Vimperské noviny
Vydává město Vimperk
6/2014 • Ročník XIX • Zdarma
5. ročník Vimperské akademie seniorů
byl slavnostně zakončen
Ve čtvrtek 15. května 2014 byl
slavnostně zakončen 5. ročník
Vimperské akademie seniorů
předáním certifikátů 74 oceněným seniorům (z 82 přihlášených) za absolvování minimálně
5 ze 7 přednášek. Certifikáty senioři-studenti převzali z rukou
místostarostky města Vimperk
Ing. Jaroslavy Martanové zároveň s malou drobností na památku v podobě magnetky s vyobrazením věžičky, která je součástí
brány vedoucí do vimperského
zámku s logem Vimperské akademie seniorů.
V lednu letošního roku byl seniorům-studentům zadán dobrovolný domácí úkol. Jednalo se
o výběr jednoho ze tří témat pro
slohovou práci. Organizátory
Akademie seniorů bylo v říjnu
2013 slíbeno ocenění nejlepších
slohových prací knihou Romana
Hajníka „Vimperk v zrcadle času“
a zveřejněním nejlepší slohové
práce ve Vimperských novinách.
Součástí slavnostního zakončení bylo tedy i vyhlášení autorů
vítězných slohových prací. Knihou „Vimperk v zrcadle času“ byli
oceněni: pí Zdeňka Frühaufová,
pí Jana Havlanová, pí Stanislava
Hošková, pí Ludmila Klímková,
pí Marie Rálková a pan Milan
Skolek.
Nejlepší práce byly dvě: od pí
Stanislavy Hoškové a od pana
Milana Skolky. Ve Vimperských
novinách budou postupně zveřejněny práce těchto dvou seniorů.
K slavnostní atmosféře ukončení 5. ročníku Akademie seniorů přispěla hudební vystoupení
žáků a učitelů Základní umělecké
školy Vimperk.
V závěru slavnostního zakončení 5. ročníku Akademie paní
místostarostka popřála všem
„studentům“ krásné, pohodové
prázdniny s načerpáním nové
energie z letních zážitků a přáním stejně hojného počtu seniorů-studentů i v dalším ročníku
Akademie seniorů.
K přání prožití pěkného léta se
připojujeme i my – koordinátoři Vimperské akademie seniorů
a těšíme se na setkání v příštím
již 6. ročníku nejen se stálými
studenty, ale i se studenty „nováčky“.
Text: E. Hervertová
Foto: Luboš Drenčeni
Jak znáš svoje město
Soutěž o vstupenky
Město Vimperk se ve spolupráci s MěKS Vimperk rozhodlo realizovat od května
letošního roku pravidelné
soutěže na vybrané kulturní
akce pořádané MěKS Vimperk. Podrobnější informace
jsou zveřejněny na stránkách
města Vimperk – www.vimperk.cz a na facebookovém
profilu města Vimperk –
www.facebook.com/MestoVimperk. Nově mají soutěžící
také možnost hlasovat osobně
v Turistickém informačním
středisku na náměstí Svobody
ve Vimperku.
Odbor ŠKaCR,
MěKS Vimperk
V sobotu 24. 5. se ve Vimperku konalo za velké účasti vystupujících i diváků semifinále MČR v mažoretkovém sportu s náčiním baton – výkonností třída A i B.
Nejlepším mažoretkám předával medaile starosta města.
Foto: B. Kubálek
Vernisáž
V sobotu 17. května byla v prostorách nově zřízené zámecké
galerie na vimperském zámku
slavnostně otevřena výstava obrazů vimperského rodáka Václava Mandelíka. O důstojný rámec
vernisáže se postarala více než
stovka návštěvníků.
Čáry, křivky, linie, barvy. Takto záměrně mini málně vybaven
výrazovými nástroji tvoří Václav
Mandelík. Ovšem jeho úsporná výbava mu nikterak nebrání
v tom, aby na svých obrazech
vyprávěl bohaté a košaté příběhy
z každodenního života. Jako jeden z mála představitelů evropského, ale i současného světového minimalismu nám názorně
předvádí, v čem spočívá ono
nevysvětlitelné kouzlo mistrovství: Jeho úporná snaha o využití
minima výrazových prostředků
ve svém důsledku přináší divákovi řadu bohatých a dramatických
paralelních příběhů, které se odvíjejí v jeho snových krajinách
i na pozadí prostých zátiší.
Václav Mandelík nikdy nezapře své původní průmyslové školení, které dodává řadě jeho děl
úzkostlivě geometrické tvary, ty
však ve svém výsledku působí
velmi plasticky, a málo naplat,
mají co vyprávět. Naštěstí však
nejsou příliš upovídané, ba naopak, soustřeďují se na stručné
vyprávění a přímou cestu k cíli,
tak aby v citlivém divákovi evokovaly neklid z řady palčivých
otázek naší současnosti, spojených s proměnou a industrializací krajiny, s ekologickými
problémy i postupným mizením
původní přírody.
Pokračování na str. 2
Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz
Uzávěrka dalšího čísla bude 16. 6. 2014 v 15 hodin.
Termín zastupitelstva:
16. 6. 2014 od 15.30 hod. v MěKS Vimperk.
Vimperské noviny 6/2014
[email protected] 388 402 264
Zprávy z Rady
Rada města dne 28. 4. 2014
• provádí změnu rozpočtu na rok 2014 dle předloženého návrhu:
změny ve výdajích rozpočtu v celkové částce 379 660 Kč (RO č. 12),
zvýšení objemu rozpočtu na částku 220 692 tis. Kč (RO č. 13),
• rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2014 zahájit výběrové řízení na zhotovitele projektu „Obnova
drobných kamenných památek Vimperska“ dle předloženého návrhu
a jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Jaroslava Martanová (náhr.
Ing. Bohumil Petrášek), Josef Mistr (náhr. Ing. Michal Janče), Alena
Szabová (náhr. Marcela Kobrová), Marie Hrušková (náhr. PhDr. Miloš
Beneš), Stanislav Hlava (náhr. Věra Vávrová),
• rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 zadat zakázku
„Vimperk ulice Pasovská – Zlatý most – posílení konstrukce“ a dále
jmenuje komisi ve složení, členové: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal
Janče, Josef Mistr, Petr Květoň, Mgr. Pavel Dvořák,
• rozhodla, že prodejní cena jednoho balení propagačních zápalek
po čtyřech kusech je 12 Kč a jednoho balení po šesti kusech je 18 Kč,
• rozhodla nepřijmout nabídku Stavebního bytového družstva
Prachatice se sídlem v Husinci na společné financování oprav vstupů
do panelových domů na sídlišti Míru ve Vimperku z důvodu, že předmětné vstupy nejsou v majetku města Vimperk,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 15 000 Kč Senior
klubu na částečnou úhradu nákladů na dopravu autobusem na zájezd
do SRN a oslavu dne seniorů.
Rada města dne 5. 5. 2014
• rozhodla v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 62/2003
Sb., o volbách do Evropského parlamentu, poskytnout v době oficiální
předvolební kampaně bezplatně městské plakátovací plochy pro výlep
volebních plakátů pro volby do Evropského parlamentu pouze prostřednictvím MěKS Vimperk,
• bere na vědomí, že v souvislosti se zajištěním publicity projektu
Cyklotrasa Volyňka bude alespoň jeden den v týdnu od 5. 5. 2014 do 9.
5. 2014 vyvěšena na hlavní budově Městského úřadu Vimperk vlajka
EU,
• rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí sponzorského daru mezi
poskytovatelem OV Media, s. r. o., Vimperk a příjemcem městem Vimperk na zajištění sportovní činnosti místních sportovních organizací
prostřednictvím města a jeho sportovní komise,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč Základní umělecké škole, Vimperk, Nerudova 267, na částečnou úhradu
nákladů spojených s účastí žáků ZUŠ na ústředních kolech soutěží
ZUŠ,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 2 500 Kč TJ Šumavan Vimperk oddílu stolního tenisu na částečnou úhradu nákladů
spojených s pořádáním turnaje „O Zlatou vánočku“,
• rozhodla uzavřít dohodu o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a o poskytnutí příspěvku mezi Úřadem práce ČR a městem Vimperk s platností od 1. 5. 2014 do 30. 9. 2014
dle předloženého návrhu.
Rada města dne 12. 5. 2014
• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo „Optimalizace hospodaření
s komunálními odpady včetně jejich obalové složky pro území ORP
Vimperk“ mezi městem Vimperk a firmou EKO-KOM, a. s., Praha 4,
• schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnoticí komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Revitalizace areálu hřbitova ve Vimperku – I. etapa“ a rozhodla
přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči Dřevotvar – řemesla
a stavby, s. r. o., Chýnov,
• rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 zadat zakázku
„Veřejná zakázka malého rozsahu – II. a III. etapa rekonstrukce šaten
a sociálního zařízení tělocvičny ZŠ Smetanova, Vimperk“ a dále jmenuje komisi ve složení, členové: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Zdeněk
Říha, Josef Mistr, Marcela Kobrová, Mgr. Pavel Dvořák,
• bere na vědomí informaci o technickém stavu některých stavebních konstrukcí v objektu ZŠ TGM Vimperk a rozhodla zadat veřejnou
zakázku dle vnitřní směrnice č.1/2014 na provedení úpravy hromosvodu a provést opravu EI v družinách,
• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Vimperk, ulice Družstevní – chodník“ mezi městem Vimperk a společností Projektcentrum Vimperk,
sdružení projektantů, Vimperk,
• souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 20 000 Kč občanskému družení
MESSADA, pobočka Vimperk, na dofinancování služby sociální rehabilitace ve Vimperku,
• rozhodla udělit výjimku z OZV města Vimperk č. 1/2010 MěKS
Vimperk pro akci FULL MOON MEETING – 4. ROČNÍK PUTOVNÍHO MULTIŽÁNROVÉHO FESTIVALU ŽIVÉ HUDBY, která proběhne v areálu Vodník v tomto časovém rozmezí: pátek 16. 5. 2014
od 22.00 hodin do 17. 5. 2014 do 02.00 hodin a 17. 5. 2014 od 22.00
hodin do 02.00 hodin,
• bere na vědomí rezignaci Ludmily Peškové na funkci ředitelky
Mateřské školy Vimperk, Klostermannova 365 k 31. 7. 2014,
• rozhodla vypsat konkurz na uvolněnou funkci ředitele Mateřské
školy Vimperk, Klostermannova 365 a jmenuje Ing. Bohumila Petráška, Mgr. Dagmar Rűckerovou za členy konkurzní komise jako zástupce zřizovatele. Předsedou konkurzní komise jmenuje Ing. Bohumila
Petráška, tajemníkem komise je určen PhDr. Miloš Beneš,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním florbalového turnaje
ve Vimperku; příspěvek bude použit na částečnou úhradu nákladů
na pronájem tělocvičny, rozhodčí a ceny.
Rada města dne 19. 5. 2014
• schvaluje veřejnou výzvu pro podání nabídek na odprodej nepotřebného majetku – vozidel Městského úřadu Vimperk,
• souhlasí s provedením úplné uzavírky místní komunikace na náměstí Svobody ve Vimperku v termínu od 28. 6. 2014 od 8.00 hodin
do 28. 6. 2014 do 23.00 hodin z důvodu konání červnové slavnosti –
SEJDEME SE NA RYNKU,
• souhlasí s prodejem nepotřebného movitého majetku oceněného
komisí pro oceňování majetku,
• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka
na stavební práce „Revitalizace areálu hřbitova ve Vimperku – I. etapa“
mezi městem Vimperk, a firmou Dřevotvar – řemesla a stavby, s. r. o.,
• rozhodla neposkytnout finanční příspěvek romskému tanečnímu souboru Čhave Devlestar na úhradu na dopravu členů na Světový
romský festival Khamaro v Praze, který se uskuteční dne 30. 5. 2014
z důvodu nečinnosti souboru v minulé sezóně,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 3 500 Kč Radě
rodičů při ZŠ TGM Vimperk na dopravu žáků na krajské kolo Poháru
rozhlasu do Tábora dne 20. 5.2014 (postup družstva starších žákyň
a mladších žáků – lehká atletika).
Kompletní zápis z Rady a Zastupitelstva města naleznete
na webových stránkách města www.vimperk.cz.
Vernisáž
Dokončení ze str. 1
Na druhé straně však Václav
také nezapře ani své šumavské
kořeny, z kterých pramení ona
dávná touha po klidu a adorování prověřených hodnot. Nejvíce je
to patrné na jeho zátiších, která
nám připomínají, ovšem ve velmi
stylizované formě, dávné lidové
podmalby šumavských sklářů
a dotýkají se zdánlivě banálních motivů provázejících naši
každodennost, jsou to zejména
květiny, ovoce, vejce nebo houby, stejně jako běžné předměty,
patřící k rekvizitám šumavských
chalup: ploty, stoly, kuchyňské
nádobí, košíky, dílenské vybavení
či dětské balónky.
Také jeho krajiny prozrazují
nekonečnou inspiraci nejbližším
vimperským okolím a jsou velmi
srozumitelné pro ty, kdož mají
tuto scenérii zažitou: ať již je to
vimperské nádraží, klášterecký
viadukt nebo Pravětínské údolí.
Kdo zná Václava Mandelíka,
ten ví, že nám zdaleka neřekl své
poslední slovo. Přispět k tomu
chce i tato výstava.
Výstava bude otevřena do 6.
července 2014 a navazuje na ni
výstava berlínského výtvarníka
Roberta Bárty.
PhDr. Ladislav Čepička,
ředitel muzea
Vimperské noviny 6/2014 tel. 388 402 [email protected]
Ve Freyungu se setkaly školy a školky
se zájmem o přeshraniční spolupráci
Projekt Cyklotrasa Volyňka
je v plném proudu
PROJEKT CYKLOTRASA VOLYŇKA JE V PLNÉM PROUDU
Název projektu: Cyklotrasa Volyňka.
Realizátor projektu: Město Vimperk.
Partneři projektu: Město Strakonice, Město Volyně.
Město Vimperk dlouhodobě pracuje na rozvoji cestovního ruchu v regionu vytvářením
příznivých podmínek pro cykloturistiku.
Spolu
s městem
Strakonice Cyklotrasa
a městem Volyně ky
nynízatím
pracujíproznačeny
na tomto projektu
reg. a to
č.
Název
projektu:
nejsou,
CZ.1.14/3.1.00/23.02613, který byl podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II
Volyňka.
Realizátor
projektu:
z důvodu
nevyjasněných
vlastJihozápad a který, věříme, bude přínosem pro oblast od Vimperka až do Strakonic.
Aktuální
je následující.
Značení procyklotrasy je
již z většívztahů.
části hotové,
některé
Město stav
Vimperk.
Partneři
nických
Co pouze
se týká
znaúseky zatím proznačeny nejsou, a to z důvodu nevyjasněných vlastnických vztahů. Co se týká
jektu:
Město
Strakonice,
Město
čení,
cyklotrasa
je
proznačena
značení, cyklotrasa je proznačena modrým kulatým logem.
Volyně.
kulatým
Dalším
důležitým bodem je mobiliář cyklotrasy, modrým
tzn. jednotlivá
zastavenílogem.
na trase, která
budou
tvořenaVimperk
informační tabulí,
kolostavem, posezením
a některá
budou takébodem
doplněna je
Město
dlouhodobě
Dalším
důležitým
fitness prvky. V této věci byla na konci května podepsána Smlouva o dodávce a instalaci se
pracuje VITALpark.cz,
na rozvojikterá
cestovního
mobiliář
cyklotrasy, tzn. jedspolečností
byla vybrána ve výběrovém
řízení.
ruchu
v regionu
pří- v září
notlivá
na trase, která
Celý
projekt
Cyklotrasavytvářením
Volyňka bude ukončen
letošníhozastavení
roku.
Lenka Švecová,
budou tvořena informační
tabulí,
znivých podmínek pro cyklotuOdbor ŠKaCR
ristiku.
Spolu s městem Strakonice a městem Volyně nyní pracují na tomto projektu reg. č.
CZ.1.14/3.1.00/23.02613, který
byl podpořen z Regionálního
operačního programu NUTS II
Jihozápad a který, věříme, bude
přínosem pro oblast od Vimperka až do Strakonic.
Aktuální stav je následující.
Značení cyklotrasy je již z větší
části hotové, pouze některé úse-
kolostavem, posezením a některá budou také doplněna fitness
prvky. V této věci byla na konci
května podepsána Smlouva o dodávce a instalaci se společností
VITALpark.cz, která byla vybrána ve výběrovém řízení.
Celý projekt Cyklotrasa Volyňka bude ukončen v září letošního
roku.
Lenka Švecová,
Odbor ŠKaCR „Partnerství přes hranice“ neslo název informační setkání školek, základních a středních škol
a mládežnických zařízení z Čech
a Německa, které se začátkem
dubna uskutečnilo v bavorském
Freyungu. Více než 50 zástupců těchto zařízení přijelo, aby
se dozvědělo více o možnostech
podpory česko-německých projektů a kooperací. Organizátory
akce byly Okresní úřad Freyung-Grafenau, Regionalmanagement
Freyung-Grafenau, EUREGIO
Bavorský les – Šumava – Dolní
Inn a EUROPE DIRECT informační kancelář ve Freyungu.
Možnosti finanční a odborné
podpory při setkávání představily Dana Biskup z Euregia Bavorský Les – Šumava – Dolní Inn
z Freyungu a Radka Bonacková
z TANDEM – Koordinačního
centra česko-německých výměn mládeže se sídlem v Řezně.
V rámci tzv. Malých projektů
EUREGIA bude v roce 2015 možné opět podávat žádosti o finanční podporu česko-německých
projektů do výše nákladů cca.
25 0 00 euro. Výše podpory projektu z Evropské Unie bude max.
