Zápis č. 20
z veřejné schůze Zastupitelstva obce Prušánky,
konané dne 23. 3. 2010 v 19,00 hod. v přísálí kulturního domu v Prušánkách
Přítomní: dle prezenční listiny
Zapisovatelka: Jindra Hamrová
Bod č. 1 programu – zahájení, program 20. schůze ZO
Starosta obce Jan Nosek zahájil 20. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Prušánky v 19,00 hod..
Přednesl program 20. veřejné schůze zastupitelstva obce. Ze strany starosty byl vznesen doplňující
návrh k programu schůze zastupitelstva obce doplnění o body č. 7-9. Hlasování je vždy o každém
bodu programu schůze uváděno zvlášť v pořadí: pro – proti – zdržel se.
Program 20. veřejné schůze ZO Prušánky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zahájení
Jmenování ověřovatelů zápisu
Volba návrhové komise
Kontrola usnesení č. 19
Z činnosti Rady obce
Prodej stavebních míst na ulici Slunečná
Souhlas ZO s pronájmem nezemědělské půdy s Pozemkovým fondem na p.č. 1533/3 a p.č.
1533/4 – Cyklostezka Nechory
8. Návrh zadání změny č. 3 územního plánu obce Prušánky
9. Žádost o finanční příspěvek pro Svaz seniorů
10.Diskuze
11.Usnesení č. 20
12.Závěr
H: 11 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Prušánky schvaluje program 20. veřejné schůze ZO
Bod č. 2 programu – volba ověřovatelů zápisu
Starosta obce Jan Nosek navrhl jako ověřovatele zápisu 20. veřejné schůze Josefa Esterku a PaedDr.
Janu Kamenskou. Ze strany zastupitelů nebyl podán žádný jiný návrh.
H: 11 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Prušánky schvaluje Josefa Esterku a PaedDr. Janu Kamenskou jako ověřovatele
zápisu 20. veřejné schůze zastupitelstva obce Prušánky.
-1-
Bod č. 3 programu – volba návrhové komise
Pan Jan Prčík požádal o zvolení za člena návrhové komise společně s Ing. Radkem Dryšlem. Ze
strany zastupitelů nebyly proti tomuto návrhu žádné mámitky.
H: 11 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Prušánky schvaluje Jana Prčíka a Ing. Radka Dryšla jako členy návrhové
komise 20. veřejné schůze zastupitelstva obce Prušánky.
Bod č. 4 programu – kontrola usnesení ze schůze ZO č. 19
Ze zastupitelstva č. 19 nebyly pro vedení obce žádné úkoly.
Bod č. 5 programu – z činnosti rady obce
Zprávu o činnosti Rady obce přednesla PaedDr. Jana Kamenská.
Bod č. 6 programu – prodej stavebních míst na ulici Slunečná
Starosta obce Jan Nosek seznámil přítomné s podmínkami výběrového řízení na stavební pozemky
v ulici Slunečná, které stanovila Rada obce Prušánky. O každém pozemku se bude soutěžit zvlášť.
Nejdříve starosta společně s ověřovateli zápisu otevřel všechny obálky. Pod jednotlivými čísly
obálek oznámil číslo obálky a nabízenou cenu za pozemek.
p.č. 3239/14
č. obálky cena za m2
soutěžící
16
402,50
Aleš Kankia, Prušánky č. 684
18
655,00
Petr Zálešák, Prušánky č. 384
11
513,00
Jaroslav Košut, Prušánky č. 178
13
250,00
8
159,00
1
251,00
Bohdana Tučková, Moravský Žižkov č. 366
p.č. 217/228
2
251,00
5
377,00
6
159,00
9
507,00
14
250,00
21
400,00
20
605,00
17
402,50
p.č. 218/230
19
555,00
22
400,00
15
402,50
12
250,00
10
446,00
7
159,00
4
392,00
3
251,00
Jaroslav Košut, Prušánky č. 178
Lukáš Hnidák, Prušánky č. 682
Petr Zálešák, Prušánky č. 384
Aleš Kankia, Prušánky č. 684
Petr Zálešák, Prušánky, č. 384
Zuzana Lastovičková, Prušánky č. 497
-2-
Sarosta vyhlásil u každého pozemku vítěze soutěže, nejvyšší nabízenou cenu. Vítěz Petr Zálešák
písemně ze soutěže odstoupil. Starosta u každého pozemku zveřejnil druhou nejvyšší nabídku.
