VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU AVERTO.CZ PRO UŽIVATELE
Provozovatel
Daniel Vrábel
Identifikační číslo: 03645029
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky stanovují práva a povinnosti Uživatelů při využívání
webové stránky Provozovatele umístěné na internetové adrese www.averto.cz a další
související právní vztahy.
2. Znění všeobecných obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat a to
bez předchozího informování Uživatele.
II. DEFINICE POJMŮ
1. Provozovatel je fyzická osoba, blíže označená shora, která provozuje internetový portál
www.averto.cz.
2. Uživatel je fyzická osoba registrovaná na některém z účtů webových stránek
www.averto.cz.
3. Osoba hledající hlídání je Uživatel, který při registraci neodešle formulář s žádostí o
zařazení do seznamu lidí poskytujících hlídání.
4. Osoba nabízející službu související s hlídáním zvířat (dále také „Osoba poskytující
hlídání“) je Uživatel, který při registraci odešle formulář s žádostí o zařazení do seznamu
lidí poskytujících hlídání.
5. Služba znamená hlídání psa či psů Osoby hledající hlídání Osobou poskytující hlídání
včetně nakrmení psa či psů Osobou hledající hlídání předem připravenou a určenou
potravou, v případě zájmu Osoby hledající hlídání také venčení psa či psů a další činnosti.
6. Služba Provozovatele zahrnuje provozování a administraci webových stránek
www.averto.cz, správu seznamu Uživatelů, zveřejňování profilů Uživatelů na webových
stránkách www.averto.cz.
1
III. UŽIVATELSKÝ ÚČET
1. Na základě dobrovolné registrace Uživatele provedené na internetové adrese
www.averto.cz může Uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého
uživatelského rozhraní může pak Osoba hledající hlídání vyhledávat Osoby poskytující
hlídání nebo zadávat inzeráty. Osoba poskytující hlídání pak ze svého uživatelského
rozhraní může reagovat na poptávky ohledně hlídání psů.
2. Provozovatel si vyhrazuje právo schvalovat nový profil Uživatele a jeho veškeré změny.
3. Uživatel musí být starší 18 let.
4. Jako Osoby poskytující hlídání se mohou registrovat pouze bezúhonné fyzické osoby
plně svéprávné mající veškerá nezbytná povolení a oprávnění pro činnost spočívající
v poskytování Služby včetně příslušných živnostenských, podnikatelských či jiných
nezbytných oprávnění v případě, že jsou platnými právními předpisy vyžadována.
5. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
6. Provozovatel může kdykoli zrušit či zablokovat uživatelský účet, smazat či upravit
komentáře u Osoby poskytující hlídání. V případě opakujících se stížností na její osobu
od Osob hledajících hlídání dojde k trvalému zrušení profilu dané Osoby poskytující
hlídání.
7. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou
údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele nebo třetích osob.
8. Provozovatel neručí za ztrátu či poškození dat. Uživatel nemá nárok vyžadovat jejich
obnovu. Uživatel nemá nárok na náhradu za případné škody způsobené únikem informací
z internetových stránek www.averto.cz.
9. Provozovatel se snaží zkontrolovat údaje jako například jméno a příjmení, adresa,
zkušenosti a veškeré další údaje přímo či nepřímo vyplněné Uživatelem, ale není možné
zabránit zadání některých údajů nepravdivě, proto se Provozovatel zříká veškeré
odpovědnosti za tyto údaje. Dále Provozovatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody
způsobené zveřejněním těchto údajů na internetových stránkách www.averto.cz.
Provozovatel neodpovídá za případné porušení autorských práv a jiných práv duševního
vlastnictví, které by mohlo být způsobeno Uživatelem.
2
10. Provozovatel ukládá informace nutné k provozu služby, napříkladzprávy odeslané mezi
Uživateli. Následující informace mohou být veřejně viditelné: komentáře, profily Osob
poskytujících hlídání s údaji jako je fotografie, plné jméno, věk, zkušenosti, profilový
text o její osobě a oblast kde působí.
11. Provozovatel má právo využívat některé údaje přímo či nepřímo vyplněné Uživatelem za
účelem propagace internetových stránek www.averto.cz.
12. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou kontrolu údajů přímo či nepřímo vyplněné
Uživatelem a podložení jejich pravosti Uživatelem. V případě trvání pochybnosti o
důvěryhodnosti či pravosti daných údajů, může Provozovatel zablokovat či smazat
uživatelský účet Uživatele.
13. Osoby hledající hlídání smí používat internetové stránky www.averto.cz a veškeré
získané údaje pouze za účelem nalezení hlídání psůa domluvy souvisejících věcí
s Osobou poskytující hlídání. Jiné použití je Provozovatelem zakázáno.
14. Osoba poskytující hlídání smí používat internetové stránky www.averto.cz a veškeré
získané údaje pouze pro záležitosti týkající se zprostředkování hlídání psů. Jiné použití je
Provozovatelem zakázáno.
15. Provozovatel je oprávněn poskytování služeb internetových stránek www.averto.cz
kdykoliv přerušit, pozměnit či ukončit.
16. Osoba poskytující hlídání bere na vědomí, že internetové stránky www.averto.cz umožní
Osobám hledajícím hledání komentovat službu poskytnutou Osobou poskytující hlídání.
IV. DOMLOUVÁNÍ UŽIVATELŮ
1. Provozovatel nezodpovídá za samotný výkon služby či jakékoliv následky z ní
vyplývající. Dohoda na službě je vždy vztahem pouze mezi Osobou hledající hlídání a
Osobou poskytující hlídání.
2. Osoba hledající hlídání může prostřednictvím internetových stránek www.averto.cz
nalézt Osobu poskytující hlídání na hlídání psů.
3. Uživatelům se doporučuje si před samotným hlídáním ověřit totožnost, bezúhonnost a
reference druhé strany.
3
4. Osoba poskytující hlídání se zavazuje vykonávat zprostředkovanou službu s největší péčí
o svěřené zvíře.
5. V případě vzniku jakýchkoliv sporů mezi Osobou hledající hlídání a Osobou poskytující
hlídání jsou Uživatelé povinni vyřešit tento spor sami. V případě přetrvávajících
nejasností se mohou Uživatelé obrátit na informační službu internetových stránek
www.averto.cz, jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny v rámci uživatelského účtu.
V. SYSTÉM PLACENÍ
1. Funkce internetových stránek www.averto.cz mohou využívat pouze Uživatelé.
2. Služba Provozovatele je pro Uživatele bezplatná, kromě zařazení Osob poskytující
hlídání na seznam Hlídačů psů.
3. Úhrada poplatku za zařazení probíhá pouze elektronicky a postupem vyznačeným na
internetových stránkách. Platbu lze provést převodem dané částky ve prospěch
bankovního účtu Provozovatele.
4. Jakákoliv snaha o zneužívání platebního systému internetových stránek
www.averto.cz je přísně zakázána. V případě porušení pravidel pro užívání
internetových stránek www.averto.cz má Provozovatel právo zrušit jakémukoli
Uživateli trvale uživatelský účet.
5. Osoby poskytující hlídání zodpovídají za všechny případné přímé i nepřímé daně
související s jejich službami samy.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:jméno, příjmení a
adresa elektronické pošty. Osoby poskytující hlídání navíc souhlasí se
zpracováním:čísla bankovního účtu, fotografie nahrané uživatelem,adresy
bydliště,informací o zkušenostech se psy,profilového textu o její osobě, ceny za
hodinu hlídání,věku.
4
(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely
realizace práv a povinností vyplývajících ze zprostředkování mezi Provozovatelem a
Uživatelem navzájem i těch, vznikajících mezi Uživateli navzájem ze
zprostředkované služby, jakož i pro účely vedení uživatelského účtu.
4. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a
že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých
osobních údajích.
5. Zpracováním osobních údajů Uživatele může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele.
6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu registrace Uživatele a bezpečnostní dobu
následujících 12 měsíců. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.
7. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že
se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8. V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s
ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat, aby Provozovatel nebo
zpracovatel odstranil takto vzniklý stav nebo se může obrátit na Úřad pro ochranu
osobních údajů.
9. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu
Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí
informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
poskytnutí informace.
ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
1. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem
Provozovatele na elektronickou adresu Uživatele.
2. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.
5
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné,
nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož
smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 1. 3. 2015.
6
Download

Obchodní podmínky pro jednotlivce