85 %. Na tento rok již není možné
přijímat žádosti o podporu, neboť
byly veškeré prostředky v rámci
finančního rámce EU 2007–2014
již vyčerpány.
Z organizace Tandem referovala Radka Bonacková o různých
programech Tandemu, které mohou zájemci o přeshraniční spolupráci dětí a mládeže využívat.
Byly představeny programy jako
např. Rozjeď to s Tandemem,
Kulturjam, Krůček po krůčku
do sousední země a Vyslanci
ze sousední země, Odmalička,
Němčina nekouše atd. V projektové databázi Tandemu je možné
hledat příklady dobré praxe česko-německých výměn mládeže,
internetová kontaktní databáze
zase pomáhá při hledání partnera v sousední zemi. Četné pu-
blikace, jako např. Projekt jako
stavebnice a informační materiály pro výuku usnadňují realizaci česko-německých setkávání. Tandem pomáhá žadatelům
o projekty při iniciování výměnných projektů, zprostředkování
partnerství, s žádostmi o finanční podporu česko-německé spolupráce v oblasti práce s dětmi
a mladeží a poskytuje bezplatné
odborné poradenství. Další informace o Tandemu jsou k dispozici na internetových stránkách:
http://www.tandem-org.de/.
V druhé části informačního
setkání bylo představeno několik
tzv. best-practice přeshraničních projektů. O spolupráci školek Caritaskinderhaus St. Josef
z Freyungu a Mateřské školky
v Bohumilicích referovaly jejich
ředitelky Barbara Späth a Dana
Šmídová. Spolupráci základní
školy ve Zlivi a Realschule Freyung a projekt z oblasti Obnovitelné zdroje energie představil
zástupce ředitele Thomas Aigner
z Freyung. Ředitel Odborného
školního centra Berufsschulzentrum Waldkirchen, Uwe
Burghardt, prezentoval několik
přeshraničních a mezinárodních
projektů odborné školy ve Waldkirchenu, za které dostalo Odborné školní centrum již několik
významných ocenění.
Na závěr akce prezentoval
spisovatel Michael Sellner svou
novou česko-německou knihu
Kouzelné stromy. Kniha pro děti,
ilustrovaná Susannou Zudou, vypráví příběh dvou skřítků, kteří
jsou zlým čarodějem rozděleni
kouzelnými stromy. Kniha, která byla napsána ku příležitosti
25letého výročí pádu železné
opony, končí stejně šťastně jako
naše historie – kouzelné stromy
a hranice zmizí a oba skřítkové se
opět mohou setkávat.
S pozdravem
Karl Matschiner
Vimperské noviny 6/2014
[email protected] 388 402 264
Koncert pro maminky
Odpadová abeceda
Víte, k čemu je dobrá úprava odpadů poté, co odpady vytřídíme do barevných kontejnerů? Co se skrývá pod pojmem komunální
odpad? Pojďme se podívat na nejčastěji používané termíny v odpadové tematice.
Klub žen SDŽ ve Vimperku
již podruhé uspořádal kulturní
program u příležitosti SVÁTKU
MATEK. Letos se akce konala 11.
května ve 14 hodin v Městském
kulturním středisku.
V programu vystoupil velký
dechový orchestr Základní umělecké školy v čele s kapelníkem
panem Petrem Staňkem. Tento
soubor má zvučné jméno jak
v zahraničí, tak i doma, je několikanásobným vítězem soutěží
ZUŠ, což je výborně reprezentuje školu i město. V programu
se dále představily mažoretky
KLAPETO základní školy TGM,
které mají rovněž výborné výsledky a mohou se pyšnit úspěchy
v mnoha soutěžích. Nás zvlášť
v programu zaujali a překvapily
nejmladší, začínající mažoretky.
Byly roztomilé, krásné a jistě
mnoha maminkám se rozzářily
oči při pohledu na ně, na své děti.
Program byl vybrán tak, aby
zaujal, aby se líbil a připomínal
dárek všem maminkám.
Za to vše musíme poděkovat
všem vedoucím jednotlivých
souborů, – paní ředitelce ZŠ
TGM Mgr. Dagmar Rückerové,
paní učitelce Mgr. Daně Kubíčkové a samozřejmě panu kapelníkovi Petru Staňkovi.
Výsledky jejich dobré práce,
píle, pracovitosti a umu jsou dovršením výborných úspěchů.
Patří jim právem velký, upřímný dík!
Záštitu nad touto akcí převzala paní místostarostka města
Ing. Jaroslava Martanová, která
svým bezprostředním vystoupením pozdravila maminky
a babičky. Připravila maminkám
dárek – perníková srdíčka, která
sama napekla, za což jí srdečně
děkujeme.
Mile nás překvapilo a bylo nám
odměnou, že byl zaplněn celý sál.
Přišlo mnoho diváků, což vypovídá, že právě o tyto akce mají
vimperští občané zájem.
Děkujeme za účast a budeme
se snažit v těchto akcích pokračovat.
Magda Jadviščoková,
předsedkyně klubu SDŽ
Vimperk
Zapomněli?
C
estovat některými částmi našeho města autem nebo na kole je
splněním bobříka odvahy. Hlavně ulice 1. máje připomíná dálnici
před opravou. Jenže tady by měl někdo, kdo má pod svým referátem
silniční dopravu, zasáhnout. Tato situace vznikla „profesionálně“ odvedenou prací při pokládaní potrubí. Firma chtěla přerušit svou stavitelskou činnost a nechat ulici nezahrabanou až do jara. Naštěstí vedení
města důsledně trvalo na opaku. Bylo sice přislíbeno, že se stavitelé
na jaře vrátí, ale buď jsou neviditelní, nebo se vypařili. A nám motoristům přibyla nechtěná atrakce. Není to rozhodně žádný slastný požitek
každý den absolvovat trasu od křižovatky až k hotelu Zlatá hvězda.
Existuje vůbec nějaká možnost, aby ten, kdo tuhle ulici nechal takto
upravenou, ji uvedl do původního, sjízdného stavu? Zaplatíme všichni
jednak úklid nepořádku a zbytků starého materiálu (už se stalo), jednak
poničenými tlumiči či snad defektem kola. Zadavatel stavby je veliká
nadnárodní firma, která nám svou vlezlou reklamou oslazuje život. Teď
se ale někam ztratila a ke svému nedodělku se nehlásí? Také reklama.
Karel Beránek
Některé druhy odpadu lze využít a recyklovat. Tomu se říká
jednoduše využití odpadů. Využití může být materiálové, kdy
se odpad použije pro výrobu nového výrobku, sem patří i recyklace, využití může být také energetické, kdy se odpad použije pro
výrobu energie např. v zařízeních
na energetické využití odpadu
a teplárnách. Využitím je i přeměna bioodpadu v kompost.
Materiálové využívání odpadů
probíhá buď ve speciálních zařízeních, která zpracovávají pouze
odpady za účelem jejich recyklace, nebo probíhá v továrnách,
které používají jak primární suroviny, tak druhotné suroviny
vyrobené z odpadů. Většinou se
při zpracování odpadů používá
jak primární, tak druhotná surovina. Příklady zařízení specializovaných jen na odpady jsou
např. kompostárny a bioplynové stanice, které zpracovávají
bioodpady, některé továrny
na zpracování odpadních plastů,
papírny, sklárny a další zařízení
většinou kombinují oba typy surovin.
Aby se z vytříděného odpadu stala druhotná surovina, ze
které lze vyrábět nové výrobky,
je třeba ji nějak upravit. Úprava
odpadů je činnost, při které se
mění vlastnosti odpadů tak, aby
další nakládání s nimi bylo co
možná nejefektivnější. Nejčastějším způsobem úpravy odpadů
je jejich třídění nebo také dotřídění. Dotřídění odpadů z barevných kontejnerů probíhá na tzv.
dotřiďovacích linkách. Správná
třídicí linka je umístěna v hale,
kam přiveze a vysype svozové
auto tříděný odpad z kontejnerů. Pomocí dopravníků se odpad
dopraví do třídicí kabiny, kde Je
na třídícím pásu. Obsluha třídicí
linky vybírá z pásu ručně správné druhy odpadů, přičemž každý
pracovník vybírá jeden nebo dva
konkrétní druhy odpadu, které
shazuje do velké klece.
Když je klec plná, nahrne se
vytříděný odpad z jedné klece
na další dopravník, který doveze
odpady až k velkému lisu. Tam se
z odpadu udělají balíky, mohou
vážit až 500 kilogramů. Balíky
jsou převázány drátem a skladují
ve skladech do té doby, než jich
je dostatek na celý kamion. Pak
se odvezou ke konečnému zpracovateli.
Odpady, které nejdou zpracovat, nebo do barevných kontejnerů na využitelné odpady
nepatří, projedou po pásu až
na konec a tam skončí v odděleném kontejneru. Tomu se říká
výmět. Většinou to jsou obtížně
recyklovatelné odpady nebo odpady, které by v kontejneru skončit neměly, zejména takové, které
jsou znečištěné. Výmět se odveze
buď na skládku, nebo do spalovny komunálních odpadů, kde se
z nich ještě vyrobí teplo nebo
do cementárny, kde poslouží
k výrobě cementu.
Komunální odpad z obcí je
veškerý odpad vznikající na území obce od občanů, ale také
od drobných živnostníků a firem,
které jsou zapojené do odpadového hospodářství obce. Do komunálního odpadu patří tedy domovní odpad, odpad ze zeleně (ze
soukromých a veřejných zahrad,
parků a zelených ploch), odpad
z údržby obce (odpady ze hřbitovů, odpady z čištění silnic a komunikaci – uliční smetky, odpad
z odpadkových košů, apod.).
Komunální odpad zahrnuje
také odpady z drobných provozoven a obchodů, kanceláří
a institucí, úřadů, apod.). Tyto
subjekty by však měly mít s obcí
nebo městem smlouvu o zapojení
do systému obce.
Více informací naleznete
na stránkách www.jaktridit.cz.
EKO-KOM, a. s.
Pojďte s námi
Další letošní výlet Spolku
na ochranu šumavské přírody povede v sobotu 14. června okolo Vimperka. Účastníky po trase Brantlův dvůr,
vojenská vodárna, Klášterec
a Šumavěnka doprovodí Jitka Štefflová. Účast veřejnosti
je možná na vlastní náklady
a nebezpečí. Sraz je v 9.00
před Gymnáziem ve Vimperku a předpokládaný návrat
kolem poledne.
Dušan Žampach
předseda spolku
Vimperské noviny 6/2014 tel. 388 402 [email protected]
Nová laboratoř
Z přítomnosti společnosti
„synlab, s. r. o.,“ v regionu mají
výhody lékaři i pacienti .
MUDr. Jarmila Bečvářová, vedoucí laboratoře „synlab, s. r. o.,“
České Budějovice, díky tomu zná
potřeby lékařů a pacientů v regionu, ale také možnosti, jak efektivně s jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů laboratorních
služeb v České republice pracovat. Jaké jsou výhody přítomnosti
„synlab, s. r. o.,“ v regionu?
Před nedávnou dobou oznámila společnost „synlab, s. r. o.,“ rozšíření svých aktivit také na Vimpersko. Koupila zde laboratoř,
a slíbila, že ji bude rozvíjet. Jak to
v současné době vypadá? Rozvíjejí
se služby skutečně?
Skutečnost, že se laboratoř
ve Vimperku stala součástí naší
společnosti, neznamená jen formální proces. Prakticky se jedná
o poskytnutí standardu laboratoří synlab nově připojené laboratoři, což je výhoda, ze které nejvíce čerpají lékaři a také pacienti.
V čem se tedy změny projevily?
Jaké výhody to jsou?
Pro laboratoř Vimperk to znamenalo nový vozový park, který
umožnil flexibilnější a rychlejší logistiku vzorků, vybavení
plně automatickými analyzátory, pracujícími s uzavřeným
odběrovým systémem a nový
laboratorní informační systém,
který mimo jiné umožňuje propojení s ostatními laboratořemi
společnosti. Díky propracované
logistice svozu vzorků pak lékaři
mohou využít celé portfolio nabídky laboratorních vyšetření.
I výsledky specializovaných vyšetření tak lze získat v krátkém
časovém rozpětí. Přitom rychlé
výsledky mohou zachraňovat
lidské životy – i o tom jsme se
v synlabu již nejednou přesvědčili. Dále lékaři získali možnost
přímého nahlížení na výsledky
a jejich elektronické zasílání,
jakmile je vyšetření v laboratoři
hotové. Tato aplikace znamená
i automatické uložení zaslaných
výsledků do elektronické databáze pacienta.
Jak na tyto změny reagují praktičtí lékaři v regionu?
Lékaře zajímá především nabídka spektra vyšetření, časová
dostupnost výsledků vyšetření.
Novinky v IT technologiích –
zmíněný elektronický přenos,
nahlížení na výsledky pacientů,
připravovaná elektronická žádanka. Z reakcí, které od nich
máme, berou všechny tyto změny
velmi pozitivně. Ostatně na těchto změnách s nimi spolupracuje-
me. Zpětná vazba od nich je pro
nás velmi důležitá.
Jaký dopad má rozšíření služeb
společnosti „synlab, s. r. o.,“ v regionu naopak na pacienty?
Pro pacienty je především
důležitá kvalita poskytovaných
vyšetření a široké spektrum nabídky, které zajišťuje jediná laboratoř. Nemusí na několik míst,
v synlabu mají jistotu spolehlivosti, kvality a také rychlosti.
Spolupracuje společnost „synlab, s. r. o.,“ také nějak s nemocnicemi v regionu? Případně, co by
jim mohla nabídnout?
Vzhledem k tomu, že prakticky
všechny nemocnice regionu jsou
vybaveny vlastními laboratořemi, je nabídka synlabu zaměřena
na odborné semináře z oblasti
molekulární biologie a genetiky
a na tato vysoce specializovaná
vyšetření. A v této oblasti se setkáváme s velkým zájmem.
Laboratorní vyšetření dnes
není určeno jen pro lékaře, ale široké nabídky služeb mohou využít
také sami pacienti – samoplátci.
Jaké služby jim laboratoř nabízí?
Ve skupině samoplátců se jedná jednak o pacienty, kteří nemají
zdravotní pojištění nebo o zájemce, kteří sice jsou pojištěni,
ale mají buď zájem o poskytnutí
vyšetření anonymně, nebo mají
zájem o konkrétní vyšetření.
Nabídka vyšetření je dostupná
na našem webu a zájemci se mohou informovat nejen o požadovaném vyšetření, ale i o odběrech
prostřednictvím bezplatných
linek callcentra. Sestřičky callcentra buď na jejich dotazy přímo odpoví, nebo zajistí kontakt
s naším odborníkem.
A o jaká vyšetření je mezi samoplátci největší zájem?
Nejčastěji požadovaná vyšetření jsou zaměřená na průkaz
protilátek, např. proti HIV, klíšťové encefalitidě. Dále pak určování hladiny protilátek po očkování. Obecně jsem ale ráda, že je
trendem nárůst zájmu o tato vyšetření. Přece jen – ruku na srdce – do zdraví našeho vozu či
domácích mazlíčků investujeme
více času a peněz než do zdraví
vlastního. Přitom je tím nejcennějším, co máme.
Jaká jsou vůbec nejčastější vyšetření, která společnost „synlab,
s. r. o.,“ pro pacienty realizuje?
Vyšetření biochemicko-hematologická dle požadavků lékaře nebo v rámci preventivních
prohlídek a vstupních prohlídek,
mikrobiologická vyšetření při infekčních onemocněních jak dětské, tak dospělé populace. Zvláště
pak vyšetření v souvislosti s hromadným výskytem infekčně pře-
nosných onemocnění. Pro lékaře
specialisty – imunology a alergology je to široká nabídka vyšetření různých alergenů. Zvláštní
kapitolou je pak nabídka vysoce
specializovaných vyšetření pro
pacienty s onkohematologickým
onemocněním nebo pro pacienty
oddělení ARO a JIP .Tato vyšetření zajišťuje naše laboratoř synlab
genetics. Zde se provádějí vysoce
specializovaná vyšetření z oboru
molekulární biologie a genetiky.
Kromě standardních služeb
laboratoří poskytuje společnost
„synlab, s. r. o.,“ také velmi specifickou a odbornou činnost, například genetická vyšetření. Mohou
těchto služeb využívat také pacienti na Vimpersku?
I tato vysoce specializovaná vyšetření jsou dostupná pro
všechny pacienty. Prostřednictvím ošetřujících lékařů jim
může synlab poskytnout vyšetření, které např. provádí naše
centrální laboratoř. Je to díky
již zmiňované logistice svozu
vzorků, včetně jejich zpracování
a předání výsledku lékaři. V případě zájmu je možné seznámit
lékaře regionu s nabídkou vyšetření a zajistit odborníka pro jejich
dotazy formou semináře, nebo
pracovní schůzky. Tato vyšetření
patří do rukou odborníků, kteří
s pacienty proberou vhodnost indikace vyšetření a poskytnou jim
i konzultaci k výsledku.
Majáles ve Vimperku
Foto: J. Tláskal
Vimperské noviny 6/2014
[email protected] 388 402 264
Discoples v hotelu Zlatá hvězda Očima Jaroslava Pomezného
V pátek 25. dubna 2014 proběhla tradiční akce našeho občanského sdružení – Discoples.
Akci jsme věnovali vzpomínce
na naši kamarádku a starostku
Vimperka Stáňu Chumanovou.
Večer nám zpříjemnili svou
hudbou DJs Ivan Müller a Míra
Hokeš, kteří hráli bez nároku
na honorář. Výtěžek z tohoto ple-
su činil 13 305 Kč a bude věnován
na projekt vybudování „Parku
nad pekárnou“.
Velké díky patří všem, kteří se zúčastnili a podpořili nás!