Jaroslav Košut se nároku na pozemky 3239/14 a 217/228 vzdal. U pozemku 218/230 byla určena
výtězkou Zuzana Lastovičková, která nabídla nejvyšší cenu. Na zastupitestvi byla přítomná a zájem
o pozemek potvrdila a s koupí pozemku za uvedených podmínek souhlasí. Starosta zveřejnil další
nejvyšší nabídku u pozemků 3239/14 a 217/228. Zde byla u obou pozemků nejvyšší nabídka Aleš
Kankia. Tento byl na zastupitelstvu přítomen a byl vyzván, aby si vybral pozemek. Pan Aleš Kankia
požádal zastupitelstvo o termín na své rozhodnutí do pátku 26. 3. 2010. Zastupitelé jeho žádosti
vyhověli a u obou pozemků určili prvního náhradníka. P.č. 3239/14 Bohdana Tučková, Moravský
Žižkov č. 366 a p.č. 217/228 Lukáš Hnidák, Prušánky č. 682. Zastupitelé tedy přistoupili k
hlasování o prodeji stavebních pozemků.
H: 11 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Prušánky schvaluje prodej stavebního pozemku p. č. 3239/14: Aleš Kankia,
Prušánky č. 684, za cenu 402,50 Kč/m2, náhradník Bohdana Tučková, Moravský Žižkov 366, za
cenu 251,- Kč/m2
H: 11 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Prušánky schvaluje prodej stavebního pozemku p. č. 217/228: Aleš Kankia,
Prušánky č. 684, za cenu 402,50 Kč/m2, náhradník Lukáš Hnidák, Prušánky č. 682, za cenu 400,Kč/m2
H: 11 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Prušánky schvaluje prodej stavebního pozemku p. č. 217/230: Zuzana
Lastovičková, Prušánky č. 497, za cenu 446,- Kč/m2
Bod č. 7 programu – souhlas ZO s pronájmem nezemědělské půdy s
Pozemkovým fondem na p.č. 1533/3 a p.č. 1533/4 – Cyklostezka Nechory
Starosta Jan nosek zjišťoval cenu obyklou za pronájem pozemku v naší lokalitě. Běžná cena na
pronájem je 2,- Kč/m2/rok. Zatupitelstvo s navrhovanou cenou za pronájem pozemků souhlasí.
H: 11 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Prušánky schvaluje pronájem nezemědělské půdy od Pozemkového fondu p.č.
1533/3 o výměře 11311 m2, p.č. 1533/4 o výměře 664 m2 – Cyklostezka Nechory a to za cenu:
2 Kč/m2/rok
Bod č. 8 programu – návrh zadání změny č. 3 územního plánu obce Prušánky
Starosta Jan Nosek zastupitelům předložil návrh změny územního plánu. Zastupitelé s navrhovanou
změnou souhlasí.
H: 11 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Prušánky schvaluje návrh zadání změny č. 3 územního plánu obce Prušánky
-3-
Bod č. 9 programu – žádost o finanční příspěvek pro Svaz seniorů
Svaz seniorů si podal žádost o finanční příspěvek na činnost. Starosta obce navrhl přípěvek ve výši
20 000,- Kč. Zastupitelé s tímto návrhem souhlasí
H: 11 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Prušánky schvaluje žádost o finanční příspěvek pro Svaz seniorů ve výši
20 000,- Kč
Bod č. 10 programu – diskuze
Karel Polách upozornil na blížící se 750 výročí založení obce Prušánky. Starosta obce zastupitelům
oznámil, že výročí obce a jeho oslavy se již zpracovávají. Paní Vlasta Trechová se tímto výročím již
zabývá. Karel Polách doporučil vyvěsit na webové stránky obce oznámení o tomto výročí a požádat
občany o návrhy na oslavy. Do dalšího zastupitelstva zjistit tyto návrhy.
Bod č. 11 usnesení ze schůze č. 20
Usnesení z 20. veřejné schůze Zastupitelstva obce Prušánky, zpracované ve všech bodech programu
schůze zastupitelstva bylo předneseno v plném znění návrhovou komisí zastupitelstvu obce.
Bod č. 13 programu – závěr
Starosta Jan Nosek poděkoval přítomným za účast a 20. veřejnou schůzi Zastupitelstva obce
Prušánky ukončil v 20,00 hod..
Zapsala:
Jindra Hamrová
V Prušánkách:
1. 4. 2010
-4-
Zápis ověřil:
......................................................................
Josef Esterka
ověřovatel zápisu
…......................................................................
PaedDr. Jan aKamenská
ověřovatel zápisu
…....................................................................
Jan Nosek
starosta obce
-5-
Download

Zápis č. 20 z veřejné schůze Zastupitelstva obce