Návrh smlouvy o výkonu funkce Jiřího Kellnera
Tento dokument obsahuje návrh smlouvy o výkonu funkce Jiřího Kellnera předkládaný společně
představenstvem a likvidátorem společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci, IČO: 00411850, se
sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 53 (dále jen „Společnost“), valné hromadě
společnosti konané dne 24. září 2014 ve velkém kongresovém sále Hotelu Olšanka na adrese
Táboritská 23, Praha 3 - Žižkov (dále jen „valná hromada“) k bodu 7 – Schválení smluv o výkonu
funkce nově zvolených členů dozorčí rady Společnosti včetně schválení výše odměny.
SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE
TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE (dále jen „Smlouva“) je uzavřena níže uvedeného data
mezi:
1.
Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci, IČO: 00411850, se sídlem Praha 1 – Nové Město,
Opletalova 958/25, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze v oddíle B, vložce 53 (dále jen „Společnost“)
2.
Jiří Kellner, narozen 30. 7. 1953, bydlištěm Praha 6, Za humny 10 (dále jen „Člen DR“)
(Společnost a Člen DR dále jen společně „Strany“ a jednotlivě „Strana“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)
Valná hromada Společnosti konaná dne 24. září 2014 zvolila Člena DR s účinností od 24. září
2014 do funkce člena dozorčí rady Společnosti a v souladu s právními předpisy schválila
znění této Smlouvy;
(B)
Člen DR souhlasí a má zájem vykonávat funkci člena dozorčí rady Společnosti a splňuje
veškeré podmínky právních předpisů a stanov Společnosti pro výkon této funkce.
STRANY SJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1
Předmětem této Smlouvy je na straně jedné zejména závazek Člena DR k výkonu funkce člena
dozorčí rady Společnosti za podmínek stanovených právními předpisy, stanovami Společnosti
a touto Smlouvou, na straně druhé zejména závazek Společnosti uhradit za to Členu DR
sjednanou odměnu za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2.
VÝKON FUNKCE
2.1
Člen DR se zavazuje vykonávat funkci člena dozorčí rady Společnosti osobně, řádně,
svědomitě, s nezbytnou loajalitou ke Společnosti, potřebnými znalostmi a pečlivostí (tj. s péčí
řádného hospodáře) a řídit se právními předpisy, stanovami Společnosti, touto Smlouvou,
jakož i zásadami a pokyny valné hromady Společnosti, pokud neodporují právním předpisům
nebo stanovám Společnosti.
2.2
Společnost se zavazuje vytvořit Členu DR podmínky potřebné pro řádný výkon funkce člena
dozorčí rady Společnosti.
3.
ODMĚNA
3.1
Společnost se zavazuje platit Členu DR za výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti
hrubou měsíční odměnu ve výši 25 000 Kč měsíčně, nebo v případě výkonu funkce předsedy
dozorčí rady ze strany Člena DR hrubou měsíční odměnu ve výši 40 000 Kč měsíčně (dále jen
„Odměna“).
3.2
Člen DR vedle Odměny nemá nárok na žádné další odměny nebo zvláštní odměny nebo
složky odměn, výhody, plnění nebo náhrady (včetně náhrady nákladů a výdajů) v souvislosti
s výkonem funkce člena dozorčí rady Společnosti.
3.3
Odměna je splatná do 10. dne následujícího kalendářního měsíce, a to bezhotovostním
převodem na bankovní účet písemně oznámený Členem DR.
4.
PROHLÁŠENÍ
4.1
Člen DR prohlašuje, že (i) souhlasí se svým zvolením do funkce člena dozorčí rady
Společnosti a s tím souvisejícím zápisem své osoby do obchodního rejstříku a (ii) splňuje
veškeré podmínky právních předpisů a stanov Společnosti pro výkon této funkce, zejména je
plně svéprávný, splňuje podmínky provozování živnosti dle § 6 zákona č. 455/1991 Sb., a
nenastala u něj žádná skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 zákona č.
455/1991 Sb., splňuje podmínky dle § 153 zákona č. 89/2012 Sb. a § 46 zákona č. 90/2012
Sb., nenastala u něj překážka výkonu funkce dle § 63 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., ani mu
nejsou známy žádné důvody, které by mu bránily nebo mohly bránit ve výkonu této funkce.
5.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1
Tato Smlouva se uzavírá na dobu, po kterou bude u Člena DR trvat výkon funkce člena
dozorčí rady Společnosti. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu
oběma Stranami.
5.2
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Strana obdrží jeden
stejnopis.
5.3
Veškeré změny a doplnění této Smlouvy jsou možné pouze formou písemných dodatků
odsouhlasených valnou hromadou Společnosti a podepsaných oběma Stranami.
5.4
Pokud se některé ustanovení této Smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, nedotkne se tato
skutečnost zbývajícího obsahu Smlouvy. V takovém případě se Strany zavazují, že takové
neplatné nebo neúčinné ustanovení nahradí takovým ustanovením, které bude svým obsahem a
účelem nejbližší neplatnému nebo neúčinnému ustanovení a bude v souladu s právními
předpisy a stanovami Společnosti.
NA DŮKAZ SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY:
Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci:
V Praze dne
______________________________
Jméno:
Funkce:
______________________________
Jméno:
Funkce:
Člen DR:
V Praze dne
______________________________
Jméno:
V Praze dne 18. 8. 2014
Představenstvo Společnosti
Likvidátor Společnosti
______________________________
Jméno:
Funkce:
Download

Návrh smlouvy o výkonu funkce Jiřího Kellnera Tento