Velmi děkujeme manželům Kutilovým za bezplatný pronájem
sálu, také všem vimperským
podnikatelům i dalším občanům
za ceny do tomboly a příspěvky na vstupném. Seznam dárců
uvádíme níže. Děkujeme též médiím za propagaci akce, tiskárně
S-tisk za vytištění plakátů a bez
poděkování by neměli zůstat ani
všichni organizátoři této akce.
Věra Vávrová,
Občanské sdružení Stanislavy
Chumanové
http://www.obcanskesdruzenischumanove.estranky.cz/
Co o pivu možná nevíte
Jaké je pH piva? Jaká voda je
vhodná pro výrobu piva?
Kyselá nebo zásaditá reakce
vodných roztoků (a tím i pivo je)
se vyjadřuje tzv. pH čísly. Neutrální roztok má pH = 7, kyselý
roztok menší než 7, zásaditý větší
než 7. Podle legislativních předpisů má být pH piva v rozmezí
4,0–4,9, tzn., že všechna piva
jsou kyselá (obvyklé hodnoty
jsou 4,3–4,7). Jestliže jsou hodnoty pH piva mimo tento interval, signalizují nějakou vadu piva,
s výjimkou piv speciálních, např.
typu Lambic. Piva s pH nižším
než 4 mají již nepříjemně kyselou
chuť. Takto nízké pH je důsledkem infekce octovými bakteriemi nebo bakteriemi mléčného
kvašení (např. ležením při vyšších teplotách).
Při výrobě piv v Šumavském
pivovaru dodržujeme striktně
veškeré technologické postupy
a teploty ležení. Tedy i hodnoty
pH našich piv jsou v uvedených
rozmezích. Převážná část produkce jsou navíc piva českého
typu, která mají značnou tzv.
pufrační (tlumivou) schopnost.
Proto mohou neutralizovat a působí příznivě při překyselení žaludku.
Na výsledné pH piva a další
vlastnosti má značný vliv i používaná varní voda, která musí
splňovat všechny požadavky
na kvalitní pitnou vodu. Zejména
pro světlá česká piva je žádoucí
voda měkká, s nízkou uhličitanovou tvrdostí.
Šumavský pivovar používá
vodu vimperské městské vodovodní sítě, která má pro vaření
piv veškerou požadovanou kvalitu.
Ing. Oldřich Koza,
vrchní sládek
Šumavského pivovaru Vimperk
• „Uskutečnilo se, jaké to bylo,
kolik se vás sešlo a jak probíhalo?“ To byly nejčastější otázky,
které jsem v posledních dnech
dostával. Řeč je o ve VN č. 4/14
avízovaném setkání současných
i bývalých celníků na vstupním
místě vimperské větve Zlaté,
neboli Solné stezky do Čech,
na hraničním přechodu Strážný.
Odpověď je stručná: „Ano, konalo se, dle slov účastníků se i vydařilo, přálo i počasí!“ Ale popořádku. 1. května ve 13 hodin se sešla,
více jak padesátka účastníků, aby
pod heslem „Deset let po té aneb
poslední zhasne“ zavzpomínala
na službu, která skončila úderem
půlnoci 30. 4. a vstupem do EU
1. 5. 2004. Po zahájení následovala prohlídka české strany, která se v průběhu 10 let změnila
k nepoznání. Zmizelo zastřešení celniště, z původní budovy,
která přišla o patro a z bufetu
se stalo velké nákupní středisko
s čerpací stanicí, v nedávné době
doplněné o kasino. V odbavovací hale nákladní dopravy vládne
čilý stavební ruch, zde mají být
obchody, ordinace zubního lékaře a fyzioterapeuta a restaurace.
Zkrátka je zde vše podřízeno
komerci, což v mysli řady účastníků zanechalo smíšené pocity.
Zajímavé byly také vzpomínky
Jana Machovce z Vimperka, který stál u zrodu přechodu a v letech 1969-1971 se jako pracovník
OSP Vimperk na jeho výstavbě podílel. Stojí za zmínku, že
v době otevření 12. 9. 1971 patřil Strážný k nejmodernějším
v celém Československu. Nyní
jeho slávu připomínají zažloutlé
fotografie a záběry z filmu „Muž
z Londýna“ a seriálu „Ve znamení Merkura“, kde ve vstupní hale
lze spatřit i znak města Vimperk. Protikladem naopak působí německá strana,. kam po té
směřovaly kroky celníků. Mimo
odstraněného celniště se za 10 let
nic nezměnilo. Původní budova
celnice z třicátých let minulého
století a odbavovací areál z roku
1997 spíše připomínají „spící Šípkovou Růženku“. Opravdu velký
rozdíl ve srovnání s českou stranou. Jak trefně poznamenal jeden
z účastníků „Kdyby se EU někdy
rozpadla, tak Němci vezmou
jenom razítka a mohou ihned
úřadovat!“ A Češi? Raději nedomyslet! Současnost hraničního
přechodu ve Strážném připomínají občanům Vimperka kamiony
a odtahovky s ojetinami projíždějící městem po silnici první třídy
číslo 4.
• V sále MěKS byl 15. května
vyhodnocen V. ročník Vimperské akademie seniorů. Z rukou
místostarostky města Ing. Jaroslavy Martanové převzalo 74
úspěšných absolventů „Certifikát
úspěšného absolventa“ vzdělávacího procesu, který významnou
měrou napomáhá rozšiřovat znalosti o jihočeském a šumavském
regionu, městě Vimperk, jeho
historii, současnosti a dalších
zajímavostech. Součástí bylo
také vyhodnocení zadané slohové práce. Porota neměla lehké
rozhodování, z dvaadvaceti zaslaných prací nakonec vybrala
šestici autorů: Janu Havlanovou,
Zdeňku Frühaufovou, Ludmilu
Klimkovou, Stanislavu Hoškovou, Marii Rálkovou a Milana
Skolka. Slohové práce Stanislavy Hoškové na téma „Můj vztah
k moderní technice“ a Milana
Skolka „Město mýma očima-dříve a nyní“ byly navíc těmi vítěznými a budou zveřejněny v červnových a červencových Vimperských novin. Obliba Akademie
mezi dříve narozenými neustále
narůstá. Do pátého ročníku bylo
přihlášeno 82 posluchačů, což
představuje nejpočetnější skupinu studentů v širokém okolí. Již
nyní město připravuje šestý ročník, který bude zahájen v říjnu
a bude obsahovat šest přednášek
a jednu „Akademii na kolech“.
Jaroslav Pomezný
V sobotu 10. května se konalo u řeky Volyňky ve Vimperku okrskové kolo
soutěže družstev dobrovolných hasičů v požárním sportu. Pěkný požární útok
také předvedlo družstvo žáků.
Ing. Jaroslav Hais, SDH Vimperk
Vimperské noviny 6/2014 tel. 388 402 [email protected]
Bouráme kvalitu, stavíme kvantitu
Dětské centrum Šumavous
„Vimperský novotvar“
Kýč primárně působí na city.
Vyvolává sentimentální náladu,
která je jedním z charakteristických znaků kýče. Kýč usiluje, aby
představoval vyšší kvalitu, než jakou ve skutečnosti má. Často se
jedná o náhražku: umělá hmota
místo dřeva, napodobenina místo originálu. Kýč je spíše zdání
než bytí, není autentický. Kýč je
to, co je masově vyráběné a masami přijímané.
(Definice kýče podle
Gabriele Thullerové.)
Ať už se jedná o nově vzniklý solitérní dům, rekonstrukci či
zásah do veřejného prostoru, velmi často registruji použití právě
těchto imitací materiálů neboli
kýčů. Důvody mohou být různé
– nízká pořizovací cena, nevkus,
zbytek plechovky barvy ve sklepě
či vizuální spokojenost investora
s tímto kýčovitým materiálem.
Současný stav vyspělých technologií výroby, nových produktů a jejich neomezené barevné
variace způsobují jejich nepromyšlenou aplikaci. Vše pramení
z pocitu dát domu nový vzhled,
odlišit se od ostatních, snažit se
ohromit okolí nebo z čistě technického hlediska navrátit dům
do použitelného stavu.
Výstavba vimperských novotvarů spočívá ve výběru rodinného bydlení z katalogu, který
nabízí principiálně totožné domy
z keramických tvárnic, vnější
omítky a dřevěného krovu sedlové střechy. Pokud je dostatek
financí, investor má tendence
dům ozvláštnit, přidat mu další
vrstvu, chce z něj udělat dům –
originál. Ovšem tento počin celkové formě domu už nepomůže,
spíše ho ještě více degraduje
svým umělým vzhledem. Nevím, proč by se měly domy obkládat umělým kamenem, místo
dřevěného šindele dávat plastové
imitace nebo pokládat linoleum
s texturou dřeva na podlahy. Vše
se odvíjí od poptávky, a to nejen
ve výstavbě. Tyto nekvalitní,
ideově zmršené produkty a levné náhražky jsou pouhou reakcí
výrobců na trh a jeho poptávku.
Pokud je primárním hlediskem nízká cena, tak použiji
materiál, který je laciný, ale zároveň dobře rozpoznatelný svou
typickou texturou, strukturou,
barvou a odleskem. Jako příklad
uvádím srovnání plastového šindele a eternitu. Eternit je českou
veřejností dáván do kontextu
s minulým režimem a panelákovou šedí. Ovšem současný eternit neobsahuje zdravý škodlivý
azbest a je svými mechanickými
vlastnostmi mnohem progresivnějším materiálem za dostupnou
cenu. Materiál, který si nehraje
na nějaký jiný. Tzv. česká šablona vláknocementové desky má
v českých zemích svou tradici
a povrchy střech s ní vypadají příjemně, na rozdíl od lesklých šindelů či asfaltových pásů
ve struktuře kanadského šindele,
který už z podstaty názvu zde
nemá co dělat.
Stačí se vrátit o sto let zpět,
kdy regulací a omezením byla
výhradně cena, a kdy neexistovaly žádné náhražky. Stavby si
uchovaly jednoduchost, strohost, příjemné lidské měřítko
a čitelnost. Venkovské domky
byly výhradně stavěny ze zdrojů
typických pro danou oblast. Proto v lokalitě, kde se vyskytovaly
lesy a kamení, byl i samotný dům
toho obrazem. Naopak tam, kde
se nacházely louky nebo pole,
můžeme nalézt střechy z doškové
krytiny. Forma byla v harmonii
s dispozičním rozvržením a konstrukcí. Nebyla potřeba se nějak
ukazovat, stavby a jejich barvy
(např. jemná šmolková modrá
barva) byly střízlivé, nenápadné,
vzájemně tvořící ucelenou a příjemnou strukturu zástavby. Proč
se cítíme ve starém jádru města či
na vesnici lépe než na novodobé
suburbii města?
Tímto počínáním a napodobováním se ze staveb vytrácí
elementárnost, surovost a lidské
měřítko. Neproporčnost s barevnými akcenty a plastovým leskem způsobuje brakové prostředí a rušivý element. Většina lidí
má tendence vyzdvihnout svůj
dům „krásnými“ barvami místo
toho, aby si uchoval nenápadnost
a začleněnost do svého okolí. Se
stavbami je to jako s lidmi: Aby
mohli vyniknout ti krásní (veřejné stavby, dům na skalním ostrohu) zákonitě musí existovat i ti,
kteří až tak krásní nejsou (nenápadné strohé domy).
Karel Harazim ml.,
student architektury
Květnové programy pro děti
se nesly ve znamení různých témat. Společným jmenovatelem
však zůstává užít si společné bytí
v lese, užít si legraci a něco nového se dozvědět.
První májový den se nesl
ve znamení výroby čarodějnických košťat. Uřízli jsme si vhodný klacek a nastříhali březové
proutky. Ještě svázat a doplnit
vlastním ornamentem. Košťata
děti vyráběly postupně, pro malé
malá košťátka, pro velké velká.
Ochutnali jsme i květy borůvek.
Ještě nás napadlo, že i borůvčí by
se dalo využít na košťátka, spíš
ale připomínala štětky .
8. května a následující dny
jsme si povídali o válčení a bojových uměních. Děti měly možnost poznat samurajské umění,
dozvědět se zajímavé informace
o samurajích. Povídání pohltilo
nakonec hlavně tatínky. Tentokrát musely děti přemlouvat rodiče, aby už šli domů.
Psovodi Policie České republiky k nám zavítali i se svými
„mazlíčky“. Psi dětem ukázali
svoje schopnosti. Děti si samy
zkusily, jak se dokáže pes zakous-
nout do rukávu a jakou má sílu.
Pak jsme si s policisty povídali,
jak často se musí služební pes
cvičit, co jí, jestli má z toho kousání do zlých lidí zkažené zuby
a jestli si je musí čistit nebo kdy
služební pes přestává pracovat.
Nakonec jsme se věnovali
zbraním a taktice lovu u indiánů.
Měli jsme možnost se seznámit
se skutečnými zbraněmi i jejich
replikami. Děti si zkusily foukačku, vrhací zbraň na lov zvěře bola
či vystřelit z luku na terč.
Během května nás navštívilo
několik mateřských škol. Přichystali jsme pro ně celotýdenní
program. Někteří se potýkali se
Žlutovousem – zlým skřítkem,
který má svou kouzelnou moc
ukrytou ve žlutých vousech a Šumavousovi tropí samé nepravosti. Další děti zase hledaly truhlu
s pokladem. Což o to, truhla byla
nalezena podle mapy hned první
den, ale klíče od ní nebylo vůbec
jednoduché získat. Plnili jsme
spoustu úkolů a pomocí indicií
jsme postupně získávali klíčky
od tajemného pokladu.
Mgr. Lenka Randáková
Frühaufová
Pozvánka
ECM Vimperk Vás srdečně
zve na již 6. ročník baseballového kempu. Jedná se o příměstský tábor, který se uskuteční v týdnu od 29. června
do 4. července 2014. Zúčastnit se ho mohou zájemci od 8
do 99 let. Věk nerozhoduje.
Bude se hrát baseball, hry
a procvičí se i angličtina. Tým
povedou rodilí mluvčí z USATennessee, Arkansas. Součástí
tohoto kempu bude i kurz angličtiny pro dospělé, který se
uskuteční od 30. června do 4.
července 2014.
V úterý 1. července bude
koncert pro vimperské občany v MěKS Vimperk. Hrát
a zpívat bude Michael Cody
z Tennessee.
Podrobné informace na:
www.ecmvimperk.estranky.cz
nebo na tel. čísle 728 958 056
– pan Neužil Zdeněk.
ECM Vimperk
Vimperské noviny 6/2014
[email protected] 388 402 264
Z Národního parku Šumava
• Na Šumavě sečetli počet
tetřívků během nejkomplexnějšího monitoringu tohoto ptáka
na území Ptačí oblasti Šumava,
Ptačí oblasti Boletice a přilehlých
lokalit v Rakousku a Bavorsku.
Tetřívek patří mezi nejohroženější živočichy Šumavy. Jeho počet od minulého sčítání na území
NPŠ klesl. SNP a CHKO Šumava
plánuje záchranný program, jehož cílem je posílení populace
tetřívka obecného na Šumavě.
Když se dříve bezlesí více udržovalo, neměli to predátoři tak
jednoduché. I proto je jedním
z hlavních programů Správy
NP a CHKO Šumava lepší péče
o bezlesí. Nepříznivé jsou také
vysoké stavy prasete divokého
podílejícího se v některých oblastech významně na predaci
tetřívčích hnízd. Někde tetřívka
vytlačují i turisté.
• Pracovníci rybí líhně na Borových Ladách vysadili plůdek
pstruha potočního do řek a říček, které protékají Národním
parkem Šumava. V rámci zarybňovacího plánu vydaným Ministerstvem životního prostředí ČR
posílili populaci původního druhu šumavské ryby.
• Více než 53 tisíc lidí navštívilo letos Informační středisko
soví voliéry v Borových Ladách,
které je celé věnované životu sov.
Tento údaj činí ze sovária jedno
z nejnavštěvovanějších míst NPŠ.
Vysoké návštěvy pokračují i letos. Každý den, když je otevřeno,
přicházejí více než tři stovky lidí.
Návštěvníci nejvíce oceňují, že se
mohou volně procházet, v klidu si
sednout, pozorovat a navíc sovy
ve voliérách aktivně vyhledávat.
Otevřeno je zde od počátku května do konce září každý den mimo
pondělí. V úterý je prodloužená
otevírací doba do pozdních večerních hodin. Návštěvníci tak
mají možnost pozorovat chování
sov v době jejich největší aktivity,
tedy večer nebo v noci.
• V sobotu 24. května o půl
dvanácté u horního portálu plavebního tunelu na Jeleních vrších
začala 17. novodobá plavební
sezóna na Schwarzenberském
plavebním kanálu. Připravil ji
folklorní soubor Libín-S Prachatice spolu se svými partnery, mezi
které patří i Správa NP a CHKO
Šumava. Součástí sobotního
programu bylo také představení
nových informačních materiálů
– jedním z nich byla nejobsáhlejší vydaná monografie o kanále
s originálním českým překladem
původního textu Ernsta Mayera
z roku 1828. Každý příchozí, jako
vážný zájemce o historii kanálu
a kraje pod Trojmeznou, dostal
nový materiál zdarma. Krátce
před půl třetí přitáhla pozornost
návštěvníků skupinka chlapíků
z Igelbachu v kožených kalhotách s dlouhými biči v rukou.
O půl třetí začala pod myslivnou
na Jeleních vrších ukázka plavení.
Holý vrchol Knížecího stolce ve VVP Boletice.
