterého se účastnilo téměř
osm tisíc závodníků z celého světa,
kde Česká televize měla živé vstupy
a polovina Prahy byla zablokována,
SST definitivně potvrdil své kvality.
Začněme ale od začátku. Atmosféra
večerního běhu zasáhla snad
každého už při výstupu ze
stanice metra Můstek. Hlasitá hudba,
nadšení rozcvičující se sportovci
a velký počet domácích fanoušků,
zdaleka převyšující množství turistů,
to vše naznačovalo, že se schyluje
k něčemu mimořádnému. Ihned
po příchodu do startovního pole
v ulici Na Příkopech nesmělo chybět
společné foto, odkládání věcí do
šaten a zařazení se do pelotonu
tisíců běžců.
Po přeběhnutí Vltavy se
u některých závodníků začaly
projevovat první známky únavy.
Na náladě jim zajisté nepřidalo,
když v protisměru potkávali
běžce z Keni, běžící zpět do cíle
a na první pohled vypadající
zcela svěže a odpočatě. Peloton
se otočil v Holešovicích a cestou
zpět byla připravena první
„osvěžovací stanice“. Osvěžení
kazila pouze skutečnost, že jste
teprve v půlce závodu. Trasa pak
pokračovala kolem Kramářovy
vily a zpět do cíle. Poslední
kilometry s vidinou blížícího se
konce ubíhaly o poznání rychleji
a cílová čára jako by táhla běžce
dopředu. Krátce před cílem
už veškerá koncentrace běžců
směřovala k tomu, aby nezakopli
o dlažební kostky.
A konečně cíl! Neskutečný pocit
radosti, hrdosti, ale i únavy.
Běžci dostali medaile, osvěžení
a následovalo závěrečné foto.
Nutno podotknout, že členové
SST svými výbornými časy
jednoznačně potvrdili velmi
dobrou formu. Dobré výsledky
ale zavazují, a SST tak čekají
další výzvy.
www.synlab.czSYNLABIANER říjen–prosinec 2014
14
Download

Synlabianer 04/2014 - synlab Czech Republic