Podmínky užití mobilní aplikace EasyKids
V kostce to nejdůležitější....
•
•
•
•
•
•
•
•
Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla diskuse a podmínky užití mobilní aplikace EasyKids.
V případě nedodržování pravidel může být účet zablokován nebo smazán.
Veškeré informace uvedené v mobilní aplikaci Easykids a na webových stránkách
www.easykids.cz nejsou závazného charakteru.
Uživatel nesmí v aplikaci EasyKids ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s
obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice.
Vložením autorského díla poskytuje autor licenci k zveřejnění tohoto autorského díla v
mobilní aplikaci EasyKids a případně na webových stránkách na webu http://easykids.cz.
Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem pro účely vedení
uživatelského účtu.
Uživatel má právo kdykoliv požádat o zrušení své registrace a vymazání osobních údajů.
Uživatel může kdykoliv kontaktovat autory mobilní aplikace EasyKids prostřednictvím e-mailu
[email protected] nebo soukromé zprávy.
Děkujeme za dodržování pravidel. Doufáme, že mobilní aplikace EasyKids bude dobře sloužit všem
uživatelů.
Úplné znění podmínek užití ......
I.
Úvodní ustanovení
1) Tyto podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti
mezi poskytovatelem a autorem mobilní aplikace EasyKids Janem Lešanovským, se sídlem
Černoborská 50, 530 02 Pardubice, IČ: 76574652, (dále jen „poskytovatel“) a třetími osobami (dále
jen „uživatel“) vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“)
uzavíraných prostřednictvím mobilní aplikace EasyKids (dále jen „mobilní aplikace“).
2) Práva a povinnosti mezi poskytovatelem a uživatelem dále upravují pravidla diskuzí a pravidla
vkládání hodnocení k jednotlivým bodům zájmu a kulturním událostem zobrazených v mobilní
aplikaci (dále jen "body zájmu"), které tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek. Obchodní podmínky,
pravidla diskuzí a pravidla vkládání hodnocení k jednotlivým bodům zájmu tak tvoří nedílnou součást
smlouvy o poskytování služeb.
3) Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o
poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.
4) V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel
může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek
bude uživateli oznámena na webových stránkách http://easykids.cz (dále také jen "webové stránky").
Změnu obchodních podmínek může uživatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém
případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.
5) Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek uživatelem pozbývají předchozí
obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy
o poskytování služeb.
1
II.
Uzavření smlouvy o poskytování služeb
1) Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede uživatel vyplněním údajů v registračním
formuláři v mobilní aplikaci a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko „Registrovat
se“ (dále jen „žádost o registraci“). Údaje uvedené uživatelem v žádosti o registraci jsou pro účely
obchodních podmínek považovány za správné.
2) V návaznosti na doručení žádosti o registraci poskytovateli zobrazí poskytovatel uživateli možnost
se přihlásit do uživatelského účtu uživatele (dále jen „akceptace“). Ustanovení § 1740 odst. 3
občanského zákoníku se nepoužije. Doručením akceptace uživateli je smlouva o poskytování služeb
uzavřena.
3) Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služeb dle smlouvy o
poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení
od smlouvy o poskytování služeb.
4) Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb
(odmítnout registraci uživatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily
smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).
5) Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o
poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v
souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí
uživatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.
III.
Uživatelský účet
1) Na základě registrace uživatele provedené v mobilní aplikaci může uživatel přistupovat do svého
uživatelského rozhraní mobilní aplikace. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména
provádět hodnocení zobrazených bodů zájmu, vkládat příspěvky do diskuze a filtrovat zobrazené
body zájmu (dále jen „uživatelský účet“).
2) Uživatelský účet uživatele bude v mobilní aplikaci zprovozněn v návaznosti na registraci uživatele
(vyplnění požadovaných údajů uživatelem).
3) Při registraci v mobilní aplikaci je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.
Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každý
uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet.
4) Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen
zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere
na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.
5) Poskytovatel může uživateli znemožnit využívat uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy
uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek,
pravidel diskuzí a pravidel hodnocení bodů zájmu).
2
IV.
Podmínky služby
1) Na základě smlouvy o poskytování služeb je uživatel oprávněn přistupovat do svého uživatelského
účtu. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména provádět hodnocení zobrazených bodů
zájmu a vkládat příspěvky do diskuze, filtrovat zobrazené body zájmu (dále jen „služba“).
2) Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně
uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě,
kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám
způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
3) Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení
kvality služby.
4) Veškerá doporučení a informace zobrazovaná v rámci služby a v mobilní aplikaci nebo na
webových stránkách poskytovatele jsou nezávazného charakteru, což bere uživatel na vědomí.
V.
Využívání služby
1) Uživatel nesmí v rámci služby ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně
závaznými právními předpisy účinnými v České republice či v jiných zemích, kde je služba dostupná, a
to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:
- zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob,
- zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob,
- porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu,
etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování
práv a
svobod jejích příslušníků.
2) Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená uživatelem
v uživatelském účtu.
3) Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení. Uživatel nesmí v rámci služby
rozesílat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či
uvedení v omyl uživatele internetu (phishing). Uživatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry.
4) Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy,
které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či
dalších uživatelů internetu.
5) Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru
poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí
být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat
způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další zákazníky poskytovatele či jinak
nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je
služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.
6) Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004
Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých
službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací
ukládaných uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní
jednání uživatele.
3
7) Poskytovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu informací
ukládaných nebo šířených uživatelem v rámci služby. V případě, že by obsah těchto informací mohl
porušit obchodní podmínky (včetně pravidel diskuzí a pravidel hodnocení bodů zájmu), obecně
závazné právní předpisy nebo dobré mravy, je poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či
zabránit jejich šíření a dále je poskytovatelem oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit.
V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v
rámci služby bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je poskytovatel oprávněn
neprodleně odstranit obsah informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby.
8) V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování služeb bude vůči poskytovateli
uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se uživatel předat poskytovateli bezodkladně veškeré
dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou.
9) Uživatel bere na vědomí, že texty a další prvky obsažené v mobilní aplikaci, případně na webové
stránce nebo dostupné v rámci služby mohou být jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako
„autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze nacházející se na v mobilní aplikaci nebo
webové stránce nebo dostupné v rámci služby jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele
databáze. Není-li s poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských
děl dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména není uživateli
dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého
nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování,
půjčování, vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím
internetu).
VI.
Licenční ujednání
1) V případě, že uživatel v rámci služby uloží nebo bude šířit informace (nehmotné statky), které
podléhají ochraně některým z práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „dílo“), uděluje uživatel
uložením nebo šířením díla v rámci služby poskytovateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licence),
a to za podmínek níže uvedených. Tímto není dotčeno ustanovení čl. V odst. 1 obchodních podmínek.
2) Licence k dílu je poskytována jako bezúplatná ke všem způsobům užití (včetně sdělování díla
veřejnosti prostřednictvím internetu), a to v neomezeném množstevním a územním rozsahu.
Poskytovatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě
(podlicence). Poskytovatel je oprávněn licenci k dílu postoupit třetí osobě. Poskytovatel nabývá
licenci k dílu okamžikem jeho uložení nebo šíření v rámci služby. Licence je poskytnuta na dobu
sedmdesáti let od okamžiku uložení nebo šíření díla v rámci služby. Poskytovatel není povinen licenci
využít.
3) Poskytovatel je oprávněn k úpravám, změnám či zpracování díla, k jeho zařazení do souboru a k
jeho spojení s jiným autorským dílem (či počítačovým programem), přičemž k úpravám, změnám či
zpracování díla může docházet i prostřednictvím třetích osob. V případě změn díla provedených
poskytovatelem (třetími osobami pověřenými poskytovatelem) je poskytovateli poskytnuta licence i k
takto změněnému dílu. Poskytovatel je oprávněn uvádět dílo na veřejnost pod svou obchodní firmou.
V případě, že se jedná o nezveřejněné dílo, je poskytovatel oprávněn k jeho zveřejnění. U díla bude
poskytovatelem vždy uváděno uživatelské jméno uživatele, který dílo v rámci služby vložil.
4) Ustanovení čl. VI odst. 1 až čl. VI odst. 3 obchodních podmínek se ohledně oprávnění
poskytovatele použijí přiměřeně i na případy, kdy příspěvek uživatele nepodléhá ochraně autorským
právem.
4
VII.
Další práva a povinnosti smluvních stran
1) Poskytovatel nevyžaduje uhrazení zálohy či jiné obdobné platby.
2) Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící mobilní aplikaci a webovou stránku jsou
chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by
mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k
nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem poskytovatel.
3) Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826
odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
4) Mimosoudního vyřizování stížností uživatelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické
adresy na kontaktní adrese (čl. X odst. 8). Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle poskytovatel
na elektronickou adresu uživatele.
5) Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany
osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
6) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí
příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Uživatel může uplatnit svá práva vyplývající z
odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele zejména elektronickou poštou na
kontaktní adrese (čl. X odst. 8).
VIII.
Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení
1) Ochrana osobních údajů uživatele je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2) Uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:
uživatelské jméno a adresa elektronické pošty, kterou vloží do uživatelského účtu (dále společně vše
jen jako „osobní údaje“).
3) Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely vedení
uživatelského účtu, pro účely plnění závazků ze smlouvy o poskytování služeb a pro účely zasílání
obchodních sdělení. Uživatel souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být zveřejněny v mobilní aplikaci
nebo na webových stránkách.
4) Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele.
5) Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu)
uvádět správně a pravdivě.
6) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v
elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným
způsobem.
7) Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
5
8) V případě, že by se uživatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 8.4) provádí zpracování
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,
může požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, a dále může požadovat, aby
poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9) Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto
informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
10) Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele
souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu uživatele uvedenou v uživatelském
účtu (dále jen „adresa uživatele“) a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu uživatele.
Uživatel souhlasí se zasíláním informací třetími osobami, které taktéž využívají službu, na adresu
uživatele.
IX.
Trvání smlouvy o poskytování služeb
1) Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je uživatel, který je spotřebitelem, v souladu s
ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytování služeb
odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření.
2) Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením. Smlouva o poskytování služeb je
uzavřena na dobu neurčitou. Kterákoliv ze smluvních stran může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv
důvodu nebo i bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Při výpovědi pro porušení povinností
druhé strany je výpověď účinná okamžitě.
3) Uživatel může účinnost smlouvy o poskytování služeb ukončit kdykoliv faktickým úkonem
spočívajícím v podání žádosti o odstranění svého uživatelského účtu.
4) V případě, že uživatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb
(včetně obchodních podmínek, pravidel diskuzí a pravidel hodnocení) nebo z obecně závazných
právních předpisů nebo i v jiných případech, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb
vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem
doručení uživateli. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti
této výpovědi.
5) Ukončením účinnosti smlouvy o poskytování služeb není dotčena licence poskytnutá poskytovateli
dle čl. VI obchodních podmínek.
X.
Závěrečná ustanovení
1) Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se
smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou
poštou. Uživateli je doručováno na adresu uživatele – adresu elektronické pošty uvedenou v jeho
uživatelském účtu.
2) Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server
příchozí pošty.
6
3) Pokud vztah související s užitím mobilní aplikace nebo právní vztah založený smlouvou o
poskytování služeb obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým
právem, zejména občanským zákoníkem.
4) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co
nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních
ustanovení.
5) Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí
osobu, s čímž uživatel souhlasí.
6) Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří Příloha č. 1 – Pravidla diskuzí a vkládání hodnocení
bodů zájmu.
7) Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v
elektronické podobě a není veřejně přístupná.
8) Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty [email protected]
V Pardubicích dne 1.3.2015
Jan Lešanovský - EasyKids
Tato pravidla jsou platná pro všechny nově registrované uživatele od 1.3.2015.
Příloha č. 1 – Pravidla diskuzí a vkládání hodnocení bodů zájmu
Pravidla diskuse
Hlavní pravidla diskuse a vkládání hodnocení bodů zájmu
Porušení těchto pravidel vede k smazání nebo upravení diskusních příspěvků, hodnocení bodů zájmu
případně k zablokování přístupu do diskuse, viz Porušení pravidel diskuse.
Je zakázáno vkládat příspěvky:
•
•
•
•
•
•
•
s komerčním podtextem, reklamou a nebo spamem.
s osobní inzercí a nabídkami prodám/koupím.
urážející nebo napadající ostatní účastníky diskuse.
obsahující vulgarismy.
jakkoliv porušující platné zákony ČR.
s projevy rasové nesnášenlivosti.
obsahující osobní údaje.
7
•
•
•
•
•
vědomě obsahující zavádějící nebo nepravdivé informace.
obsahující text porušující autorská práva, např. text zkopírovaný z jiných stránek (vždy uveďte
raději odkaz na původní zdroj textu).
snažící se manipulovat ostatními diskutujícími, např. vystupováním pod více uživatelskými
jmény, diskutováním sám se sebou apod.
jejichž cílem je propagace osoby uživatele, např. prosba o hlasování v soutěži apod.
obsahující osobní nebo kontaktní údaje uživatele - e-mail, telefon a jiné (pokud chcete
navázat kontakt, vyměňte si kontaktní a osobní údaje prostřednictvím soukromých zpráv).
Porušení pravidel diskuse a hodnocení bodů zájmu
•
•
•
•
•
•
Pokud se bude jednat o mírné porušení pravidel, bude diskuse poskytovatelem přesunuta,
upravena nebo smazána. Uživatel je upozorněn poskytovatelem.
Při opakovaném porušení pravidel je uživateli dočasně blokován přístup. Po týdnu lze u
poskytovatele diskuse zažádat o odblokování.
Při opakovaném porušování pravidel diskuse nebo hodnocení bodů zájmu je přístup do
diskuze trvale zablokován a uživatelské jméno je smazáno.
V zájmu kvality diskuze a hodnocení bodů zájmu může být uživatel při hrubém porušení
pravidel blokován a smazán okamžitě a trvale, a to bez upozornění poskytovatele.
Uživatel nemá nárok na smazání již vložených diskusních příspěvků - diskusní témata by v
případě promazávání nedávala smysl.
Poskytovatel nenese odpovědnost za diskusní příspěvky ani hodnocení bodů zájmu uživateli.
8
Download

Podmínky užití mobilní aplikace EasyKids