Mgr. Pavel Pechoušek,
tiskový mluvčí
SNP a CHKOŠ Šumava
ZO ČSOP Šumava
Setkání s naučnou
stezkou Sudslavický
okruh
V rámci celostátní kampaně
Českého svazu ochránců přírody „Setkání s přírodou“ proběhne
v neděli 15. června 2014 komentovaná přírodovědná vycházka
na naučnou stezku Sudslavický
okruh. Cestou uvidíme Sudslavickou lípu, jeskyni, bývalou vápenku a řadu vzácných a chráně-
ných rostlin. Sraz je pro zájemce
ve 14.00 hodin na vlakové zastávce Bohumilice v Čechách (zastávka u naučné stezky). S sebou terénní obuv a oblečení do přírody.
Více informací lze získat
na [email protected] nebo
na tel. č. 777 812 835. Trasa
po naučné stezce bude z důvodu
sesuvu skalního masivu částečně
upravena.
Zachránilo se
přes tisíc žab
Migrace obojživelníků za jarním rozmnožováním skončila,
a tak jsme poklidili zábrany, které
bránily vstupu žábám do silnic,
kde jim hrozilo přejetí od automobilů. Konkrétně se jednalo
o 200metrový úsek na silnici I.
třídy R4 u Lčovic a 2 úseky (430
metrů a 100 metrů) okolo Šumavských Hoštic.
Za 6 týdnů, kdy byly zábrany
postaveny, se do sběrných nádob zachytilo 567 obojživelníků u Lčovic a 516 obojživelníků
na obou úsecích u Šumavských
Hoštic. Většinou se jednalo o ropuchy obecné, ale mezi odchycenými byli i skokani nebo čolek
obecný. Tito obojživelníci byli
následně přeneseni přes komunikaci do rybníků, kde proběhlo
jejich rozmnožování.
Pro zajímavost jsme letos
postavili u Šumavských Hoštic
i migrační zábrany pro výzkum
intenzity zpětného tahu z rybníka po rozmnožení. Při něm se
odchytilo dalších 250 žab.
Bc. Jakub Hromas, DiS.,
ZO ČSOP Šumava
Vimperské noviny 6/2014 tel. 388 402 [email protected]
Rozhovor s Mgr. Jiřím Mánkem,
odvolaným ředitelem Správy NP a CHOŠ Šumava
Ministr Brabec uvedl, že vaše
názory na vedení NPŠ se lišily
od jeho. Nikde se nepsalo, v čem
byly ty rozdíly?
Celé to vnímám tak, že
na panu ministrovi od počátku
velmi pracovali aktivisté. Podsouvali mu velmi intenzivně řadu
svých názorů, falešných postojů
a domněnek. V tom jsou přeborníci. Asi mu nakukali i nesmysly typu, že jsem nějak napojen
na „kmotrovskou“ Hlubokou, což
je pro politika z Hnutí ANO silné
kafe. Samozřejmě je to nesmysl
a věřím, že si ministr řadu věci
dodatečně ověří.
Počkejte, vy jste s ministrem
před odvoláním nemluvil?
Já se k panu ministrovi i přes
veškerou snahu na rozdíl od aktivistů nedostal. A tak zůstala řada
předsudků, které jsme měli možnost diskutovat až po mém odvolání. Nedá se nic dělat. Je to pryč.
Dozvěděl jste se tedy po svém
odvolání při své první a poslední audienci, v čem se s ministrem neshodujete?
Pokud jde o zásadní rozpory,
tak je to především otázka zákona o NP Šumava. Já jsem ze své
odpracované praxe přesvědčen,
že NP Šumava potřebuje svůj
vlastní specifický zákon, který
má dokonce určit i zonaci. Aby
se nemohlo stávat to, čeho jsme
byli v minulosti tolikrát svědky,
že se pravidla hry mění za pochodu podle názoru ministra nebo
ředitele. V minulosti se obcházela zonace, plán péče obce i Rada
NP. Takže jednou se udělovaly
pokuty za nezpracování kůrovce
ve druhé zóně, pak ve druhých zónách umřelo pod tlakem kůrovce
milion stromů, a nic se nedělo,
nikomu to nevadilo, až po to, že
se udělovaly pokuty za to, že se
kůrovec ve druhé zóně zpracoval.
Nebo jednou se NATURA 2000
použila jako důvod pro asanaci
kůrovce, dokonce i v první zóně
a po druhé se ta samá NATURA
2000 použila jako důvod pro neasanování kůrovce ve druhé zóně.
To jsou paradoxy!
Ano. To prostě nejde, to je
chaos. Chaos, kterého pak jen
zneužívají nevládní organizace
a aktivisté, kteří nemají žádné
odpovědnosti, jen chuť provokovat, kazit, bořit a ničit. Mate to
veřejnost laickou, odbornou ti
právnickou.
A ty rozpory tedy?
Na rozdíl ode mne se pan ministr po 100 dnech na Ministerstvu domnívá, že Šumava žádný
speciální zákon nepotřebuje, že
stačí podzákonné normy jako
Plán péče a zonace. A druhý fakt,
ve kterém se rozcházíme, je to, že
se na poslední chvíli v plánu péče
na příští roky objevil pro mě nepřijatelný cíl pro lesní ekosystémy NP Šumava. A to, že se má
většina lesa převést do režimu samovolného vývoje, tedy bezzásahovosti. V NP Šumava je 55 000
hektarů lesa, většina je podle
pana ministra nejméně 40 000
hektarů (zvýraznil J. H.). To je
daleko víc než polovina parku.
Ale takový požadavek nikdy
nikdo ještě nevznesl, nebo ano?
Ne. Takový cíl tu nikdy před
tím nebyl, já to považuji za naprostou utopii a hlavně velikou
chybu. Nebylo to diskutováno
ani se mnou jako s ředitelem,
a ani s regionem a Radou NP. To
se nikdy v plánu péče nemělo objevit a to je také důvod, proč jsem
podepsal nově vzniklou Chartu
Šumavy (www.chartasumavy.cz,
pozn. J. H.), i když jsem na plánu
péče spolupracoval.
Dva dny před vaším odvoláním jste hovořil o rekonstrukci
vimperského zámku a přesídlení vedení Parku na zámek.
Vimperský zámek je nejenom
pro Vimperk, Správu NP, nejenom pro celou Šumavu, ale pro
celou Českou republiku veliký
unikát. Už když jsem v roce 2007
připravoval pro Vimperk Strategický plán rozvoje města, bylo
to veliké téma. Na zámku vždy
sídlila správa Šumavy. Dokonce
tam řadu let sídlila také Správa CHKO a posléze Národního
parku Šumava (zvýraznil J. H.).
Podle mého názoru se ze zámku
Správa NP neměla nikdy odstěhovat. K tomu došlo v roce 1995.
Od té doby to šlo se zámkem
z kopce. Byly tu plány na jeho
prodej do soukromých rukou, ale
přicházely divné nabídky, včetně
ruských investorů. Před dvěma
lety se začalo pracovat na převodu zámku z rezortu MŽP do rezortu Ministerstva kultury a i já
se na tomto společně s panem
starostou a paní místostarostkou
Vimperka podílel. Společným cílem všech byla záchrana a obnova unikátního zámku.
Já vím. Asi před rokem se
zdálo jasné, že Ministerstvo
kultury zámek převezme. Psal
o tom i starosta ve VN jako o hotové věci.
Ministerstvo kultury bylo celou dobu rozpačité, část vedení
by se o zámek byla postarala,
část vedení to zásadně odmítala. Pak se naskytla možnost,
že by Kultura na zámek mohla
získat prostředky, a tak se začalo
s převodem. Nicméně prostředky posléze vyšuměly a s nimi
i chuť Kultury si zámek převzít.
A jednání ustala. Místo abychom
nečinně přihlíželi, snažili jsme
se vymyslet plán, jak to udělat,
aby zámek smysluplně a přitom
za slušné peníze ožil. Provozní
náklady by musely být snesitelné. Vznikl tým lidí, který se pro
zámek nadchl. Měli jsme plán,
který dával smysl a vidinu prostředků, jak ho postupně opravit.
Můžete to konkretizovat?
Ještě letos jsme mohli začít
rekonstrukcí zahrad, na což poskytne dotaci SFŽP a obnovili
bychom letos i nádherný renesanční sál a restauraci. Sál má potenciál být památkou UNESCO
a každá hospoda oživuje každou
nemovitost. Navíc jsme měli
koncept vlastního PARK RESTAURANTU, což je reklama
Národního parku jako hrom.
Do dvou let by mohla na zámek
přesídlit Správa NP, která by
nezabrala více jak 20 % zámku,
zbytek by byl pro veřejnost. Když
by na zámek chodilo do práce
70 lidí, budova by žila. Bylo by
to něco úplně jiného, než kdyby
tam byla jen liduprázdná expozice nebo vzdělávací centrum, jak
se plánovalo. Provoz se zaměstnanci Správy by se smysluplně
schoval do provozu organizace,
který by ho hravě utáhl. Do šesti let jsme chtěli mít podstatné
hotové. Dotace bychom sehnali.
Nemusela by to být miliarda, ale
stačilo by nějakých 400 milionů.
To jsou peníze, které jsme za dva
roky intenzivní práce dokázali
sehnat i pro region NP Šumava
a většina z nich se letos a příští
rok do regionu promítne. Pracovalo by se na marketingu a místo
15 000 lidí by ročně na zámek
chodilo 100 000 návštěvníků.
Vždyť i do nově opraveného informačního střediska na Kvildě
nám chodilo 90 000 lidí ročně.
A zámek je přeci jenom jiný kalibr. A místo 25 Kč by bylo vstupné 80–100 Kč. Tím by se zaplatil
provoz. Dokonce jsme s projektem seznámili i představitelem
MŽP, který kvůli tomu speciálně
přijel. Zdálo se vše OK. S panem
ministrem jsem o tom samozřejmě chtěl mluvit osobně, nedá se
realizovat žádný projekt nad milion korun bez schválení ministerstva, taková máme pravidla.
Bohužel k rozhovoru na téma
zámek již nedošlo.
Ministr to uťal. Jistě jste
mu při setkání dokladoval, že
investice se brzy vrátí. Mně se
zdá, že Ministerstvo kultury,
které se chtělo našeho zámku
zbavit, nebude mít o něj zájem
ani teď. To znamená, že vzácné
stropy a unikátní renesanční
nástěnné malby už zase nemají
naději?
Já nevím, jak se ho Ministerstvo kultury ujme, přál bych
vimperskému zámku, aby to bylo
tak, aby pod jeho rukama vzkvétal. Bohužel se bojím, že Kultura
nesežene prostředky na spolufinancování dotací a nevím, zda
sežene dostatečně zapálené lidi
pro realizaci, které jsme my měli.
Stejně nevím, jak si Kultura poradí s provozními náklady zámku,
ať již tam vybuduje cokoli. Chci
věřit, že zámek může mít naději.
Pokud tomu budu moci být nápomocen, určitě to budu podporovat i fyzicky pomáhat. Nicméně
upřímně po získaných zkušenostech nyní převod zámku z Ministerstva životního prostředí
na Kulturu spíš vnímám tak, že
MŽP si s nemovitostí neví rady
a nechce vědět, nechce udělat
nic navíc, než je nezbytně nutné a hledá nejsnazší cestu. Je to,
jako když přijdete k ortopedovi se
zlomenou rukou a on vás píchne
do oka, abyste šli nejdřív k očnímu. Přesto chci věřit, že zámek
musí mít naději. Všichni Vimperáci i celá Šumava by si jeho
opravu a lepší využití zasloužili.
Sám jsem viděl, kolik nádherných a v regionu střední Evropy
unikátních věcí zámek skrývá.
Je přece povinností každého
chovat se ke svěřenému majetku jako řádný hospodář. K tomu
jste se zřejmě chystali. Životnímu
prostředí zámek patří, ať se tedy
o něj stará a nepřehazuje horký
brambor těm, kteří už dali najevo, že nemají zájem.
Něco na tom, co říká MŽP, je.
Argumentuje,tím, že se Správa
NP má starat o ochranu přírody,
a ne o kulturní památku. Ale je
to podle mě spíše alibismus a nechuť pracovat navíc. Kdyby tam
Správa sídlila, je to prostě její
sídlo a ochranu přírody by dělala
dál jako nyní. Jsem přesvědčen, že
by ochranu přírody dělala nadále
stejně dobře jako nyní, protože peníze na ochranu přírody se shánějí z jiných kapitol a jiných zdrojů.
Jistě by neubylo peněz na revitalizaci rašelinišť, revitalizaci toků,
na výzkum a monitoring. To jsou
úplně jiné kapitoly. Jenom se musí
chtít a nebát se (zvýraznil J. H.).
Děkuji za rozhovor a milé přijetí. Přeji vám do osobního i profesního života mnoho štěstí, úspěchů a poučení z nezdarů.
Rozhovor vedl Jiří Horák
[email protected] 388 402 264
Vimperské noviny 6/2014
Z Gymnázia
a Střední odborné školy ekonomické Vimperk
Debrecínu a Vezspremu, Italové
z Brixenu a Ischie, Litevci z Vilniusu, byly tu školy ze Španělska,
Slovenska, Brna i Českých Budějovic. Všichni se představili
v krátkých kulturních vstupech
hudbou a tanci typickými pro
své země. Byla to opravdu pestrá
podívaná.
Je krásné, že se mladí lidé mohou takto setkat a uvědomit si
svou sounáležitost s naším „Euro-kontinentem“. Celá slavnost
byla zahájena vztyčením májky
s vlaječkami všech partnerských
zemí a ukončena Evropskou
hymnou.
Jaromír Starý
Žáci školy u písemné
části státní maturity
uspěli
Všichni žáci gymnázia úspěšně napsali didaktické testy státní
části maturitní zkoušky a dosáhli velmi dobrých výsledků
z českého jazyka, matematiky,
anglického, německého i rus-
kého jazyka. Velká většina žáků
dosáhla úspěšnosti nad 75 %, což
je řadí v republikovém žebříčku
do nejlepší třetiny všech maturantů. I žáci obchodní akademie
byli úspěšní, pouze jedna žákyně
jen těsně nesplnila kritéria didaktického testu z anglického jazyka.
Mgr. Jan Heřta, ředitel školy
Anglie a Francie 2014
Letos naše škola pořádala zájezd do Anglie spojený s návštěvou Paříže, abychom si prohloubili znalosti anglického jazyka
a poznali jinou zemi.
Ve čtvrtek 10. dubna jsme
ve večerních hodinách opustili
Českou republiku a druhý den
ráno jsme se probudili v Paříži.
Navštívili jsme nejvýznamnější
pařížské památky. Zažili jsme
plavbu po řece Seině, návštěvu
Louvru nebo Eiffelovy věže. Celý
den strávený v Paříži byl zakončen prohlídkou slavného chrámu
Notre Dame.
navštívili Dover Castle, kde jsme
si prošli celý obrovský komplex,
z něhož byl výhled na moře. Ještě
téhož dne jsme navštívili město
Canterbury se známou Canterburskou katedrálu. Po tomto
dlouhém dni jsme přijeli do městečka Sittingbourne, kde na nás
čekaly naše hostitelské rodiny
a rozvezly jednotlivé skupinky
k sobě domů. U těchto rodin jsme
strávili celkem tři noci.
Jeden den jsme strávili v univerzitním městě Oxford, kde
jsme viděli jednotlivé studentské
koleje, například Merton College, Magdalen College a Christ
Church College. Také jsme měli
možnost nákupu v obchodním
centru Westgate.
Poslední dva dny jsme procházeli Londýn a jeho významná
místa – Westminsterské opatství,
Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí, Big Ben nebo hrad
Tower. Jeli jsme londýnským
metrem, plavili se lodí po Temži,
svezli se na Londýnském oku
a prošli celé Muzeum voskových
figurín, kde jsme se fotili s voskovými celebritami. Po posledním
náročném dni v Anglii jsme byli
docela unaveni, plni dojmů nasedli do autobusu a vraceli se přes
noc zpět k trajektu. Do České republiky jsme dorazili 16. dubna
v odpoledních hodinách.
Během zájezdu jsme nepoznali jen nová místa, ale i nové přátele, jinou kulturu, jinou zemi,
jiný svět. Všichni jsme si přivezli
zážitky, které nikdy nezapomeneme.
Druhý den ráno jsme se z přístavu Calais přepravili trajektem
do Doveru v Anglii. Když jsme
se blížili k pevnině, viděli jsme
velké bílé útesy. V Doveru jsme
Dvě zlaté
z krajského kola
Našim zpěvákům se letos
opravdu daří. Po úspěchu ve sborovém zpěvu přivezly členky pěveckého sboru Canto z krajského
kola soutěže Jihočeský zvonek,
které se konalo 15. května 2014
v Českých Budějovicích, dvě
Kateřina Hofmanová (2. OA)
první místa. V sólovém zpěvu se
na nejvyšší příčce umístila Jana
Tomášková a v kategorii komorní zpěv získalo 1. místo kvarteto
ve složení Nela Zahradníková,
Marcela Šipanová, Anna Vávrová
a Jana Tomášková. Děkuji děvčatům za výborný výkon.
Mgr. Jana Tláskalová
Den Evropy
Dne 9. 5. se delegace naší
školy zúčastnila „Dne Evropy“
ve Waldkirchenu. Akci organizuje každoročně naše německá partnerská škola a zve na ni
všechny školy z celé Evropy,
se kterými je v kontaktu. Při
představování hostů v zaplněné
sportovní hale jsme my byli první na řadě vzhledem k tomu, že
jsme geograficky nejbližší sousedé. Další delegace přicestovaly zdaleka. Maďaři z Bonyhadu,
Beseda se senátorem
„Zdravé stavění –
zdravé bydlení“
Díky pozvání paní PaeDr.
Hany Šimánové mohli 3. dubna
2014 učitel odborných předmětů
(Ing. Martin Frnka) a vedoucí odborného výcviku (Ing. Jindra Kržová) navštívit besedu a odborný
seminář se senátorem Miroslavem Krejčou na téma: „Zdravé
stavění – zdravé bydlení“ v Zeleném salonku Senátu Parlamentu
České republiky.
