Zápis členské schůze BD Ostružinová Medlánky dne 21.11.2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Prezence
Návrh a schválení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu
Návrh zrušení BD a jeho vstupu do likvidace k datu 1.1.2013
Jmenování likvidátora
Vypořádání finančního zůstatku
Různé, diskuze
Návrh a přijetí usnesení
Uvítání přítomných členů družstva, zjištění výsledků prezence
Prezence
Celkový počet členů BD
91
Počet přítomných členů BD
61
Schůze usnášení schopná
ANO
Na členské schůzi BD Ostružinová Medlánky se sešlo 61 členů, což je nadpoloviční většina a
proto je členská schůze usnášení schopná.
Návrh a schválení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu
•
předsedající – Mgr. Dalibor Kott
•
zapisovatel – Ing. Petr Markvart
•
ověřovatel zápisu – Ing. Milan Šimánek
PRO
60
PROTI
0
ZDRŽEL SE
1
Návrh na předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu byl přijat.
Slova se ujal předsedající.
Hlasování o programu členské schůze BD.
PRO
61
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Program členské schůze byl přijat.
Rozhodnutí o likvidaci družstva k datu 1.1.2013
Podrobnosti vzniku a likvidace družstva objasnil předsedající Ing. Dalibor Kott.
1
Návrh na zrušení BD a jeho vstupu do likvidace k datu 1.1.2013
PRO
61
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl přijat.
Jmenování likvidátora
Návrh jmenovat likvidátorem BD dosavadního předsedu BD Ing. Ivo Lukáše.
PRO
61
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl přijat.
Vypořádání finančního zůstatku
Návrh na převedení zůstatku finančních prostředků po jejich vypořádání v likvidaci BD na účet
SVJ. Kontrolní komise BD ověří správnost vypořádání finančních operací BD a zaúčtování
všech položek účetnictví.
PRO
61
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl přijat.
Různé, diskuse
V souvislosti s placením povinné daně za převod pozemků představenstvo BD zadalo
spracování této agendy formě HOMEFIN a zároveň navrhuje zaplatit tuto daň a poplatky s tím
spojené za všechny majitele bytů z prostředků bytového družstva jako převodce, v rámci
bezúplatného převodu bytů do osobního vlastnictví.
PRO
61
PROTI
0
Návrh byl přijat.
2
ZDRŽEL SE
0
Návrh usnesení
Členská schvaluje návrh zrušit BD “Ostružinová Medlánky” a vstoupit do likvidace bytového
družstva k datu 1. 1. 2013
Členská schvaluje Ing. Ivo Lukáše likvidátorem BD “Ostružinová Medlánky”
Členská schvaluje návrh na převedení zůstatku finančních prostředků po likvidaci BD na účet
SVJ.
ČS Členská schvaluje placení daně z převodu pozemku a poplatků s tím spojených z
prostředků BD
PRO
61
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl přijat.
Tímto bodem byl program členské schůze BD naplněn a proto byla členská schůze ukončena.
V Brně dne 21. 11. 2012
předsedající – Mgr. Dalibor Kott
podpis…………………………………..
zapisovatel – Ing. Petr Markvart
podpis…………………………………..
ověřovatel zápisu – Ing. Milan Šimánek podpis…………………………………..
3
Download

Zápis členské schůze BD Ostružinová Medlánky dne 21.11.2012