Byly zde prezentovány novinky ze stavebního systému
Ytong a práce s ním. Ředitelem
Ing. Drahoslavem Matonohou byly představeny návrhy
a realizace domků ze systému
Ytong v učebnách praktické výuky středních a odborných škol.
Tyto domky slouží jako výborná
praktická ukázka technologie
stavby daných systémů. Dalším
bodem programu byla diskuse
o modernizaci učebnic a zařazení novinek ze světa stavebních
materiálů do přestárlých učebních podkladů s Mgr Petrem
Husníkem, s vedením Odboru
oddělení středního vzdělávání
Ministerstva školství. Zde nám
byla představena Ing. Tomášem
Karlíkem ze Střední průmyslové
školy stavební učebnice, která zahrnuje většinu novinek ze stavebního trhu a nových technologií.
Po prohlédnutí právě vznikajících podkladů pro tuto učebnici
nám byla umožněna prohlídka
Valdštejnského paláce.
Spolupráce s ostatními výrobci stavebních materiálů je nejen
pro žáky, ale i pro pedagogy velice přínosná. Proto děkujeme paní
PaeDr. Haně Šimánové a zástupcům firmy Xella (Ytong) a těšíme
se na další spolupráci.
Klip pro Jet 8
Neuplynulo mnoho času a naši
dva žáci ze třetího a prvního
ročníku se opět podíleli na natáčení zbrusu nového klipu pro
punkrockovou kapelu Jet 8. Ta
se rozhodla natočit profesionální video k příležitosti vydání své
nové písně. To vše pod drobnohledem našeho pana učitele Matěje Pichlera.
Žáci se 3. 3. 2014 vydali na cestu do Prahy se svým učitelem
z televizního kroužku Epigon
Petrem Krejsou. Na místě se dozvěděli dvě nečekaná překvapení.
V prvé řadě, že většinu natáčecího štábu již dávno znají z předešlých projektů a že se akce účastní
i bývalí žáci naší školy.
A druhým překvapením bylo
místo natáčení. Byly jím totiž
dávno zavřené prostory papíren,
působící ponurou, temnou a tak
hustou atmosférou, že by se dala
reflektory krájet. Za zmínku by
určitě stálo, že celé natáčení probíhalo přes noc, a protože tomu
počasí přálo, tak navíc v bouřce.
Každý musí uznat, že o takovém
natáčení se našim studentům ani
nezdálo. V klipu se vyskytovala
jakási scéna „poslední večeře“,
a tak se žáci, schovávající za technikou, mohli kochat pohledy
na ládující se herce a hrající zpěváky. Později v noci (spíše k ránu)
se na povrch drala únava. Výborná píseň kapely se stala jakousi
kulisou a jídlo na stole pouhou
dekorací. Žáci pracovali ze všech
sil, aby se brzy dočkali zasloužené
odměny v podobě spánku.
Tento klip nepatřil mezi nenáročné, ale o to zajímavější a velkolepější byl. Z mého pohledu
šlo určitě o jedno z nejlepších
natáčení!
Jaromír Jindra,
žák 3. ročníku
Ing. Martin Frnka
a Ing. Jindra Kržová
Vimperské noviny 6/2014 tel. 388 402 [email protected]
ZŠ TGM informuje
Kvalifikace mažoretek –
Blatná
Vimperské mažoretky Klapeto si pro kvalifikační kolo MČR
v mažoretkovém sportu vybraly
město Blatná. Soutěž se zde konala 3. května.
Výsledky:
Skupiny: minikadetky Klapeto
4 – 2. místo (vedoucí Mgr. Dagmar Rückerová), kadetky Klapeto
3 – 2. místo (vedoucí Mgr. Dana
Kubíčková), seniorky Klapeto
2 – baton – 1. místo (vedoucí
Mgr. Alžběta Rückerová), seniorky Klapeto 2 – pom – 1. místo
(vedoucí Mgr. Alžběta Rückerová), seniorky Klapeto 2 – show –
2. místo (vedoucí Mgr. Alžběta
Rückerová).
Sóloformace: kadetky sólo
pom – Pflanzerová Nella – 1.
místo, Fleišmanová Aneta – 2.
místo, kadetky trio pom – Pflanzerová Nella, Fleišmanová Aneta, Kostková Simona – 1. místo,
juniorky sólo baton – Vaňková
Kateřina – 3. místo, juniorky
miniformace baton – Zlochová
Nikola, Sovová Kristýna, Vaňková Kateřina, Fleišmanová Nela,
Martanová Jana – 2. místo (vše
vedoucí Mgr. Dana Kubíčková).
Všechna děvčata postupují
do dalších kol.
Mgr. Alžběta Rückerová
Dopravní den v ZŠ TGM
Vimperk – 2. stupeň
Děti ze Základní školy T. G. M.
Vimperk měly v pátek 9. května možnost navštívit hned několik stanovišť integrovaného
záchranného systému najednou. Viděly vozidla a vybavení
Hasičského záchranného sboru
Vimperk, Zdravotní záchranné
služby Vimperk, Městské policie
Vimperk a Policie České republi-
ky z Územního odboru Prachatice. Tisková mluvčí dětem ukázala
výstroj pořádkové jednotky, kterou si mohly vyzkoušet, naučný
kufřík s drogami a brýle simulující požití návykových látek.
Dopravní policistka si s dětmi
povídala především o vybavení
dopravních policistů, ze kterého
děti nejvíce zaujal radar na měření rychlosti. Bc. Martina Joklová
Den Země – 1. stupeň
Mezinárodní den Země –
ekologicky motivovaný svátek
upozorňuje lidi na dopady ničení
životního prostředí a na možné
cesty řešení.
V rámci oslav ke Dni Země
jsme navštívili program Střediska environmentální výchovy
Vimperk Správy NP a CHKO
Šumava, který se konal 23. dubna
2014 na arkádách zámku.
Vzhledem k tomu, že jsme
partnerskou školou NPŠ, výukový program pro naše žáky byl
zdarma. Po třídách jsme se zúčastnili dobře připravené stezky
s naučnými a hravými úkoly. Děti
si na různých stanovištích hrály
hry a zároveň získávaly vědomosti o šumavské přírodě. V cíli na ně
čekala tvořivá stanoviště, na kte-
rých se děti seznámily například
s výrobou šindelů či keramických
hrnků. Děkujeme pracovníkům
SEV za skvělou akci. Náš školní projekt Den Země
proběhl 2. května 2014. Žáci se
po ročnících zúčastnili programu s ekologickou tematikou,
zaměřenou na třídění odpadu
a udržování zdravého životního prostředí, a spolu se svými
pedagogy navštívili jednotlivá
místa a zařízení. Žáci si prohlédli sběrné suroviny, sběrný dvůr,
kompostárnu, třídičku odpadu,
ekologickou skládku v Pravětíně.
Děkujeme všem pracovníkům
zařízení, kteří se nám ochotně
věnovali a podali nám cenné
a vyčerpávající informace.
Mgr. Iva Karasová
Čarodějnický slet
Ve středu 30. dubna se v naší
školní družině začaly dít podivné věci. Děti zmizely a všude se
to hemžilo čarodějnicemi, ježibabami a čaroději. Byly k vidění
i zasloužilé čarodějnice vysokého
věku. Celé zábavné odpoledne
odstartovala čarodějnická módní přehlídka. Čarodějnice zdobily
skvěle ušité kostýmy podle poslední pařížské módy a zkrášleny byly značkovou kosmetikou.
Prostě byly úchvatné! Následovaly další zábavné soutěže: přeskok pavučin, tanec s koštětem,
tryskoslalom na koštěti a populární disciplína miss čarodějnice. A kdo se stal vítězem? Přece
každý, kdo se dokázal vydovádět,
zasmát, zatančit a zasoutěžit.
Závěr patřil pravé čarodějnické
diskotéce. Naštěstí nám nikdo
na koštěti neodletěl, a proto se
můžeme za rok těšit na další
čarodějnický slet. Všem čarodějům a čarodějnicím děkujeme
za krásné odpoledne.
Hana Veselá
Den Země 2014
I letošní oslavy tohoto celosvětového svátku strávili žáci I. stupně ve společnosti zaměstnanců
NP Šumava. Ti si připravili tradičně kvalitní program s tematikou ochrany přírody a NP Šumava. Akce se konala ve vimperském arboretu a na zámeckých
arkádách a byla opět provázena
krásným počasím. Všem, kteří se
na ní podíleli, velice děkujeme.
Žáci II. stupně měli individuální program se svými třídními učiteli tematicky zaměřený
na pobyt v přírodě a turistiku.
Někteří se tak možná poprvé
v životě podívali na prameny Vltavy, jiní zase kontrolovali stav
studánky, kterou jejich třída pravidelně čistí a udržuje.
Mgr. Michal Kolafa
McDonald‘s Cup – 2014
Vimperk
Za celkem příznivých klimatických podmínek se na hřišti oddílu kopané a za jeho účinné spolupráce uskutečnila dvě okresní
kola 17. ročníku McDonald‘s
Cupu.
Starší kategorie B – 4.–5. ročník ZŠ svůj turnaj sehrála 30. 4.
2014. Po slavnostním zahájení,
se 10 týmů škol našeho okresu,
rozdělených do 2 skupin, snažilo
vybojovat co nejlepší umístění
pro finálová a vyřazovací utkání,
která následovala. Většina utkání
byla velmi vyrovnaná, často končila rozdílem pouze jedné branky
či remízou. Ve finálových bojích
se nakonec nejlépe vedlo celku
ZŠ Zdíkov, které si tak vybojovalo postup do krajského finále
v Písku. Druzí skončili žáci ZŠ
TGM Vimperk, třetí skončil tým
ZŠ Prachatice Vodňanská. Další
pořadí: 4. místo ZŠ Prachatice
Národní, 5. ZŠ Š. Hoštice, 6. ZŠ
Smetanova Vimperk. Slavnostní
zahájení a předání cen provedla
místostarostka Vimperka Ing. Jaroslava Martanová a PhDr. Miloš
Beneš, vedoucí Odboru školství,
kultury a cestovního ruchu
na vimperské radnici.
Mladší kategorie A – 1.–3.
ročník ZŠ sehrála svůj turnaj
o týden později 7. 5. 2014. Osm
školních družstev bylo rozděleno do dvou skupin. Po odehrání
zápasů v základních skupinách
se týmy utkaly o celkové pořadí,
které bylo následující: Okresním
vítězem a držitelem krásného poháru a medailí se stalo družstvo
ZŠ Smetanova Vimperk a vybojovalo si tak postup do krajského finále v Písku, druzí skončil
tým ZŠ Vlachovo Březí a třetí
místo obsadila ZŠ Zdíkov. Další pořadí: 4. ZŠ TGM Vimperk,
5. ZŠ Prachatice Vodňanská,
6. ZŠ Prachatice Národní, 7. ZŠ
Čkyně a 8. ZŠ Stachy. Slavnostní
zahájení turnaje provedl starosta města Vimperka Ing. Bohumil
Petrášek, ceny na závěr turnaje
předal PhDr. Miloš Beneš.
Kladem obou turnajů bylo
slušné vystupování všech týmů,
ohleduplnost k soupeři, takže jak
rozhodčí obou turnajů M. Císař,
O. Málek, J. Čech a J. Děd měli
svoji úlohu usnadněnu.
Za velkou pomoc při organizaci turnaje je třeba poděkovat
také oddílu kopané ve Vimperku, hlavně panu Jiřímu Formánkovi st., který se velkou měrou
zasloužil po technické stránce
o bezproblémový průběh obou
turnajů.
Mgr. Jan Líkař,
vedoucí organizačního štábu
Více informací o škole na www.zsvimperk.cz.
Vimperské noviny 6/2014
[email protected] 388 402 264
Vimperská akademie seniorů
Můj vztah k moderní technice
Jednoho dne po skončení
přednášky ve Vimperské akademii seniorů jsem v ruce držela
papírek se třemi tématy slohové
práce a vůbec jsem nepřemýšlela
o tom, že bych mohla něco napsat. Zašla jsem s kamarádkami
do cukrárny na kávičku a dortík
a probraly jsme své známé-neznámé. Vedle u stolečku seděla dáma v letech a prohlížela si
nové svetříky na notebooku. „Ta
je teda in“, řekla jsem si v duchu
a spokojeně jsem odcházela domů
s novými dojmy a vědomostmi ze
života v našem městě.
Já jsem vždy nechápajícně pozorovala, jak mé dcery a vnoučata používají počítač, co tam
vlastně hledají, proč u něj vydrží
tak dlouho sedět. Jak je možné,
že během chvilky vědí na všechno odpověď. Oni určitě vědí, kde
mají levné máslo a levný cukr,
kdy dostanou zboží v akci v drogerii nebo v Penny, jaké výrobky
lze momentálně nejvýhodněji
koupit v Českých Budějovicích.
Začalo mi to vrtat hlavou, ale
styděla jsem se zeptat.
„Půjdu na to jinak“, řekla jsem
si. Manžela jsem zatím zpracovala, že nemít v dnešní době
počítač je jako chodit bos nebo
prostě nežít. Že počítač je nedílnou součástí našeho života a že já
jako absolvent university třetího
věku bez něj prostě opravdu žít
nemůžu. Manžel nakonec svolil
a počítač jsme koupili.
Bedna s počítačem byla veliká, převeliká. Tolik kabelů, tlačítek, a ta krásná černá klávesnice
s písmenky! To bylo ale asi vše, co
jsem poznala. Čekala jsem na příchod vnučky a těšila se, jak jí vysvětlím nutnost naučit mě manipulovat s touto technikou, a ona
s ochotou pomoci babičce se přetrhne. Vnučka přišla na návštěvu
a já ze sebe rychle vychrlila svůj
plán naučit se na počítači napsat email a mít přehled, co kde
a kdy levně a pohodlně nakoupit.
Vnučka se slovy: „Babi, myslíš,
že je to dobrý nápad? Vždyť se
znáš!“ začala s vysvětlováním.
„Tak tady tím knoflíkem spustíš počítač, chvíli počkáš, až se
rozsvítí obrazovka a na ní se objeví pár obrázků – malých ikon.
Na tuhle ikonu s malou lupičkou
klikneš myší, chvíli počkáš – a už
jsi na internetu. Do tohoto chlívku si najedeš myší, napíšeš, co
chceš najít, klikneš a počkáš, co
se ti tam objeví. Je ti to jasné?“.
S ledovým klidem odpovídám, že
je mi to všechno jasné, že na tom
přeci vůbec nic není. Zasednu
na čalouněnou otáčivou židličku pořízenou za účelem mého
pohodlného sezení u počítače,
nasadím brýle se čtyřmi dioptriemi a s úsměvem na se vrhnu na
hledání internetového prohlížeče.
Podle rady vnučky knoflíkem
spustím počítač a čekám. Nic.
Zase nic. Pořád nic! Stále tma.
„Babi, ten knoflík musíš chvíli
přidržet“, říká vnučka a potutelně se usmívá. Tak znova. Přidržet
knoflík a čekat. A vida! Povedlo
se! Obrazovka svítí a na ní pár
směšných obrázků. Líbí se mi
tenhle – tak klik na něj a čekat.
Brýle se mi mlží dychtivostí
po informacích. To je nádhera,
to je informací. Hned vím, že
ukrajinský premiér podal demisi, že nebezpečný virus cílí
na bankovní účty v Česku, že
se Egypt nebaví s českou policií,
že nadmíra metanu z kravských
útrob způsobila výbuch v kravíně, že smrtelně nemocného kamaráda přinutil kdosi podepsat
prázdný dlužní úpis. Dokonce
zjišťuji, že sériový lupič vystřelil po ostraze, že zánovnímu
domu prospěje rekonstrukce, jak
správně snídat, co měla na sobě
při předávání cen vnadná Cameron Diaz, jak nemožný účes stále
nosí dávná hvězda dětských pohádek Dáda Patrasová, že smog
dusí Ostravsko, že se vojáci těšili
na vyšší platy, ale Stropnický jim
teď bere naději. To je neslýchané
– ženatí muži tloustnou rychleji
než ti singl, expremiér Nečas si
přivydělává u miliardáře a že se
právě nosí šperky v pastelových
barvách. Už vím, kam řeči o sexu
rozhodně nepatří, proč si vybrat
postel s vysokým čelem, poučili
mě triky mužů na svádění žen,
získala jsem recept na vynikající domácí jablečný moučník
a křehký linecký koláč. Dokonce vím předem, co se bude nosit
na jaře a v létě tohoto roku, jakými barvami vymalovat ložnici, abychom se v ní dobře cítili,
jak správně vyprat prádlo podle
fází měsíce, jak dokonale vyčistit mikrovlnnou troubu nebo jak
potěšit svého milého příjemnou
vůni s afrodiziakem. Nejčtenější
zprávou dne je samozřejmě náhlá
viróza prezidenta republiky Mi-
loše Zemana při otevírání korunovačních klenotů.
Co je mi to platné, když stále
nevím, jestli mají v Penny nebo
v Lidlu máslo levnější než u nás
v samoobsluze. Musím tedy najít ten pověstný chlívek, kam si
mám najet myší, napsat slovo
„MÁSLO“ a kliknout na lupičku.
Hledám chlívek, najíždím myší,
ale na klávesnici chybí písmeno
„Á“ – jsem bezradná a zoufalá.
Já to své máslo snad ani nenajdu. Nevzdávám se, stále hledám
písmeno Á, zatím marně. Volám
na manžela: „Fanouši, já tady
nemám Á! Co mám dělat?“. Fanouš přistoupí ke klávesnici, s ledovým klidem kouká sem a tam
a začne mačkat všechny klávesy,
které se mačkat dají. Obrazovka
začne blikat a okamžitě zčerná.
Jsem zoufalá.
Nezbývá, než dojít do schránky pro leták, nasadit brýle a pročíst nabídky. Kde mám ale brýle?
Hledám v kabelce, v pokoji, v kuchyni, v ložnici a nic. Nevadí,
zavolám vnučce, jestli ty moje
brýle neviděla. Kde mám mobil? Hledám v kabelce, v pokoji,
v kuchyni, v ložnici a nic. Nedá
se nic dělat. Obléknu se a půjdu
se podívat tedy do Penny sama.
Chci zamknout. Hledám klíče.
Kde zase jsou? Hledám v kabelce, v pokoji, v kuchyni, v ložnici
a nic. Nad vchodovými dveřmi
vidím nápis „K + M + B 2014“. No
jasně, to je moje známé heslo při
odchodu z domu – klíče, mobil
a brýle! Nemám ani jednu z těchto věcí. Takže nezbývá nic jiného než si sednout na pohodlnou
otáčivou čalouněnou židličku,
udělat si dobrou kávičku s mlékem, začít si pochutnávat na polomáčených sušenkách a čekat.
Čekat na někoho, kdo mě přijde
navštívit a přinese mi buď rovnou
to „moje máslo“, nebo mi pomůže najít mé tři pro fungující život
zásadní věci.
Někdo zvoní. Hurá! Z výtahu
vyběhne můj skoro tříletý pravnouček, rychle sundá botičky
a se slovy „Babi, čau, můžu?“
ukazuje směrem k počítači. Jen
kývnu hlavou, pravnouček se
skloní, přidrží knoflík, chvíli počká. Do pravé ručičky bere myš
od počítače, klikne na jednu
z rozsvícených ikon, chvíli počká
a začne hrát pexeso. Smíchy se
nemůžu udržet, co takový malý
lumpík během chvilky dokáže
s počítačem udělat. Nechápu to.
Jsem v údivu. Jsem ohromena. To
snad není možné!
Je rozhodnuto. Přihlásím se
na počítačový kurs a pak všem
vytřu zrak. A budu hrát i to pexeso! Pěkně si všechno v klidu zjis-
tím sama. A kamarádkám napíšu
email, kdy se sejdeme v cukrárně
u kafíčka. Tak jsem se přihlásila
na počítačový kurs pro začátečníky.
Začátky vůbec nebyly lehké.
Klik sem, klik tam, insert sem, tabulátor tam, delete sem… Ale povedlo se. Už nemusím od nikoho
vyzvídat, kolik stojí máslo v Penny, klidně si to najdu na stránkách sama. Myš létá po obrazovce
sem a tam. Připadám si chvílemi
také in, jako ta dáma v cukrárně
od vedlejšího stolečku. Také se
mohu podívat na právě vytvořenou kolekci nových šatů a svetříků pro nadcházející jaro, teda
jestli se myš zastaví zrovna u této
informace. A umím už skoro hrát
i to pexeso, pokud ho právě najdu
na obrazovce.
K večeru se u nás zastavila
moje mladší dcera. S hrdostí jí
ukazuji papírek s tématy. Ona se
začne smát a povídá: „Mami, tak
ty si vyber téma o vztahu k moderní technice. Víš, jak k ní máš
blízko!“ Osočila jsem se na ni
s ohněm v očích. „Jak to myslíš?
Vždyť já už umím napsat i email!
A dokonce občas dojde i tomu,
komu jsem ho chtěla poslat! Povedlo se mi i vyčistit počítač!“.
Je pravda, že mi to žádnou práci
nedalo, stačil jeden špatný klik
na špatném místě a vše bylo z počítače nenávratně pryč.
Ale kdeže loňské sněhy jsou!
To byly jen začátky! Teď pěkně
ráno sednu k počítači, podívám
se na letáky, projdu předpověď
počasí, zjistím nové recepty
na oběd pro manžela a přečtu
si zprávy z domova. Obléknu se
jarně podle předpovědi počasí
a vyrazím do města na nákup.
Zjistím, že to máslo za třicet korun již ráno vykoupili důchodci
a Vietnamci. Jsem celá promáčená, nezvala jsem si deštník, protože předpověď počasí byla jen
samé sluníčko, ne liják. Do samoobsluhy takhle promáčená
raději nepůjdu, k obědu udělám
místo vynikajících vepřových
jater s pikantní chilli omáčkou
zase osvědčené zapečené těstoviny.
Nevím, jestli je počítač zrovna mým nejlepším pomocníkem
v životě, ale určitě ráda si k němu
sedám a něco hledám. Ale kontakt se svými blízkými a kamarádkami mi ho určitě nenahradí.
A jak jste na tom vy a moderní
technika? Já si pořídím ještě asi
tablet!
Hošková Stanislava,
autorka jedné ze dvou
vítězných prací
V. ročníku VAS
Vimperské noviny 6/2014 tel. 388 402 [email protected]
Vzpomínka na vzácného člověka
Nejen v souvislosti s oslavou
Dne učitelů vzpomínáme na své
kantory. My starší si s úctou
připomínáme ty z doby protektorátu Čechy a Morava. Měli
omezené možnosti, ale ve svých
předmětech využívali, zvláště
v českém jazyce, literatuře, v dějepise, všechny možnosti, jak
upevňovat naši národní hrdost.
Jak jim bylo asi těžko při psaní
vysvědčení. Byla dvojjazyčná:
Jahreszeugnis (výroční vysvědčení), Tschechisch in Verbindung mit Aufsatzlehre (český
jazyk s naukou o písemnostech).
Byli nuceni učit nás německou
hymnu, životopis Adolfa Hitlera,
zdravit árijským pozdravem.
Po nás žácích měli požadovat,
co se příčilo jejich národnostnímu cítění. To se týkalo i našeho
smýšlení. Nikdy jsme své učitele, nekompromitovali. Zdravili
jsme českým dobrý den, árijský
pozdrav jsme nepoužívali.
V posledních dvou letech války byla docházka do školy všelijaká, protože budovy byly zabírány pro válečné lazarety. Střechy
škol byly označovány velkými
červenými kříži. Scházívali jsme
se se svými učiteli na různých
místech. I v restauracích a hospodách. Tam nám rozdávali
a opravovali přinesená cvičení,
ale hlavně s námi neformálně
hovořili o historii našeho národa
a jeho kultuře. Snažili se v onom
válečném marasmu, kdy byl hlad,
nedostatek potravin, zapalovat
srdce pro naši okupovanou vlast.
Byla to škola, neškola. Scházeli
jsme se jednou týdně, nezkoušelo
se. Učitelé sebrali napsané úkoly
z jazyka českého a matematiky.
Jiné nedávali. Po opravě rozdávali nové. Jejich statečná a obětavá
práce v oblasti výchovně vzdělávací probíhala za situace, kdy byli
vražděni čeští vlastenci. Po válce,
s odstupem doby, jsme jejich učitelskou práci vysoce oceňovali.
Našim učitelům z doby protektorátu, z doby temna, by měl být
postaven pomník – jako symbol
lidské obětavosti, statečnosti
a lásky k dětem.
Řada našich učitelů byla vězněna. Desítky popraveny. Jedním
z těch, co přežili věznění v Pardubicích, Klatovech a terezínské Malé pevnosti, byl Jan Machač. Narodil se jako syn učitele
10. května 1899 v Břežanech.
Absolvoval učitelský ústav v Českých Budějovicích. Učitelskou
způsobilost získal v roce 1921.
Prošel celou řadu učitelských
míst, jako byly Paračov, Čestice,
Jemnice, Hoštice, Volyně, Neu-
služice. Od 1. 7. 1926 byl jmenován řídícím učitelem v dvojtřídní
obecní škole v Čepřovicích, v níž
působil až do roku 1944. Zde byl
na základě anonymního udání
zatčen gestapem za přechovávání zbraně.
Vytrpěl fyzické a psychické týrání ve věznicích v Pardubicích,
v Klatovech. Nacisté jej odsoudili
k trestu smrti a převezli do Malé
pevnosti v Terezíně. Prožíval nejisté okamžiky na IV. dvoře, v cele
44. Byla to cela smrti. V malé
místnosti se tísnilo více jak 30
vězňů. Spoluvězni v cele smrti vzpomínali na Jana Machače
s láskou a obdivem. Dokázal je
povzbuzovat slovem a příkladem. Vyjadřovali se o něm jako
o tátovi. Byl z nich nejstarší, bělovlasý. Po mnoha letech jsem
novinové články, otiskované
v novinách Svazem Českých
protifašistických bojovníků, četl
s velkým pohnutím. Trest smrti
nebyl vykonán. Nacisté nestačili uzavřené vězně popravit díky
osvobození Terezína a Pražskému povstání. Jan Machač byl
těžce nemocen. V důsledku týrání a nedostatku potravin vážil
42 kilo. Přežil zásluhou lékařů
a péče ošetřovatelek.
Vrátil se ke své milované kantořině v roce 1946. Byl jmenován
1. 5. 1946 řídícím učitelem obecné školy ve Vimperku (v parku).
Ředitelem měšťanské školy byl
v té době Jan Kouba. Existuje
nedatovaný doklad z roku 1949,
možná 1950 o mimořádných
odměnách udělených Odborem školství ONV Vimperk: Jan
Machač, ředitel národní školy
ve Vimperku – odměna 5 000 Kč.
Důvod: průkopník, mimořádné
výsledky ve školní práci, mimořádně činný ve veřejném životě.
Netušil, že bude nucen svoji
práci znovu opustit. Tentokrát
„dobrovolně“ (říkalo se dobrovolně-nuceně) podle nějakých
vhodných paragrafů na ochranu
lidově demokratické republiky:
V roce 1952, opět na základě anonymního udání (zřejmě někým
z KSČ), že pomlouval a kritizoval
Rudé právo! A tak opět nastalo životní martyrium.
Poslední informace ze školní kroniky o něm je ze školního
roku 1950/51 – ředitel národní
školy Jan Machač se zúčastnil
7. června závěrečných zkoušek
žáků.
V zápise školního roku 1951/52
už není uveden ani jako učitel,
není zmínka o jeho odchodu,
ačkoliv zápisy pečlivě evidují odcházející i nově příchozí učitele.
Země se po něm ale neslehla.
Stal se dělníkem u n. p. Vodní
stavby v Sezimově Ústí. Pracoval
na gravitačním bloku při budování přehrady Lipno. Nezatrpkl.
Absolvoval různé kurzy – minérský betonářský, měřičský a střelmistrovský. Postupně se stal předákem a instruktorem pro výcvik
minérů, mistrem. Při dokončování hloubení šachet a výlomu
do podzemní hydroelektrárny
byl přeložen jako technik do podzemí, kde pracoval do dokončení
stavby a konečné kolaudace přehrady. I na Lipně byl svými spolupracovníky oceňován a vážen.
Dostalo se mu v různých formách
mnoha uznání.
V roce 1969 byl pracovně i pedagogicky rehabilitován. Noviny
„Hraničář“, tiskový orgán ONV
v Prachaticích, dne 16. června1969 v článku „Jan Machač
rehabilitován“ docela pokrytecky napsaly, že byl rehabilitován
politicky, neboť prý znemožnění
učitelského povolání nebylo řádně doloženo.
V roce 1959 odešel do důchodu.
Přežil nacistickou celu smrti
v Terezíně i druhé „vyhnanství“,
jímž jej svou zločinnou spravedlností počastovaly bolševické
hlavy pomazané. Zemřel dne
16. 8. 1974.
Patří k těm učitelům, na které
se vzpomíná s láskou a úctou.
Josef Černoch, promovaný
pedagog, bývalý ředitel jedné
z vimperských základních škol
Americké jednotky v Československu
V letošním roce si připomínáme kromě ukončení bojů v Evropě také 70. výročí vylodění spojeneckých vojsk ve francouzské
Normandii. Proč o něm píšeme
zrovna do Vimperských novin?
Právě vylodění v Normandii souvisí s osvobozením části Čech,
ale také našeho města.
6. června 1944 se na východní
části pláže vylodili za vysokých
ztrát (92 %! mužstva pluku) příslušníci 16. pěšího pluku americké 1. pěší divize (Big Red One).
Tato divize pak pokračovala
v bojích po celé Francii, vstoupila
do Německa, kde jako první obsadila město Aachen a svou druhoválečnou misi ukončila osvobozením Sokolova, Chebu a Karlových Varů. 7. června se na pláži
Omaha vylodila 2. pěší divize US
Army (Indian Head), která osvobodila mnoho významných měst
ve Francii (Saint Lô), významně
přispěla k vítězství v bitvě o Ardeny a přes Merseburg a Lipsko
vstoupila 4. května 1945 do Československa směrem na Plzeň
a Rokycany.
Mnohem zajímavější, co se
týče města Vimperk, je nám známá americká 5. pěší divize. Ta
se sice neúčastnila přímo bojů
v Normandii, ale přesto se výrazně zasadila o urychlení konce
války v Evropě. Příslušníci divize
Rudého diamantu přistáli na pláži Utah „až“ 9. července 1944. 5.
pěší divize „vypomáhala“ 2. pěší
divizi při obsazování města Saint
Lô, obsadila Angers, Chartes
a Verdun a 4. prosince 1944 konečně překročila německou hranici. V souvislosti s 10. pěším plukem, který vstoupil v květnu 1945
do Vimperka, musíme uvést bit-
vu o Fort Driant nedaleko města
Arnaville, kde se zrovna tento
pluk vyznamenal a byl oceněn
Hvězdou kongresu. 22. března
1945 překročila řeku Rýn a pokračovala v útočení na Frankfurt
nad Mohanem. Po úspěšné operaci v Ruhrské kapse pronikla 5.
ID do Volar a Vimperka (viz VN
5/2011), kde svou druhoválečnou
kampaň ukončila.
26. americká pěší divize se
vylodila v Cherbourgu a na pláži Utah 7. září 1944. Do bojů ale
vstoupila až o měsíc později. Byla
využívána spíše jako „udržovací“
na obranných pozicích. Změna
nastala 22. října 1944, kdy šla
do útoku směrem na řeku Saar.
Poté byla převelena do bitvy
o Ardeny, překročila řeku Rýn
a byla přesunuta do Rakouska
k městu Linec, odkud 5. května
překročila hranice ve směru měst
Kaplice, Frymburk a Horní Planá,
která osvobodila.
Vylodění spojenců bylo nepochybně velkým mezníkem
2. světové války. Bylo největší
obojživelnou operací všech dob
a významně přispělo k denacifikaci Evropy. Jak se potom vyvíjely
dějiny, už víme.
Mgr. Pavel Reichart
Vimperské noviny 6/2014
[email protected] 388 402 264
Knihovna
Sedmé vítězství z Vysokého
Mýta pro vimperský orchestr
V sobotu 17. 5. se uskutečnila
ve Vysokém Mýtě Národní soutěžní přehlídka dětských dechových orchestrů s názvem Čermákovo Vysoké Mýto. Tohoto již
XXII. ročníku se zúčastnil také
Dechový orchestr ZUŠ Vimperk,
který si z Vysokého Mýta přivezl
již šest vítězství z předchozích
ročníků. Každá soutěž má odlišné podmínky pro účast. Tato
byla podmíněna dlouhodobou
kvalitou orchestru, počtem soutěžících, kterých mohlo být maximálně 40 a dále průměrným
věkem všech členů do 19 let.
Orchestr z Vimperka tedy musel
vybrat pouze víc než polovinu své
členské základny, nicméně někteří další členové se zúčastnili jako
„fanoušci“, pomocníci a v neposlední řadě byli plně připraveni
jako náhradníci.
Konkurence byla veliká, o čemž
svědčí účast i dalších vítězů z minulých ročníků, např. Humpolce
či Malohanácké muziky. Výkony posuzovala odborná porota
v čele s plk. Mgr. MgA. Václavem Blahunkem, PhD., ředitelem
a šéfdirigentem Hudby Hradní
stráže a Policie ČR. Po celý den
panovalo ve Vysokém Mýtě podobné počasí jako v celé republice, takže soutěžící hráli ve veliké
zimě a dešti. Během dopoledne
se uskutečnila soutěžní část přehlídky a odpoledne pak proběhlo společné hraní skladeb Jana
Čermáka a závěrečné vyhlášení
výsledků.
Dechový orchestr ZUŠ Vimperk nejprve obdržel zvláštní
uznání poroty za provedení
skladby Jana Čermáka Duch
Času, zvláštní uznání poroty
za kultivovaný hudební projev
a zvláštní uznání poroty za dirigentský výkon Petra Staňka.
Na závěr byl vyhlášen celkovým
vítězem soutěžní přehlídky a jako
hlavní cenu získal šek v hodnotě
10 000 Kč. Vimperským muzikantům se celý soutěžní den
opravdu vydařil a z Vysokého
Mýta si přivezli již sedmé vítězství.
Bc. Pavel Vališ,
ředitel ZUŠ Vimperk

Zpráva o Noci
s Andersenem 2014
V pátek 4. dubna 2014 proběhla v knihovně Noc s Andersenem.
S dětmi jsme se sešli v 18 hodin
a jen co jsme se ubytovali, vyrazili jsme všichni do přírody.
Ze správných odpovědí nalezených při stopované měly děti
vyluštit cíl našeho dalšího zastavení.
Jako správní detektivové samozřejmě přišly na to, že se půjde
do městského muzea, které v letošním roce slaví výročí svého
vzniku.
Díky pracovníkům muzea
paní Evě Říhové a panu doktorovi
L. Čepičkovi jsme si nejen mohli
posedět u ohně na arkádách, ale
i vyslechnout kus historie o vimperském zámku a také ho v nočních hodinách navštívit.
Program pak pokračoval
v prostorách knihovny, kde děti
pátraly s komisařem Vrťapkou
po podezřelých pachatelích, plni-
ly řadu úkolů, mimo jiné poznávaly i muzejní exponáty a hádaly,
k čemu se tak mohly používat.
Ve čer n í m přek v ap en í m
byla i návštěva „TAJEMNÉHO
MUŽE“, který si s dětmi zahrál
Červenou Karkulku, i když Karkulek bylo poněkud více a vlci
byli taky netradičně tři .
Na půlnoční hru se těšili
všichni, i když netušili, že bude
tak strašidelná...
Děti měly podle indicií schovaných po knihovně vypátrat
zmizelého muzejníka a přinést
nám jeho čepici.
Úkolu se zhostila na jedničku
všechna družstva a sladká odměna děti neminula.
Do sychravého sobotního rána
se děti rozcházely s úsměvem
a těšením se na další ročník Noci
s Andersenem v roce 2015.
Deskové hry v knihovně.
Městská knihovna děkuje
manželům Vackovým za darování hry „Scrabble“ a Správě NP
a CHKO Šumava za krásné interaktivní hry do dětského oddělení.
Dětští čtenáři tak mají mož-
nost si u nás půjčit tyto hry prezenčně, tj. v prostorách knihovny.
Pokud by se našli další dárci
her, prosím, ohlaste se na tel. č.
dětského. odd. 380 070 060.
Za děti i knihovnu děkuje
Eva Buryánová
Krása veršů
Výtvarný projekt „Krása veršů“ žáků SOŠPg z Karlových Varů
je u konce
Vítězové, kteří získali od našich čtenářů nejvíce hlasů, byli
odměněni knihami o Jihočeském
kraji a propagačními materiály
o Vimperku.
A které práce zvítězily? Nej-
více se čtenářům líbily obrázky
„První zoubky“ od Kristýny Holé,
„Polekaný zajíc“ od Denisy Félové
a „Zebra“ od Michaely Rubkové.
Všechny výtvarné práce zdobí
stěny dětského oddělení i nadále.
Pokud navštívíte naší knihovnu, neopomeňte se na ně zajít
podívat.
Eva Buryánová
Fotografie z NsA 2014 naleznete na http://knihvpk.rajce.idnes.cz
Čtvrtek 5. 6. 2014, 18.00 hodin, hotel Zlatá Hvězda
Absolventský koncert žáků ZUŠ
El. kytara, bicí, saxofon. Vstupné dobrovolné.
Pátek 6. 6. 2014, 18.00 hodin, koncertní sál ZUŠ Vimperk
Absolventský koncert Marka Haisla
ze třídy Petra Staňka a jeho hostů
Sobota 7. 6. 2014
Hudba nezná hranice –
mezinárodní festival,
13.00 hodin – průvod městem z náměstí ke KD Cihelna,
14.00 hodin – koncerty souborů a orchestrů v areálu KD
Cihelna. Vstupné dobrovolné.
Pondělí 9. 6. 2014, 17.00 hodin, sál MěKS Vimperk
Závěrečné představení žáků
tanečního oboru ZUŠ
a absolventky Lucie Matheislové
Vstupné 30 Kč (předprodej v ZUŠ).
Úterý 10. 6. 2014, 18.00 hodin, orchestrální sál ZUŠ
Závěrečný koncert žáků školy
Pátek 27. 6. 2014, 21.00 hodin, zámek Vimperk
Noční koncert na vimperském zámku
Vimperské noviny 6/2014 tel. 388 402 [email protected]
Křesťanský sbor Šumava Vimperk ve spolupráci
s ostatními denominacemi v regionu vás zve
na sobotní odpoledne s názvem
DEN PRO KRISTA
a na nedělní otevřené dopolední shromáždění
v MěKS (v kině)
Sobota 14. 6. 2014
13–13.45 hod. „Nadosah“ z Litoměřic
14–15.20 hod. mládež z Teplic
15.30–16.15 Křesťanský sbor Šumava Vimperk
16.30–17.15 Šípkovi
Od 14.00 Něco pro silné muže a ženy – přetlačovaná v páce!!
Program pro děti je na místě. Malé občerstvení.
Během programu se můžete setkat ve městě
se skupinkami křesťanů.
Blahopřejeme
Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea
v květnu:
František Škopek,
Jana Landová,
Marie Narovcová,
Marta Šislová,
Jarmila Nárovcová,
Anna Nováková,
Adolf Preněk,
Emil Podracký,
Imrich Podracký,
Adolfina Hubáčková,
Jan Doule,
Anna Bartošová,
Zdeňka Folvarčíková.
18.00 – 20.30 zakončení sobotního odpoledne (v MěKS) dobrou
kapelou – Trinity worship band z Českých Budějovic.
Neděle 15. 6. 2014
Od 10.00 – 12.00 HOD. Otevřené dopolední shromáždění pro
všechny zájemce – nejen pro křesťany, ale třeba právě pro vás
(MěKS).
Slovo, chvála, modlitby a svědectví, to vše patří do společenství…
INFORMACE: JAROSLAV FOUNĚ, tel. 774 058 534.
www.krestanskysbor-vimperk.estranky.cz
Akce
MO STP VIMPERK
Pedikúra na 2. pololetí: 24. 7.,
28. 8., 25. 9., 23. 10., 27. 11., 29.
12., objednat se můžete u pí Hany
Důrové č. tel. 388 415 421. Členské průkazky s sebou.
Zájezd na ZAHRÁDKÁŘSKÝ
VELETRH do Křemže 18. 7. cena
člen 160 Kč, nečlen 180 Kč. Ještě
jsou volná místa přihlást u pí
Bendové.
Dostupná Šumava – 25. 6.
Ještě jsou volná místa přihlásit
na tel. 723 141 281, pí Bendová.
Zájezd do divadla – Kráska
a zvíře, Týn nad Vltavou, dne
12. 8. cena 250 Kč člen, 270 Kč
nečlen.
Červenec – táborák na hřišti
a opékání vuřtů ve spolupráci
s Klubem seniorů se uskuteční
podle počasí. Včas dáme vědět
do vývěsní skříňky u knihovny.
Za výbor
V. Zwettlerová
Povodně na Balkáně
Pomoc Červeného kříže
Následkem silných dešťů
zasáhly Srbsko a Bosnu a Hercegovinu mimořádně rozsáhlé
povodně, kvůli nimž muselo
být evakuováno přes 5.000
osob. Na katastrofu reagoval
okamžitě Červený kříž, jehož
národní společnosti v obou
postižených zemích zahájily
pomoc, která zahrnuje především péči o evakuované a distribuci pitné vody, základních
potravin, hygienických a jiných potřeb okamžité pomoci. K dnešnímu dni vyslal
Červený kříž do terénu kolem
750 členů a dobrovolníků. Český červený kříž je v kontaktu
s národními společnostmi
postižených zemí. Na pomoc
Červeného kříže mohou přispívat i naši občané, a to:
• prostřednictvím sbírkového účtu ČČK: č.ú.
222885/5500, var. s. 888,
• dárcovskou SMS z mobilního telefonu s textem DMS
CCK na telefonní číslo 87777.
Cena DMS je 30 Kč, na konto
ČČK bude připsáno 28,50 Kč.
Město Vimperk přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.
Helena Váchová, matrikářka
Poděkování
Děkuji lékařům, sestřičkám
a personálu LDN II, Nemocnice Vimperk za příkladnou péči
a starostlivost po dobu mé hospitalizace.
Velice si vážím jejich příkladné, náročné a obětavé péče.
Františka Bartůšková
Rádi bychom touto cestou
za naši organizaci poděkovali panu Stanislavovi Kopfovi,
který byl tak moc ochotný
a ve svém volném čase se
zhostil funkce IT specialisty
a přeinstaloval nám tak pracovní počítače.
Za ochotu a svědomitý přístup děkují pracovnice MESADY, občanského sdružení.
MESADA,
občanské sdružení
[email protected] 388 402 264
Vimperské noviny 6/2014
Vimperské noviny 6/2014 tel. 388 402 [email protected]
Kulturní přehled
Sobota 7. 6. 2014, od 15.00 hodin do půlnoci,
zámek
STRAŠENÍ NA HRADĚ
Netradiční prohlídka hradu, zámku a muzea je součástí
národního festivalu Muzejních nocí v České republice. Malé
i velké návštěvníky čeká řada překvapení a všichni si budou
moci vyzkoušet svoji odvahu. Součástí akce bude i vernisáž
výstavy „Na mučidlech“, věnovaná dějinám tortury v našich
zemích.
Pondělí 9. 6. 2014, 17.00 hodin., MěKS Vimperk
ABSOLVENSKÉ A ZÁVĚREČNÉ PŘEDSTAVEN
TANEČNÍHO OBORU
Vstupné 30 Kč, předprodej v ZUŠ Vimperk.
Středa 11. 6. 2014, 8.00 hodin., MěKS Vimperk
Vimperk
Sobota 14. 6. 2014, 18.00 hodin., MěKS Vimperk
TRINITY WORSHIP BAND
Koncert v rámci dvoudenního projektu Den pro Krista, pořádá
Křesťanský sbor Šumava Vimperk.
Pondělí 16. 6. 2014, 15.30 hodin., MěKS Vimperk
ZASTUPITELSTVO MĚSTA VIMPERKA
Sobota 21. 6. 2014, od 15.00 do 22.00 hodin,
Vodník
KELTSKÝ SLUNOVRAT NA VODNÍKU
Již v 6. století před Kristem se Keltové procházeli po Šumavě.
Vyzkoušejte si, jak vypadal jejich život. Projděte keltskou stezku
a staňte se keltským válečníkem. Za svitu měsíce a plamenů
pochodní uctěte bohy, aby vám byli nakloněni.
SVĚT KOLEM NÁS
Projekce pro školy.
Čtvrtek 12. 6. 2014, 19.00 hodin., MěKS Vimperk
NA MOTORCE PO AFRICE
Z rovníkové Afriky až na Střelkový mys. 5 jezdců – 5 týdnů
na motorce – 8 000 km
Projekce, beseda, vstupné dobrovolné.
Pondělí 23., úterý 24. 6. 2014., MěKS Vimperk
DIVADELNÍ SEŠLOST
Děti dětem, aneb každoroční přehlídka dětských
divadelních souborů. Podrobný program na www.meks-vimperk.com.
Sobota 14. 6. 2014, od 15.00 do 18.00 hodin,
Dětské centrum Šumavous, U Sloupů
POHÁDKOVÝ LES
Již 5. ročník dětského zábavného odpoledne se spoustou
kouzelných postav, které si pro vás připravily mnoho
zajímavých úkolů. Na akci bude vypraven autobus na trase:
autobusové nádraží, Sušická, U Sloupů. Odjezd 15.30, zpět
v 18.00 hodin.
Pátek 27. 6. 2014, 21.00, zámek
NOČNÍ KONCERT NA ZÁMKU
Tradiční zakončení školního roku v podání dechového souboru
ZUŠ a mažoretek Klapeto.
28. 6. 2014, 15.00 hodin, náměstí Svobody
SEJDEME SE NA RYNKU
Příležitost ke společnému posezení pod stanem, setkání,
popovídání a i na nějakou tu zábavu dojde. Pojďme společně
oživit náměstí.
29. 6. 2014, 15.30 hodin, arkády
VIMPERSKÝ KAŠPÁREK
K prázdninovému Vimperku již neodmyslitelně patří
nedělní loutková pohádka na zámku. I letos navíc
s malým překvapením. Divadlo Mimotaurus a jeho nová
pohádka Zajíček a velká mrkvová záhada.
Vimperské noviny 6/2014
[email protected] 388 402 264
kino Šumava Vimperk
Úterý 3. 6. 2014, 19.00 hodin.
SPIRIT OF 45 – FK
Dokumentární,Velká Británie, 2013, 94 min.
Dokumentární film Kena Loache o době, kdy dělat věci společně
bylo normální. Rok 1945 byl klíčovým letopočtem v britské
historii.
Úterý 10. 6. 2014, 19.00 hodin.
TŘI DNY NA ZABITÍ
Thriller / Krimi / Drama / Akční / Komedie, USA / Francie /
Řecko / Rusko, 2014, 117 min.
Hrají: Kevin Costner, Hailee Steinfeld, Amber Heard.
Má tři dny na to, aby zneškodnil světově nejhledanější
teroristickou organizaci a zároveň se osvědčil jako dokonalý
a starostlivý otec.
Sobota 7. 6. , vernisáž výstavy 15.00 hodin.
Na mučidlech
Otevření výstavy k dějinám tortury v českých zemích.
Sobota 7. 6. 19.00 hodin.
Strašení na hradě
Národní festival muzejních nocí ČR, netradiční prohlídky
hradu, hrad otevřen do 24.00 hodin.
Čtvrtek 19. 6. , nádvoří hradu, 19.00 hodin.
Vlající ve větru
Netradiční výstava prací žáků výtvarné výchovy vimperského
gymnázia v exteriéru hradu.
Čtvrtek 26. 6. , MěKS, 19.00 hodin.
4. hraničářský prapor Vimperk
Přednáška se zaměří na vznik, organizační vývoj a mnohé
dějinné peripetie předválečné československé vojenské jednotky,
jejíž historie je úzce spjata s Vimperkem.
Úterý 17. 6. 2014, 19.00 hodin.
HOTELIÉR – FK
Dokumentární, Česká republika, 2013, 75 min.
Hrají: Pavel Landovský, Jan Kačer, Vladimír Pucholt.
Film reflektuje nejen stárnutí vynikajících autorských herců,
ale i jejich vztah k dnešnímu světu a zklamání z toho, jak dnes
vypadá český film a divadlo.
Letní kino Vodník
Sobota 28. 6. 2014, 21.30 hodin., vstup zdarma.
VENKOVSKÝ UČITEL
Drama, Česká republika / Francie / Německo, 2007, 121 min.
Hrají: Pavel Liška, Zuzana Bydžovská, Ladislav Šedivý.
Každý někoho potřebuje.
Zámek
Sobota 21. 6. , nádvoří hradu 14.00 hodin.
The Blues Q
Koncert jazzové bluesové skupiny.
Středa 5. 6., Hudební hospoda XIII. ve Vimperku 20.00
hodin.
Musejní diskusní klub
Moderovaná diskuse k historii Vimperka a Šumavy na téma
Středověká Šumava.
Sobota 7. 6. , 10.00 hodin.
Muzejní jarmark
Přehlídka tradičních šumavských řemesel, ochutnávka vín
z Čejkovic, vepřové hody.
Letní kulturní akce
VIMPERSKÝ KAŠPÁREK 2014 (začátky 15.30 hod)
6. 7. 2014 ARKÁDY – ELF: JEZINKY
13. 7. 2014 ARKÁDY – KOŇMO: VODNICKÁ POHÁDKA
20. 7. 2014 ARKÁDY – PNUTÍ: MŮŽE ZA TO ČERT
27. 7. 2014 ARKÁDY – ŠUS: BARBUCHA
10. 8. 2014 ARKÁDY – TEATR VÍŤI MARČÍKA: ZLATOVLÁSKA
17. 8. 2014 ARKÁDY – PRUHOVANÉ PANENKY:
O ČERVENÉ KARKULCE
24. 8. 2014 ARKÁDY – DIVADLO MRAK: TROJLÍSTEK POHÁDEK
SLAVNOSTI, FESTIVALY, DIVADLA, SPOLEČENSKÉ AKCE
2. 8. 2014 14.30 – BITVA NA WINTERBERGU IV.
3. 8. 2014 15.00, ZÁMECKÁ KAPLE – BAROKNÍ KONCERT
16. 8. 2014 20.00, ARKÁDY – NEIL LABUTE: TLUSTÝ PRASE,
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
29. – 30. 8. 2014 ZÁMEK – VIMPERSKÁ ZÁMECKÁ SLAVNOST
31. 8. 2014 ARKÁDY – VIMPERSKÝ FRŇÁK
7. 9. 2014 MěKS – ŠUMAVSKÝ KORBEL
23. – 26. 9. 2014 MěKS – NATURVISION
HUDEBNÍ LÉTO
1. 7. 2014 MěKS – MICHAEL CODY
4. 7. 2014 ZÁMEK – IVA BITTOVÁ, VLADIMÍR VÁCLAVEK &
ČIKORI
18. 7. 2014 ZÁMEK – WABI DANĚK
26. 7. 2014 ZÁMEK – JOHAVOVA KALHOTA
23. 7. 2014 ZÁMEK – DELIOU
31. 7. 2014 KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE – MICHAL TUREK
3. 8. 2014 ZÁMECKÁ KAPLE – CANARI
8. 8. 2014 ZÁMEK – PLEASE THE TREES
15. 8. 2014 ZÁMEK – MYDY RABYCAD
22. 8. 2014 ZÁMEK – ČANKIŠOU
LETNÍ KINO VODNÍK
5. 7. 2014 SKŘÍTEK
12. 7. 2014 BATHORY
19. 7. 2014 MÁJ
26. 7. 2014 ODCHÁZENÍ
2. 8. 2014 ROZPUŠTĚNÝ A VYPUŠTĚNÝ
9. 8. 2014 LÍBÁŠ JAKO BŮH
16. 8. 2014 HOŘÍCÍ KEŘ
23. 8. 2014 BABOVŘESKY
30. 8. 2014 PAN VOK ODCHÁZÍ
Vimperské noviny 6/2014 tel. 388 402 [email protected]
i
Turistické
INFORMAČNÍ
STŘEDISKo
vimperk
Nám. Svobody 42
385 01 Vimperk
Otevírací doba :
Po–pá: 9.00–11.30 hod.,
12.30–16.00 hod.,
Letní sezona
14.6. – 14.9. 20114
Po– čt: 8.00 – 17.00,
pá 8.00 – 15.00,
so 9.00 – 12.00;
12.30 – 15.00,
ne 9.00 – 12.00;
12.30 – 14.00.
Služby:
• prodej map, pohlednic, brožur,
suvenýrů,
• internet pro veřejnost – v provozní době TIS,
• kopírování, skenování, kroužková vazba, laminování,
• informace o historických
a kulturních památkách Vimperska a Šumavy,
• informace o přírodních a technických památkách Vimperska
a Šumavy,
• kontakty na ubytování a stravování,
• zajišťování provozu Minimuzea Zlaté stezky – otevírací
doba v provozní době TIS
po dohodě s referentkou TIS,
• Městská zvonice (z bezpečnostních důvodů uzavřena).
Kontakt:
tel.: 388 402 230,
fax: 388 414 822.
[email protected]
www.info.vimperk.cz
Služby
ve Vimperku
Městská knihovna
1. máje 194,
tel.: 388 411 457; 380 070 060.
Výpůjční doba pro dospělé:
Po, čt 10.00 – 11.30 hod.,
12.30 – 18.00 hod.
St 12.30 – 16.00 hod.
Výpůjční doba pro děti:
Po, st 12.30 – 16.00 hod.
Út
12.30 – 17.00 hod.
Muzeum Vimperk
úterý až neděle, od 9.00 do 16.00
hodin, poslední prohlídka v 15.00
hodin.V pondělí zavřeno.
Stálé expozice muzea: sklářství,
knihtisk, příroda.
Výstavy: Jaroslav Šafr – Sochy.
Václav Mandelík – Náhodou…
Zámek Vimperk
úterý až neděle od 10.00 do 16.00
hodin, poslední prohlídka v 15.00
hodin. V pondělí zavřeno.
Bohoslužby
Kostel Navštívení Panny Marie:
Út–18.00 hod., fara,
St–18.00 hod., fara – tichá
adorace,
Pá–18.00 hod., kostel,
Ne–08.30 hod., kostel.
Bohoslužby
Evangelická církev metodistická,
misijní sbor Vimperk:
Každá neděle, kromě 1. neděle
v měsíci, budova Městské knihovny (bývalá „Lesnická škola“) 2. patro, 10.00 hod.
Sběrný dvůr
Sklářská ulice, tel.: 388 402 252
Pondělí: 8.00–12.00 hod.,
14.00–18.00 hod.
Úterý: 14.00–18.00 hod.
Středa: 8.00–12.00 hod.,
14.00–18.00 hod.
Čtvrtek:Zavřeno.
Pátek: 14.00–18.00 hod.
Sobota: 8.00–12.00 hod.
Tenisové kurty ve Vimperku
v roce 2014
Tenisové kurty ve Vimperku
jsou veřejnosti přístupné denně od 9.00 do 12.00 a od 14.00
do 20.00. Kurty lze rezervovat
u správce areálu na telefonu
606 884 962.
Tennisový oddíl v sezóně 2014
organizuje dva turnaje dospělých
a jeden pro děti. V červnu 1. tenisové mistrovství Vimperska
ve dvouhře mužů, v září turna-
je ve čtyřhře dospělých a turnaj
dětí. Všechny turnaje jsou určeny
pro neregistrované hráče.
Významnou novinkou letošní
sezóny je možnost trénování pod
vedením licencovaného trenéra.
Bližší informace o podmínkách
poskytne správce tenisového
areálu.
Miroslav Holub
TJ Šumavan Vimperk oddíl tenisu pořádá
1. tenisové
mistrovství Vimperska
neregistrovaných hráčů ve dvouhře
21. 6. 2014 na tenisových kurtech ve Vimperku.
Turnaje se mohou zúčastnit hráči
s trvalým bydlištěm z oblasti Vimperska
(Vimperk, Borová Lada, Čkyně, Horní Vltavice, Kvilda, Stachy,
Strážný, Š. Hoštice, Vacov, Zálezly, Zdíkov a okolí)
Registrace hráčů: 21. 6. 2014 do 8.00
Začátek turnaje: 21. 6. 2014 v 8.30
Startovné: 100 Kč
Informace a přihlášky na telefonu 606 884 962
nebo emailem [email protected]
Uzávěrka přihlášek: 19. 6. 2014.
(V případě nepříznivého počasí možnost konání turnaje
v náhradním termínu.)
Psí útulek ve Vimperku
Tel.. 388 402 229, e-mail: marie.
[email protected]
Kynologické zkoušky
V neděli 15.6.2014 pořádá
ZKO Vimperk na svém cvičišti zkoušky dle KJ Brno. Zkoušky bude posuzovat rozhodčí
pan Stanislav Uriánek. Zveme
nejen všechny milovníky psů,
aby se přišli podívat na dovednosti psů i jejich páníčků. Občerstvení je zajištěno.
Michal Šmíd
Dne 15 5. 2011 se ve vimperském sportovním areálu rozhodovalo, kdo bude
náš okres reprezentovat v krajském kole SHM Základních škol praktických,
které vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci škol z Vimperka, Prachatic, Volar a Žíchovce se utkali v hodu kriketovým míčkem, skoku
dalekém a bězích. Zúčastnilo se 38 závodníků.
Vimperské noviny 6/2014
[email protected] 388 402 264
Zprávy z gymnastiky
Závod ve sportovní gymnastice na krajské úrovni uspořádal
oddíl sportovní gymnastiky TJ
Spartak Sezimovo Ústí v nově
rekonstruované tělocvičně I. ZŠ.
Tentokrát se jednalo o „Aprílový
dvojboj“. Přihlášeno bylo více než
sto závodnic. Nejpočetnější byla
kategorie nejmladších žákyň,
ve které soutěžily také dvě gymnastky z Vimperka. Obě zacvičily kladinu bez jediného pádu,
akrobacie se jim také povedla,
ale jejich soupeřky předvedly výkony ještě lepší. Pavla Vozobulová se musela nakonec smířit až
s 20. místem a Adélka Kašparová
skončila 27.
Mezi nejzkušenějšími, v kategorii juniory + ženy, bojovala
za Vimperk Jana Krtoušová. Začínala na kladině hned se dvěma
pády. Začátek to nebyl dobrý,
jenže Janička se jen tak nevzdá-
vá. Na bradlech zacvičila sestavu
téměř bez chyby, což ji vyneslo
až na stupně vítězů na vynikající druhé místo. Za svůj výkon
zaslouží gratulaci a poděkování
za dobrou reprezentaci města
Vimperka.
Další závod pro sportovní
gymnastky uspořádal oddíl SG
TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí v sobotu 10. 5. 2014. Jak už
bývá zvykem, zúčastnily se opět
oddíly nejen z Jihočeského kraje,
ale i z Prahy, Pelhřimova a odjinud.
V náročné a vyrovnané konkurenci 32 žákyň základního stupně soutěžilo v klasickém čtyřboji
(přeskok, bradla, kladina, akrobacie) tentokrát hned 5 děvčat
z Vimperka.
Všechna se moc snažila
a předvedla opravdu pěkné výkony. O umístění rozhodovala
každá získaná desetina bodu.
Pavla Vozobulová pěknou sestavou na kladině dosáhla na tomto
nářadí dokonce až na 9. příčku.
Celkovým výkonem obsadila
konečnou 17. pozici. Danielka
Vašicová ve srovnání s minulými
závody výrazně vylepšila přeskok, bradla i kladinu a dotáhla
se na 19. příčku. Velkým a milým
překvapením byly další dvě malé
gymnastky, které se krajských
závodů zúčastnily poprvé. Pod
vedením trenérky Hany Košnařové nacvičily perfektní sestavy
a jejich provedení mělo dobrou
úroveň. Pavla Záleská skončila
na krásné 21. příčce a Kateřina
Horová těsně za ní na 22. pozici.
Adélka Kašparová má ještě pořád
velké rezervy ve cvičení na bradlech a ani výborný přeskok ji nedokázal zatím posunout dál než
na 31. místo.
I v kategorii „juniorky-ženy“ se
tentokrát sešla silná konkurence,
které se vimperská závodnice
Anička Chodorová trochu za-
lekla. Přeskok zvládla výborně,
ale v akrobacii jí „nevyšla“ hudba a tak nepředvedla závěrečné salto. Předposlední sestava
na bradlech jí vůbec nevyšla a to
jí ještě na závěr čekalo to nejtěžší
na soustředění – kladina. Jenže Anička se nakonec dokázala
zkoncentrovat a k radosti své
trenérky bojovala dál. Odměnou
jí bylo krásné 7. místo.
Marie Kotlíková,
předsedkyně oddílu SG
TJ Šumavan Vimperk
Řádková inzerce
Cena 330 000 Kč, volat večer
723 245 950.
• Peníze ihned! Koupíme starý nábytek, obrazy, sklo, bankovky, mince, knihy, sochy, hodiny,
hodinky, šavle, uniformy, knihy,
pohledy, myslivecké, vojenské,
hasičské předměty, staré hračky a jiné. Nabídněte jednotlivě,
sbírky nebo pozůstalosti. Tel:
722 777 672.
• Prodám družstevní byt
ve Vimperku 1+1, 40m 2 v přízemí. Dům je panelový, zateplený,
plastová okna, situovaný vedle
bývalé prodejny Coop na sídlišti. Byt je komplet zařízený,
možnost nastěhování ihned.
Rychlé, komplexní a levné
řešení- zámečnické, zednické, bourací, ruční výkopové,
údržbářské, úklidové, topenářské, instalatérské práce,
kácení stromů, hydraulické
štípání dřeva, čištění koberců mokrou cestou, doprava
materiálu vlast. vlekem. Hodinový manžel, přijedu kamkoliv ihned z Horní Vltavice –
3 Kč/km. 1. započ. hod. –
190 Kč, další 170 Kč – vč.
DPH. Tel. 775 645 581.
Zveme vás do nově otevřeného obchodu S P O R T
Najdete nás (bývalý Proles) Nádražní 236, Vimperk
Najdete nás u autobusového nádraží
Pro sportovní či volnočasové aktivity nabízíme široký sortiment pro dospělé i děti
technické funkční oblečení Craft, Helly Hansen, Progress, Kalaš, Kama, RVC, Didriksons1913,
Lasting, Loap, Reima, Vimperk
Nordblanc, Swix, Odlo, Schoffel, Axon…
Obuv sportovní i volnočasovou Helly Hansen, Loap, Reima, Nordblanc, VJ obuv…
Dále u nás je možné zakoupit mnoho dalších sportovních doplňků k zimním i letním aktivitám
Pro sportovní či volnočasové aktivity
DÁRKOVÉ POUKAZY
pro dospělé i děti
funkční oblečení Craft, Helly Hansen,
Progress, Kalaš, Kama, RVC, Didriksons1913,
Lasting, Loap, Reima, Nordblanc, Swix, Odlo,
Schoffel, Axon…
Obuv sportovní i volnočasovou Helly Hansen,
Loap, Reima, Nordblanc, VJ obuv…
Poskytneme rady, jaké oblečení či obuv potřebujete, aby jste se cítili v pohodě
Nevíte si rady s výběrem pro vaše blízké? Připravili jsme pro vás
a obdarovaný si vybere podle svého zájmu a vkusu
TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU, 603 583 606, 777 066 539
Dále u nás je možné zakoupit mnoho dalších
sportovních doplňků k zimním i letním aktivitám
Poskytneme rady, jaké oblečení či obuv potřebujete,
aby jste se cítili v pohodě
Nevíte si rady s výběrem pro vaše blízké?
Připravili jsme pro vás
DÁRKOVÉ POUKAZY
a obdarovaný si vybere podle svého zájmu a vkusu
TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU, 603 583 606, 777 066 539
Vimperské noviny 6/2014 tel. 388 402 [email protected]
Zajišťujeme sortiment technických a potravinářských
plynů v tlakových lahvích: acetylen, kyslík, dusík,
argon atd.
Areál autoservisu Hyundai, u tiskáren OV media
Boubínská 609, Vimperk
Provozní doba:
Po- Pá: 8.00 - 11.30 12 - 16.00
Tel.: 777 608 661
[email protected] 388 402 264
Vimperské noviny 6/2014
Vimperské noviny 6/2014 tel. 388 402 [email protected]
www.kia.com
Zastavte se na
Kia Open Days
od 9. do 15. 6.
a vyhrajte zájezd do Ria
za 100 000 Kč
a další skvělé ceny
Skórujte s limitovanou edicí
FIFA World Cup EditionTM
Auto Jamra, spol. s r.o.
Užijte si fotbalové nadšení. Zastavte se během akce Kia Open Days od 9. do 15. 6.
u některého z našich dealerů pro vůz Kia a vyhrajte zájezd pro dvě osoby do Brazílie,
zájezd na Ligu mistrů a další skvělé ceny. Fanděte s námi. Více o soutěži na www.kia.com.
Kia cee’d. Kombinovaná spotřeba 4,0–6,0 l/100 km. Emise CO2 104–145 g/km. Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 5,3–8,5 l/100 km. Emise CO2 135–197 g/km.
Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně, financování a Programu 777 navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.
Karla Weise 566
385 01 Vimperk
Tel: +420 388 414 243
E-mail: [email protected]
www.autojamra.cz
Vimperské noviny 6/2014
[email protected] 388 402 264
•poradenství
•návrhy•realizace
Dem
olic
e
Pl
ní
ová
n
á
Výstavb
a
ství
aden
Por
Stavíme
y
n
l
e
p
u
nejen ko
Předání
Zajistíme hladký průběh všech prací:
•sanitárníainstalatérsképráce
•topenářsképráce
•truhlářské,stolařsképráce
•obkladačsképráce
•suchávýstavba,sádrokartony
•elektro-instalačnípráce •malířskéanatěračsképráce
Poradenství
14-04 Vimperk 182x254 BW.indd 1
Plánovánívpočítači–3Dplán
Demolice
NAJDETE NÁS V
www.svetkoupelen.info
www.bauhaus.cz
Výstavbaapředání
13.05.14 8:18
Vimperské noviny 6/2014 tel. 388 402 [email protected]
Vimperské noviny 6/2014
[email protected] 388 402 264
Vítězný tým ve složení: (zleva)
Petr Šefara, Michal Podr, Jindřich
Šindelář, Ondřej Náhlík a Maximilián Tydor. FOTO: R&S
Na finále pojedou studenti z Brna
Vimperský závod Rohde &
Schwarz uspořádal vědomostní
soutěž „Fallstudienwettbewerb“
určenou pro vysokoškoláky
z elektrotechnických fakult. Nejlépe si vedli studenti z VUT Brno,
kteří budou Českou republiku
reprezentovat na červnovém
finále v Mnichově.
varu. Ve středu ráno už na ně čekalo velmi složité soutěžní zadání, které se skládalo z praktického
měření i řady výpočtů a teorie.
„Pro letošní rok bylo zvoleno téma řešení pro digitální leteckou
dopravu. Právě této oblasti se
firma věnuje, málokdo ví, že našimi komunikačními přístroji je vybavena většina evropských leFallstudienwettbewerb. Tak se
tišť,“ představil soutěž Václav
jmenuje tradiční soutěž pro stuHanzlík.
denty elektrotechnických fakult,
kterou firma Rohde & Schwarz Na vypracování případové studie
pořádá každý rok po celém světě. měli studenti vyhrazený čas čtyři
a půl hodiny, následně museli
Letos poprvé se mohly zúčastnit i
výsledky prezentovat během patčeské vysoké školy. Na kvalifikačnácti minut před odbornou poroní kolo do Vimperka se přihlásily
tou. V ní zasedli nejen inženýři
celkem čtyři týmy. Dva přicestoz Rohde & Schwarz, ale například
valy z Brna, po jednom týmu
i Václav Žalud, uznávaný odborz Prahy a Plzně.
ník z ČVUT. Kromě odborných
Pro soutěžící byl v jihočeském znalostí museli soutěžící prokázat
Vimperku připravený dvoudenní i dobré prezentační dovednosti.
program. Během úterý si pro- „Vždy je důležité umět výsledky
hlédli moderní závod Rohde & správně prodat. Dobré prezenSchwarz a večer poseděli při slav- tační dovednosti jsou v dnešní
nostní večeři v Šumavském pivo- době nezbytné,“ potvrdila personální vedoucí Lenka
Vávrová,
v porotě.
jež
rovněž
usedla
Nejvíce bodů v konečném hodnocení získal tým brněnských studentů z VUT, kteří porotu jednoznačně přesvědčili o svých kvalitách. Hlavní cenou pro vítěze je
cesta na celosvětové finále, které
na konci června hostí centrála
Rohde & Schwarz v bavorském
Mnichově. „Chtěli bychom uspět
i v mezinárodní konkurenci. Již
teď se začínáme připravovat,“
pravil odhodlaně Petr Šefara, kapitán
vítězného
týmu.
V Mnichově se utkají vítězové
kvalifikací z USA, Singapuru, Malajsie, Švýcarska a chybět nebude
ani nejlepší tým Německa.
Vimperské noviny vydává město Vim­perk • Měsíčník • Redakční rada: J. Kunc – šéfredaktor, K. Beránek, J. Horák, J. Kadoch, Z. Kuncl, A. Rückerová, J. Viener • Redakce
si vyhrazuje právo krácení a neuveřejnění příspěvků z důvodu naplnění kapacity • Tiskne S-TISK Vim­perk, s. r. o. • Inzerce a příspěvky: Město Vimperk, Odbor kultury
a cestovního ruchu, náměstí Svobody 8, 385 17 Vim­perk, p. Kuncl • [email protected] • Předem ne­v y­žá­da­né pří­spěv­k y se ne­v ra­ce­jí • Za pů­vod­nost
a ob­sa­ho­vou správ­nost ručí autor • ZDARMA • Vyšlo ve Vimperku dne 29. 5. 2014 • Reg. číslo: MK ČR E 12491.
Download

Vernisáž Jak znáš svoje město